ArticlePDF Available

Digital Encyclopedia Of Slovenian Natural And Cultural Heritage – DEDI

Article

Digital Encyclopedia Of Slovenian Natural And Cultural Heritage – DEDI

Abstract and Figures

This paper presents the web application, called Digital Encyclopaedia of Heritage (or DEDI) as a new milestone in the field of preservation and presentation of the Slovenian cultural and natural heritage. It introduces novel concepts, and aims for a more interactive search capability, and a greater presentation of the heritage to the general public. DEDI also supports research, learning, cultural development etc. and, as such, strengthens the national identity. The most important feature of DEDI is its unified approach where all four types of heritage are presented equally in one place. In this paper, special attention is given to the presentation of services developed for DEDI that could be used in other applications and projects – in essence, a presentation of the DEDI framework and the DEDI metadata model.
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Predmet prispevka je predstavitev spletnega mesta Digitalne enciklopedije dediščine − DEDI, ki prinaša nove koncepte na področju varovanja in predstavljanja dediščine najširši javnosti. DEDI zagotavlja podporo znanstveno-raziskovalnemu delu, učenju, kulturnemu razvoju, utrjuje narodno identiteto ter prispeva k prepoznavnosti in konkurenčnosti Slovenije. Vrednost digitalne enciklopedije vidimo predvsem v enovitem prikazu štirih vrst dediščine na enem mestu. Posebna pozornost je namenjena e-učenju oziroma uporabi digitalne enciklopedije v izobraževalne namene ter aktivni udeležbi najširše javnosti, saj sledimo geslu, da lahko ohranjamo samo tisto, kar poznamo.
Uradni list RS 111 Ljubljana Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine. Uradni list RS št
 • Pravilnik O Določitvi In Varstvu Naravnih Vrednot
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Uradni list RS 111/2004, 70/2006. Ljubljana Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine. Uradni list RS št. 73/2000. Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo. Direktorat za kulturno dediščino
 • Register Nepremične Kulturne Dediščine
Register nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Direktorat za kulturno dediščino. Ljubljana, 2010. http://rkd.situla.org/ (18. 8. 2010).
Ministrstvo za kulturo Direktorat za kulturno dediščino. Ljubljana
 • Register Žive Kulturne Dediščine
Register žive kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Direktorat za kulturno dediščino. Ljubljana, 2010. http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_kulturne_dediscine/se znam_registriranih_enot_zive_kulturne_dediscine/ (1. 10. 2010).
Prost dostop do slovenske e-dediščine in njena vloga pri izgradnji nacionalne identitete
 • Šmid Hribar
 • M Petejan
 • S Šolar
Šmid Hribar M., Petejan S., Šolar R. 2009: Prost dostop do slovenske e-dediščine in njena vloga pri izgradnji nacionalne identitete. V: Razvojni izzivi Slovenije, (Regionalni razvoj, 2), pp. 207-214. Ljubljana.
Upravljanje digitalne enciklopedije Slovenske naravne in kulturne dediščine -DEDI
 • B Horvat
 • D Vladušič
 • Šmid Hribar
 • M Jovanovič
 • U Lukšič
 • P Torkar
 • G Kavkler
Horvat B., Vladušič D., Šmid Hribar M., Jovanovič U., Lukšič P., Torkar G., Kavkler I. 2010: Upravljanje digitalne enciklopedije Slovenske naravne in kulturne dediščine -DEDI. V: Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh: Dnevi slovenske informatike 2010 − DSI, Portorož, Slovenija, 14.−16. April. Ljubljana.
Pilotni projekt DEDI − Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. The contract number MVZT
 • D O Xlab
XLAB, d. o. o. in sod. 2008 Pilotni projekt DEDI − Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. The contract number MVZT: 3211-08-000247.