ArticlePDF Available

Çocuklarda Öksürük

Authors:
  • Dr. Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

Abstract

Cough is a protective reflex that enhances mucociliary func-tion and clears excessive secretions and airway debris from the respiratory tract, as well as a very common symptom of a respiratory disease. The etiology of pediatric cough differs from adults in terms of duration, presentation, and underl-ying causes. In this article, the importance of pediatric cough is reviewed in the light of current literature. J Child 2010; 10(3):110-115 GİRİŞ Öksürük solunum yolu hastalıklarının en önemli ve en sık görülen semptomlarından biridir. Çocuklarda en sık hastaneye başvuru nedenidir. Aileler açısısın-dan sıkıntı yaratan bir bulgudur. Etkinlikleri kanıtlan-mamış olmasına rağmen, birçok ilacın kullanılması ile ciddi sağlık harcamalarına neden olur (1) . Çocuklarda öksürük genellikle viral infeksiyonlarla ilişkidir, tipik olarak çoğu kendiliğinden düzelir. Gribal bir infeksiyonun başlangıcından sonra öksü-rük; okul çağı çocuklarının % 35-40'ında 10 güne kadar, solunum yolu yolu infeksiyonundan sonra okul öncesi çocukların % 10'unda 25 güne kadar uzayabilir. Ayrıca iç ve dış hava kirliliği, nem, irritan gazlar, sigara maruziyeti gibi çevresel faktörler çocuklarda öksürüğe yol açar (2,3) .
Çocuklarda Öksürük
Tayfur GİNİŞ *, Mahmut DOĞRU *, Serap ÖZMEN *, İlknur BOSTANCI **
Çocuklarda Öksürük
Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, hava yola-
rındaki sekresyonların atılmasını sağlayan ve solunum
hastalıklarında sık görülen semptom olan korucuyucu bir
reflekstir. Çocuklarda öksürük nedenleri, öksürük süresi,
prezentasyonu ve alta yatan nedenler yönünden erişkinler-
den farklıdır. Bu makalede güncel bilgiler eşliğinde çocuk-
larda öksürüğün önemi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Öksürük, çocuk, tanı
Çocuk Dergisi 2010; 10(3):110-115
Cough in Childhood
Cough is a protective reflex that enhances mucociliary func-
tion and clears excessive secretions and airway debris from
the respiratory tract, as well as a very common symptom of
a respiratory disease. The etiology of pediatric cough differs
from adults in terms of duration, presentation, and underl-
ying causes. In this article, the importance of pediatric
cough is reviewed in the light of current literature.
Key words: Cough, children, diagnosis
J Child 2010; 10(3):110-115
GİRİŞ
Öksürük solunum yolu hastalıklarının en önemli ve
en sık görülen semptomlarından biridir. Çocuklarda
en sık hastaneye başvuru nedenidir. Aileler açısısın-
dan sıkıntı yaratan bir bulgudur. Etkinlikleri kanıtlan-
mamış olmasına rağmen, birçok ilacın kullanılması
ile ciddi sağlık harcamalarına neden olur (1).
Çocuklarda öksürük genellikle viral infeksiyonlarla
ilişkidir, tipik olarak çoğu kendiliğinden düzelir.
Gribal bir infeksiyonun başlangıcından sonra öksü-
rük; okul çağı çocuklarının % 35-40’ında 10 güne
kadar, solunum yolu yolu infeksiyonundan sonra
okul öncesi çocukların % 10’unda 25 güne kadar
uzayabilir. Ayrıca iç ve dış hava kirliliği, nem, irritan
gazlar, sigara maruziyeti gibi çevresel faktörler
çocuklarda öksürüğe yol açar (2,3).
Epidemiyoloji
Öksürük prevelansı Avrupa ve ABD’deki birçok
komitenin yaptığı anketlerde populasyonun % 9-33’ünde
görüldüğü tahmin edilmektedir (4,5). Altı-on iki yaş
grubu okul çocuklarında kronik öksürük prevelansı
% 5-10’dur. Retrospektif ve prospektif çalışmalarda
kliniklerde görülen kronik öksürüklü çocukların
büyük çoğunluğunun daha küçük yaşlarda (ortalama
2-3 yaş) olduğu görülmüştür (6,7).
Patofizyoloji
Öksürük, solunum sisteminden sekresyonların ve
yabancı maddelerin temizlenmesinde önemli rolü
olan koruyucu bir reflekstir. Öksürük refleksi öksü-
rük reseptörleri, afferent sinirler, öksürük merkezi,
efferent sinirler ve effektör kaslardan oluşur. Öksürük
reseptörleri larinksten segmental bronşlara kadar
olan bölümde bulunur (8). Ayrıca farenks, paranasal
sinusler, dışkulak yolu, timpanik membranlar, plevra,
perikart, diyafragma ve midede bulunur. Bu nedenle
çocuklarda öksürüğün nedeni araştırılırken bu bölge-
ler de gözönünde bulundurulmalıdır. Refleksin affe-
rent yolunu vagus siniri oluşturur. Öksürük merkezi
medulla oblangatada bulunmaktadır. İstemli kontrol
beyin korteksi tarafından idare edilir (9,10).
Öksürük refleksi çocuklarda yaklaşık 5 yaş civarında
olgunlaşır. Erişkinler mevcut hava yolu sekresyonla-
rını kolayca çıkarırken, çocuklarda bol bulunan sek-
resyonlar bu yaştan önce kolay çıkarılamaz. Bu
nedenle çocuklara bu yaştan önce kabuklu yiyecekler
verilmemesi önerilir (7,11).
Alındığı tarih: 21.04.10
Kabul tarihi: 28.06.10
* Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Kliniği, Uz. Dr.
** Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Kliniği, Doç. Dr.
Çocuk Dergisi 10(3):110-115, 2010
doi:10.5222/j.child.2010.110
Uzm. Dr. Tayfur Giniş [drtayfur@hotmail.com]
3056252
0505 225 63 45
110
Öksürük refleks duyarlılığı, hastalıklar ve ilaçlara
bağlı olarak değişebilmektedir. Viral bir infeksiyon-
dan sonra 2-3 haftalık dönemde öksürük refleksi
hiperreaktif olur ve koku, aerosol, ısı değişiklikleri
gibi zararsız uyaranlar öksürüğü kolaylıkla uyarır. Bu
dönemde hasta semptomatiktir. Takiben duyarlılık
azalır (12,13). Bazı durumlarda bu aşırı duyarlı durum
tetikleyen olayı takiben kronik öksürük gelişimine
yol açar. Atopi, gastroözofageal reflü (GÖR), astım,
kronik infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, angioten-
sin-converting enzim (ACE) inhibitör tedavisi, sigara
maruziyeti gibi çeşitli tetikleyici faktörlerin kronik
öksürük gelişimini arttırdığı düşünülmektedir (14,15).
Bu yüzden hastaların klinik değerlendirilmesinde
bunların sorgulanması önerilir. İki veya daha fazla
inflamatuvar uyaranın birlikte bulunmasının daha
ciddi hava yolu hastalığı gelişiminde rolu olabileceği
düşünülmektedir (16).
Çocuklarda Öksürük Sınıflaması: Çocuklarda
öksürük nedenleri öksürük süresi, prezentasyonu ve
alta yatan nedenler yönünden erişkinlerden farklıdır.
Bu farklılıklar çocuklarda öksürük sınıflamasında
yardımcı olur (17).
Öksürük iki kategoride incelenir: normal veya bekle-
nen öksürük ve anormal öksürük
Normal veya Beklenen Öksürük: Objektif ölçüm-
lere göre solunum hastalığı olmayan sağlıklı okul
çağında çocuk (ort:10 yaş) günde ortalama 10-11 (34
kadar) öksürük episodları olabilir (18). Özellikle son-
bahar ve kış mevsimlerinde yineleyen viral infeksi-
yonlar çocuklarda yaygındır. Öksürük reseptörlerinde
duyarlılık artışı vardır. Persistan öksürüğe neden ola-
bilir (17).
Anormal Öksürük: Çocuklarda anormal öksürük;
süreye göre (akut/subakut/kronik), öksürük karekteri
ve kalitesine göre (kuru/yaş), zamanına göre (gece/
gündüz), yaş grubuna göre (bebeklik/çocukluk çağı/
adölesan) ve etiyolojiye göre (spesifik/nonspesifik)
sınıflandırılır.
Öksürük süresine göre erişkin çalışmaları ve rehber-
lerinde 3 haftadan kısa sürenler akut öksürük, 3-8
hafta subakut, 8 haftanın üzeri kronik öksürük olarak
tanımlanır (19,20). Çocuklarda ise 2 haftadan kısa
sürenler akut öksürük, kronik ya da persistan öksürük
çalışma ve rehbere bağlı >3-12 hafta arasında değiş-
mektedir (21,22). Erişkin ve çocuklarda akut ve subakut
öksürük çoğunlukla viral üst solunum yolu infeksiyo-
nu ile ilişkilidir, spesifik ayırıcı tanı testlerine gerek
yoktur.
Öksürük karakteri ve kalitesi bazı çocuklarda tanına-
bilir spesifik bir etiyolojiyi düşündürebilir (Tablo 1)
(17,19).
Çocuklarda kuru veya yaş öksürük bronşlarda sekres-
yonlarla ilişkilidir (11). Çocuklar fazla sekresyonları
ender olarak çıkarmalarına rağmen, yaş öksürük yeri-
ne produktif öksürük tanımlaması kullanılabilir.
Kistik fibrozis olmayan kronik yaş öksürüklü çocuk-
larda son zamanlardaki çalışmalarda çocukların
büyük bir bölümünde endobronşiyal bakteriyel bir
infeksiyon olduğu saptanmıştır (23). Kronik öksürük
ve pürülan balgam çıkaran çocuklar kistik fibrozis,
bronşektazi ve silier dismotilite sendromları yönün-
den değerlendirilmelidir.
Kronik öksürüklü çocuklarda yapılan bronkoalveoler
lavajlarda yüksek oranda infeksiyon bulgusuna rast-
Tablo 1. Yaş gruplarına göre tanımlanan karakteristik öksü-
rük nedenleri.
Sütçocuğu
Havlar tarzda
Kuru, kesik öksürük
Y
Çocukluk
Havlar tarzda
Spazmotik/paroksismal
Y
Adolesan
Havlar tarzda
Spazmotik/paroksismal
Yaş (balgamlı)
Olası Etiyoloji
Krup, trakeomalasi diğer solunum anato-
mik anormallikleri
Klamidya
Uzamış bronşit, sinüsit
Krup
Boğmaca benzeri öksürük sendromu
Persistan bronşit/sinüzit
Psikojenik öksürük
Boğmaca benzeri öksürük sendromu
Pnömoni, persistan bronşit, sinüzit
Tablo 2. Çocuklarda öykü ve fizik muayene bulgularına daya-
nan spesifik öksürük belirleyicileri.
Günlük yaş öksürük
Oskültasyon bulguları
Kronik dispne
Efor dispnesi
Hemoptizi
Süre> 6 ay
Yineleyen pnömoni
Kardiak anormallik
İmmün yetmezlik
Gelişme geriliği
Çomak parmak
Yutma sorunları
T. Giniş ve ark. Çocuklarda Öksürük
111
lanılmıştır (24). Boğmaca, tüberküloz, yineleyen viral
infeksiyonlar ve kronik üst solunum yolu infeksiyon-
ları gibi birçok infeksiyon hastalığı uzamış öksürüğe
neden olabilmektedir. Boğmaca benzeri hastalıklar
olarak bilinen solunum yollarının Bordetalla pertus-
sis, parapertussis, adenovirus, mikoplazma, klamidya
ile olan infeksiyonlarında tipik olarak spazmodik
boğulur tarzda paroksismal bir öksürük paterni görü-
lebilir.
Gece öksürükleri sıklıkla astımı düşündürür. Bu
bulgu objektif çalışmalarla doğrulanmamıştır.
Sütçocukluğu ve çocuklarda öksürük başlama yaşı
tanı için önemlidir. Bu yaş grubunda üst ve alt solu-
num yolu anatomik anormallikleri ve yabancı cisim
daha sık görülür (Tablo 1) (10,17,19).
Spesifik öksürük altta yatan solunum veya sistemik
hastalıkla ilişkilidir. Birlikte bulunan semptom, bul-
gular, radyografi ve laboratuvar sonuçlarıyla tanı
konur (Tablo 2). Günlük yaş öksürük sıklığı spesifik
öksürük varlığının en iyi klinik belirleyicisidir. Kro-
nik dispne ve hemoptizi öyküde önemlidir. Göğüs
dinleme bulguları vardır ve radyografisi anormaldir
(10,17,19).
Öykü ve fizik incelemede altta yatan önemli bir has-
talığa ait spesifik göstergeleri olmayan, öksürük
dışında sağlıklı görünen bir çocukta yalnızca kronik
öksürük varlığı non-spesifik öksürük olarak değer-
lendirilir. Genellikle izole kuru öksürük vardır. Çoğu
vakalarda non spesifik öksürük postviral infeksiyon
ile ilişkilidir ve artmış öksürük reseptör duyarlılığı
vardır. Bu hastaların çoğu kendiliğinden düzelir
(10,17,25,26).
Erişkinlerde yapılan prospektif çalışmalarda kronik
non spesifik öksürük yapan üç ana neden olarak üst
hava yolu öksürük sendromu (ÜHÖS), astım, GÖR
saptanmıştır (19).
Üst hava yolu öksürük sendromu daha önceleri post-
nazal akıntı sendromu olarakta bilinir. Öksürük hipo-
farenks ve larenkste yerleşmiş öksürük reseptörleri-
nin burun ve sinüslerden akan sekresyonlarca direkt
fiziksel uyarı veya kimyasal irritasyon yoluyla uya-
rılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Postnazal akıntının en
önemli nedeni, allerjik rinit veya kronik rinosinüzit-
tir. Fizik muayenede boğaz arkasında kaldırım taşı
görünümü dikkati çeker ve postnazal akıntı görülebi-
lir (27).
Çocuklarda kronik non-spesifik öksürükle ilişkili
veriler sınırlıdır. Bir çalışmada pediatrik solunum
merkezine gönderilen ve daha önce astım tanısı almış
çocuklarda en sık % 40 oranında uzamış bakteryel
bronşit tanısı almıştır (28). ABD’de büyük çocuklarda
yapılan çalışmada ise sırası ile en sık % 28 GÖR,
% 23 üst hava yolu öksürük sendromu, % 13 astım
saptanmıştır (29). 2008 yılında Türkiye’de yapılan
çalışmada ise en sık kronik öksürük nedenleri sıra
ile % 25 astım, % 23 uzamış bakteriyel bronşit, % 20
üst hava yolu öksürük sendromu bulunmuştur (30).
Sütçocukluğu döneminde ve çocuklarda GÖR yay-
gındır. Sağlıklı bebekler arasında görülme sıklığın
% 40 ile 65 arasında olduğu bildirilmektedir. Bir-dört
ay arası en sık görülen dönem olup, bir yaşından
sonra spontan olarak azalmaktadır. GÖR çocuk ve
erişkinlerde değişik mekanizmalarla vizing ve öksü-
rük gibi kronik semptomlarına neden olabilir (Tablo
3) (31,32).
Psikojenik öksürük; kuru, kaz ötmesi gibi gün içeri-
sinde aralıklı yineleyen öksürük tipidir. Semptomlar
çocuğun ilgisi başka yöne çekildiğinde ve gece uyku
sırasında kaybolması tipik özelliğidir.
Tablo 3. Gastroözofageal reflü ve öksürük aralarında ilişki.
Eylem
Mide içeriğin
laringofarenkse
regurjitasyon
Makro ve mikro
aspirasyonlar
Distal özofagus reflu
Özofagobronşial refleks
Öksürüğün uyardığı
reflu
Mekanizma
Mekanik stimülasyon
pH’a duyarlı stimulasyon
Non asidik refluyu uyaran doku
değişikliği
Diğer irritanlara artmış öksürük
duyarlılığı
Aspirasyon pnömonisi
Kimyasal trakeit veya pnömoni
Vagus aracılı refleks
Vagus aracılı
Olası pulmoner ataklara ikincil öksürük
Diyafragmatik/*AÖS diskoordinasyon
veya relaksasyonu
*AÖS: Alt özofagus sfinkteri.
Çocuk Dergisi 10(3):110-115, 2010
112
Kronik öksürüklü çocukların değerlendirilmesi:
Kronik öksürük yakınmasıyla getirilen bir çocukta
detaylı anamnez alınmalı ve tam bir fizik muayene
yapılmalıdır. Aşağıdaki belirtilen soruların yanıtlan-
ması öksürüklü çocuğun tanı ve tedavisinin planlan-
masında yardımcıdır.
a) Çoçuğun yaşı
b) Öksürme süresi
c) Öksürüğün karakteri (boğmaca, trakeomalasi ?)
d) Öksürüğün kuru veya yaş olması
e) Gece öksürükleri
f) Spesifik nonspesifik öksürük ayırımı
g) Tetikleyen faktörler
h) Çocuklar ve aile üzerine etkisi tanımlanmalı
Çocuklarda kronik non-spesifik veya spesifik öksü-
rüklerde uygulanması önerilen tanısal algoritmik
yaklaşım Şekil 1 ve 2’de şematik olarak görülmekte-
dir (17). Tüm hastalarda akciğer grafisi çekilmeli ve 6
yaş üzeri çocuklara spirometri ve gerekirse reversibi-
lite testi yapılmalıdır (10,22). Kısa etkili bronkodilatör
tedavi ile FEV1 de % 12’nin üzerinde düzelme olma-
astım tanısını destekler. Öksürükle gelen hastada
solunum fonksiyon testleri normal olması astımı dış-
lamada daha yararlıdır. Hava yolu inflamasyonunun
değerlendirilmesinde ekspirasyon havasında nitrik
oksit (FeNO) kulanılır. Astımlı hastalarda FeNO’in
antiinflamatuvar tedavi ile düştüğü gösterilmiştir (33).
Solunum fonksiyon testleri anormal ve kısa etkili
bronkodilatör ile inhale kortikosteroid tedavisine
yanıt yoksa bronşektazi, aspirasyon, interstisyel akci-
ğer hastalıklar, kronik infeksiyon, yapısal hava yolu
anormallikleri, kardiyak patoloji düşünülmelidir.
Astım dışı spesifik öksürük belirleyicileri mevcutsa
ve öksürük deneme tedavileri ile düzelmediyse ileri
tetkiklerle araştırılmalıdır. Bronşektazi, interstisyel
akciğer hastalıklarında göğüs tomografisi veya yük-
sek rezolüsyonlu akciğer tomografisi, yineleyen
infeksiyonlara bağlı öksürüklerde immunglobulinler,
yabancı cisim, hava yolu anormalliklerinde fleksible
bronkoskopi, gastroözogeal reflude pH-metre, nona-
sidik reflude impedans çalışmaları önerilmektedir.
Yabancı cisim şüphesi veya üst hava yollarına ait
öksürük düşünüldüğünde kulak burun boğaz uzmanı
tarafından değerlendirme uygundur. Non-spesifik
Şekil 1. Çocuklarda kronik öksürük değerlendirme algoritmi.
Solunum hastalığı semptom
veya bulgusu var mı?
PAAC Gr, spirometri anormal?
Öksürük karekteristik mi?
Non spesifik öksürük
1. Gözle, bekle yine değerlendir
• Genelde post infektsiyöz
2. Değerlendir
• Sigara
• Çevresel maruziyet
• Çocuk aktivitesi
• Aile endişe
3. Açık hastalığı tedavi et
yok
yok
yok
SPESİFİK ÖKSÜRÜĞÜ
DEĞERLENDİR
Spesifik öksürük
semptom bulgu düşün
1-2 hafta yine
değerlendir
Düzelme Persistan
öksürük
Aile ile seçenekleri tartış
Deneme tedavisi Gözle, bekle, yine
değerlendir
Yaş öksürük
antibiyotik 10-21 gün
Evet
Evet
Evet
T. Giniş ve ark. Çocuklarda Öksürük
113
öksürükte hasta gözlenir, izlenir, yine değerlendirilir.
Uzamış yaş öksürüklerde başlangıçta olası uzamış
bronşit veya kronik sinüzite yönelik antibiyotik teda-
visi; kuru öksürüklerde inhale kortikosteroid verilir
ve ilaca yanıtı değerlendirilir.
Tedavi: Öksürük yakınmasıyla gelen hastada tedavi
etiyolojiye yöneliktir. Çocuklarda kullanılan öksürük
ve soğuk algınlığı ilaçlarının etkinliği ve güvenirliği
tartışmalıdır (34). Yalnızca akut öksürüklü çocuklarda
semptomatik ilaç kullanımı önerilmektedir. İki-on
sekiz yaş arası akut öksürüklü çocuklarda bal kullanı-
mının plaseboya kıyasla öksürük sıklığını azaltmada
daha etkili, öksürük şiddetini azaltmada farkı olmadı-
ğı saptanmıştır. Kronik non-spesifik öksürüklerde
etkisi tam olarak bilinmemektedir (35). Amerikan Gıda
ve İlaç Dairesi 2008’de öksürük ve soğuk algınlığı
ilaçların 2 yaş altında kullanılmamasını önermektedir
(36).
Sonuç: Öksürük çocuklarda yaygındır ve büyük bir
kısmını solunum yolu infeksiyonları oluşturur. Sekiz
haftadan fazla sürede öksüren tüm çocuklar değerlen-
dirilmelidir. Her hastada dikkatli öykü alınmalı ve
fizik muayene yapılmalı; göğüs grafisi ve spirometri
(>6 yaş ise) kronik öksürüklü tüm çocuklarda değer-
lendirilmelidir. Non-spesifik öksürük tespitinde yaş
veya kuru öksürük karakterine dayanan yaklaşım
tanıya yardımcı olabilir. Her vakada olabiliyorsa spe-
sifik etiyolojiye dayanan tedavi önerilir. Aksi takdir-
de deneme tedavisi ile tedaviye alınan yanıt değerlen-
dirilir. Çocuklarda kronik öksürüklerde semptomatik
rahatlama için ilaç kullanımını destekleyen kanıtlar
yoktur.
KAYNAKLAR
1. Chang AB, Glomb WB. Guidelines for evaluating chronic
cough in pediatrics. Chest 2006; 129:260-283.
2. Hay AD, Wilson A, Fahey T, Peters TJ. The duration of
acute cough in preschool children presenting to primary care:
a prospective cohort study. Fam Pract 2003; 20:696-705.
3. Fuentes-Leonarte V, Tenias JM, Ballester F. Levels of pol-
lutants in indoor air and respiratory health in preschool child-
ren: a systematic review. Pediatr Pulmonol 2009; 44:231-3
4. Chung KF, Pavord ID. Chronic cough Prevalence, pathoge-
nesis, and causes of chronic cough. Lancet 2008; 371:1364-
74
5. Morice AH. Review series: chronic cough: epidemiology.
Chron Respir Dis 2008; 5:43-7.
6. Marchant JM, Masters IB, Taylor SM, et al. Evaluation and
outcome of young children with chronic cough. Chest 2006;
129:1132-41.
7. Chang AB, Berkowitz RG. Cough in the Pediatric Population.
Otolaryngol Clin Am 2010; 43:199-211.
8. Chang AB. Cough, cough receptors, and asthma in children.
Pediatr Pulmonol 1999; 28:59-70.
9. Canning BJ. Anatomy and neurophysiology of the cough
reflex: ACCP evidence-based clinical practice guidelines.
Chest 2006; 129(1 Suppl):33-47.
10. Chang AB. Cough. Pediatr Clin North Am 2009; 56:19-31.
11. Chang AB, Eastburn MM, Gaffney J, et al. Cough quality
in children: a comparison of subjective vs. bronchoscopic
findings. Respir Res 2005; 6:3.
12. O’Connell F, Thomas VE, Studham JM, et al. Capsaicin
cough sensitivity increases during upper respiratory infection.
Respir Med 1996; 90:279-86
13. McGarvey L, McKeagney P, Polley L, et al. Are there clini-
cal features of a sensitized cough reflex? Pulm Pharmacol
Ther 2009; 22(2):59-64.
14. McGarvey LP, Polley L, MacMahon J. Chronic cough:
Common causes and current guidelines. Chron Respir Dis
2007; 4(4):215-23.
15. McGarvey L, Elder J. Future direction in treating cough.
Otolaryngol Clin Am 2010; 43:199-211.
16. Pavord ID, Birring SS, Berry M, et al. Multiple inflamma-
tory hits and the pathogenesis of severe airway disease. Eur
Respir J 2006; 27(5):884-8.
17. Goldsobel AB, Chipps BE. Cough in the pediatric populati-
on. J Pediatr 2010; 156(3):352-8.
18. Munyard P, Bush A. How much coughing is normal? Arch
Dis Child 1996; 74:531-4.
19. Irwin RS, Baumann MH, Bolser DC, et al. Diagnosis and
management of cough: ACCP evidence-based clinical practice
guidelines. Chest 2006; 129(Suppl 1):1-292.
20. Kelkar P, Weldon D. Approach to the Patient with Chronic
Cough. Adkinson: Middleton’s Allergy: Principles and
Practice, 7th ed. Philadelphia, USA: Mosby, 2009: 1395-
1403.
21. Shields MD, Bush A, Everard ML, et al. British Thoracic
Society Guidelines: recommendations for the assessment and
management of cough in children. Thorax 2008; 63(suppl
III):iii1-15.
22. Chang AB, Landau LI, Van Asperen PP, et al. Cough in
children: definitions and clinical evaluation. Med J Aust 2006;
184:398-403.
23. Chang AB, Redding GJ, Everard ML. Chronic wet cough:
protracted bronchitis, chronic suppurative lung disease and
bronchiectasis. Pediatr Pulmonol 2003; 36:73-5.
Şekil 2. Çocuklarda spesifik öksürük değerlendirme algoritmi.
SPESİFİK ÖKSÜRÜK
Reversibl hava yolu
obstrüksiyonu
eNO artma?
ASTIM
Risk faktörlerini
değerlendir
Bronşektazi veya yineleyen akciğer infek.
Aspirasyon
Kronik infeksiyonlar
İnterstisyel akciğer hastalıkları
Hava yolu anormallikleri
Diğer az rastlanılan pulmoner durumlar
Kardiyak hastalıklar
Araştır
veya
Göğüs veya allerji uzmanına
gönder
Dört hafta
deneme tedaviyle
doğrula
Evet
Yok
Çocuk Dergisi 10(3):110-115, 2010
114
24. Fitch PS, Brown V, Schock BC, et al. Chronic cough in
children: bronchoalveolar lavage findings. Eur Respir J 2000;
16(6):1109-14.
25. Marchant JM, Masters IB, Taylor SM, Chang AB. Utility
of signs and symptoms of chronic cough in predicting specific
cause in children. Thorax 2006; 61:694-8.
26. Brooke AM, Lambert PC, Burton PR, et al. Recurrent
cough: natural history and significance in infancy and early
childhood. Pediatr Pulmonol 1998; 26:256-61.
27. Pratter MR. Chronic upper airway cough syndrome secon-
dary to rhinosinus diseases (previously referred to as postnasal
drip syndrome): ACCP evidence-based clinical practice guide-
lines. Chest. 2006; 129(1 Suppl):63-71.
28. Marchant J, Masters IB, Taylor SM et al. Evaluation and
outcome of young children with chronic cough. Chest 2006;
129(1 Suppl):1132-41.
29. Khoshoo V, Edell D, Mohnot S, Haydel R, Saturno E,
Kobernick A. Associated factors in children with chronic
cough. Chest 2009; 136:811-5.
30. Asilsoy S, Bayram E, Agin H, Apa H, Can D, Gulle S, et al.
Evaluation of chronic cough in children. Chest 2008;
134:1122-8.
31. Hart JJ. Pediatric gastroesophageal reflux. Am Fam Physician
1996; 54(8):2463-72.
32. Merati AL. Reflux and Cough Otolaryngologic Clinics of
North America 2010; 43(1):97-110.
33. Hahn PY, Morgenthaler TY, Lim KG. Use of exhaled nitric
oxide in predicting response to inhaled corticosteroids for
chronic cough. Mayo Clin Proc 2007; 82:1350-5.
34. Lokker N, Sanders L, Perrin EM, et al. Parental misinterp-
retations of over-the-counter pediatric cough and cold medica-
tion labels. Pediatrics 2009; 123:1464-71.
35. Oduwole O, Meremikwu MM, et al. Honey for acute cough
in children Cochrane Database Syst Rev 2010;
20(1):CD007094.
36. US Food and Drug Administration Nonprescription Drug
Advisory Committee. Cold, cough, allergy, bronchodilator,
antiasthmatic drug products for over-the-counter human use,
October 18 and 19, 2007.Available from: www.fda.gov/
ohrms/dockets/ac/07/briefing/2007-4323b1-02-FDA.pdf.
Accessed September 21, 2008.
T. Giniş ve ark. Çocuklarda Öksürük
115
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Background: Cough causes concern for parents and is a major cause of outpatient visits. Cough can impact quality of life, cause anxiety, and affect sleep in children and their parents. Honey has been used to alleviate cough symptoms. This is an update of reviews previously published in 2014, 2012, and 2010. Objectives: To evaluate the effectiveness of honey for acute cough in children in ambulatory settings. Search methods: We searched CENTRAL (2018, Issue 2), which includes the Cochrane Acute Respiratory Infections Group's Specialised Register, MEDLINE (2014 to 8 February 2018), Embase (2014 to 8 February 2018), CINAHL (2014 to 8 February 2018), EBSCO (2014 to 8 February 2018), Web of Science (2014 to 8 February 2018), and LILACS (2014 to 8 February 2018). We also searched ClinicalTrials.gov and the World Health Organization International Clinical Trial Registry Platform (WHO ICTRP) on 12 February 2018. The 2014 review included searches of AMED and CAB Abstracts, but these were not searched for this update due to lack of institutional access. Selection criteria: Randomised controlled trials comparing honey alone, or in combination with antibiotics, versus no treatment, placebo, honey-based cough syrup, or other over-the-counter cough medications for children aged 12 months to 18 years for acute cough in ambulatory settings. Data collection and analysis: We used standard methodological procedures expected by Cochrane. Main results: We included six randomised controlled trials involving 899 children; we added three studies (331 children) in this update.We assessed two studies as at high risk of performance and detection bias; three studies as at unclear risk of attrition bias; and three studies as at unclear risk of other bias.Studies compared honey with dextromethorphan, diphenhydramine, salbutamol, bromelin (an enzyme from the Bromeliaceae (pineapple) family), no treatment, and placebo. Five studies used 7-point Likert scales to measure symptomatic relief of cough; one used an unclear 5-point scale. In all studies, low score indicated better cough symptom relief.Using a 7-point Likert scale, honey probably reduces cough frequency better than no treatment or placebo (no treatment: mean difference (MD) -1.05, 95% confidence interval (CI) -1.48 to -0.62; I² = 0%; 2 studies; 154 children; moderate-certainty evidence; placebo: MD -1.62, 95% CI -3.02 to -0.22; I² = 0%; 2 studies; 402 children; moderate-certainty evidence). Honey may have a similar effect as dextromethorphan in reducing cough frequency (MD -0.07, 95% CI -1.07 to 0.94; I² = 87%; 2 studies; 149 children; low-certainty evidence). Honey may be better than diphenhydramine in reducing cough frequency (MD -0.57, 95% CI -0.90 to -0.24; 1 study; 80 children; low-certainty evidence).Giving honey for up to three days is probably more effective in relieving cough symptoms compared with placebo or salbutamol. Beyond three days honey probably had no advantage over salbutamol or placebo in reducing cough severity, bothersome cough, and impact of cough on sleep for parents and children (moderate-certainty evidence). With a 5-point cough scale, there was probably little or no difference between the effects of honey and bromelin mixed with honey in reducing cough frequency and severity.Adverse events included nervousness, insomnia, and hyperactivity, experienced by seven children (9.3%) treated with honey and two children (2.7%) treated with dextromethorphan (risk ratio (RR) 2.94, 95% Cl 0.74 to 11.71; I² = 0%; 2 studies; 149 children; low-certainty evidence). Three children (7.5%) in the diphenhydramine group experienced somnolence (RR 0.14, 95% Cl 0.01 to 2.68; 1 study; 80 children; low-certainty evidence). When honey was compared with placebo, 34 children (12%) in the honey group and 13 (11%) in the placebo group complained of gastrointestinal symptoms (RR 1.91, 95% CI 1.12 to 3.24; I² = 0%; 2 studies; 402 children; moderate-certainty evidence). Four children who received salbutamol had rashes compared to one child in the honey group (RR 0.19, 95% CI 0.02 to 1.63; 1 study; 100 children; moderate-certainty evidence). No adverse events were reported in the no-treatment group. Authors' conclusions: Honey probably relieves cough symptoms to a greater extent than no treatment, diphenhydramine, and placebo, but may make little or no difference compared to dextromethorphan. Honey probably reduces cough duration better than placebo and salbutamol. There was no strong evidence for or against using honey. Most of the children received treatment for one night, which is a limitation to the results of this review. There was no difference in occurrence of adverse events between the honey and control arms.
Article
Full-text available
Cough is a common and troublesome symptom that can be difficult to treat. New therapeutic options that are safe and more effective than those currently available are needed. In this article, the authors offer opinion on future directions in the treatment of cough, with a particular emphasis on the clinical syndrome associated with cough reflex hypersensitivity. In addition, the article provides an overview of some of the diagnostic technologies and promising drug targets likely to emerge from current clinical and scientific endeavor.
Article
Full-text available
Concerns about the safety and efficacy of over-the-counter cold medications have led to a recent US Food and Drug Administration public health advisory against their use in children <2 years of age. Our goal was to examine caregiver understanding of the age indication of over-the-counter cold medication labels and identify factors, associated with caregiver understanding. Caregivers of infant children (< or =1 year old) were recruited from clinics at 3 institutions. Questions were administered regarding the use of 4 previously common "infant" over-the-counter cold and cough medicines labeled to consult a physician if used in children <2 years of age. Literacy and numeracy skills were assessed with validated instruments. A total of 182 caregivers were recruited; 87% were the infants' mothers. Mean education level was 12.5 years, and 99% had adequate literacy skills, but only 17% had >9th-grade numeracy skills. When examining the front of the product label, 86% of the time parents thought these products were appropriate for use in children <2 years of age. More than 50% of the time, parents stated they would give these over-the-counter products to a 13-month-old child with cold symptoms. Common factors that influenced parental decisions included label saying "infant," graphics (eg, infants, teddy bears, droppers), and dosing directions. Caregivers were influenced by the dosing directions only 47% of the time. Caregivers with lower numeracy skills were more likely to provide inappropriate reasons for giving an over-the-counter medication. Misunderstanding of over-the-counter cold products is common and could result in harm if medications are given inappropriately. Label language and graphics seem to influence inappropriate interpretation of over-the-counter product age indications. Poorer parental numeracy skills may increase the misinterpretation of these products. Opportunities exist for the Food and Drug Administration and manufacturers to revise existing labels to improve parental comprehension and enhance child safety.
Article
Children with cough, in particular chronic cough, are sometimes referred to otolaryngologists for assessment, diagnosis, and management. Although the likely diagnoses encountered by otolaryngologists are rhinosinusitis, foreign body aspiration, and tracheomalacia, otolaryngologists should be cognizant of the many other possible diagnoses and the evidence for and against their association. This article highlights and focuses the discussion on the cough issues relevant to otolaryngologists.
Article
Background: Cough causes concern for parents and is a major cause of outpatient visits. It can impact on quality of life, cause anxiety and affect sleep in parents and children. Several remedies, including honey, have been used to alleviate cough symptoms. Objectives: To evaluate the effectiveness of honey for acute cough in children in ambulatory settings. Search methods: We searched CENTRAL (2014, Issue 10), MEDLINE (1950 to October week 4, 2014), EMBASE (1990 to November 2014), CINAHL (1981 to November 2014), Web of Science (2000 to November 2014), AMED (1985 to November 2014), LILACS (1982 to November 2014) and CAB abstracts (2009 to January 2014). Selection criteria: Randomised controlled trials (RCTs) comparing honey given alone, or in combination with antibiotics, versus nothing, placebo or other over-the-counter (OTC) cough medications to participants aged from one to 18 years for acute cough in ambulatory settings. Data collection and analysis: Two review authors independently screened search results for eligible studies and extracted data on reported outcomes. Main results: We included three RCTs, two at high risk of bias and one at low risk of bias, involving 568 children. The studies compared honey with dextromethorphan, diphenhydramine, 'no treatment' and placebo for the effect on symptomatic relief of cough using a seven-point Likert scale. The lower the score, the better the cough symptom being assessed.Moderate quality evidence showed that honey may be better than 'no treatment' in reducing the frequency of cough (mean difference (MD) -1.05; 95% confidence interval (CI) -1.48 to -0.62; I(2) statistic 23%; two studies, 154 participants). High quality evidence also suggests that honey may be better than placebo for reduction of cough frequency (MD -1.85; 95% Cl -3.36 to -0.33; one study, 300 participants). Moderate quality evidence suggests that honey does not differ significantly from dextromethorphan in reducing cough frequency (MD -0.07; 95% CI -1.07 to 0.94; two studies, 149 participants). Low quality evidence suggests that honey may be slightly better than diphenhydramine in reducing cough frequency (MD -0.57; 95% CI -0.90 to -0.24; one study, 80 participants).Adverse events included mild reactions (nervousness, insomnia and hyperactivity) experienced by seven children (9.3%) from the honey group and two (2.7%) from the dextromethorphan group; the difference was not significant (risk ratio (RR) 2.94; 95% Cl 0.74 to 11.71; two studies, 149 participants). Three children (7.5%) in the diphenhydramine group experienced somnolence (RR 0.14; 95% Cl 0.01 to 2.68; one study, 80 participants). When honey was compared with placebo, four children (1.8%) in the honey group and one (1.3%) from the placebo group complained of gastrointestinal symptoms (RR 1.33; 95% Cl 0.15 to 11.74). However, there was no significant difference between honey versus dextromethorphan, honey versus diphenhydramine or honey versus placebo. No adverse event was reported in the 'no treatment' group. Authors' conclusions: Honey may be better than 'no treatment', diphenhydramine and placebo for the symptomatic relief of cough, but it is not better than dextromethorphan. None of the included studies assessed the effect of honey on 'cough duration' because intervention and follow-up were for one night only. There is no strong evidence for or against the use of honey.
Article
Children presenting with chronic cough are common to the primary care physicians, but data on the etiology are scant. We evaluated 40 children (age range, 5 to 12 years) with chronic cough (> 8 weeks duration) with no obvious cause who were referred by their primary care physicians. All patients underwent an extensive multispecialty workup that included pulmonary, GI, allergy, immunology, and otorhinolaryngology testing. Response to treatment was quantified pretreatment and 8 weeks after treatment by using a visual analog scale. Positive diagnostic test results were noted for gastroesophageal reflux disease (27.5%), allergy (22.5%), asthma (12.5%), infection (5%), aspiration (2.5%), and multiple etiologies (20%). Appropriate treatment for these factors resulted in a significant improvement in cough. Reflux, allergy, and asthma accounted for > 80% of the likely etiologic factors of chronic cough in children and responded to appropriate treatment.
Article
The aim of this paper is thus to identify, evaluate, and summarize in a systematic fashion all the epidemiological studies that have analyzed the association between exposure to specific indoor air pollutants and respiratory disease among children under the age of five. A search was carried out in the main biomedical bibliographic sources in December 2006 and updated in February 2008. The study period covered 12 years (1996-2007). All the selected papers were carefully read. We focused on studies that analyzed at least one indicator of respiratory health and which included one or more indoor air pollutants in relation to the respiratory health of children under the age of 5. Studies that analyzed passive smoking as the sole source of indoor air pollution were not included. Fourteen studies were considered to be relevant. The most analyzed pollutant was nitrogen dioxide, followed by volatile organic compounds, airborne particulates and other pollutants; phthalates and CO(2). The literature reviewed within our criteria seems to indicate that several indoor pollutants, even at the moderate levels found in the developed countries, could be harmful to the respiratory health of very young children. Future research should focus on conducting more studies, preferably making use of cohorts, with adequate techniques for measuring indoor pollution levels.