ArticlePDF Available

A célnál fontosabb a bejárt út. A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon

Authors:

Abstract

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök 2007. július 1-jével városi címet adományozott kilenc nagyközségnek. Az újakkal együtt immár 298 a magyar városállomány. A kerek háromszázas határ megközelítése újra aktuálissá teszi a várossá nyilvánítás kérdését. Milyen tényezők rejlenek a városi címek adományozásának gyakorlata mögött az államigazgatás, illetve az érintett önkormányzatok esetében? Milyen tendenciákat fedezhetünk fel a folyamatban, illetve meddig van lehetőség a mai gyakorlat folytatására? Írásunkban ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.
FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/3
18
A várossá nyilvánítás kérdésköre idôl idôre meg-
jelenik a magyar település-földrajzi, közigazgatási
jellegû szakirodalomban. Ez a tény egyáltalán nem
meglepô, figyelembe véve, hogy különösen az el -
múlt három évtizedben ez a folyamat tekinthetô az
egyik legmarkánsabb közigazgatási változásnak.
Az 1970-es évektôl napjainkig összesen 223 te le -
lés nyerte el a városi rangot, beleértve azt a
kilenc nagyközséget, ahol az avatóünnepségekre
2007 nyarán keríthettek sort. Két évtizeddel ezelôtt
Ma gyarország településhálózata alig volt urbani -
zált, korábban még az ország általános társadalmi-
gazdasági fejlettségéhez képest is indokolatlanul
kes várost lelhettünk a térképen (BELUSZKY P.
1983). A folyamat eredményeként azonban olyan
állapotba jutott, hogy a városok egy részét (gya -
kor latilag egyharmadát) ugyanaz a szerzô találóan
fa luvárosnak titulálja (BELUSZKY P. – LYÔRI R.
2006), ezzel is jelezve, hogy megítélése szerint nem
elé gítik ki a geográfia városokkal szemben támasz-
tott kritériumait. Árnyalja a képet, hogy több,
góta városi címmel rendelke alföldi mezôros
kapcsán sem volt feltétlenül teljes a tudonyos
konszenzus, és hogy különbözô szerzôk napjaink
urbanizációs folyamatait is meglehetôsen eltérôen
ítélik meg. A maga korában (és ez csak néhány éve
volt) még inkább irreálisnak tûnt ZOLTÁN Z. (2002;
2003) fejtegetése arról, hogy a 330-350 elembôl ál
kisrosi hálózat kpítése fontos településpolitikai
prioritás, napjainkban azonban már nem látszik
lehetetlennek az sem, hogy a mostani kormányzati
ciklus végére elérjük az általa kívánatosnak tartott
értékek alsó küszöbét. Mindazonáltal az utóbbi
években a témában publikáló szerzôk – a fentieken
túl például CSAPÓ T. – KOCSIS ZS. 1997; SZIGETI E.
1998; KISS É. 2002 és DÖVÉNYI Z. 2006. – meglehe -
sen egyezô véleményen vannak abban a tekintet-
ben, hogy a várossá nyilvánítási folyamatot nem
szükséges berekeszteni, csupán körültekintôen kell
szabályozni.
A TELEPÜLÉS-FÖLDRAJZI NÉZÔPONT
A várossá nyilvánítás szabályozása és gyakorlata
nap jainkban ugyanis még mindig tartalmaz némi
feudális ízt: a köztársasági elnök döntéséhez kötött
aktus alapjában nem sokban különbözik a királyok
általvetett gyakorlattól. Az elôterjesztést ugyan
a demokratikusan választott kormány szakminisz -
tere terjeszti fel, de ettôl függetlenül az egyes te le -
lések szempontjából a cím elnyeréséhez még
mindig alapvetôen a központi hatalom kegyein ke -
resztül vezet az út. A felülrôl lefelé szervezett,
erôteljesen hierarchizált rendszerek emléke még
nagyon élénk, hiszen a települések szempontjából a
felsô hatalom, „elsô körben” a megye (SZIGETI E.
1998) jóindulatától függött egy-egy ilyen kezde -
ményezés sikere a Kádár-rendszer évtizedeiben is.
1990 után az új önkormányzati rendszer eltérô
szervezôdése a kérdés újragondolását kívánta meg,
de amikor megszületett a jogi szabályozás (A te -
letszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. tör -
A célnál fontosabb a bejárt út
A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter elôterjesztésére a köztársasági elnök 2007. július 1-jével városi címet
adományozott kilenc nagyközségnek1. Az újakkal együtt immár 298 a magyar városállomány. A kerek háromszázas
határ megközelítése újra aktuálissá teszi a várossá nyilvánítás kérdését. Milyen tényezôk rejlenek a városi címek
adományozásának gyakorlata mögött az államigazgatás, illetve az érintett önkormányzatok esetében? Milyen tenden-
ciákat fedezhenk fel a folyamatban, illetve meddig van lehetôség a mai gyakorlat folytatására? Írásunkban ezekre a
kérdésekre kerestük a válaszokat.
1Alsózsolca, Ács, Biatorbágy, Bük, Kozármisleny, Körösladány, Maglód, Mándok és Törökbálint.
2007/3 FALU VÁROS RÉGIÓ 19
vény), lényegében azt az akkoriban már többé-ke -
vésbé fennálló gyakorlatot szentesítette, hogy az
önkormányzatok közvetlenül, a korábban szûrô -
ként mûdô középszint gyakorlati kiiktatatásával2
nyújthatják be kezdeményezéseiket az illekes
miniszternek.
A törvényalkotó valószínûleg a decentralizáció
elvének és a hazai településhálózat sajátosságainak
akart megfelelni, vagy a mindenkori döntéshozó
(politikai) játékterét akarta kibôvíteni akkor, ami -
kor a folyamat szabályozásakor – a korábbi év tize -
dek gyakorlatával ellentétben – nem állított fel
szám szerûsíthetô és kötelezôen teljesítendô
célokat. A törvény szövegében egyetlen kemény
korlát jelenik meg: a pályázó településnek nagy -
zgnek kell lennie. Ezen túl általános – a kéb-
biekben azért valamivel bôvebben kifejtett – utalást
tesz arra, hogy a pályázat lényege a nagyközség
térségi szerepének és fejlettségének bemutatása:
lényegében ez az a két fô sarokpont, amely ér ke -
lési szempontként a kiírásban megjelenik. A bemu-
tatás szempontjait [15. § (2) a–i], vagyis a pályázat
tartalmi követelményeit a belügyminiszrium egy
szintén 1999-ben kiadott közleményben pontosítot-
ta. Az elôterjesztés kötelezô mellékletei közé beke -
rült egy táblázat, amely a KSH, illetve az önkor-
mányzat által kötelezôen szolgáltatott adatok körét
tartalmazza, anélkül, hogy bármelyik paraméter-
hez célszámokat társítottak volna. Mindazonáltal
az értékelés folyamán a statisztikai adatokat össze -
vetik olyan mutatókkal (kisvárosi átlag, azonos
lélekszám-kategória átlaga, megyei és országos
átlagok), amelyek jól jellemzik a pályázó település
által megcélzott kisvárosi csoportot. Az elbírálás
tehát két nyomon halad: a fejlettség és a térségi
szerep általános kritériumai kerülnek elemzésre.
A szabályozás védelmében el kell mondani: le he -
tetlen volna számszerûsített, ugyanakkor igazsá-
gos küszöbértékeket kitûzni bármely mutató tekin-
tetében. Azonos lélekszámú, gazdasági vagy tár-
sadalmi fejlettségû nagyközség egészen mást jelent
a mezôvárosias alföldi, az aprófalvas dunántúli
vagy az agglomerálódó fôvárosi környezetben:
amíg adott értékek központi voltát jelezhetik az
egyik térségben, nem biztos, hogy kiemelik a má -
sikban. Egyszerûbben megfogalmazva: az ezer fôt
nem sokkal meghaladó zempléni Pálháza vagy a
romezer lakosnál valamivel többel büszlked-
hetô ormánsági Sellye betölthet központi funk ció -
kat a saját aprófalvas környezetében, de valósággal
„elvesznének” Békés vagy Pest megye eltérô (tele -
pülés)ldrajzi adottságú térgeiben. Ugyanakkor
r a törny elfogadának pillanatában nyilván-
való volt, hogy a gyakorlatban ez a helyzet igen
sok vitát fog eredményezni, hiszen a cím odaí-
sét tulajdonképpen az egyedi, ezáltal szükségképp
szubjektív elbírálás függvényévé tette.
A gyakorlatban ez úgy mûködik, hogy a minisz -
térium a beérkezett pályázatokról összefoglalót
(táb lázatokat és rövid leírást) készít, majd a te le -
pülésügy jeles tusaiból, illetve települési ér -
dekvédelmi szervezetek delegáltjaiból ö sszeállított
bizottságot kér fel azok értékelésére. A szakmai
vélemény általában három kategóriába (támoga-
tott, megfontolandó, nem támogatott) sorolja a
pályázókat, de ez a besorolás formailag nem
kötelezi a minisztert, aki saját szempontjainak mér-
legelésével dönt arról, hogy melyik nagy z -
ségeket terjeszti fel a köztársasági elnöknek. A dön-
si folyamat ettôl a ponttó l szükgppen poli-
tikaivá, a lobbi-harcok színterévé válik. Így a vég -
leges listánr jellemzôen több (akártszer, há -
romszor annyi) telelés szerepel, mint amit a
szak mai grémium feltétlenül városnak javasolt3.
Éppen ezért a sajtóban a várossá nyilvánítási
folyamatot kísérô tudósítások és elemzések is
legin kább a pá lyázó nagyközségek polgármes te -
rének, ország gyû lési képviselôinek, neves szülöt-
teinek és ismert pártfogóinak politikai hovatarto -
zását és kapcsolatrendszerét boncolgatják, ebbôl
vonva le – a folyamat lényegét tekintve nem ritkán
helyes – következtetéseiket.
2A megyei szint szimbo likussáló szerepét jelzi a megyei, illetve regio lis közigazgasi hivataloknak az a funkciója, hogy a
beérkezett várossá nyilvánítási pályázatokat törvényességi szempontból ôk bírálják el elsôként, ugyanakkor ezen feladatuk nem
jelent érdemi szerepet. Mi több, a törvényességi szûrôn átment dokumentációkból 2007-ben négy pályázatot formai hiba miatt nem
is értékelt a minisztérium és a szartôi bizottság, illetve szinte minden alkalommal adnak be pályázatot nagyközségi jogállással
nem rendelkezô falvak is.
3A szakér i bizottság által „feltétlen javasolt” csoportból elvileg k ikerülni már nem lehet, ug yanakkorbbször is el ôfordult a
zelmúltban, hogy a politikai paritásra, illetve a megy ék közötti látszategyensúly megtartására tö rekedve a szakér i sorrendben
kiemelkedô helyezést elért település kisodródott a végül városi címet elnyert települések közül, míg nevetô sokadikként szakmailag
esélytelen települések nyerték el az áhított rangot.
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/3
20
A bemutatott folyamat és gyakorlat elkerülhe -
tetlenül a városok számának gyors növekedéséhez
vezetett. A cím odaítélése sajátos ciklikusságot
mutat. A törvény a választások évében nem en ge -
délyezi új városok avatását, minden kormányzati
idôszakban tehát három esély áll a pályázók rendel -
kezésére. 1990 és 2005 között egyértelmû tendencia
volt, hogy az elsô évben viszonylag kevés
nagyközség lépett elôre, majd a ciklus végén
nyegesen több. Ha úgy tetszik, a kezdeti meg szo -
tásokat az új választások közeledtével ake -
zûbb osztogatás váltotta fel. A címet elnyerôk
számát és (a benyújtott pályázatokhoz viszonyí-
tott) arányát tekintve a jeles eseményekhez (rend-
szerváltás, uniós csatlakozás) kötôdôen egyfajta
„amnesztia-hangulat” is tapasztalható, az aspirán-
soknak ezekben az esztendôkben jobb esélyeik
vol tak. Ebben az értelemben különlegesnek te -
kinthetô a 2007. évi gyakorlat, hiszen a ciklus elsô
évé ben soha nem avattak még kilenc új várost.
Hogy ez csak véletlen, vagy a folyamat intenzitásá-
nak újabbvekedését jelzi, azt jelenleg még bajos
volna eldönteni. Az is igaz ugyanakkor, hogy meg -
le hetôsen sok, összesen 19 település nyújtotta be
idén a pályázatát.
Ahogy a jogi megközelítés nem deklarál ilyen
szán dékot, úgy a kialakult gyakorlat mögött sem
lehet felfedezni koherens településhálózati politika
körvonalait. Arra az alapvetô kérdésre sem sikerült
még egyértelmû választ kapni a szakma képvi se lô -
inek, hogy a városi cím odaítélését egy sikeres
településfejlesztési folyamat elismeseként, avagy
egy új (települési) idôszak kiindulópontjant érté -
keljük. A felülrôl jövô településlózat-fejlesztéshez
társított negatív tapasztalatokat (is) érzékelve a
dön téshozó utoljára az 1990-es évek közepén gon-
dolta végig stratégiáját e kérdésben, amikor az
akkori belügyminiszrium megbízásából, dr. Tóth
József professzor irányításával, a Janus Pannonius
Tu dományegyetem földrajzi tanszékeinek mun ka -
társai átfogó vizsgálatban tárták fel a városhiányos
térségeket és a várossá fejlesztésre, am elnyeré -
re alkalmas településeket (TÓTH J. – TRÓ C-
NYI A. 1996). A kutatás konkrét javaslatokat tartal-
mazott, 2010-ig elôretekintve összesen 105 tele -
lés várossá nyilvánítását prognosztizálva, öt ütem-
re bontva. Ebbôl 46 nagyközség az ütemezésnek
megfelelôen, vagy annál hamarabb város lett, 22 az
ütemezéshez képest késett, de már város, 37 akkor
javasolt település pedig még nem nyerte el a címet,
s közülük 16-nak – az 1996-os elképzelések szerint
– 2010-ig kellene befutnia. A javaslat a városhálózat
bô vülésének kifejezetten dinamikus forgató -
könyvét vetítette elôre, de még így sem számolt
kereken harminc olyan nagyközséggel, amely idô -
közben mégis elôre lépett a hierarchban4.
Tanulságos ebl a szempont l a teleti kép
áttekintése (2. ábra).
1. ábra. A várossá nyilvánított települések száma és átlagos lélekszáma (1986-2007)
4A javaslatban nem szereplô, de címet elnyert települések zöme a prognosztizáltnál gyorsabb szuburbán hatásokhoz, a felértékelôdô
imázs-tényezôkhöz, valamint a keleti országrész urbanizáción keresztül történô fejlesztéséhez, így a cím relatív könnyebb megsze -
rez hetôségéhez köthetô.
2007/3 FALU VÁROS RÉGIÓ 21
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
Az 1996-os kutatás végeredményeként megfogal-
mazott terv a városodás ütemét elsôsorban Tolna,
Fe jér és Békés megyében becsülte alá, itt több
olyan nagyközség elôléptetését is javasolta,
amelyik azóta egyetlen egy alkalommal sem, vagy
éppen elsôként az idén nyújtott be pályázatot.
A kivételt talán az idén harmadszor, és ist csak
sikertelenül próbálkozó Pusztaszabolcs jelenti.
A koncepció meglehetôsen következetes volt ab -
ban a tekintetben, hogy ha egy adott térségben két
vagy több település hasonló szinten állt és meg -
osztva látta el a központi szerepköröket, akkor
mindegyiknek javasolta a várossá nyilvánítását.
Ezek közül általában csak a páros egyik tagja lett
végül város (pl.: Nagybajom igen, Böhönye nem,
Sellye igen és Vajszló nem), de olyan eset is van,
hogy egyik sem (Parád – Recsk, Gyönk – Hôgyész,
Újkígyós – Medgyesegyháza). Talán csak egyetlen
olyan eset van, ahol szomszédok közül a javaslat-
ban nem szereplô futott be (Tompa, Mélykút ro -
vására). Itt a korábban ébredô önkormányzat ter -
szetesen elônyösebb helyzetben volt. A kutatók
egyértelmûen alábecsülték Szabolcs-Szatmár-Bereg
ésmileg Pest megye urbanizációját, illetve más
szóval eltérôen ítélték meg az ottani nagyközségek
központiságát, mint ahogy némely esetekben az
üdülôtelepülések szerepét is (Zalakaros, Bada -
csony tomaj, Visegrád). Összességében mégis azt
mond hatjuk, hogy az 1996-os elôrejelzés alap -
vetôen kiállta az idô próbáját. Ennek eredmé nye -
kép pen a városhálózat évrôl évre bôvül, és bár-
mennyire is törekszik a döntéshozó a területi pari -
tás fenntartására, számos olyan szeglete akad az
országnak, ahol mind a mai napig kiterjedt vá ros -
hiányos térségek találhatók5.
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZEMPONT
Természetesen az állam nem kényszerülne újabb és
újabb települések várossá nyilvánítására, ha nem
jelentkezne évrôl évre tíz-húsz olyan nagyközség,
amely benyújtja a kezdeményezést. A települések
egy része erôsen motivált, hogy várossá váljon.
Az egyáltalán szóba jöhetô önkormányzatok közül
2. ábra. A JPTE kutatói által 1996-ban megfogalmazott javaslatok és megvalósulásuk. Szerk.: Tóth J. – Trócsányi A. alapján Pirisi G.
5Nógrád megyének évek óta nincs nagyközségi jogálsú települése, így „városesélyes” önkormányzata, a nagyközségekkel jól ellá-
tott megyék általában magas városodottsággal jellemezhetôk (Hajdú-Bihar, Békés) vagy rendre sok pályázatot adnak be (Pest,
Szabolcs-Szatmár-Bereg).
FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/3
22
sokllalja a folyamattal szükgppen együtt
helyi és térgi konfliktusokat, valamint a
felmerülô költségeket.
A várossá nyilvánítás kezdeményezése általában
valóban helyi üggyé válik. Alyázó települések
több nyire elég népesek ahhoz, hogy helyi kö zös -
gük differenciálódjon, hogy markánsan eltérô ér -
ték választások és érdekellentétek fogalmazódjanak
meg az egyes csoportok között. A közelmúltig
ebben a településméretben dominánsan független,
helyi és térségi viszonyokatl isme, nem poli-
tikai törésvonalak mentén differenciált telepü lés -
vezetés volt jellemzô. Noha a pályázatok visszatérô
mondata, hogy „a helyi közösség egy emberként
sorakozott fel az önkormányzat mögött”, ez a va -
ságban csak ritkán ennyire egyértelmû. Alig lehet
olyan pályázóval találkozni, ahol ne lennének a
kezdeményezésnek határozott ellenzôi.
Az ellenérvek több forrásból fakadhatnak. Egyik
legegyszerûbb és legtipikusabb formája politikai
gyö kerû: a kezdeményezés markánsan kötôdik a
pol gármesterek személyéhez, akik sokszor politi -
kai célkitûzéseik (2006 ôszén kampányuk) részévé
teszik a városim elnyerését. A velük szemben ál
(politikai) csoportok amelyek ezen a szinten talán
nem is elsôsorban pártkötôdések alapján, hanem
inkább személyes (esetennt helyi gazdagi)
ellentétek mentén szervezôdnek – gyakran ezen
ke resztül ismadják ellenfelüket. Másszt mind a
képviselôk, mind pedig a lakosság egyes csoportjai
rendelkeznek bizonyos érvkészlettel: sokallják a
lyázat költségeit, tartanak a városi ranggal járó
feltételezett – többletfeladatok finanszírozásától.
A la kosság soraiban gyakran fogalmazódik meg az
is, hogy féltik a „falusi nyugalmat”, úgy vélik, hogy
a városi cím önkéntelenül is a település képének
átalakulásával, a tempó felgyorsulásával, a hagyo -
mányos értékek degradálásával fenyeget, amely
eddigi életvitelük módosítására kényszeríti ôket.
Az agrártérségekbe beágyazott, komoly megaz -
da sági hagyományokkal rendelkezô vagy éppen a
falusi turizmusban érdekelt települések körében a
tes tületi üléseken sokszor a városi cím hozta res -
trik cióktól tartva támadják meg a pályázat gondo-
latát. Ez utóbbi érvelés – amelyet semmiképpen
sem lehet megalapozottnak tekintetni, éppen a
rang és a funkció különválása miatt – abban az eset-
ben kaphat különös hangsúlyt, ha olyan agglo me -
ciós településen jelenik meg, ahol a „tôsgyö -
keres” és az „újonnan jött” lakosság konfliktusa
egyébként is napirenden van. Ez eredményezte pél -
ul Törökbálinton a megkésettséget: a városi cí -
met idén elnyerô település egyértelmûen kilóg a
me zônybôl mind méretét, mind funkcióit, mind
pedig gazdasági, infrastrukturális erejét és fej lett -
ségét tekintve. Talán az egyetlen idei pályázó, ame-
lyik minden tekintetben vitán felül állóan kis ro -
sias, lakossága a kilencvenes évek közepén azon-
ban még helyi népszavazáson vetette el a várossá
válás kezdeményezését. Idén ez már fel sem
merült, az egyébként politikai értelemben erôtelje-
sen fragmentálódott településen ebben az egy kér -
désben szerencsére egységes álláspont alakult ki.
Hasonló politikai jellegû konfliktusnak esett majd-
nem áldozatul Kozármisleny pályázata is. A Péccsel
szomszédos, dinamikusan növekvô és látványosan
fejlôdô nagyközség elôzô képviselôtestülete egyér -
telmûen várospárti volt, megrendelte és elszí -
tette a szükséges dokumentációt. Az önkormány -
zati választások után felálló új testület inkább a
kezdeményezés és a várospárti polgármester ellen
foglalt állást, és szó szerint az utolsó pillanatig tar
viták után döntöttek csak a pályázat beadása mel-
lett, ami viszont rögtön sikert hozott a számukra.
Talán ennyibôl is nyilvánvalóvá vált, hogy meg íté -
lésünk szerint a várossá válás motivációja nem rit -
kán politikai. A kezdeményezés lényegesen gya k -
rabban indul ki az önkormányzattól, mint a pol -
roktól, és szorosan kötôdik a polgármester, valamint
a település vezei, tágabban értelmezve esetleg a
helyi elit tekenységéhez, akik az általuk irányított
fejlôdési folyamat megkoronázását látják a cím elny-
erésében. Szerencsésebb esetben a szán dék hoz tu da -
tos fejlesztések, a városias funkciók meg telepítésére
tett célirányos erôfeszítések több éves elôkészítése
elôzi meg a pályázat benyújtását, mint ahogy azt az
idén egyébként sikertelenüllyázó, de az elmúlt
években látványos fejlesztések so rát megvalósító
Bodajk esetében is tapasztal hattuk.
A település vezetôit mint kezdeményezôket tá -
gab ban értelmezve, a jegyzô, illetve a helyi értel mi -
ség, rajtuk keresztül a civilek szerepe a döntô.
A helyi társadalom valamely befolyásos képviselô-
je, aki elég hiteles ahhoz, hogy a pályázat oldalára
állítsa a tamáskodókat, aki szinte személyes ügy -
ként ambicionálja a sikert, a döntéshozókat és a
helyi közösség csoportjait egyaránt képes meg -
gyôz ni az ügy jelentôségérôl.
2007/3 FALU VÁROS RÉGIÓ 23
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
Az elsô vagy leggyakoribb kérdés, ami az
elôkészítô testületi üléseken, esetleg közmeghallga -
tásokon megfogalmazódik, hogy milyen konkrét
elônkkel és hátrányokkal jár a városim elnye -
rése. Önmagában az a tény, hogy az arra magukat
alkalmasnak érzô nagyközségek (évente akár 20-25
te lepülés) kezdeményezik várossá nyilvánításukat,
jelzi, hogy az önkormányzatok megítélése szerint
még mindig presztízse van e címnek. Napjainkban,
szemben a tervgazdaság évtizedeivel, ezek az elô -
nyök nagyon nehezen számszerûsíthetôk. Nem
létezik például külön községi vagy városi normatí-
va. A városi címmel rendszerint együtt járó többlet-
feladatok (utóbbi idôbenldául az okmányiroda)
is inkább vonzerôként jelennek meg, ugyanakkor
s területeken (pl. más telelések l iskoba
bejáró gyermekek után já normatíva) bevé tel -
kieséssel is számolni kell. Azvetlen anyagi
elônyök közül rendszerint a személyi jövedelem -
adó helyben maradó hányadát emtik, amelyet az
állam arosokl valamivel magasabb összeg -
határig kerekít fel, amennyiben az egy fôre ju
adóerô nem éri el az évente meghatározott szintet.
Így a viszonylag rosszabb helyzetû nagyközségek
jutnak közvetlen, összegszerûen a településméret-
l függôen 2-20 millió forintos nagyságrendû
többlet forráshoz a költségvetésükben.
A kevésbé megfogható elônyök között az ismert-
ség növekedését, ezzel az új kisváros telephelyi ér -
kének emelkedését említhetjük meg. Ez a felér -
kelôdés egyaránt megmutatkozik a gazdasági
szervezetek szûkebb értelemben vett telephely-,
illetve apesg lakóhelyválasztásában is. A tele -
lés városként sokkal könnyebben jelenik meg a
valóságos és mentális térképeken, mint nagy -
községként. A várossá válás olyan cél lehet, amely
tapasztalataink szerint képes egyesíteni a helyi
lakosság különbözô érdekû csoportjait, olyan pro-
jekt, amely sikeres megvalósítása esetén közösség -
for máló erejével évekre lendületet adhat a tele -
pülésnek.
A nagyközségi/kisvárosi önkormányzatok szá -
mára a várossá válás kezdeményezése olyan pro-
jekt, amely érezhetôen kihívás elé áltja az appará-
tust. A pályázati dokumentáció lényegében mint egy
100-200 oldalas, a nagyközséget minden rész letében
bemutató, meghatározott szempontok sze rint
elkészített írásos anyagból (egyedi településmono-
gráfia) és annak táblázatos mellékleteibôl áll. A do -
kumentáció összeállítására kevés önkormány zat
vállal kozik saját maga. Egyrészt nincs hozzá meg fe -
lelô szelyi kapacitás, illetve a polgármesteri
hivatal munkatársainak nincs tapasztalatuk az ilyen
fajú írásmû elkészítésében. Ennek ellenére elô-
fordul, hogy pusztán a helyi erôkre támaszkodva
készül el a pályázat. 2006-ban Körösladány ön -
kormányzata ugyan igénybe vett külsô, szakmai
tanácsadó segítséget, de a sikeresnek minôsített do -
ku mentációt az önkormányzat munkatársai és a
helyi értelmiség képviselôi írk. Ezen a ponton
azok a települések vannak elônyben, ahol a korábbi
években például aktív helyrneti kutatások foly-
tak, kiadványok születtek, települési monográfiák,
évkönyvek jelentek meg, illetve valóban naprakész
és átfogó elektronikus nyilvántartást ke zel az appa -
rátus. Igen fontos szempont, hogy az ön kor mány -
zat kiemelten jó kapcsolatot ápoljon az intéz mény -
vezetôkkel, civil szervezetekkel, a nagy község
szellemi életét meghatározó más sze mélyekkel,
valamint a vállalkozókkal, hiszen ôk szol gálhatnak
az egyes ágazati területekrôl a pá lyá zathoz szük-
ges részletes adatokkal és információkkal.
A pályázatok zömét azonban külsô szereplôk
készítik el. Mûködnek a piacon tanácsadó cégek és
szakmai mûhelyek, amelyek rendszeresen vállal-
nak ilyen feladatokat. Munkájuk során ôk is kény -
telenek a helyben fellelhe inforciókra tá -
maszkodni, de elônyük, hogy képesek határozot-
tabban megfogalmazni a települések térgi sze -
ret. A kívülálló nézôpontjával, elfogulatlanabbul
jelenítik meg ugyanazon – a településen élôk szá -
mára megszokott, esetleg éppen ezért jelentôsnek
sem tartott – értékeket, területi és országos kontex-
tusban egyaránt. A szolgáltatásnak természetesen
meglehetôsen széles skálán szóródó ára van,
amelyet nem minden pályázó önkormányzat képes
könnyû szerrel kigazdálkodni6, míg mások befek-
tesként értelmezik, illetve kommunikálják.
A jól szervezett helyi közösség – amelynek rész -
letes bemutatása a pályázat egyik elengedhetetlen
fe jezete – a dokumentáció készítésekor is jelentôs
szerepet játszhat. A tapasztalatok ebbôl a szem-
6A 2006. évi pályázók közül két nagyközség csak hitel felvételével tudta kiegyenlíteni a pályázati dokumentáció elkészítésének
ltségét, amely semm iképpen sem a tervszerû és megfontolt gazdálko s, illetve a települési prioritások he lyes m eg fo galmazásá-
nak bizonyítéka.
FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/3
24
pontból is sokszínûek. Van olyan önkormányzat,
amely a pályázatot annak több fázisában elér he -
tôvé teszi a települési honlapon, és széles körben
reflexiókat vár. Ugyanakkor akadnak vezetôk, akik
a dokumentációt lényegében el sem olvassák, az
abban foglaltakat nem is ismerik.
A helyben egyeztetett anyagokat a pályázók
igyekeznek összhangba hozni a minisztérium
folyamatosan változó7szempontjaival. Ez a gya -
kor latban az illetékes minisztériumi ügyink
elôzetes kontrollját jelenti, akik települési bejáráson
is meggyôzôdnek a nagyközségek alkalmas -
gáról, a pályázatokban festett kép valós árnya la -
tairól. Jó tanácsokkal szolgálhatnak a pályázat kivi -
te lezésére, szerkesztésére vonatkozóan, de rend re
elh atárolódnak az esélyek latolgatásától, hiszen bár
aprólékosan feldolgozzák és kivonatolják a pályá -
zatokat a szakértôi bizottság számára, a tényleges
döntési folyamatban késôbb nem vesz nek részt.
Az önkormányzatok számára, amennyiben a
dön tést az elsô, a pályázat elkészítését és
benyújtását a második szakasznak tekintjük, itt
kezdôdik (idôben valójában általában már koráb-
ban) a harmadik fázis. Ebben igyekeznek egyen -
getni a kezdeményezés útját. Ennek egyik gyakori
dja a település ismertgének általános nö ve -
lése, a média-megjelenések intenzitásának erô -
tése, a városi címre történô aspirálás aktív kommu-
nikációja. Ennek hatásköre azonban ritkán terjed
túl a megyei sajtón, így a döntéshozókra csak
csekély befolyással lehet. Viszonylag ritkaság, hogy
a pályázó nagyközség vezetôje országosan is is -
mert, vagy legalábbis sat pártjában is jelentôsebb
funkciót betöltô politikus. Részletes vizsgálatok
ebbôl a szempontból tudtunkkal még nem készül-
tek, de „elsô látásra” úgy tûnik, hogy nincsen
egyértelmû kapcsolat a települési po lgármester
párt állása és az aktuális kormánykoalíció össze -
tétele között, már csak azért sem, mert a tele -
lések vezetôinek jó része ezen a szinten névleg még
mindig függetlenként, vagy helyi civil szervezetek
jelöltjeként irányítja községének ügyeit. Ebbôl
vetkezôen komoly szerep hárulhat helyi kö -
désû, de országosan ismert, esetleg befolyásos
személyekre, akik lobbierejükkel meghatározó be -
folyással lehetnek a végsô eredményre. Nem egy
polgármester megmozgat minden követ annak ér -
dekében, hogy települése és annak céljai még
ismertebbek legyenek8, illetve, hogy vezetô politi -
kust valamilyen ürüggyel (a legcélszerûbb egy új
be ruházás ünnepélyes átadása) a nagyközségbe in -
vitáljon, amellyel minimálisan is az országos média
fókuszába kerülhet.
Fontos feladat hárulhat még a térség országgy û -
lési képviselôjére, aki adott esetben képes lehet
befolyást gyakorolni az eseményekre. Ezek a tö -
rekvések ugyanakkor gyakran kioltják egymást, és
szemben áll velük a minisztériumnak az a jogos
igénye, hogy valamiképpen mégis csak féken tart-
sa az efféle, kevéssé szakmai alapon nyugvó fo lya -
matot. 2006 ôszén például az elsô megismert, bár
hivatalosnak semmiképpen nem tekinthetô állás -
pont két-három nagyközség elôlépését prognoszti -
zálta. Ez változott – persze már a számos alkalmas-
nak látszó pályázó ismeretében – négyre, majd vé -
gül kilencre. Végsô soron nem könnyû megmon-
dani, mi a sikeres kezdeményezés záloga: a nagy -
község térségi és országos összevetésben is ér -
tékelhetô adottságain kívül szükség van ennek
szín vonalas bemutatására, segíthetnek a megfelelô
kapcsolatok, de semmire sincs garancia, és szükség
van talán némi szerencsére, illetve kitarsra9.
ÚJ KISVÁROSOK MA ÉS HOLNAP
A jelenlegi és közelmúltli várossá nyilvánítási
gya korlat megerôsíti azokat az új kisváros-típu-
sokat, amelyeket az 1996. évi kutatás (TÓTH J. –
TRÓCSÁNYI A. 1996) leírt. A térszerkezeti típus
valamely kistérség vagy mikrotérség központja, ál -
talában sokoldalú funkciókat koncentrál, külö -
nösen a humán területen, de egyetlen ágazati funk -
ciója, vagy vonzása sem kiemelkedô. Tipikusan
ilyen települések a legkisebb újrosok (pl. Pálháza
és Ôriszentpéter), illetve az idén a címet elnyerôk
közül Mándok. A gazdasági-foglalkoztatási típus
egy-egy nagyobb vagy több kisebb vállalkozás
7 A változások egy része az értékelô fôosztály szervezeti hovatartozásából (pl. települési és lakásügyi – területrendezési és
településügyi) eredeztethetô, míg mások a törvényszerûen szubjektív pályázatok objektív értékelését, összevethetôségét segítik.
8 2006-ban akadt rá példa, hogy a városi címre pályázó település imponálóan dinamikus polgármestere a dokumentációt az abban
foglaltak széles kö rû megismertetésegett 60 példánybanszíttette el, majd szelyesen juttatta el a helyi, térgi, illetve orszá-
gos notabilitásokhoz.
2007/3 FALU VÁROS RÉGIÓ 25
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
jelenlétével vált környezete legfontosabb gazdasá-
gi központjává, legfontosabb jellemzôje a pozitív
munkaerô-rleg. Ezek a települések általában
dinamikusan fejlôdnek, köszönhetôen az élénk
gaz dasági tevékenység következtében az önkor-
nyzati költségvetésben is megnyilvánuló be -
te leknek. Ilyen telelés az idénrossá lett
nagyközségek közül a Henkel gyárának otthont
adó Körösladány. A klasszikus üdülôtelepülések
képezik a következô csoportot, ahol gyakran talál-
hatunk egészen kis lélekszámú városokat is. Ti -
pikus példa lehet erre a közelmúltból Harkány, Ba -
latonldvár, illetve Zalakaros, 2007-ben pedig Bük.
Különleges csoportot képeznek az image-típus-
ba sorolható új városok: itt a településnév nye -
gében márkanévként mûködik, valamely kulturális
vagy turisztikai termék, attrakció jelenti a település
ismertségének a bázisát. Ezek ugyan a klasszikus
értelemben vett vonzáskörzettel nem rendelkez -
nek, de ismertségük széles körû. Ebbe a csoportba
sorolható Villány, Badacsonytomaj, Pannonhalma,
Herend, Máriapócs és Visegrád is. Végül, de nem
utolsó sorban beszélni kell az agglomerációs típus-
ról is, amely az utóbbi években növekvô számban
adott új kisvárosokat. Ezeken a településeken a la -
kos gszámnak rendkívül gyors növekedéséhez az
infrastruktúra kiépülése csak a legutóbbi években
kezd felzárkózni. Valódi térségi szerepük általában
csekély, amely a nagyvárosok árnyékában reálisan
nem is igen lehet erôsebb. Feltûnô viszont gyara -
po dásuk, mind mennyiségi, mind pedig minôségi
értelemben. A legnagyobb számban ezeket Buda -
pest környezetében találjuk meg Pomázl Pilisig,
de van már példa a regionális központok térsé -
ben lévô községek dinamikus városiasodására,
illetve sikeres pályázataira is: Sándorfalva, Hajdú -
sám son, Alzsolca, Felsôzsolca, Kozármisleny.
Hogyan ítélhetô meg a várossá nyilvánítás jövô-
je Magyarországon? Úgyszólván minden szereplô
leménye önmagában is ambivalens ebben a te -
kin tetben. Mind a szakma, mind pedig a kormány -
zat kételyeket fogalmaz meg a jelenlegi folyamat
fenntartásával kapcsolatban. Az okokat érthetôen
másképp látják, a megoldási javaslatok – nevezete-
sen a szabályozás átgondolása – lényegében egy-
becsengenek. Ez áll abban a 2007. februári kel-
tezésû, a minisztérium által közzétett vitaanyagban
(ÖTM 2007), amely az önkormányzati rendszer
továbbfejlesztésével kapcsolatos problémákat vizs-
gálva kitér a várossá nyilvánítás feltételeinek mó -
do sítására is, hangsúlyozva, hogy a város elsôsor-
ban „…a törvényben elôírt közszolgáltatások térsé-
gi ellátója, szervezôje. Ezt meg kell fogalmazni az
önkormányzati törnyben is, és ehhez indokolt
igazítani a várossá nyilvánítás feltételrendszerét
is… A szükséges minôsített többség hiányában is
meg oldható a várossá nyilvánítás feltételeinek szi -
go rítása, illetve alkalmazhak a differenciált fela-
dattelepítés eszközei.” Végsô soron a vitaanyag
megfogalmazói hangsúlyoznák, megerôsítenék a
város és község közötti különbözôséget, akár az
önkormányzati törvénybe foglalt módon is. A-
ros sá nyilvánítás kritériumai így nem csak szigo -
rúb bak lennének az eddigieknél, hanem a ter-
vezetbôl kiolvasható módon határozottabb körvo -
nalat nyernének abban is, hogy a fô szempont a
térségi közszolgáltató feladatok ellátása, a közpon-
ti helyi szerepnek történô megfelelés volna.
Elvileg ez a megközelítés szakmailag korrektnek
is nevezhetô, egyetlen nem elhanyagolható prob-
mával. Nincsen benne szó – és a magyarországi vi -
szo nyokat ismerve számunkra egyébként elkép zel -
hetetlen is – a meglévôrosi címek felülvizsgá -
latáról. Pedig az valószínûleg minden hozzáértô
számára nyilvánvaló, hogy számos jelenlegi város
nem állna ki egy ilyen pbát, mertrossá nyilvá -
tásukkor a központivá válás csak egyike volt a
mérlegelt tényezôknek. Egyértelmûen ilyenek a
fent említett image-típusba sorolt települések, de az
agglomerációs kisvárosok döntô többsége elvi -
tatha tatlanul városias, mégsem rendelkezik ön -
magán túlmutató jelenggel, térgi szereppel.
Eltekintve ettôl, nem nagyon képzelhetô el olyan
szigorítás, amely ne eredményezne igazságtalan
helyzetet. A szellem kiszökött a palackból: nem egy
olyan település kapott az elmúlt évekbenrosi
rangot, amelyhez képest hasonló, vagy akár jobb
mutatókkal rendelkezô nagyközségek sorát ta lál -
9 A pályázatok összehasonlításakor a minisztérium megvizsgálja, hogy az adott nagyközség hányadik alkalommal nyújtotta be a
kezdeményezést, és a szorgalom itt is meghozhatja gyümölcsét. Ennek ellentmondani látszik, hogy az idén mind a pályázók, mind
a nyertesek között többségben voltak az „újoncok”, így az olyan „veteránok”, mint Pusztaszabolcs és Kál, amelyek az idôszak alatt,
dokumentált fejlôdésük ellenére az idén sem jártak sikerrel.
FALU VÁROS RÉGIÓ 2007/3
26
juk még az országban. Joggal merülhet fel, hogy ha
a városi címet a törvényhozó a jövôben valós tar-
talommal kívánja felruházni, akkor indokolt lenne
a nivellálás: a hasonló fejlettségû településeknek
lehetôleg azonos kategóriába kellene kerülniük, és
ez valószínûleg sokkal inkább képzelhetô el a
városi, mint a nagyközségi jogállás keretei között.
Ennek megfelelôen, még jelentôs szigorítás esetén
is várható további nagyközségek elôléptetése,
legfeljebb csak az ütem mérséklôdhet majd.
Továbbélése esetén a jelenlegi gyakorlat egyre
inkább azt jelenti majd, hogy a városokkal szem-
ben korábban elvárt komplexitás helyett a vala -
mely területen kiemelkedô nagyközségek városok
lehetnek. A nagyközség-állomány mind számsze -
rûleg, mind pedig minôségi elemeit tekintve véges.
Az idei évet alapulve akár 5-6 év alatt várossá
lehetnek azok a települések, amelyek a fenti érte -
lemben legalábbszleges központi szerepkört töl-
tenek be, míg a nagyközséghálózat elemeinek
maradéka még ezeket az enyhe feltételeket sem
lesz képes teljesíteni a közeljövôben. Új nagy közsé -
gek létrejötre, illetve egyáltalán: a település -
lózat új elemeinek felemelkedésére csak az agglo -
me rációkban van esély, de ezek száma is igen-igen
korlátozott. Korábban fogalmazódtak meg ugyan
elképzesek a nagyközségi kritérium feloldására,
vagyis a nagyközségi címmel nem, de kellô
fejlettséggel rendelkezô települések „helyzetbe
hozására”10, de ezek közül sem kerülne ki sok po -
ten ciális jelölt. A városok számának gyarapodása a
közeljövôben így vagy úgy megtorpan, néhány év
múlva ehhez még törvényi szigorításra sem lesz
szükség. A folyamatrlegét talán majd akkor lesz
célszerû megvonni, ám annyit mindenképpen le
lehet szögezni: ha a cím adományozásától nem is
lesz egyik napról a másikra funkcionális értelem-
ben vett város egy adott településbôl, de az elvárá-
soknak való megfelelés igénye motiválóan hat, se -
gít heti a fejlesztési célok elérését. A projekt szeren -
csés esetben összekovácsolja a közösséget, így
bizonyosak vagyunk benne, hogy a várossá nyilvá -
nítás igen kedvezôen befolyásolja az érintett tele -
pülések fejlôt. Talán ez is egy olyan folyamat,
amelynek során nem is az elért cél, hanem az odáig
bejárt út a fontosabb egy település életében.
Malatyinszki Szilárd
doktorandusz
Pécsi Tudományegyetem
Földtudományi doktori iskola,
szumaszi@globonet.hu
Trócsányi András
tanszékvezetô egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem
Földrajzi Inzet
Társadalomföldrajzi és
Urbanisztikai Tanszék
troand@ttk.pte.hu
Pirisi Gábor
egyetemi tanársegéd
Pécsi Tudományegyetem
Földrajzi Inzet
Társadalomföldrajzi és
Urbanisztikai Tanszék
pirisig@gamma.ttk.pte.hu
10Az elôzô ciklusban az erre vonatkozó indítvány végül az országgyûlés illetékes bizottságáig juto tt el, de o tt a benyúj pviselô ,
akinek választókörzetében Böhönye lett volna érintett a kérdésben, visszavonta azt.
2007/3 FALU VÁROS RÉGIÓ 27
VÁROSOK, VÁROSI FORGALOM
BELUSZKY P. 1983: A várossá nyilvánítás szerepe a
területfejlesztésben. – Állam és Igazgatás, pp. 912-
924.
BELUSZKY P. – LYÔRI R. 2006: Ez a falu város!
(Avagy a városi rang adományozásának gyakor-
lata és következményei 1990 után). Tér és Társa -
dalom, 2. sz. pp. 65-81.
CSAPÓ T. – KOCSIS ZS. 1997: A várossá nyilvánítás
elvi kérdései, potenciális városok az Északnyugat-
Dunántúlon. Tér és Társadalom, 11. évf., 1. sz. pp.
183-196.
DÖVÉNYI Z. 2006: „Ez a falu város” – Tûnôdések a
hazai várossá nyilvánítások kapcsán. In: Blahó J. –
Tóth J. (szerk.): Tanulmányok Mendöl Tibor
születésének 100. évfordulójára. Mendöl Tibor
Centenáriumi Év Bizottsága, Orosháza – Pécs, pp.
109-115.
KISS É. 1998: A várossá nyilvánítás problematikája és
a várossá válás jelentôsége az önkormányzatok
szemszögébôl. Földrajzi Közlemények, 122. (46.)
évf. 3. sz. pp. 456-481.
LÁSZLÓ L. – SÓTH J. (szerk.) 1998. Gondolatok a
településl. Településfejleszsi Füzetek Külön -
szám. BM Kiadó, Budapest, 88 p.
ÖTM 2007: Vitaanyag a helyi önkormányzati rendsz-
er továbbfejlesztének irányairól. Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Bp. 27
p. www.bm.hu
SZIGETI E. 1998: Urbanizáció, városhálózat, várossá
nyilvánítás. Területi Statisztika, 1. évf. Bemu tat -
kozó szám. pp. 68-82.
TÓTH J. – TRÓCSÁNYI A. (szerk.) 1996. Összegzés
„A magyarországi városhálózat és a városhiányos
térségek vizsgálata” c. kutatás témakörében. JPTE
TTK ÁTUT Pécs, 126 p.
TÓTH J. – TRÓCSÁNYI A. 2006. A magyarországi
városhálózat és a városhiányos térségek vizsgála-
ta. In: Pap N. – Tóth J. (szerk.): Terület- és tele -
pülésfejlesztés II. Kutatások a terület- és település-
fejlesztésben. Alexandra Kiadó, Pécs, pp. 207-215.
ZOLTÁN Z. 2002; 2003: A magyar kisváros-hálózat
kiteljesedése az 1990-es évtizedben I.-II.
Comitatus, 12.-13. évf. 2002/nov.-dec, ill.
2003/jan-feb., pp. 142-151; 121-126.
www.varossanyilvanitas.hu
IRODALOM
... "fejlett" és jelentős vonzáskörzettel rendelkező települések kerültek volna látókörbe 7 . Saját térségében és településhálózati összefüggésében is értékelte a jelölteket, ezek mentén pedig funkcionális potenciális várostípusokat alkotott, amelyeket későbbi munkáink során (Trócsányi et al., 2007) magunk is el tudtunk fogadni. A kutatás a lehetőségeket és a folyamatokat többé-kevésbé reálisan látva egyfajta ütemezést is adott az előlépés lehetséges forgatókönyvére. ...
Article
Full-text available
This retrospective article points to a single aspect of József Tóth’s scientific work, to the thematic intersections that make it easier to interpret his oeuvre as a whole. Through secondary analyses of literature, as well as professional experiences and personal impressions gained as a student and colleague, it attempts to synthesize the professor’s scientific work related to urban reclassification and formal urbanisation. József Tóth’s influence extended beyond the academic sphere not only as a science organizer and rector, but also as a regional developer. This commemorative essay also points to the relationship between the scientist and politics, the never-ending struggles of the geographer in the formation of regional policies. József Tóth’s school-establishing activity in Pécs – also related to the practical aspects of formal urbanization – made a lasting contribution to the development of Hungarian human geography.
... Kulcsár, Brown 2010, Trócsányi et al. 2007). It is not certain that a formal change in administrative status would attract a strengthening of the town functions within a short period of time, and, in particular, the abandonment of rural lifestyles(Pirisi 2009). ...
Article
Full-text available
In our pioneer study, we explore the number of population change in Hungarian villages based on the latest available statistical data (1995–2016), looking for the answer to whether the rapid and profound economic and social structural changes of post-socialism and the historically unique periods of accession to the European Union have rearranged the numerical dominance of the earlier largest rural population in Hungarian society. According to the concept of the post-socialist demographic turn, the population of the villages began to grow during the transformation crisis of the 1990s, and a significant part of the villages became marginalized. In contrast, agglomeration and suburbanization processes also intensified, which also contributed to changes in the number of villagers. We used the data of the Central Statistical Office (CSO) and the Regional Information System (RIS), which were organised into a new database for the purposes of the research. The theory and methods of the population dynamics approach emphasize the need for more complex demographic studies. We argue that the absolute population of the villages has greatly decreased, but this is only an apparent shift because it is a consequence of the administrative designation of a large number of villages as cities. The paper concludes that from 1995 to 2016 population number of villages with the same administrative classification (village) remained relatively stable, and this is radically different from previous research findings.
... Megyei jogú város Város Község köz ségek népességét nem lehet kizárólagosan és mereven a vidéki népességgel azonosítani. Az új városokkal foglalkozó irodalom határozottan gyelmeztet arra, hogy a várossá nyilvánítások mögött kevésbé a minőségi elemek, mint inkább az érdekharcok és a forrásszerzés-függőség áll (Kulcsár, Brown 2010;Trócsányi et al. 2007). Egyáltalán nem biztos, hogy a közigazgatási státusz formális változása rövid időn belül együtt jár a városfunkciók megerősödésével, és különösen nem jelenti a vidékinek tekintett életmódminták feladását (Pirisi 2009 Ha ki akarjuk küszöbölni a várossá nyilvánítások miatt bekövetkezett községi népességfogyást, érdemes azoknak a településeknek a népességváltozását elemezni, amelyek közigazgatási besorolása a vizsgált időszakban végig község volt (3. ...
Article
Full-text available
A tanulmány célja a községi népességszám változásának elemzése a rendszerváltozástól 2016-ig terjedő időszakban. A kutatás céljának megvalósításához új települési szintű adatbázisba rendeztük a KSH és a TEIR adatait. Az elemzés a községi népesség abszolút számának alakulását, valamint a változatlan közigazgatási besorolású községek adatait is magában foglalja, valamint röviden bemutatja a városi státuszt elnyerő települések népességének változását is. Tanulmányunk a települések, és ezek közül a falvak népességváltozásának hosszú időtartamú trendjeiről szól, és bemutatja az 1995 és 2016 között mindvégig községi státuszú települések vándorlási és demográfiai folyamatait, a népességdinamikai változásokat, a települések fejlettségi dimenzióinak és a népességszám változásának összefüggéseit. A tanulmány alapjául szolgáló elemzések rámutatnak az abszolút községi népességszám nagymértékű csökkenésére, ugyanakkor a községi besorolású települések népességének nagyfokú stabilitására is. Tanulmányunk elemzi a népesség szerinti faluosztályok között végbemenő erőteljes vándorlási folyamatokat, valamint a vándorlás hátterében álló legfontosabb motiváló erőket is. A falvak legnagyobb népességvesztése a 152 várossá nyilvánítás következménye. A folyamatosan községi besorolású falvak népességének a csökkenése csak három százalék körüli, ugyanakkor a „község” kategóriához tartozó települések között jelentős vándorlás történt. A kisfalvak lakossága gyorsuló ütemben csökken, a nagyobb falvakba vándorol, és ez a folyamat mind a nagyobb községek, mind az aprófalvak társadalmának szerkezetét és életesélyeit átalakítja.
... só eleme volt a Területi Statisztika hasábjain az ő vitaindítója (TÓTH J. 2008B.) mentén kibontakozó diskurzus. A nézetek nem közeledtek érdemben, de nemzetközi visszhangot is váltottak ki (KULCSÁR, L. J. -BROWN, D. L. 2010), míg új és új dimenziók is a felszínre kerülhettek. Végső soron a professzor álláspontja, amely nem áll messze a sajátunktól (TRÓCSÁNYI. A. -PIRISI G. -MALATYINSZKI SZ. 2007), e tekintetben az volt, hogy a városi rang kiterjesztése -felduzzasztása és nem felhígítása (TÓTH J. 2008B) olyan lokális addicionális előnyökkel jár, amelyeket érdemes kihasználni. Másképpen fogalmazva: helyesebb, ha a várossá nyilvánításra nem valamiféle lezárult folyamat megkoronázásaként, hanem inkább a fejlődéshez adott impulzuské ...
Article
Full-text available
Demographic change represents a special challenge for all Europe. Its The process of reclassification of settlements has been on the focus of the scientific.research. It is thanks to the continuous changing of the legal backgrounds and the process. The legal process of the urban reclassification is very different in the countries of Europe. The study deals with the situation in Hungary, the changing of the legal conditions and its consequences. Furthermore it shows the territorial distribution of the towns in the country through secondary data.
Article
Full-text available
Streszczenie: W latach 1989-2015, a więc od początku okresu transformacji społeczno-gospodarczej, liczebność zbioru miast polskich i węgierskich zmieniała się prawie co-rocznie. W omawianym okresie liczba miast w Polsce wzrosła z 822 do 915, czyli o 11%, a na Węgrzech aż o 211%, tj. ze 162 do 343. Głównym celem pracy jest opis zróżnicowa-nia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast w Polsce i na Węgrzech. Do podstawowych etapów postępowania badawczego należą: 1) ogólna charakterystyka pro-cesu umiastowienia i zbioru nowych miast w Polsce i na Węgrzech, 2) wskazanie podo-bieństw i różnic w poziomie rozwoju nowych miast, 3) klasyfikacja nowych miast ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Słowa kluczowe: małe miasta, nowe miasta, rozwój społeczno-gospodarczy, Polska, Węgry. JEL Classification: O18, R10, R11. Wprowadzenie Definicja "nowego miasta" może być sprawą dyskusyjną i nie zawsze moż-na jednoznacznie określić, co dokładnie zawiera to pojęcie. Określenie "nowe miasto" można bowiem odnosić zarówno do genezy, jak i do momentu powsta-nia ośrodka miejskiego, do pewnych cech związanych z wyposażeniem infra-strukturalnym, sytuacją demograficzną czy do specyficznych własności prze-strzennych. Przykładowo można rozważać, czy taką jednostką jest nowa dzielnica dużego miasta z nowoczesną infrastrukturą i młodym społeczeństwem,
Article
Full-text available
A rendszerváltást követően a magyar gazdaságban is érvényre jutottak a piacgazdaság szigorú törvényei, amelyek intenzív átalakulásra késztették a hazai vállalkozásokat. A megváltozott körülményekhez történő alkalmazkodás egyik aspektusa a telephelyek térbeliségének felülvizsgálata, vagyis a relokáció. A folyamat révén a korábbi erős koncentráció mérséklődik, hiszen a cégek jellemzően a városkörnyéki településeken keresnek maguknak új telephelyet.
Article
Full-text available
This paper examines the concept and implementation of sustainable transport. It traces efforts to define and operationalize the notion of sustainable transport in the urban context, noting that these efforts have tended to fall into two broad clusters of work: those that envision sustainable transportation as a policy pathway, and those that envision it as a policy end-point. The authors argue that to be successful, sustainable transport policy must avoid the common transportation policy pitfall of ignoring the larger systems in which transportation activity is embedded. The goal of sustainable transportation may be better served by a number of the organic innovations in transportation practice that are occurring in the field. The authors identify four emerging areas of innovation: New Mobility, City Logistics, Intelligent System Management, and Livability. Finally, the authors discuss the extent to which these innovations represent a more systems-oriented approach, and the institutional challenges inherent in these proposals.
Article
A tanulmány a nemzetközi szakirodalom alapján a klaszterek legfontosabb kérdésköreit elemzi, különös tekintettel a térbeliséghez kapcsolódó gondolatokra. A globális-lokális folyamatok alapvető jellemzői után az iparági koncentrációkat kiemelő irányzat főbb megállapításait, a klaszterek tipizálásának sajátosságait ismerteti. Ezt követően részletesen bemutatja Porter regionális klaszterekre vonatkozó, széles körben elfogadott és alkalmazott modelljét, amelyet a 90-es évek végén módosított és finomított. A két eltérő megközelítés szintetizálása alapján a szerző egy általános modellt ad meg, amely alkalmas a klaszterek legfontosabb jellemzőinek rendszerezésére.
Article
In Hungary the network of the towns has not yet developed fully, making the declaration of another 50-80 settlements as towns justifiable in the coming 10-15 years. Most of the settlements to be declared as towns can be found in regions dominated by small and tiny villages, i.e. in North Hungary and Northwest Transdanubia. In this latter region, 15 settlements should be ranked as towns in two steps. In the first phase (until the year 2000) Jánossomorja, Tét, Bük, Répcelak, Devecser, Herend, Zalalövő and Komár, in the second phase (until 2005-2010) the settlements of Beled, Pannonhalma, Jánosháza, Őriszentpéter, Nagyvázsony, Balatonfűzfő and Bak should be given town status. This would not modify the spatial structure of the region to a large extent, but the new small towns would significantly decrease the number and surface area of the regions that are in want of towns at the moment, although they will probably be too weak for a long time to eliminate the inner peripheries. The town rank of the aforementioned small centres will only bring real results if they develop and expand in their functions. With respect to retail trade and administration, most of them can now be regarded as towns, central places, but their roles in health care, economy, especially employment has to be strengthened. The single most important issue, however, is settling down secondary education in these settlements. The would-be towns thus need to develop in the first place their institutional infrastructure and their own economy, and only in the second place the communal infrastructure, as this is also the priority order of the functions which make them towns of their environment. The acquisition of the town status should continue to be conditional, but the criteria should be flexible, suited to the differences in the regional and seftlement network. The desirable number of population is around 2 000, but this criterion, as each of the others, should not have an absolute right of veto. A criterion of special importance should be the central function, spatial organising power of any seftlement. The criteria of obtaining the town status should be separated. A system of criteria based primarily on statistical and quantitative-qualitative indices should be set for those settlements in the case of which it is only to the advantage of the given settlement to become a town, as in many cases they have no real catchment area (large villages and old agricultural towns in the Great Hungarian Plain, sleeping villages of the Budapest agglomeration); another set of conditions should be defined for those settlements where their region and surrounding settlements have a vested interest in the given settlements obtaining town status, maybe an interest bigger than they themselves have. In the process of the declaration as town the role of the medium level has to be strengthened. Becoming a town should be a planned process which also appears in the small regional, county and regional development concepts. The initiatives should of course continue to come from the boltom, the seftlement level.
Article
A new and promising field has appeared as a result of the increased tourist industry based on natural resources, though too often such expansion has been achieved without due planning and has taken many people by surprise. Conservationists and their organizations have often reacted adversely to this ‘invasion’, but this need not be so. There are many reasons and examples which prove that a change of attitude, leading to a symbiotic relationship between tourism and conservation in the wide sense, can offer a very large variety of advantages and benefits—physical, cultural, ethical, and economic—to a country. A tourist industry can expect a brilliant future, based on natural assets of the environment, provided due consideration is given to the ecological principles which must guide resource-use. The alliance of those responsible for tourism with ecologists and conservationists is a natural one, that should contribute greatly to development—the right kind of development involving the right kind of change—leading to a better quality of life for all concerned.
Article
Sustainable transportation institutions must promote efficient transport utilization and reflect regional demands that often do not align themselves with traditional patterns of political organization. These institutions must confront political legitimacy, economic efficiency and social representation as well as functional effectiveness. Increasing interdependence of mobility demands in terms of safety and efficiency and the embeddedness of transportation in civil society has caused issues of equity, fiscal management and environmental externalities to put new stresses on old slowly evolving transport management institutions.Key challenges to sustainability relate to effective use of technology in management of international trade and the management of spatial externalities in complex urban infrastructure investments. In both cases significant progress has been made using regional strategies, but tension continues between issues of efficiency and privatization on the one hand and equity and public good responsibilities on the other hand. Institutions evolve and change with these cross pressures and different cultural contexts. Examples of these evolutionary changes are explored in terms of the interaction between technology and governance in international trade and in the frameworks intended to manage metropolitan transportation in the US.
A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
  • E Babbie
BABBIE, E. (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest. 704 o.
Parkolás Budapesten -Fôvárosi parkolási szokások és a parkolási rendszer lakossági megítélése. Kutatási jelentés
  • Double Decker
DOUBLE DECKER (2005): Parkolás Budapesten -Fôvárosi parkolási szokások és a parkolási rendszer lakossági megítélése. Kutatási jelentés. 70 o.
A városnövekedés szakaszai
  • Enyedi Gy
ENYEDI GY. (1988): A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Törvénytelen gondolatok a Városról és a Dunáról Budapesti Negyed. 5-6. 4-1. http://www.bparchiv Sustainable urban transport: four innovative directions
FINTA J. (1998): Törvénytelen gondolatok a Városról és a Dunáról. Budapesti Negyed. 5-6. 4-1. http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/18_19/finta.html GOLDMAN, T. – GORHAM R. (2006): Sustainable urban transport: four innovative directions. Technology in Society. 28. 261-271. o. (www.sciencedirect.com)