Article

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU ÖĞRETMENLERİN YETERLİKLERİ (Competences of Graduate from Elementary School Teachers of Religious Culture and Ethic Course Teacher Training)

Source: OAI

ABSTRACT

Arastırmada, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinin yeterlik düzeyleri tespit edilmis ve bunların, cinsiyet, görev süresi, öğrenim durumu, yüksek lisans ve doktora yapma durumu ve alanı, mezun olunan lise türü, mezun olunan fakülte, görev yapılan yerlesim merkezi, haftalık girilen ders saati, hizmet içi eğitim kursuna katılma durumu, öğretmenliğin dısında üstlenilen idari görevler, alanla ilgili dergilerin takibi, kitap okuma sıklığı, aylık gelir, alanla ilgili sempozyum ve panellere katılım durumu, düzenli olarak internetteki alanla ilgili sitelerden yararlanma durumu, okul dısındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım durumu faktörlerine farklılık gösterip göstermediği arastırılmıstır. ĐDKAB Dersi öğretmenlerinin sahip olmaları gereken yeterliklerin belirlenmesinde, Doğan ve Altas tarafından gelistirilen “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlik Ölçeği” adlı ölçek temel alınmıstır. Uygulamada kullanılan ölçme aracı toplam 87 maddeden olusmaktadır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinin yeterlik boyutları olarak tespit edilen altı boyut: Öğrenme-Öğretme Etkinliklerini Planlama ve Yönetme Becerileri, Öğretmenlik Rolünü Benimseme ve Yansıtma Becerileri, Öğretim-Veli Đletisimini Sağlama Becerileri, Öğretim Teknolojileri Becerileri, Özel Alan Bilgi ve Becerileri ve Çocuk Merkezlilik Becerileridir. Arastırmanın evreni, Türkiye’deki ilköğretim okullarında görev yapan ĐDKAB Öğretmenliği Bölümü mezunu ĐDKAB Dersi öğretmenlerinden olusmaktadır. Evrene 2002–2004 yıllarında ataması yapılarak göreve baslayan öğretmenler dahil edilmistir. Bu tarihler arasında mezun olup ataması yapılan öğretmen sayısı 595’tir. Bu öğretmenlerden evreni temsil edecek sekilde 350 kisilik bir örneklem grubu olusturularak, ölçme aracı Milli Eğitim Bakanlığı EARGED tarafından uygulanmıstır. Alana gönderilen ölçme araçlarının 320 tanesi değerlendirmeye alınmıstır. Arastırma verilerinin çözümlenmesinde, SPSS tekniği ile varyans analizi, t testi, LSD çoklu karsılastırma testi ve Pearson Correlation (Đliski) testi kullanılmıstır. (In this study, graduate from Elementary School Teachers of Religious Culture and Ethic Course Teacher Training, competence levels of Elementary School Teachers of Religious Culture and Ethic Course had been determined and studied that if it differentiate or not in factors sexuality, term of office, academic background, master, and PhD degree, which high school graduate from, which faculty graduate from, settlement center which is officiated, course time which is weekly given to, participation in training course within service, administrative functions which were accepted except from teaching, following journals about the field, density of reading books, monthly income, participation in symposium and panel about the field, turning to account regularly sites from internet, participation in education and instruction activities outside of school. In determining Teacher Training for the Culture of Religion and Ethics Course for Primary Schools’ teacher competences which should be excepted, it is based on the scale developed from Doğan and Altas entitled “Teacher Competences for Culture of Religion and Ethics Course for Primary Schools Scale”. Measuring instrument consists of 87 items. Teacher Training for the Culture of Religion and Ethics Course for Primary Schools’ teacher competence dimensions are: Skill for planning and conducting learning-teaching activities, skills for adoption and projection teaching role, skills for providing teaching-conservator communication, skills for teaching technologies, skills for special field knowledge and child centrality. Universe of the research, it consists of teachers that graduate from Department of Elementary School Teachers of Religious Culture and Ethic Course Teacher Training and officiate in primary schools in Turkey. It is included in the universe teachers beginning career in between 2002 and 2004. Teacher numbers which appointed and began career between the dates is 595. It was performed from Ministry of National Education, section EARGED by forming 350 person sampling group which represent the universe. It is evaluated that 320 questionnaire returning from the field. In analysis of the data, it was used that variance analysis, t-test, LSD multiple-comparison test and Pearson correlation (relation) test.)

0 Followers
 · 
148 Reads