ArticlePDF Available

Branding strategies during economic crisis: Avoiding the erosion

Authors:

Abstract and Figures

The purpose of this article is to analyze marketing actions, which should and should not be taken by companies during economic downturn. Today consumers are more price sensitive and less brand loyal than ever before. Economic crises brought hard times into various markets; consumers buy according to special offers and do not notice brands' advantages and their message to them. Main market players have started price wars, which weakens brands and their positions in the market. Different markets require different marketing actions to achieve goals, although price wars are not a solution during economic downturn, especially for well-known and established brands. Marketing strategy, branding and appropriate actions, should be strong, but reach every consumer, especially those with reduced amount of revenue. This paper analyses factors which influence brands' growth. It also tries to understand, what drives consumers to buy appropriate brand. What could be done today, when brands face challenging times (great examples, how companies faced price wars). Also analyses strong brands performance during hard times (in our case, Kellogg's).
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... The meaning of a price war is always tricky, for the prejudice and abuse of the process (Zhang and Round 2011). Grundey (2009) defined price war as" a term used as an indicator to the state of intense competitive rivalry accompanied by a multi-lateral series of price reductions. One competitor will lower its price, and then others will lower their prices too in order to match. ...
... During financial crises; consumers make buying decisions according to the special offers, not the brands. The leading companies have launched price wars, which have a negative impact on their brands and positions (Grundey 2009). ...
... Price wars may be good for customers, who can benefit from lower prices (Grundey 2009, Heerde et al. 2008. But, the cost of a price war is expensive for organizations (Smith 2012). ...
Article
The hospitality and airline industries tend to be in a never-ending competition. This competition in many situations leads to a crisis with many forms such as price wars, emergence of a new competitor with lowered price products and competitors following fast-second strategy. So, this paper is a conceptual research that outlines these different forms of crisis of competition. Furthermore, it indicates how organizations face competition and how they set strategies for survival and coexist in the highly competitive market. This paper also overviews case studies from the hospitality and airline industry and their response to competition. Keywords: crisis of competition, concept of competition, competitive position, price wars, fast-second strategy
... Since customers may lose their job, and as a result of that, they reduce their expenditure by purchasing lower priced items (Ang, 2001). In such situations, companies try to increase the demand and possibly boost their sales by offering price discounts (Ang, 2001;Grossberg, 2009;Grundey, 2009). Based on previous studies, companies generally either keep the same prices but offer products with higher quality with the assumption that customers will stay loyal because of values added, or reduce prices but do not change the quality of the product (Ang, 2001;K€ oksal and € Ozg€ ul, 2007). ...
... Researchers have declared that companies need to consider online advertising as it is highly cost-effective (Bagautdinova et al., 2016;Grundey, 2009;Martin and Isozaki, 2013;Papasolomou et al., 2016;Quelch et al., 2009). In the same vein, Kirtiş and Karahan (2011) stated that to promote their brands and other marketing activities, firms need to invest in social media marketing as a cost-effective platform that is highly convenient to market products to target audiences during a crisis. ...
Article
Full-text available
Purpose This study aims to answer two important questions: (1) Whether companies should reduce or increase the marketing expenses to face the recession caused by COVID-19? and (2) What marketing mix strategies should companies undertake to shine in the post-pandemic world? Design/methodology/approach As recession caused by the COVID-19 crisis is one of the main drivers of business environment and customer behaviour changes, the authors systematically reviewed articles on marketing mix strategies during recessions. Out of 1,128 documents extracted from the Scopus database, 41 English-written articles were selected and analysed. Findings This study illustrates: (1) marketing budgets should not be cut during COVID-19 and (2) the marketing mix practices and strategies that firms should undertake during COVID-19 pandemic in terms of product, price, promotion, and place were explained. Originality/value The findings of this study advance the understanding of marketing strategies and practices that should be adopted and put into practice to deal with the impacts of COVID-19 on the business environment and shine in the post-COVID-19 world.
... Yapılan araştırmalarda, kriz algısının hâkim olduğu ekonomilerde tüketicilerin fiyat konusunda hassas olduğu ve markalara olan sadakatlerinin de minimum seviyeye gerilediği ifade edilmiştir (Grundey, 2009;Drewniak ve Karaszewski, 2016;He ve Ran 2015). Bir başka araştırmada ise yaşanılan kriz algısında tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirdiği ve bazı harcama kalemlerinde farklılaşmalar olurken bazılarında ise hiç değişme yaşanmadığı tespit edilmiştir. ...
Conference Paper
Akreditasyon çok sayıda ülkede ve sektörde topluma yönelik olarak sunulan program ve hizmetlerin kalitesinin, niteliğinin, verimliliğinin ve etkililiğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir. Bu nedenle akreditasyon eğitim alanında da önemli bir yere sahiptir. Çünkü eğitim, hem toplumların hem de insanlığın gelişimini ve devamlılığını sağlayan en önemli alan olarak görülmektedir. Özellikle eğitim sistemlerinin uygulayıcısı ve lokomotifi durumunda olan öğretmenlerin eğitimi ve bu eğitimin kalitesi ülkelerin geleceği açısından son derece önemlidir. Buna bağlı olarak öğretmen yetiştirme politikaları, gelişmiş ülkelerin gündeminde öncelikli olarak yer almaktadır. Öğretmen eğitimi ile ilgili konuların küresel düzeyde gündemin en üst sıralarında yer alması, öğretmen eğitiminin kalitesini arttırma ile ilgili çalışmalara uluslararası yönde bir hız kazandırmaktadır. Dolayısı ile öğretmenlik eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu konusu daha fazla önem kazanmaktadır. Öğretmen eğitiminin niteliğinin arttırılması ve bu niteliğin güvence altına alınması, sürekli bir iç ve dış denetimle sistemli olarak yürütülmesi, ilgili kesimlere (veliler, öğrenciler, okullar vb.) öğretmen eğitiminin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi yalnızca etkili bir akreditasyon sistemi ile sağlanabilir. Etkili bir akreditasyon sistemi geliştirebilmek veya mevcut akreditasyon sisteminin niteliğini arttırmak için farklı ülkelerdeki öğretmenlik eğitimi değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının incelenmesi gerekmektedir. Ancak ilgili alan yazın incelendiğinde bu konuyla ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle Türk eğitim sisteminin şekillenmesinde önemli etkileri olan, akreditasyon alanında büyük bir kazanım elde etmiş ve öğretmen eğitimi programlarının akreditasyonu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş Fransa’yla ilgili akreditasyon konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada Fransa'daki öğretmenlik eğitim programları değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında: 1. Fransa’daki öğretmenlik eğitimi programlarına yönelik olan akreditasyon kuruluşları nelerdir? 2. Mevcut akreditasyon kuruluşlarının amaçları nelerdir? 3. Akreditasyon süreci nasıldır? 4. Standartları ve başvuru şartları nelerdir? 5. Bu akreditasyon kuruluşlarının Fransa eğitim sistemi için önemi nedir? 6. Fransa’daki ve Türkiye’deki öğretmenlik eğitim programlarının daha etkili şekilde değerlendirilebilmesi ve akredite edilebilmesi için neler yapılabilir? gibi sorulara yanıt aranmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara dayalı olarak hem Fransa’daki hem de Türkiye’deki öğretmenlik eğitim programları değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına yönelik öneriler sunulmuştur. Ayrıca çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye’de yükseköğretimde öğretmen eğitimine yönelik yapılan uygulamaları geliştirmeye yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Öğretmenlik Eğitim Programları, Akreditasyon, Fransa.
... Yapılan araştırmalarda, kriz algısının hâkim olduğu ekonomilerde tüketicilerin fiyat konusunda hassas olduğu ve markalara olan sadakatlerinin de minimum seviyeye gerilediği ifade edilmiştir (Grundey, 2009;Drewniak ve Karaszewski, 2016;He ve Ran 2015). Bir başka araştırmada ise yaşanılan kriz algısında tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirdiği ve bazı harcama kalemlerinde farklılaşmalar olurken bazılarında ise hiç değişme yaşanmadığı tespit edilmiştir. ...
Conference Paper
İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak toplumsal yaşamda pek çok değişimi ve gelişimi beraberinde getirmiştir. Ayrıca salgın hastalıklar, küresel ısınma, yoksulluk, savaş, terör ve göç gibi küresel sorunların artması dünyada çok sayıda probleme neden olmuş, bu durum insan yaşamını olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler toplumsal süreklilik için sorumluluk sahibi olan, bilgiyi üreten, paylaşan, doğru bilgiye erişebilen, demokratik ve evrensel değerleri özümsemiş nitelikli insan gücünün gerekliliğini arttırmıştır. Ancak nitelikli insan yetiştirmek nitelikli bir eğitim ile mümkündür. Nitelikli eğitim ise nitelikli öğretmenlerin yetişmesi ve eğitim sistemine dâhil olması ile sağlanabilir. Bu nedenle değişen ihtiyaçlar ve dünya düzeni doğrultusunda öğretmenlik mesleği, öğretmenlik mesleğinin önemi, yeterlikleri ve rolleri her toplumda güncelliğini koruyan en temel eğitim konuları arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak öğretmen yetiştirme, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de eğitim sisteminin en öncelikli çözüm bekleyen alanlarından biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu sorunun başarılı şekilde çözümlenebilmesi için diğer ülkelerin öğretmen yetiştirme konusundaki deneyimlerinin, bu konuyla ilgili geçmişlerinin ve günümüzdeki mevcut durumlarının araştırılması ve incelenmesi büyük öneme sahiptir. Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilen Fransa, 1789 Fransız İhtilali’nden itibaren bütün dünyayı pek çok alanda etkilemiştir. Türk eğitim sisteminin şekillenmesinde de önemli etkileri olan Fransa’nın öğretmen yetiştirme konusundaki geçmişi, deneyimi ve bu konudaki mevcut uygulamaları merak konusu olmuştur. Ancak ilgili alan yazın incelendiğinde bu konuyla ilgili yapılmış çalışmaların çok sınırlı olduğu ve güncel olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada, Fransa’da öğretmen yetiştirme konusu incelenmiş, öğretmen yetiştirme sürecine tarihsel gelişimi içerisinde bakılmış, bugünkü öğretmen yetiştirme uygulamalarının güçlü yanları ve sorunları ortaya konmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara dayalı olarak hem Fransa’daki hem de Türkiye’deki öğretmen yetiştirme uygulamalarına yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma, nitel temelli bir araştırma olarak tasarlanmış, çeşitli resmi metinler, ikinci el kaynaklar ve bilimsel çalışmalar doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme Programları, Eğitim Tarihi, Fransa.
... Yapılan araştırmalarda, kriz algısının hâkim olduğu ekonomilerde tüketicilerin fiyat konusunda hassas olduğu ve markalara olan sadakatlerinin de minimum seviyeye gerilediği ifade edilmiştir (Grundey, 2009;Drewniak ve Karaszewski, 2016;He ve Ran 2015). Bir başka araştırmada ise yaşanılan kriz algısında tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirdiği ve bazı harcama kalemlerinde farklılaşmalar olurken bazılarında ise hiç değişme yaşanmadığı tespit edilmiştir. ...
Conference Paper
Full-text available
With the developing technology in recent years, the tendency towards digital world has increased and this has affected the demand for microchips. Today, the supply of microchip is needed in the production of many products such as home electronics, cryptocurrency mining devices, game consoles, automobiles and devices needed in the health sector. Microchip shortage due to increasing demand in the global context began to deepen in 2020 with the Covid-19 pandemic. From the perspective of the automotive sector, which is one of the sectors most affected by the microchip shortage, the effects of the crisis on the supply chain can be seen more clearly. The manufacturing process of a microchip producer takes about two months. The time from order to shipment can take up to four months in total. There are close to 100 microchips in a modern vehicle. Automotive manufacturers who cannot supply microchips have nearly 10 million pending orders. Microchip manufacturers, on the other hand, have serious problems in the supply of raw materials. Raw material problems that started with natural disasters and water scarcity; Microchip manufacturers have faced a very serious crisis with the increasing demand of consumers for higher technology products with the developing technology and pandemic. The theory of constraints was introduced by Dr. Eliyahu M. Goldralt in the early 1980s. The theory of constraints is a theory that includes finding the factor that reduces the system performance by creating disruptions in the functioning of the systems and improving the system. In this theory, the system is considered as a chain, and the weakest of the links that make up the chain is called the "constraint". The theory suggests focusing on the constraint to improve the system with empirical methods. In this study, the microchip shortage experienced due to the disruptions in the supply chain in recent years, the reasons for its emergence, the action plans proposed to overcome the microchip shortage are shared in a global context. In this study, the theory of constraints is presented as a model for improving the bottleneck created by microchip shortage in corporations. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte dijital dünyaya olan yönelim artmış ve bu durum mikroçiplere olan talebi etkilemiştir. Günümüzde ev elektroniği, kripto para madenciliği cihazları, oyun konsolları, otomobiller ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan cihazlar gibi birçok ürünün üretiminde mikroçip tedariğine ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel bağlamda artan talebe bağlı yaşanan mikroçip kıtlığı, 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile derinleşmeye başlamıştır. Mikroçip kıtlığından en çok etkilenen sektörlerden olan otomotiv sektörü açısından bakıldığında, krizin tedarik zinciri boyutundaki etkileri daha net görülebilmektedir. Mikroçip üreten bir firmanın imalat süreci iki aya yakın sürmektedir. Siparişten sevkiyata kadar geçen süre ise toplamda dört ayı bulabilmektedir. Modern bir araçta 100’e yakın mikroçip bulunmaktadır. Mikroçip tedarik edemeyen otomotiv üreticilerinin 10 milyona yakın bekleyen siparişi bulunmaktadır. Mikroçip üreticisi firmalar ise hammadde tedarikinde ciddi sorunlar yaşamaktadır. Doğal afetler ve su kıtlığı ile başlayan hammadde sorunları; gelişen teknoloji ve pandemi ile birlikte tüketicilerin daha yüksek teknolojili ürünlere olan talebinin beklenenin üzerinde artması ile birlikte mikroçip üreticileri çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Kısıtlar teorisi 1980’li yılların başında Dr.Eliyahu M.Goldralt tarafından ortaya konulmuştur. Kısıtlar teorisi sistemlerin işleyişinde aksamalar yaratarak, sistem performansını düşüren unsurun bulunması ve sistemin iyileştirmesini içeren bir teoridir. Bu teoride sistem bir zincir olarak ele alınmaktadır ve zinciri oluşturan halkalardan en zayıf olanı “kısıt” olarak adlandırılmaktadır. Teori, sistemin ampirik yöntemler ile iyileştirilmesi için kısıta odaklanılmasını önermektedir. Bu çalışmada son yıllarda tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle yaşanan mikroçip kıtlığı, ortaya çıkış nedenleri, mikroçip kıtlığı ile mücadelede önerilen eylem planları küresel bağlamda paylaşılmıştır. Çalışmada kısıtlar teorisi, mikroçip kıtlığının işletmelerde yarattığı darboğazın iyileştirilmesine yönelik bir model olarak sunulmuştur.
... In the past, typical consumer perceptions depended on the consumption of agricultural or industrial products, services, and housing (Grundey, 2009). Consumer behavior is the decisionmaking process of searching for information about a product or service, buying it, using it, evaluating it, and continuing to buy it (Valášková and Klieštik, 2015). ...
Article
Full-text available
COVID-19 began to spread worldwide in early 2020. Various governments have taken measures such as isolation, travel bans, and evacuation, mandating people to wear masks and go out less, in an attempt to prevent the spread of the virus. Governments also restrict human contact service industries, including beauty and hair salons. When the pandemic was very serious, consumers had great doubts about going for hairdressing so the beauty industry was greatly affected. This study designed and developed an app platform that considers the COVID-19 and is used for the psychological role of consumer safety. The methodology of this research is a qualitative study. Based on the Capability, Opportunity, Motivation, Behavior (COM-B) model, and presenting the context of capabilities, opportunities, and motives of the theoretical framework, this study investigates the factors that identify the demand for the development of the platform for the beauty industry app matching mechanism. Four groups of people including consumers, beauty technicians, store managers, and application development engineers all conduct interviews based on their ability, opportunity, and motivation after experiencing the using application of OpenBeautiful. The results found that all groups of people already had the knowledge and ability to avoid infection in a pandemic, so it was possible to establish the need and feasibility of using the app platform. The use of the beauty industry app platform can bring new consumption patterns and career opportunities, and can trigger more business behavior activities. Therefore, this study starts from the COM-B model, and then explores the user needs of the platform according to the COM-B model framework, and proposes the mechanism and platform of app matching. Finally, based on the conclusion of the study, we propose practices and suggestions for the future operation of the app matching platform.
... Concerning learning orientation, 'strategic' and 'operational' agility may assist in transforming and making them resilient to deal with current or potential weakness and threats faster than its competitor. At strategic level, each department (customer service, supply chain, employees, IT, resources) should be responsible for ensuring the protection of the brand, and identifying unexpected risks and shocks inside and outside the business environment (Grundey, 2009;Tilman & Jacoby, 2019;Al Shehab, 2020). Whereas, operational agility require openness and commitment to learning, offer quality enhancement of its existing products / services better, faster, cheaper for existing customers, and ability to create new knowledge (Denning, 2018). ...
Article
Full-text available
Social media /online platforms are particularly important in times of crisis, as they are a vital channel for providing and ensuring access to information about products and services in an efficient manner. In a time of crisis and economic down turn, businesses usually begin to cut expenses, while they reduce their marketing budget; the key question is how business make an effort to be visible for their customers and how they react to uncertain situation. This research will review the existing literature to lays out the theoretical foundations to extract the ‘happenings’ and issues of marketing during the crises and provide some evidence of the global companies. It would suggest how businesses can better prepare themselves so that they can be more resilient to overcome the uncertainty and more agile to cope with these challenges in future. Despite the perennial need to understand and manage uncertainty in business, there is lack of data that highlight on the corporate marketing communication approaches for their customers. The findings of this research suggested that, during any crisis or high uncertainty, businesses must prepare themselves to alter their corporate marketing communication approaches and strategies, for their customers. This will reduce stereotype attitude, confusion, backlash or any negative connotation. To stay afloat in a highly competitive digital world, businesses can focus on clarity and tone of the communication message, align their operational and strategic process and it outcomes. Be vigilant by identifying the vulnerability and refocusing on brand values. Gather intelligent information using analytical tools – internal and external information. Devise appropriate reactive and proactive responsive strategies to survive in uncertain situation.
... During crises, customer buying behaviour changes. Consumers become more price-sensitive (Van Heerde et al., 2013;Hampson and McGoldrick, 2013;Grundey, 2009), especially the mass-market, and less interested in unique products (Hoekstra and Leeflang, 2020). Lowered people's income, lost jobs, uncertainty force them to reduce consumption expenditures and switch to cheaper options (Diallo and Kaswengi, 2016). ...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic has affected all aspects of people's lives, politics, and business. The pandemic forced businesses to overlook their strategies including the marketing function. Therefore, the research aims to determine changes in organizations’ marketing management that have been induced by the COVID-19 pandemic in Lithuania. To achieve the aim of the research the analysis and synthesis of scientific literature and questionnaire research have been applied. The analysis of the research results revealed that organisations increasingly take advantage of the benefits of e-commerce. Nevertheless, most of the organisations do not follow global recommendations not to decrease marketing or advertising budgets during the crisis, and it was especially evident during the first wave of the COVID-19 pandemic. Moreover, the assumption could be made that the COVID-19 pandemic will accelerate the paradigm shift in a business-consumer relationship. The provided results are valuable for scientists as well as marketing practitioners. Insights provided in the research will enable organisations to react appropriately to the crisis and take necessary marketing actions. Moreover, the received results have indicated the changes which occurred in the marketing landscape. These findings create scientific value and provide a basis for further research. JEL Codes - H62; H62
Conference Paper
The objective of this study was to determine the impact of the COVID-19 pandemic by examining the mar-keting mix strategy for Thai gem and jewelry businesses to find ways for business by exploring the marketing mix com-position of 369 jewelry and gems businesses in Thailand. Marketing mix difference was tested by using Paired Samples t-test during pre-and post-COVID and tested the hypothesis using multiple regression analysis. Results found that COVID-19 epidemic has affected almost every marketing mix component (price, distribution, sales promotion, and product) with a statistically significant difference between pairs. Therefore, business units must emphasize and adjust their marketing mix in order to cope with new opportunities, such as creating a new platform for online sales, focusing on speed adaptation, and bringing more innovation to business in order to take advantage of this crisis.
Article
The research study tries to understand teenagers’ online engagement and the behavioral transformation in buying stuff online. The study also tries to ideate the stability of spike in online buying (if any) and its sustainability. Statistical tools like the K-S test, M.L.R. test, Pearson Correlation has been used to justify the study and the usage of machine learning algorithms to construct a predictive model of behaviour and its efficiency. The study will help online retailers understand their sales figures’ stability. It will allow them to strategize their marketing functionalities to make the space more attractive even after the world comes out of the pandemic. The increasing usage of intelligent android devices and relatively cheap data has surged the penetration of online engagements among all the age group peoples. The youngsters are engaging in online stuff hence bringing down a considerable transformation in buying behaviour, pattern, and a collective change in marketers’ approach to strategizing according to the ever-evolving market forces.
Article
For over two decades, it has been argued that the brand is an important value creator and should therefore be a top management priority. However, the definition of what a brand is remains elusive. This comprehensive textbook presents the reader with an exhaustive analysis of the scientific and paradigmatic approaches to the nature of brand as it has developed over the last twenty years. Taking a multi-disciplinary approach and offering an exhaustive analysis of brand research literature, it delivers a thorough understanding of the managerial implications of these different approaches to the management of the brand. Brand Mangement: Research, Theory and Practice fills a gap in the market, providing an understanding of how the nature of brand and the idea of the consumer differ in these approaches and offers in-depth insight into the opening question of almost every brand management course: "What is a brand?". © 2009 Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen and Mogens Bjerre. All rights reserved.
Article
This article examines the model of social learning often believed to confirm the autonomy of the state from social pressures, tests it against recent cases of change in British economic policies, and offers a fuller analysis of the role of ideas in policymaking, based on the concept of policy paradigms. A conventional model of social learning is found to fit some types of changes in policy well but not the movement from Keynesian to monetarist modes of policymaking. In cases of paradigm shift, policy responds to a wider social debate bound up with electoral competition that demands a reformulation of traditional conceptions of state-society relations.
Article
Guía para la construcción de marcas, estructurada en forma de anécdotas, relatos y narraciones, uno de cuyos autores -Scott Bedbury- se ha desempeñado como consultor y artífice de la creación de marcas en firmas como Nike, Starbucks y Coca-Cola.
Career Distinction: Stand Out by Building your Brand
  • W Arruda
  • K Dixson
Arruda, W., Dixson, K. (2007). Career Distinction: Stand Out by Building your Brand. -Hoboken: John Wiley & Sons.
Crisis leadership in terra incognita: why meaning making is not enoughFraming the global economic downturn: crisis rhetoric and the politics of recessions
  • A Boin
Boin, A. (2009). Crisis leadership in terra incognita: why meaning making is not enough. In: Paul 't Hart and Karen Tindall (eds.) "Framing the global economic downturn: crisis rhetoric and the politics of recessions-.-Canberra: ANU (Australian National University), pp.309-314.
Building the Value Machine: Transforming your Businesses through Customer-Based Innovation
  • P Cheverton
Cheverton, P. (2009). Building the Value Machine: Transforming your Businesses through Customer-Based Innovation. -London: Kogan Page Ltd.
Leading in Times of Crisis: Navigating Through Complexity, Diversity, and Uncertainty to Save Your Business
  • David L Dotlich
  • Cairo
  • C Peter
  • Stephen H Rhinesmith
Dotlich, David L., Cairo, Peter C., Rhinesmith, Stephen H.. (2009). Leading in Times of Crisis: Navigating Through Complexity, Diversity, and Uncertainty to Save Your Business. -San Francisco: Jossey-Bass, a Wiley Imprint Comp.