Article

DOMATES VE HIYAR FİDESİ ÜRETİMİNDE YETİŞTİRME ORTAMLARINA KATILAN TAVUK GÜBRESİNİN FİDE GELİŞİMİ ve KALİTESİNE ETKİLERİ (THE EFFECT OF CHICKEN MANURE ADDED GROWING MEDIUM ON GROWTH AND QUALITY IN SEEDLİNG PRODUCTION OF TOMATO AND CUCUMBER)

Source: OAI

ABSTRACT

Bu çalışma yetiştirme ortamlarına tavuk gübresi ilavesinin domates ve hıyar fidelerinin gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada toplam çıkış oranı (%), gövde uzunluğu (cm), gövde çapı (mm), yaprak sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), yaş ve kuru yaprak ağırlığı (g), yaş ve kuru gövde ağırlığı (g), yaş ve kuru kök ağırlığı (g) değerleri belirlenmiş olup, bunların yanında dikime kadar geçen süre (gün) ile çiçeklenme başlangıcına kadar geçen süre (gün) de tespit edilmiştir. Araştırmanın her üç aşamasında da 100, 200, 400 g/10 L dozlarında tavuk gübresi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında domates ve hıyar fideleri torf ile standart harç ortamlarında yetiştirilmiş, tavuk gübresi tohum ekiminden önce verilmiştir. 400 g/10 L tavuk gübresi ilave edilen torf ve standart harç ortamları birçok özellik yönünden istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. İkinci aşamada ise tavuk gübresinin bekleme yılına göre 1 ve 2 yıllık olmak üzere iki farklı türü kullanılmıştır. Tavuk gübrelerinin bekleme yılı olarak tek başına etkisi önemsiz bulunmuştur. Torf ve standart harçta tavuk gübresinin artan dozlarının etkileri kontrole göre daha fazla olmuştur. Üçüncü aşamada; birinci aşamada beklenen özelliği göstermeyen torfa ilave olarak ithal torf ve sıvı gübreyle besin maddesince zenginleştirilmiş yerli torf kullanılmıştır. Üçüncü denemede en iyi sonuçları multimineral sıvı gübre ile besin maddesince zenginleştirilmiş yerli torf ve standart harç ortamı vermiştir. Ayrıca kullanılan tavuk gübresi dozu arttıkça elde edilen sonuçlar kontrole göre daha iyi olmuştur. Deneme sonucunda tavuk gübresinin kullanımı ve yetiştirme ortamlarının besin maddesince zenginleştirilmesinin fide gelişiminde önemli etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. (This study was carried out to determine the effects of chicken manure applications in growing media on tomato and cucumber seedlings growth. In this experiment, total emergence rate, stem height, stem diameter, leaf number, root length, fresh and dry leaf weight, fresh end dry stem weight, fresh and dry root weight, time until planting and flowering time were determined. At first stage of the experiment, tomato and cucumber seedlings were grown in peat and standard compost and 0, 100, 200, 400 g/10 L chicken manure were added to growing media before sowing. Plants grown on 400g/10 L chicken manure in peat and standart compost media were found significant in terms of many characteristics studied. At second stage of the experiment, two different types of chicken manure which was stored one and two years, were used. The effects of chicken manure used as first year and second year on the investigated characteristics were not significant. Also, the effect of increasing concentrations of chicken manure in standard compost media and peat were higher than controls. At third stage of experiment, in addition to the peat which is not responded good results at first stage, native peat enriched by liquied nutrients and imported peat were used. In third stage, the best results of all characteristics were obtained from imported peat which was enriched by nutrients. Moreover, when the concentrations of chicken manure were increased, results of all characteristics were better than control. As a result of the experiment, it was determined that application of chicken manure and growing media which was supplemented with nutrients resulted in significant effects on seedling growth. )

0 Followers
 · 
97 Reads