TOPLAM BAŞARI GÖSTERGESİ YÖNTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Articlewith164 Reads
Source: OAI

    Abstract

    Toplam başarı göstergesi yöntemi, finansal ölçütlerin yanında finansal olmayan ölçütleri de kullanarak işletmelerin kurumsal performansını ölçmektedir. Yöntem, bir işletmenin vizyonunu ve stratejisini mantıklı ve geçerli performans ölçütlerine çevirmektedir. Dört boyutu olan finansal boyut, müşteri boyutu, içsel işletme süreçleri boyutu ile öğrenme ve gelişme boyutu amaçları dengelemektedir. İşletmelere, günlük faaliyetleri ile uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmekte yardım etmektedir. Bu çalışma, işletmelerin toplam başarı göstergesi yöntemini nasıl uyguladıklarını ve uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada, Türkiye’de maden sektöründe faaliyet gösteren X İşletmesi’ndeki uygulama görüşme, dosya inceleme ve gözlem yöntemleriyle incelenmiştir. X İşletmesi bu sistemi QPR-SC yazılımla, özellikle amaçların gerçekleştirilmesi, bilgi edinimi ve organizasyonel işlevlerin denetlenmesi için uygulamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, toplam başarı göstergesi yönteminin son yıllarda yönetim literatüründe neden önemli bir yer tuttuğunu anlamak için, diğer kurumsal performans değerleme tekniklerinden farklılıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yöntemin tanımındaki gelişmelere ve bazı yabancı ülkelerdeki örnek olay çalışmalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, X İşletmesi’nde uygulanan Toplam başarı göstergesi yöntemi hakkında yapılan görüşmelerin analizi yapılmıştır. (Balanced scorecard is used to measure corporate performance with not only financial measures, but also non-financial measures. It translates a company’s vision and strategy into logical sets of performance measures. Its four perspectives; financial measure, customer knowledge, internal business processes, learning and growth, bring into balance objectives and help companies to connect long-term objectives with short-term actions. This study aims to find out how companies have applied the balanced scorecard and how companies solve the problems which they face in the implementation stage. The study comprised a series of semi-structured interviews in X Corporate whose field of activity is metal (aluminum) sector in Turkey. They implement the system with QPR-SC software especially for achieving objectives, getting information and controlling organizational functions. In the first chapter this study reviews, balanced scorecard’s differences between other corporate performance measurement techniques so as to explain why balanced scorecard has a significant reputation in management literatures for the last decade. Furthermore, the study consists of the development of the balanced scorecard’s definition and some case studies in foreign countries. In the second chapter, the study analyzes interviews (observation, research and data gathered) about X Company’s balanced scorecard.)