ArticlePDF Available

The Efficacy of Balneotherapy in the Patients with Subacromial Impingement Syndrome

Authors:
  • Sakarya University, Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Abstract

Objective: This study was designed to evaluate the efficacy of balneotherapy which includes mud pack therapy in patients with subacromial impingement syndrome (SIS). Material and Methods: 29 patients (23 females, 6 males) with shoulder pain for more than three months who were diagnosed as SIS were included in this study. The mean age was 48.24 +/- 6.83 (33-60) years. Mud pack therapy was applied at 45 degrees C for 30 minutes, and the therapy continued once a day, for 15 days. Visual Analog Scale (VAS) scores for pain evaluation during rest, activity and night, and Constant, UCLA and Shoulder Disability Questionnaire (SDQ) scoring for the functional situation were used as outcome measurements. All patients were instructed to perform Codman's pendulum, passive strengthening and range of motion (ROM) exercises as home exercises during the study. Besides, the patients took paracetamol when needed. Results: All parameters were evaluated three times (before therapy, after therapy and at the end of third month). VAS, Constant, UCLA Score, SDQ scores were improved significantly. Conclusion: We concluded that balneotherapy can be safely applied for patients with SIS because it gives satisfactory results in early period and improves the quality of life for these patients.
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3)
906
ü cut ta en ge niş ha re ket ye te ne ği ne sa hip olan omuz, bu ne den le
trav ma la ra da en açık ek lem ler den bi ri dir. Omuz ağ la rı sık gö rü-
len, omuz ha re ket le ri ni ve fonk si yo nu nu sıt la yan bir du rum dur
ve en sık ne de ni ise “su bak ro mi yal sı kış ma sen dro mu (SSS)”dur.1
Subakromiyal Sıkışma Sendromlu
Hastalarda Balneoterapinin Etkinliği
ÖZET Amaç: Bu ça lış ma zın ama cı, su bak ro mi yal sı kış ma sen dro mu (SSS) ta sı ko nan has ta lar -
da pe lo id uy gu la ma la nı içe ren bal ne o te ra pi nin ağ rı ve fonk si yo nel du rum üze rin de ki et ki le ri ni de -
ğer len dir mek tir. Gereç ve Yöntemler: Kli nik ve rad yo lo jik ola rak su bak ro mi al sı kış ma sen dro mu
ta sı alan ve ya kın ma sü re si en az üç ay olan 29 has ta ça lış ma ya alın dı. Has ta la zın or ta la ma ya şı
48.24 ± 6.83 (33-60) yıl olup, 23’ü ka dın ve altısı er kek idi. Uy gu la ğı mız pe lo id, 45°C sı cak ğın -
da ve 30 da ki ka sü re ile gün de bir se ans lo kal pe lo id pa ket tar zın da uy gu lan dı. Te da vi ye haf ta içi beş
gün ola rak 15 se ans de vam edil di. Ağ nın şid de ti ni de ğer len dir mek için Gör sel Ana log Ska la (VAS)
ve omuz fonk si yon la de ğer len dir mek için Cons tant, UC LA ve Omuz Özür k Skor la ma
(OÖS) kul la nıl dı. Has ta la ra Cod man, pa sif ek lem ha re ket açık ğı ve pa sif ger me eg zer siz le ri, ay -
ca ağ la rı ol du ğun da kul lan ma la rı için pa ra se ta mol ve ril di. tün has ta la ra et ki le nen omuz la
özel lik le baş se vi ye sin den yu kar da kul lan ma ma la rı öne ril di. Bul gu lar: Has ta lar te da vi ön ce si, te da -
vi son ra sı ve üçüncü ayın so nun da ye ni den de ğer len di ril di. Te da vi son ra sı ve üçüncü ayın so nun -
da ki kon trol ler de VAS, Cons tant, UC LA, OÖS pa ra met re le rin de an lam lı dü zel me sap tan dı. So nuç:
Bu te da vi nin SSS ta sı ko nan has ta lar da er ken dö nem de olum lu so nuç lar ver di ği ve bu has ta lar da
rı ve fonk si yon la rı dü zel te rek ya şam ka li te si ni art cı bir yön tem ola rak gü ven le uy gu la na bi le -
ce ği so nu cu na va rıl dı.
Anah tar Ke li me ler: Omuz sı kış ma sen dro mu; kon ser va tif te da vi; pe lo i do te ra pi
ABS TRACT Ob jec ti ve: This study was de sig ned to eva lu a te the ef fi cacy of bal ne ot he rapy which
inc lu des mud pack the rapy in pa ti ents with su bac ro mi al im pin ge ment syndro me (SIS). Ma te ri al
and Met hods: 29 pa ti ents (23 fe ma les, 6 ma les) with sho ul der pa in for mo re than three months who
we re di ag no sed as SIS we re inc lu ded in this study. The me an age was 48.24 ± 6.83 (33-60) ye ars.
Mud pack the rapy was app li ed at 45°C for 30 mi nu tes, and the therapy con ti nu ed on ce a day, for15
days. Vi su al Ana log Sca le (VAS) sco res for pa in eva lu a ti on du ring rest, ac ti vity and night, and Con-
s tant, UC LA and Sho ul der Di sa bi lity Qu es ti on na i re (SDQ) sco ring for the func ti o nal si tu a ti on we -
re used as out co me me a su re ments. All pa ti ents we re ins truc ted to per form Cod man's pen du lum,
pas si ve streng the ning and range of motion (ROM) exer ci ses as ho me exer ci ses du ring the study.
Be si des, the pa ti ents to ok pa ra ce ta mol when ne e ded. Re sults: All pa ra me ters we re eva lu a ted thre e
ti mes (be fo re the rapy, af ter the rapy and at the end of third month). VAS, Cons tant, UC LA Sco re,
SDQ sco res we re im pro ved sig ni fi cantly. Conc lu si on: We conc lu ded that balneotherapy can be sa -
fely app li ed for pa ti ents with SIS be ca u se it gi ves sa tis fac tory re sults in early pe ri od and im pro ves
the qu a lity of li fe for the se pa ti ents.
Key Words: Sho ul der im pin ge ment syndro me; tre at ment out co me; mud the rapy
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3):906-13
Dr. Ufuk ŞEN,a
Dr. Mine KARAGÜLLE,b
Dr. Ünal ERKORKMAZc
aTıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD,
cBiyoistatistik AD,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tokat
bTıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İstanbul
Ge liş Ta ri hi/Received: 27.08.2008
Ka bul Ta ri hi/Accepted: 01.04.2009
Ya zış ma Ad re si/Correspondence:
Dr. Ufuk ŞEN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD,
Tokat,
TÜRKİYE/YURKEY
sen64ufuk@yahoo.com
Cop yright © 2010 by Tür ki ye Kli nik le ri
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3) 907
Medical Ecology and Hydroclimatology Şen et al
Özel lik le flek si yon ve ro tas yon ha re ket le ri sı-
ra sın da sup ras pi na tus ten do nu, su bak ro mi al bur sa
ve bi si pi tal ten do nun, hu me rus ile ko ra ko ak ro mi -
yal ark ara sın da sı kış ma sı so nu cu olu şur.2,3 Araş tır-
ma lar ro ta tor man şet lez yon la n, %90-95
ora nın da aşı kul lan ma, aşı rı yük len me ve mik ro
trav ma la ra bağ lı ol du ğu şek lin de dir.4Su bak ro mi-
yal sı kış ma sen dro mu et yo pa to ge ne zin de vas ler,
de je ne ra tif, trav ma tik ve me ka nik-ana to mik ne-
den ler suç lan mak ta dır.5Son za man lar da bu dört et-
ke nin kom bi ne bir et ki le şim le su bak ro mi yal
kış ma sen dro mu ola rak bi li nen ro ta tor man şet
lez yon la nı oluş tur du ğu dü şü nül mek te dir.1,5
Omuz ağ sı bel ağ sın dan son ra ikin ci sık lık -
ta gö rül mek te dir. Top lum da ki pre va lan sı 50 yaş al-
tın da ki ki şi ler de %11 ve 50 yaş üze rin de ki ler de
%25 ola rak bil di ril mek te dir.6-8 Su bak ro mi al kış -
ma sen dro mu ise omuz ağ sı ve fonk si yon sıt lı-
ğı nın en yay gın ne de ni dir. Has ta lar ço ğun luk la
omuz da ağ rı, ha re ket ler de kı sıt lan ma ve güç süz lük
şika yet le ri ile he ki me baş vu rur lar. Omuz ağ lı bir
has ta ya iyi bir anam nez ve fi zik mu a ye ne, ba sit ta-
sal test ler ve ile ri gö rün le me yön tem le ri kul la-
la rak ko lay lık la ta ko na bi lir ve has ta lık
ço ğun luk la kro nik özür ğe se bep ol ma dan te da -
vi edi le bi lir.9
Ne er, SSS’li ol gu la rın spek tru mun da yaş, muh-
te mel ya ra lan ma ya yol açan ak ti vi te ti pi ve pa to lo-
jik bul gu la ra gö re üç ev re ta nım la mış tır.2Ev re-1’de
ödem ve he mo ra ji, Ev re-2’de fib ro zis ve ten di nit
mev cut olup, rad yog ra fik bul gu yok tur ve ge ri dö-
ne bi lir de ği şik lik ler bu lu nur. Ev re-3’de ise ro ta tor
man şe tin in komp let ya da komp let rüp rü var dır
ve ço ğun luk la yaş lı bi rey ler de gö lür. Sık lık la an-
te ri or ak ro mi yon da ya da bü yük tü ber kül de ke mik
faz la lık la rı ile bir lik te dir.2,10
SSS’u de ği şik kon ser va tif ve cer ra hi me tod lar
ile te da vi edi lir. Kon ser va tif te da vi de is ti ra hat, ak-
ti vi te zen len me si, non-ste ro id an ti enf la ma tu ar
ilaç lar, çe şit li fi zik te da vi ajan la rı, te ra po tik eg zer-
siz prog ram la rı, su bak ro mi yal kor ti kos te ro id en jek-
si yo nu ve sup ras ka pu lar si nir blok la rı gi bi bir ta kım
yak la şım lar mev cut tur. Kon ser va tif te da vi de amaç
su bak ro mi yal inf la mas yo nu azalt mak, ro ta tor man-
şet te iyi leş me ye ola nak sağ la mak, omu zun nor mal
fonk si yo nu nu ka zan dır mak tır.11 Kon ser va tif te da-
vi nin ilk adı mı olan is ti ra hat, ro ta tor man şet ve su-
bak ro mi yal bur sa n sı kış ma sı na ne den ola cak
ha re ket ler den ka çı nıl ma sı şek lin de dir. Bu ne den le
özel lik le baş se vi ye si üze rin de ki ha re ket ler den ka-
çı nıl ma sı ge re kir.12 Me di kal te da vi de özel lik le anal-
je zik ler, NSA İ İ’ ler ve su bak ro mi yal ala na lo kal
ste ro id en jek si yon la yay gın ola rak kul la nıl mak-
ta dır. Özel lik le Ev re 1 ve 2 su bak ro mi yal kış ma
sen dro mun da ağ nın azal tıl ma sın da ba şa lı ol du -
ğu be lir til mek te dir.13 Akut dö nem geç tik ten son ra
ya lan lo kal sı cak uy gu la ma la rı ile olu şan va zo di-
la tas yon la kan akı mı, me ta bo liz ma ve bağ do ku su-
nun vis ko e las ti si te si ar tar, kas spaz çö lür
böy le ce ağ rı aza lır.14,15 So ğuk uy gu la ma lar la ser best
si nir la rın da Na-K pom pa nın ak ti vi te sin de ki
azal ma ya bağ lı ola rak re po la ri zas yon ve uya la bi-
lir lik te azal ma so nu cu eşi ği nin yük sel til me si,
si nir ile ti zın da ya vaş la ma, ka pı-kon trol me ka-
niz ma la ile de ağ gi de ri ci et ki sin den ya rar la nı-
lır.15,16 Su bak ro mi yal kış ma sen dro mun da
te da vi nin önem li bir kıs da eg zer siz te da vi si dir.
Amaç ek lem ha re ket açık ğı ko ru mak ve ar tır-
mak, kap sül ger gin li ği ni gi der mek ve ro ta tor man-
şet kas la nı güç len dir mek tir.1,3,17,18
Yu ka da kul la lan yön tem ler ya nın da, çağ-
daş kap ca tıb bı, ge le nek sel ve am pi rik ni te lik le ri -
ni gü ze kıs men de ol sa ta şı ya rak, kro nik
kas-is ke let sis te mi has ta lık la nın te da vi si, ön len-
me si ve re ha bi li tas yo nun da kul la lan bir tıp di sip-
li ni dir.19 Kap ca tıb nın ken di ne öz gü yön tem le ri
bal ne o te ra pi ve/ve ya bal ne ok li ma te ra pi ola rak anı-
lır. BT bir çok Av ru pa ül ke sin de ve özel lik le de ül-
ke miz de kas-is ke let sis te mi has ta lık la rın da sık lık la
kul la nıl mak ta olan ta mam la cı tıp yön tem le ri
için de çok önem li bir ye re sa hip tir. BT kap ca tıb -
bı çer çe ve sin de ter mo mi ne ral su, pe lo id ve gaz gi -
bi do ğal şifa fak tör le rin yön tem ve doz la
be lir len miş; ban yo, pa ket, me ve in ha las yon uy-
gu la ma la rı şek lin de, dü zen li ara lık lar la, se ri hal de,
be lir li bir za man da ve kür tar zın da ger çek leş ti ri len
bir uya rı-uyum te da vi si dir.20 Ya yın la nan ran do mi -
ze kon trol lü ça lış ma la rın me ta ana li zi ve sis te ma tik
de ğer len dir me si kap ca te da vi si ve bal ne o te ra pi
uy gu la nan ül ke miz de kas-is ke let sis te mi has ta lık la-
nın te da vi sin de et kin ola bi le ce ği nün de ümit
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3)
908
Şen ve ark. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
ve ri ci ka nıt lar bu lun du ğu nu or ta ya koy muş tur.21
Ye ter li ol ma sa lar da bu ve ri ler da ha yük iyi dü-
zen len miş ça lış ma lar için ze min oluş tur mak ta dır.22
Li te ra tür de de ği şik kas-is ke let sis te mi has ta lık la-
rın da bal ne o te ra pi ve mo da li te le ri nin kul la mı ile
il gi li çe şit li ça lış ma lar mev cut tur, an cak SSS’da kul-
la mı ile il gi li ça lış ma bu lun ma mak ta dır.23-26
Bu z lem sel pros pek tif ça ş ma da ki ama cı-
mız; pe lo id uy gu la ma la nı içe ren bal ne o te ra pi nin
su bak ro mi al kış ma sen dro mu olan ki şi ler de
ve fonk si yo nel du rum üze ri ne olan et ki si ni kı sa dö-
nem de araş tır mak tır.
GE REÇ VE YÖN TEM LER
Bu ça lış ma ya omuz sı ya kın ma sı ile po lik li ni ği-
mi ze baş vu ran, kli nik ve rad yo lo jik ola rak su bak ro-
mi al sı kış ma sen dro mu ta sı ko nu lan, ya kın ma la
en az üç ay ren ve or ta la ma ya şı 48.24 ± 6.83 (33-
60) yıl olan 23 ka n, altı er kek top lam 29 has ta
alın dı. Has ta lar dan ça lış ma ya iliş kin bil di ril m
onam for mu alın dı ve Hel sin ki Dek le ras yo nu pren-
sip le ri ne uy gun ola rak ger çek leş - ti ril di. Bu ça lış-
ma da has ta la ra uy gu la nan pe lo id De niz li Sa ray köy
or jin li, yük sek mik tar da bit ki sel ken li or ga nik
mad de (bü ti min, pek tin, se loz, he mi se loz, hü -
mik asit ve lig nin) ve kü kürt içe ren tur ba gru bun -
da yer alır. Pe lo id 45°C cak lık ta, et ki len miş
omu za, 30 da ki ka sü rey le, gün de bir se ans ve haf ta
içi beş gün ol mak üze re üç haf ta sü rey le top lam 15
se ans ola rak uy gu lan dı.
Omuz ağ sı şika ye ti ile po lik li ni ği mi ze baş vu-
ran has ta lar da omuz na ne den ola bi le cek di -
ğer has ta lık la rın ayırt edil me si için anam nez, ru tin
bi o kim ya tet kik le ri ile omuz gra fi le ri alın dı. Ay rın-
fi zik mu a ye ne le ri sı ra sın da sı kış ma test le ri po-
zi tif olan has ta lar da, su bak ro mi yal ara ğa %1’lik
li do ka in 10 cc ve ri le rek su bak ro mi yal kış ma en-
jek si yon tes ti ya pıl dı. Test so nu cu po zi tif olan la ra
SSS ta sı ko nu la rak et ki le nen omuz la rın dan MRG
tet kik le ri is ten di. MRG so nuç la SSS ile uyum lu
olan has ta lar ça lış ma ya da hil edil di.
Sis te mik inf la ma tu ar ro ma tiz mal has ta ğı, ser-
vi kal ra di lo pa ti si, trav ma ya bağ lı ro ta tor man şet
komp let yır ğı olan lar, ma lign has ta ğı bu lu nan lar,
son altı ay için de omuz dan kor ti kos te ro id en jek si-
yo nu uy gu lan mış olan lar ve omuz ve bo yun böl ge-
le rin den cer ra hi gi ri şim ge çi ren ler ça lış ma dı şı bı-
ra kıl dı. Has ta la ra la ol du ğun da kul lan ma la
için pa ra se ta mol öne ril di. Bü tün has ta la ra gün lük
ya şam ak ti vi te le rin de kol la nı baş se vi ye sin den yu-
kar da kul lan ma ma la öne ril di. Her has ta ya uy gu-
la nan eg zer siz prog ra mı pa sif ek lem ha re ket açık ğı
(EHA), Cod man ve pa sif ger me eg zer siz le ri ni içer-
mek tey di. Bu eg zer siz ler te da vi sü re sin ce gün de iki
kez ol mak üze re ev prog ra mı ola rak ve ril di.
Ol gu lar te da vi ön ce si, te da vi son ra sı ve üçüncü
ayın so nun da de ğer len di ril di. De ğer len dir me de ağ -
rı için Görsel Analog Skala (VAS) (is ti ra hat, ha re-
ket ve ge ce sı), fonk si yo nel omuz
de ğer len dir me si için Cons tant, UC LA ve omuz
özür lük sor gu la ma sı (OÖS) ya pıl dı.
1. Ağ rı: De ğer len dir me de kullanılan 0-10 cm
VAS (is ti ra hat, ha re ket, ge ce), ağ rı şid de ti ni de ğer-
len dir mek ama cıy la kul la lan, 10 cm’lik hat üze-
rin de 0 dan 10 a ka dar sa la olan bir ska la dır.
Has ta la ra bu hat üze rin de la en iyi ifa de
eden sa sal de ğe ri gös ter me le ri is te nir. Ağ rı şid de-
ti nin art ma sıy la oran ola rak pu an la nır ve rı-
nın hiç ol ma ma 0, da ya l maz dü zey de ağ
ol ma sı 10 pu an ola rak ifa de edi lir.
2. Fonk si yo nel du rum: lı omuz pa to lo ji le-
rin de fonk si yo nel du ru mu de ğer len di ren Cons tant
skor la ma 1980’ler den be ri omuz has ta k la nın
ta ki bin de kul la lan ko lay, ucuz ve gü ve ni lir bir
ska la dır. Top lam 100 pu an üze rin den 15 pu a nı ağ -
rı, 20 pu a nı gün lük ya şam ak ti vi te le ri, 40 pu a nı ak -
tif ek lem ha re ket açık ğı öl çü ve 25 pu a
kuv vet pa ra met re sin den olu şur. Top lam Cons tant
sko ru 90-100 mü kem mel, 80-90 iyi, 70-79 or ta ve
70’in al tı za yıf ola rak de ğer len di ri lir.27
UC LA (The Uni ver sity of Ca li for ni a-Los An-
ge les) skor la ma sı ise1986 ‘da Ell man ta ra fın dan ta-
nım lan mış r. Top lam 35 pu an üze rin den ağ rı,
fonk si yon, has ta mem nu ni ye ti, ak tif flek si yon ha-
re ket açık ğı ve flek si yon kas gü cü de ğer len di ri lir.
rı ve fonk si yo nun her bi ri 1-10 pu an, ak tif flek-
si yon açı sı, flek si yon kas gü ve has ta mem nu ni-
ye ti nin her bi ri 1-5 pu an üze rin den de ğer len di ri lir.
Top lam skor da 33-35 pu an mü kem mel, 28-33 pu an
iyi, 27-23 pu an or ta, 23 pu a nın al tın da ki de ğer ler
ise za yıf ola rak de ğer len di ri lir.28
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3) 909
Medical Ecology and Hydroclimatology Şen et al
OÖS omuz şika ye ti olan has ta lar da semp tom-
la rı art ran du rum la rı ta rif le yen 16 mad de den olu-
şan ağ rıy la iliş ki li bir özür lük an ke ti dir. Has ta son
24 sa at için de ya pıp yap ma ğı na gö re her mad de -
yi evet, ha yır, uy gu la na maz şık la rın dan bi ri ni işa-
ret le ye rek ce vap lar. Sı fır pu an mak si mum iyi ha li,
100 pu an mak si mum has ta ha li gös te rir.29
İstatistikselAnaliz
Ça lış ma mız da kul lan ğı z öl çüm ler, (VAS,
Cons tant, UC LA, OÖS) Kol mo go rov-Smir nov nor-
mal lik tes ti ile in ce len di. Öl çüm pe ri yod la rı ara sın-
da ki de ği şim ler, tek rar öl çüm ler de tek yön
var yans ana li zi (re pe a ted me a su res one way ANO -
VA) ile de ğer len di ril di. Pe ri yot lar ara sın da fark bu-
lu nan de ğiş ken le rin iki li kar şı laş tır ma la rın da LSD
tes ti kul la nıl dı. Tüm de ğiş ken ler Or ta la ma (Ort) ve
Stan dart Sap ma (SS) ile gös te ril di. p de ğe ri 0.05’in
al tın da ol du ğun da an lam lı ka bul edil di. İsta tis tik sel
kar şı laş tır ma lar pa ket prog ram la ya pıl dı (SPSS inc.
Chi ca go, IL).
SO NUÇ LAR
Has ta la zın tüm VAS skor la (is ti ra hat, ha re-
ket, ge ce) yö nün den te da vi ön ce si, te da vi son ra sı ve
üçüncü ay ara sın da an lam lı fark bu lun du (p< 0.05).
Ya lan iki li kar şı laş tır ma lar so nu cun da is ti ra hat ve
ha re ket VAS skor la nün den tüm öl çüm pe ri-
yot la rı ara sın da an lam lı fark bu lun du (p< 0.05). Ge -
ce VAS skor la rı yö nün den te da vi ön ce si ile te da vi
son ra ve üçüncü ay ara sın da an lam fark bu lun -
du (p< 0.05). Te da vi son ra sı ile üçüncü ay ara sın da
an lam fark bu lun ma (p> 0.05) (Tab lo 1 ve 2)
(Şekil 1a, b ve c).
Cons tant skor la rı yö nün den te da vi ön ce si, te-
da vi son ra sı ve üçüncü ay ara sın da an lam lı fark bu-
lun du (p< 0.05). Ya lan iki li kar şı laş tır ma lar
so nu cun da Cons tant skor la rı yö nün den tüm öl çüm
pe ri yot la rı ara sın da an lam lı fark bu lun du (p< 0.05).
(Tab lo 1 ve 2) (Şekil 1d).
UC LA skor la nün den üç öl çüm pe ri yo du
ara sın da an lam lı fark bu lun du. Ya lan iki li kar şı-
laş tır ma lar so nu cun da tüm öl çüm pe ri yot la rı ara-
sın da an lam lı fark bu lun du (p< 0.05) (Tab lo 1 ve 2)
(Şekil 1e).
OÖS de ğer le ri nün den üç öl çüm pe ri yo du
ara sın da an lam fark bu lun du (p< 0.001). Ya lan
iki li kar şı laş tır ma lar so nu cun da OÖS de ğer le ri yö-
nün den tüm öl çüm pe ri yot la rı ara sın da an lam
fark bu lun du (p< 0.05). (Tab lo 1 ve 2) (Şekil 1f).
TAR TIŞ MA
Su bak ro mi yal sı kış ma sen dro mu te da vi sin de amaç
nın azal tıl ma sı, mo bi li te nin ar rıl ma sı, aza lan
en du rans ve kas gü nün ye ri ne kon ma sı, ya
bağ lı ge li şen psi ko lo jik du rum bo zuk lu ğu nun üs te-
sin den ge lin me si ve has ta la rın ak tif sos yal ya şam la-
na ve iş le ri ne bi ran ön ce dön rül me si dir.
SSS’lu has ta lar da te da vi nin et kin li ği ni de ğer-
len dir mek için de ği şik öl çek ler bu lun mak ta r.
Ça lış ma ya al ğı mız has ta lar da omuz fonk si yon la-
nı de ğer len dir mek için Cons tant, UC LA ve OÖS
öl çek le ri kul la nıl dı. Cons tant ve UC LA skor la ma
TABLO 1: Peloidoterapinin VAS, Constant, UCLA, OÖS Skorlarına etkisi.
VAS :Görsel Analog Skala, VAS I:İstirahat VAS, VAS H: Hareket VAS, VAS G: Gece VAS
OÖS: Omuz özürlülük sorgulaması
-Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanıldı.
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası 3. Ay
Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Fp
VAS I 4.59 ± 1.38 2.62 ± 1.32 1.69 ± 1.11 86.033 <0.001
VAS H 6.48 ± 1.66 5.21 ± 1.29 3.59 ± 1.43 62.495 <0.001
VAS G 5.14 ± 1.38 3.48 ± 1.09 3.14 ± 1.30 35.867 <0.001
Constant 55.90 ± 21.98 79.31 ± 16.33 72.38 ± 1.44 25.985 <0.001
UCLA 15.07 ± 3.62 22.79 ± 5.03 20.38 ± 5.49 80.799 <0.001
OÖS 71.00 ± 11.53 44.21 ± 17.76 32.38 ± 8.86 156.470 <0.001
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3)
910
Şen ve ark. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
omu zun fonk si yo nel du ru mu hak kın da bil gi ve rir-
ken, OÖS omuz ağ nın ne den ol du ğu özür lük
hak kın da bil gi ve rir. Han gi özel fonk si yo nun en
çok et ki len di ği ni ve te da vi den han gi si nin en faz la
fay da gör ğü or ta ya ko ya bi lir. OÖS has ta ta-
ra fın dan da dol du ru la bi len, pra tik bir öl çek tir.27,28
Bal ne o te ra pi, ül ke mi zin de da hil ol du ğu bir-
çok ül ke de uzun yıl lar dan be ri kas-is ke let sis te mi
has ta lık la rın da kul la lan ve tat min edi ci so nuç lar
alı nan yön tem ler den bi ri dir. Bal ne o te ra pi mo da-
li te le rin den bi ri olan pe lo i do te ra pi, ağ iyi leş-
tir me ve has ta lıkla rın akut faz la nı ön le me de ki
ba şa la rın dan do la yı ol duk ça po ler dir.29Ya lan
ba zı ça lış ma lar da pe lo i do te ra pi nin ter mal uya rı so-
nu cu no rad re na lin, kor ti zol ve b-en dor fin le rin se -
rum se vi ye le rin de ki ar tış so nu cu, an ti enf la ma tu ar
ve anal je zik et ki nin mey da na gel di ği ka bul edil-
mek te dir.30,31 Baş ka bir ça lış ma da ise pe lo id te da-
vi si so nu cu kı kır dak enf la mas yo nu ve do ku
na ne den olan İnter lö kin 1ve tü mör nek ro -
I-II I-III II-III
VAS I <0.001 <0.001 0.004
VAS H <0.001 <0.001 <0.001
VAS G <0.001 <0.001 0.115
Constant <0.001 0.001 0.012
UCLA <0.001 <0.001 0.010
OÖS <0.001 <0.001 0.007
TABLO 2: Ölçüm periyodları arasındaki değişkenlikler.
I: Tedavi öncesi, II: Tedavi sonrası, III: Üçüncü ay
-Ölçüm periyodları arasındaki değişimler, tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), fark bulunan değişkenlerin ikili karşılaştırmalarında LSD testi kullanıldı.
ŞEKİL 1a: Görsel Analog Skala (VAS) (istirahat).
ŞEKİL 1b: Görsel Analog Skala (VAS) (hareket).
ŞEKİL 1c: Görsel Analog Skala (VAS) (gece).
ŞEKİL 1d: Constant.
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3) 911
Medical Ecology and Hydroclimatology Şen et al
zis fak r-α se vi ye le rin de azal ma, kar ti laj ko ru yu -
cu olan in su lin-li ke growth fak tör 1(IGF1)’de ise
art ma mey da na gel di ği be lir til mek te dir.29 Yi ne
ben zer ça ş ma lar da, enf la mas yon ve ağ rı ya ra tan
pros tag lan din E2 (PGE2) ve kot ri en B4(LTB4)
gi bi mad de le rin pe lo id te da vi si son ra sın da se rum
se vi ye le rin de azal ma ol du ğu bu lun muş tur.30-32 Po-
en sin ve ark.’la rı ta ra fın dan ya lan bir ça lış ma da
ise, pe lo id te da vi si son ra sı la ser-dopp ler flow met -
ri ile cilt kan do la şı nın art tı ğı sap tan mış tır.33 Bu
ne den le pe lo id te da vi si nin lo kal me ka niz ma lar
yo luy la, bel ki de trans ku ta z iyon trans fe riy le
et ki li ol du ğu bil di ril mtir.33 Ay ca bir grup ça-
lış ma da ise cilt yo luy la emi len sül für mi ne ral le ri -
nin anal je zik et ki mey da na ge tir di ği bil di ril mek-
te dir.30,31,34 Maz zul la ve ark. nın yap ğı bir ça lış-
ma da ise, pe lo i din için de bu lu nan l n cilt
mat rik sin de ka ro ten, vi ta min ler ve fi tos te rol le ri
açı ğa çı kar ğı ve bu nun so nu cun da an ti enf la ma-
tu ar et ki mey da na gel di ği be lir til mek te dir.35 Bu -
nun ya nın da, bal ne o te ra pi nin çe şit li has ta lık lar da
et ki li ol du ğu kli nik ça lış ma lar da da gös te ril miş tir.
Şen ve ark.nın diz os te o ar trit li ve kro nik bel ağ rı
has ta lar da yap mış ol du ğu ça lış ma lar da da lo kal
pe lo id uy gu la ma la nın ağ rı ve fonk si yo nel du rum
pa ra met re le rin de an lam lı dü zel me ler sağ la ğı ve
ya şam ka li te si ni art ran bir yön tem ola rak gü ven -
le kul la la bi le ce ği so nu cu na va rıl mış tır.25,26 Bu -
na kar şın, pe lo i do te ra pi nin SSS’lu has ta lar da
kul la mı na iliş kin, bir ça lış ma bu lun ma mak ta dır.
Bu ne den le, ça lış ma mız bu ko nu da ilk ol ma özel-
li ği ta şı mak ta r.
Ça lış ma gru bu muz da ki has ta la rın te da vi son-
ra ve üçüncü ayın so nun da de ğer len dir me pa ra-
met re le ri dik ka te alın ğın da, uy gu la nan te da vi nin
baş ta ağ rı ol mak üze re fonk si yo nel du rum da an lam -
lı dü zel me sağ la ğı rül mek te dir. Ça lış ma mız da
yı de ğer len dir mek için VAS öl çe ği kul lan dık.
Has ta la zın tüm VAS skor la rın da üç öl çüm pe ri-
yo du ara sın da an lam lı fark bu lun du (p< 0.05). Has-
ta la mız da kul lan ğı mız pe lo id, yük sek oran da
bit ki sel kö ken li or ga nik mad de ve kü kürt içe ri ği ne
sa hip tur ba gru bu ça mur dan oluş mak ta dır. Kul lan-
ğı mız pe lo id için de ki kü kür dün yu ka da be lir ti-
len et ki me ka niz ma sıy la, has ta la mız da anal je zik
ve an ti enf la ma tu ar et ki ya rat ğı na ina yo ruz.
Has ta la rın kli nik ve fonk si yo nel du ru mu nu
sor gu la yan Cons tant, UC LA, OÖS öl çek le rin de üç
öl çüm pe ri yo du ara sın da ki fark an lam bu lun du.
Bu nun la bir lik te üçüncü ayın so nun da da te da vi
son ra na gö re an lam lı dü zel me ol du ğu gö rül dü. Li-
te ra tür bil gi siy le uyum lu ola rak, pe lo i do te ra pi nin
rı, ek lem ha re ket açık ğı, fonk si yo nel ka pa si te
üze rin de ya rat ğı bu olum lu et ki le ri uy gu la nan pe-
lo i din ter mik ve kim ya sal me ka niz ma la rı ha re ke te
ge çir mek su re tiy le kas lar üze rin de yap ğı an ti enf -
la ma tu ar ve anal je zik etkiler sonucunda hastaların
sosyal ya şan la na sa sü re de ge ri ne bil me le-
ri ne ve te da vi sı ra sın da ki fi zi ki şart la rın psi ko lo jik
du rum la rın da ya rat ğı olum lu et ki le re bağ la mak-
ŞEKİL 1e: UCLA sorgulaması.
ŞEKİL 1f: Omuz özürlülük sorgulaması.
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3)
912
Şen ve ark. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
ta yız.
Ça lış ma gru bu muz da ki has ta la rın te da vi son-
ra ve üçüncü ayın so nun da de ğer len dir me pa ra-
met re le ri dik ka te alın ğın da, uy gu la nan pe lo id
te da vi si nin baş ta ağ rı ol mak üze re fonk si yo nel du-
rum lar da an lam lı dü zel me sağ la ğı gö rül mek te dir.
Bu so nu cun has ta la rın te da vi ye tam uyum gös ter-
me le ri ne, te da vi yi kür so nu na ka dar de vam et tir-
me le ri ne ve kul la lan pe lo i din içe ri ğin de bu lu nan
yük sek mik tar da ki bit ki sel kö ken li or ga nik mad de-
ler ve kü kür tün an ti enf la ma tu ar ve anal je zik et ki-
si ne bağ lı ol du ğu nu dü şü yo ruz.
Bu ça ş ma n ek siknü, çift kör kon trol
bir ça lış ma ol ma ma ve kü çük bir se ri ol ma dır.
Bu ne den le bul gu la zın da ha yük se ri li ve
kon trol ça lış ma lar la des tek len me si ge rek mek te-
dir. An cak ko nuy la il gi li ça lış ma ol ma ma ne de-
niy le, ça lış ma zın bun dan son ra ki ça lış ma la ra bir
ba sa mak oluş tu ra ca ğı dü şün ce sin de yiz.
Bu ça lış may la, bal ne o te ra pi mo da li te le rin den
bi ri olan lo kal pe lo i do te ra pi uy gu la ma la nın er ken
nem de olum lu so nuç lar ver me si, yan et ki le ri ve
te da vi ma li yet le ri nin şük ol ma ne de niy le su-
bak ro mi yal kış ma sen dro mu olan has ta lar da gü-
ven le uy gu la na bi le ce ği so nu cu na var dık.
1. Akgün K. [Shoulder Pains]. In: Tüzün F,
Eryavuz M, Akarırmak Ü, eds. Hareket Sistemi
Hastalıkları. 1st ed. Istanbul: Nobel Tıp Book-
stores; 1997. p.193-210.
2. Neer CS 2nd. Impingement lesions. Clin Or-
thop Relat Res 1983;(173):70-7.
3. Frieman BG, Albert TJ, Fenlin JM Jr. Rotator
cuff disease: a review of diagnosis, patho-
physiology, and current trends in treatment.
Arch Phys Med Rehabil 1994;75(5):604-9. 4.
Budoff JE, Nirschl RP, Guidi EJ. Débridement
of partial-thickness tears of the rotator cuff
without acromioplasty. Long-term follow-up
and review of the literature. J Bone Joint Surg
Am 1998;80(5):733-48.
5. Neviaser RJ, Neviaser TJ. Observations on
impingement. Clin Orthop Relat Res
1990;(254):60-3.
6. Herberts P, Kadefors R, Andersson G, Peter-
sén I. Shoulder pain in industry: an epidemio-
logical study on welders. Acta Orthop Scand
1981;52(3):299-306.
7. Tytherleigh-Strong G, Hirahara A, Miniaci A.
Rotator cuff disease. Curr Opin Rheumatol
2001;13(2):135-45.
8. Bal A, Ekşioğlu E, Gürçay E, Karaahmet Ö,
Küçük S, Çakcı A. [Assessment of factors af-
fecting shoulder disability in patients with sub-
acromial impingement syndrome]. Türkiye
Klinikleri J Med Sci 2008;28(4):468-72.
9. Hawkins RJ, Abrams JS. Impingement syn-
drome in the absence of rotator cuff tear
(stages 1 and 2). Orthop Clin North Am
1987;18(3):373-82.
10. Seeger LL, Gold RH, Bassett LW, Ellman H.
Shoulder impingement syndrome: MR findings
in 53 shoulders. AJR Am J Roentgenol
1988;150(2):343-7.
11. Bigliani LU, Levine WN. Subacromial im-
pingement syndrome. J Bone Joint Surg Am
1997;79(12):1854-68.
12. Ellman H. Diagnosis and treatment of incom-
plete rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res
1990;(254):64-74.
13. Owen DS Aspiration and injection of joints
and soft tissues. In: Kelly WN, Harris E,
Ruddy S, Siedge CB, eds. Textbook of
Rheumatology. 4th ed. Philadelphia: WB Saun-
ders Company; 1993. p. 545-61.
14. Koyuncu H. [Superficial Heaters]. In: Sarı H,
Tüzün Ş, Akgün K, eds. Hareket Sistemi
Hastalıklarında Fiziksel Tıp Yöntemleri. 2nd ed.
Istanbul: Nobel Tıp Bookstores; 2002. p. 43-
50.
15. Weber DC, Brown AW. Physical agent modal-
ities. In: Braddom RL, Buschbacher RM, eds.
Physical Medicine and Rehabilitation. 2nd ed.
Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.
p.440-58.
16. Tüzün F. [Cold Treatment (Cryotherapy)]. In:
Sarı H, Tüzün Ş, Akgün K, eds. Hareket Sis-
temi Hastalıklarında Fiziksel Tıp Yöntemleri.
2nd ed. Istanbul: Nobel Tıp Bookstores; 2002.
p.81-7.
17. Poppen NK. Soft-tissue lesion of the shoulder.
In: Chapman MW, Madison M, eds. Operative
Orthopaedics. Philadelphia: JB Lippincott
Company, 1993. p.1651-71.
18. Withrington RH, Girgis FL, Seifert MH. A
placebo-controlled trial of steroid injections in
the treatment of supraspinatus tendonitis.
Scand J Rheumatol 1985;14(1):76-8.
19. Karagülle MZ. [Balneology and Spa Ther-
apy]. Kaplıca Tıbbı ve Kaplıca Tedavisi. 1st
ed. Istanbul: Nobel Tıp Bookstores; 2002.
p.15-36.
20. Karagülle MZ. [Efficacy of Spa Therapy]. Klinik
Gelişim 2000;13(6-7): 258-61.
21. Karagülle MZ, Karagülle M. Balneotherapy
and spa therapy of rheumatic diseases in
Turkey: a systematic review. Balneotherapie
und Kurorttherapie Rheumatisker Erkrankun-
gen in der Türkei; Ein Sytematischer Review.
Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd
2004; 11(1):33-4l.
22. Pittler MH, Karagülle MZ, Karagülle M, Ernst
E. Spa therapy and balneotherapy for treating
low back pain: meta-analysis of randomized
trials. Rheumatology (Oxford) 2006;45(7):
880-4.
23. Odabaşı E, Karagülle M.Z, Karagülle M, Turan
M, Karagülle O. Comparison of two traditional
spa therapy regimens in patients with Knee
Osteoartritis. Phys Rehab Kur Med
2002;12(2):337-41.
24. Şen U, Karagülle M.Z, Karagülle M, Dönmez
A, Şen C. [Comparison of the Efficacy of Two
Traditional Spa Therapy Regimens in Patients
with Fibromyalgia Syndrome in Sandıklı-
Afyon]. PTT Hast Tıp Derg 2002;24(2):78-81.
25. Şen U, Karagülle M.Z, Karagülle M. [The effi-
cacy of peloidotherapy on knee osteoarthritis].
Türk Romatoloji Derg 2007;(2)22:55-9.
26. Şen U, Karagülle M.Z, Karagülle M, Erkork-
maz Ü. [The efficacy of peloidotherapy on the
patients with chronic low back pain]. Türkiye
Klinikleri J Med Sci 2008;28(1):5-11.
27. Constant CR, Murley AH. A clinical method of
functional assessment of the shoulder. Clin
Orthop Relat Res 1987;(214):160-4.
28. Matsen FA, Smith KL. The Shoulder. In: Rock-
wood CA, Matsen FA, eds. Effectiveness
Evaluation and the Shoulder. 2nd ed. Philadel-
phia: WB Saunders Company; 1998. p.34-97.
KAYNAKLAR
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(3) 913
Medical Ecology and Hydroclimatology Şen et al
29. Chrubasik S, Junck H, Zappe HA, Stutzke O.
A survey on pain complaints and health care
utilization in a German population sample. Eur
J Anaesthesiol 1998;15(4):397-408.
30. Bender T, Karagülle Z, Bálint GP, Gutenbrun-
ner C, Bálint PV, Sukenik S. Hydrotherapy,
balneotherapy, and spa treatment in pain
management. Rheumatol Int 2005;25(3):220-
4.
31. Codish S, Abu-Shakra M, Flusser D, Friger M,
Sukenik S. Mud compress therapy for the
hands of patients with rheumatoid arthritis.
Rheumatol Int 2005;25(1):49-54.
32. Bellometti S, Cecchettin M, Lalli A, Galzigna
L. Mud pack treatment increases serum an-
tioxidant defenses in osteoarthrosic patients.
Biomed Pharmacother 1996;50(1):37.
33. Poensin D, Carpentier PH, Féchoz C, Gas-
parini S. Effects of mud pack treatment on skin
microcirculation. Joint Bone Spine 2003;
70(5): 367-70.
34. Tishler M, Rosenberg O, Levy O, Elias I, Amit-
Vazina M. The effect of balneotherapy on os-
teoarthritis. Is an intermittent regimen
effective? Eur J Intern Med 2004;15(2):93-96.
35. Mazzulla S, Chimenti R, Sesti S, De Stefano
S, Morrone M, Martino G. Effetto dele Bioglee
solfuree su lesioni psoriasiche. Clin Ter
2004;155(11-12):499-504.
... 10,[16][17][18][19] A retrospective study, a prospective observational study and 3 randomized trials investigating the clinical effects BT and peloidotherapy in patients with shoulder disorders have been published. 14,15,[30][31][32] Karagülle et al 14 in a retrospective study aimed to determine the efficacy of BT applied in No statistically significant differences were found between the groups in terms of the demographics of the participants or of their scores at baseline on the VAS, SPADI, and NHP, excluding the physical activity subscale, for which the PT group's score was significantly lower than the BT group's (Tables 2, 3, and 4). For the VAS, SPADI, and NHP, statistically significant improvements were found for both groups compared with baseline at both postintervention timepoints (P < .05). ...
... The researchers reported significant improvements in pain and functional scores at immediately postintervention, and 3 months postintervention. 30 Kepekçi et al 31 compared the efficacy of peloidotherapy applied at home and at the hospital in patients with subacromial impingement syndrome. In that study, peloidotherapy was applied at 45°C for 30 minutes in weekdays, for 2 weeks either in the peloidotherapy unit by a nurse or in home by patients own. ...
... Thus, the current study also found some significant improvements in quality of life. Previous studies 14,15,[30][31][32] and current study demonstrated that balneological treatments (BT and peloidotherapy) might be effective in patients with shoulder disorders. Because the patients in both groups had pain, the current study used the Tens and exercise modalities for both groups. ...
Context: To date, the number of studies investigating the effects of balneotherapy (BT) on chronic shoulder pain is small. Objective: This study intended to investigate the effects of BT on pain, disability, and quality of life for patients with chronic shoulder pain. Design: The research team designed a prospective, randomized, controlled, single-blinded study. Setting: The study took place in the Department of Medical Ecology and Hydroclimatology at the Bolu İzzet Baysal Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital (Bolu, Turkey). Participants: Participants were 60 patients with shoulder pain who were admitted to the outpatient clinic at the hospital between April 2016 and September 2016. Intervention: Participants were divided randomly into 2 groups: a control group receiving physical therapy (PT) only, the PT group, and an intervention group receiving PT plus BT, the BT group. All participants received 3 wk of treatment. Outcome measures: The study measured pain, disability, and quality of life using a visual analogue scale (VAS), the Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), and the Nottingham Health Profile (NHP) at baseline, immediately postintervention, and at 1 mo postintervention. Results: Statistically significant improvements were found on the VAS, SPADI, and NHP at both postintervention timepoints for both groups compared with baseline (P < .05). When the difference scores were compared between the groups, the BT group showed significantly greater improvements at both postintervention timepoints for the VAS and SPADI compared with the PT group (P < .05). For the NHP, the BT group showed significantly greater improvements compared with the PT group immediately postintervention for the pain and energy level subscales and for the total score (P < .05). At 1 mo postintervention, the BT group again showed significantly greater improvements on the NHP compared the PT group for the pain, physical activity, energy level, and sleep subscales and for the total score (P < .05). Conclusion: The results of the study suggest that BT can have positive effects on pain and disability. BT may be an alternative for patients with chronic shoulder pain.
... 10,[16][17][18][19] A retrospective study, a prospective observational study and 3 randomized trials investigating the clinical effects BT and peloidotherapy in patients with shoulder disorders have been published. 14,15,[30][31][32] Karagülle et al 14 in a retrospective study aimed to determine the efficacy of BT applied in No statistically significant differences were found between the groups in terms of the demographics of the participants or of their scores at baseline on the VAS, SPADI, and NHP, excluding the physical activity subscale, for which the PT group's score was significantly lower than the BT group's (Tables 2, 3, and 4). For the VAS, SPADI, and NHP, statistically significant improvements were found for both groups compared with baseline at both postintervention timepoints (P < .05). ...
... The researchers reported significant improvements in pain and functional scores at immediately postintervention, and 3 months postintervention. 30 Kepekçi et al 31 compared the efficacy of peloidotherapy applied at home and at the hospital in patients with subacromial impingement syndrome. In that study, peloidotherapy was applied at 45°C for 30 minutes in weekdays, for 2 weeks either in the peloidotherapy unit by a nurse or in home by patients own. ...
... Thus, the current study also found some significant improvements in quality of life. Previous studies 14,15,[30][31][32] and current study demonstrated that balneological treatments (BT and peloidotherapy) might be effective in patients with shoulder disorders. Because the patients in both groups had pain, the current study used the Tens and exercise modalities for both groups. ...
... The additional contribution of balneotherapy to treatment in shoulder pathologies has been investigated in a limited number of studies. However, these studies included patients who were treated with broad definitions such as subacromial impingement syndrome or chronic shoulder pain (Şen et al. 2010;Chary-Valckenhaere et al. 2012). Also, only a few studies indicated the efficacy of balneotherapy in chronic shoulder pain (Şen et al. 2010;Chary-Valckenhaere et al. 2012;Tefner et al. 2015). ...
... However, these studies included patients who were treated with broad definitions such as subacromial impingement syndrome or chronic shoulder pain (Şen et al. 2010;Chary-Valckenhaere et al. 2012). Also, only a few studies indicated the efficacy of balneotherapy in chronic shoulder pain (Şen et al. 2010;Chary-Valckenhaere et al. 2012;Tefner et al. 2015). Only one study showed the beneficial effects of peloid treatment in subacromial impingement syndrome, which is one of the causes of shoulder pain (Şen et al. 2010). ...
Article
Full-text available
This study assessed the additional contribution of balneotherapy on physical therapy in subacute supraspinatus tendinopathy. Ninety patients with subacute supraspinatus tendinopathy were included. They were randomized into two equal groups. In group 1 ( n = 45), transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), hot pack, ultrasound treatments, and Codman’s and range of motion (ROM) exercises were performed. In group 2 ( n = 45), balneotherapy was added to the treatment program. In both groups, shoulder active ROM and handgrip strength were measured. Pain was evaluated using a Visual Analogue Scale (VAS) (rest, sleep, movement); functional assessment and quality of life were measured respectively with the Shortened Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (QuickDASH), and the Short Form-36 health survey (SF 36) form. All measurements were repeated before and after 15 treatment sessions. There were statistically significant differences between the before and after assessment parameters in group 1 (all p < 0.05), but not for SF-36 General Health Perceptions, SF-36 Mental Health sub-parameters, and handgrip strengths. However, there were statistically significant differences between all the evaluation before and after the treatment in group 2 (all p < 0.05). When the two groups were compared in terms of alpha gains, statistically significant differences were observed in favor of group 2 in all measurements (all p < 0.05) except for SF-36 Emotional Role Difficulty and SF-36 Mental Health sub-parameters. This study shows that the addition of balneotherapy to physical therapy for subacute supraspinatus tendinopathy can make additional contributions to shoulder ROM, pain, handgrip strength, functional status, and quality of life.
... Balneoterapinin günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kalitesi ve ağrı üzerine olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. [19][20][21] Fazaa ve ark.nın diz OA'lı hastalarda yaptığı çalışmada, vizüel analog skala ile tedavi sonrası 6. ay ve 12. ayda ağrı değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, balneoterapi uygulanan hastalarda uygulanmayan hastalara göre ağrının önemli derecede azaldığı ve 12. ayda bu farkın daha da fazla olduğu tespit edilmiştir. ...
Article
Full-text available
ÖZET Amaç: Kas-iskelet sistemi hastalıklarında uygulanan en eski tedavi yöntemlerinden biri olan balneoterapi; termomineralli sular, peloidler (şifalı çamurlar) ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır. En yaygın kullanılan yöntemi banyo uygulamalarıdır. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, balneoterapinin fiziksel düzeydeki etkilerine odaklanmıştır. Ancak, bu tedavinin osteoartritli hastalarda psikososyal değişkenler üzerindeki etkisi hakkında çalışmalar yetersizdir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, osteoartrit tanısı olan hastalarda balneoterapi uygulamasının ağrı, depresyon belirtileri, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test gruplu yarı deneysel olarak gerçekleştirildi. Çalışma; Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, Ağustos-Ekim 2019 tarihleri arasında 40 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırma verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “Vizüel Analog Skala”, “Uyku Sonrası Değerlendirme Ölçeği”, “Kısa form-12” ve “Beck-Depresyon Ölçeği” ile toplandı. Balneoterapi uygulaması öncesinde kişisel bilgi formu ve ölçekleri dolduran hastalara 15 günlük balneoterapi kürü uygulandı. Posttestler hastalar taburcu olduktan 2 ay sonra telefonla görüşülerek dolduruldu. Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerde ağrı, uyku ve yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarında balneoterapi lehine anlamlı değişimler saptandı. Depresyon puanlarında ise değişim bulunmadı. Sonuç: Balneoterapinin osteoartrit tedavisinde tamamlayıcı tıp olarak tercih edildiğinde ağrı şiddetini belirgin derecede azalttığı, uyku ve yaşam kalitesini anlamlı derecede artırdığı gösterilmiştir. Ancak, depresyon belirtileri yönünden etkili olmadığı, bu yönde yapılacak ek girişimlere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Anah tar Ke li me ler: Osteoartrit; balneoterapi; ağrı; uyku; yaşam kalitesi; depresyon ABS TRACT Objective: Balneotherapy is one of the oldest treatment methods in musculoskeletal diseases; bath, drinking and inhalation methods and cure treatment methods of natural treatment elements such as thermo mineral waters, peloids (healing muds) and gases are the most commonly used methods. Many recent studies have focused on the physical effects of balneotherapy. However, studies on the effect of this treatment on psychosocial variables in patients with osteoarthritis are insufficient. Material and Methods: This study was performed to determine the effect of balneotherapy on pain, depression symptoms, sleep and quality of life in patients with osteoarthritis. The study was carried out in Bursa İlker Çelikcan Physical Therapy and Rehabilitation Hospital with 40 patients between August- October 2019. The data were collected with “Patient Information Form”, “Visuel Analog Scale”, “Post-Sleep Inventory”, “Short Form-12” and “Beck-Depression Scale.” The patients who completed the personal information form and scales before the balneotherapy intervention received 15-day balneotherapy cure. Posttest scales were filled in by telephone 2 months after discharge. Result: Before and after the treatment, significant changes were observed in favor of balneotherapy in all sub-dimensions of pain, sleep and quality of life. Depression scores did not change. Conclusion: Balneotherapy has been shown to significantly reduce pain severity and significantly improve sleep and quality of life when used as an complementary medicine for the treatment for osteoarthritis. However, it is not effective in terms of symptoms of depression and additional interventions are needed in this direction. Keywords: Osteoarthritis; balneotherapy; pain; sleep; quality of life; depression
... K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Leukocytes; balneology T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J C Ca ar rd di io ov va as sc c S Sc ci i 2 20 01 11 1; ;2 23 3( (2 2) ): : 1 alneoterapi, Latince balneum (banyo) kaynaklıdır. 1 Balneoterapi, termal ve mineralli sular, gazlar ve şifalı çamurlar gibi doğal kaynakların banyo, içme ve inhalasyon metodlarıyla kullanılması ile gerçekleştirilen bir tedavidir. [2][3][4][5] Geçtiğimiz yıllarda maden (mineralli) sularının kullanımı dünya çapında giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 1 Suyun hidrasyon ve jakuzi özelliğinin yanı sıra içerisinde bulunan selenyum, magnezyum, sülfür ve bikarbonatın antioksidan, antiprutik, antiinflamatuar, antikarsinojenik, vazodilatör, keratoplastik özelliklerinden de yararlanılmaktadır. 6 Fakat her kaplıcanın kompozisyonu ve fiziksel özelliklerinin farklı olması sonucu etkileri de değişmektedir. 1 Balneoterapinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin başında Japonya, İsrail ve Türkiye gelmekte ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
Article
Full-text available
Objective: In recent years the use of mineral waters has become widespread throughout the world increasingly. There are studies indicating that the water temperature and the number of balneotherapy sessions are important. We aimed to investigate the effect of hyperthermia as a result of the balneotherapy sessions on the number of blood leukocytes in blood smears of humans. Material and Method: Balneotherapy sessions had applied in spa of Governor Saim Cotur (in Central Ilica town of Kahramanmaras). Patients entered the pool and stayed one hour a day. They waited for 1 hour in thermal water to neck level. Their ages were between 21-65 years and they did not have an infectious disease primarily. Blood samples were collected from 55 persons without distinction of sex. Groups were created according to the number balneotherapy sessions (1 hour, 3 hour, 5 hour, 10 hour). Blood smears were stained with May Grunwald Giemsa stain and 100 cells were counted at random areas. Monocyte, lymphocyte, eosinophil and neutrophil counts were determined separately. Group numbers were evaluated statistically and blood cells were evaluated morphologically. Results: There were significant differences between the groups in terms of the number of monocytes (p=0.001) and eosinophils (p=0.004). These significant differences were seen only the group which balneotherapy session applied 1 hour. There was no change in morphology of erythrocytes and leukocytes. Conclusion: One hour hyperthermal stress increases the number of monocytes and eosinophils in humans.
Article
The effects of balneotherapy on chronic shoulder pain were studied. In this single-blind, randomized, follow-up study involving 46 patients with chronic shoulder pain, one group of patients received physiotherapy-exercise and transcutaneous electrical nerve stimulation-and the other group received balneotherapy in addition to physiotherapy for 4 weeks on 15 occasions. The following parameters were recorded before treatment (at week 0) and after treatment (at weeks 4, 7, and 13): Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), the Short Form (36) Health Survey (SF-36) and EuroQuol-5D (EQ-5D) quality of life questionnaires, pain at rest and on movement on the visual analog scale (VAS), and active and passive range of motion. The SPADI pain, function, and total scores and the VAS scores at rest and on movement significantly improved in both groups after treatments. A greater improvement was observed in the balneotherapy group compared to the control group; regarding some parameters (VAS score on movement and SPADI function score at visit 2; VAS score at rest at visits 3 and 4), the difference between the groups was significant. The improvement of SF-36 and EQ-5D quality of life scores and the active range of motion was more pronounced in the balneotherapy group, the difference between the groups was not significant, except for EQ-5D at visit 2. Improvement of passive range of motion was not significant. Balneotherapy may have a beneficial effect on the clinical parameters and quality of life of patients with chronic shoulder pain. The number of patients should be increased.
Article
Full-text available
Objective: This study was designed to evaluate the efficacy of mudpack therapy in 31 patients with chronic low back pain for more than 3 months. Material and Methods: In this study, that included 16 females and 15 males, the mean age was 49.23 (35-66) years. Mudpack therapy was applied at 45°C for 30 minutes once a day for 12 days. All patients were evaluated using Visual Anlogue Scale (VAS), Beck Depression Inventory (BDI), Modified Schober Test (MST) and Short Form-36 (SF-36) scores. Results: All instruments were administered three times (before therapy, at the end of week 3 and at the end of the 3rd month). VAS, BDI, MST and SF-36 scores improved significantly (p< 0.001). Conclusion: We conclude that mudpack therapy gives satisfatory results in the early period for patients with chronic low back pain and improves quality of life and that it can be safely applied for these patients.
Article
Full-text available
Purpose: To compare the effects of two different traditional spa therapy regimens for knee osteoarthritis (OA) on function and pain. Patients and Methods: Patients with knee osteoarthritis staying in a spa hotel in Sandikli Spa for traditional spa therapy (8 days) were asked to be included in the study. Total of 49 patients gave informed consent consisting two groups based on treatment regimens as follows: Group I (n = 24) had a thermal water bath and a peloid bath per day; Group II (n = 25) had two thermal mineral water baths per day. The primary outcome measure was Lequesne's knee severity index. Secondary measures were pain intensity (visual analogue scale), 10 meters walking time, 3 times squatting down and up time and 10 stairs stepping up and down time. An unblinded observer carried out all assessments at the beginning and at the end of the spa therapy. Results: In both groups, improvements were found in Lequesne's Knee Index (49.3% in group I and 31.3% in group II, respectively) (p < 0.001) and improvement in group I was significantly higher than group II (p < 0.001). VAS scores for pain reduced in both groups (37.3% and 30.1%) and this reduction was significantly higher in group I (p = 0.003). All other 3 measures also showed significant improvements in both groups and again improvements were significantly higher in group I than group II. Conclusions: Both traditional spa therapy regimens could significantly improve the functional status and pain on patients with knee OA in the present study. Spa therapy combining thermal bath and peloid application seems having better improvement than the therapy with twice-daily thermal baths in knee OA, but this difference may not be clinically relevant.
Article
Objective: Subacromial impingement syndrome (SIS) is among the most common shoulder disorders. The aims of this study were to evaluate the shoulder disability in patients with SIS and to determine the factors that affect disability. Material and Methods: Fourty patients with a diagnosis of SIS were included in this study. Demographic variables, affected shoulder and dominant hand were noted for all patients. Patients' histories were collected in detail and shoulders were examined. Positive Neer, Hawkins Kennedy and subacromial injection tests in addition to shoulder pain were defined as SIS. Night pain was measured with visual analog scale (VAS) rating from 0-10 cm. For assessment of shoulder disability Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) was used. Results: The mean of SPADI score was 57.03 ± 22.01. Analyses of the total SPADI scores in groups according to gender, occupational risk, affected shoulder and involvement of dominant side revealed that the SPADI score was significantly higher in female gender than in males. Correlation analyses between the SPADI score and age and night pain demonstrated positive correlation only between night pain and the SPADI score. Conclusion: SIS leads to moderate shoulder disability mainly in female patients and night pain affects disability. In the evaluation of these patients, night pain must be asked carefully. Patients should be treated effectively to prevent the reduction in quality of life and loss of work capacity.
Article
Balneotherapy and Spa Therapy of Rheumatic Diseases in Turkey: A Systematic ReviewAim: Turkey has a lot of thermal and mineral springs and is looking back on a still vivid tradition of spa therapy and balneotherapy, applied especially for the treatment of rheumatic diseases. This tradition is predominantly empiric and intuitive, however, it has assumed some important aspects of modern balneotherapeutic methods as well. This article is aimed at presenting the characteristics of traditional and modern balneological and spa therapy forms in Turkey. Method: The studies which have been conducted between 1990 and 2000 in different spas in Turkey on the efficacy and effectiveness of spa therapy and balneotherapy for rheumatic diseases have been searched and analyzed independent of their design. A descriptive evaluation of the studies was carried out. Results: A total of 15 published studies have been found and analyzed. The investigations have been carried out in 8 different spa resorts in Turkey. In these studies the effectiveness and efficacy of different balneological and spa therapies on a variety of rheumatic diseases (from osteoarthritis to fibromyalgia and from rheumatoid arthritis to low back pain) could be shown. Nearly all studied balneotherapeutic modalities were applied as bathing cures. Only in one study peloid therapy was applied. Balneotherapeutic therapy was applied in a modern and traditional way, and both open and stationary spa therapy forms were used at the same time. Conlusions: The review has shown the effectiveness of the investigated spa therapy and balneotherapy forms. It could be concluded that nearly all forms of spa therapy and balneotherapy used for the treatment of rheumatic diseases in Turkey are effective. A definitive conclusion, however, is not possible because of the heterogeneity of the study designs, methodological flaws, and the publication bias. In future good quality randomized controlled trials are needed.
Article
The histopathologic changes leading to rotator cuff rupture are gradual and progressive. Incomplete tears can be observed in the articular or bursal surface. These partial lesions are infrequently demonstrated with arthrography or bursography. Although structural variations in cuff integrity can be demonstrated with ultrasound or magnetic resonance imaging, precise definition of partial tears is difficult. The exact location and extent of incomplete tears can be documented with shoulder arthroscopy. Anterior acromioplasty, either open or arthroscopic, is indicated for the treatment of chronic mechanical impingement refractory to conservative management. When a sizable partial defect is identified at open surgery, the degenerated tissue is excised and the tendon is reattached to bone or repaired with side-to-side suture. Arthroscopic treatment consists of debridement of the torn cuff margins, followed by arthroscopic subacromial decompression (ASD). When the incomplete tear in an active individual involves more than one-half the cuff thickness, arthroscopic and open techniques can be combined. Twenty partial-thickness tears were encountered among 130 patients who had ASD for chronic impingement. Fifteen had a satisfactory result, but five required additional surgery. A system of grading partial-thickness tears based on location, depth, and area is presented in an effort to standardize the observations of various investigators and to permit comparison of the results of arthroscopic treatment.
Article
The combined interaction of four elements produces lesions of the rotator cuff, commonly known as impingement. The elements are: vascular, degenerative, traumatic, and mechanical or anatomic factors. The elements are interrelated, and each affects the tendons in a manner that contributes to tendon weakening. It is unlikely that any one element is solely responsible for cuff lesions; the nature of each lesion is determined by the factors that predominate in that individual case. The net result is degeneration of the tendons.
Article
The shoulder impingement syndrome refers to a condition in which the supraspinatus tendon and subacromial bursa are chronically entrapped between the humeral head inferiorly and either the anterior acromion itself, spurs of the anterior acromion or acromioclavicular joint, or the coracoacromial ligament superiorly. As a result, the space for the bursa and tendon is reduced, and repeated trauma to these structures leads to bursitis and rotator cuff injury. Although pain and limitation of motion are common early findings, the diagnosis is often delayed until a complete tear of the rotator cuff has occurred. In an attempt to determine if MR can be used to depict the abnormalities associated with impingement syndrome (subacromial bursitis, supraspinatus tendinitis, and rotator cuff tear), we reviewed 107 MR scans of painful shoulders. Changes consistent with impingement syndrome were found in 53 patients (50%), 32 of whom underwent subsequent arthrography or surgery. MR was found capable of depicting several soft-tissue and bony abnormalities that have been clinically described in impingement syndrome. In regions of inflammation, we found that the supraspinatus tendon and/or the subacromial bursa were compressed by spurs (25 shoulders), capsular hypertrophy of the acromioclavicular joint (six shoulders), and/or low-lying acromion (14 shoulders). While T1-weighted MR imaging was highly sensitive to abnormalities of the supraspinatus tendon, tendinitis could be differentiated from a small tear of the supraspinatus tendon only with T2-weighted imaging. Large, full-thickness tears, especially if chronic, produced characteristic MR findings on both T1- and T2-weighted images. We conclude that MR can be used to detect several abnormalities associated with the shoulder impingement syndrome.
Article
Impingement syndrome affects a wide range of today's active population with various pathologies and presentations. Tendinitis can cause further subacromial loading, unless specific attention is directed at interrupting this disorder. Today's emphasis in high-risk populations, such as pitchers and swimmers, is on prophylaxis. Once symptoms occur, the majority can be successfully managed with nonoperative measures. Prolonged failure of conservative care prior to rotator cuff tear requires surgical decompression with predictable success in most. Results can be optimalized if strict attention is paid to patient selection, surgical technique, and a carefully supervised rehabilitation program following surgery.