ArticlePDF Available
19
.— 2008. — № 9
05 (17)/2008
Виходить 12 разів на рік. Заснований у 2006 році
ВЧИТЕЛЬ
ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ
МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ГІМНАСТИКИ В ШКОЛІ
Худолій О. М.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація. У статті розкрита методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі. Сформульовані ос-
новні вимого до упорядкування документації.
Ключові слова: планування, документи, гімнастика.
Мета і завдання планування
навчальної роботи
Планування проходження навчально-
го матеріалу — процес творчий. Вчитель складає
план проходження навчального матеріалу упро-
довж всього року, чверті, а також кожного уроку.
Останній може бути і докладним, оформленим як
конспект, і менш розгорнутим, як план-конспект, і
зовсім стислим. Не в формі головне. Важливо, щоб
педагог зафіксував у ньому підсумок своєї підго-
товки до уроку, свої думки, пошуки, керуючись
конкретними умовами, в яких він працює.
Мета планування — забезпечення оптимально-
го проходження навчального матеріалу за часом і
створення умов для ефективного засвоєння гімнас-
тичних вправ і розвитку рухових здібностей.
Звичайно в методичних рекомендаціях на допо-
могу вчителю приводяться орієнтовні плани-графі-
ки, але вони всього лише орієнтовні. Це означає, що
викладач повинен використовувати їх з відповідни-
ми поправками на специфічні умови роботи.
Планування і облік необхідна умова успіш-
ного ведення педагогічного процесу.
Перед планування ставляться такі основні
завдання:
1. Виділити основні і підпорядковані завдання
у навчанні гімнастичним вправам.
2. Виявити і усунути наявні недоліки, непослі-
довність в навчальній роботі.
3. Забезпечити систематичність і послідов-
ність у роботі.
4. Забезпечити оптимальну організацію за-
нять і визначення необхідного їх змісту.
У плані повинні бути визначені перспективи
процесу навчання та виховання, а також строки
виконання намічених заходів. У плануванні робо-
ти з гімнастики необхідно враховувати контингент
учнів, а також завдання та умови занять.
У залежності від завдань і специфіки колективу,
планування навчальної роботи здійснюється на:
тривалий період (перспективне плануван-
ня);
на один рік (річне);
на короткі відрізки часу (півріччя, семестр).
Робота з гімнастики в школі планується — на
півріччя, у спортивних школах на період підго-
товки (підготовчий, змагальний, перехідний).
Важливо, щоб намічені планом заходи були до-
ступні учням. Плани необхідно систематично пере-
віряти і контролювати їх виконання.
Принципові установки до
планування навчальної роботи
з гімнастики в школі
В основі планування і організації навчального
процесу з гімнастики лежить програмно-цільовий
підхід, у відповідності з яким визначається цільова
задача і субзадачі різного рангу.
Проходження навчального матеріалу плануєть-
ся у відповідності зі схемою: якщо мова) …, то
(дія) ….
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
20 . — 2008. — № 9
Наприклад:
1. Якщо учні 9-го класу в упорі можуть ви-
конати 5 згинань-розгинань рук за 3,5—4,5
сек, то можливо навчання підйому махом
вперед, інакше — спеціально організований
процес розвитку сили.
2. Якщо учні правильно виконують упор на руках,
то можливе навчання розмахуванню в упорі
на руках, інакше — навчання упору на руках.
3. Якщо учні правильно виконують розмаху-
вання в упорі на руках, то можуть присту-
пити до виконання розмахування з різною
амплітудою, інакше — продовжити навчан-
ня розмахуванню.
4. Якщо учні уміють виконувати розмахуван-
ня з різною амплітудою, то можуть присту-
пити до навчання підвідним вправам.
5. Якщо учні освоїли підвідні вправи, то мо-
жуть приступити до навчання підйому ма-
хом вперед в цілому.
6. Якщо учні уміють виконувати підйом ма-
хом вперед, то необхідно виконати вправу
в сполученні або комбінації.
Спеціально проведені дослідження дозволили
сформулювати принципові установки до плануван-
ня навчальної роботи з гімнастики в школі. При-
нципові установкице самостійна категорія мето-
дичних положень і правил, окремих щодо загальних
принципів фізичного виховання і спортивного тре-
нування. Вони, по-перше, розвивають керівні ідеї,
укладені в цих принципах стосовно до сучасних
умов, і, по-друге, виступають в якості конкретних
правил програмування навчального процесу.
Установка на визначення
субпідрядних завдань навчання
цільовій руховій дії
У рамках навчання вирішуються за-
вдання розвитку рухових здібностей, підвищення
рівня спеціально-рухової підготовленості для за-
своєння конкретних вправ. Практично це реалі-
зується в послідовному розміщенні навчальних
завдань на певному часовому відрізку. Рішення за-
вдань і підбір серій навчальних вправ здійснюється
в такій послідовності:
розвиток рухових здібностей, які забезпечу-
ють ефективне виконання вправи, яку вив-
чають;
навчання вихідним і кінцевим положенням
вправи;
навчання діям, без яких неможливо викона-
ти вправу, що вивчається;
навчання вмінням управляти рухами;
навчання підвідним вправам;
навчання вправі в сполученні або в
комбінації.
Установка на попередній розвиток
рухових здібностей
Послідовність, порядок розвитку ру-
хового хисту визначається, по-перше, біологічними
закономірностями розвитку організму і, по-друге,
метою підготовки. Аналіз стану підготовленості,
перспективи розвитку тренованості і визначення
достатності їх для досягнення мети підготовки
це основа технології розвитку рухових здібностей
учнів.
Не секрет, що зростання сили пов’язано з фізіо-
логічним поперечником м’язу, морфо-функціо-
нальними перебудовами на рівні ЦНС. Але є другий
шлях підвищення сили це мобілізація більшого
числа мотонейронів і вдосконалення міжм’язової
координації.
Якщо для виконання силової вправи достатньо
сили X+s, де Х — середнє арифметичне, s — стан-
дартне відхилення, що характеризує коливання
сили на 2—3 заняттях, то підвищення силових
здібностей може проходити за рахунок вдоскона-
лення міжм’язової координації, інакше необ-
хідні структурні перетворення на рівні м’язової і
центрально-нервової систем. У першому випадку
це досягається точним підбором рухових завдань,
відповідних змагальній вправі. У другому випадку
оптимальним дозуванням силових навантажень
на тривалому етапі підготовки.
Наприклад:
Для утримання «упору руки в сторони» на кіль-
цях сила повинна бути рівна 87 % від ваги тіла (дані
Ю. В. Менхіна, А. В. Плоткіна). Якщо спортсмен
важить 60 кг, то сила груп м’язів, що приводять, по-
винна бути рівна 52,2 кГ. Якщо спортсмен показує
результат 50±4 кГ (Х±s), то підвищення силових
здібностей досягається за рахунок вдосконалення
міжм’язової координації.
Розглянемо другий випадок розвитку силових
здібностей. Для створення передумов для мор-
фо-функціональних перебудов необхідні фізич-
ні навантаження. Якщо фізичне навантаження
викликає виснаження енергетичних ресурсів ор-
ганізму (порушення гомеостазу), то відбувається
надлишкове відновлення і переведення організму
на новий, більш високий рівень функціонування
(М. М. Яковлєв, 1953, 1958, 1971; С. П. Летунов,
1966; Л. Є. Евгеньєва та ін., 1975; А. А. Віру, 1977,
1980; А. Н. Воробйов, 1977).
Під впливом фізичних навантажень у клітинах
багатьох фізіологічних систем виникає одне і те
саме зрушення дефіцит багатих енергією фос-
форних сполучень та збільшення потенціалу фос-
форування. У свою чергу це викликає активізацію
генетичного апарату клітин, посилюючи синтез
нуклеїнових кислот і білків. У результаті збіль-
21
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
шується потужність системи мітохондрій, зростає
вироблення аденозінтрифосфорної кислоти (АТФ)
на одиницю маси тканини і дефіцит АТФ усуваєть-
ся (Ф. З. Меєрсон, 1973; В. П. Скарбніков, 1980; Ю. В.
Верхошанський, 1985).
Фізичні навантаження в такому випадку повин-
ні застосовуватися так довго, як це дозволяє період
поновлення білка в м’язах спортсмена. За даними
Ю. В. Верхошанського (1988) строк півперіода жит-
тя білків м’язів, тобто час, за який вони наполовину
оновлюють склад, — біля 30 діб. А. В. Волков (1970)
стверджує, що періодичні зміни величини макси-
мальної мускульної сили гімнастів залежать від ха-
рактеру і рівня обмінних процесів, тривалість таких
процесів вкладається в період рівний 13,2 ±1,7 дня.
Можна припустити, що за певних умов, на про-
тязі місяця занять фізичною культурою, можливі
морфо-функціональні зміни позитивного спряму-
вання в м’язовій і центрально-нервовій системах.
Розглянемо ці умови.
У розвитку сили локальної групи м’язів слід
оптимізувати навантаження і враховувати: 1) стан
ЦНС; 2) скорочувальні здібності м’язів; 3) рівень
енергетичного потенціалу спортсменів.
Оптимізація навантажень включає: 1) виз-
начення величини на яку може зрости сила групи
м’язів; 2) визначення впливу що неминуче приведе
до зросту сили; 3) визначення тривалості такого
впливу.
Центральна нервова система зберігає високий
функціональний стан за умови, якщо силова ро-
бота виконується в першій половині заняття. Ско-
рочувальні здібності м’язів підвищуються, якщо
ЦНС не знаходиться в стадії втоми, підібраний оп-
тимальний вплив і поперечник м’язу має тенденцію
до збільшення.
Аналіз наведеного вище матеріалу дозволив
припустити, що енергетичний потенціал має тен-
денцію до збільшення, якщо:
1) виконується силова робота в різних режимах;
2) силова робота поєднується з об’ємною ро-
ботою в одному занятті.
У результаті дослідження встановлено:
1) ефективним для розвитку максимальної
сили є комбінований метод;
2) швидкісно-силова робота повинна прово-
дитися безпосередньо після підвищення
максимальної сили.
Методика сітьового планування
навчальної роботи з гімнастики
Технологія навчального процесу з гімнастики
полягає в послідовному проходженні програмно-
го матеріалу. Порушення технології навчального
процесу веде до непослідовності у вивченні гімнас-
тичних вправ, що подовжує час навчання. Однак
програма обмежується лише переліком рухових за-
вдань, не визначаючи порядок і тривалість вивчен-
ня різноманітних вправ.
Існує безліч варіантів вивчення одного і того са-
мого навчального матеріалу з гімнастики. У зв’язку
з цим завжди стоїть проблема вибору з цієї безлічі
оптимального варіанта. Завдання значно усклад-
нюється трудомісткістю гімнастики, великою кіль-
кістю вправ, обмеженістю часу на їх засвоєння,
недостатнім рівнем фізичної і технічної підготов-
леності учнів. Подолати об’єктивні труднощі за до-
помогою традиційного планування, основаного на
практичному досвіді викладача, не завжди вдаєть-
ся. Реальну допомогу може надати графічний опис
навчального процесу, що дасть можливість засто-
сування математичних методів (моделей) для його
планування.
Одним з таких методів є система сітьового пла-
нування і управління (СПУ), що дозволяє предста-
вити навчальний матеріал з гімнастики у вигляді
графіка з наступним нескладним математичним
розрахунком.
Суттєвістю сітьового моделювання є зображення
комплексу запланованих робіт у вигляді графічної
схеми, яка складається із заданих точок, з’єднаних
лініями. Основні логічні елементи сітьового графіка
— це роботи та події. Під дійсною роботою в гімнас-
тиці слід розуміти будь-яку рухову дію, що вимагає
витрат часу і ресурсів. До поняття «робота» відно-
ситься і чеканняпасивний процес, що не вимагає
витрат праці, фізичних зусиль, але займає час. Окрім
робіт дійсних, що вимагають витрат часу і сил, існу-
ють фіктивні роботи (залежності). Фіктивна робота
— це логічний зв’язок між елементами, що не вима-
гає витрат часу і фізичної праці, але яка вказує, що
можливість початку однієї роботи безпосередньо
залежить від результатів іншої. Подія підсумок
зробленої роботи, проміжний або остаточний ре-
зультат одного або декількох рухових завдань, що
дозволить розпочати виконання наступних елемен-
тів сітьового графіка. Дійсні роботи та чекання на
сітьовому графіку зображають суцільними стріл-
ками; фіктивні — пунктирними; події — кружками,
прямокутниками, квадратами або іншими геомет-
ричними фігурами з порядковими номерами. Будь-
яка послідовність робіт сітьового графіка, в якому
кінцева подія однієї роботи співпадає з початковою
подією наступної за нею, називається шляхом. Пов-
ний шлях з’єднує вихідну подію із завершальною.
Найбільш тривалий з усіх повних шляхів даної сіті
називається критичним (позначається жирними
стрілками), (В.В. Трупан, 1980).
На рис. 1 наведений масштабний сітьовий
графік навчання гімнастичним вправам учнів 9-х
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
22 . — 2008. — № 9
класів. Графік побудований на основі першої і дру-
гої принципових установок і дасть більш ясне уяв-
лення про порядок навчання гімнастичним впра-
вам шкільної програми.
Ключовим моментом у побудові сітьового гра-
фіка є визначення найбільш складної вправи, ланки,
навколо якої зв’язуються всі вправи. Такою впра-
вою для школярів 9-х класів може бути підйом ма-
хом вперед в упор на паралельних брусах. Цей рух
складний за координацією і вимагає прояву макси-
мальних зусиль за короткий час.
Відповідно до другої установки рухова підго-
товленість повинна передувати навчанню рухам,
тому першою виконується робота, яка спрямова-
на на розвиток сили розгиначів передпліччя. При-
своїмо цій роботі шифр 0—1 і занесемо в таблицю
вихідної інформації (див. табл. 1) такі дані:
0—1 Розвиток сили м’язів плечового поясу.
Комбінований метод, ІІ варіант.
4 уроки
На масштабному сітьовому графіку відкладемо
пряму і позначимо подію прямокутником 1:
Робота 0—1 погоджується з найбільш складним
рухом і направлена в нашому випадку на розвиток
витку сили, другий варіант. Силова робота органі-
зується на чотирьох послідовних станціях: I стан-
ція — метод динамічних зусиль, II станція — метод
максимальних зусиль, III станція — метод ізометрич-
них зусиль, IV станція — метод повторних зусиль.
Спеціально проведені дослідження показали
ефективність такого підходу. Так, після двох тиж-
нів занять у школярів 9-х класів збільшилася сила
розгиначів передпліччя на 30—50 % (О. М. Худолій,
О. В. Іващенко, 1996; О. М. Худолій, А. В. Забора,
2000). Робота 0—1 продовжується 4 заняття. Занят-
тя повністю спрямовані на розвиток сили.
Наступні роботи спрямовані на розвиток сили
м’язів «спини», «рук і тулуба». Присвоїмо цій ро-
боті шифр 1—2, в таблицю вихідної інформації
впишемо:
1—2 Розвиток сили м’язів «спини», «рук і
тулуба».
Комбінований метод, І варіант.
4 уроки
На масштабному сітьовому графіку з точки 1
відкладемо пряму і позначимо подію 2:
Робота 1—2 є базовою для навчання стійці си-
лою на голові і руках, підйому переворотом в упор.
01
78
12
4
2
9
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
25
56
Рис. 1. Ìасøтабниé сітьовиé ãраôік навчання ãімнастичним вправам
учнів 9-х класів (див. табл. 1)
01
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
25
сили розгинача передпліччя. Засоби підбираються
так, щоб вони мали структурну схожість з рухами,
що вивчаються, і наближалися до них за характером
м’язових зусиль. Для підвищення сили на 30—40 %
(подія 1) використовується комбінований метод роз-
021
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
25
Засоби підбираються з урахуванням особливостей
навчання вищезгаданим вправам. Силова робота
організується на двох станціях. Тривалість роботи
на кожній станції 4—6 хв. Перша станція — вправи
для розвитку м’язів спини. Учні виконують пер-
23
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
ше завдання з максимальною швидкістю, друге за-
вдання з максимальними зусиллями, третє з
ізометричними зусиллями, четверте — з повторни-
ми зусиллями. Вправи першої станції поєднуються
з навчанням стійці силою на голові і руках. Друга
станція вправи для рук і тулуба. Всі вправи на-
правлені на створення умов для навчання підйому
переворотом силою. Підсумком роботи 1—2 є до-
статній рівень силової підготовленості для вико-
нання названих вправ (24 заняття).
Паралельно з роботою 1—2 продовжуємо нав-
чання підйому махом вперед. У таблицю вихідної
інформації впишемо шифр роботи 1—5, її назву,
кількість уроків:
1—5 Навчання вихідним і кінцевим поло-
женням; рухи без яких неможливо ви-
конання вправ.
2 уроки
На масштабному сітьовому графіку відкладемо
відрізок 1—5:
турних груп, то негативного перенесення навику не
повинно спостерігатися.
Після досягнення події 2 переходимо до робіт
2—12 і 2—17. Аналогічно вищенаведеному в таб-
лицю вихідної інформації вносимо шифр цих робіт
і назву, а також відкладаємо відрізки на графіку
(табл. 1, рис. 1). Робота 2—12 пов’язана з II серією
навчальних завдань навчання стійці силою на голо-
ві, а робота 2—17 — фіктивна робота, яка вказує,
що можливість початку роботи безпосередньо за-
лежить від результатів роботи 1—2.
Після досягнення події 2 продовжуємо роботу
з розвитку сили (робота 2—3). Силова підготов-
ка організується на двох станціях. Перша станція
— вправи для м’язів рук, спини і ніг, що направлені
на створення готовності до виконання стрибка зіг-
нувши ноги. Друга станція — вправи для м’язів рук
і тулуба, що створюють умови для відмінного вико-
нання підйому переворотом силою.
Робота 3—4 продовжує вирішувати завдання
силової підготовленості, пов’язані з ефективним
виконанням стрибка зігнувши ноги і підйому пе-
реворотом силою. Роботи 17—18 та 18—19 спря-
мовані на оволодіння підйомом силою в упор на
перекладині.
Роботи 5—6, 6—7, 7—8, 8—19 спрямовані на
оволодіння підйомом махом вперед і містять засо-
би навчання умінням управляти рухами, підвідні
вправи та вправу в цілому. Ці роботи складають
найбільш тривалий шлях сіті:
Робота 5—6 триває 4 заняття, робота 6—7 2
заняття, робота 7—8 — 4 заняття. У навчанні вправ
використовується метод алгоритмічних розпоряд-
жень, який, як відомо, дає гарні результати під час
оволодінні вправами шкільної гімнастики (А. М.
Шлемін).
Таким чином, сітьовий графік проходження нав-
чального матеріалу будується на основі фізичної го-
товності і порядку навчання найбільш складному
руху і дає можливість уникнути, по можливості, на-
пластування складного матеріалу в одному занятті
(див. рис. 1, табл. 1).
На основі сітьового графіка формулюються за-
вдання навчання абл. 2,), будується тематичний
план-графік (табл. 3) та упорядковуються конспекти
уроків (табл. 4).
Основні документи планування
План роботи
План роботи це документ плану-
вання, що охоплює всі розділи роботи. У середніх
школах його складає ст. викладач фізичного вихо-
вання. План обговорюється тими особами, що бу-
021
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
25
5
Робота 1—5 пов’язана з II та III серією навчаль-
них завдань навчання підйому махом вперед. Три-
валість роботи 2 заняття.
З точки 1 починається робота, спрямована на
навчання умінню виконувати перекиди вперед з
різною швидкістю. Позначимо цю роботу як 1—9 і
занесемо в таблицю наступну інформацію:
1—9 Навчання умінню виконувати переки-
ди вперед з різною швидкістю.
2 уроки
1—9 На масштабному сітьовому графіку відкла-
демо відрізок, який відповідає роботі 1—9:
02
9
1
17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32
25
5
Отже роботи 1—2, 1—5, 1—9 виконуються па-
ралельно. Так як вони належать до різних струк-
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
24 . — 2008. — № 9
Таблиця 1
Таблиця вихідної інформації
Шифр Робота Попередня робота Кількість
уроків
1 2 3 4
Розвиток сили групи м’язів
0—1 Розвиток сили м’язів плечового поясу. Комбінований метод, II варіант 4 (17, 18, 19, 20)
1—2 Розвиток сили м’язів «спини», «рук і тулуба». Комбінований метод, І
варіант
0—1 4 (21, 22, 23, 24)
2—3 Розвиток сили м’язів «рук, спини і ніг», «рук і тулуба». Комбінований
метод, І варіант
0—1, 1—2 2 (25, 26)
3—4 Розвиток сили м’язів «рук, спини і ніг». Комбінований метод, І варіант 0—1, 1—2,
2—3
2 (27, 28)
Роботи спрямовані на навчання підйому махом вперед
1—5 Навчання вихідним і кінцевим положенням; рухам без яких неможливо
виконання вправи
0—1 2 (21, 22)
5—6 Навчання умінням управляти рухами 0—1, 1—5 4 (22, 23, 24, 25)
6—7 Навчання підвідним вправам 0—1, 1—5, 5—6 2 (26, 27)
7—8 Навчання вправі в цілому, у сполученні 0—1, 1—5, 5—6, 6—7 4 (28, 29, 30, 31)
8—19 Виконання елемента в комбінації 0—1, 1—5, 5—6, 6—7 2 (31, 32)
Довгий перекид вперед з трьох кроків
1—9 Навчання умінню виконувати перекид вперед з різною швидкістю 0—1 3 (21, 22, 23)
9-10 Підвідні вправи 1—9 3 (23, 24, 25)
10—11 Вправа в цілому 9—10 5 (25, 26, 27, 28, 29)
11—19 Виконання елемента в комбінації 0—1, 1—9, 9—10 4 (29, 30,31, 32)
Стійка силою на голові і руках
2—12 Навчання вихідним і кінцевим положенням (2 серія навчальних за-
вдань)
1—2 2 (24, 25)
12—13 Навчання підвідним вправам (5 серія навчальних завдань) 1—2, 2—12 3 (26, 27, 28)
4—13 Фіктивна робота, яка вказує на залежність ефективності виконання
стійки силою від силової підготовленості м’язів спини і рук
1—2, 2—3,
3—4
13—14 Виконання вправи в цілому 1—2, 2—12, 12—13,14—
13
3 (28, 29, 30)
14—19 Виконання вправи в комбінації 1—2, 2—12, 2—13,
13—14
3 (30, 31, 32)
Підйом переворотом силою в упор на перекладені
2—17 Фіктивна робота, яка вказує, що початок роботи залежить від резуль-
татів роботи
1—2 1—2
17—18 Виконання вправи в цілому 1—2, 2—17 (25, 26, 27)
18—19 Виконання вправи в комбінації 1—2, 2—17, 17—18 5 (28, 29, 30, 31, 32)
Стрибок зігнувши ноги через козла в довжину, h=115 см
4—15 Фіктивна робота, яка вказує на залежність навчання від швидкісно-си-
лової підготовки учнів
1—2, 2—3, 3—4
15—16 Виконання опорного стрибка в цілому 4—15 4 (28, 29, 30, 31)
16—19 Виконання стрибка в умовах наближених до змагань 4—15, 16—19 2 (31, 32)
дуть брати участь в його виконанні, і затверджуєть-
ся директором школи.
Звичайно він складається за такою формою:
План роботи ЗОШ № на 2006/2007 навчальний рік
План включає розділи з організаційної, навчаль-
но-методичної, навчально-тренувальної, виховної,
лікарсько-контрольної, агітаційно-масової, фінан-
сово-господарської роботи.
Організаційна робота:
комплектування навчальних груп;
підбор викладачів і розподіл обов’язків між
ними;
підготовка активу (інструкторів, суддів);
збори, наради з організаційних питань;
з/п
Найменування
розділів та зміст
роботи
Строки
вико-
нання
Відповідальний
за виконання
Відмітка
про вико-
нання
25
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
перевірка виконання намічених заходів, зві-
ти.
Навчально-методична робота:
укладання навчально-методичної докумен-
тації і розкладу;
заходи, направлені на підвищення кваліфі-
кації викладачів, тренерів (відкриті уроки,
взаємовідвідування).
Навчально-тренувальна робота:
укладання календаря спортивних заходів;
розробка положень про змагання;
підготовка розрядників і суддів.
Виховна робота:
доповіді, лекції, бесіди, що мають відношен-
ня до гімнастики і виховання учнів;
зустрічі з майстрами гімнастики, призерами
різних першостей.
Лікарсько-контрольна робота:
встановлення термінів медичних оглядів;
проведення консультацій, спеціальних лі-
карських досліджень;
повідомлення про стан здоров’я учнів.
Агітаційно-масова робота:
проведення лекцій, показових виступів й
інших заходів, спрямованих на пропаганду
гімнастики серед населення.
Фінансово-господарська робота:
оренда і ремонт гімнастичних залів;
придбання спортивної форми, наочних
посібників, обладнання, інвентарю.
У залежності від завдань і особливостей ко-
лективу розділи плану і їхній зміст можуть
змінюватися.
Навчальний план
Навчальний план — складається на
весь термін навчання. Під час його упорядкування
необхідно враховувати: 1) мету і завдання навчан-
ня; 2) підготовленість учнів; 3) вік і стан здоров’я; 4)
матеріальну базу тощо.
У залежності від цього визначають:
1) кількість дисциплін, видів занять і вправ,
що підлягають вивченню і послідовність їх
проходження;
2) тематику теоретичного курсу;
3) на весь строк навчання кількість годин, від-
ведених на кожну дисципліну, вид занять,
вид вправ;
4) орієнтовні строки заліків, іспитів, змагань.
Навчальні плани в школі складаються на рік по
семестрам.
Після складання навчального плану укладаєть-
ся навчальна програма.
Навчальна програма
Навчальна програма складається
на той же строк, що і навчальний план, і визначає
обсяг знань, вмінь, навичок, якими повинні ово-
лодіти учні за весь період занять. У ній визначаєть-
ся послідовність вивчення і планування навчально-
го матеріалу.
Програма має таку структуру:
1. Назва програми.
2. Пояснювальна записка. У ній визначаються
мета і завдання занять, даються організа-
ційно-методичні вказівки до проходження
матеріалу програми.
3. Зміст програми викладається в такій самій
послідовності, як і навчальний план:
а) теоретичні теми;
б) практичний матеріал;
в) залікові вимоги;
г) література, що рекомендується.
У відмінності від навчального плану в усіх роз-
ділах перераховуються докладно вправи, що слід
вивчати.
Навчальну програму складають для роботи
в секціях гімнастики, а також для роботи за ав-
торськими програмами. У плануванні змісту уроків
фізичної культури використовують державну комп-
лексну програму загальноосвітньої школи. Держав-
на програма може використовуватися як зразок для
складання авторських програм.
Тематичний план-графік
Тематичний план-графік конкре-
тизує навчальний план і програму. Він складається
на підставі навчального плану, програми і визна-
чає:
1) зміст навчального матеріалу;
2) послідовність навчання вправам;
3) взаємозв’язок уроків фізичної культури;
4) систему контрольних уроків.
Тематичний план-графік упорядковується за
розділами навчального плану.
Робочий план
Робочий план систематизоване
викладення навчального матеріалу програми, де-
тально розробленого і розташованого в порядку
зростаючої трудності. Робочий план це деталь-
не планування ходу і результатів навчального про-
цесу. Складається він на невеликі періоди часу на
підставі графіка навчального плану для кожного
класу.
У ньому визначаються:
1) кількість вправ, тематика теоретичного, ме-
тодичного і практичного курсів, що підля-
гають вивченню за вказаний період;
2) кількість повторень кожного виду вправ;
3) послідовність проходження навчального
матеріалу;
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
26 . — 2008. — № 9
4) точні строки заліків, контрольних занять,
змагань.
План-конспект уроку
План-конспект уроку найбільш повно розкри-
ває зміст, методику та організацію кожного заняття.
Конспект містить задачі уроку, тривалість його час-
тин, чергування видів, їх зміст та дозування. Впра-
ви підготовчої частини підбираються згідно змісту
основної частини. У складанні конспекту уроку не-
обхідно враховувати результати попередніх уроків
і вносити відповідні корективи.
Конспект уроку упорядковується на підставі те-
матичного плану-графіка.
Практичне керівництво: складаємо
документи для 9-го класу
Складаємо річний план
Теоретичні відомості:
Юнаки: рівновага на одній нозі упор стоячи
ноги нарізно і силою стійка на голові — опускання
в упор присівши — перекид назад — встати і стриб-
ком поворот кругом — з двох-трьох кроків розбігу
довгий перекид вперед стрибок вверх прогнув-
шись — основна стійка.
Дівчата: зі стійки ноги нарізно нахилом назад
«міст» з допомогою — поворот кругом в упор при-
сівши перекид назад перекатом назад стійка
на лопатках перекид назад через плече в напів-
шпагат — упор присівши і встати — кроком вперед
рівновага на одній нозі — випад — перекид вперед
— стрибок вверх прогнувшись — основна стійка.
2. Опорний стрибок
Юнаки: зігнувши ноги (козел у довжину, висота
115 см).
Дівчата: боком (кінь у ширину, висота 110 см).
3. Бруси
Юнаки: розмахування в упорі на руках і махом
вперед підйом у сід ноги нарізно — перекид вперед
у сід ноги нарізно — кут в упорі римати) — махом
Розділ Кількість
уроків
І семест ІІ семестр
І чверть
1—18
ІІ чверть
19—32
ІІІ чверть
33—52
ІV чверть
53—68
Теоретичні відомості У процесі навчальних занять
Легка атлетика 20 10 10
Гімнастика 16 2 14
Спортивні ігри 16 6 4 6
Лижна підготовка 16 16
Всього 68 18 14 20 16
Річний навчальний план для учнів 9 класів
1. Вплив занять фізичними вправами на ос-
новні системи організму.
2. Лікарський контроль.
3. Правила самостійного виконання вправ
спрямованих на розвиток витривалості.
4. Правила самоконтролю і безпеки під час ви-
конання вправ.
5. Руховий режим учнів.
назад зігнути руки — махом вперед розігнути руки
(двічі) — махом назад зіскок.
Дівчата: вис прогнувшись на н.ж. з опорою но-
гами об в.ж. і переворот в упор на н.ж. перемах
правою з перехватом правою рукою за в.ж. хватом
знизу поворот наліво кругом з перемахом пра-
вою у вис лежачи на н.ж. сід на лівому стегні,
правую руку в сторону — сід кутом з опорою пра-
з/п Контрольні вправи
Нормативи
Юнаки Дівчата
5 4 3 5 4 3
1
«Підтягування» в висі 10 8 7
Піднімання тулуба з поло-
ження лежачи на спині, руки
за головою
20 15 10
2 Лазіння по канату без допо-
моги ніг, м 5 4 3
Навчальні нормативи:
Навчальні комбінації:
1. Акробатика
вою рукою ззаду — встати на правій в стійку на
н.ж. рівновага на правій приставляючи ліву,
27
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
поворот наліво стрибком упор на в.ж. — опус-
кання переворотом вперед в вис — мах назад і ма-
хом вперед зіскок.
4. Перекладина
Юнаки: підйом переворотом в упор силою
опускання переворотом вперед у вис вис кутом
(тримати) — розмахування вигинами — зіскок ма-
хом назад з поворотом наліво (праворуч).
5. Колода
З невеликого розбігу вскок у сід на стегно — сід
кутом з опорою руками ззаду розводячи ноги
нарізно і відводячи їх назад, упор лежачи на зіг-
нутих руках випрямити руки поштовхом ніг
упор присівши — встати, руки в сторони — ходьба
на носках напівприсід і поворот кругом на нос-
ках — стрибки на лівій, права спереду-донизу — те
саме на правій кроком лівої рівновага зіскок
прогнувшись з кінця колоди кроком вперед.
Плануємо проходження
навчального матеріалу
Узагальнена мета занять гімнастикою в школі
розвиток, освіта, виховання школярів. Від поставле-
них завдань уроку залежить підбір рухових завдань.
У різних методичних рекомендаціях стверджуєть-
ся, що в уроці повинно бути три завдання, які тісно
зв’язані з узагальненою метою. Це вірно, але кількість
завдань залежить від можливості дроблення навчаль-
ного матеріалу, від логічного зв’язку окремих уроків.
Сітьовий графік розподілення навчального матеріа-
лу дозволяє поставити коректні завдання до кожно-
го уроку, уникнути надмірного дроблення матеріалу,
а також виникнення ситуації негативного переносу
рухової навички. Важливе значення у формулюванні
завдань уроку має також і підбір методів розвитку
рухових здібностей і навчання. Використання комбі-
нованого методу розвитку сили, методу алгоритміч-
них розпоряджень для навчання вправам дозволяє
деталізувати завдання уроку, зробити їх доступними
для реалізації.
На підставі таблиці вихідної інформації (див.
табл. 1) сформулюємо завдання і запишемо їх у
таблицю 2.
уроку Завдання уроку
1 2
17 1. Навчити загальнорозвиваючим вправам у русі
(комплекс 1).
2. Навчити загальнорозвиваючим вправам у па-
рах (комплекс 4).
3. Сприяти розвитку функції рівноваги.
4. Сприяти розвитку сили м’язів плечового поя-
су.
18—20 1. Сприяти розвитку функції рівноваги.
2. Сприяти розвитку сили м’язів плечового поя-
су.
Таблиця 2
Навчальні завдання для учнів 9-х класів
21 1. Навчити загальнорозвиваючим вправам на
місці (комплекс 3).
Юнаки:
2. Сприяти розвитку спеціальної рухової підго-
товленості учнів для виконання:
а) підйому переворотом силою;
б) опорного стрибка зігнувши ноги;
в) стійці силою на голові;
г) підйому махом вперед.
3. Повторити перекиди вперед з різною швидкіс-
тю.
Дівчата:
1. Навчити вису прогнувшись на н.ж., з опорою
стопами об в.ж. і переходу в упор на н.ж.
2. Навчити на р/в брусах зіскоку із сіду на стегні.
3. Повторити акробатичні вправи.
4. Повторити стрибок боком.
22 Юнаки:
1. Сприяти розвитку спеціальної рухової підго-
товленості учнів для виконання:
а) підйому переворотом силою;
б) опорного стрибка зігнувши ноги;
в) стійці силою на голові.
2. Навчити підйому махом вперед: друга і третя
серії навчальних завдань.
Дівчата:
1. Повторити акробатичні вправи.
2. Повторити опорний стрибок боком.
3. Навчити вису прогнувшись на н.ж., з опорою
стопами об в.ж. і переходу в упор на н.ж.
23 Юнаки:
1. Сприяти розвитку спеціальної рухової підго-
товленості учнів для виконання:
а) стійки силою на голові і руках;
б) підйому переворотом силою.
2. Навчити підйому махом вперед: четверта серія
навчальних завдань.
3. Навчити довгому перекиду вперед з трьох кро-
ків: підвідні вправи.
4. Навчити стрибку зігнувши ноги через козла:
третя серія навчальних завдань.
Дівчата:
1. Повторити акробатичні вправи.
2. Повторити опорний стрибок боком.
3. Повторити вправи на р/в брусах.
24 Юнаки:
1. Навчити підйому переворотом в упор силою.
2. Навчити підйому махом вперед: четверта серія
навчальних завдань.
3. Навчити стійці силою на голові і руках: друга
серія навчальних завдань.
4. Навчити довгому перекиду вперед з трьох кро-
ків: підвідні вправи.
5. Навчити стрибку зігнувши ноги через козла:
третя серія навчальних завдань.
Дівчата:
ті самі завдання, що на 23 уроці.
25 Юнаки:
1. Навчити підйому переворотом в упор силою.
2. Навчити підйому махом вперед: четверта серія
навчальних завдань.
3. Навчити стійці силою на голові і руках: підвідні
вправи.
4. Навчити довгому перекиду вперед з трьох кро-
ків.
5. Навчити стрибку зігнувши ноги через козла:
третя серія навчальних завдань.
Дівчата:
ті самі завдання, що на 24 уроці.
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
28 . — 2008. — № 9
Деталізуємо зміст сітьового графіка проход-
ження навчального матеріалу і визначимо засоби
для вирішення завдань уроку. Для цього складемо
тематичний план-графік.
У тематичний план-графік (див. табл. 3) внесе-
мо всі вправи, які вивчаються в дев’ятому класі. Для
кожної вправи складемо навчальну програму типу
алгоритмічних розпоряджень. Під кожною вправою
запишемо серії навчальних завдань. Вправи розта-
шуємо в порядку складності. На основі сітьвого гра-
фіка визначимо порядок і строки виконання серій
навчальних завдань. Вправи серій навчальних за-
вдань підбираються так, щоб учні змогли їх засвоїти
на одному уроці. Напроти вправи, в графі номера
уроку позначаємо навчання («н»), якщо вправу ви-
конуємо перший раз, або повторення («п»), якщо
вправа виконувалася на попередньому уроці. Для
розвитку сили окремих груп м’язів використаємо за-
соби, які рекомендуються програмою, а також перші
серії навчальних завдань вправ, які вивчаються.
Міцність рухової навички в гімнастиці визна-
чається можливістю виконання вивченої вправи у
сполученні, у комбінації. У тематичному плані пере-
дбачимо, після оволодіння програмним матеріалом,
виконання комбінацій на кожному снаряді. Остан-
ні два уроки присвячуємо контролю за оволодінням
програмним матеріалом. Для цього заплануємо ви-
конання комбінацій і навчальних нормативів, і від-
повідно в графах номера уроків поставимо позначку
контролю («к»).
Складаємо комплекси
загальнорозвиваючих вправ
На уроках фiзичної культури загальнорозви-
ваючi вправи виконуються у виглядi окремих
вправ, серiї вправ i спецльно упорядкованих
комплексiв.
Під час складання комплексiв визначається об-
сяг i змiст вправ, що будуть включенi до них. Для
комплексів підготовчої частини необхідно підібра-
ти 8—15 вправ.
Вправи підбираються з урахуванням:
завдань основної частини уроку;
всебiчного впливу на всi групи м’язiв, орга-
ни i системи органiзму;
формування правильної постави i умiн-
ня оцiнювати рухи в просторi, за часом i
м’язовими зусиллями;
доступності і вiдповiдності змiсту навчаль-
ної програми.
Вправи рекомендується включати в комплекс у
такій послідовності:
1. Першою в комплексi повинна бути вправа
на вiдчуття правильної постави (цiєю вправою по-
винен починатися i закiнчуватися комплекс). Це
важливо тому, що створюється настанова на збере-
ження правильної постави у виконаннi наступних
вправ.
2. Другими i третiми повиннi бути простi впра-
ви, але в виконаннi яких зайнятi великi групи м’язiв
всього тiла (ходьба на мiсцi iз високим пiднiманням
нiг, присiдання з нахилом уперед i рухами руками,
випади iз нахилами та iн.). Цi вправи загального
впливу активiзують дiяльнiсть всiх органiв i сис-
тем органiзму, що дуже важливо для пiдготовки ор-
ганiзму до наступної роботи.
3. Наступними в комплексi повиннi бути впра-
ви з переважною роботою рiзних груп м’язiв (рук
i плечового поясу, тулуба i нiг). Цi вправи описанi
вище.
При цьому в роботу повиннi включатися послi-
довно рiзнi частини тiла. Перша серiя вправ вико-
нується в такому порядку вправи для рук i пле-
чового поясу, спини i черевного преса, нiг. Друга
26 Юнаки:
1. Навчити підйому переворотом в упор силою.
2. Навчити підйому махом вперед: п’ята серія
навчальних завдань.
3. Навчити стійці силою на голові і руках: підвідні
вправи.
4. Навчити довгому перекиду вперед з трьох кро-
ків.
5. Навчити стрибку зігнувши ноги через козла:
третя серія навчальних завдань.
Дівчата:
ті самі завдання, що на 25 уроці.
27 Юнаки:
1. Навчити підйому махом вперед: підвідні впра-
ви.
2. Навчити стійці силою на голові і руках: п’ята
серія навчальних завдань.
3. Навчити стрибку зігнувши ноги через козла:
третя серія навчальних завдань.
4. Повторити раніше вивчені вправи.
Дівчата:
ті самі завдання, що на 26 уроці.
28 Юнаки:
1. Навчити стійці силою на голові.
Далі ті самі завдання, що на 27 уроці.
Дівчата:
ті самі завдання, що на 27 уроці.
29 Юнаки:
1. Навчити підйому махом вперед.
2. Навчити стійці силою на голові і руках.
3. Навчити стрибку зігнувши ноги: п’ята серія
навчальних завдань
4. Повторити раніше вивчені вправи.
Дівчата:
1. Повторити раніше вивчені вправи.
30 Юнаки:
1. Навчити підйому махом вперед.
2. Навчити стрибку зігнувши ноги: п’ята серія
навчальних завдань.
3. Повторити раніше вивчені вправи.
Дівчата:
1. Повторити раніше вивчені вправи.
31—32 1. Виконати на оцінку контрольні вправи і нав-
чальні комбінації.
29
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
Номери уроків
Зміст 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Основи знань + + + + + + + + + + + + + + + +
2 Стройові вправи:
а) перестроювання в русі; п п п п п п п п п п п п п п п п
б) рух до точок залу; п п п п п п п п п п п п п п п п
в) рухи протиходом, «змійкою» п п п п п п п п п п п п п п п п
3 Загальнорозвиваючі вправи:
а) у русі (№ 1, 2); н п п п п п п п н п п п п п п п
б) на місці (№ 3); н п п п п п п п п п п п
в) у парах (№ 4) н п п п
4 Виси і упори:
Юнаки
Перекладина:
із вису підйом переворотом в упор силою + + + + + + +
із вису на зігнутих руках вис прогнувшись; н п п п п п
із положення лежачи на перекладині упор; н п п п п п
підйом переворотом в упор з допомогою; н н н
підйом переворотом в упор самостійно. н н к
навчальна комбінація п п п к к
Бруси:
з упору на руках підйом махом вперед + + + + + + + + + + +
розмахування в упорі; п п п п п п п п п п п
упор на руках з провисанням; п п
розмахування в упорі на руках; п п п п п п п п п п п
розмахування в упорі на руках по заданій амплітуді; н п
розмахування в упорі на руках з мінімальним збільшен-
ням маху вперед; н п п
розмахування в упорі на руках з підльотом і мінімаль-
ним збільшенням маху вперед; н н п п п п п
з упору на зігнутих руках підйом махом вперед; н
з упору на передпліччях підйом махом вперед; н п п
на похилих брусах підйом махом вперед у сід ноги наріз-
но; н п
підйом махом вперед з допомогою; н п
підйом махом вперед самостійно; н н к
підйом махом вперед і зіскок махом назад. н н
Навчальна комбінація п п к к
Дівчата
Різновисокі бруси:
вис прогнувшись на н.ж., упираючись стопами об в.ж.,
перехід в упор на н.ж.; н н н п п п п п п п п
махом одною і поштовхом другою підйом переворотом
в упор на н.ж.; п п п п п п п п п п к
зіскок з сіду на стегні. н п п п п п п п п п к
Навчальна комбінація. п п п п к к
5 Вправи в рівновазі на підлозі: + + + +
підскоки на одній нозі; + + + +
напівприсід; + + + +
сід кутом; + + + +
поворот в присіді; + + + +
зіскок з напівприсіда. + + + +
На лаві:
підскоки на одній нозі; + + +
напівприсід; + + +
сід кутом; + + +
поворот в присіді; + + +
зіскок з напівприсіда. + + +
Таблиця 3
Тематичний план-графік проходження навчального матеріалу з гімнастики для учнів 9-х класів
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
30 . — 2008. — № 9
Номери уроків
Зміст 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Вправи на колоді:
підскоки на одній нозі; + +
напівприсід; + +
сід кутом; + +
поворот в присіді; + +
зіскок з напівприсіда. + +
Навчальна комбінація. п п п п п п п п п
6 Акробатичні вправи:
Юнаки
стійка силою на голові і руках + + + + + + +
з упору стоячи зігнувшись спиною до гімнастичної
стінки перехід у вис прогнувшись;
п п п п
з упору присівши обпертися головою об мат на розмітку
і рівномірно передати вагу тіла на руки і голову
н п п
те саме, але, піднімаючи ноги від підлоги і утримуючи їх
зігнутими, випрямити спину;
н н п
стійка на голові і руках самостійно з опорою спиною і но-
гами об стінку;
н н п
стійка на голові і руках. н н к
Довгий перекид з трьох кроків
перекид вперед з різною швидкістю; п п п п
перекид з розбігу на горку матів; н н п п
перекид вперед через мотузку. н н н н к
Навчальна комбінація п п п к к
Дівчата
рівновага на одній нозі, випад уперед; п п п п п п п п п
перекиди уперед, назад; п п п п п п п п п
«міст» і поворот в упор стоячи на колінах; п п п п п п п п п
перекид назад в напівшпагат. п п п п п п п п п
Навчальна комбінація п п п к к
7 Опорний стрибок
Юнаки
стрибок зігнувши ноги (козел в довжину, h=115cм) + + + + + + + + + + +
з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши і в темп упор
лежачи;
н п п п п п п п
з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши і в темп
встати, руки вверх-назовні;
н п п п п п п
з упору лежачи одночасним поштовхом руками і ногами
присід, руки вперед;
н п п п п п
вскок в упор присівши на козла в ширину і в темпі зіскок
уперед прогнувшись (h=l м); з розбігу 3 м вскок в упор
присівши на козла і в темпі зіскок зігнувши ноги;
п п п п
з упору присівши, руки на лаві, стрибок зігнувши ноги
через гімнастичну лаву;
п п п
з 5—7 кроків розбігу стрибок зігнувши ноги через козла
в ширину;
п п п
з розбігу стрибок зігнувши ноги через козла в довжину
(h=115 см)
н н н н к
Дівчата
стрибок боком (кінь в ширину, h=110 см)
настрибнути на коня в упор боком вправо (вліво); п п
стрибок боком, упираючись одною ногою об коня; п п
стрибок боком з розбігу. п п п п п п п п п п п к
8 Вправи для розвитку рухових здібностей:
з упору на руках ривком упор; + + + +
згинання-розгинання рук в упорі на швидкість; + + + +
згинання-розгинання рук в упорі; + + + +
згинання-розгинання рук у висі. + + + +
9 Контрольні вправи к к
31
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
i третя серiї в такому ж порядку, але з пiдвищеною
труднiстю i iнтенсивнiстю, iз завданнями оцiнюва-
ти амплiтуду, швидкiсть i ступінь м’язових зусиль.
Така послідовність вправ забезпечує поступове
збiльшення навантаження i змiну роботи рiзно-
манiтних груп м’язiв, що пiдвищує ефективнiсть
м’язових зусиль i створює умови для активного вiд-
починку працюючих м’язiв.
4. Далi в комплекс включаються 2—3 вправи для
всiх частин тiла з рiзною iнтенсивністю.
5. В кiнцi комплексу повиннi бути вправи помiр-
ної iнтенсивностi спрямовані на навчання диханню.
Закiнчуватися повинен комплекс вправою на вiдчут-
тя правильної постави.
Кожну вправу в комплексi слiд повторювати вiд
4 до 8 раз, вправи для розвитку сили повиннi пере-
дувати вправам на гнучкiсть i повторюватися до вiд-
чуття втоми тих груп м’язiв, що виконують роботу,
а вправи на гнучкiсть до появи легких болючих
вiдчуттiв.
Комплекс № 1 (роздільний спосіб)
1. В. п. — о. с., стоячи в шеренгу.
1. Крок правою в сторону, руки уперед.
2. Приставити ліву, руки униз.
2. В. п. — о. с., стоячи в колону.
1. Крок лівою вперед.
2. Приставити праву.
3. Упор присівши.
4. В. п.
3. В. п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, сто-
ячи в шеренгу.
1. Нахил уперед, руки уперед.
2. Випрямляючись поворот направо кругом у в. п.
3—4. Те саме, але з поворотом в іншу сторону.
4. В. п. — руки назад, стоячи в колону.
1. Крок лівою уперед, руки уверх.
2. Приставляючи праву, нахил уперед, руки
назад.
3. Випрямитися, крок лівою уперед, руки
уверх.
4. Приставляючи праву в. п.
5. В. п. — руки в сторони, стоячи в шеренгу.
1. Крок правою в сторону, нахил вліво, руки за
голову.
2. Приставляючи ліву в. п.
6. В. п. — руки уперед-назовні, долонями униз,
стоячи в колону.
1. Однойменний мах лівою, торкнутися лівої
руки.
2. Крок лівою.
3—4. Те саме правою.
7. В. п. — руки на поясі, стоячи в колону.
1—4. Стрибки на двох, з просуванням уперед.
5—8. Послідовними стрибками поворот наліво
на 360°.
9—16. Те саме з поворотом в іншу сторону.
Біг і ходьба в обхід.
Комплекс № 2 (прохідний спосіб, 1 варіант)
1. В. п. — руки за спиною.
1—4. Ходьба на носках.
5—8. Ходьба звичайним кроком.
9—16. Те саме, але на п’ятках.
2. В. п. — руки на поясі.
1—8. Нахили голови уперед та назад.
9—16. Те саме в сторони.
3. В. п. — руки унизу.
1—4. Повільний присід, руки на коліна.
5—8. В. п.
4. В. п. — руки упереді.
1. Ривком руки в сторони.
2. В. п.
3. Ривком руки уверх.
4. В. п.
5. В. п. — руки унизу-ззаду, пальці з’єднані.
1. Ривком руки назад, прогнутися.
2. В. п.
6. В. п. — руки до плечей.
1. Поворот тулуба наліво, руки уверх.
2. В. п.
3—4. Те саме вправо.
7. В. п. — руки за головою.
1. Нахил вліво, ліву руку в сторону, долонню
уверху.
2. В. п.
3—4. Те саме вправо.
8. В. п. — руки уверху.
1. Однойменний мах лівою, руки уперед-на-
зовні, долонями униз.
2. Крок лівою, руки уверх.
3—4. Те саме правою.
9. В. п. — ліва рука на поясі, права — в сторону.
1. Стрибком стійка ноги нарізно, змінити по-
ложення рук.
2. Стрибком стійка ноги разом, змінити поло-
ження рук.
Біг і ходьба в обхід.
Комплекс № 3
1. В. п. — стоячи на лівому коліні,
руки назад, голова на грудях.
1. Вст ати, руки уверх,
прогнутися.
2. В. п.
Повторити 4—8 раз.
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
32 . — 2008. — № 9
2. В. п. руки уверх долонями
уперед, прогнутися.
1—2. Підняти уперед зігнуту
ліву ногу і, нахиляючи го-
лову уперед, торкнутися чо-
лом коліна, руки опустити
уперед і відвести назад.
3—4. В. п.
5—8. Те саме з іншої ноги.
Повторити 4—8 раз.
3. В. п. — упор стоячи на колінах.
1. Зігнути руки, голову повер-
нути наліво.
2. В. п.
3—4. Те саме в іншу сторону.
Повторити 4—8 раз.
4. В. п. — упор лежачи.
1. Ліву ногу назад і з поворо-
том таза опустити її за пра-
вою ногою.
2. В. п.
3—4. Те саме з іншої ноги.
Повторити 4—8 раз.
5. В. п. упор лежачи боком на
лівій, права на поясі.
1. Сід на лівому стегні.
2. В. п.
Те саме правим боком. Повто-
рити 4—8 раз.
6. В. п. — основна стійка.
1. Зігнути ліву ногу уперед.
2. Відвести її в сторону.
3. Випрямляючи, мах лівою но-
гою назад.
4. В. п.
5—8. Те саме правою ногою.
Повторити 4—8 раз.
7. В. п. — упор сидячи ззаду.
1. Ліву ногу уперед.
2. Опустити її вправо, торк-
нувшись підлоги.
3. Ліву ногу уперед.
4. В. п.
5—8. Те саме з правої ноги.
Повторити 8 раз.
8. В. п. лежачи на спині, руки
вздовж тіла.
1—2. Підняти прямі ноги з
торканням носками підло-
ги за головою.
3—4. В. п.
Повторити 4—8 раз.
9. В. п. — руки на поясі.
1. Присісти на лівій, пра-
ва уперед, руки на поясі
(«пістолет»).
2. Перекат назад руками
обхопити ліву ногу.
3. Присід на лівій, права пря-
ма уперед, руки на поясі
(«пістолет»).
4. В. п.
Повторити 4 рази.
10. В. п. — основна стійка.
1. Махом лівою уперед, пово-
рот кругом, руки уверх, ліву
на носок ззаду.
2. Випад лівою назад руки
уперед.
3. Стійка на правій, ліву на
носок ззаду, руки уверх.
4. В. п.
5—5. Те саме махом правої
ноги.
Повторити 4 рази.
11. В. п. — руки за голову.
1—2. Підскоки на лівій нозі,
правою мах назад і уперед.
3—4. Те саме на правій нозі.
5. Стрибок уперед на двох.
6. Стрибок назад на двох.
7. Стрибок ноги нарізно.
8. Стрибок ноги разом.
Повторити 4—8 раз.
Ходьба на місці.
Комплекс № 4. Вправи в парах
1. В. п. стоячи друг за другом,
руки внизу з’єднані.
1. Астоїть попереду, під-
німає руки через сторони
уверх, Б — чинить опір.
2. Руки униз.
Повторити 4 рази.
2. В. п. — стійка ноги нарізно
стоячи обличчям один до од-
ного, руки прямі на плечах
партнера.
1—3. Пружні нахили вліво.
4. В. п.
5—8. Те саме в іншу сторону.
Партнери взаємно підсилю-
ють нахили.
Повторити 8 раз.
3. В. п. — стоячи обличчям один
до одного, стійка ноги нарізно
лівою, нахил уперед, руки пря-
мі на плечах партнера.
1—3. Пружні нахили уперед,
взаємний опір.
33
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
4. Стрибком зміна положення
ніг — в. п.
Повторити 8 раз.
4. В. п. — А — стійка ноги наріз-
но, руки уверх, пальці з’єднані;
Б — стоїть збоку, стійка ноги
нарізно, ліву руку на талію
партнера, правою тримає за
кисть А.
1. А нахил назад, Б — під-
силює нахил.
2. В. п.
Повторити 8 раз.
5. В. п. — стоячи обличчям один
до одного, руки уперед, трима-
ючи за кисті партнера.
1—2. Присід на лівій нозі, пра-
ву уперед («пістолет»).
3—4. В. п.
Повторити 8 раз. Те саме на ін-
шій нозі.
6. В. п. — стоячи обличчям один
до одного, тримаючись за руки,
руки вправо.
1. Мах лівою ногою уперед-
вправо, руки вліво.
2. В. п.
3—4. Те саме з іншої ноги.
Повторити 12 раз.
7. В. п. А — сидить на підлозі,
руки за головою пальці з’єднані.
Б стоїть за спиною в стійці
ноги нарізно, нахиляючись упе-
ред, руки під лопатки А.
1. Встати з допомогою парт-
нера, прогинаючись.
2. В. п.
Повторити 8 раз.
8. В. п. — сід ноги нарізно, упира-
ючись ступнями, тримаючись
за руки.
1—4. Кружіння тулуба вліво.
5—8. Кружіння тулуба вправо.
Повторити 4 рази.
9. В. п. — А лежачи на спині,
руки уверх; Б — упор лежачи з
боку голови, упираючись в гру-
ди партнера (дівчата в плечі).
1. А — ноги уперед, Б — зігну-
ти руки, ліву назад.
2. В. п.
Повторити 8 раз.
10. В. п. — стоячи на колінах спи-
ною один до одного, упираю-
чись ступнями ніг, тримаю-
чись за руки.
1. Прогнутися.
2. В. п.
Повторити 8 раз.
11. В. п. стоячи один за одним;
А — руки на пояс, Б — руки на
плечі партнера.
1—4. А стрибки на одній з
опором.
5—8. А — стрибки на двох з
опором.
Ходьба на місці.
Зміст
Дозування Організаційно-
методичні
вказівки
Кількість
підходів Кількість
повто-
рень
Час
відпо-
чинку
Підготовча частина
Упорядковуємо конспекти уроків
На основі завдань уроків (див. табл. 2) і тематичного плану- графіка упорядковуємо конспекти уроків
(див. табл. 3).
Приклад орієнтовного конспекту уроку:
Таблиця 4
Конспект уроку № 23 по фізичній культурі для учнів 9-х класів
Завдання уроку:
Юнаки:
1. Сприяти розвитку спеціальної рухової підготовленості учнів.
2. Навчити підйому махом вперед: друга і третя серії навчальних завдань.
Дівчата:
1. Навчити вису прогнувшись на н.ж., з опорою стопами об в.ж. і переходу в упор на н.ж.
2. Повторити акробатичні вправи.
3. Повторити стрибок боком.
«Вчитель» — журнал у журналі «Теорія Та меТодика фізичного виховання»
34 . — 2008. — № 9
Шикування, рапорт, повідомлення задач уроку.
Стройові вправи.
Загальнорозвиваючі вправи:
комплекс № 1
комплекс № 3
Слідкувати за гімнастичним стилем ви-
конання.
Основна частина
Юнаки: СФП:
1. Вправи для м ‘язів рук, спини і ніг:
з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши; 1 5 40 Виконувати максимально швидко.
з упору лежачи поштовхом ніг упор присівши і в
темп встати, руки вверх-назовні;
1 5 40
з упору лежачи одночасним поштовхом руками і
ногами присід, руки уперед;
2 5 40
з упору стоячи зігнувшись спиною до гімнастич-
ної стінки, перехід у вис прогнувшись, з опором;
1 3 40 Опір чинить партнер, стоячи з боку.
те саме, без опору з двома зупинками; 1 5 40 Суглобні кути фіксувати 5 сек.
те саме, в звичайному темпі. 1 8 40
2. Вправи для м’язів рук і тулуба:
згинання-розгинання рук у висі; 1 5 40 Виконувати швидко.
те саме, з опором; 1 3 40 Виконувати з максимальними зусил-
лями.
вис на зігнутих руках, вис прогнувшись; 1 3 40 Фіксувати суглобні кути 5 сек.
з положення лежачи на перекладині, упор. 1 8 40 Виконувати у звичайному темпі.
Бруси:
розмахування в упорі; 1 6 40 Вправи виконувати у гімнастичному
стилі.
упор на руках з провисанням; 1 3 40
розмахування в упорі на руках; 1 6 40
розмахування в упорі на руках по заданій амплі-
туді;
1 6 40 Використовувати додаткові орієнтири.
розмахування в упорі на руках з мінімальним
збільшенням маху вперед.
3 6 40 Уміти збільшити мах 5—6 раз.
Акробатика:
перекиди вперед; 5 3 30 Виконувати з різною швидкістю.
перекид вперед з розбігу на горку матів. 6 1 20
Дівчата:
Бруси:
вис прогнувшись на н.ж., спираючись стопами об
в.ж., перехід в упор на н.ж.
3 3 60 Виконувати з допомогою і самостійно.
махом одною і поштовхом другою підйом пере-
воротом в упор;
6 2 60
зіскок з сіду на стегні. 3 3 60
Акробатика:
рівновага на одній нозі, випад уперед; 6 3 20 Акробатичні вправи виконувати ви-
користовуючи фронтальний метод ор-
ганізації учнів.
«міст» і поворот в упор стоячи на колінах; 532
перекид назад у напівшпагат; 6 3 20
Опорний стрибок:
настрибнути на коня в упор боком вправо; 3 1 20 Стрибки виконувати зі страховкою.
стрибок боком, упираючись одною ногою об
коня;
3 1 20
стрибок боком. 3 1 20
Заключна частина
Ходьба, біг.
Шикування, підсумок заняття.
Домашнє завдання
35
.— 2008. — № 9
Худолій О. М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі
Список літератури
1. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в
загальноосвітній школі. 1—4 класи (102 уроки для
кожного класу). — Харків: Торсінг, 2003. — 208 с.
2. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в
загальноосвітній школі. 5—9 класи (102 уроки для
кожного класу). — Харків: Торсінг, 2003. — 288 с.
3. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в за-
гальноосвітній школі. 10—11 класи (102 уроки для
кожного класу). — Харків: Торсінг, 2003. — 256 с.
4. Гимнастика. Учебник для техникумов физической
культуры / Под ред. М.Л. Украна и А.М. Шлемина.
— М.: Физкультура и спорт, 1977.
5. Гимнастика. Учебник для ин-тов физ. культ. — Изд.
2-е / Под ред. А.М. Шлемина и А.Т. Брыкина. — М.:
Физкультура и спорт, 1979.
6. Гимнастика. Учебник для техникумов физической
культуры / Под ред. А.Т. Брыкина и В.М. Смолевско-
го. — М.: Физкультура и спорт, 1985.
7. Гимнастика и методика преподавания: Учебник
для институтов физической культуры / Под ред В.М.
Смолевского. — Изд. 3-е, перераб., доп. — М.: Физ-
культура и спорт, 1987.
8. Дубовис М.С., Цвек С.Ф. Планування навчальної ро-
боти з фізичної культури в 5—11 класах: Метод. рек.
— К.: Пед. преса, 1999. — 164 с.
9. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Навчальний
посібник двох частинах). Ч. 2. — Тернопіль:
ТДПУ, 2001.
10. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в
школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
11. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнас-
тики. Навчальний посібник. В 2-х частинах. 3-є
вид., випр. і доп. — Харків: ОВС, 2004. — Ч. 1. — 414
с.
12. Худолій О.М. Основи методики викладання гімнас-
тики. Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т
ім. Г.С. Сковороди. — Т. 2. — Х.: Консум, 1998.
Надійшла до редакції 26.01.2008 р.
Худолей О.Н. Методика планирования учебной работы по гимнастике в школе.
В статье раскрытая методика планирования учебной работы по гимнастике в школе. Сформулированные основ-
ные требования к упорядочению документации.
Ключевые слова: планирование, документы, гимнастика.
Houdoliy О.М. Method of planning of educational work from gymnastics at school.
In article exposed method of planning of educational work from gymnastics at school. Formulated basic vimogo to
organization of document.
Keywords: planning, documents, gymnastics.
Є91 Техніка та методика класичного масажу. — Харкiв: «ОВС»,
2007. — 216 с.
ISBN 966‑7858‑49‑9.
Навчальний посібник вміщує докладний опис техніки виконання основних та
додаткових масажних прийомів. Детально описано методику масажу окремих частин
тіла людини з точки зору процедури загального гігієнічного масажу. Значна увага
приділяється спрямованості механічної дії окремих прийомів, що сприятиме більш
чіткому диференціюванню структури часткового масажу з урахуванням анатомічної
побудови масажованої ділянки тіла. Автором зроблено спробу уніфікувати термінологію
щодо назв окремих масажних прийомів.
Розділи зі спортивного та лікувального масажу вміщують необхідний методичний
матеріал для роботи як у спортивній команді, так і лікувальних установах.
Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних
закладів де викладається масаж, а також для тренерів, реабілітологів і масажистів
різного профілю.
Єфіменко П.Б.
Article
Research objective. To improve the methods of pedagogical control of motor and functional preparedness of female high schoolers. Materials and methods. To achieve the tasks set, the research used the following methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing and methods of mathematical statistics of data reduction. Statistical analysis. We used the IBM SPSS 20 program of statistical analysis to process the research materials. It calculated the following statistics for each variable: mean, standard deviations, Student's t-test criteria for independent samples. During the discriminant analysis, we created a prognostic model for belonging to a group. This model builds the discriminant function (or a set of discriminant functions in case of more than two groups) as a linear combination of predictor variables, which ensures the best division of groups. The participants in the study were 22 girls aged 15, and 32 girls aged 16. Research results. The canonical function obtained explains 100% of the variation of the results, and is informative for the classification of motor and functional preparedness of the girls aged 15-16. The analysis of the canonical function proves its statistical significance (λ=.489; р < .0001). The structural coefficients of the canonical discriminant function show that the levels of functional preparedness of the girls aged 15 and 16 considerably differ. Conclusions. The girls aged 15 show better motor and functional preparedness than the girls aged 16. This indicates that the reason why the 16 year-old girls fall behind the 15 year-old girls is the decrease in physical activity at the age of 16. The levels of the functional preparedness of the girls aged 15 and those aged 16 differ significantly. The data obtained show a prognostic significance of the discriminant function in assessing the level of motor and functional preparedness of the girls aged 15-16. The discriminant model can be used for pedagogical control of the level of motor and functional preparedness of girls aged 15-16.
Article
Full-text available
p> Мета: визначити шляхи удосконалення освітнього процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі на основі впровадження інноваційних підходів до організації діяльності учнів. Матеріали і методи: досвід організації освітнього процесу з фізичної культури свідчить про відсутність упровадження інноваційних підходів у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на основі особистісно-орієнтованого навчання. Результати: визначено актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури. Розглядаються теоретичні аспекти та умови впровадження в навчальний процес таких сучасних інноваційних підходів як: культурологічний, компетентнісний, синергетичний, аксіологічний, акмеологічний та ін. Розкриваються шляхи впровадження зазначених підходів у реальний навчальний процес. Досліджуються наслідки впливу інноваційних підходів на забезпечення в навчально-виховному процесі особистісно-орієнтованого навчання. Висновки: доведено, що впровадження інноваційних підходів сприяє підвищенню рівня організації навчально-виховного процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу до учнів. Визначено певні ускладнення під час організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі впровадження інноваційних підходів. </div
Article
Full-text available
p> Мета: визначити методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12—14 років. Матеріали і методи: у дослідженні прийняли участь дівчата 12 років (n=31), 13 років (n=26), 14 років (n=28). Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики. Для оцінки функціональної і рухової підготовленості дівчат 12—14 років реєструвалися результати проб Штанге, Генчі, Серкіна та рухових тестів. Результати: нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. Перша функція на 86,8% (p<0,001) пояснює варіацію результатів, друга — на 13,2% (p<0,001). Вищевикладене свідчить про можливість педагогічного контролю у процесі фізичного виховання на основі класифікації вікових відміностей дівчат 12—14 років за результатами тестування функціональної, силової і координаційної підготовленості. Cтруктурні коефіцієнти першої канонічної дискримінантної функції вказують на те, що суттєва різниця між дівчатами 12 і 13—14 років спостерігається у рівні розвитку координації рухів, швидкісної сили і результатів проби Штанге. Структурні коефіцієнти другої канонічної дискримінантної функції вказують на те, що суттєва різниця між дівчатами 13 і 14 років спостерігається у рівні розвитку статичної і відносної сили м’язів рук. Висновки: для підсумкового педагогічного контролю рухової і функціональної підготовленості дівчат 12—14 років може бути використана перша дискримінантна функція з акцентом на найбільш інформативні змінні. </div
Article
Full-text available
Purpose — to determine patterns of functional and motor preparedness Junior classes. Material and methods. To achieve the objectives adopted the following methods: analysis of scientific literature, teacher testing and treatment methods of mathematical statistics research results. In the study involved 17 boys 8th grade, 9th grade 17 boys. Conclusions. Statistically significant differences between students of classes 8 and 9 are observed in the sample Schtange. Students in grade 9 to 11.69 s performed better than Grade 8 students (p < 0,04). For the functional state of the respiratory and circulatory students of classes 8 and 9 are rated as healthy untrained. Statistically significant differences between students of classes 8 and 9 are observed in test 8 "Height in folded hands" and test 9 "Long jump from place" (p < 0,001; p < 0,002 respectively). Students in grade 9 to 19.69 s performed better than students in the 8th grade test 8 "Height in folded hands» (p < 0,001) and 18.44 inches in test 9 "Long jump from place» (p < 0,002) . According to the results of other tests differences between mean values not statistically significant (p > 0,05). On 8 and 9 pupils most informative class (20.155%, 21.987%) has functional preparedness respiratory and cardiovascular systems. In the factorial structure takes priority functional coordination and strength training of boys 8—9 grades. Keywords: boys; functional preparedness; coordinating preparedness; force readiness; motor abilities.
Article
Full-text available
p> Мета дослідження — визначити модель класифікації стану рухової підготовленості хлопчиків 7—9 років. Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використовувалися теоретичні і емпіричні методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, системний аналіз, моделювання, антропометрія, педагогічне тестування, педагогічні спостереження і експеримент, методи математичної статистики. Результати дослідження. Статистично достовірі розбіжності середніх групових результатів тестування спостерігаються у наступних тестах: №2 “Ходьба по сегментах шестигранника (кроки)” (p < 0,033), №3 “Біг 30 м (с)” (p < 0,001), №4 “Стрибок у довжину з місця (см)” (p < 0,002), №5 “Біг 300 м (хв) (p < 0,001), №6 “Підтягування на канаті у змішаному висі (разів)” (p < 0,038), №7 “Човниковий біг 4х9м (с)” (p < 0,001), №8 “Піднімання в сід за 1 хвилину (разів)” (p < 0,009), №11 “Зріст (см)” (p < 0,001), №15 “Відстань від акраміону до акраміону (см)” (p < 0,001), №16 “Індексна оцінка рухливості в плечових суглобах” (p < 0,005), №17 “Бокові кола з гімнастичною палкою (бали)” (p < 0,009), №18 “Частота рухів руками (разів)” (p < 0,048),, №20 “Ходьба по прямій лінії після 5 обертів (см)“(p < 0,002), №21 “Хват падаючої палиці Дитріха (см)” (p < 0,036). Висновки. Для підсумкового педагогічного контролю рухової і функціональної підготовленості хлопчиків 7 років може бути використана перша дискримінантна функція з акцентом на найбільш інформативні змінні. Якщо результати показані хлопчиками 7 років будуть класифікувтися як результати подібні до результатів хлопчиків 8 років, то можно стверджувати про ефективність фізичного виховання. Для підсумкового педагогічного контролю рухової підготовленості хлопчиків 8 років орієнтиром є рузультати хлопчиків 9 років з акцентом на найбільш інформативні показники дискримінантної функції. Ключові слова: рухова підготовленість; хлопчики 7—9 років; дискримінантна функція. </div
Article
Full-text available
The purpose of the research is to determine the main indicators of motor abilities development in the 10th-11th-grade boys. Materials and methods. To achieve the tasks set, the research relied on the following methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing and methods of mathematical statistics. The participants in the study were 28 high-school boys (14 boys of the 10th-grade and 14 boys of the 11th-grade). Conclusions. The general level of motor readiness of the 10th-11th-grade boys is evaluated as average. The 10th-11th-grade boys showed statistically significant deviations in the tests intended to reveal their coordination abilities, relative strength and speed-strength abilities (p
Article
Full-text available
Research objective. To experimentally ground the technological approaches to evaluation of the training effects of primary school girls’ power loads. Materials and methods. To achieve the tasks outlined, the research relied on the following methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, modeling, pedagogical observations and experiment, methods of mathematical experiment planning (complete factorial experiment, 2k type), discriminant analysis. The participants in the study were 32 second-grade girls. Research results. The training pattern effects the dynamics in the test results for the second-grade girls. The test results can improve provided that the power load brings about significant changes after the training at each spot, after the lesson (immediate training effect), and twenty four hours after the power load (delayed training effect). The higher the dynamics is for the immediate and delayed training effects, the more significant are the improved results of the power tests observed after as few as three lessons. Conclusions. The discriminant function can be used to classify the training effects of the second-grade girls’ power loads. The first canonical function explains the results variation by 96,2%. This suggests that it is highly informative. The centroid coordinates for five groups allow to interpret the canonical functions according to their role in differentiating the grades by the training effects of the power loads of the primary school girls. The positive pole of the first function has the condition centroids at the beginning of the power loads, after three, six, nine and twelve lessons; the negative pole has the centroids of the training effects after the power loads, after the lesson, after 24 hours. Thus, the reaction to the power load has immediate, delayed and cumulative training effects. The biggest cumulative training effect is after twelve lessons (3.045).
Article
Full-text available
Purpose: to optimize physical exercises’ training regiment in educational process of 14-15 years old girls. Material: in experimentgirls of 14 years age (n=24) and 15 years (n=24) participated. The plan of factorial experiment was used. Results: we have shown influence of quantity of exercises’ repetitions (Х 1) and rest intervals (Х 2) on effectiveness of physical exercises’ training. We have offered complex approach to studying of objects, which admits simultaneous varying of several factors for assessment of their interactions’ influence. Simultaneous varying of factors by special program ensured studying of each of them in different conditions. It permitted to receive more reliable conclusions, suitable for changeable conditions. Conclusions: it was established that increase of training process’s effectiveness is possible on the base of analysis of regressive models, calculation of optimal modes of physical exercises’ fulfillment in process of their mastering at school physical culture lessons.
Article
Full-text available
p> Мета дослідження — обґрунтувати критерії оцінки знань студентів у процесі вивчення навчального курсу «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» для освітньо-кваліфікаційного рівня 6.01020101 — бакалавр. Методи дослідження — вивчення літературних джерел і програмно-нормативних документів, теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних, системний підхід. Основні результати дослідження. Концепція курсу «Організація і методика оздоровчої фізичної культури» полягає у системному викладі матеріалу, який дозволяє сформувати у студентів знання, уміння і практичні навички необхідні вчителю фізичної культури для організації та проведення різних форм фізкультурно-оздоровчих занять.</p
Article
Full-text available
p> Мета роботи — визначити особливості функціональної та рухової підготовленості хлопців восьмих та дев’ятих класів. Матеріал і методи. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження. У дослідженні прийняли участь 17 хлопців 8 класу, 17 хлопців 9 класу. Висновки. У хлопців 8—9 класів нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні 1, 5 і 2: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість оцінки функціональної підготовленості учнів 8—9 класів за допомогою проб Штанге, Генчі і Серкіна. У хлопців 8—9 класів нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції, які дозволяють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні 8, 7 і 9: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. Вищевикладене свідчить про можливість оцінки рухової підготовленості учнів 8—9 класів за допомогою тестів 8, 7 і 9. У хлопців 8—9 класів структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції свідчать, що функція найбільш суттєво зв’язана з 8 і 9 змінними: чим більше уваги приділяється статичній і швидкісній силі, тим більша вірогідність підвищення рівня рухової підготовленості хлопців 8—9 класів.</p
Вправи в парах 1. В. п. — стоячи друг за другом, руки внизу з'єднані
 • № Комплекс
Комплекс № 4. Вправи в парах 1. В. п. — стоячи друг за другом, руки внизу з'єднані.
Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи (102 уроки для кожного класу). -Харків: Торсінг
 • Ю В Васьков
 • І М Пашков
Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 5-9 класи (102 уроки для кожного класу). -Харків: Торсінг, 2003. -288 с.
Учебник для техникумов физической культуры / Под ред
 • Гимнастика
Гимнастика. Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. А.Т. Брыкина и В.М. Смолевского. -М.: Физкультура и спорт, 1985.
Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5—11 класах: Метод. рек
 • М С Дубовис
 • С Ф Цвек
Дубовис М.С., Цвек С.Ф. Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5—11 класах: Метод. рек.
Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ
 • П К Петров
Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник. В 2-х частинах. -3-є вид., випр. і доп. -Харків: ОВС
 • О М Худолій
Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник. В 2-х частинах. -3-є вид., випр. і доп. -Харків: ОВС, 2004. -Ч. 1. -414 с.
Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім
 • О М Худолій
Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. -Т. 2. -Х.: Консум, 1998. Надійшла до редакції 26.01.2008 р.
Учебник для институтов физической культуры / Под ред В.М. Смолевского. — Изд. 3-е, перераб., доп
 • Гимнастика И Методика Преподавания
Гимнастика и методика преподавания: Учебник для институтов физической культуры / Под ред В.М. Смолевского. — Изд. 3-е, перераб., доп. — М.: Физкультура и спорт, 1987.
Method of planning of educational work from gymnastics at school. In article exposed method of planning of educational work from gymnastics at school. Formulated basic vimogo to organization of document. Keywords: planning, documents, gymnastics
 • М Houdoliy О
Houdoliy о.М. Method of planning of educational work from gymnastics at school. In article exposed method of planning of educational work from gymnastics at school. Formulated basic vimogo to organization of document. Keywords: planning, documents, gymnastics.
Учебник для ин-тов физ. культ. -Изд. 2-е / Под ред
 • Гимнастика
Гимнастика. Учебник для ин-тов физ. культ. -Изд. 2-е / Под ред. А.М. Шлемина и А.Т. Брыкина. -М.: Физкультура и спорт, 1979.