Article

Future-oriented technology analysis: Practice in search of theory?

Authors:
  • Ecole des Ponts Business School; University of New Brunswick; University of Stavanger
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... 2008(Cagnin et al., eds. , 2008Loveridge and Saritas 2012;Marinelli et al. 2014 On the history of Austrian TA, see Peissl and Nentwich (2005); see also http://www.oeaw.ac.at/ita/home/. 54 On its website, the EPTA describes its purpose as follows: "The currently 20 members of EPTA give advice to their parliaments on topical issues such as nanotechnology, brain research, road pricing or future energy systems. ...
Thesis
Full-text available
In this work, I examine the potential of social epistemology to serve as a foundation for foresight. I firstly describe the history of ideas that led to foresight and clarify the specific characteristics of foresight in contrast to other futures research activities. To develop an epistemological classification of foresight, or rather to show the impossibility of such a classification, I sketch the development of main strands of philosophy of science and the most prominent approaches of futures research and foresight theory. I argue that foresight is best grasped on the basis of socio-epistemic approaches that recognize the importance of values in science. On this basis I propose a socio-epistemic foresight framework that includes rules for scientific criticism, operates in close connection with scientific practice, and accommodates both the role of values and forms of objectivity. The work shows that Longino’s claim that “science is social knowledge” (Longino 1990) can be adapted to foresight as “foresight is science as social knowledge”. https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000084920
... F. Scapolo i A.L. Porter jako pierwsi zebrali oraz usystematyzowali metody PAT. Autorzy wyłonili 53 metody, które mogą być zastosowane w prospektywnej analizie technologii, a następnie zaklasyfikowali je do 13 następujących klas 171 : kreatywnej (creativity approaches), monitorowania i wywiadu (monitoring & intelligence), opisowej (descriptive), macierzy (matrices), analiz statystycznych (statistical analysis), analiz trendu (trend analysis), opinii eksperckich (expert opinion), modelowania i symulacji (modelling & simulation), analiz logiczno-przyczynowych (logical/causal analysis), roadmappingu (marszruty), scenariuszy (scenarios), wartościowania/wspomagania decyzji/ analiz ekonomicznych (valuing/decision-aiding/economic analysis), modyfikacji (combinations). Wykaz zidentyfikowanych przez F. Scapolo i A.L. Portera metod o potencjale stosowania w PAT przedstawiono w tabeli 3.1. ...
Book
Full-text available
Głównym celem naukowym monografii jest opracowanie referencyjnej metodyki prospektywnej analizy technologii, umożliwiającej dostarczenie wiedzy na temat: cech charakterystycznych technologii, fazy cyklu życia, w której się ona znajduje, obecnych i potencjalnych zastosowań danej technologii oraz niezębnych do rozwoju analizowanych technologii zasobów, a także wpływu technologii na otoczenie. Metodyka składa się z opisu etapów, działań i czynności służących przejrzystemu przedstawieniu kierunków rozwojowych analizowanych technologii. Obejmuje również zbiór metod, które mogą być zastosowane w poszczególnych etapach procesu PAT i które pozwolą zarysować przyszłość technologii. Monografia składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania oraz aneksu. W rozdziale pierwszym zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat analizy technologii, przytoczono szereg dostępnych w literaturze definicji technologii, podano także komponenty technologii. Opisano również wybrane klasyfikacje technologii i istotę ich analizy. Przedstawiono mapę podobszarów badawczych związanych z analizą technologii oraz omówiono wybrane metody analizy technologii. W rozdziale drugim zaprezentowano usystematyzowany stan wiedzy na temat koncepcji przewidywania rozwoju technologii. Omówiono prognozowanie technologiczne jako jedną z pierwszych metod stosowanych na potrzeby analizy technologii. Przedyskutowano dostępne w literaturze definicje, przedstawiono przebieg procesu prognostycznego, a także zidentyfikowano pewne ograniczenia prognozowania. Następnie opisano foresight technologiczny, podano różnice między foresightem a prognozowaniem, omówiono też fazy przebiegu procesu badawczego i wskazano słabości foresightu technologicznego. Dalej przedstawiono ocenę technologii i jej rodzaje, a także przebieg procesu oceny technologii. W końcowej części rozdziału zaprezentowano genezę prospektywnej analizy technologii jako podejścia integrującego prognozowanie technologiczne, foresight technologiczny i ocenę technologii. Istotnym elementem tego rozdziału jest porównanie różnych koncepcji przewidywania rozwoju technologii. W rozdziale trzecim przedstawiano wyniki identyfikacji oraz klasyfikacji metod prospektywnej analizy technologii. Katalog metod o potencjale stosowania w PAT zbudowano na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji bezpośredniej. Opisano rezultaty eksperckiej oceny tych metod, zaprezentowano wyniki autorskiej klasyfikacji metod prospektywnej analizy technologii i przedstawiono dominujące funkcje realizowane przez metody z danej klasy. Istotnym elementem tego rozdziału było zaprezentowanie, w formie tabelarycznej, stopnia przydatności metod do realizacji poszczególnych funkcji PAT. W czwartym rozdziale omówiono referencyjną metodykę prospektywnej analizy technologii. Przedstawiono fazy jej realizacji, przebieg procesu i dobór metod badawczych do poszczególnych faz. Zaprezentowano macierz potencjału zastosowania metod z danej klasy w wybranej fazie PAT. Wskazano także metody o szczególnym potencjale zastosowania. Istotnym elementem tego rozdziału jest przedstawienie schematu metodyki prospektywnej analizy technologii. W rozdziale piątym opisano zastosowanie metodyki PAT dla wybranych technologii. Została ona zastosowana do zidentyfikowania i przedstawienia rozwoju technologii nawierzchni drogowych w Polsce o największym potencjale. Przedstawiono tu cały proces prospektywnej analizy technologii nawierzchni drogowych w kraju. Podano schematy operacjonalizacji dla każdej z faz procesu PAT. Zaprezentowano portfolio każdej z analizowanych technologii, a także drogę rozwoju wybranej technologii. Sformułowano również wnioski oraz rekomendacje z przeprowadzonych analiz.
... FTA is a process that uses a variety of methods allowing for a detailed characterization and systematic analysis of technology as well as identification and presentation of its development paths. According to Marinelli et al. (2014) the future-oriented technology analysis is particularly useful when technologies are costly but essential for the development of a country, region or company. This approach combines forecasting technology (TF) technology assessment (TA) and technology foresight. ...
Article
Full-text available
In the era characterized by significant dynamics of the environment traditional methods of anticipating the future, assuming the immutability of the factors affecting the forecasted phenomenon, may be in the long term ineffective. The modern approach of predicting the future of technology, taking into account the multidimensionality of the environment, is, among other things, the Future-Oriented Technology Analysis (FTA). Designing the FTA research procedure is a complex process, both in organizational and methodological terms. The catalogue of methods that can be used in this process is extensive and constantly open. However, in the source literature the rules for the selection of methods appropriate for the type of research were not specified. The ways of combining methods in the research process were also missing. The main aim of this article was to present the author’s classification of methods of future-oriented technology analysis and indicate the possibilities of its application. In the text, using statistical methods and artificial neural networks, the classification of methods with the potential of exploitation in prospective technology analysis was carried out. Each of the received classes was analysed, the characteristics of particular groups of methods were selected, and authorial names characterizing the given classes were chosen. According to the author, the application of the proposed classification of methods of future-oriented technology analysis facilitates the design of the FTA research process. It will contribute to the systematization and standardization of the manner of selection of research methods. It will also allow for the selection of complementary methods.
Article
The research presented in this paper pursues two main goals. Empirically, it aims to explore sectoral futures at European level in a range of different sectors (automotive, construction, textile, KIBS, wholesale & retail), to identify cross-cutting patterns of sectoral change, and to highlight implications that these may raise for European innovation policy. In order to do this in a systematic manner, it also has a conceptual and methodological ambition, namely to devise a sectoral innovation foresight methodology that builds explicitly on concepts derived from sectoral innovation systems approaches. This theory-led methodology allows exploring and interpreting future developments at sectoral level in a coherent and comparable manner. Technologies and knowledge, actors and organisations, user needs and demand, as well as institutional and policy frameworks are taken into account; elements that need to co-evolve for any innovation system scenario to unfold. This conceptual framework is translated into a sector innovation foresight methodology that was used to guide a multi-sector foresight initiative. Based on a meta-analysis of insights from five different sectors, cross-sectoral patterns of future change as well as cross-cutting policy issues are pointed out. Three areas of cross-cutting changes have been identified: a) the shift from products to systems and services, b) blurring boundaries between sectors, and c) sectoral and cross-sectoral integration of sustainability demands, and the governance of interactions between sectors. Foresight projects at sectoral level have been conducted rarely as compared to technology-centered or societal-issue centered foresights or retrospective sectoral innovation system studies. By relying explicitly on a theoretical framework of sectoral innovation systems, this paper explores the potential of better linking innovation theory to policy- and strategy-oriented foresight.
Article
Full-text available
Forward-looking activities (FLAs) can influence innovation systems in various ways to a significant extent. This paper focuses on changes induced by FLAs in the innovation policy governance sub-system (IPGSs) of a given national innovation system. Our knowledge is surprisingly limited even on this subset of FLA impacts, despite several decades of practice and non-negligible analytical efforts. We identify key features of FLAs and IPGSs in order to explore hypotheses on the likely ‘fit’ between different types of FLAs and various IPGSs. Countries selected to illustrate the relevance of our analytical framework include Germany, Greece, and Hungary. Our intention is to contribute to a more refined conceptual framework concerning the role and likely impacts of FLAs. Further, as a better understanding of impacts supports the design of more appropriate and effective FLAs, as well as more insightful evaluations of FLAs, this approach is of practical relevance, too.
Bureau of Strategic Planning, 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France E-mail address: r.miller@unesco.org Philine Warnke Innovation Systems Department, Research, Technology & Innovation Policy, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Donau-City-Strasse 1, 1220 Vienna
  • Riel Miller
Riel Miller UNESCO, Bureau of Strategic Planning, 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France E-mail address: r.miller@unesco.org Philine Warnke Innovation Systems Department, Research, Technology & Innovation Policy, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Donau-City-Strasse 1, 1220 Vienna, Austria E-mail address: philine.warnke@ait.ac.at