BookPDF Available

Regionalne szlaki turystyczne. Idea, potencjał, organizacja

Authors:
  • Turystyka Kulturowa

Abstract

Podmiotem opracowania Autor uczynił tematyczne szlaki o charakterze regionalnym. Natomiast przedmiotem zainteresowań badawczych była wszechstronna ocena walorów poznawczych i turystycznych analizowanych fragmentów przestrzeni geograficznej. Cele heurystyczne podjętej drogi badawczej zostały określone w następujących kontekstach: o systematycznym – przedstawienie i uporządkowanie terminologii, dotyczącej szlaków tematycznych w ramach wszechstronnie rozumianej turystyki kulturowej; o metodycznym – opracowanie spójnego algorytmu oceny potencjału turystycznego regionalnych szlaków tematycznych; o poznawczym – powiększenie zakresu posiadanej wiedzy na temat stopnia zorganizowania i sprawności funkcjonalnej regionalnych szlaków tematycznych; o praktycznym – wskazanie działań, prowadzących do poprawy pozycji konkurencyjnej linearnych systemów recepcji turystycznej. Układ przedłożonego opracowania jest logiczny. Autor rozpoczął proces badawczy od jasnego sformułowania celów podjętej pracy. Wiodącym celem recenzowanej książki była krytyczna konkretyzacja metody oceny potencjału rozwojowego regionalnych szlaków tematycznych. Proces postępowania naukowego miał charakter komplementarny i dotyczył następujących zakresów problemowych – organizacji i zarządzania szlakiem, atrakcyjności wyodrębnionej przestrzeni turystycznej, jakości usług świadczonych odwiedzającym szlak, walorów kulturowych szlaku, uzupełniającej oferty spędzania czasu wolnego podczas wędrowania szlakiem, poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej. Niewątpliwie poruszane zagadnienia należą do dość złożonych, z jakimi można się spotkać na kartach opracowań z kręgu analiz turystycznych. Do zrealizowania zamierzonych celów Autor wybrał interesujący poznawczo i realnie funkcjonujący w przestrzeni geograficznej Szlak Piastowski. Dokonany dobór obszaru weryfikacji przyjętego algorytmu waloryzacji należy uznać za trafny. Oczywiście nie można wykluczyć krytycznych uwag dotyczących doboru regionalnego szlaku tematycznego. Z uwagi na cel ocenianego opracowania, wskazany system linearny spełnia podstawowe kryteria merytoryczne. W podsumowaniu recenzowanej książki wskazano na aplikacyjny aspekt podjętych rozważań teoretycznych oraz na szanse praktycznego wykorzystania przeprowadzonej weryfikacji empirycznej przygotowanych narzędzi waloryzacyjnych. Praca jest zatem opracowaniem obszernym, posiadającym istotne walory teoretyczne i aplikacyjne. Zagadnieniem pierwszorzędnej wagi w monograficznych opracowaniach naukowych jest precyzyjne zdefiniowanie stosowanych pojęć. Przede wszystkim powinno to dotyczyć adekwatnego przedstawienia rzeczywistości oraz jej interpretacji z zastosowaniem pojęć uznanych za właściwe. W recenzowanej rozprawie kluczowymi określeniami są turystyka kulturowa, szlak turystyczny, produkt turystyczny oraz system. Autor, na podstawie bogatego przeglądu literatury określił poprawnie konieczne pojęcia, stosując je w sposób konsekwentny i przemyślany. Fundamentalnym elementem badań naukowych jest dobór i wykorzystanie właściwych metod. Zastosowanie odpowiedniej metodyki badawczej wpływa znacząco na otrzymywany obraz rzeczywistości. Wykorzystane podejście metodyczne w recenzowanym opracowaniu należy ocenić pozytywnie. Przegląd dotychczasowego, dorobku wielu dziedzin badawczych, pozwala dojść do przekonania, że zagadnienia oceny walorów i atrakcyjności obszarów, obiektów, zjawisk nie są problemem nowym. Ostatecznie Autor zdecydował się na wykorzystanie powszechnie stosowanej metody waloryzacyjnej, tzn. bonitacji punktowej. Książka jest oryginalnym i interesującym przedsięwzięciem naukowym. Podjęcie tematu aktualnego jest bezsprzecznie atutem opracowania. Jednocześnie należy dodać, że podjęte przez Autora analizy dotyczące problemów organizacji i zarządzania regionalnymi szlakami tematycznymi są istotną wartością praktyczną tej książki. Całość przedsięwzięcia wydawniczego została przedstawiona w klarowny i konsekwentny sposób. Autor przekonująco i rzetelnie przygotował ważną pracę monograficzną. Zarządzający turystyką otrzymali użyteczne narzędzie pomocne w kształtowaniu logicznej przestrzeni turystycznej.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.