Conference PaperPDF Available

Investigations on The Amphipoda Fauna of Eskişehir surroundings (Poster Presentation)

Authors:

Abstract

Öntürk, T., İpek, M., Investigations on The Amphipoda Fauna of Eskişehir surroundings, 22nd The National Biology Congress, 23-27 June 2014, Osmangazi University, Eskisehir, HB-P13-17, p.1068. Öntürk, T., İpek, M, Eskişehir Çevresi Amphipoda Faunası Üzerine Araştırmalar, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, HB-P13-17, s.1068.
BİLDİRİ ÖZET KİTABI
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
http://ubk2014.ogu.edu.tr
HB HAYVAN BİYOLOJİSİ (POSTER SUNUM)
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
http://ubk2014.ogu.edu.tr
1068
Eskişehir Çevresi Amphipoda Faunası Üzerine Araştırmalar
Tuğrul Öntürk, Mehmet İpek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik, Eskişehir
Sorumlu yazar e-posta:tugrulonturk@gmail.com
Giriş: Milyonlarca yıldan buyana devam etmekte olan evrim sürecinde doğal oluşumlar nedeniyle yok
olan ve yine doğal oluşumlar sonucunda ortaya çıkan birçok tür vardır. Bu evrimsel süreç içerisinde
Anadolunun gerek uygun iklim şartları gerekse zoocoğrafik konumu itibariyle önemli bir biyoçeşitliliğe
sahip olduğu gözlenmektedir. Bilindiği gibi sulak alanlar; kuraklık, biyotik etmenler, çökelme, deniz
yükselmesi, erozyon, tayfun ve benzeri, doğal nedenler, insanların tarım, orman, ulaşım ve katı atıkların
biriktirilmesi şeklindeki müdahaleleri yanında, petrol, gaz ve diğer minerallerin çıkarılması ve baraj ve
kanallarda oluşan hidrolojik değişiklikler ile de önemli ölçüde kaybolmaktadır. Nitekim dünya omurgasız
kataloglarında isimleri bulunan, belli yer ve zamanlarda yakalanmış, bir daha da rastlanılmamış türlerin
sıklığı bunun en güzel kanıtıdır. Bu çalışma ile bölgede yayılış gösteren Amphipoda türleri ve bölgedeki
yayılışları ortaya konulmaya amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışma Eskişehir çevresinde yürütülmüştür. Arazi çalışmaları Ekim ve Eylül
ayları arasında her ay bir yıl boyunca tekrarlanmıştır. Örnekler 30x30 boyutunda su kepçesi ile zeminin
taranması şeklinde toplanmıştır. Toplanan örnekler % 4’lük Formaldehit içinde fikse edilerek
laboratuvara getirilmiştir. Teşhisi yapılan örnekler laboratuvarda koruma altına alınmıştır. Arazi
çalışmaları esnasında ve de laboratuvar ortamında bazı su parametreleri ölçülerek verilerimiz arasına
kaydedilmiştir.
Bulgular: Yapılan teşhisler sonucunda Amphipoda takımına ait 1 familya ve 4 tür belirlenmiştir. Tespit
edilen türlerin familyalara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Gammaridae familyasından; Gammarus balcanicus Schäferna, 1923, Gammarus fossarum Koch, 1835,
Gammarus pseudanatolensis G.S.Karaman &Pinkster, 1987, Gammarus pulex pulex (Linnaeus, 1758),
Sonuç ve Tartışma: Kendine özgü özellikleriyle bir kıta özelliklerini barındıran Anadolu yarımadası
oldukça büyük bir tür çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte yeterli araştırmacı azlığı ve
kaynak darlığından dolayı tam anlamıyla bir araştırma gerçekleştirilememiştir. Bölgemizde daha önceden
yapılmış olan çalışmalar da göz önüne alındığında, bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular
doğrultusunda bölgemiz için ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Eskişehir, Amphipoda, Fauna
Teşekkür: Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
tarafından 201119037 no’lu proje ile desteklenmiştir.
HB-P3-17
HB-P3-17
HB – ANIMAL BIOLOGY (POSTER PRESENTATION)
Investigations on the Amphipoda Fauna of Eskisehir
Surroundings
Tuğrul Öntürk1, Mehmet İpek1
1Department of Biology, Faculty of Science and Art, Eskisehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
Corresponding author. E-mail: tugrulonturk@gmail.com
Introduction: There are many species disappeared and occurring due to natural formations in the
continuing process of evolution since millions of years. It observed that, there is a significant biodiversity
because of favorable climatic conditions as well as zoogeographical position of Anatolia in this
evolutionary process. As known, wetlands are disappear significantly because of drought, bioticfactors,
precipitation, searise, erosion, typhoons and other natural, besides agriculture, forestry, transportation and depositing
of solid waste in the form of the intervention of the people, oil, gas and other mineral extractions and hydrological
changes that occur on dams and canals.. Indeed, the incidence of the species absence is the most beautiful
proof before located names in the world of invertebrates catalog, sampled in thecertain places and
times. The aim of the present study is totried to explain of the distributed in regions with Amphipoda
species and their distribution in the region.
Materials and Methods: This study was carried Eskisehir surroundings. Field studies were repeated between
September and October every month for a year. Samples were collected with a scoop of 30x30 cm size by
ground scan. Specimens were fixed in 4% formaldehyde and brought to the laboratory. The identified
specimens were taken under protection in the laboratory. During the fieldwork and in laboratory
conditions, measured some water parameters and recorded among our data.
Results: As a result of the identifications, totally 4 species from 1 family were determined. The
distribution according to the families of the species identified as follows.
The Gammaridae family;Gammarus balcanicus Schäferna, 1923, Gammarus fossarum Koch, 1835,
Gammarus pseudanatolensis G.S.Karaman & Pinkster, 1987, Gammarus pulex pulex (Linnaeus, 1758),
Discussion and Conclusion: The Anatolian peninsula hosts quite a large species diversity with own
specific features. However, it literally could not realized research for reasons of the lack of adequate researchers and
resources. When considering to previously performed studies in our region, it is thought to shed light on
future studies according the obtained results of the end of the study
Key Words: Turkey, Eskisehir, Amphipoda, Fauna
Thank: This study was supported by the Scientific Research Projects Commission (No: 201119037) of
Eskisehir Osmangazi University.
1068 22nd The National Biology Congress, 23-27June 2014, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
http://ubk2014.ogu.edu.tr
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.