Ergenlerde Yalnızlık ve Bilişsel Çarpıtmalar (Loneliness and Cognitive Distortions Among Adolescents)

Articlewith5 Reads
Source: OAI

    Abstract

    Bu çalışmada, lise öğrencilerinin yalnızlık düzeylerine ve cinsiyete göre kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma grubu, Ankara merkez liselerinde öğrenim gören 263’ü kız ve 166’sı erkek olmak üzere toplam 429 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında UCLA Yalnızlık Ölçeği, İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin bilişsel çarpıtmalarının yalnızlık düzeylerine ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla iki faktörlü Varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, öğrencilerin yakınlıktan kaçınma çarpıtmalarının yalnızlık düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Gerçekçi olmayan ilişki beklentisi boyutunda ise yalnızlık düzeyleri ve cinsiyete göre farklılık bulunamamıştır. Son olarak kız öğrencilerin ve yalnız olmayan bireylerin daha çok zihin okuma çarpıtmasına sahip oldukları belirlenmiştir. (The purpose of the present study was to determine the differences between interpersonal cognitive distortions concerning loneliness levels of girls and boys in high schools. The population of the study was composed of 429 students (263 girls, 166 boys), attending different high schools in central Ankara. UCLA Loneliness Scale, Interpersonal Cognitive Distortions Scale and Demographic Information Form were applied to the research group. Two-way ANOVA was used to determine whether the participants’ cognitive distortions vary with regard to levels of loneliness and sex. The results of the study indicated that distortion of avoidance from intimacy varies in regard to levels of loneliness and sex. No significant difference was determined concerning the unrealistic relationship expectation with respect to levels of loneliness and sex. Finally, the results suggested that female students in comparison with male students, and the ones with low-level loneliness in comparison with high-level loneliness employ more mind-reading distortions.)

    Similar publications