PERFORMANS ÖLÇÜMÜNE GELENEKSEL OLMAYAN BİR YAKLAŞIM: KURUMSAL KARNE YÖNTEMİ

Articlewith99 Reads
Source: OAI

    Abstract

    In its early stages, firm performance evaluation has focused primarily on financial data analysis. By the 90’s, this approach has evolved to more complex evaluation systems such as shareholder value analysis and economic profit calculation. However, the changing nature of manufacturing and customer demand leading to increased competition, has left the financially focused evaluation methods insufficient. The Balanced Scorecard approach, a strategic performance management framework which integrates financial and non-financial measures in performance evaluation, has emerged to address these issues. The Balanced scorecard has been widely adopted and has pioneered similar approaches since it was introduced in 1992. The balanced scorecard framework which represents a significant milestone in performance management is of great importance despite its limitations. In the first chapter of the study, the aforementioned traditional performance measurement techniques, namely financial ratio analysis, management accounting practices and value based management are discussed. The second chapter of the study defines the basic aspects and principles of the balanced scorecard technique and identifies strategic management practices by the balanced scorecard framework. The thesis is concluded by mentioning the criticism about the Balanced Scorecard and in order to overcome its limitations, similar strategic management tools are discussed by means of joint implementation. (Firma performansının ölçümü ortaya çıkışı itibariyle finansal verilerin analizine odaklanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında finansal oranların firma faaliyetlerinin etkinliği ve etkililiğinin bir ölçütü olarak kullanılmasıyla kendini gösteren bu yaklaşım, zaman içinde yenilenerek 1990’larda hissedar değeri analizi ve ekonomik kar hesaplamalarıyla devam etmiştir. Ancak üretimin doğasındaki değişme, farklılaşan tüketici beklentileri ve dolayısıyla yeni rekabet koşulları, performansın yalnızca finansal verilerle ölçülmesini yetersiz kılmaktadır. Performans ölçümüne finansal olmayan ölçütleri de dahil eden kurumsal karne yaklaşımı 1992 yılında ortaya atılmasından bu yana bir çok firma tarafından benimsenmiş ve benzer yaklaşımlara öncülük etmiştir. Günümüzde firmalar faaliyetlerinin finansal sonuçları kadar bu finansal sonuçları belirleyen finansal olmayan etmenlere de önem vermektedir. Performans değerlendirme anlayışında finansal odaklılıktan strateji odaklılığa geçişi simgeleyen kurumsal karne yöntemi eksikliklerine rağmen sağladığı bakış açısıyla göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Çalışmanın ilk bölümünde geleneksel performans ölçüm teknikleri açıklanmaktadır. Geleneksel performans ölçümü; finansal oran analizi, yönetim muhasebesi uygulamaları ve değer odaklı yönetim temelinde incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde kurumsal karne çerçevesinin temel boyutları ve ölçütleri tanımlanarak kurumsal karne oluşturma süreci açıklanmakta, ardından şirket stratejisinin kurumsal karne yaklaşımına göre yönetimi incelenmektedir. Son olarak kurumsal karne yöntemine getirilen eleştirilere değinilmekte ve uygulamanın farklı stratejik yönetim araçlarıyla benzerlikleri ve beraber kullanılma olanakları kısaca açıklanmaktadır. )