ArticlePDF Available

Gelişimsel Gecikmelerin Erken Tanısında Çocuk Doktorlarının Rolü Pediatrician's Role in Early Identification of Developmental Delays

Authors:

Abstract

Pediatrician's Role in Early Identification of Developmental Delays Nilcan Kuleli Sertgil OBJECTIVE: One out of five children in Turkey is assumed to have a developmental delay or disability. Early identification of these children is very important early intervention. Pediatricians stand in a unique position regarding early identification of developmental issues. The aim of this research is to determine the attitude and behaviors of pediatricians about the early detection of developmental delays and to describe the expectation of parents on this issue. METHODS: Research was conducted with 29 pediatricians and 189 families via questionnaires. RESULTS: Only 29% of the pediatricians said that they were using developmental screening tests. Developmental screening test was the least used method for developmental follow-up. CONCLUSION: Regular use of screening tests for developmental follow-ups, developing new parent-reported screening tests for Turkish Community, and putting more emphasis on developmental anticipatory guidance services in primary health services are suggested. Key words: Developmental Delay, Developmental Screening Test, Pediatricians, Denver DST, Parent Reported Screening Test Gelişimsel Gecikmelerin Erken Tanısında Çocuk Doktorlarının Rolü Nilcan Kuleli Sertgil AMAÇ: Türkiye için her beş çocuktan birinin gelişimsel sorunu olduğu kabul edilirse bu çocukların olabilecek en erken dönemde fark edilmeleri çok önem kazanmaktadır. Çocuk doktorlarının olası gelişimsel sorunların erken fark edilmesi noktasında özel bir konumları olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı çocuklarda görülen gelişimsel gecikmelerin erken tespiti konusunda çocuk doktorlarının tutum ve davranışlarını belirlemek, ailelerin bu konudaki beklentilerini tanımlamaktır. YÖNTEMLER: Bu araştırmada 29 Çocuk Doktoru ve onları ziyarete gelen 189 (0-3) yaş çocuk sahibi ailelere birer anket uygulaması yapılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan çocuk doktorlarının sadece %29’u gelişim tarama testi kullanmaktadır. Çalışmada çocuk gelişimi akip yöntemi olarak “Gelişim Tarama Testi kullanımı” son sırada yer almıştır. SONUÇ: Çocuk doktorlarının gelişim takibinde düzenli gelişim tarama testi kullanmasına, yeni ebeveyn-bildirimli gelişim tarama ölçeklerinin ülkemiz için geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmasına ve çocuk sağlığını ilgilendiren ortamlarda gelişim danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasına yönelik proje çalışmalarına gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: Gelişimsel Gecikme, Gelişim Tarama Testi, Çocuk Doktoru, Denver GTT, Ebeveyn-Bildirimli Tarama Testi
160



Çocuk Dergisi 13(4):160-166, 2013
doi:10.5222/j.child.2013.160
Araştırma
Gelişimsel Gecikmelerin Erken Tanısında Çocuk
Doktorlarının Rolü
Amaç: Türkiye için her beş çocuktan birinin gelişimsel
sorunu olduğu kabul edilirse, bu çocukların olabilecek en
erken dönemde fark edilmeleri çok önem kazanmaktadır.
Çocuk doktorlarının olası gelişimsel sorunların erken fark
edilmesi noktasında özel bir konumları olduğu düşünül-
mektedir. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda görülen
gelişimsel gecikmelerin erken tespiti konusunda çocuk dok-
torlarının tutum ve davranışlarını belirlemek, ailelerin bu
konudaki beklentilerini tanımlamaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada 29 çocuk doktoru ve
onları ziyarete gelen 189 (0-3) yaş çocuk sahibi ailelere
birer anket uygulaması yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan çocuk doktorlarının yalnız-
ca % 29’u gelişim tarama testi kullanmaktadır. Çalışmada
çocuk gelişimi takip yöntemi olarak “Gelişim Tarama Testi
Kullanımı” son sırada yer almıştır.
Sonuç: Çocuk doktorlarının gelişim takibinde düzenli geli-
şim tarama testi kullanmasına, yeni ebeveyn-bildirimli
gelişim tarama ölçeklerinin ülkemiz için geliştirilmesi
yolunda çalışmalar yapılmasına ve çocuk sağlığını ilgilen-
diren ortamlarda gelişim danışmanlığı hizmetlerinin sunul-
masına yönelik proje çalışmalarına gereksinim vardır.
Anahtar kelimeler: Gelişimsel gecikme, gelişim tarama
testi, çocuk doktoru, Denver GTT, ebeveyn-bildirimli tara-
ma testi
Çocuk Dergisi 2013; 13(4):160-166
Pediatrician’s Role in Early Identification of
Developmental Delays
Objective: One out of five children in Turkey is assumed to
have a developmental delay or disability. Early identifica-
tion of these children is very important for early interventi-
on. Pediatricians stand in a unique position regarding
early identification of developmental issues. The aim of this
research is to determine the attitude and behaviors of pedi-
atricians towards early detection of developmental delays
and to describe the expectation of parents on this issue.
Material and Methods: Only 29 % of the pediatricians
said that they had been using developmental screening
tests. Developmental screening test was the least used met-
hod for developmental.
Results: Only 29 % of the pediatricians said that they were
using developmental screening tests. Developmental scree-
ning test was the least used method for developmental
follow-up.
Conclusion: Project studies should be performed concer-
ning routine use of screening tests for developmental
follow-ups by pediatricians, new parent-reported screening
tests should be introduced for use in our country, and coun-
selling services should be offered for improvement of
children’s health.
Key words: Developmental delay, developmental screening
test, pediatricians, Denver DST, parent reported screening
test
J Child 2013; 13(4):160-166

Yaşamın ilk yılları beyin gelişimi için en önemli
dönemdir (1). Bu nedenle özellikle 0-3 yaş arası
dönemde gelişimi etkileyecek olası risklerin fark
edilerek önleyici etkilerin ön plana çıkarılması gelişi-
min olumlu yönde seyretmesini sağlayacaktır (2).
Türkiye’de kronik hastalığı olan çocukların %25’inin
(3), 0-2 yaş arasında sağlık sorunu olan çocukların
%37’sinin (4), erken doğan bebeklerin ise %47’sinin (5)
gelişimsel sorunu olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde
sağlıklı istatistikler olmamasına rağmen, 1/150 oranı
temel alındığında, tüm ülke nüfusu içinde 0-14 yaş
grubunda yaklaşık 125,000 civarında otizmli çocuk
olduğu öne sürülebilmektedir (6).
17.04.2014
23.01.2015
* 0-12 Gelişim Destek Merkezi
 Nilcan Kuleli Sertgil, Tepecik Yolu Derince So-
kak Damla Apt. 10/3 Etiler 34337 İstanbul
 nilcankuleli@gmail.com
† Bu çalışma “17. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kong-
resi, 2007, İzmir” ve “2. Ulusal ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozuk-
luklar Kongresi, 2007, İstanbul”da poster özeti olarak sunulmuştur.
E. Torun ve ark., Ergenlikte Yeme Bozuklukları ve Komplikasyonları: Bir Anoreksiya Nervoza Vakası
161
Bu verilere bakıldığında, ülkemizde kabaca beş
çocuktan birinin gelişimsel sorun yaşadığı kabul edi-
lebilir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %16-18 arasında
olduğu (7) ve bu çocukların yalnızca %20 ya da
%30’unun okula başlamadan önce fark edilebildiği
belirtilmektedir (8).
Gelişimsel sorunları olan çocukların ilk tespit ve
teşhis yaşlarının üç yaş civarında olması ve çocuk
doktorları tarafından yapılan yönlendirmelerin
öngörülen oranlarda olmaması, bebeklik ve erken
çocukluk döneminde gelişimsel gecikmelerin yete-
rince teşhis edilemediğini ortaya koymaktadır
(9-11).
Gelişimsel sorunları olan çocukların olabilecek en
erken dönemde fark edilmeleri, gerekli olan müda-
haleleri en erken dönemde alabilmelerinin sağlana-
bilmesi açısından çok önemlidir (12). Her çocuğun
gelişiminin en uygun şekilde ilerlemesini sağlamak,
sağlık çalışanlarının bedensel hastalık ve bozukluk-
ları önleme ve sağaltmadaki rolü kadar önemlidir
(13). Çocuk doktorları, ailelerin çocuklarının ilk üç
yılında doğrudan ve düzenli ilişki içerisinde olduğu
tek sağlık uzmanıdır. Aileler çocuk doktorlarından
bebekleri ve çocukları hakkında yardım isterler ve
onları yalnızca çocuk hastalıkları konusunda değil
aynı zamanda çocuk gelişimi konusunda da uzman
olarak görürler (14). Bu durum, gelişimsel gecikmesi
olan çocukların rutin sağlık muayenelerinde fark
edilebilmeleri için önemli bir fırsat oluşturmaktadır
(15). Ancak, desteğe gereksinimi olan pek çok çocuk
bu önemli dönem içerisinde fark edilememektedir
(16,17). Bu nedenle özellikle çocuk doktorlarının olası
gelişimsel sorunların erken fark edilmesi ve destek-
lenmesi noktasında önemli bir konumları vardır.
Bebeklik ve erken çocukluk dönemi ile ilgili sağlık
çalışanlarına pek çok sorumluluk düşmektedir. Bu
sorumluluklar; gelişimin yakın takibinin yapılması,
olası risk durumlarının erken dönemde fark edilme-
si, aileye çocuğun gelişimine yönelik destekler
verilmesini sağlamak ve belirlenen gereksinimlere
göre gerekli yönlendirmeleri yapmak gibi sıralana-
bilir. Gelişimsel değerlendirmenin zamanında yapıl-
ması, aynı zamanda risk faktörlerinin belirlenmesini
ve en iyi gelişimi sağlamak amacıyla ebeveynlere
yol gösterecek stratejilerin de belirlenmesini sağla-
yacaktır (18).
Bu çalışmanın amacı, çocuklarda görülen gelişimsel
gecikmelerin erken tespiti konusunda çocuk doktor-
larının tutum ve davranışlarını belirlemek, ailelerin
bu konudaki beklentilerini tanımlamaktır.

Proje kapsamında, 2006 Ekim ve 2007 Şubat ayla-
arasında, çalışmaya araştırmacıların yakın çev-
resinde yer alan ve çalışmaya gönüllü olarak katıl-
mayı kabul eden özel muayenehane sahibi ya da
hastanelerde çalışan 29 çocuk doktoru ile bu kli-
niklere gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden
189 (0-3) yaş grubu çocuğa sahip aile katılmıştır.
Hem çocuk doktorlarına hem de ailelere anket
uygulaması yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS
istatistik programı (SPSS, sürüm 16.0, 2007, SPSS
Inc., Chicago, Illinois, ABD) ile değerlendirilmiş-
tir. Anketler, bu proje için hazırlanmış olup, aile
anketi (Tablo 1) 16, çocuk doktoru anketi ise
(Tablo 2) 24 sorudan oluşmuştur.


Çocuğunuzun yaş grubu hangisidir?
Çocuk doktorunuzu kaçıncı ziyaretiniz?
Doktorunuzun sizinle muayene sırasında en sık görüştüğü konular
hangileridir?
Doktorunuzun muayene sırasında aşağıda yer alan konulardan
hangilerine daha fazla önem verdiğini düşünüyorsunuz?
Doktorunuzun herhangi bir muayene sırasında çocuğunuzun geli-
şimini değerlendirmeye yönelik bir gelişim tarama testi (çocuğu-
nuzun gelişim becerilerinin yaş sınırları içinde olup olmadığını
anlamak amacıyla) kullandığını fark ettiniz mi?
Size göre aşağıda belirtilen gelişim alanlarından hangisi çocuğu-
nuzun içinde bulunduğu yaş dönemi için daha önemlidir?
Çocuğunuzun gelişiminde desteklenmesi gerektiğini düşündüğü-
nüz bir alan var mı? Varsa lütfen belirtiniz.
Çocuğunuzun gelişiminin her alanda olası risklerin belirlenmesi
ve erken destek sağlanabilmesi açısından düzenli olarak gözden
geçirilmesi / taranması yönündeki düşünceniz nedir?
Çocuk doktoru kliniğinizde başka hangi hizmetleri almak isterdi-
niz?
Sertgil, N.K., (2007) “Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi
Gelişimi Destekleme Projesi” Aile Anketi
Çocuk Dergisi 13(4):160-166, 2013
162

Çalışmamıza katılan çocuk doktorlarının toplamda
en sık gördüğü (yaklaşık %78) yaş grubunun 0-36 ay
yaş grubu olduğu ve ortalama muayene sürelerinin 20
dk. olduğu belirlenmiştir. Çocuk doktorlarına,
“Aileler ile hangi konuları görüşürsünüz?” diye
sorulduğunda ve konuları önem sırasına göre sıra-
lamaları istendiğinde, sekiz konu içerisinde
“Gelişimin Farklı Alanlarda Takibi”, “Anne/
Babanın Endişe ve Soruları” ve “Anne/Baba/Çocuk
İlişkisi” konularının en az önem verilenler olduğu
görülmüştür (Tablo 3).
Kullanılan çocuk gelişimi takip yöntemleri olarak,
“Muayene Bulguları” birinci sırada (%85), “Gözlem”
ikinci sırada (%71), “Aileden Bilgi Alma” üçüncü
sırada (%64) ve “Gelişim Tarama Testi (GTT)
Kullanımı” ise son sırada (%29) yer almıştır. Tarama
testi kullandığını belirten çocuk doktorlarının %50’si
gelişim tarama testini düzensiz kullandığını belirt-
miştir. Çalışmamıza katılan çocuk doktorları tarafın-
dan en çok kullanılan gelişim tarama testinin %91 ile
Denver GTT olduğu görülmüştür.
“Gelişimsel sorun yaşadığını düşündüğünüz bir
çocuk ve ailesi ile nasıl bir yöntem izlersiniz” soru-
sunda çocuk doktorlarının yaklaşık yarısı,
“Önerilerimi uygulayarak çocuklarına biraz zaman
tanımalarını isterim”, seçeneğini belirtmişlerdir. Bu
soruya, “Tarama testi veririm”, diyen çocuk doktoru
oranı ise %32’dir. Gelişim tarama testi kullanım
amaçları olarak çalışmamıza katılan çocuk doktorla-
rının, %96’sı “Risk Taşıyan Çocukları Belirlemek”,
%64’ü “Gelişime Yönelik Sorunları Teşhis Etmek”,
%39’u “Aileye Bilgi Vermek” ve %18’i ise “Çocuğu
Yakından Tanımak” olarak belirtmişlerdir. Çocuk
doktorlarının %86’sı bulundukları ortamda
“Gelişimsel Danışmanlık Hizmeti” sunulmasını
olumlu bulduklarını belirtmişlerdir.
Anketimize katılan ailelerin %60’ı dokuz veya daha
fazla sıklıkta çocuk doktorlarını ziyarete gittiklerini
belirtmişlerdir. Ailelere göre çocuk doktorlarının
kendileri ile görüştükleri konular arasında en az
konuşulan konular sırasıyla, “Uyku düzeni”, “Anne/
Baba/Çocuk İlişkisi” ve “Anne/Babanın Endişe ve
Soruları” konularıdır (Tablo 4).


En çok gördüğünüz yaş grubu hangisidir?
Genel olarak 0-36 ay yaş grubu çocuk muayene süreniz orta-
lama ne kadardır?
0-6 ay yaş grubu çocuk ziyareti sırasında aileler ile hangi
konuları görüşürsünüz?
6-12 ay yaş grubu çocuk ziyareti sırasında aileler ile hangi
konuları görüşürsünüz?
12-24 ay yaş grubu çocuk ziyareti sırasında aileler ile hangi
konuları görüşürsünüz?
24-36 ay yaş grubu çocuk ziyareti sırasında aileler ile hangi
konuları görüşürsünüz?
0-6 ay yaş dönemi çocuklarında gelişim alanlarını hangi önem
sırasında takip edersiniz?
6-12 ay yaş dönemi çocuklarında gelişim alanlarını hangi
önem sırasında takip edersiniz?
12-24 ay yaş dönemi çocuklarında gelişim alanlarını hangi
önem sırasında takip edersiniz?
24-36 ay yaş dönemi çocuklarında gelişim alanlarını hangi
önem sırasında takip edersiniz?
0-36 ay yaş grubu çocukların gelişimini takip etmek için aşa-
ğıdaki yöntemleri hangi sıklıkla kullanırsınız?
0-36 ay yaş grubu çocuk muayenelerinizde “Gelişim Tarama
Testi” kullanıyor musunuz?
Yanıtınız “Evet” veya “Bazen” ise “Gelişim Tarama Testi”ni
hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?
Hangi testi kullanıyorsunuz?
“Gelişim Tarama Testi” hangi amaçlar için kullanılabilir?
Gelişimsel gecikme/sorun yaşadığını düşündüğünüz bir çocuk
ve ailesi ile nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
Kliniğinizde özellikle 0-3 yaş grubu ailelerine yönelik
“Gelişimsel Danışmanlık Hizmeti” sunulması konusunda
görüşünüz nedir?
Sertgil, N.K., (2007) “Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi
Gelişimi Destekleme Projesi” Doktor Anketi

Çocuk Doktorlarının Aileleler ile Görüştüğü Konular
(Doktorların Görüşleri-Önem sırasına göre)
Fiziksel Gelişim
Beslenme
Çocuk Hastalıkları
Aşı
Uyku
Anne-Baba Endişe ve Sorunları
Gelişimin Farklı Alanlarda Takibi
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi
E. Torun ve ark., Ergenlikte Yeme Bozuklukları ve Komplikasyonları: Bir Anoreksiya Nervoza Vakası

Ankete katılan ailelerin yaklaşık %90’ı rutin ola-
rak ya da gerektiğinde çocuklarına gelişim tarama
testi uygulanmasını isterken, ailelerin yarısından
fazlası muayene sırasında herhangi bir gelişim
tarama yöntemi uygulanmadığını belirtmişlerdir.
Bununla birlikte, her dört aileden biri çocuğunun
herhangi bir alanda desteklenmesi gerektiğini
belirtmiştir. Ailelerin çocuk doktoru kliniklerinden
almak istedikleri hizmet başlıkları ise; Çocuğun
Yaş Dönemine Yönelik Bilgi ve Öneriler (%84),
Gelişimsel Risk Taraması (%73), Anne/Baba/
Çocuk İlişkisini Güçlendirmeye Yönelik Destek
(%64), Yenidoğan Bakım Kursu (%52), Anne/Baba
Olma Hazırlığı (%45) ve Emzirme Danışmanlığı
(%35) şeklindedir.

Bebek ruh sağlığı uygulamalarında verilen hizmetler
temel olarak erken gelişimin ve aile-çocuk ilişkisinin
desteklenmesi ve geliştirilmesini hedefler. Gelişimsel
sorunları/riskleri olan çocukların başarılı şekilde
erken tespit edilmesi çocuk doktorlarının klinik bul-
gularının yanı sıra etkin yöntemler kullanması ile
yakından ilgilidir.
Gelişim tarama testi, düzenli olarak, sağlıklı olduğu
varsayılan çocuklara yönelik, kapsamlı desteğe
gereksinimi bulunanları tespit edebilme amacı ile
uygulanan bir yöntemdir (19). Çalışmamızda ülke-
mizde çocuk doktorlarının çocuk gelişim takip yön-
temi olarak “Tarama Testi” kullanma oranının %29
olduğu belirlenmiştir. Çalışmamıza katılan çocuk
doktorlarından gelişim tarama testi kullandığını
belirtenlerin yaklaşık yarısı testleri düzensiz kullan-
dıklarını belirtmişlerdir. Gelişim bir süreçtir, bu
nedenle gelişimin düzenli şekilde takip edilmesi ve
bir bütün içerisinde değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Düzensiz ya da bir kere yapılan değerlendirme-
lerin çocuğun gelişimine yönelik yanıltıcı bir tablo
göstermesi çok olasıdır. Bu nedenle tüm bebeklik ve
erken çocukluk döneminde olan çocukların gelişimi
düzenli şekilde takip edilmeli ve değerlendirilmeli-
dir (13,20).
Literatürde sağlam-çocuk izlemlerinde gelişimsel
gecikmelerin fark edilmesi için standart gelişim tara-
ma testlerinin düzenli olarak kullanılması önerilmek-
tedir (19,21,22). Örneğin, Otizm Çalışma Grubu-Tarama
ve Değerlendirme Araçları Alt Komitesi (19) bir ile
bir buçuk yaş arası üç ayda bir, iki yaşına kadar altı
ayda bir ve daha sonraki yaş dönemlerinde ise yılda
bir tarama çalışması yapılmasını ve bu taramanın da
öncelikle sağlam çocuk muayenelerinde yapılmasını
önermektedir.
Ayrıca çalışmamıza katılan çocuk doktorları tara-
fından en sık kullanılan tarama testi olarak belirle-
nen ve performansa dayalı maddeler içeren bir
tarama testi olan “Denver Gelişim Tarama Testi”nin,
ortalama sürenin 20 dk. olarak belirtildiği çocuk
muayenelerinde hangi ölçüde sağlıklı uygulanabil-
diği sorusu da çalışmamız sonuçları ile bağlantılı
olarak gündeme gelmektedir. Bir testin yalnızca
bazı maddelerinin ailelere sorulması ya da yalnız-
ca şüphelenilen durumlar için kullanılması ise
“tarama testi” olma özelliğini tamamamen ortadan
kaldırmaktadır (23).
Çalışmamızda “Muayene Bulguları” en çok (%86)
kullanılan gelişim takip yöntemi olarak belirlenmiş-
tir. Ancak, klinik muayene bulgularına ve gözleme
dayanarak yapılan değerlendirmeler yeterli olma-
maktadır (9,11). Eşlik eden ciddi sağlık sorunları yok
ise klinik muayene bulgularına dayanılarak gelişim-
sel gecikmesi ve sorunları olan çocukların yalnızca
%30’unun (21) yakalanabildiği belirtilmektedir.
Çocuk doktorları standardize edilmiş bir tarama
testi de kullanmaya başladıklarında ise gelişimsel
sorunların tespit edilmesi anlamlı ölçüde (%70-80)
artmaktadır (20).

Çocuk Doktorlarının Aileler ile Görüştüğü Konular (Ailelerin
Görüşleri-Önem sırasına göre)
Fiziksel Gelişim
Beslenme
Aşı
Gelişimin Farklı Alanlarda Takibi
Çocuk Hastalıkları
Anne-Baba Endişe ve Sorunları
Uyku Düzeni
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi
Çocuk Dergisi 13(4):160-166, 2013

Gelişim tarama testlerinin kullanım sıklığının öneri-
lenden düşük olması, uygulamaların etkinliğini azalt-
makta, bebeklik ve erken çocukluk döneminde hedef-
lenen “erken tespit” amacına istenen ölçüde ulaşıla-
madığını düşündürmektedir. Uygulama için gerekli
olan süre ve uğraş, olası maliyetler, gerekli uzman
istihdamı ile uzmanlık bilgisi eksikliği, gelişim tara-
ma testlerinin yaygın ve etkin kullanılamıyor oluşuna
neden olarak gösterilmektedir (20). Ülkemizde sağlık
sistemi içerisinde gelişimsel değerlendirmelerin yete-
ri kadar yer almıyor oluşunu açıklayan nedenlerden
biri de Ertem tarafından “Pediyatri eğitimi veren
kurumlarda çocukların gelişimlerinin ve destekleme
ile ilgili öğretinin yeterince yer almaması” olarak
gösterilmiştir (13).
Son yıllarda yurt dışında yapılan çalışmalarda söz
edilen sıkıntıları azaltmak ve gelişim tarama testle-
rinin kullanımı ile gelişimsel takibin yaygınlaştı-
rılması amacıyla, çocuk doktorları tarafından kul-
lanımı kolay olan çeşitli ölçekler geliştirilmiştir.
Günümüzde Batı’da uygulanan sağlık hizmetlerin-
de özellikle bebeklik ve erken çocukluk dönemin-
de gelişimsel gecikmelerin tespit edilmesi amacıy-
la, klinik ortamlarda kolaylıkla uygulanabilmesi
olası olan ebeveyn bildirimli tarama testleri kulla-
nılmaktadır (10,11,19,21,24). Son dönem araştırmalar
ebeveynlerin çocuklarının gelişimi hakkında kesin
gözlem ve düşünce sahibi olabildiklerini ve doğru
bilgiler verebildiklerini göstermektedir (17).
Ebeveynin muayene sırasında çocuklarının sahip
olduğu beceriler hakkında yaptığı açıklamalar,
çocuklarında var olan gelişimsel gecikmelerin ya
da risklerin fark edilmesini sağlayabilmektedir. İyi
bir şekilde hazırlanmış sorular ile uygulanan bir
tarama testine, ebeveynler hangi sosyal seviye,
eğitim seviyesi ya da ebeveynlik becerisinde olur-
sa olsun doğru ve kesin yanıtlar verebilmektedir
(21). Ebeveynlerin kaygılarını ortaya çıkararak üze-
rinde tartışma ve konuşma olanağı yaratabilen bu
testler daha ilk uygulamada aileler için bir “öğren-
me” ortamı oluşturabilmektedir (7).
Ülkemizde “Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi”
sağlık hizmetlerinde ebeveyn bildirimli standardize
edilmiş tarama testlerinin düzenli kullanılmasının
çeşitli yararları olacaktır. Bu yararlar, gelişimsel
gecikmelerin erken dönemde tespit edilmesi, aileye
ve çocuğa erken destek verilebilmesi, her aile için
gelişimsel danışmanlık alma olanağı gibi sayılabilir.
Kullanılacak testlerin pratik, erken tespit özelliği
olan, aileler açısından tatmin edici ve gelişimsel
anlamda olumlu açılımlar sağlayabilecek testler
olması önemlidir. Her şeyden önemlisi bu yöntem ile
ebeveynlerin kendilerini çocukları konusunda bir
uzman olarak görmeleri sağlanacak ve çocuk doktor-
ları ve aile arasında bir ortaklık duygusu oluşturula-
bilecektir (24).
“Gelişimsel İzlem” ve “Gelişimsel Tarama Testleri”
çocuk doktorlarının koruyucu yaklaşım içinde bulun-
malarını ve ailelere çocuklarının gelişimini destekle-
meye yönelik gelişimsel danışmanlık hizmeti verme-
lerini sağlayabilecek önemli yöntemlerdir (12).
Dworkin (25), gelişimsel izlemi “Sağlık hizmetlerinin
verilmesi sırasında konuyu iyi bilen uzman kişinin
çocuğu ustalıklı bir şekilde gözlemlediği, devamlılığı
olan, esnek bir süreç” olarak tanımlamakta ve
“Gelişimsel İzlem”i oluşturan bölümler olarak,
“Ebeveynlerin kaygılarının ortaya çıkarılması, bu
kaygılara kulak verilmesi, amaca uygun gelişimsel
öykünün alınması, çocuk hakkında kesin ve bilgilen-
dirici gözlemlere sahip olunması, düşünce ve kaygı-
ların diğer ilgili uzmanlarla paylaşılması” şeklinde
belirtmektedir. Gelişimsel izlem, tarama testleri ve
bilgilendirici kaynak sunulması hizmetlerinin bir
arada uygulanması, yönlendirmeye gereksinimi olan-
ların belirlenmesi kadar ne tip bir yönlendirmeye
gereksinim duyulduğunu da belirleyecektir (26).
Düzenli aralıklarla kullanılan gelişim tarama testi ile
beraber uygulanan gelişim izleme modelinin gelişim-
sel takip sisteminin etkinliğini ve desteğe gereksinim
duyan çocuk ve ailelerinin tespit oranını arttırmakta-
dır (16).
Gelişim izleme yöntemi ve gelişimsel tarama yön-
temlerinin yararları yalnızca gelişimsel sorunlar
yaşayan çocuklar ve onların ailelerine yönelik olarak
görülmemelidir. Yaşına uygun gelişim gösteren
çocuklar ve aileleri de bu yöntemlerin kullanılması
sürecinden olumlu şekilde yararlanma ve bir anlamda
olabilecek en erken dönemde “Gelişimsel
Danışmanlık Hizmeti”nden yararlanma fırsatı bul-
muş olacaklardır.
E. Torun ve ark., Ergenlikte Yeme Bozuklukları ve Komplikasyonları: Bir Anoreksiya Nervoza Vakası
165
21. yüzyılın pediyatrik yaklaşımı içerisinde koruyu-
cu uygulamaların temelinde yer alan konulardan
biri de “Ebeveyn ve çocuk davranışlarının yönlendi-
rilmesi ve değiştirilmesi” olarak açıklanmıştır (27).
Geleceğin Pediyatri Eğitimi (FOPE) Projesi, çocuk-
ların sağlıkları ve iyilik durumlarını en üst düzeye
çıkarmak ve olası engelleri aşabilmek adına çocuk
doktorlarının aileler ve diğer uzmanlarla işbirliği
içinde olmasını önermektedir. Bu işbirliğine yönelik
geliştirilen modeller sağlık ekibinin içerisine “geli-
şim uzman”la-rının katılımını önermektedir (28).
Çalışmamızın bulgularından biri de çocuk doktorla-
rının bulundukları ortamda “Gelişimsel Danışmanlık
Hizmeti” verilmesi yönünde olumlu görüş bildirme-
sidir. Paralel şekilde çalışmamıza katılan aileler de
daha kapsamlı ve çeşitli konular içeren gelişimsel
hizmetler istemektedirler. Araştırmalar, ebeveynle-
rin çocuklarının gelişimine yönelik pek çok farklı
konuda destek istediklerini göstermektedir (22,24).
Günümüzde aileler bu hizmetleri talep etmekte ve
bu hizmeti aldıklarında genel klinik hizmet kalitesi
anlamında daha çok tatmin olduklarını belirtmekte-
dirler (24).
Sonuç olarak, bu bilgiler ışığında, çocuk doktorları-
nın gelişimi takip ederken düzenli gelişim tarama
testi kullanmalarına, farklı ebeveyn bildirimli gelişim
tarama testlerinin ülkemiz için geliştirilmesi için
çalışmalar yapılmasına ve çocuk sağlığı izlem ve
değerlendirmelerinde gelişim danışmanlığı hizmetle-
rinin sunulmasına yönelik proje çalışmalarına gerek-
sinim olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmaya katılmayı kabul eden ve “Bebeklik ve
Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Destekleme
Projesi”ne katkıda bulunan çocuk doktorlarına ve
ailelere teşekkür ederiz.

  From neurons to neighbourhoods:
The science of early childhood development. National
Research Council and Institute of Medicine. Washington, DC:
National Academy Press, 2000.
         
 Assessing development in the pediatric office.
Pediatrics 2004;113:1926-33.
  Ro Codec çocuklarda kronik hastalıkların sıklığı
tarama çalışması. Ankara: Ajans ve Matbaacılık Hizmetleri,
1997.
           Mental
health and developmental needs of hospitalized infants: A view
from Turkey. Infant Mental Health Journal 2000;2:105.
   Outcomes of very
low birth weight infants in a newborn tertiary center in Turkey,
1997-2000. Turkish Journal of Pediatrics 2003;45:283-9.
 Otizm Platformu 2008. (Erişim Kasım 2008 http://www.
otizmplatformu.org)
  Five reasons to screen well for
developmental and behavioral problems; An explanation of
why developmental and behavioral assessments are important
components to pediatrician practice. Contemporary Pediatrics
2007;24(7):72-4.
 Surveillance and Screening Facilitator Manual, Medical
Home Initiatives for Children with Special Needs 2004.
(Erişim Ocak 2006 http://www.medicalhomeinfo.org/training/
materials/April2004Curriculum/SS/ScreeningFacilitator.pdf)
 Early identi-
fication of cildren’s special needs: A study in five metropolitan
communities. J Pediatr 1987;111:651-9.
http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3476(87)80238-X
 The role of parents in the detection
of developmental and behavior problems. Pediatrics 1995;95:
829-36.
          
 Screening for developmental delay in the
setting of a community pediatric clinic: A prospective assess-
ment of parent-reported questinnaires. Pediatrics 2006;118:
1178-86.
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2006-0466
 American Academy of Pediatrics Developmental Surveillance
and Screening of Infants and Young Children. Pediatrics
2001;108:192-5.
http://dx.doi.org/10.1542/peds.108.1.192
  Sağlık hizmetinde çocukların gelişimlerinin izlen-
mesi ve festeklenmesi. Sted 2006;15(4):67-74.
  Talking with parents about emotional develop-
ment. Pediatrics 1998;102:1317-26.
     Handbook of Early Childhood
Intervention. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
  How good is general practice deve-
lopmental screening? Br Med J 1990;300:1177-80.
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.300.6733.1177
 The role of parents in the detection
of developmental and behavior problems. Pediatrics 1995;95:
829-36.
     Primary care services promoting
optimal child development from birth to age 3 years: Review
of the literature. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155:1311-
22.
http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.155.12.1311
 ASD Workgroup. (2006). Screening Tools and Processes
Recommendations. (Retrieved April, 2010 from 2010, http//
asd.cenmi.org/portals/8/Documents/screeningrecommendati-
ons.pdf)
 
  Pediatricians’ reported practices regarding
developmental screening: Do guidelines work? Do they help?
Pediatrics 2005;116:174-9.
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2004-1809
  Early detection of developmental and behavioral
problems. Pediatrics in Review 2000;21(8):272-80.
http://dx.doi.org/10.1542/pir.21-8-272
         
Assessing development in the pediatric office.
Pediatrics 2004;113:1926-33.
 Introduction to Developmental and
Behavioral Screening 2004 (Erişim Kasım 2007 www.dpeds.
org).
     Setting the Stage for Succes:
Implementation of Developmental and Behavioral Screening
and Surveillance in Primary Care Practice - The North
Çocuk Dergisi 13(4):160-166, 2013
166
Carolina Assuring Better Child Health AND Development
(ABCD) Project. Pediatrics 2006;118:183-8.
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2006-0475
   Enhancing developmental services in child
supervision - An idea whose time has truly arrived. Pediatrics
2004;114:827-31.
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2004-0416
     Developmental Surveillance and
Developmental Screening: An Either/Or Proposition 2005.
(Erişim; Aralık 2007 http://www.dbpeds.org/articles).
 The Future of Pediatric Education II (FOPE): Organizing
pediatric education to meet the needs of infants, children,
adolescents ad young adults in the 21st. Century. Pediatrics
2000;105:163-212.
  New roles for deve-
lopmental specialists in pediatric primary care. Zero to Three.
October/November 2000. (Erişim; Ocak 2008 http://main.zero-
tothree.org/site/DocServer/Vol_21-2c.pdf?docID=1101).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Objective To examine the evidence base for primary health care services promoting the optimal development of typically developing children aged birth to 3 years. Data Sources Peer-reviewed publications addressing clinical evaluations of primary care services from the MEDLINE and PsychINFO databases. Study Selection Criteria for selection were as follows: (1) publication between 1979 and 1999; (2) evaluation of efficacy or effectiveness of education, intervention, and care coordination services or validation of assessment approaches; (3) services applicable to an office practice setting; (4) target population including children aged birth to 3 years; and (5) publication in English. Data Extraction A total of 312 publications were abstracted and reviewed by both of us; 47 were selected for inclusion. Data Synthesis Assessments of parental concerns and psychosocial risk factors using validated approaches seem to be more accurate in identifying developmental problems than clinicians' appraisals. In general, study results support the efficacy of (1) primary care educational efforts toward promoting optimal parent-child interaction, parents' understanding of child temperament, book-sharing activities, and approaches to healthy sleep habits and (2) office interventions such as counseling for the management of excessive infant crying and sleep problems. Conclusions The literature suggests that many primary care activities promoting the optimal development of children are efficacious. Evaluations of developmental assessment and services in primary care should be expanded in depth and breadth. The implications for clinical practice, training, and health care policy are discussed.
Article
Full-text available
The "Handbook of Early Childhood Intervention" has been designed to serve as a key resource for those who are interested in young children with disabilities or developmental vulnerabilities, and their families. Its intent is to integrate the theory, research, and practical knowledge that guide current practice in this field, and to frame the agenda for its continued growth and maturation. The overall goal of the "Handbook" is to present sophisticated, state-of-the art material in a format that is accessible to a broad audience that cuts across such diverse disciplines as education, psychology, social service, pediatrics, nursing, speech and language pathology, occupational and physical therapy, public health, and child care. Within and across each of these professional domains, the "Handbook of Early Childhood Intervention" will serve as a definitive source for those involved in academic training programs, research and scholarly endeavors, policy development, and service provision. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Chapter
Full-text available
Early intervention for children with disabilities and those at psychosocial risk is facilitated by screening–a brief method for sorting those who probably have difficulties from those who probably do not (Frankenburg, 1974). Most screening tests do not make discrete identification among types of conditions but are instead designed to detect a range of common disabilities, i.e., intellectual disability (ID), learning disabilities, and language impairment. Such tools are referred to as broadband measures. Narrow-band screens (e.g., those for ADHD or autism) are typically developed on and used with referred samples and are beyond the scope of this chapter.
Article
Full-text available
OBJECTIVES: After completing this article, readers should be able to: 1. List the percentage of children who drop out of school and have undetected disabilities or known environmental risk factors. 2. Describe the ways in which early intervention is effective. 3. Delineate methods of detecting disabilities and development delays. 4. Describe the percentage of children in whom assessment tools can detect disabilities correctly. 5. Determine how often children should undergo developmental testing. 6. Describe the role of parents in detecting and addressing developmental and behavioral problems.
Article
developmental surveillance as "a flexible, continuous process whereby knowledgeable professionals perform skilled observations of children during the provision of health care. The components of developmental surveillance include eliciting and attending to parental concerns, obtaining a relevant developmental history, making accurate and informative observations of children, and sharing opinions and concerns with other relevant professionals." Screening is a brief test designed to "sort those who probably have problems from those who probably do not", in order to marshal any needed resources and ideally eliminate or ameliorate difficulties. Screening refers to the use of measures with proven reliability and validity that are administered in a standardized, i.e., uniform, way.
Article
All developmental screening in Somerset is performed by general practitioners and health visitors. A retrospective review of a cohort of 1504 7 year old children living in semirural Somerset found that the development assessment by a health visitor at age 3 1/2 years had a sensitivity of 45% for identifying the 103 children with special educational needs, whereas the sensitivity of the preschool examination by a general practitioner was 56%. There was no relation between results of preschool developmental assessment and later reading ability. Of the 23 children in special schools, 22 had been identified independently of the developmental screening programme before starting school. Intervention was started at a mean age of 1 year 5 months (range 2 months to 3 years) for children with severe learning difficulties, and 3 years 9 months (2 years 3 months to 6 years 6 months) for children with moderate learning difficulties. The preschool medical examination revealed fairly minor medical problems: 29 of 81 children referred for specialist opinions were shown to be medically normal, and for only seven of the medically abnormal children was information about their conditions given to their teachers. In Somerset screening the development of all children at predetermined ages has not been very useful.
Article
In a study of special education programs in five urban school systems, parent interview data for 1726 children revealed how early the children's problems were identified and how the medical system was involved in the diagnosis. Problems included speech impairment, learning disabilities, emotional disturbance, mental retardation, sensory disorders, and physical and health disabilities. Overall, 4.5% of the children's problems were identified at birth, and only 28.7% before the age of 5 years. Variation in age at identification depended on the condition: 1 year for Down syndrome and cerebral palsy versus a 6-year range for mental retardation. Although physicians were most likely to identify the less common, more severe handicaps, they also identified from 15% to 25% of learning disabilities, speech impairments, emotional disorders, hyperactivity, and "other" development problems. The type, severity, and complexity of the condition were significant predictors of physician identification. No racial, socioeconomic, or site biases were associated with whether a physician was first to identify. Age at identification was predicted by the complexity of the problem, the association with other health and developmental concerns, socioeconomic indicators, and whether a physician was involved in the diagnosis. In the absence of clear assumption of responsibility for early identification, much terrain remains uncharted by medical practitioners and the schools. A better systematic sharing of responsibility for the early identification of developmentally disabling conditions is needed.
Article
The success of early identification of children with developmental and behavioral problems is influenced by the manner in which pediatricians elicit, recognize, and select clinical information and derive appropriate impressions. Parents are ready sources of clinical information, and they can be asked to provide two broad types of data: appraisals, including concerns, estimations, and predictions; and descriptions, including recall and report. The purpose of this article is to help pediatricians make optimal use of clinical information from parents to increase the accuracy of clinical judgment in detecting children with developmental and behavioral problems. Review of 78 research articles and tests relying on parent information from pediatric, psychological, and education literature. There are several formats for eliciting parental information that are superior in terms of accuracy and ease of evocation. Specifically, parents' concerns and good-quality standardized parent report measures such as the Child Development Inventories capitalize best on parents' observations and insights into their children. In combination, these two types of parental information offer an effective method for the early detection of behavioral and developmental problems in primary-care settings.
Article
Parents play a central role in their children's emotional and overall development. To provide the most developmentally sound environment, professionals need to communicate the fine points of research and clinical studies effectively. This article details many strategies for reaching parents; perhaps the most important lessons are to be culturally sensitive, be positive, be relevant, and speak clearly.