ArticlePDF Available

Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları A Historical Perspective on Teaching and Learning of Turkish as a Foreign Language

Authors:

Abstract

z: Bu çalışmanın amacı, Türk dilinin tarihi süreçte yabancı dil olarak öğretim ve öğrenimi üzerine yapılan faaliyetleri, kaynakları anlaşılır bir şekilde açıklamaktır. Türk dilinin bilinen tarihinden günümüze kadar yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi üzerine yapılan çalışmalar, sahalar, filologlar ve eserleri araştırılmıştır. Ulaşılan kaynaklara dayanılarak tarihte Türk dilinin yabancılara öğretimi ve öğrenimi çalışmaları; Arap ve Farslara Türk dilinin öğretimi, Rusya " da Türk dilinin öğretimi ve öğrenimi, Balkanlarda Türk dilinin öğretimi ve öğrenimi, Batıda Türk dilinin öğrenilmesi ve çağdaş Türk dili öğretimi şeklinde konu beş başlıkta toplanmış ve bu bağlamda incelenmiştir. Abstract: The purpose of this research is to explicate teaching and learning of Turkish as a foreign language throughout history. The methods and materials used to teach Turkish as a foreign language and the sources, studies of philologies and locations where it has been taught are explained in the paper. The interactions of Turkish societies with other populations/nations throughout history were analyzed and the historical dimesions of Turkish language teaching as a foreign language is summarized in five stages that include teaching of Turkish to Arab and Persion populations, Russian populations, Balkan populations, western populations and that of modern societies.
167
Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-
Öğrenimi Çalışmaları
Mustafa ARSLAN
Doç. Dr., International Burch University
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği Bölümü
Öz: Bu çalışmanın amacı, Türk dilinin tarihi süreçte yabancı dil olarak öğretim ve
öğrenimi üzerine yapılan faaliyetleri, kaynakları anlaşılır bir şekilde açıklamaktır. Türk
dilinin bilinen tarihinden günümüze kadar yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi
üzerine yapılan çalışmalar, sahalar, filologlar ve eserleri araştırılmıştır. Ulaşılan
kaynaklara dayanılarak tarihte Türk dilinin yabancılara öğretimi ve öğrenimi
çalışmaları; Arap ve Farslara Türk dilinin öğretimi, Rusya‟da Türk dilinin öğretimi ve
öğrenimi, Balkanlarda Türk dilinin öğretimi ve öğrenimi, Batıda Türk dilinin
öğrenilmesi ve çağdaş Türk dili öğretimi şeklinde konu beş başlıkta toplanmış ve bu
bağlamda incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Süreç, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Öğretim-Öğrenim
Çalışmaları
A Historical Perspective on Teaching and Learning of Turkish
as a Foreign Language
Abstract: The purpose of this research is to explicate teaching and learning of
Turkish as a foreign language throughout history. The methods and materials used to
teach Turkish as a foreign language and the sources, studies of philologies and locations
where it has been taught are explained in the paper. The interactions of Turkish societies
with other populations/nations throughout history were analyzed and the historical
dimesions of Turkish language teaching as a foreign language is summarized in five
stages that include teaching of Turkish to Arab and Persion populations, Russian
populations, Balkan populations, western populations and that of modern societies.
Keywords: Historical process, Teaching-Learning activities, Turkish as a Foreign
Language
GİRİŞ
Türk diline ait en eski izlere Sümerce metinlerde rastlanmaktadır. Osman
Nedim Tuna Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı
Meselesi adlı eserinde Sümercedeki, Türkçe kelimelerden bahsederek Türkçe
kelimelerin Sümerler tarafından kullanıldığını söyler (Tuna, 1990:57). Sümer
kaynaklarındaki Türkçe kelimelerden, Türklerin M.Ö. söz konusu toplumla
dilsel etkileşim içinde olduğu anlaşılmaktadır.
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
168
Milattan önce VIII. asra dayandırılan daha kesin kayıtlara göre Çin‟in
doğusu ve bugünkü Moğolistan ile Cungariya‟da komşu olarak Hun Türkleri
yaşamakta idi (Caferoğlu, 2000:66). Çok uzun zamandan beri Hunlardan
başlayarak günümüz Orta Asya Türk halklarına kadar Çinliler ve Türkler
komşuluk ilişkilerini sürdürmelerine karşılık Türk dilinin Çinlilere öğretildiğine
veya Çinliler tarafından öğrenildiğine dair somut kaynaklara rastlanmamıştır.
Buna rağmen Prof. Dr. Alimcan İnayet Hanyu Wailaici Cidian’a (HWC) Göre
Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine adlı çalışmasında Türkçeden, Çinceye
349 Türkçe kökenli sözcüğün geçtiğinden bahseder (İnayet, 2008:294). Çin
kaynakları istenilen düzeyde incelenebildiğinde Türkçenin, Çinliler tarafından
öğrenildiği hakkında bir kısım daha kesin bilgilere ulaşmak söz konusu olabilir.
Türklerin İslamiyet‟i kabul etmeleriyle birlikte yeni bir dönem başlamış ve
Türkçe üzerinde Arapça ve Farsçanın etkisi giderek artmıştır. Doğu Türkçesinde
11‟inci, Anadolu Türkçesinde 13‟üncü yüzyılda Arap alfabesinin
kullanılmasıyla başlayan süreçten sonraki dönemde Farsça edebiyat dili, Arapça
bilim dili olmuştur (Tunca, 2006:112). Arap ve Farslarla sürekli iç içe olan
Türkler onların kültür ve dillerinden etkilendikleri gibi onları etkilemeye
yönelik çalışmalar da yapmışlardır. Selçuklular döneminde ihmal edilen
Türkçeye hak ettiği değeri kazandırmak için, Anadolu beylikleri bir çaba içine
girmişlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey‟in: Bundan böyle divanda, dergâhta,
bargâhta, çarşıda ve meydanda Türk dilinden başka dil konuşulmayacaktır
sözleri bunun en önemli ispatıdır (Sarı, 2008:294). Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir
Nevai gibi Türk dil bilimcileri Türkçenin de bu diller kadar güçlü olduğunu
anlatmak üzere Arap ve Farslara Türkçe öğretmek amacıyla çok değerli eserler
yazmışlardır.
Milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Avarlarla başlayan Türk-Slav ilişkileri
çok eskiye dayanmaktadır. Türk-Rus ilişkilerinin doğal bir sonucu olarak
Türkçe-Rusça ilişkileri de kadimdir (Kartalcık, 2008:211). Bu ilişkiler kimi
zaman kız alıp vererek akrabalık ilişkilerine dönecek kadar ilerlemiştir.
Günümüze kadar devam ede gelen Slav halklarıyla olan bu münasebet
sonucunda özellikle Rusya‟da Türkoloji önemli bir dil bilimi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Slav halkları ile olan sıkı ilişkiler ve Rusya‟nın dış politikaları
gereği Türk dili Rusya‟da yoğun bir şekilde öğretilmiş ve öğrenilmiştir.
Tarihi süreçte Türklerin batıdaki en uç yerleşim alanları Balkanlar olmuştur.
İlk Türk akınları Balkanlara, Hunlar tarafından yapılmıştır. Daha sonraki
dönemlerde Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kıpçaklarla devam
etmiştir. Bu dönem Türk-Balkan halkları arasındaki dil, kültür etkileşimine dair
bilgiler çok sınırlıdır. XIV. asrın sonlarından itibaren Balkanlara gelen Osmanlı
Devleti‟nin Balkanlar üzerindeki kültür ve dil açısından etkisi tartışılmazdır.
Dolayısı ile bugünkü Balkanlarda Türk dilinin varlığı Osmanlı ile
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
169
gerçekleşmiştir. Bugün Balkanlarda binlerce insan Türkçe konuşmakta ve
Balkan dillerinde hala binlerce Türkçe kelime yaşamaktadır (Kırbaç, 2007a:48-
56).
Türklerin tarihte çok farklı sahalarda yaşadığı ve birçok toplumla ilişki
içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma paralel olarak Türk dili de büyük bir
coğrafyaya yayılmış Asya, Avrupa, Afrika olmak üzere üç kıtada konuşulan ve
yazılan bir dil olmuştur (Ergin, 2007:60).
Toplanan veriler değerlendirilerek tarihsel süreçte Türkçenin yabancı dil
olarak öğretim ve öğrenimi çalışmaları bir tasnif çerçevesinde aşağıdaki gibi
sınıflandırılarak açıklanmıştır.
1. Arap ve Farslara Türkçe Öğretimi
a. Divanı Lügati‟t Türk
b. Muhakemetü‟l-Lügateyn
c. Memlük‟te Araplara Kıpçak Türkçesini Öğretmek Üzere Yazılan Kitaplar
d. Arap ve Farslara Türkçe Öğretmek Üzere Yazılan Diğer Eserler
2. Rusya’da Türkçe Öğretimi ve Öğrenimi
a. Doğu Avrupa‟da İlk Türk Kabile Birlikleri ve Slavlarla İlişkiler
b. Kiev Rus Devletinin Kurulması, Oğuz ve Kıpçaklarla Olan Temaslar
c. Moğol İstilası ve Kıpçak Türk Unsurlarının Eski Rusçaya Çokça Geçmesi
d. Çarlık Rusyası Türk Dili Faaliyetleri
e. Sosyalist Dönem ve Sonraki Türk Dili Faaliyetleri
3. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Öğrenimi
a. Bosna-Sırbistan ve Hırvatistan‟da Türk Dilinin Öğrenimi
b. Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk ve Yunanistan‟da Türk Dilinin
Öğrenimi
4. Batılıların Türkçe Öğrenimi
a. Codex Cumanicus
b. Thatarisch Pater Noster
c. Asırdan İtibaren Batıda Türkçenin Öğrenilmesi
5. Çağdaş Türkçe Öğretimi
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
170
a. Türkiye Cumhuriyeti Resmi Kurumları Tarafından Yürütülen Yabancılara
Türkçe Öğretim Faaliyetleri
b. Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yürütülen Yabancılara Türkçe
Öğretim Faaliyetleri
1. Arap ve Farslara Türkçe Öğretimi
Çinliler ve Araplar arasında geçen Talas savaşında Orta Asya‟nın Çin
egemenliğine girmesini istemeyen Türkler, Araplarla birlikte hareket ederek
Arapların kazanmasına yardımcı olmuşlardır. Türk ve Arap toplumlarının
birbirleriyle tanışmalarına da bu savaş sebep olmuştur. Türklerin tek tanrıya
inanıyor olmaları ve bazı adetleri İslamiyet‟le örtüşüyor olması onların
Müslümanlığı kabul etmelerini sağlamıştır. Türklerin, Müslüman olmalarıyla
Arap toplumu arasında sıkı bir ilişki başlamıştır. Bu ilişkinin en önemli
sonuçlarından biri Türklerin dilleri üzerindeki Arapçanın etkisidir (Akyüz,
2008:19). Türk dil bilimcileri Türkçenin, Arapça ve Farsça kadar güçlü
olduğunu göstermek ve onlara Türkçe öğretmek üzere bir takım faaliyetlerde
bulunmuşlardır.
a. Divanü Lügati’t Türk
Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış, Arap dilinin özelliklerine göre
hazırlanmış, en eski yabancılara Türkçe öğretim kitaplarından biridir. Kaşgarlı
Mahmut Türkçenin ve Türk kültürünün İslam kültürü içindeki önemini
vurgulamaya ve Türk dilini Arapça ile kıyaslayarak ne denli güçlü bir dil
olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır (Korkmaz, 1995:256). O dönemde Türklerin,
Müslümanlığın etkisiyle Arapça unsurları daha sık kullanmaya başlaması Türk
aydınlarının dikkatinden kaçmaz. Kaşgarlı, bu amaçla yazdığı ansiklopedik
sözlüğü Abbasi Halifesine Tanrı yeryüzündeki erki Türklere vermiştir; bunların
dilini öğrenmekte yarar vardır. Bu kitabı Araplara Türkçe öğretmek üzere
yazdım, buyrun ifadeleriyle sunmuştur (Bozkurt, 2005:167).
Tümevarım yönetimiyle yazılan Divanı Lügati’t Türk’te örneklerden kurala
gidilmiş ve bu kurallar ayrı ayrı açıklanmıştır. Yabancı dil öğretim yöntemi
olarak dil bilgisi çeviri metodu kullanılan eserde pratik Türkçe öğretimi, edebî
Türkçe öğretimi ve ticaret diline yönelik Türkçe öğretimi amaçlanmıştır
(Bayraktar, 2003:62). Türkçe-Arapça hazırlanmış sözlüğün açıklamalarında
Arapça kullanılmıştır. Türkçe kelimelerin ve bunlarla ilgili örneklerin manaları
da Arapça olarak verilmiştir. Araplara Türkçe öğretmek maksadı
güdüldüğünden o zamanki Arap lügatçilik anlayışına uyulmuş ve Türkçe
kelimeler, Arapça kelimelerin hususiyet ve vezinlerine göre sıralanmıştır
(Kayadibi, 2008: 6).
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
171
b. Muhakemetü’l-Lügateyn
Büyük Çağatay ozanı Ali Şir Nevai Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eserinde
Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmış ve açıklamıştır. Nevai Türkçenin, Farsçadan
daha güçlü bir dil olduğunu ifade eder. Nevai, Türkçeyle de yüksek bir edebiyat
vücuda getirmenin mümkün olacağını eserleriyle ortaya koymuş ve yeni neslin
Türkçe yazması noktasında nasihatte bulunmuştur. Nevai‟nin bu yapıtı tarihi
süreçte Yabancılara Türkçe öğretimi bakımından diğer önemli eserlerden
biridir. Muhakemetü’l-Lügateyn’de Türkçe ve Farsça kelimeler ses ve yapı
yönünden kıyaslamıştır. Türkçe kelimelerin Farsça karşılıkları verilen kitapta,
Türkçenin söyleyiş ve anlatım zenginliği örneklerle açıklamıştır. Eserde,
yabancı dil öğretimi olarak dil bilgisi çeviri yöntemi ve tümevarım metodu
kullanılmıştır. Türkçe ve Farsçanın kavramlar bakımından karşılaştırıldığı bu
çalışmada akademik Türkçe öğretimi amaçlanmıştır (Aksan, 1978: 42-49).
c. Memluk’ta Araplara, Kıpçak Türkçesini öğretmek üzere yazılan
kitaplar
Mısır‟a (Araplara) köle olarak satılan Kıpçak Türk gençleri zamanla
Kölemenler (Memluk) devletinin yönetiminde önemli görevler almışlardır.
Memluk Devletinde Türk sultanları devleti yönettiği için Türk diline karşı ilgi
artmıştır. Bu ilgi Araplara Türkçeyi öğretmeyi amaçlayan kitapların yazılmasına
zemin hazırlamıştır (Doğan, 2008: 31). Bu kitaplar şunlardır (Ercilasun, 2007:
215-221).
Kitabü‟l-İdrak Li Lisânü‟l-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı)
El-Kavaninü‟l-Külliyye Li Zabti‟l-Lügati‟t-Türkiyye (Türk Dilinin
Öğrenilmesi İçin Bütün Kurallar)
Et-Tuhfetü‟z-Zekiyye Fi‟l-lugâti‟t-Türkiyye (Yeni ve Arı Türkçenin
Sözlüğü)
d. Arap ve Farslara Türkçe öğretmek üzere yazılan diğer eserler
Arap ve Farslara Türkçe öğretmek üzere yazılan diğer yapıtlar şunlardır:
Kitabü Bulgati‟l-Müştak Fi Lugâti‟t-Türk ve‟l-Kıfçak (Türk ve Kıpçak
Sözcüklerinin Türevlerinin Kitabı),
Kitâb-ı Mecmû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mongolî (Türkçe, Farsça ve
Moğolcanın Bütün Çevirmenlerinin Kitabı)
Hilyetü‟l-İnsân ve Heybetü‟l-Lisân (İnsanın Güzel Sıfatları ve Dilin
Büyüklüğü)
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
172
Araplara ve Farslara Türkçe öğretmek üzere hazırlanmış eserler genel olarak
sözlük tarzında hazırlanmış, yabancı dil öğretim yöntemlerinden dilbilgisi çeviri
metodunun uygulandığı, tümevarım yaklaşımının kullanıldığı ve dilbilgisi
konularının da işlendiği Türkçe öğretim kitaplarıdır.
2. Rusya’da Türkçe Öğrenimi ve Öğretimi
Tarih boyunca Rusya coğrafi, ekonomik, politik ve kültürel açıdan hem Avrupa
hem de Asya arasında kalmıştır. Rus siyasi tarihi bu düşünceyi doğrular
niteliktedir. Rusya özellikle doğuyla ilgilenmiş ve geleceğe ait planlarını buna
göre şekillendirmiştir. Slav ve Türk halkları arasındaki ilişkiler çok eskiye
dayanmaktadır. Aynı coğrafyada bulunmaları, birbirleriyle komşu olmaları bu
iki toplumun maddi ve manevi kültürlerinin şekillenmesinde önemli rol
oynamıştır. Türk ve Slav halkları zor olsa da komşuluk ilişkilerini
sürdürmüşlerdir. Rusya‟da Slav dillerinden sonra en çok konuşulan dillerden
birinin de Türkçe olduğu anlaşılmaktadır.
Türk-Rus dillerinin ilişkileri çok eski dönemlerde başlamış, asırlar boyu
devam etmiş ve günümüzde de ilişkiler hala devam etmektedir. Rus Türkolog
Baskakov (1992) Türk dilinin Rusçadaki izlerini şu şekilde belirtir: Türk
dillerinin Rus diline olan etkisi olağanüstüdür.
Ruslar, Doğu kültürlerini Şarkiyat (Doğu Bilimi) adı altında incelemişlerdir.
Türkoloji zamanla Rus Şarkiyatı‟nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Kononov‟un Rusya’da Türk Dillerinin Öğrenim Tarihi adlı eseri (Kononov,
1982:360) ve N.A. Baskakov‟un tasnifine göre, Rusça-Türkçe ilişkilerinin tarihi
gelişimini beş dönemde incelemek mümkündür (Esen, 2008a:365-366).
1. VIII. Yüzyıla Kadar Olan Dönem (Doğu Avrupa‟da İlk Türk Kabile
Birlikleri ve Slavlarla İlişkiler)
2. IX-XII. Yüzyıl Arası Dönem (Kiev Rus Devletinin Kurulması, Oğuz ve
Kıpçaklarla Olan Temaslar)
3. XII-XV. Yüzyıl Arası Dönem (Moğol İstilası ve Kıpçak Türk Unsurlarının
Eski Rusçaya Çokça Geçmesi)
4. XVI-XIX. Yüzyıl Arası Dönem (Çarlık Rusyası Türk Dili Faaliyetleri)
5. XX. Yüzyıl Arası Dönem (Sosyalist Dönem ve Sonraki Türk Dili
Faaliyetleri)
a. Doğu Avrupa’da ilk Türk Kabile birlikleri ve slavlarla ilişkiler
Türklerin tarihte bilenen en eski yabancı komşuları Çinliler, Araplar ve
Farslardan sonra Slav halklarıdır. Salavlarla, Türkler arasındaki en eski ilişki
Kiev Rusyası oluşmadan önceki (6. asırdan önce) dönemlerde gerçekleşmiştir.
Türk ve Slav kavimleri ilk defa Uralların Güneyinde ve Rusya ovasında
karşılaşmışlardır. Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Hazarlar ve Kıpçaklar bu
dönemde Slavlarla sınır komşusu olan Türk kavimleridir. Türk ve Rus
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
173
toplumları ticaret, ekonomi ve yerleşim bakımdan birbirleri ile sürekli temas
halindeydiler. Bu ilişkilerin devamında karşılıklı olarak söz konusu toplumlar
birbirlerinin dillerini etkilemişlerdir. (Karaağaç, 2004: 252). Doğu Slavlar ile
Türkler etnogenez, kültürel, mimarlık, süs, ev eşyaları, adetler ve dil ilişkileri
bakımından birbirleri üzerinde önemli izler bırakmışlardır (Şipova, 1976: 444).
Türk ve Slav halkları arasındaki ilişkiler bu dönemde yoğun ve zor olsa da
karşılıklı olarak dillerini öğrendiklerine dair bir kısım yazılı kaynağa ulaşmak
mümkündür. Rus vakayinamelerinde Kiev Rusyasından önceki devirde
Slavların dillerine, Türkçe kelimelerin geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Povest
vremennıh let (Geçmiş Yılların Hikâyesi X-XI, yüzyıl) adlı vakayinamede eski
Türk kökenli 153 kelimeye rastlanmıştır (Efendiyeva, 2001:83-95).
Vakayinamede: ...İ reçe Svyatoslav, krom zrya, otrokom: “Shoronite”
(…Svyatoslav da Arkadaşlara “Defnedin” diye söyledi) cümlesinde geçen otrok
kelimesi N. Baskakov‟a göre arkadaş, dost anlamına gelen, eski Türkçeye ait
ortag kelimesinden, metatez yoluyla Rus diline geçmiştir (Baskakov, 1984:68).
Komşuluk, ticaret, evlilik ilişkileriyle, Slavların dillerine yoğun olarak geçen bu
Türkçe kelimeler, Slavların Türkçe öğrendiklerine dair en güçlü delillerdir.
b. Kiev Rus devletinin kurulması, Oğuz ve Kıpçaklarla olan temaslar
12. yüzyılın sonlarına kadar Ruslar Avar, Peçenek, Hazar ve Kuman
Türklerin eğemenliği altında yaşamışlardır. Uzun yıllar Türklerin tesirinde olan
Rus Knezleri (prenslik) teşkilatlanmaya başladılar ve Kiev Rus devletini
kurdular (Karaman, 2009:376). Ruslar bu dönemde, özellikle Oğuz ve Kıpçak
Türk boylarıyla sıkı ilişki içinde olmaya başlamışlardır.
Kiev Rusyasında, değişik sebeplerden dolayı karşılıklı Kıpçak ve Rus
evlenmelerinin sık olduğu görülmektedir. Örneğin Rus toprağının emniyeti için
Kiev Prensi Vladimir Monomakh‟ın kendi iki oğlunu (Yüriy‟i 1107 yılında,
Andrey‟i ise 1117‟de) Kuman kızlarıyla evlendirdiği kaynaklarda
belirtilmektedir (Parhomenko, 1940:391). Bu durumun bir sonucu olarak Türk
kökenli Rus soyadlarından söz etmek gerekir. Türkolog Baskakov‟un (1997) bu
konuda yaptığı araştırma Türk Dil Kurumu yayınları arasında Türk Kökenli Rus
Soyadları başlığıyla basılmıştır. Türk ve Slav halkları arasındaki bu denli yoğun
ilişkilerden çıkartılacak en doğal netice Slavların, Türk dilini öğrenmiş
olmalarıdır.
Kiev Rusyası döneminde Novgorod-Seversk prensi İgor Svyatoslaviç'in
Kıpçaklar‟a karşı giriştiği seferin (1185) anlatıldığı ünlü İgor’un Ordusu
Hakkında Kaside (Slovo o Polku İgoreve) destanında geçen Türkçe unsurlar,
Türk dilinin Ruslar tarafından öğrenildiğini belgeler niteliktedir (Caferoğlu,
200b:159). Aykut, İgor Destanı Üzerine başlıklı makalesinde destanda
tartışmalı Türkçe kökenli 50‟ye yakın kelime olduğunu belirtir. Bu sözcüklerin
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
174
çoğunluğu giyim, silahlar, kişi, yer ve boy adları ile çeşitli unvanlardan
oluşmaktadır (Aykut, 1984:308-311).
Uzun süren Türk-Rus ilişkilerinin neticesinde Doğu Slavlar ile Türklerin
işbirliği dil, adet ve kültürlerinde silinmez iz bırakmıştır. Elde edilen bu bilgiler
ışığında ilk asırlardan itibaren Slav halklarının Türk dilini öğrenmiş olmaları
çok güçlü bir varsayımdır.
c. Moğol İstilası ve Kıpçak Türk unsurlarının eski Rusçaya geçmesi
Moğolların saldırılarından Rusya‟da nasibini almış ve Ruslar üzerinde büyük
etki yapmıştır. Kimi zaman Rus ve Kumanlar, Moğallara karşı birlikte hareket
etmişlerdir. Ancak Moğallar karşısında Rus ve Kumanlar (Kıpçak) ağır kayıplar
vermişlerdir. Moğol istilasıyla Ruslar, Tatar (1237) hâkimiyetine girmişlerdir
(Yetişgin, 2007:674).
Ruslar, Moğallara karşı Kulikova Meydanında gerçekleşen savaşta üstünlük
elde ederler. Bu başarı üzerine Rus edebiyatında birçok eser yazılır. Kulikova
silsilesi (Zadonşçina, Skazaniye Mamayevom Poboişçe, Letopisnaya Povest‟ o
Kulikovskoy Bitve, Slovo o Jitiyi Velikogo Knyazya Dmitriya İvanoviça,
Mamayevo Poboişçe) olarak adlandırılan bu eserler eski Rus edebiyat tarihinde
önemli bir yere sahiptir. Bu eserler incelendiğinde çok sayıda Türkçe sözcük
içerdiği görülmektedir (Uluoğlu, 2010:143-145). Rusların Türkçe kelimeleri
edebi eserlerinde dahi kullanıyor olmaları Türk dilini öğrendiklerinin ispatıdır.
Cengiz Han ölmeden once topraklarını oğulları arasında paylaştırmış ve torunu
Batu Han tarafından 1242‟de Arap ve Fars kaynaklarında Deşt-i Kıpçak olarak
geçen Kıpçak topraklarını da içinde alan, Rus tarihçileri tarafından Altın Orda
olarak adlandırılan büyük bir devlet kurmuştur. Altın Orda devletinde Türk dili,
büyük bir yayılma ve büyük bir gelişme göstermiştir. (Caferoğlu, 2000:150-
155). Altın Orda devleti içinde Kıpçak Türkleri hakim güç olan Moğolların,
siyasî, sosyal ve kültürel hayatları üzerinde oldukça kuvvetli tesirleri olmuştur
(Özyetgin, 2006:7-9). Bunun bir sonucu olarak Altın Orda‟da Kıpçak Türkçesi
konuşulmuş ve Rus diline Kıpçak unsurlar bu dönemde çok geçmiştir (Esen,
2008b:366).
Bu zor dönemde Rus hükümdarlarının ordunun başında devamlı sefere
çıkmaları ve Türk temsilcileriyle temasları, resmi tolmaç/tilmaçi (tercüman)
gerekliliğine yol açmıştır. Dolayısı ile bu dönemde karşılıklı münasebetler
sebebiyle Türk dilini bilen tolmaçlara ihtiyaç duyulduğu ve Rusların Türk dilini
bilen tercümanlar yetiştirdiği anlaşılmaktadır (Menges, 1951:140-150).
d. Çarlık Rusyası Türk dili faaliyetleri
Rusya‟da Türk dili üzerine çalışmalar Çar I. Petro‟nun siyasi ve askeri
politikaları arasında önemli bir yer tutmaktaydı. 1711 Prut seferinden sonra
Yakın Doğu siyasetinin bir gereği olarak yazılı emirlerle Rus çarı Türkçe,
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
175
Arapça ve Farsça bilen tercümanlar yetiştirilmesini istemiştir (Eren, 1987:83). I.
Petro Bilimler Akademisini (1724-1725) kurmuş ve bu çatı altında Şarkiyat ve
Türkoloji çalışmalarına ayrı bir önem verilmiştir. Moskova, Kazan ve Harkov
üniversitelerinde kurulan Doğu dilleri kürsüleri içerisinde Türkoloji‟nin ayrı bir
yeri vardı (Bayram, 2009:712).
Çarlık dönemine ait arşivlerde XVII. yüzyılın ortasından XIX. yüzyılın
başlarına kadar Kırgız liderler tarafından Rus idarecilerine (Muhtemel Kırgız
Türkçesiyle) Türkçe mektuplar yazıldığı belirlenmiştir (Cigitov, 2006:521). Rus
kaynaklarına göre Türk dilinde kitap basan bir matbaanın da I. Petro zamanında
kurulduğu görülmektedir (Ataöv, 1972:90-91). Çarlık Rusya‟sında Türkçe
yazılmış olan bu mektupları tercüme eden yani Türkçe bilenlerin ve Türkçe
basılı eserleri okuyanların varlığı şüphesizdir. Çarlık Rusya‟sının hedefleri
gereği yabancı dil olarak Türkçe öğretilmesine yönelik çalışmalar teşvik
edilmiştir. Bunun neticesinde ulaşılan bilgilere dayanarak ifade etmek gerekirse
Çarlık Rusya‟sında Türk dili Ruslar tarafından aktif olarak öğrenilen ve
konuşulan bir dil olduğu görülmektedir.
Çarlık Rusya‟sı Türkistan topraklarında XIX. yüzyılın sonlarına doğru
hayata geçirmeye başladığı Ruslaştırma çalışmalarına hız vererek bölgede
eskiden beri bilinen Türkçe yer adlarını değiştirmiş ve Rusça adlar
vermişleridir. XIX. yüzyılın sonlarında Rus Çarlığı Türkistan‟daki (Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) işgalini tamamlayarak
bölgeyi küçük yönetim birimlerine ayırmıştır (Güngör, 2008:5-7). Rusya‟nın en
önemli yayılmacı projelerinden biri olan Türk topraklarını Ruslaştırma planı
neticesinde Rusya‟da Türkçe en konuşulan dillerden biri olmuştur. Ruslaştırma
programı çerçevesinde birçok Türk ve Rus evlenmiş ve bu bağlamda karşılıklı
olarak söz konusu diller tüm aile fertleri tarafından konuşulur hale gelmiştir.
Çarlık Rusya‟sında Türk dilinin pratik olarak öğretilmesi ve tercümanlar
yetiştirilmesi amacıyla değişik faaliyetler yürütülmekteydi. Boğdan Voyvodası
Dimitri Kandemir Rus Çarı‟nın Türklere bakan yönüyle danışmanlığını
yapmaktaydı (Buran, 2009:431-432). Osmanlı hakkında yazdığı eserlerden
hareketle Kandemir‟in Türkçeyi çok iyi bildiğini söylemek mümkündür. Çarlık
döneminde dağınık bir şekilde olan Türk dilinin öğretimine ve araştırılmasına
yönelik çalışmalar bir sisteme bağlanmaya çalışılmıştır.
e. Sosyalist dönem ve sonraki Türk dili faaliyetleri
Uzun bir geçmişe sahip Rusya‟daki Türkoloji faaliyetleri Sovyetler devrinde,
İkinci Dünya Savaşından sonra ivme kazanmış ve Türk lehçeleri üzerine yapılan
incelemelere çok önem verilmiştir. İlimler Akademisine bağlı Dilcilik
Enstitüleri, Şarkiyat Enstitüleri gibi Rusya‟da Türkoloji araştırmaları üzerine
çalışan birçok kurum açılmıştır. Rusya genelindeki üniversitelerin bünyesinde
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
176
Türk dili bölümü bulunmakta ve Türk dili üzerine yüksek lisans, doktora
yapmış dilbilimciler yetiştirilmektedir (Tekin, 1959:187). Sovyet Rusya‟sında
Türkçe akademik olarak öğretilen yabancı dillerin başında gelmekteydi.
Rusya‟nın yayılmacı politikasının bir gereği olarak Türk yurtları Sovyet
rejiminin toprağı haline gelmiştir. Sovyet siyaseti önceleri her ne kadar
özgürlükleri önemsemiş olsa da Türklerin Latin alfabesine geçişini
engellemişlerdir. Sovyetler, Türklerin dil birliğinin önünü kesmek amacıyla
Kiril alfabesini Türklere kabul ettirm ve Türklerin Latin alfabesine geçmesi
için çalışan bilim adamalarını etkisiz hale getirmişlerdir (Aslan, 2009:371).
Bunun sonucunda Sovyet egemenliği altında bulunan Türkler ana dillerini Kiril
alfabesiyle yazmışlardır. Sovyetlerde tek Kiril alfabesi kullanılması düşüncesi
ve Türklerin de bu alfabeyi kullanmaya zorlanmış olmaları durumu Sovyet
Rusya‟sında, Rusların Türk dilini daha kolay öğrenmelerini sağlamıştır.
Sovyet Rusya‟sında Ekim Devrimi‟ne kadar yerli oryantalizm alanında Türk
tarihi, ekonomisi, toplumsal ve Türk kültürel yapısı hakkında henüz bir çalışma
yoktu. Bu mesele Sovyet tarihçilerin ve Türkologlarının çalışması gereken en
önemli konulardan biriydi. Türklerin hürriyet anlayışı, milli kültürünün
oluşumu, ideolojik öğreti, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, gibi bilimsel
problemler Sovyet Türkologlarının ve tarihçilerinin araştırma konularıydı. Bu
çalışmaların yapılabilmesi için Türkçe bilen dilbilimcilerin yetiştirilmesi ve
araştırmaların toplandığı bir merkeze ihtiyaç vardı. Bu amaçla Devrimden önce
Leningrad‟da kurulan Doğu Enstitüsü ve Sovyetler zamanında hizmete açılan
Sovyet Şarkiyat Enstitüsü, Türkolojinin Rusya‟daki ana merkezi haline
gelmiştir (Jeltyakov, 1970:176-191).
Rus Türkolojisinin gelişim tarihinde Leningrad kadar önemli rol oynayan
diğer bir şehir ise Kazan‟dır. Leningrad‟dan önce Rus Türkolojisindeki en
önemli merkezdir. XIX. asrın ikinci yarısına gelene kadar Kazan
Üniversitesi‟nde yapılan Şarkiyat‟a dair çalışmalar Rusya‟da hiçbir üniversitede
yapılmamıştır. 1854 yılında Kazan Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Rus
devletinin politikaları gereği Petersburg‟a nakledilmiştir. Fakat Rus devleti
Şarkiyat kadrosunda memur ve tercüman ihtiyacını karşılamak amacıyla Kazan
Üniversitesinde 1861-1862 yılında Türk-Tatar, Arap dilleri bölümlerini yeniden
açmıştır. I.N.Halmagorov ve N.İ.İlminskiy bu bölümlerde görev alan ilköğretim
görevlileri olmuştur (Zakiev ve Tumaşeva, 1964:9-20). Devletin politik geleceği
açısından Rusya‟da her zaman Türkçe bilen insanlara gerek duyulmuş ve Türk
dili özellikle üniversitelerde öğretilmiştir.
İstoriya İzuçeniya Turkskih Yazıkov v Rossii (Rusya‟da Türk Dillerini
Öğrenme Tarihi) ad eserinde Türkolog A.N.Kononov Türkistan‟da siyasi ve
ekonomik araştırmalar ve Ruslaştırma siyaseti yapacak misyonerlerin
görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için Türk dilini ve geleneklerini
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
177
bilenlerin bölgeye gönderildiğine dikkate çeker (Egamberdiyev, 2005:106).
İncelenen kaynaklar göstermektedir ki Ruslaştırma ve misyonerlik faaliyetleri
çerçevesinde Rusya‟da Türk dillerinin öğretimi ve öğrenimine yönelik yoğun
bir çalışma yapılmıştır.
3. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Öğrenimi
Hunlar, Balkanlara gelen ilk Türklerdir. M.S. 380 yıllarında Hunlar, Tuna
Nehri‟ne gelmişlerdir. Bu durum Roma İmparatorluğunun batı ve doğu şeklinde
ikiye ayrılmasını hızlandırmıştır. Hunlardan sonra Orta Avrupa‟da güçlü bir
devlet kurarak Germen ve Slav kabilelerini egemenliği altına alan Avarlar,
Balkan ve Avrupa tarihine 250 yıl yön vermişlerdir (Kafesoğlu 1988:151).
Uzların göçe zorladıkları Peçenekler, 1036 yılından itibaren Balkanlara gelmeye
başlayan diğer bir Türk boyudur (Kurat, 1972:23-63). 11.yüzyılda Peçenekler,
Bizans İmparatorluğu tarafından Bulgaristan ve Makedonya‟ya yerleştirilmiştir.
Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlarda yaşayan Kuman Türkleri 1080 yıllarında
aşağı Tuna ve Karpatlara kadar inmişlerdir. Kumanlar, bu bölgeye yerleştikten
sonra uzun yıllar bölgenin tarihine yön vermişlerdir (Rasonyi, 1974:59-88).
Debretsen (Tepresin), Kartsag (Karsak), Bagdaş ve Bogaz sözcükleri
Macaristan‟daki Kıpçak kökenli yer adlarıdır. Tonguz, Akbaş, Aslan, Bars,
Kara, Kazan vb. isimler Romen devlet adamlarına verilen Kıpçak Türkçesine ait
sözcüklerdir (Rasonyi, 1988:14-15). Söz konusu coğrafyaya önce yerleşen bu
Türk kavimlerinden, Balkan dillerine özellikle yer isimleri olmak üzere birçok
Türkçe kelime geçmiştir. Balkanları yurt edinen Türklerin dilleri ilişki içinde
bulundukları yerli halk tarafından öğrenilmiştir. Ancak bu döneme ait Balkan
dillerindeki Türkçe kelimelerin sayısı sınırlıdır.
Balkanlara Osmanlılın gelmesiyle burada yaşayan halkların yaşam tarzları,
gelenekleri, kültürleri, Türk dilinin yaygınlaşması, hamam, medrese vb. inşa
edilmesiyle büyük bir değişime uğramıştır. Balkanlarda tasavvuftan, halk
edebiyatına kadar her edebi türden eserler verilmiş ve bu edebi kültür yerel
unsurlarla kaynaşarak iyice yerleşmiştir (Artun, 2007:3-5).
a. Bosna-Sırbistan ve Hırvatistan’da Türk dilinin öğrenimi
Balkanlarda bilinen ilk ve tek Türkçe-Bosnakça manzum sözlük Mehmed
Hevâî Üsküfî‟nin Makbûl-i Ârif (Potur Şâhidî) adlı sözlüğüdür. Anadolu
sahasında kaleme alınan manzum sözlük geleneğinin devamı niteliğinde bir
eserdir. 1631 yılında kaleme alınan eser yazar tarafından IV. Murat‟a
sunulmuştur (Okumuş, 2009:823). Osmanlının, Balkanlara geldiği erken
dönemde yazılmış bu eser Türkçenin bu coğrafyada öğretildiğine dair önemli
bir kaynaktır.
Balkan dilleri arasında Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça‟daki Türkçe kelimeleri
inceleyen Abdulah Škaljic hazırladığı Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Sırp
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
178
ve Hırvatçadaki Türkçe Unsurlar) adlı sözlükte yaklaşık Türkçe veya
Türkçeleşmiş 8000 kelimeyi araştırmıştır (Škaljic, 1989:661). Filan (2001),
Türkçeden alınan kelimelerin yerel dilde turcizmi olarak ifade edildiğini belirtir
ve Türkçeden Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçaya ödünçleme yoluyla giren Türkçe
kelimeleri dört başlıkta toplar:
Boşnak, Hırvat ve Sırp vatandaşlar tarafından bilinip gündelik yaşayışta
yaygın olarak kullanılan Türkçe kelimeler; čarapa (çorap), kreč (kireç), sapun
(sabun).
Boşnakça, Hırvatça ve Sırpçada karşılığı bulunan Türkçe sözcükler.
Özellikle Boşnakça da bu durum söz konusur; peškir (peşkir), sanduk (sandık),
sirće (sirke).
Değişen hayat koşulları sebebiyle Boşnakça, Hırvatça ve Sırpçada az
kullanılan Türkçe kelimeler; đerđef (gergef), čakšire (çakşır), đugum (güğüm).
Boşnakça, Hırvatça ve Sırpçada kullanımdan çıkıp dilin arkaik öğeleri olarak
bilinen Türkçe kelimeler; avlija (avlu), baksuzluk (bahtsızlık), bećar (bekâr).
Bu dillerde özellikle ev eşyası, beslenme ve giyim adlarından oluşan birçok
Türkçe ödünçleme vardır. Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça da bugün bu
kelimelerin birçoğu hala yaşamaktadır. Bu halkların Türkçe ile sürekli içe
bulunmuş olmaları ve dillerindeki Türkçe ödünçlemelerin yoğunluğu Türkçeyi
konuştuklarına dair güçlü tezlerdir.
b. Bulgaristan-Makedonya-Arnavutluk ve Yunanistan’da Türk dilinin
öğrenimi
Osmanlı vasıtasıyla geçen Bulgarcada 4-5 bin civarında Türkçe kelime hala
yaşamaktadır (Eren, 1998:74). Türkçenin Bulgar dili üzerine etkisini Benü
Tsonev incelemiş Türkçe alıntıları anlam bakımından gruplandırmıştır.
Türkçenin Makedoncaya olan etkisinin daha güçlü olduğu görülmektedir. Türk-
Makedon dil ilişkilerini araştıran Olivera Jaşar-Nasteva Türkçe alıntıların
Yunanca gibi diğer dillerden Makedoncaya giren kelimelerden elli, altmış misli
daha fazla olduğunu belirtmektedir. 1994 yılında Hamdi Hasan Makedon dili
sözlüğünde 3404 Türkçe kelimeyi tespit etmiştir (Aruç, 2010:18-22).
Osmanlıdan sonra 20. yüzyılın başlarına kadar Makedonya‟nın konuşma ve yazı
dili Türkçe olmuş ve Balkanlarda en çok Türkçe yayın Makedonya‟da
basılmıştır. Osmanlı döneminde Makedonya‟nın, Manastır ve Üsküp şehirlerine
Türkçe yazan şair ve yazarların çokluğu dikkat çekmektedir (Özkan, 2007:59).
4000‟e yakın Türkçe kelime balkan dillerinden bir diğeri olan Arnavutçaya
geçmiştir. Bugünkü Arnavutça Sözlükte 1400 Türkçe kelime vardır. Tahir
Dizdari ise yaptığı araştırma sonucunda Arnavutçada 4406 Türkçe kelime
derlemiştir (Kadıu ve Abdıu, 2009:1230). K. Kazasiz, C. Manouilidou, E.
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
179
Kahayia, E. Newton ve P. Georgiadis Türk-Yunan dil ilişkilerini incelemiş
araştırmacılardır. Bugünkü Yunancada 3000‟in üzerinde Türkçe sözcük olduğu
belirtilmektedir. Rumen bilim adamlarından H. Wend, Muammer Nurlu Türkçe
alıntıları incelemişlerdir. Rumencede 1500 ile 3000 arasında Türkçe sözcük
olduğu ifade edilmektedir (Karatay vd., 2006:582).
Balkanlara gelen ilk Türk kavmi Hunlardan bugüne Türk dili üzerine yapılan
çalışmalar derinlemesine tetkik edildiğinde bu bölgede yaşayan yerli halk
tarafından Türkçe öğrenilmiş ve konuşulmuştur. Balkanlar bugün Türkçenin
dünyada en çok konuşulduğu coğrafyalardan biridir.
4. Batıda Türkçe Öğrenimi
Batıda Türkçenin öğretimi ve öğrenimi daha çok Batılıların dini, siyasi
kaygılarının bir sonucudur. Bu bakımdan Batıda Türk dilininin öğretim ve
öğrenimini iki şekilde incelemek mümkündür.
a. Misyonerlik faaliyetleri açısından Türkçenin öğretim ve öğrenimi
Batılıların tarihi süreçte Türklerle olan ilk ilişkileri, Türkçeyi öğrenmeye
yönelik çalışmaları misyonerlik faaliyetlerinin bir gereği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Batıya doğru hareket eden Türk boylarını Hristiyanlaştırmak için
Batılı misyonerler Türk dilini öğrenmişler ve Türkçe öğrenmek için eserler
yazmışlardır. Tarihi süreçte bu amaçla Batılılar tarafından yazılan iki eser
dikkatleri çekmektedir.
1. Codex Cumanicus
Batılıların Türkçe öğrenmesi için kaleme alınan en eski yapıtlardan biridir.
Codex Cumanicus, Kıpçak Türklerini Hristiyanlaştırmak üzere Batılı
misyonerlerin Kıpçak dilini öğrenmeleri için hazırlanmış bir yabancı dil
öğrenimi kitabıdır. Cenovalı ve Venedikli katolik misyonerler ve Fransisken
rahiplerinin telkinleriyle Kıpçaklar, Hristiyanlaştırılmak istenmiştir (Gömeç,
2000:76). Misyonerler, Kıpçaklar üzerinde propaganda yapabilmek için iki
bölümden oluşan bir sözlük hazırlamışlardır. Birinci bölüm Latince-Farsça-
Kıpçakçadan oluşan İtalyanca Codex‟tir. Eserin bu bu bölümünde değişik
kelime türleri ve Kıpçak dilinin gramerine dair bilgi verilmektedir. İkinci bölüm
Latince-Kıpçakça-Almancadan oluşan ve çoğunlukla Hristiyanlığa dair
metinleri içine alan Almanca Codex‟tir. Kıpçak dilinin gramer yapısı, Kıpçakça
bilmeceler, Hristiyanlığa ait ilahiler bu bölümde dikkat çeker (Çağatay,
1994:761-762). Eser, tarihte Batılıların Türkçe (Kıpçak Türkçesi) öğrendiğine
işaret eder.
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
180
2. Thatarisch Pater Noster
Codex Cumanicus‟tan sonra Latin harfleriyle tespit edilmiş en eski Türkçe
metinler Schiltberger‟in Thatarisch Pater Noster adlı eseridir. Türk topraklarını
dolaşan Schiltberger, seyahat notları arasında Hristiyanların rabbani dua (Pater
Noster) adını verdikleri dua metninin Kıpçak Türkçesinde (Thatarisch Pater
Noster) tercümesini de vermiştir. Kırım‟da Hristiyan misyonerlerin faaliyetleri
gereği Kıpçak Türkçesini öğrendikleri anlaşılmaktadır (Türk Ansiklopedisi,
1983:435). Codex Cumanicus ve Thatarisch Pater Noster Batılıların Türk dilini
öğrendiklerine dair ilk yazılı belgelerdir.
b. 19. Asırdan itibaren Batıda Türkçenin öğrenilmesi
18. asırdan başlayarak özellikle 19. asrın ortalarından itibaren Batı‟daki Türk
dili üzerine yapılan çalışmaların asıl nedeni sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi ve
askeri durumlardır (Özdemir, 2005:32). Rusya‟nın, Türkistan bölgesine
yayılması bu duruma tepki olarak Batı‟da başta İngiltere ve Fransa‟nın
Türkolojiye olan ilgilerini artırmıştır. Macarların Türklerle aynı soydan olmaları
Batı‟da Türk dili üzerine yapılacak çalışmaları güçlendirmiştir. Batılı
Türkologların Türk dilinin araştırılması ve öğrenilmesinde önemli katkıları
olmuştur (Oral, 2004:17-37).
5. Çağdaş Türkçe Öğretimi
Bugünlere kıyaslandığında 1980‟li yıllara kadar yurt dışına kapalı bir
Türkiye vardı. Ancak değişen yaşam şartları ve teknolojik vasıtaların dünyayı
küçük bir köy haline getirmesi Türkiye‟nin ve Türkçenin kendi sınırları dışına
çıkmasını zorunlu kılmıştır. Türk toplumu tarihi süreç dikkate alındığında
görülecektir ki kapalı bir halk değildir. Türk halkı komşularıyla ve dünya ile
tarih boyunca sürekli sıkı bir ilişki içinde olmuştur. Soğuk savaşın sona ermesi
ve Rusya‟nın dağılmasıyla birlikte Türk dünyası asıl karekteristik özlerine
tekrar dönmeye başlamıştır.
Türkiye ve Türkçe gelişen dünya ile birlikte bugün dünya devletleri ve
dünya dilleri ile yarışır hale gelmiştir. Türkiye‟nin ekonomik, siyasal, askerlik,
eğitim ve kültürel alanlarda yaptığı hamleler dünyada yabancı dil olarak
Türkçeyi önemli yerlere getirmiştir. Bu duruma paralel olarak yabancılara
Türkçe öğretmek üzere hızlı bir şekilde ders materyaline, uzmana, merkezlere
ihtiyaç duyulmuştur. Gelinen noktada bugün yabancılara Türkçe öğretiminin iki
koldan yürütüldüğünü söylemek mümkündür.
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
181
a. Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından yürütülen
yabancılara Türkçe öğretim faaliyetleri
Bu kurumların başında Türkçe Öğretim Merkezileri (TÖMER) gelmektedir.
Bu amaçla ilk olarak 1984‟te Ankara Üniversitesi, daha sonra 1994‟te Gazi
Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ve Ege Üniversitesine bağlı Türkçe
Öğretim Merkezileri faaliyete geçirilmiştir. YÖK‟e bağlı birçok üniversite
Türkçe Öğretim Merkezi açmıştır. Bu kurumların asıl amacını yurt dışında ve
içinde Türkçe öğretmek, Türk kültürünü tanıtmak şeklinde özetlemek
mümkündür. TÖMER‟ler amaçları doğrultusunda kendi ders materyallerini
geliştirmişlerdir. Ankara TÖMER‟in, Hitit Yabancılar İçin Türkçe seti ve Gazi
TÖMER‟in Yabancılar İçin Türkçe seti bu bakımdan önemlidir. Bu setler görsel
ve işitsel materyallerle desteklenmiştir.
Yabancılara Türkçe öğretim faaliyetlerinde bulunan diğer önemli bir devlet
kurumu ise Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)‟dır. TİKA
özellikle yurt dışındaki yabancı üniversitelerin bünyelerinde bulunan Türkoloji
bölümleri ile işbirliği yaparak onlara ders materyali ve öğretim üyesi desteğinde
bulunmaktadır. TİKA ders materyali olarak Orhun Türkçe Öğreniyoruz setini
hazırlamıştır. 2007 yılında Ankara‟da kurulan ve yurt dışında Yunus Emre
Kültür Vakfı olarak bilinen kurumun en önemli kuruluş amaçlarından biri
yabancılara Türkçe öğretmektir.
b. Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yabancılara Türkçe
öğretim faaliyetleri
Türkiye‟de vakıf üniversitesi statüsünde bulunan Fatih ve TOBB Ekonomi
ve Teknoloji üniversiteleri Türkçe Öğretim Merkezleri kurmuşlardır. Türkçe
öğrenmek isteyen yabancılar bu merkezlerde Türkçe öğrenmektedirler.
1989 yılında SSCB‟nin dağılmasından sonra sivil toplum kuruluşları
tarafından yurt dışında açılan Türk okullarında, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi yapılmaktadır. 5 kıta ve 120 ülkede sayıları 1000‟e ulaşan Türk
okullarında Türkçe zorunlu veya seçmeli ders olarak öğretilmektedir (Zorlu,
2010). Türkiye‟de 2003 yılından beri Türk Okullarında öğrenim gören
öğrencilerin katılımıyla TÜRKÇEDER tarafından Türkçe Olimpiyatları tertip
edilmektedir. Değişik kategorilerde öğrenciler Türkçe olarak kendilerini bu
yarışmalarda ifade etmektedirler.
Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla çeşitli yayınevleri tarafından
hazırlanan eserler basılmıştır. Bunlardan en dikkat çekeni DİLSET yayınları
tarafından basılan Gökkuşağı Türkçe Öğretim setidir (Açık, 2008:5).
Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine kapsamlı yardımcı ders materyali
hazırlamada DİLSET yayınlarının çalışmaları önemlidir.
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
182
Resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından yabancı dil olarak
Türkçe öğretim faaliyetlerinin sonucunda bugün binlerce yabancı Türkçe
konuşabilmektedir.
Sonuç
Tarihi süreçte görülmüştür ki belli bir plan dâhilinde olmasa da Türkçe doğal
mecrasında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında yabancı dil olarak öğretilmiş ve
öğrenilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretmek üzere yapılan çalışmalar Çağdaş
Türkçe Öğretimi dönemi hariç benzer özellikler taşımaktadır. Bu ortak
özellikleri şu şekilde açıklanabilir; Yabancılara Türkçe öğretmek üzere yazılan
eserler hem Türkler hem de yabancılar tarafından hazırlanmıştır. Bir veya
birden fazla dilde sözlük şeklinde hazırlanmış, Türkçe kelimelerin yabancı
dildeki karşılıklarının verilmiştir. Dil öğretim yöntemlerinden dil-bilgisi çeviri
yöntemi kullanılmıştır. Tümevarım metoduyla Türkçe öğretilmeye çalışılmıştır.
Dilin gramer konuları üzerinden Türkçe öğretilmiştir. Kimi eserlerde pratik
Türkçe öğretmek hedeflenmiştir (Erdem, 2009:759-772).
Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiğine dair en önemli ipuçları
ödünçlemeler, yabancı dillerdeki Türkçe kelimelerdir. Bu sebeple yabancılar
tarafından kendi dillerinde bulunan Türkçe kelime hazinesine yönelik birçok
leksikolojik çalışma yapılmıştır.
Yapılan araştırmadan çıkan en önemli sonuçlardan biri yabancılar tarafından
en çok öğrenilen Türk lehçelerinin Kıpçakça ve Oğuzca olduğu anlaşılmaktadır.
Yabancı dil olarak bugün özellikle Balkan halkları tarafından konuşulan lehçe
oğuzcadır. Ukrayna ve Rusya‟da ise Kıpçak Türkçesinin etkisi görülmektedir.
Türk dilinin yabancı dil olarak öğretimine ve araştırılmasına doğrudan
katkıda bulunmuş Türkologlar grubu oluşmuştur. Bunlar arasında dikkat çeken
Türkologları şu şekilde sıralamak mümkündür; A.N.Samoyloviç, S.E.Malov,
N.A.Baskakov, J.Benzing, K.H.Menges, J.V.Strahlenberg, M.A.Castren,
W.Thomsen, W.Radloff, A.N.Kononov, J.Deny, N.Poppe, A.Wambery,
M.Rasânen, G.Clauson, K.K.Yudahin, N.İ.Aşmarin, W.Redhouse,
E.K.Pekarskiy, W.Bang, F.K.Müller, A.V.Gabain, L.Rasonyi, A.Şçerbak vd.
(Gülensoy, 2010:368). Hayatını Türk diline adamış olan yüzlerce yabancı
Türkolog hem kendileri Türkçeyi öğrenmişler hem de birçok öğrenciye Türkçe
öğretmişlerdir.
Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla kaleme alınan eserler bir yöntem
çerçevesinde yazılan ilk önemli yabancılara Türkçe öğretim kitaplarıdır.
Türklerin muhakkak ki Araplardan önce farklı toplumlarla ilişkisi olmuş ve
dillerini yabancılara öğretmişlerdir veya yabancılar Türkçeyi öğrenmişlerdir.
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
183
Rus dilindeki Türkçe kelimeler, Türk-Rus halklarının geniş ve çok yönlü
ilişkiler münasebetiyle birbirlerinin dillerini karşılıklı olarak öğrendiklerinin en
sağlam işaretidir. Tarihte yabancı dil olarak Türkçeyi en çok öğrenen ve
konuşan halklardan biri Ruslardır.
Balkan dillerine yoğun olarak Türk dilinin etkisi Osmanlı ile başlamıştır.
Osmanlının, Balkanlardaki iskân politikası Türkçeyi de bu bölgeye taşımıştır.
Osmanlının insana bakış açısı ve kimi Balkan bölgelerine yerleştirdiği Türkler
aracılığı ile Balkanlarda Türk dili konuşulmaya başlamıştır. 15. yüzyılın
başlarından itibaren Türkler, Balkanlara yeni bir sosyal düzen getirmişler ve
Balkan haklarının maddi ve manevi kültürlerinde derin izler bırakmışlardır
(Kırbaç, 2007b:50). Bugün hala Türkçe Balkan halkları tarafından en çok
konuşulan yabancı dillerden biridir.
Kosova‟da bulunan Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM)
Balkanlarda Türk dilinin araştırılması ve Türkçenin geliştirilmesi adına önemli
çalışmalar yapmaktadır (Akalın, 2004:192).
Üsküp, Selanik, Saraybosna, Prizren, Priştine, Sofya, Belgrad, Filibe,
Manastır, Vardar Yenicesi, Serez ve Kalkandelen şehirleri Türk kültür ve
sanatıyla, Türkçeyle, Türk gelenek ve görenekleriyle içe olan Balkan
şehirlerdir (Canım, 2001:81).
Yurt dışındaki ülkelerin resmi kurumlarında 57 ülke 223 merkezde
akademik, eğitim, ticari ve turistik amaçlarla Türkçe öğretimi yapılmaktadır
(Dolunay, 2005). Türk sivil toplum kuruluşları tarafından dünyanın 120
ülkesinde 1000‟den fazla Türk Okulu açılmıştır (Ortaylı vd., 2005:312). Bu
okulların temel ilkelerinden birinin bulundukları ülkelerde Türkçeyi öğretmek
olduğu anlaşılmaktadır. Türk sivil toplum kuruşlarının yurt dışında açmış
oldukları dil merkezleri ve üniversitelerde yabancı dil olarak Türkçe
öğretilmektedir.
Kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe bugün Türkiye‟nin
ekonomik olarak büyümesi, politik olarak bulunduğu bölgede bir güç haline
gelmesi ve Türk sivil toplum kuruluşları tarafından dünyanın yedi kıtasında
yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleriyle dünya dili olma amacındadır.
KAYNAKÇA
Açık, Fatma (2008). “Türkiye‟de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve
Öğretimi Sempozyumu, Kıbrıs, 27-28 Mart
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
184
Akalın, Şükrü Haluk (2004). “Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-
TAM) ve Etkinlikleri”, BAL-TAM Türklük Bilgisi, S:1, s.192.
Aksan, Doğan (1978). “Dilbilimin Yüksek Öğretimdeki Yeri”, konulu seminer.
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve “Ankara
Dilbilim Çevresi”nin İşbirliğiyle, Ankara, 16-17 Şubat: s.42-49.
Akyüz, Yahya (2008). Türk Eğitim Tarihi, Ankara, Pegem Akademi
Yayınları.
Artun, Erman (2007). “Güney-Doğu Avrupa‟da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası
Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden
Karşılıklı Etkileşimi”, 4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji
Sempozyumu, 03-07.12: Zagreb.
Aruç, Numan (2010). Olivera Yaşar-Nasteva‟nın Makedonca-Türkçe Sözlük
Denemesi”, Hikmet İlmi Araştırmalar Dergisi-Journal of Scientific
Research, S:16, s.18-22.
Aslan, Betül (2009). “Sovyet Rusya Hâkimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak
Birleştirilmiş Türk Alfabesinden „Rus Kiril‟ Alfabesine Geçirilmesi”, A.
Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S:40, s.371.
Ataöv, Türkkaya (1972). “Sovyetler Birliği‟nde Türkoloji Çalışmaları”, A.Ü.
SBFD, S:27, s.90-91.
Aykut, Altan (1984). “İgor Destanı Üzerine”, Türk Dili Dergisi, S:43, s.308-
311.
Baskakov, N. Aleksandrovich (1984). İmena polovtsev i nazvaniya
polovetskih plemen v russkih letopisyah. Alma-Ata: Tyurskara
onomastika.
Baskakov, N. Aleksandrovich (1992). Türk Kökenli Rus Soyisimleri, Bakü.
Baskakov, N. Aleksandrovich (1997). Türk Kökenli Rus Soyadları (Çev.
Prof. Dr. Samir Kazımoğlu), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Bayraktar, Nesrin (2003). “Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi”,
Dil Dergisi, S:119, s.62.
Bayram, Bülent (2009). Turkish Studies International Periodical For the
Languages”, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 8,
s.712.
Bozkurt, Fuat (2005). Türklerin Dili, İstanbul, Kapı Yayınları.
Buran, Ahmet (2009). Turkish Studies International Periodical For the
Languages”, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 3,
s.431-432.
Caferoğlu, Ahmet (2000). Türk Dili Tarihi, İstanbul, Enderun Yayınları.
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
185
Canım, Rıdvan (2001). “Yirmibirinci Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve
Türkçe Yazan Şairler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,
S:16, s.81.
Cigitov, Salican (2006). “Kırgız yazı Dilinin Ortaya Çıkması ve İlk Edebi
Örnekler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish
World Studies, S:5, s.521.
Çağatay, Saadet (1994). “Codex Cumanicus Sözlüğünün Basılışı Dolayısiyle”,
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, S:2, s.761-
762.
Doğan, Candemir (2008). “Ortadoğu‟da Türkçe Öğretim Kitaplarının Tarihsel
Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu”, Alatoo Academic Studies, S:1,
s.31.
Dolunay, S. Kürşad (2005). “Türkiye ve Dünyadaki Türkçe Öğretim Merkezleri
ve Türkoloji Bölümleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, XIV. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
28–30 Eylül:Denizli.
Efendiyeva, Çiçek (2001). “Eski Rusça “Geçmiş Yılların Hikâyesi” Adlı
Eserdeki Eski Türk Kökenli Kelimeler Üzerine Bir İnceleme”, bilig,
S:16, s.83-95.
Egamberdiyev, Mirzahan (2005). “Çarlık Rusyası‟nın Türkistan‟daki Eğitim
Politikası (1870-1917)”, G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, S:6,
s.106.
Ercilasun, A. Bican (2007). Makaleler Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Ankara,
Akçağ.
Eren, Hasan (1987). Balkan Ülkelerinde ve Macaristan’da Türkoloji
Çalışmaları. Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul:
Marmara Üniversitesi Yayınları
Eren, Hasan (1998). Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar,
Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Erdem, İlhan (2009). “Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça
Denemesi”, Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 3,
s.759-772.
Ergin, Muharrem (2007). Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul, Bayrak
Basım/Yayım/Tanıtım.
Esen, Minera Aliyeva (2008a). “Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir
Tasnif Denemesi”, Turkish Studies. International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 7,
p.365-366.
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
186
Esen, Minera Aliyeva (2008b). “Rus Dilindeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bir
Tasnif Denemesi”, Turkish Studies. International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 7,
p.366.
Filan, Kerima (2001). “Dil ve Kültür İlişkisi: Bosna‟da Türk Dili Öğretimindeki
Yeri”, Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Sempozyumu, 25-26 Ekim: Ankara.
Gömeç, Saadettin (2000). “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”,
A.Ü. DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, S:20, s.76.
Gülensoy, Tuncer (2010). Türkçe El Kitabı, Ankara, Akçağ Yayınları.
Güngör, Ebubekir (2008). “Çarlık Döneminde Türkistan‟da Fikir Akımları”,
Türkiye Manas Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Bişkek.
İnayet, Alimcan (2008). “Turkish Studies International Periodical For the
Languages”, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 1,
p.294.
Jeltyakov, A. D (1970). Türkologiçeskiy Sbornik, Moskova: Akademiya Nauk
SSCB.
Kadıu, Spartak ve Abdıu, Xhemile (2009). “Türkçe Yapım Eklerinin
Arnavutçada Yapım Eklerine Etkisi”, Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Volume 4(3), s.1230
Kafesoğlu, İbrahim (1988). Türk Milli Kültürü, İstanbul, Boğaziçi Yayınevi.
Karaağaç, Günay (2004). Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, Ankara, Akçağ
Yayınları.
Karaman, Erdal (2009). “Rusçadaki Türkçe Ödünçlemeler”, Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History
of Turkish or Turkic, Number 3, p.1376
Karatay, Osman ve Kökdağ, A. Bilhehan (2006). Balkanlar El Kitabı.
İstanbul: Araştırma ve Kültür Vakfı,
Kartalcık, Vedat (2008). Rus Klasiklerinde Türkçe Sözler”, bilig, S:44, s.211-
214
Kayadibi, Fahri (2008). “Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı lügati‟t-Türk‟te Eğitim
ile İlgili Kavramlar”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
S:18, s.5.
Kırbaç, Selçuk ve Kırbaç, A. Dedeic (2007a). (Türk Dilinin Balkan Dillerine
Etkisi) Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler Gora Abidesi. İstanbul:Ukid
Yayınevi.
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal o f Social Sciences 9 ( 2) 2012
187
Kırbaç, Selçuk ve Kırbaç, A. Dedeic (2007b). (Türk Dilinin Balkan Dillerine
Etkisi) Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler Gora Abidesi, İstanbul:Ukid
Yayınevi.
Kononov, A. Nikolayevic (1982). Istoriya Izuçeniya Tyurkskih Yazıkov v
Rossiyi, Leningrad.
Korkmaz, Zeynep (1995). Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK
Yayınları.
Kurat, A. Nimet (1972). IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk
Kavimleri ve Devletleri, Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yayınları.
Menges, K. Heinrich (1951). The Oriental Elements in the Vocabulary of the
Oldest Russian Epics, The Igor' Tale, Supplement to Word, v. 7,
Monograph 1. (русский перев.: К. Менгес, Восточные
элементы в “Слове о полку Игореве”, Л., 1979) p.140-150
Okumuş, Sait (2009):. “Turkish Studies International Periodical For the
Languages”, Literature and History of Turkish or Turkic, Number 4,
p.823.
Oral, Mustafa (2004): “Türkoloji Tarihinde 1926 Bakû Türkiyat Kongresi”,
Folklor/Edebiyat, S:37, s.17-37.
Ortaylı, İlber - Ateş, Toktamış - Karakaş, Eser (2005). Barış Köprüleri /
Dünyaya Açılan Türk Okulları 1, İstanbul: Ufuk Kitapları.
Özdemir, Nebi (2005). “Almanya ve Berlin‟deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi
ve Freie Universitat Berlin Türkoloji Enstitüsü”, Millî Folklor, S:17,
s.32.
Özkan, Nevzat (2007). Türk Dilinin Yurtları, Ankara: Akçağ Yayınları.
Özyetgin, A. Melek (2006). “Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı”, (Conference)
Chinese Academy of Social Science, Sino-Foreign Relationship
Department of Institute of History, Beijing (CHINA) (23 January).
Parhomenko, V. А. (1940). “Следы половецкого эпоса в летописях. -
Проблемы источниковедения”, вып. III., -391 c.
Rasonyi, Laszlo (1974). Tuna Köprüleri, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayınları.
Rasonyi, Laszlo (1988). Tarihte Türklük, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayınları.
Sarı, Mustafa (2008). Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, Ankara: TDK
Yayınları.
Şipova, E. Nikolaevna (1976). Slovar Turkizmov Ruskom Yazike, Alma-
Ata: Nauka.
ARSLAN, Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları
188
Škaljić, Abdulah (1989). Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo.
Tekin, Talat (1959). “Sovyet Rusya‟da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları”,
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı “Belleten”, s.187.
Tuna, Osman Nedim (1990). Sumer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi İle Türk
Dilinin Yaşı Meselesi. Ankara: TDK Yayınları.
Tunca, E. Asude (2006). “Türk Harf Devriminin Halka Tanıtımı Çalışmaları”,
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 2, s.112.
Türk Ansiklopedisi (1983). MEB Devlet Kitapları, Ankara: Milli Eğitim
Basımevi, C.32.
Uluoğlu, Suzan (2010). “Kulikova Savaşı Üzerine Yazılan Eserlerde Türkçe
Kökenli Kişi Adları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 28, s.143-
145.
Yetişgin, Mehmet (2007). “Rusların Türk Toprakları Üzerinde Yayılmasının
Sebepleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:1, s.674.
Zakiev, M. Z. ve Tumaşeva, D. G. (1964). “Türkolojinin Gelişiminde Kazan
Üniversitesinin Rolü”, Probelemı Tyrukologii i İstorii
Vosotokovediniya, İzdatelstovo Universiteta, 9-20 c.
Zorlu, Kürşat (2011). “Türk Okulları”, Yeniçağ Gazetesi, 06 Haziran.
... Türkçenin tarihsel geçmişine bakıldığında yabancıların Türkçe öğrenmeye olan ilgilerinin yeni olmadığı görülür. İslamiyet'le birlikte başta Arap ve Farsların, ardından Rus ve balkan uluslarının daha sonraları ise batılı devletlerin Türkçeyle ilgilendikleri görülmüştür (Arslan, 2012). Divanü Lugati't Türk, Muhakemetü'l Lugateyn, Mukaddimetü'l Edep, Codex Cumanicus, Kitabü'l İdrak Li-Lisanü'l Etrak gibi eserler yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan ilk eserler olarak bilinir. ...
... Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER-Ankara Üniversitesi-1984) nin kurulmasıyla yabancılara Türkçenin öğretimi bir sistem kazanır. Çeşitli kaynakça denemeleri ve araştırmalarda (Bayraktar, 2003;Erdem, 2009;Göçer vd., 2012;Arslan, 2012) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin tarihsel süreci ve gelişimi ortaya konulmuştur. ...
Article
Full-text available
Language is the primary way of communication. Language, with its oral and written forms, maintains the liveliness from generation to generation and brings the past and future together. Language is one of the important elements of culture. Turkish has an important place among the world languages, because it is universal. This study was realized on the foreign students who have studied Turkish language in Turkey. In scope of Mevlana University TÖMER (Turkish Teaching Center) 2012–2013 academic year, 51 students from three different continents and from 13 countries were exposed to a scale. This scale was prepared in triple scale system (very difficult/a little difficult/not difficult) for students to indicate how it was difficult for them to learn Turkish grammar and spelling. Students were also asked to write a sample sentence about their responses. With this study, foreign students studying Turkish language in Turkey expressed their problems about the characteristics of Turkish written expressions at the end of the two semesters in TÖMER. Investigation was also done according to the country, age, graduation status; students indicated that they had difficulties in homophony, gerunds, prepositions, idioms, personal pronouns, possessive suffixes, epenthesis, conjunctions and copula; they also indicated that they had less difficulty in basic meaning, concrete meaning, nouns, verbs, capital letters, plural suffix, question suffix, negative suffix and elements of the sentence. By analyzing the students’ samples, it was seen that some students gave proper samples; some students gave unrelated samples.
Article
Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin Fransızca bölümlerinin (Fransızca öğretmenliği, Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca mütercim-tercümanlık) tercih edilme istatistikleri ve bu bölümlere yerleşen öğrencilerin akademik profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Yükseköğretim Program Atlası platformu üzerinden Lisans Atlası (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisansanasayfa.php) arama motoru aracılığıyla Fransızca bölümlerin son beş yılda (2016-2020) tercih edilme ve yerleştirme istatistiklerine (verilerine) ulaşılarak çalışmanın bütüncesi oluşturulmuştur. Ardından bu bölümlere yerleşen öğrencilerin, cinsiyetleri, yaşadıkları coğrafi bölgeler, mezun oldukları lise grupları ve tipleri, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-5’teki net sayıları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)-3 ve YGS-4’teki puanları, ilgili bölümlere yerleşen son kişilerin profilleri ve son olarak ülke genelinde bu bölümlerin tercih edilme istatistikleri nicel bir yaklaşımla yedi farklı başlıkta incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Fransızca bölümlerinin öncelikle daha çok kız öğrenciler tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. Diğer yandan bu bölümlere ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde yaşayan öğrencilerin rağbet gösterdiği ve bu öğrencilerin de çoğunlukla Anadolu liselerinden mezun oldukları anlaşılmaktadır. Meslek lisesi öğrencilerinin ise Fransızca bölümleri tercih etme oranlarının oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu bölümlere yerleşen öğrencilerin LYS ve YGS puan ortalamalarının da oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Article
Full-text available
Bilim, kültür, sanat, eğitim, siyaset, turizm, ticaret ve iletişim alanlarındaki ilişkilerin yürütülebilmesi için toplumda ana dilden başka dillerin de öğrenilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte günümüzde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin üzerinde titizlikle durulması gereken önemli bir konuya dönüştüğü de bilinmektedir. Bu araştırma ile Fransa’daki üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçeyi tercih etme nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “bütüncül tek durum deseni” ile yürütülmüştür. Araştırma, 2016-2017 akademik yılının ikinci yarıyılında Fransa’da öğrenim gören ve Türkçe öğrenmekte olan 66 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri katılımcılara yöneltilen bir görüşme sorusu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda katılımcıların; “bireysel nedenler”, “akademik nedenler”, “sosyal nedenler”, “ekonomik nedenler” ve “Türkçe kaynaklı nedenler” başlıklarında toplanabilen nedenlere bağlı olarak Türkçe öğrendikleri belirlenmiştir. Bu nedenlere ilişkin alt başlıklar incelendiğinde, ana dili Fransızca olan katılımcıların en sıklıkla “Türkiye’de bulunma veya yaşama” nedeniyle Türkçe öğrenmek istedikleri tespit edilirken; ana dili Fransızca olmayan katılımcıların ise en sıklıkla “merak” nedenine bağlı olarak Türkçe öğrenmek istedikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçları Fransa’daki üniversite öğrencilerine yönelik Türkçe materyaller geliştirilirken göz önüne alınabilir.
Conference Paper
Full-text available
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinin tasarımında kültürel etkileşimi sağlayacak mater- yallerin etkin kullanımı; motivasyon, etkili öğrenme, kültür içinde öğrenme, yaşayarak öğrenme vb. değiş- kenlere olumlu katkı sağlayacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürel etkileşimi sağlayacak, nitelikli materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, ‘az sözle çok şey anlatma’, ‘jest ve mimiklerin etkin kullanımı, kültürel zenginliği vb. yönüyle reklam filmleri görsel-işitsel materyal ihtiyacını karşılaya- bilecek isabetli bir karar olacaktır. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyedeki öğrencilere yönelik bazı ‘emir kipleri’nin kültürel etkileşim yoğunluğu fazla olan görsel materyaller (rek- lam filmleri) vasıtasıyla kazandırılması ele alınmış, kalıcı öğrenmenin sağlanmasında kültürel etkileşim boyutuna dikkat çekilerek bazı tespit ve önerilerde bulunulmuştur.
Article
Full-text available
Türk devrimleri içerisinde en dikkate değer olanı ve Türk dilinin, bilim ve kültürününgelişmesinde temel yapı taşı görevi göreni; dil üzerine yapılan düzenlemeler ve Harf Devrimiolmuştur. Bu çalışma, kültürel devrimlerimizden en önemlisi olan yeni Türk harflerinin kabulü ve DilDevriminin, tanıtım çerçevesinde; Türk halkına tanıtımı ve doğu ve batı ülkelerince nasıl irdelendiğibilgilerini içermektedir.
Article
Mutual word borrowing between Turkish andneighbor nations indicate information exchange betweenTurks and its neighbors. Each information gained from aneighbor transferred commonly with the word in thesource language. The Turks who lived next to thedifferent nations like Chinese, Persians, Arabs,Hungarians, Slavic nations and so forth, gained manythings from their neighbors and gave them many things.In addition to the mutual exchange, another factor which influenced borrowing Turkish vocabulary was thepolitical dominance of Turks on these nations throughoutthe centuries.According to the E. N. Sipova’s work Slovartyurkizmov v russkom yazıke (Dictionary of Turkishelements in the Russian Language) which published 1976in Alma-Ata, Russian language contains more than 1500turkish items. These words transferred from Turkish orits dialects to Russian directly or indirectly at differenttime points in the history. In this work we attmept to sortthe Turkish words included in the Sipova’s mentionedwork.
Article
Reasons for the Russian expansions in the Turkish lands had many political, economical,geopolitical, religious, cultural and military aspects. From Russian geography to Russian rulers,from Russian religious men to politicians, in every environment, something forced the Russiansto expand their lands against the Turkish lands. In this paper, the motifs that forced the Russiansto capture the Turkish lands and that historically helped the Russian expansions have beendiscussed. Geographic conditions, historical developments, greedy rulers, religious motifs, greatman and material sources and decreasing Turkish powers helped the Russians to capture largeTurkish lands starting in the mid-sixteenth century.
Güney-Doğu Avrupa " da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Karşılıklı Etkileşimi Olivera Yaşar-Nasteva " nın Makedonca-Türkçe Sözlük Denemesi
  • Akyüz
  • Yahya
Akyüz, Yahya (2008). Türk Eğitim Tarihi, Ankara, Pegem Akademi Yayınları. Artun, Erman (2007). " Güney-Doğu Avrupa " da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Karşılıklı Etkileşimi ", 4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, 03-07.12: Zagreb. Aruç, Numan (2010). " Olivera Yaşar-Nasteva " nın Makedonca-Türkçe Sözlük Denemesi ", Hikmet İlmi Araştırmalar Dergisi-Journal of Scientific Research, S:16, s.18-22.
İgor Destanı Üzerine
  • Altan Aykut
Aykut, Altan (1984). "İgor Destanı Üzerine", Türk Dili Dergisi, S:43, s.308-311.