ChapterPDF Available

Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment)

Authors:

Abstract and Figures

A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem (Formal and Legal Aspects of the School Cooperation with the Environment), [in:] M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, pp. 77-106.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, zmierzające w stronę wypracowania takich kombinacji elastyczności i bezpieczeństwa, które prowadziłyby do podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania regionalnego rynku pracy.English abstract: The aim of the study was, among others, to diagnose the degree of acceptance and recognition of the concept of flexicurity by employees and employers from the Podlaskie region, as well as an indication of the desired directions of activities aimed toward the development of such a combination of flexibility and security, which would lead to increasing the efficiency and effectiveness of the regional labor market.
Book
Full-text available
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Vocational education and training in Norway, CEDEFOP -European Centre for the Development of Vocational Training, 1999, s. 116 i nast
 • H Farstad
H. Farstad, Vocational education and training in Norway, CEDEFOP -European Centre for the Development of Vocational Training, 1999, s. 116 i nast.; http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/14197.aspx.
Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa
 • I Kalinowska
 • B Kujszczyk
 • M Mańturz
 • J Sajko
 • B Świercz
 • A Tymoszuk
Kalinowska I., Kujszczyk B., Mańturz M., Sajko J., Świercz B., Tymoszuk A., Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62188-2.
Model wiejskiej szkoły prowadzonej przez zewnętrzną organizację pożytku publicznego non-profit, wypracowany przez łomżyńskie Stowarzyszenie Edukator, Stowarzyszenie Edukator
 • B Kuczałek
Kuczałek B., Model wiejskiej szkoły prowadzonej przez zewnętrzną organizację pożytku publicznego non-profit, wypracowany przez łomżyńskie Stowarzyszenie Edukator, Stowarzyszenie Edukator, Łomża 2011, www.sosedukator.pl.
Diagnoza oświatowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Pomorskiem, ECORYS Polska
 • K Rewers
 • E Dzielnicka
Rewers K., Dzielnicka E., Diagnoza oświatowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Pomorskiem, ECORYS Polska, Warszawa 2007, www.kuratorium.gda.pl.
Ustawa o systemie oświaty
 • M Pilich
Pilich M. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, 2012.
Poradnictwo zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ECORYS Polska
 • E Dzielnicka
 • A Wierzchowska-Szymanek
Dzielnicka E., Wierzchowska-Szymanek A., Poradnictwo zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ECORYS Polska, Warszawa 2008.
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training, 1999, s. 116 i nast
 • Farstad
Farstad, Vocational education and training in Norway, CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training, 1999, s. 116 i nast.; http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/14197.aspx.