Article

Akademik Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlilik Çalışması

Article

Akademik Etik Değerler Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlilik Çalışması

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Literatürde bilimsel araştırma etiği konulu çalışmalar yer almasına rağmen (Köklü, 2003;Bülbül, 2004;Ruacan, 2005;Büken, 2006;Aydın, 2006;Uçak ve Birinci, 2008;Odabaş, 2015;Özcan ve Balcı, 2016), akademisyenlerin tüm akademik etik değerlere yönelik görüşlerinin yer aldığı (nicel ve nitel) çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür (Maya, 2013;Sevim, 2014;Aydın vd., 2014;Kırkkılıç vd., 2015). Bu amaçla Türkiye'de bulunan üniversitelerde görevli akademisyenlerin akademik etik değerlere dair algı ve tutumlarının tespiti ve bu düzeylerin demografik değişkenlere göre farklılık taşıyıp taşımadığı belirlenmeye çalışılmıştır. ...
... Buna göre, "H5= Akademisyenlerin akademik etik değerleri algı ve tutum düzeyleri mesleki kıdem yılı değişkenine göre farklılık göstermektedir ve H6= Akademisyenlerin akademik etik değerleri algı ve tutum düzeyleri branş değişkenine göre farklılık göstermektedir" hipotezleri kabul edilmiştir. Literatürde etik konulu ve akademisyenlerin bilimsel araştırma etiği ile ilgili pekçok çalışma bulunmasına rağmen, tüm akademik etik değerlerine yönelik akademisyenlerin algı ve tutumlarının ölçüldüğü (nicel ve nitel) çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür (Maya, 2013;Sevim, 2014;Aydın vd., 2014;Kırkkılıç vd., 2015). Bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ...
... Academic ethics dimensions guide academicians. Although there are studies on scientific research ethics in the literature (Koklu, 2003;Bulbul, 2004;Ruacan, 2005;Buken, 2006;Aydin, 2006;Ucak ve Birinci, 2008;Odabas, 2015;Ozcan and Balci, 2016), it is seen that there are limited number of studies (quantitative and qualitative) on academicians' opinions about academic ethics (Maya, 2013;Sevim, 2014;Aydin et al., 2014;Kirkkiliç et al., 2015). From this point forth, determining the academic ethics value levels of academicians working at universities in Turkey, and determining whether these levels differ according to demographic variables was the main purpose of the study. ...
... Some of the scale items that were not understood in the pilot application were reconstructed more clearly and some scale items with a low factor load were removed. Engle and Smith (1990) and adapted as Academic Ethical Values to Turkish by Sevim (2014). While the Ethical Values for Research Ethic (RE) subscale of the Academic Ethical Values scale initially consisted of 9 items, after removing items with low factor load and low reliability in accordance with the results of the reliability and validity study in the pilot application, the number of items was reduced to 6. ...
Article
Full-text available
This study has been designed to explore the direct and indirect relationships among work enjoyment, being compelled to work (work driven), ethical values, and psychological contract breach (PCB). The research was carried out using 357 questionnaire data obtained from academic staff working at a state university in Turkey. The obtained findings show the work enjoyment dimension of workaholism to increase ethical values while the work-driven dimension decreases ethical values. Meanwhile, the work driven dimension negatively mediates the positive effect from the work enjoyment dimension on ethical values. Moreover, the organizational ethics sub-dimension of academic ethical values negatively affects the perception of PCB. Therefore, although the study provides significant contributions to the extant literature on business ethics, workaholism, and PCB, the findings also have significant implications for researchers and practitioners. The theoretical and practical implications of all the findings have been discussed and evaluated in the context of the literature.
... 2001). Tedavi uygulama hataları, tanı atlamanın adli sorumluluğu gibi nedenlerle hekimlik mesleği uygulamalarının gittikçe karmaşık bir hal aldığı ve her açıdan hızlı değişimin yaşandığı günümüzde etik değerler ayrı bir önem kazanmaktadır (Sevim 2014). Değer yargılarının önem kazandığı diğer bir alan bilimsel konularla ilgili çalışmalarıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunurken aynı zamanda topluma model olma gibi önemli bir görevi yerine getiren araştırmacıların sergilemiş oldukları akademik etik değerlerdir. ...
Article
Yetisme tarzlari, icinde bulunduklari sosyal ve ekonomik kosullar nedeniyle kusaklarin kisisel ozellikleri ve beklentileri arasinda onemli farkliliklar gozlenebilir. Gecmiste azla yetinen, itaatkâr, otoriteyi sorgusuz sualsiz kabul eden bireylerin yerine daha bilgili, otoriteyi sorgulayan ve ona baskaldiran yeni bir kusagin varligindan soz edilebilir. Bireysel ve toplumsal degisimlerin bir sonucu olarak tek dogru kabul edilen akademik degerler tartisilir hale gelebilir. Bu yorum yazisinda elestirel pedagoji kapsaminda psikiyatride yeni neslin akademik terbiyesi ele alinmaya calisildi.
... Araştırma sonunda 321 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Madde havuzunda yer alan maddelerden gereksiz olduğu veya diğer maddelerle benzerlik gösterdiği düşünülen 31 madde araştırmacı tarafından çıkarılarak 290 maddelik bir maddde havuzu oluşturulmuştur (Heppner ve Petersen, 1982;Allen ve Meyer, 1990;Ekvall ve Arvonen, 1991;Doyle, 1994;Renzulli, 1999;Sombreff ve Schakel, 1999;Köklü, 2000;TÜBA, 2002;Park, 2003;Aldemir, 2003;Semerci, 2003;Güçlü;Polat, 2004;Adıgüzel, 2005;Redfort, 2005;Polat, 2005;Tengilimioğlu, 2005;Çelikkale ve Aslan, 2006;Poyraz, 2006;Yazıcıoğlu, 2006;Odabaşı, vd., 2007;Uçak ve Birinci, 2008;Polat ve Odabaşı, 2008;Aykanat, 2010;Karakuş, 2010;Korkmaz, 2010;Korkmaz, 2012;Gömleksiz ve Öner, 2011;Çam ve diğerleri, 2011;Gerçek, vd., 2011;Adıgüzel, 2011;Çelik, 2011;Aydın, 2012;Tabak, vd., 2013;Yaman, 2013;Waheed, 2013;Karademir ve Saracaloğlu, 2013;Sevim, 2014;Argon, 2014;Çorapçıgil, 2014;Kılıç Çakmak, Çebi ve Kan, 2014;Özder ve diğerleri, 2014;Öner, 2014;Tankut, 2015;Özdemir ve diğerleri, 2015;NEA, 2015). ...
Article
Full-text available
21. yüzyılın rekabet ortamı tüm sektörlerde yer alan kurumları, günün koşullarına ayak uydurabilmelerinin çalışanlarının yeteneklerine bağlı olduğunu ve yeteneklerin etkin bir biçimde yönetilmesi gerektiğini anlamaya itecektir. Bu bağlamda üniversitelerde de kurumsal başarıyı arttırma, rekabet ortamında yer bulabilme adına yeteneklerin etkin bir biçimde değerlendirilip, yönetilmesi kaçınılmaz bir hal alması öngörülmektedir. Bu öngörüden yola çıkılarak başlanmış bu çalışmanın amacı, alanda var olan yetenek yönetimi ile ilgili boşluğu doldurmak ve üniversitelerde yeteneklerin tespit edilmesi sürecinde, yetenekleri ortaya koyan kriterleri belirleyecek olan geçerli ve güvenilir “Doktora Öğrencilerine Yönelik Akademik Potansiyel Değerlendirme Kriterleri” ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan taslak ölçek Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören yeterlik aşamasını geçmiş doktora öğrencileri ve bu öğrencilerin danışmanı konumundaki öğretim üyelerinden oluşan gruba uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS ve Lisrell paket programlarından yararlanılarak, KGO testi, Seriler Ortalaması analizi, Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ve Barlett Sphericity testi, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör analizi ve Cronbach α testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.
... The minimum values of CVRs (content validity criteria) were converted to a table by Veneziano and Hooper (1997) at the significance level of α=0,05 so that it could be calculated easily. Accordingly, minimum values about the number of the experts also give the statistical significance of the item (Yurdugül, 2005;Sevim, 2014;Erdemir, 2007). In the study of content validity conducted with 12 experts, when the Table 4 is examined it is necessary to refine the items under the value of 56 if possible; if it not possible it is necessary to extract them from the scale. ...
Article
Full-text available
This study was conducted with the aim of developing The Text Evaluation Scale for Child Rights. There are fourdifferent sample chosen for the face validity, content validity and construct validity (for pilot scheme and main study)of the study. For face validity, a sample group of 3 experts chosen with the method of purposeful sampling includingthe researcher was formed. For content validity, snowball method was determined and studied with 12 experts. Forthe study of construct validity, random sampling method was performed for the sample selection in pilot studyinvolving 120 people and in main study involving 510 people.The theoretical framework of the scale was determined by means of the attempts, conventions, studies regarding thesubject basing upon the United Nations Organization Child Rights Convention and additional protocols to thisconvention. One could get minimum 40 and maximum 200 points from the five-point Likert scale which consists of28 positive and 12 negative (total 40) items. The scale has two sub-dimensions which are content and author. Thefact that Cronbach Alpha reliability coefficient is high regarding the sub-dimensions of the scale (authorsub-dimension= 0,822 content sub-dimension= 0,834) shows that the items in the sub-dimensions are consistent withone another. Cronbach Alpha value for the whole of the scale was determined as 0,90 which means that the scale ishighly reliable. Besides, in the scale, there are items of which factor loading value is higher than 0,45. When validityand reliability results are examined, it can be seen that the scale could be utilized to evaluate the text in terms ofbeing suitable for the child rights.
... İkinci bölümde, akademik etik değerler, üçüncü bölümde işkoliklik ve dördüncü bölümde psikolojik sözleşme ihlali ölçekleri yer almaktadır. Akademik etik değerler ölçeği, Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP) tarafından 1966 yılında ortaya atılan Profesyonel Etik Beyanı, Engle ve Smith (1990) akademik etik standartlara dönüştürülerek, bu standartlar Sevim (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği yapılmış Akademik Etik Değerler Ölçeği kullanılmıştır. İşkoliklik ölçeği ise, Spence ve Robbins (1992) tarafından 3 boyut olarak geliştirilen, ancak Ersoy-Kart (2005) Tablo 1'de verilen demografik özellikler incelendiğinde, araştırmaya katılanların % 30'u kadınlardan, % 69,7'si erkeklerden, % 0,3'ü ise cinsiyet sorusunu cevaplamayan katılımcılardan oluşmaktadır. ...
... Ancak ulusal alanyazında lisansüstü öğrencilerin yetkinliklerini ve tutumlarını ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar genelde güncel araştırma trendlerini yeterince ele almamış ya da araştırmada etik ilkeleri kapsamayıp çoğunlukla araştırma süreçlerine odaklanan bir yaklaşımla yapılmıştır. Bahsi geçen bu çalışmalar, ekseriyetle lisansüstü öğrencilerin intihal gibi spesifik bir etik ihlale yönelik tutum ve davranışlarına odaklanıp araştırma (öz) yeterliklerini, kaygılarını ve tutumlarını ölçmeyi hedeflerken (Altıok, Yükseltürk ve Üçgül, 2018; Aslan, 2010;Aslan ve Karagül, 2016;Büyüköztürk ve Köklü, 1999;Saracaloğlu, 2008;Sevim, 2014;Şahinoğlu ve Bebek, 2018;Yaşar, 2014), araştırmada sorumlu davranış göstermeye yönelik öğrencilerin hazırbulunuşluğunu ölçen, araştırma süreçlerini ve etik ilkeleri aynı anda içeren bütüncül çalışmalara rastlanmamıştır. ...
... It was conducted in order to reveal the factor analyses of the data given by the researchers before making a confirmatory factor analysis regarding the scale. For this reason, the scale's compliance with the factor analysis was assessed with Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlett test (Sevim, 2012;Balcı, 2013;Sevim, 2014). KMO value of the scale formed of 37 items was calculated as 0.94 and the Bartlett test was determined to be significant (χ2 = 18802.521, ...
Article
Full-text available
Since the beginning of the 20th century the need for individuals who are well-educated in science (natural sciences and social sciences), technology, engineering and mathematics areas increased. Main reasons underlying such a need are economy, technology and innovation. For all these reasons, many countries tried and are still seeking to improve quality of the education given in subjects such as science, technology engineering and mathematics. Countries developed different methods, ways and projects to increase the number of well-educated people in these areas and started competing among themselves. The term or concept of STEM was firstly suggested in 2001 by one of the NSF (National Science Foundation) directors, J. Ramaley (Yıldırım and Altun, 2014; Voutour, 2014). Although it was suggested in 2001 by the NSF, the history of STEM concept goes back to the beginning of the 19th century (Ostler, 2012). STEM is an abbreviation formed using the first letters of Science, Technology, Engineering and Mathematics words (Yıldırım and Altun, 2014; Gonzalez and Kuenzi, 2012; Voutour, 2014; Moomaw, 2013). For the last 10 years STEM education is considered as a vital subject for the researchers. STEM plays an important role for economic competition (Erdoğan et al., 2013). The relation between the workforce and STEM areas has been emphasized in the recent years and the importance of encouraging and preparing the future generations to choose these areas has been highlighted. In spite of this, many countries failed and keep failing at this. PISA (International Student Assessment) results show that both Turkey and the western countries are not at a sufficient level in terms of science and mathematics (OECD, 2010). Researchers and countries have made some efforts to increase the interest in STEM areas and the number of people who want to have careers in such areas (Maltese and Tai, 2010). Therefore, this study * This study was developed from the first author’s doctoral dissertation. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Arş. Gör. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, El-mek: bekir58bekir@gmail.com *** Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, El-mek: selvimahmut@gmail.com 1118 Bekir YILDIRIM - Mahmut SELVİ Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015 aims to adapt the Sources of Middle School Mathematics STEM Attitude Scale developed by Faber et al. (2013) for the Turkish context. The first step of the study was to get permission were taken by means of e-mail from Faber et al., (2013) who developed the scale, the original form of which is in English, to be applied on middle school students and the scale development process has been started. Thereafter, SAS was translated into Turkish by four experts who have a good command of English and Turkish. Turkish draft, which is formed by considering the common points in the translations of four experts, was translated back into English by an expert on both languages. A scale form of 37 items, the original and Turkish translation of which are in compliance with each other, was prepared as a result of this procedure. Opinions of experts in the area were taken in order to ensure the concept validity of SAS. After the necessary arrangements were made according to the opinions of the experts, the scale was applied on 30 students attending 6th, 7th and 8th grades. Later, The sample consisted of totally 1350 students, attending 6th, 7th and 8th grades in Ankara and Mus, Turkey. Overall 1360 students 48% of participants are male (n=653), 52% of participants are female (n=707). One hundred and fifty students did not provide any information about this section. 29 % of participants are 6th grade (n=395); 31% of participants 7th grade (n=422), and 40% of participants are 8th grade students (n=543). Exploratory and confirmatory factor analysis and some descriptive analysis were conducted. EFA was applied to investigate the structural validity of the scale. After that, CFA was conducted in order to test the structure with theoretical basis. Factors determined with EFA were named as Mathematics, Science, Engineering, Technology and 21st Century Skills as it is with the original scale. The structure of STEM attitude scale with four factors was tested by means of CFA. When the fit values obtained (χ2/df = 4.72; RMSEA=0.063, SRMR=0.053, CFI=0.96, GFI=0.87, AGFI=0.85, NFI=0.95, IFI=0.95) are investigated, it can be said that the scale featured a good level of fit. When the other fit indices are investigated, the fact that GFI and AGFI values are higher than 0.90 (Hooper, Coughlan and Mullen, 2008; Sümer, 2000) and RMR and RMSEA values are lower than 0.05 indicates that there is a good model-data fit (Jöreskong and Sörbom, 1993; Sümer, 2000). On the other hand, the fact that GFI was determined to be higher than 0.85 while AGDI was determined to be higher than 0.80 and RMR and RMSEA values were determined to be lower than 0.080 are acceptable for model and data fit (Anderson and Gerbing, 1984; Hooper, Coughlan and Mullen, 2008; Sümer, 2000; Hu and Bentler, 1999). It can be said that GFI (0.87) and AGFI (0.85) values obtained in this study are at an acceptable level for fit since they are close to 0.90. The other fit indices are NFI and CFI fit indices. Increasing fit indices NFI and CFI fit indices were used in the study. The fact that these index values are above 0.95 indicates a very good fit (Hu and Bentler, 1992; Sümer, 2000). It can be said that NFI (0.95) and CFI (0.96) values obtained in this study are in a very good fit. Adaptation Of STEM Attitude Scale To Turkish 1119 Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015 According to the results of the t test of the scores of those in the lower %27 band and in the higher 27% band, there is a significant difference between means scores for each item. According to this, it can be said that items in the scale are distinctive. Cronbach Alpha reliability coefficient values calculated for the dimensions of STEM attitude scale vary between 0.86 and 0.89. This indicates that these values are close to the alpha values calculated for the original form of the scale. This indicates that Turkish adaptation and the original scale has a high level of fit. In conclusion, it was understood that STEM attitude scale had a structure with four factors as the case with the original scale. EFA and CFA results of the scale factors were sufficient and the scale served its purpose. In the light of these results, it is understood that Turkish version of the STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) attitude scale for secondary school student can be used. Key Words: STEM, STEM Attitude Scale, Middle School
... Çalışan davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan ürün, bilgi ve hizmet gibi değerlerin niteliğini, büyük oranda çalışanların etik davranışları biçimlendirmektedir (İyi, 2015). Bu bağlamda insan ilişkilerinin her geçen gün karmaşıklaşan yapısı ve hemen hemen yaşantımızın tüm alanlarında gerçekleşen değişimde, insan ilişkilerini ve toplumsal sistemi biçimlendiren değişkenlerden biri olarak ortaya çıkan etik değerler önemli bir role sahiptir (Sevim, 2014). ...
... Akademik etik değerler göz önüne alındığında her bir kavramın ayrı ayrı açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Etik kavramı ve değerlerin birbiri ile örtüştüğü düşünülürse, değer, bireyin çalışma ya da yaşayış tarzında kendi için önemli olarak gördüğü her türlü düşünce ve etkinlik olarak görülebilir (Sevim, 2014). Her iş kolunda kişinin davranışlarını ve tutumlarını belirleyen ve etkileyen etik değerler olduğu gibi akademide de davranışları biçimlendiren ve kontrol eden etik ilkeler bulunmaktadır. ...
... "Academic Ethical Values Scale" developed by Sevim was preferred for the study. 16 The scale developed for academics has been modified for students. Since the questions were not related to the students, all questions in the values related to the teaching process section and question no. ...
Article
Full-text available
Ethics, also called moral philosophy, is a branch of philosophy that researches, concepts and principles related to the essence and basis of moral. In this study, it was aimed to examine academic ethical values of medical faculty students. The study was designed as a cross-sectional descriptor in quantitative research design. Study’s sample size was calculated as 313 at 95% confidence interval (n=313). The scale developed by Sevim was preferred for the study. In score analysis of scale, total score was calculated as 37.28±13.22 (minimum: 91, maximum: 165). In analysis of scale total scores by years, mean scale scores of second year students were calculated as 143.37±11.50 as highest. In evaluation of scale scores of participants according to education period (pre-clinical, clinical), it was found that mean score of preclinical students (139.75±13.15) was higher than clinical period students (134.76±12.85) in total score, and it was found that two groups were statistically significant. The difference has been shown. When findings of the study are evaluated, it is seen that values score of students for scientific research is at a good level. It is believed that most of the students participating in the study have basic knowledge on scientific research and publication ethics. It can be said that implementation of a horizontal and vertical integrated education program model, which is based on organ/system-based graduation goals, is effective for primary health problems of society by making use of domestic and international examples in the faculty where study was conducted
Article
Full-text available
Higher education on educational sciences in Turkey is practiced at undergraduate, graduate and doctoral level. Of these, graduate and doctorate levels are postgraduate studies and end with the defense of the theses prepared by students on the advices of their supervisor/s within the institute of educational or social sciences. Most of the times, juries for thesis defense are designated by the thesis supervisor. The purpose of this research is to descriptively examine how thesis supervisors decide on the names to form thesis defence juries at graduate and doctorate level studies in Social sciences education. Data collection process and analysis in the study where document analysis is one of the qualitative research methods; It consists of four stages: scanning theses, determining the sample, data processing, data analysis in the field of social studies education. 1227 master's and 84 doctoral thesis studies were grouped according to their advisors, universities and the number of advisors who made their thesis. In the study, in which all theses in the field of Social Studies education constitute the universe, consultants who manage 4 or more theses have been formed by using criterion sampling from purposeful sampling in order to make the data meaningful. In this context, the defense juries of the theses directed by 91 consultants were examined. As a result of the research, it has been determined that 91 faculty members who have 4 or more postgraduate and doctoral theses in the field of social studies teaching have a strong tendency to determine the same faculty members as jury members while creating the thesis jury. These theses were examined by browsing the "National Thesis Center" site of the Higher Education Council (YÖK). (PDF) Tez Savunma Jürileri Üzerine Etik Bağlamında Bir İnceleme: Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanı Örneği. Available from: https://www.researchgate.net/publication/340322044_Tez_Savunma_Jurileri_Uzerine_Etik_Baglaminda_Bir_Inceleme_Sosyal_Bilgiler_Egitimi_Alani_Ornegi [accessed Apr 13 2021].
Article
Öz:Bu çalışmada, eğitimde bilişim teknolojilerinin etik kullanımını öğretmenler açısından belirlemek için öngörülen psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması ve sahada görevli öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda madde havuzu hazırlanmış, ardından hazırlanan maddeler uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon ili merkezindeki devlet okullarında farklı kademelerde görev yapan 714 öğretmen oluşturmaktadır. 56 maddelik taslak ölçek formu 350 öğretmene uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmış, ölçeğin geçerli maddeleri, alt boyutları ve güvenirlik değerleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada farklı 364 öğretmene nihai ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırayla 0.81, 0.79, 0.74, 0.65 ve 0.58 olan beş alt boyut tespit edilmiştir. Elde edilen alt boyutlar toplam varyansın %54'ünü açıklamaktadır. Ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa değeri 0,85'dir. Alt boyutlara her birinin yük değeri 0.45'in üzerinde olan sırasıyla 8, 4, 3, 3 ve 5'er madde düşmüş, ölçek toplamda 23 maddeden oluşmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre model uyum indeksleri iyi ve kabul edilebilir düzeydedir. RMSEA=0.060; χ2/sd=2,28; SRMR=0.058; NFI=0.92; NNFI=0.94; CFI=0.95; GFI=0.89; AGFI=0.86; IFI=0.95; RFI=0.91. Sonuç olarak, eğitimde bilişim teknolojilerinin etik kullanımı ölçeğinin geçerliğe ve güvenirliğe sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Etik, Bilişim Teknolojileri, Öğretmen, Ölçek. Abstract: This study is a scale study developed for teachers to determine the ethical use of information technologies in education. After literature review and interviews with teachers in the field, a pool of items was prepared and then the items were rearranged according to the experts' opinions. The 56-item draft scale form was applied to 350 teachers working in public schools in the city center of Afyon, Turkey. With the data obtained from this first application, exploratory factor analysis was performed and valid items, sub-dimensions and reliability values of the scale were determined. In the second application, the final scale was applied to 364 different teachers in the same region. Confirmatory factor analysis was performed with the obtained data. As a result of exploratory factor analysis, five sub-dimensions were determined with 54% of the total variance. Cronbach Alpha internal consistency coefficients of the sub-factors are 0.81, 0.79, 0.74, 0.65 and 0.58, respectively. The total reliability coefficient of the scale is .85. The five sub-factors consist of 8, 4, 3, 3 and 5 items, respectively, each of them with a load value above 0.45. According to the confirmatory factor analysis results, model fit indexes are good and acceptable. RMSEA = 0.060; χ2 / SD = 2.28; SRM = 0.058; NFI = 0.92; NNF U = 0.94; CFU = 0.95; GFI = 0.89; AGFI = 0.86; IF a = 0.95; RFI = 0.91. As a result, the scale of "Ethical use of information technologies in education" is a valid and reliable measurement tool.
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmada, eğitimde bilişim teknolojilerinin etik kullanımını öğretmenler açısından belirlemek için öngörülen psikometrik özelliklere sahip bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması ve sahada görevli öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda madde havuzu hazırlanmış, ardından hazırlanan maddeler uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Afyon ili merkezindeki devlet okullarında farklı kademelerde görev yapan 714 öğretmen oluşturmaktadır. 56 maddelik taslak ölçek formu 350 öğretmene uygulanmıştır. Bu uygulamadan elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmış, ölçeğin geçerli maddeleri, alt boyutları ve güvenirlik değerleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada farklı 364 öğretmene nihai ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırayla 0.81, 0.79, 0.74, 0.65 ve 0.58 olan beş alt boyut tespit edilmiştir. Elde edilen alt boyutlar toplam varyansın %54'ünü açıklamaktadır. Ölçeğin bütünü için Cronbach Alfa değeri 0,85'dir. Alt boyutlara her birinin yük değeri 0.45'in üzerinde olan sırasıyla 8, 4, 3, 3 ve 5'er madde düşmüş, ölçek toplamda 23 maddeden oluşmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre model uyum indeksleri iyi ve kabul edilebilir düzeydedir. RMSEA=0.060; χ2/sd=2,28; SRMR=0.058; NFI=0.92; NNFI=0.94; CFI=0.95; GFI=0.89; AGFI=0.86; IFI=0.95; RFI=0.91. Sonuç olarak, eğitimde bilişim teknolojilerinin etik kullanımı ölçeğinin geçerliğe ve güvenirliğe sahip bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Etik, Bilişim Teknolojileri, Öğretmen, Ölçek. Abstract: This study is a scale study developed for teachers to determine the ethical use of information technologies in education. After literature review and interviews with teachers in the field, a pool of items was prepared and then the items were rearranged according to the experts' opinions. The 56-item draft scale form was applied to 350 teachers working in public schools in the city center of Afyon, Turkey. With the data obtained from this first application, exploratory factor analysis was performed and valid items, sub-dimensions and reliability values of the scale were determined. In the second application, the final scale was applied to 364 different teachers in the same region. Confirmatory factor analysis was performed with the obtained data. As a result of exploratory factor analysis, five sub-dimensions were determined with 54% of the total variance. Cronbach Alpha internal consistency coefficients of the sub-factors are 0.81, 0.79, 0.74, 0.65 and 0.58, respectively. The total reliability coefficient of the scale is .85. The five sub-factors consist of 8, 4, 3, 3 and 5 items, respectively, each of them with a load value above 0.45. According to the confirmatory factor analysis results, model fit indexes are good and acceptable. RMSEA = 0.060; χ2 / SD = 2.28; SRM = 0.058; NFI = 0.92; NNF U = 0.94; CFU = 0.95; GFI = 0.89; AGFI = 0.86; IF a = 0.95; RFI = 0.91. As a result, the scale of "Ethical use of information technologies in education" is a valid and reliable measurement tool.
Conference Paper
Full-text available
Human Resource Management of the basic concepts of this study, applications, functions, International Human Resources Development of management, the impact of globalization, showing the current location and activities in Kyrgyzstan aimed to determine international firms HRM issues. These problems have been introduced as a result of business manager one to one meeting with. Selected businesses are based in Turkey. The reason are Turkish companies seeking to operate in Kyrgyzstan. Especially in recent years, bilateral relations between Kyrgyzstan and Turkey are developing. Proliferation of Turkish investors in Bishkek also increases the importance of this research. This study may guide the Turkish businessmen in Bishkek.
Conference Paper
Bu çalışmanın amacı akademisyenin etik değerlerinin, işkoliklik üzerine etkisini belirleyebilmektedir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde çalışan akademisyenler örneklem olarak seçilmiştir. Bu örneklemden 117 anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve Amos programları ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda akademik etik değerler ile işkoliklik arasında doğru yönde ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca analizlerden akademik etik değerlerin işkolikliği pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Buna karşın akademik etik değerlerin alt boyutlarının işkolikliğin alt boyutlarına etkileri incelendiğinde bilimsel araştırmaya yönelik etik değerlerin işkolikliğin işe güdülenme ve işten zevk alma boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemediği, akademik etik değerlerin çalışılan kuruma yönelik boyutunun ise işkolikliğin işe güdülenme boyutunu etkilemez iken işten zevk alma boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür.
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı etik değerlerin, işkoliklik üzerine etkisini belirlemektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinde çalışan akademisyenler örneklem olarak seçilmiştir. Bu örneklemden 117 anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve Amos programları ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda etik değerler ile işkoliklik arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen analizler etik değerlerin işkolikliği pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Etik değerlerin akademideki alt boyutlarının işkolikliğin alt boyutlarına etkileri incelendiğinde etik değerlerin bilimsel araştırmaya yönelik boyutunun işkolikliğin işe güdülenme ve işten zevk alma boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemediği görülmüştür. Etik değerlerin çalışılan kuruma yönelik boyutunun işkolikliğin işe güdülenme boyutunu etkilemediği; işten zevk alma boyutunu ise pozitif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir.
Thesis
Full-text available
Genel anlamda zarar vermekten kaçınma, vicdanlı ve adil davranış olarak tanımlanan etiğin, iş yaşamına yansıması iş etiği, bilime yansıması ise bilim etiğidir. Yükseköğretim kurumları olan üniversitelerde çalışan akademik personel açısından ise iş etiği ve bilim etiğinin bileşimi, akademik etik değerler ortaya çıkmaktadır. Günümüz rekabet ortamı, iletişim ve ulaşım imkânları, kültürümüzden gelen çalışmanın kutsallığı ile birleştiğinde, bireyleri çok çalışmaya yönlendirebilmektedir. Çalışmak ve etik değerler bir erdem olarak kabul edilirse, Aristoteles, kaliteli ve iyi bir yaşamın çeşitli erdemlerin dengelenmesi ile mümkün olabileceğini belirtmektedir. Çalışmak ve etik değerler arasında kalan günümüz bireylerinin, çalışmaya ve başarıya odaklanarak, etik değerleri ikinci planda bırakmaları olası görünmektedir. Akademik çevrelerde, son zamanlarda sıklıkla dile getirilen etik ihlallerin yanı sıra, bir diğer sorun akademik personelin kurumundan ve yöneticilerinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanmadığını düşündüklerinde ortaya çıkan küskünlükleridir. Psikolojik sözleşme olarak ifade edilebilecek bu beklentilerin karşılanmaması durumunda ortaya çıkan ihlal algısının, etik değerler ile ilişkisi, ihlalin önlenmesi için önemlidir. Bu araştırmada, temel olarak akademik etik değerlerin, işkoliklik ve psikolojik sözleşme ihlali ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürden faydalanılarak akademik etik değerler, işkoliklik ve psikolojik sözleşme ihlali ölçekleri kullanılmış ve bir devlet üniversitesinde uygulanmıştır. Yüz yüze ve çevrimiçi ortamda toplam 389 anket verisi elde edilmiş, bunlardan 357’si değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan güvenilirlik ve geçerlilik analizlerini müteakiben, araştırma modeli Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, işkolikliğin işten zevk alma boyutunun, akademik etik değerlerin boyutlarını pozitif yönde yordadığı, işkolikliğin işe güdülenme boyutunun ise, akademik etik değerlerin boyutlarını negatif yönde yordadığı istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, akademik etik değerlerin çalışılan kuruma yönelik boyutunun, psikolojik sözleşme ihlalini negatif yönde yordadığı tespit edilmiş, ancak akademik etik değerlerin diğer boyutlarının psikolojik sözleşme ihlaline etkisi tespit edilememiştir. Akademik etik değerlerin işkoliklik ve psikolojik sözleşme ihlali ile ilişkisi bu çalışma ile literatüre kazandırılmıştır.
Article
Entering primary school is an important period of time for children as it is the first milestone in their lives to formal schooling. Primary acquired during the positive and negative attitudes, tendencies, habits and abilities will live with them. However, the classroom teacher in the child's life is an individual representing the school and the teacher.Children communicate with arts and sciences in scholarly sense. Music is one of the most important branches of art. In addition to classroom teachers' basic knowledge and skills, theoretical and practical knowledge on modern methods and approaches to teaching music, their attitudes towards teaching music play a great role in realizing permanent, quality, and effective music education. The aim of the study is to develop a scale to determine classroom teacher candidates' attitudes towards teaching music. The research was conducted by the method. Processing steps carried out in this study, the item pool stage, content validity (learned opinion), and were used as a pilot to the application.The piloting study of the scale was conducted with 282 students enrolled at the Division of Classroom Teaching, Department of Primary Education, Faculty of Education, Adnan Menderes University. The results of this analysis, the data for factor analysis to determine the appropriateness of the draft and the draft evaluate the construct validity of the scale is presented in the form of examination of the reliability of the scale. Upon the data analysis, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) chi-square is determined as 0,92 and Barlett test result is 0.05. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the Scale of Attitudes towards Teaching Music (SATT) composed of 19 items is found to be 0.90
Bilimsel pratikte etik sorunların toplumsal birkaç yönü. Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1
ECEVİT, M. C. (2006). Bilimsel pratikte etik sorunların toplumsal birkaç yönü. Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri İçinde. K. Karakütük (Editör), 81-87, Ankara.
Ethical Issues in Professional Practice Publication Title: Professional Psychology. Research and Practice [Psycarticles
 • M M Handelsman
 • M C Gottlieb
 • S Knapp
HANDELSMAN, M. M., GOTTLİEB, M. C. and KNAPP, S. (2005). Ethical Issues in Professional Practice Publication Title: Professional Psychology. Research and Practice [Psycarticles], 36 (1), 54-65.
Akademisyenlerin araştırma etiği konusundaki görüşleri
 • N Köklü
KÖKLÜ, N. (2003). Akademisyenlerin araştırma etiği konusundaki görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2 (4), 137-151.
Bilimsel yayın etiği
 • N Y Oğuz
OĞUZ, N. Y. (1999). Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri, 2, 153-159.
Güvenlik kameraları ve okul güvenliği: bir ölçek geliştirme çalışması
 • N Özer
 • Dönmez Ve
ÖZER, N., ve DÖNMEZ, B. (2013). Güvenlik kameraları ve okul güvenliği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies,8 (3), 437-448.
Akademisyenlerin etik değerleri üzerine bir araştırma
 • İ Pinar
PINAR, İ. (2002). Akademisyenlerin etik değerleri üzerine bir araştırma. Yönetim, 13(43), 5-19.
Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması
 • O Sevim
SEVİM, O. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 7 (2), 927-937.
Bilimsel etik ve intihal
 • N Ö Uçak
 • H G Birinci
UÇAK, N. Ö., ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 187-204.
Bilimsel pratikte etik sorunların toplumsal birkaç yönü. Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık -1. Ulusal kurultay bildirileri
 • M C Ecevit
ECEVİT, M. C. (2006). Bilimsel pratikte etik sorunların toplumsal birkaç yönü. Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık -1. Ulusal kurultay bildirileri İçinde. K. Karakütük (Editör), 81-87, Ankara.
Bilim insanı yetiştirmede araştırma etiği
 • A R Erdem
ERDEM, A. R. (2012). Bilim insanı yetiştirmede araştırma etiği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 80-88.
SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (1. Baskı)
 • Ş Kalayci
KALAYCI, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (1. Baskı). Ankara: Asil Yayınları.
Kamu yönetiminde etik ve kamu çalışanlarının etik kavramını algılayışları
 • Ç Kaplan
KAPLAN, Ç. (2009). Kamu yönetiminde etik ve kamu çalışanlarının etik kavramını algılayışları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 343-355.
Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (ÇOMÜ eğitim fakültesi örneği)
 • İ Maya
MAYA, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (ÇOMÜ eğitim fakültesi örneği).Turkish Studies, 8(6), 491-509.
Etik (Ahlak Felsefesi)
 • D Özlem
ÖZLEM, D. (2004). Etik (Ahlak Felsefesi). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı)
 • E Tavşancil
TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliliği için kapsam geçerlilik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi içinde (ss.1-5)
 • H Yurdakul
YURDAKUL, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliliği için kapsam geçerlilik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi içinde (ss.1-5), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.