BookPDF Available

A field guide to the adult amphibians species of Latvia (in Latvian)

Authors:

Abstract

Šis noteicējs ir rakstīts, kā lauku līdzeklis abinieku sugu operatīvai noteikšanai ekspedīcijas apstākļos. Dabas aizsardzības mērķiem noteikšanai izvēlētastikai neinvazīvas metodes, kuras lielākoties neprasa pētnieka tiešu taktīlu kontaktu ar abinieku. Noteicējs sastādīts tā, lai viņa lietošana neprasītu iepriekšēju pieredzi abinieku pētījumos vai bioloģisku izglītību.
Daži Latvijas abinieki: a) lielais tritons, b) parastais tritons, c) parastā kokvarde, d) brūnais
varžukrupis, e) sarkanvēdera ugunskrupis, f) parastais krupis, g) zaļais krupis, h) smilšu krupis
(foto: Ingmārs Līdaka), i) parastā varde, j) purva varde, k) dīķa varde.
Lūdzu, ziņojiet autoriem par visiem redzētiem Latvijas abiniekiem
pa t. 29621191 vai pa e-pastu: еcо@аpоllo.lv, bоmbinаlatviа@inbох.lv
LATVIJAS
PIEAUGUŠO ABINIEKU
SUGU LAUKU NOTEICĒJS
Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa
Daugavpils
2011
Daļa materiālu saņemta Projekta LIFE-HerpetoLatvia,
kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma, ietvaros.
www.life-herpetolatvia.biology.lv
a
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
EKOLOĢIJAS INSTITŪTS
b
c
d e
f
g
h
j
i
k
LATVIJAS
PIEAUGUŠO ABINIEKU
SUGU LAUKU NOTEIJS
Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa
Daļa materiālu saņemta Projekta LIFE-HerpetoLatvia, kuru līdzfinansē Eiropas
Komisijas LIFE+ programma, ietvaros. www.life-herpetolatvia.biology.lv
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
AKADĒMISKAIS APGĀDS „SAULE”
2011
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
2
UDC 59.018: 597.6: 591.36
ISBN 978-9984-14-531-0
Apstiprināts DU Studiju padomes sēdē 2011. gada 20. jūnijā, protokols Nr. 9
Ieteicamais citēšanas veids:
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku
noteicējs. Daugavpils Universitāte, Akadēmiskais apgāds "Saule": 1-76.
Recommended citation in English:
Pupins M., Pupina A. (2011): Latvijas pieauguso abinieku sugu lauku
noteicejs [A field guide to the adult amphibians species of Latvia].
Daugavpils University, Academic Press "Saule": 1-76. (in Latvian).
Recenzenti: Dr.biol. (Cand.sc.biol.) V.Bakharev (Baltkrievija, I.P.
Shamyakin State Pedagogical Institute, faculty of Biology)
Dr.biol. A.Čeirāns (Latvija, Latvijas Universitāte)
M.biol. I.Dunce (Latvija, Rīgas Nacionālais zooloģiskais
rzs)
Dr.biol. A.Škute (Latvija, Daugavpils Universitāte)
Dr.sc.nat., Cand.sc.biol. W.Wojtas (Polija, Institute of
Biology, Pedagogical University of Cracow)
Darba autortiesības ir aizsargātās ar LR likumu "Par autortiesībām un
blakustiesībām". Materiāla izmantošanas gadījumā atsauce uz grāmatu un
autoriem obligāta.
Kontakti ar autoriem:
e-mail: eco@apollo.lv
bombinalatvia@inbox.lv
tālr.: +371 29713005
+371 29621191
© Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa, ideja, teksts,
fotogrāfijas (izņemot tās, kurām norādīti autori tekstā),
zīmējumi, dizains, 2011
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
3
SATURS
IEVADS...................................................................................................................4
KĀ UN KUR MEKLĒT ABINIEKUS...........................................................................5
DATU REĢISTRĀCIJA UN ZIŅOJUMI SPECIĀLISTIEM...........................................6
DABAS AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS.......................................................................14
PIEDALIETIES ABINIEKU AIZSARDZĪBĀ: LIFE+ PROJEKTS LIFE-HERPETOLATVIA
.............................................................................................................................15
KĀ NOTEIKT ABINIEKU AR ŠĪ NOTEICĒJA PALĪDZĪBU........................................17
NOTEIKŠANAS IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS.........................................................18
LATVIJAS PIEAUGUŠO ABINIEKU SUGU NOTEIKŠANAS TABULA.....................21
ABINIEKU SUGU APRAKSTI.................................................................................26
Lielais tritons............................................................................................ 27
Mazais tritons.......................................................................................... 31
Sarkanvēdera ugunskrupis...................................................................... 35
Parastā kokvarde..................................................................................... 39
Brūnais varžukrupis ................................................................................. 42
Smilšu krupis............................................................................................ 45
Zaļais krupis ............................................................................................. 48
Parastais krupis ....................................................................................... 51
Ezera varde .............................................................................................. 54
Zaļā varde................................................................................................. 57
Dīķa varde ................................................................................................ 60
Parastā varde........................................................................................... 63
Purva varde.............................................................................................. 66
LITERATŪRA ........................................................................................................70
PATEICĪBAS..........................................................................................................71
PAR AUTORIEM...................................................................................................72
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
4
IEVADS
rakstīts šis noteicējs. Šis noteicējs ir rakstīts, kā lauku līdzeklis
abinieku sugu operatīvai noteikšanai ekspedīcijas apstākļos. Dabas
aizsardzības mērķiem noteikšanai izvēlētas tikai neinvazīvas metodes,
kuras liekoties neprasa pētnieka tiešu taktīlu kontaktu ar abinieku.
Noteicējs sastādīts tā, lai viņa lietošana neprasītu iepriekšēju pieredzi
abinieku pētījumos vai bioloģisku izglītību.
Informācijas avoti. Noteicēja tabulas sastādīšanai izmantota autoru
lauku ekspedīciju pieredze. Abinieku izplatības Latvijā un sugas aprakstos
izmantoti citu autoru (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev, Chernov
1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992) apkopoti dati un autoru
pētījumu rezultāti (Kuzmin, Pupina, Pupins, Trakimas 2007; Pupiņš,
Pupiņa 2006, 2007; Pupiņa 2011; Pupina, Pupins 2007, 2008; Pupiņa,
Pupš 2007; autoru nepubl. dati), arī konsultācijas ar speciālistiem
(K.Fog, A.Bērzš, A.Čeirāns, J.Zvirgzds-Zvirgzdiņš). Abinieku
aizsardzības statusi nodīti pēc N.Kabuces darba (2004) un oficiāliem
avotiem.
Kam rakstīts šis noteicējs. Šis noteicējs ir domāts kā praktiskais
papildus mācību līdzeklis studentiem, kas pēta dabas zinātnes un
bioloģiju. Viņš var būt izmantojams dabas aizsardzības speciālistu un
citu biologu, kas dz šīm nepētīja abiniekus, pētnieciskajā un dabas
aizsardzības darbā. Noteicēju var izmantot bioloģijas skoloji,
skolēni, projektu darbinieki, zemes īpašnieki un dabas draugi.
Kompleksais Latvijas herpetofaunas noteicējs. Šis noteicējs ir
autoru plānota kompleksa Latvijas herpetofaunas sugu lauku noteija
sastāvdaļa: abinieku: 1.) pieaugušo abinieku noteijs is noteicējs),
2.) juvenīlu īpatņu noteijs, 3.) kāpuru noteicējs, 4.) olu noteicējs,
5.) balss noteijs (plānots izdot tikai elektroniskā veidā) un rāpuļu:
6.) pieaugušo rāpuļu sugu noteicējs, 7.) juvenīlu īpatņu noteicējs,
8.) olu noteicējs, 9.) nomesto ādu noteicējs, 10) pēdu noteicējs. Daļas
tiks izdotas elektroniski un papīra versijās sagatavošanas kārtībā un
tos plānots izdot vienā izdevumā pēc visu daļu sagatavošanas.
Krāsainie attēli atrodas pielikumā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
5
un kur meklēt abiniekus
Vizlā meklēšana transektās. Abinieku vizuālai meklēšanai
transeks pētnieks nesteidzoties pārvietojas pēc izvēlē maršruta,
uzmanīgi vērojot sev priekšā joslu 1-3 m platumā, atkarīgi no
redzamības, kas var mainīties atkarība no laika apstākļiem, biotopa
aizaugšanas pakāpes, pētnieka sagatavošanas u.c. Pētnieks apseko
joslu, zigzagveidā apskatot to.
Biotopi. Abinieki Latvijā var būt biežāk sastapti mitros biotopos: upes
krastos, purvos, dīķos, karjeros u.c., bet arī sausos mos, pļavās, uz
pilsētu ielām – īpaši lietus laikā vai pēc tā.rstošanas laikā pieauguši
abinieki uzturas ūdenstilpēs vai tuvu m.
Mikrobiotopi. Par mikrobiotopu sauc konkrētu vietu biotopā, kur tieši
abinieks atrodas un kur tas atrod nepieciešamos vides parametrus.
varētu t peļķe, koka miza, ala zem akmens u.c.
Diennakts laiks. Sausajā laikā Latvijas abinieki ir vairāk aktīvi
vakaros vai naktīs. Mitrajā laikā viņi ir bieži sastopami arī dienā.
Vairošanās periodā, kas Latvijā lielākai daļai abinieku ir pavasaris,
abinieki ūdenī ir parasti aktīvi visu dienu.
Laika apstākļi. Aktīvajā zē abiniekus efekvāk meklēt siltā, mitrā
un bezvēja laikā. Pasīvajā fāzē (tos, kas atrodas paslēptuvēs) pretēji,
aukstajā, sausajā laikā.
Gada sezonas. Abinieki, kā poikilotermie un eksotermie (ar mainīgu
ķermeņa temperatūru, no vides temperatūras atkarīgi) dzīvnieki,
Latvijā ir vairāk akvi siltajā gada laikā. Bet abiniekus var atrast arī
rudenī vai zieziemošanas vietās pagrabos, strautos, avotos u.c.
Gada cikla periodi. Vairošanās periodā Latvijas pieaugušus
abiniekus jāmek ūdenstilpēs; barošanās perio ūdenstilpēs un to
krastos (ūdens un pieūdens sugas) un sauszemes biotopos; ziemošanas
periodā ziemošanas vietās ūdenī vai uz sauszemes (alās, pagrabos).
Migrāciju laikā abinieki var būt atrasti arī neraksturīgas vietās.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
6
Datu reģistcija un
ziņojumi speciālistiem
Pareizas reģistrācijas svagums. Lai dati par atrastiem abiniekiem
tu korekti, adekvāti novērojumiem un tiem būtu zinātniska un dabas
aizsardzības nozīme, svarīgi tos pareizi un laigi noformēt. Saņemtus
datus reģistrē elektroniski (datu bāzēs, vai arī var izmantot Excel vai
Word) vai ar roku ierakstot tos novērojumu tabulā (73.lpp).
Norojuma reģistrācijas numurs. Katrai atradnei piesaviniet savu
individuālo reģistrācijas numuru. Turpmākai analīzei un apstrādes
ērtībai tam jāsakās ar ģints un sugas latīniska nosaukuma pirmajiem
diviem burtiem (katri divi burti sākas ar lielo burtu) un jāturpinās ar
kārjo numuru, rakstītu arābu cipariem.
Piemērs: novērots parastais krupis. Viņa latīniskais nosaukums ir Bufo
bufo. Ta ir Jūsu pirmā atradne. Tātad, šīs atradnes ristrācijas numurs
s BuBu0001. Ja Jūs atrodat jau piekto lielo tritonu, kam latīniskais
nosaukums ir Triturus cristatus, viņa reģistrācijas numuram jābūt
TrCr0005.
Fotodokumentēšāna. Ļoti svarīgi nofotografēt ristrējamo abinieku
un biotopu, kur tas bija reģistrēts. Izmantojiet šiem mērķiem
fotoaparātu, vai, ja nav, vismaz mobilā tālruņa kameru un iespējas.
Fotografējiet abinieku blakus lineālam vai citam priekšmetam ar
zināmu garumu, tas palīdzēs novērtēt abinieka ķermeņa garumu.
Abinieka un tā biotopa fotogrāfija dos iespēju konsultēties ar
speciālistiem sarežģītajos jautājumos, arī sniegs papildus
informāciju par redzētās sugas ekoloģiju. rrakstiet pēc ekspedīcijas
fotogrāfijas uz cieto disku, numurējot tās atbilstoši novērojuma
reģistrācijas numuriem. Neizmantojiet grafiskus redaktorus!
Sugas nosaukums. Norādiet arī sugas latīnisko nosaukumu.
Laniskais nosaukums ļaus izmantot su datu bāzi arī citu valsts
herpetologiem. Starptautiskā sadarbība abinieku pētījumos ļauj labāk
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
7
izpētīt šos dzīvniekus un izstrādāt dabas aizsardzības pasākumus
Eiropas līmenī.
Norojuma datums. Norādiet novērojuma gadu, datumu. Abinieki
Latvijā ir īpaši aktīvi gada siltajā periodā: pavasarī, vasarā. su
informācija par atrašanas datumu ļaus labāk saprast šo dzīvnieku gada
ciklu un salīdzināt datus par dādiem gadiem, veicot abinieku
monitoringu.
Norojuma laiks. Abinieku aktivitāte parasti ir atkarīga no diennakts
laika. Norādiet novērojuma stundas un minūtes.
Dzīvnieka ķermeņa garums. Abinieku ķermeņa garums mainās
atkarīgi no vecuma, īpaši jauniem abiniekiem. Tāpēc šie dati ļaus
saprast arī populācijas vecuma struktūru.
1) Vizuāla ķermeņa garuma novērtēšana. Ja abinieks ātri aizmūk,
pirms Jūs paspējat viņu izmērīt, norādiet datos vismaz novērotā
dzīvnieka ķermeņa aptuvenu garumu centimetros (2-3 cm vai 4-5 cm
utt.). Šī novērtēšana nav precīza, bet dod papildus informāciju par
redzētā dzīvnieka vecumu.
2) Distanta ķermeņa garuma mērīšana. abinieks nav aizmucis, bet
s neveicat zinātnisko pētījumu, kam ir izdotas speciālās aaujas,
mērīšanai nav nepieciešams ņemt dzīvnieku rokās, kas izraisa
abinieku psihiskā un fiziskā stresa stāvokli vai inficēt ar nāvējošiem
parazītiem (vīrusiem, parazītisko sēnīti Batrachochytrium
dendrobatidis un citām), kurus Jūs uz savām rokām varat pārnest no
viena abinieka otram.
Tāpēc, nepieskaroties dzīvniekam, pielieciet kāda gareniskā
priekšmeta galu (mērlente, lineāls, pildspalva) 1-2 cm attālumā no
dzīvnieka degungala no augšpuses paralēli dzīvnieka ķermenim (attēls
uz vāka) un ar nagu atzīmējiet dzīvnieka ķermeņa garumu. Pēc tam
izmēriet atmēto priekšmeta garumu ar lineālu vai mērlenti. Protams,
šie mērījumi nebūs ļoti precīzi, bet pasargā dzīvniekus no saslimšanas
un dos papildus informāciju par redzētā dzīvnieka vecumu.
3) Kontaktā mērīšāna. Zinātniskā pētījuma mērķiem, ja tas ir
pamatots ar zinātnisko nepieciešamību un pētījumam ir saņemtas visas
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
8
nepieciešamās atļaujas, abiniekus mēra precīzi, ar bīdmēri un fiksāciju
rokās. Dabas aizsardzības un slimību profilakses mērķiem katra jauna
dzīvnieka ņemšanai rokās vai vismaz katra jauna biotopa apsekošanai
izmanto jaunus gumijas cimdus. Dzīvniekam nedrīkst pieskarties ar
mērāmo ierīci vai to ir jādezinficē pēc katra jauna dzīvnieka mērīšanas
vai vismaz katra jauna biotopā.
Astainiem abiniekiem herpetoloģi ir pieņemti sekojošie mērījumi
(Terentjev, Chernov 1949):
L. (Longitudo corporis) ķermeņa garums no deguna gala
dz kloakalas atveres priekšējam galam;
L.cd. (Longitudo capitis) astes garums no kloakas atveres
priekšēja gala līdz astes galam;
L.c. (Longitudo caudae) galvas garums no deguna gala
dz žokļa pakaļējam galam;
P.a. (Pedes anteriores) priekšējās ekstremitātes garums no
sākuma līdz garākā pirksta galam;
P.p. – (Pedes posteriores) pakaļējās ekstremitātes garums no
sākuma līdz garākā pirksta galam.
Bezastainiem abiniekiem herpetoloģi ir pieņemti sekojošie mērījumi
(Terentjev, Chernov 1949):
L. (Longitudo corporis) attālums no deguna gala dz
kloakas atveres centram (dzīvnieku pielikt pie dzenas
virsmas, fiksējot ar pirkstu krusta kaula vietā);
L.c. (Longitudo capitis) attālums no deguna gala dz
pakauša atveres galam (sataustīt caur adu);
Lt.c. (Latitudo capitis) galvas maksimālais platums starp
apakšējo žokļu kuma;
D.r.o. (Distantia rostri oculi) attālums no deguna gala dz
acs priekšējā gala;
Sp.c.r. (Spatium canti rostrales) attālums starp tumšo
svītru pie acs priekšējā gala iekšējām robežām;
D.n.o. – (Distantia nasi oculi) attālums no nāss līdz acs
priekšējam galam;
L.o. (Longitudo oculi) acs atveres lielākais garums;
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
9
Lt.p. (Latitudo palpebrae) acs augšējās plaksta lielākais
platums;
Sp.p. (Spatium palperbalis) mazākais attālums starp acu
augšējo plakstu iekšējām malām;
Sp.n. – (Spatium nasalis) attālums starp nāsīm;
L.tym. (Longitudo tympani) bungādiņas lielākais garums;
F. (Longitudo femoris) gurna garums no kloakas atveres
dz locivas ārējam galam (mērīt saliktai ekstremitātei);
T. (Longitudo tibiae) stilba garums (mērīt saliktai
ekstremitātei);
D.p. (Primus digitus) pakaļējās ekstremitātes pirmā pirksta
garums, mērīts no sākuma līdz pirksta galam;
C.int. (Callus internus) iekšējā pēdas puna lielākais
garums viņa pamatā.
Norojuma koordinātes un datu zes izveide. Ļoti svarīgi noteikt
katras atradnes koordinātes. Bez dati nevarēs būt izmantoti
zinātniskos pētījumos, teritorijas pnošanā vai dabas aizsardzībā.
Koordināšu noteikšanai var izmantot dažādas iespējas:
GPS izmantošana. Global Position System sistēma, kas ļauj precīzi
noteikt koordinātes, izmantojot GPS uztvērējus. Iedarbiniet savu GPS
uztvērēju un piereģistrējiet koordinātes, sekojot ierīces instrukcijai.
Obligāti pēc iespējas agrāk ievadiet šos datus su elektroniskajā
abinieku atradņu datu uzskaites tabu.
Google Earth servisa izmantošana. Šī metode nav ļoti precīzā, bet dod
papildus informāciju par atradnēm.
1.) Ja Jums līdzi nav GPS uztvērēja vai citas ierīces ar GPS servisu,
tad dabā pierakstiet atradnes vietu blociņā šāda veidā: "Parastais
krupis, atrasts Daugavpilī, pie Lauceses upes ietekas Daugavā".
2.) Ieslēdziet klēpjdatoru ekspedīcijas laikā vai pēc ekspedīcijas
ieslēdziet savu mājas datoru. Ieejiet Internetā. Ieejiet Google Earth.
(To var atrast šeit: http://www.google.com/earth/index.html.
Uzklikšķiniet uz Download un sekojiet norādēm) (1.att.).
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
10
1.att. Google Earth ielādēšana.
3.) Uz Google Earth Latvijas ortofotokartes atrodiet su atradnes
vietu (2.att.).
2.att. Abinieka novērošanas vietas atrašana.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
11
4.) Uzspiediet taustiņu Add Placemark (3.att.).
3.att. Atzīmēšanas režīma iedarbišana.
5.) Uzlieciet dzeltenu grafisko atzīmi maksimāli precīzi uz to vietu,
kur Jūs atradāt abinieku (4.att.).
4.att. Abinieka novērošanas vietas atzīmēšana.
6.) Tabulā Jūs varēsiet redzēt Jūsu atradnes koordinātes (5.att.).
5.att. Abinieka novērošanas vietas koordišu atrašanas.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
12
7.) Iedrukājiet atzīmēta lodziņā Jūsu atradnes ristrācijas numuru
atbilstoši šīs grāmatas noradījumiem (Piemērām, BuBu0001) (6.att.).
Tagad Jums ir sava atradņu datu bāze Google Earth servisā.
6.att. Abinieka novērošanas reģistrācijas numura ievadīšana.
8.) Lodziņā Description ievadiet papildus informāciju: atradnes
datums, laiks, latīniskais nosaukums, izmērs, dzimums, laika apstākļi,
biotops, mikrobiotops, citas piezīmes par atrašanas apstākļiem (7.att.).
Dzimuma noteikšana. Atzīmējiet šos datus, ja Jūs varat noteikt
dzīvnieka dzimumu. Dati par novēro dzīvnieka dzimumu ir
svarīgi populācijas dzimuma strukras pētīšanai. Tie arī var dot
informāciju par populācijas dzimumu izvietošanos telpā un laikā.
Daudziem Latvijas pieaugušajiem abiniekiem var noteikt dzimumu
pēc arējām dzimuma pazīmēm. Tā, astainajiem abiniekiem
viņiem pavasarī ir spura uz muguras, šīs spuras pēdas saglabājas
arī pēc vairošanās sezonas tumšas ādas krokas veidā, kas iet gar
mugurkaulu. Ja spuras vai šīs svītras nav, tad ir te.
Bezastainajiem abiniekiem Latvijā tēviņiem ir dzimuma tulznas uz
priekšējo ekstremitāšu iekšdelma un 1.-2. pirkstiem, kas īpaši ir
izteiktas pavasarī, vairošanās sezonā. Krupju, brūno varžu,
kokvaržu tēviņiem ir tumšāks kakls, nekā mātīm.
Biotops. Pierakstiet biotopa nosaukumu pēc biotopu klasifikatora
vai īsu raksturojumu: piemērām, upes krasts, purvs, sau pļava.
Mikrobiotops. Pierakstiet dzīvnieka atrašanas mikrobiotopu, kur
tieši viņu atradāt: koka dobumā, pķes dūņās, sūnās utt.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
13
7.att. Papildus inforcijas ievašana.
Obligāti nokopējiet atradnes reģistrācijas numuru un koordinātes Jūsu
datu bāzē, Excel vai Word tabulā.
Ziņojums speciālistiem. Daudzos gadījumos dabas aizsardzības
speciālistiem ir svarīgi uzzināt par su atradni. s atrodat Latvijā
aizsargājamo abinieku sugu, dzu, ziņojiet šī noteija autoriem pa
t.29621191 vai elektronisko pastu: eco@apollo.lv un
bombinalatvia@inbox.lv.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
14
Dabas aizsardzības prasības
Atļaujas. Abinieki ir apdraudēta grupa visā pasaulē, nepieciešams tos
saglabāt arī Latvijas dabā. Tāpēc, pētot abiniekus Latvijā, ir ļoti
svarīgi novērot dabas aizsardzības prasības. Ja Jūs vienkārši
reģistrējiet satiktos abiniekus parastās pastais vai Jūsu citās ikdienas
nodarbošanās: makšķerēšanas, darbu rzā, sēņanas u.c. laikā,
netraucējot dzīvniekus un nemot tos rokās, Jums nav nepieciešama
speciāla atļauja. Bet ja Jūs nolemjat veikt zinātnisko pētījumu, Jums
griežas pēc konsultācijas un visām nepieciešamām atļaujām Dabas
aizsardzības pārvaldē http://www.daba.gov.lv/ .
Protams, ja s veicat pētījumu uz privātas teritorijas, Jums jāsaskaņo
sava darbība ar zemes īpašnieku.
Aktivitātes da. Lai samazinātu kaitējumu dabai abinieku uzskaites
laikā, cenšaties netraucēt abiniekiem: neiet pārāk tuvu abinieku korim,
uzvesties klusi, nebiedēt abiniekus ar straujam kustībām.
Ja s kaut ko dabā pārveidojiet, piemērām, paceļat koka mizu,
nolieciet to pēc tam tā, kā bija dz Jums. Šīs nelielās dabas struktūras
veido abinieku mikrobiotopus, kalpo par orientieriem viņu apdzīvo
vidē, tāpēc ir ļoti svarīgas viņu eksistencei.
Parazītisko slimību profilakse. Lai nepārnest parazītus (vīrusus,
parazītisko sēnīti Batrachochytrium dendrobatidis un citus), no viena
abinieka otram, izmantojiet jaunus gumijas cimdus kontaktam ar jaunu
abinieku vai vismaz katram jaunajam biotopam. Dezinficējiet gumijas
zābakus vannā ar dezinficējošo šķidrumu pirms ieiet jaunajā dīķa
ūdenī.
Reģistjot un noteicot abiniekus, ierobežojiet taktīlu kontaktu
ar abinieku un ieiešanu ūdenstil, cik vien ir iespējams.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
15
Piedalieties abinieku aizsardzībā:
LIFE+ projekts LIFE-HerpetoLatvia
Latvijas un pasaules herpetologi un dabas aizsardzības speciālisti pēta
abiniekus un cenšas tos aizsart dabā. Abinieku efektīvai aizsardzībai
Latvijā, ir ļoti svarīgi zināt, kur tie dzīvo. Lai palīdzēt herpetologiem
šajos pētījumos, ziņojiet viņiem par saviem novērojumiem. It īpaši tas
ir svarīgi, jā s piereģistrējat Latvijā un Eiro aizsargājamās
abinieku sugas: lielo tritonu, sarkandera ugunskrupi, kokvardi,
smilšu krupi, zaļo krupi, brūno varžukrupi.
Latvijā realizēti Eiropas un Latvijas finansēti dabas aizsardzības
projekti, kuru mērķa sugas bija abinieki.
LIFE-HerpetoLatvia. No 2010.
dz 2014.gadam Latvijā
realizējas LIFE+ LIFE-
HerpetoLatvia Projekts
LIFE09NAT/LV/000239 "Reto
rāpuļu un abinieku aizsardzība
Latvijā" [Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia]
(8.att.), kuru dzfinan Eiropas komisijas LIFE+ programma
(6.piel.).
Šī projekta mērķis ir atbalstīt abinieku: sarkanvēdera ugunskrupju
Bombina bombina un puļu: purva bruņurupuču Emys orbicularis,
gludenās čūskas Coronella austriaca populāciju palielināšanos Latvijā
un nodrošināt to ilgtspējīgu eksistēšanu ar in-situ, ex-situ un likuma
aizsardzības metožu kombināciju.
Projekta pamata uzdevumi:
Izveidot atbilstošu biotopu un koridoru tīklu Emys orbicularis,
Coronella austriaca, Bombina bombina atslēgas popucijām vienā
eksistējoša vai jaunizveido Natura 2000 teritorijā katrai sugai.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
16
Jaunas Natura 2000 teritorijas izveide Bombina bombina lielākai
populācijai Latvijā.
Coronella austriaca Sugas aizsardzības plāna sagatavošana
apstiprināšanai.
Pavairošana ex-situ zookultūrā Biotopu direkvas II Pielikuma
sugu Emys orbicularis un Bombina bombina no ziemeļnieciskām
populācim: vāju Bombina bombina galveno populāciju
pastiprināšana; vietējo īpatņu grupas Emys orbicularis izveide
zookultūrā, to pavairošana un juvenīlu īpatņu izlaišana dabā.
8.att. LIFE-HerpetoLatvia projekta dalībnieku logotipi.
Emys orbicularis, Coronella austriaca, Bombina bombina
aizsardzības publicitātes pasākumi.
su palīdzība. s varat dzēt Projekta LIFE-HerpetoLatvia
realizācijai un dabas aizsardzībai Latvijā un Eiropā, ja zosiet
Projekta ekspertiem par redzētiem sarkanvēdera ugunskrupjiem un
citām mērķa sugām Latvijā. Īpaši ir svarīgi ziņot par tādām atradnēm
Projekta teritorijās: Silenes dabas parkā un Demenes pagastā
(Daugavpils novads), Ķemeru dabas parkā.
Papildus informāciju un kontaktus var saņemt Projekta LIFE-
HerpetoLatvia mājas lapā www.life-herpetolatvia.biology.lv.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
17
noteikt abinieku
ar šī noteicēja padzību
1. Uzmanīgi aplūkojiet abinieku dabā, nepieskaroties tam,
nofotografējiet to, ja vien ir iespējams.
2. Izlasiet Latvijas pieaugušo abinieku sugu noteikšanas tabulas pirmo
jaujumu. Atslēgas pazīmes ir pasvītrotas šādi.
3. Ja atbilde ir , sekojiet zei, norādītai iekāvās, dz nākošajām
jaujumam.
4. Ja atbilde ir , arī sekojiet antitēzei, neradītai iekāvās, līdz
nākošajām jaujumam.
5. Ja jautājumam ir norādīta atsauce uz mējumu (elektroniskajā PDF
izdevu ir interaktīvā), sadziniet to ar abinieka redzamām
pazīmēm.
6. Kad s nonāksiet līdz abinieka latviskajam un latīniskajam
nosaukumam, suga ir noteikta.
7. Sekojiet aiz nosaukuma norādītajam lappuses numuram
(elektroniskajā PDF izdevuma šī atsauce ir arī interaktīva), lai
iepazītos ar sugas aprakstu un vēlreiz pārliecinātos par sugas pareizo
noteikšanu, salīdzinot abinieka ārējo izskatu ar fotogrāfiju.
8. Ja sugu noteikt neizdevās, atgriezieties pie pirmā jautājuma un
pamēģiniet vēlreiz.
9. Ar su augušo pieredzi abinieku noteikšanā jauno redzēto abinieku
noteikšanas process būs ātrāks, dz ar laiku Jūs varēsiet izdarīt to arī
bez noteicēja. Bet pārbaudiet sevi ar noteicēja palīdzību, ja ir šaubas
abinieka noteikšanas pareizībā.
10. Sarežģītajos gadījumos konsultējieties ar šī noteicēja autoriem un
citiem herpetologiem.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
18
Noteianas iespējamās problēmas
Parastās problēmas. Dažos gadījumos noteikt abinieku sugu var
neizdoties kaut kādu iemeslu dēļ: dzīvniekam varētu būt neparasta
nokrāsa, tas varētu būt vel nepieaudzis u.c. Šājas situācijās sazinieties
ar autoriem pēc adresēm, kas ir norādītās grāmatas sākumā un nosūtiet
uz e-pastu fotogrāfijas ar aprakstiem.
Zaļo varžu sugu noteikšanas problēma. Zaļo varžu sugu grupas
vizuālā noteikšana Eiropā ir apgtināta sugu hibridizācijas dēļ. Šajā
noteicējā piedāvātais noteikšanas algoritms pamatojas uz 1949. gadā
aprakstītas metodes (Terentevs, Cernovs 1949). Iespējams, īsti noteikt
šīs sugu grupas abinieka sugu var tikai ar laboratorijas metodēm.
Tāpēc, ja par redzētās dabā zaļās vardes sugu noteikšanu ir šaubas,
reģistrējiet to, ka Pelophylax sp.
Eksotiskās sugas. Latvijā lielos daudzumos ved un arī pārdod
zooveikalos un privāti dādus eksotiskus abiniekus: piešvardes
Xenopus laevis, aksolous Ambystoma mexicanum, tīģera salamandras
Ambistoma tigrinum, Spāņu adatainos tritonus Pleurodeles waltl un
citus (9.att.).
Šie dzīvnieki var aizmukt no saimnieka, vai viņš tos var izlaist dabā
un tāpēc eksotiski abinieki var būt atrasti Latvijas dabā. Šajos
gadījumos tos nevar atstāt dabā, jo tie var traucēt vietējām sum,
arī izplatīt lipīgas eksotiskās abinieku slimības, piemērām, parazītisko
sēnīti Batrachochytrium dendrobatidis, kas ir nāvējoši bīstama
vietējiem abiniekiem!
Obligāti noķeriet eksotiskus abiniekus vai rāpuļus, sastaptus dabā,
novietojiet tos droši aizvērtā plastikāta boksā ar mitru substrātu un
ventilācijas caurumiem un uzreiz ziņojiet par to autoriem!
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
19
9.att. Daži eksotiski abinieki, kas ir brīvi pardodami zooveikalos Latvijā:
a) Aksolotļis Ambystoma mexicanum, b) piešvarde Xenopus laevis, c) ģera
salamandra Ambistoma tigrinum, d) Spāņu adatainais tritons Pleurodeles waltl.
a
b
c
d
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
20
Speciāls ziņojums. Latvijā dabā vēsturiski 3 reizes bija ristrēta arī
abinieku suga, kas slaikos nebija sastapta un pēc nav iekļauta
šajā noteicējā. Tā ir plankumainā salamandra Salamandra salamandra
(Siliņš, Lamsters 1949; Litvinchuk 1996). Salamandra salamandra uz
muguras parasti ir dzelteni plankumi (10.att.), bet tā varētu t arī
pilnīgi melna.
Ja Jūs redzēsiet šo abinieku Latvijas dabā,dzu, noķeriet to,
novietojiet droši aizvērtā plastikāta boksā ar mitru substrātu (mitras
nas, zāle) un caurumiem ventilācijai un uzreiz ziņojiet par to
autoriem: tālr. 29621191, eco@apollo.lv; arī ja Jums ir ziņas par šī
abinieka sastapšanu agrāk, pat dažus desmitus gadu atpakaļ.
10.att. Plankumainā salamandra Salamandra salamandra (Foto: Miaow Miaow:
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salamandra_salamandra_CZ.JPG).
Nesajauciet šo sugu ar Latvijā izplatīto lielo tritonu Triturus cristatus,
kam uz ķermeņa sāniem ir sīki daudzskaitliski balti graudiņi (sīkas
mannas veidā) (11.att., 1.piel.).
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
21
Latvijas pieaugušo abinieku sugu
noteikšanas tabula
1. Aste ir
Jā (1.1.)
Nē (2.)
1.1. Uz ķermeņa sāniem ir sīki daudzskaitliski balti graudiņi (sīkas
mannas veidā)
Jā (1.1.1.) (11.att., 1.piel.)
Nē (1.2.)
11.att. Uz ķermeņa sāniem ir sīki balti graudiņi (1.1.1.)
1.1.1. Lielais tritons Triturus cristatus (Laurenti 1768)
(1.piel., sugas apraksts: 27.lpp.)
1.2. Mazais tritons Lissotriton vulgaris (Linnaeus 1758)
(1.piel., sugas apraksts: 31.lpp.)
2. Ķermeņa un ekstremitāšu apakšpuse ir melna ar sarkaniem vai
oranžiem plankumiem
Jā (2.1.) (12.att., 2.piel.)
Nē (2.2.)
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
22
12.att. Apakšpuse ir melna ar sarkaniem vai oranžiem plankumiem (2.1.).
2.1. Sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina
(Linnaeus 1761) (2.piel., sugas apraksts: 35.lpp.)
2.2. Pirkstu gali lipīgi, diskveidīgi
Jā (2.2.1.) (13.att., 2.piel.)
Nē (2.3.)
13.att. Pirkstu gali lipīgi, diskveidīgi (2.2.1.).
2.2.1. Parastā kokvarde Hyla arborea (Linnaeus 1758)
(2.piel., sugas apraksts: 39.lpp.)
2.3. Acu zīlīte vertikālā
Jā (2.3.1.) (14.att., 2.piel.)
Nē (2.4.)
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
23
14.att. Acu zīlīte vertikālā (2.3.1.).
2.3.1. Brūnais varžukrupis Pelobates fuscus (Laurenti
1768) (2.piel., sugas apraksts: 42.lpp.)
2.4. Āda grumbuļaina
Jā (2.4.1.)
Nē (2.5.)
2.4.1. Gar muguru pa vidu ir gaiša iedzeltenīga svītra
Jā (2.4.1.1.) (15a.att., 3.piel.)
Nē (2.4.2.)
15.att. a) ar gaišu stru; b) ar zaļganiem plankumiem; c) bez svītras un zaļganiem
plankumiem (foto: a) Ingmārs Līdaka).
2.4.1.1. Smilšu krupis Epidalea calamita (Laurenti 1768)
(3.piel., sugas apraksts: 45.lpp.)
a
b
c
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
24
2.4.2. Mugurā zaļgani plankumi uz pelēkā fona
Jā (2.4.2.1.) (15b.att., 3.piel.)
Nē (2.4.3.) (15c.att., 3.piel.)
2.4.2.1. Zaļais krupis Pseudepidalea viridis (Laurenti
1768) (3.piel., sugas apraksts: 48.lpp.)
2.4.3. Parastais krupis Bufo bufo (Linnaeus 1758)
(3.piel., sugas apraksts: 51.lpp.)
2.5. Muguras pamatnokrāsa za (dažreiz arī bngani - za). Aiz acs
parasti nav tumšais trīsstūra plankums (17.att.)
Jā (2.5.1.)
Nē (2.6.)
2.5.1. Stilbi garāki par gurniem (ja pakaļējās ekstremitātes saliktas
perpendikulāri ķermenim, tās pārklājas locītavās)
Jā (2.5.1.1.) (16a.att.)
Nē (2.5.2)
16.att. a) locītavas pārklājas (2.5.1.1.); b) locītavas nesaskaras (2.5.2.1.); c) lotavas
saskaras (2.5.3.) (Pēc Terentyev, Chernov 1949).
2.5.1.1. Ezera varde Pelophylax ridibundus (Pallas 1771)
(sugas apraksts: 54.lpp.)
2.5.2. Gurni garāki par stilbiem (ja pakaļējās ekstremitātes saliktas
perpendikulāri ķermenim, tās nesaskaras locītavās)
Jā (2.5.2.1.) (16b.att., 4.piel.)
Nē (2.5.3.) (16c.att.)
a
)
b)
c)
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
25
2.5.2.1. Zaļā varde Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus
1758) (4.piel., sugas apraksts: 57.lpp.)
2.5.3. Dīķa varde Pelophylax lessonae (Camerano 1882)
(sugas apraksts: 60.lpp.)
2.6. Tumšais plankums aiz acs ar stūrīti augšā
(2.6.1.) (17a.att., 4.piel.). Ķermeņa vēderpuse ar marmora
mējumu.
Nē (2.7.) (17b.att., 4.piel.). Ķermeņa vēderpuse balta vai
iedzeltena.
17.att. a) aiz acs tumšais plankums ar stūrīti uz augšu (2.6.1.); b) bez sša uz augšu
(2.7.) (pēc Kaare Fog pers.ziņ.).
2.6.1. Parastā varde Rana temporaria (Linnaeus 1758)
(4.piel., sugas apraksts: 63.lpp.)
2.7. Purva varde Rana arvalis (Nilsson 1842) (4.piel.,
sugas apraksts: 66.lpp.)
a
)
b)
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
26
Abinieku sugu apraksti
Apmējumi izplatības shēmās:
- autohtona iespējamā izplaba Latvijā, suga sastopamā
reti vai nevienmērīgi;
- autohtona izplatība Latvijā, suga sastopamā bieži;
- allohtona iespējamā izplaba Latvijā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
27
Lielais tritons
Triturus cristatus (Laurenti 1768)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Caudata
Family: Salamandridae
Genus: Triturus
Species: T.cristatus
Izplatība Latvi (18.att.): visa Latvijas teritorijā, bet ļoti
nevienmērīgi. Sastopams diezgan reti.
18.att. Lie tritona iespējamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive II, IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Mikrolieguma
suga (MK noteikumi Nr.45); Latvijas Sarkanā grāmata, 2.kat.
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (19.att., 1.piel.). L.=97 mm,
L./L.cd.=0,95-1,27. Tēviņu svars līdz 11 g, mātīšu dz 14 g. Āda
sīki graudaina. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa melna, brūngani
melna. Ķermeņa vēderpuse oranža vai dzeltena ar melniem
plankumiem. Pavasarī viņiem attīstās augsta muguras spura ar
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
28
neregulāriem izgriezumiem, kas sastāv no divām: ķermeņa un astes
daļām; uz astes sāniem gaiši zila, raudbalta un oranža svītra.
tītēm muguras spuras nav. viņiem arī ir anālās atveres liels
uztūkums, mātītēm tas ir daudz mazāks.
19.att. Lielā tritona ārējais izskats.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
29
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, vēlu
rudeni un ziemu pavada hibernācijā. Vairošanās lai akvs visu
diennakti, īpaši dienā. Uz sauszemes aktīvs krēslā, vakaros, nakts
sākumā, pēc lietus vai lietus laikā.
Biotopi un mikrobiotopi (20., 21.att.). Barošanās biotopi ir jaukti
meži, arī parki, krūmāji, upes ielejas netālu no mitrām vietām:
purviem, dīķiem. Dienas laiku pavada alās, zem koku saknēm, zem
zariem, akmeņiem, sūnās. Vairošanās biotopi ir dīķi bez zivīm, labi
aizauguši ar ūdens augiem, apsauļoti. Hibernācijas mikrobiotopi ir
grauzēju alas, celmi, zaru čupas, pagrabi, bedres. Zināma ziemošana
strautos. Ziemo pa vienām vai grupās dz pat vairākiem simtiem.
Baba. Uz sauszemes barojas ar sliekām, kailgliemežiem, kukaiņiem
un to kāpuriem, zirnekļveidīgiem. Ūdenī barojas ar ūdens vabolēm,
moluskiem, odu puriem, spāru kāpuriem, zivju un abinieku ikriem,
sīkiem vēžveidīgiem un abinieku kāpuriem.
20.att. Lielo tritonu barošanās un vairošanās biotops.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
30
Vairošas. Izdēj 150 200 ikrus ūdenī, piemējot tos pa vienam vai
pa 2-3 pie ūdens augu lapu apakšējas virsmas. puri dzīvo ūdenī līdz
metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz trešajā dzīves gadā.
21.att. Lielā tritona biotopi: a) vairošanās, b) ziemanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
31
Mazais tritons
Lissotriton vulgaris (Linnaeus 1758)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Caudata
Family: Salamandridae
Genus: Lissotriton
Species: L.vulgaris
Izplatība Latvi(22.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopams bieži.
22.att. Mazā tritona iespējamā izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (23.att., 1.piel.). L.=58 mm,
L./L.cd.=0,84-1,10. viņu svars līdz 1,62 g, mātīšu līdz 3 g. Āda
gluda. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa tēviņiem brungani pelē
ar tumšiem apaļīgiem plankumiem, mātītēm gaiši brūna, brūngani
dzeltena bez plankumiem. Ķermeņa vēderpuse abiem dzimumiem ir
dzeltenīga vai gaiši oranža ar tumšiem plankumiem. Pavasarī tēviņiem
atstās augsta mugurastes spura ar nereguriem izgriezumiem; uz
sāniem gaiši zila uz balta svītra, uz pakekstremitāšu pirkstiem izaug
spuras.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
32
23.att. Mazā tritona ārējais izskats: a) tēviņš pavasara migrācijas laikā; b) vēderpuses
nokrāsa; c) tēvš barošanās biotopā; d) tēviņi un mātītes ziemanas biotopā -
pagrabā.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, rudeni
un ziemu pavada hibernāci. Vairošanās laikā aktīvs visu diennakti.
Uz sauszemes akvs krēslā, vakaros, nakts sākumā. Ziemo nelielās
grupās, dažreiz dz dažiem desmitiem un simtiem.
a
b
c d
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
33
Biotopi un mikrobiotopi (24., 25. att.). Barošanās biotopi ir jaukti
meži, dārzi, parki, krūmāji, pļavas. Dienas laiku pavada grauzēju alās,
zem koku saknēm, zem zariem, akmeņiem, sūnās. Vairošanīs biotopi
ir nelieli dīķi pārsvarā bez zivīm, labi aizauguši ar ūdens augiem, silti
un apsauļoti. Hibernācijas mikrobiotopi ir grauzēju un kurmju alas,
celmi, zaru čupas, pagrabi netālu no ūdenstilpēm.
24.att. Mazo tritonu ziemošanas vieta pagrabā zem dēļeim.
Baba. Uz sauszemes barojas ar sliekām, ērcēm, tauriņu kāpuriem,
citiem kukaiņiem un to kāpuriem. Ūdenī barojas ar odu kāpuriem,
sīkiem vēžveidīgiem, ūdens vaboļu puriem, sīkiem moluskiem,
zivju un abinieku ikriem.
Vairošanas. Izdēj ~150 ikrus ūdenī, piemējot tos pa vienai pie ūdens
augu lapas no apakšpuses un saliekot lapu tā, ka ola paliek starp lapas
daļām. Kāpuri dzīvo ūdenī dz metamorfozei. Dzimumgatavību
sasniedz otrajā - trešajā dzīves gadā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
34
25.att. Mazo tritonu biotopi: a) barošanās, b) vairošanās.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
35
Sarkanvēdera ugunskrupis
Bombina bombina (Linnaeus 1761)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Suborder: Archaeobatrachia
Family: Bombinatoridae
Genus: Bombina
Species: B.bombina
Izplatība Latvijā (26.att.): nelielas populācijas Latvijas
dienvidaustrumos netālu no robas ar Lietuvu un Baltkrieviju, ļoti
nevienmērīgi. Sastopams ļoti reti.
26.att. Sarkanvēdera ugunskrupja zināmā izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934;
Terentyev, Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; Kuzmin et al. 2007;
autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive II, IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Mikrolieguma
suga (MK noteikumi Nr.45); Latvijas Sarkanā grāmata, 1.kat.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
36
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (27.att., 2.piel.). L.=50 mm.
Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa tumši pelēkā ar tumšākiem vai
melniem apīgiem plankumiem. Ķermeņa vēderpuse ir melna ar
sarkaniem, oranžiem, dzeltenīgi oranžiem plankumiem. Tēviņiem ir
dzimumtulznas uz priekšējām ekstremitām, īpaši izteiktas pavasarī.
Tēviņiem ir platāka galva, nekā mātītēm.
27.att. Sarkanvēdera ugunskrupja ārējais izskats: a) tēviņš; b) mātīte; c) vokalizējošais
viņš raksturīgajā po; d) ugunskrupji ampleksā.
a
b
c
d
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
37
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, rudeni
un ziemu pavada hibernācijā.
Biotopi un mikrobiotopi (28., 29.att.). Ūdens un pieūdens suga.
Barošanās biotopi ir nelieli pastāvīgie vai izžūstoši dīķi, grāvji, lielo
dīķu lagūnas, ar mālainu pamatu un ar bagātu ūdens veģetāciju, labi
apsauļoti. Izvairās no smilšainiem pamatiem un ātras straumes.
Vairošanās un barošanās biotopi bieži sakrīt. Pēc nārsta var arī
pārvietoties uz citām ūdenstilpēm. Hibernācijas mikrobiotopi ir
grauzēju un kurmju alas, vecie celmi, pagrabi.
Baba. Barojas ar odu kāpuriem, moluskiem, ūdens ērcēm, sliekām,
ūdens vaboļu kāpuriem, sīkiem moluskiem, kurkuļiem, citiem
kukaiņiem un to kāpuriem.
Vairošas. Izdēj 80-200 ikrus ūdenī, piemējot tos porcijās parasti
pie pagājušā gada augu lapām. Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei,
pēc tām var migrēt uz citām ūdenstilpēm. Dzimumgatavību sasniedz
trešajā dzīves gadā.
28.att. Sarkanvēdera ugunskrupja vairošanās un barošanās biotops.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
38
29.att. Sarkanvēdera ugunskrupja biotopi: a) barošanās, vairanās; b) ziemošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
39
Parastā kokvarde
Hyla arborea (Linnaeus 1758)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Hylidae
Genus: Hyla
Species: H.arborea
Izplatība Latvijā (30.att.). Latvijas teritorijā (re)introducētā suga,
allohtona populācija izveidota no īpatņiem ar Baltkrievijas izcelsmi.
Sastopama Latvijā lokāli, bet aktīvi izplatās. Iespējams, ārpus
atzīmētās allohtonās populācijas areālam saglabājas nelielas
autohtonas populācijas Latvijas dienvidos (autoru nepubl.dati).
30.att. Parastās kokvardes iespējamā izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934;
Terentyev, Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; J.Zvirgzds-Zvirdzdiņš
pers.ziņ.).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Latvijas Sarkanā
grāmata, 0.kat.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
40
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (31.att., 2.piel.). L.=52 mm.
Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa koši zaļa. Ķermeņa vēderpuse ir
balta. Tēviņiem ir tumšāks kakls, tas ir īpaši izteikts pavasarī.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Akva siltajā gada periodā, rudeni
un ziemu pavada hibernācijā. Aktīva krēslā vai lietus laikā, dienu
parasti sēž nekustoties.
Biotopi un mikrobiotopi (32.att.). Baranās biotopi ir gaiši jaukti
meži, krūmāji, mežmalas, pļavas netālu no ūdenstilpēm. Vairošanās
biotopi ir nelieli aizauguši dīķi. Hibernācijas mikrobiotopi ir grauzēju
alas, alas zem koku saknēm.
Baba. Barojas ar kukaiņiem, pārsvarā lidojošiem, skudrām,
vabolēm, puriem.
Vairošas. Izdēj 800-1000 ikrus ūdenī, nelielos kamolos. Kurkuli
dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz trešajā -
ceturtajā dzīves gadā.
31.att. Parastās kokvardes ārējais izskats.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
41
32.att. Parastās kokvardes biotopi: a) barošanās; b) vairošanās.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
42
Brūnais varžukrupis
Pelobates fuscus (Laurenti 1768)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Suborder: Mesobatrachia
Family: Pelobatidae
Genus: Pelobates
Species: P.fuscus
Izplatība Latvi (33.att.) visā Latvijas teritorijā (18.att.), bet
nevienmērīgi. Sastopams diezgan reti.
33.att. Brūnā varžukrupja iespējamā izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934;
Terentyev, Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Latvijas Sarkanā
grāmata, 4.kat.
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (34.att., 2.piel.). L.=80 mm.
Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa dzeltenīgi brūna, gaiši zaļgani
pelēka ar dažāda izmēra tumšiem plankumiem. Piere starp acīm ir
izliekta, acu zīlīte vertikāla.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
43
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīvs vakaros un naktīs, dienu pavada, ierokoties
zemē.
Biotopi un mikrobiotopi (35.att.). Barošanās biotopi ir jaukti meži,
krūmāji, mežmala, pļavas, dārzi, lauki. Izvairās no akmeņainas
augsnes. Vairošanās biotopi ir nelieli aizauguši dīķi. Hibernācijas
mikrobiotopi ir grauzēju alas, vai pavada ziemu, ierokoties zemē.
Baba. Barojas ar skudrām, vabolēm, kāpuriem, zirnekļiem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 1000-2500 ikrus ūdenī, divās šņorēs, kas
aptinas ap pagājušā gada ūdens augu čiekura veidā. Kurkuļi izaug līdz
175 mm un dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz
trešajā dzīves gadā.
34.att. Bnā varžukrupja ārējais izskāts.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
44
35.att. Bnā varžukrupja biotopi: a) barošanās, ziemošanas; b) vairošanās.
b
a
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
45
Smilšu krupis
Epidalea calamita (Laurenti 1768)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Bufonidae
Genus: Epidalea
Species: E.calamita
Izplatība Latvijā (36.att.): Latvijas centrālajā un rietumdaļā (18.att.),
ļoti nevienmērīgi. Sastopams diezgan reti.
36.att. Smilšu krupja iespējamā izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; Ā.Berziņš pers.ziņ.; A.Čeirāns
pers. ziņ.; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Mikrolieguma
suga (MK noteikumi Nr.45); Latvijas Sarkanā grāmata, 2.kat.
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (37.att., 3.piel.). L.=80 mm. Āda
grubuļaina. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa zaļgani-pelēka un
brūna ar tumšiem plankumiem un raksturīgo gaišu svītru gar muguras
vidu.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
46
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīvs vakaros un naktīs, dienu pavada, ierokoties
smils vai zem akmeņiem, zem dēļiem.
Biotopi un mikrobiotopi (38.att.). Barošanās biotopi ir smilšu kāpas,
priežu meži, smilšu karjeri. Tendēts uz smiltīm. Vairošanās biotopi ir
nelieli izžūstoši dīķi, mas ar nelielu augu skaitu. Hibernācijas
mikrobiotopi ir akmeņu čupas, vai pavada ziemu, ierokoties smiltīs.
Baba. Barojas ar vabolēm, kāpuriem, zirnekļiem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 3000-4000 ikrus ūdenī, īsas šņorēs līdz 2
m garās, kas piestiprinātas pie zemūdens substrāta. Kurkuļi dzīvo
ūdenī līdz metamorfozei.
37.att. Smilšu krupja tēviņa vokalizēšanas laikā ārējais izsts (foto: Ingmārs Līdaka).
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
47
38.att. Smilšu krupja biotopi: a) barošanās, ziemošanas; b) vairošanās.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
48
Zaļais krupis
Pseudepidalea viridis (Laurenti 1768)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Bufonidae
Genus: Pseudepidalea
Species: P.viridis
Izplatība Latvijā (39.att.): visā Latvijas teritorijā, iespējams, izņemot
centrālo ziemeļdaļu. Sastopams diezgan bieži, urbanizētajās teritorijās.
39.att. Zaļā krupja iespējamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 2).
Latvijā: Aizsargājama suga (MK noteikumi Nr.396); Latvijas Sarkanā
grāmata, 3.kat.
Pieaugušo īpatņu ājais izskats (40.att., 3.piel.). L.=140 mm. Āda
grumbuļaina. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa gaiši pelēka ar
dažāda izmēra un formas tumši ziem plankumiem.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
49
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernāci. Aktīvs vakaros krēslā, dienu pavada, ierokoties
zemē, zem akmeņiem, alās, zem koku zariem.
Biotopi un mikrobiotopi (41.att.). Barošanās biotopi ir krūmāji,
pļavas, dārzi, lauki. Sastopams cilvēku apdzīvotās vietās ciematos,
pilsētās. Vairošanas biotopi ir dīķi, lāmas, grāvji. Hibernācijas
mikrobiotopi ir grauzēju alas, bedres, akmeņu čupas, vai pavada
ziemu, ierokoties zemē.
Baba. Barojas ar vabolēm, skudrām, kāpuriem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 3000-5000 ikrus ūdenī, šņorē ar divām
ikru rindām, kas aptinas ap ūdens augiem vai g dibenā. Kurkuļi
dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz ceturtajā
dzīves gadā.
40.att. Zā krupja ārējais izskats.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
50
41.att. Zā krupja biotopi: a) barošanās, ziemanas; b) vairošanās.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
51
Parastais krupis
Bufo bufo (Linnaeus 1758)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Bufonidae
Genus: Bufo
Species: B.bufo
Izplatība Latvijā (42.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopams ļoti
bieži.
42.att. Parastā krupja iespēja izplaba Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Pieaugušo īpatņu ājais izskats (43.att., 3.piel.). L.=120 mm. Āda
lielgrumbuļaina. Ķermeņa mugurpuses pamatnokrāsa pelēka, brūna
vientonī vai ar dāda izmēra tumšiem plankumiem.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernāci. Aktīvs vakaros krēslā, dienā lietus laikā, dienu
pavada zem akmeņiem, alās, zem koku zariem, dēļiem.
Biotopi un mikrobiotopi (44.att.). Barošanās biotopi ir meži,
krūmāji, pļavas, dārzi, lauki, purvi. Sastopams cilvēku apdzīvotās
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
52
vietās laukos. Vairošanās biotopi ir labi aizauguši dīķi, lāmas, grāvji,
arī ar zivīm apdzīvoti. Hibernācijas mikrobiotopi ir alas, pagrabi, māju
pamati.
Baba. Barojas ar vabolēm, kailgliemežiem, kāpuriem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 1200-7000 ikrus ūdenī, 3-5 m garā šņorē,
kas aptīta ap ūdens augiem. Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei.
Dzimumgatavību sasniedz trešajā - ceturtajā dzīves gadā.
43.att. Parastā krupja ārējais izskāts.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
53
44.att. Parastā krupja biotopi: a) barošanās, ziemošanas; b) vairošanās.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
54
Ezera varde
Pelophylax ridibundus (Pallas 1771)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Ranidae
Genus: Pelophylax
Species: P.ridibundus
Izplatība Latvijā (45.att.): Daugavas un Lielupes krasti centrāla
Latvijas dā.
45.att. Ezera vardes iesjamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; Aeirāns pers. ziņ.).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive V; Bern Convention (Annex 3).
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (46.att.). L.=170 mm. Ķermeņa
mugurpuses pamatnokrāsa zaļa, ar dažāda izmēra tumšiem
plankumiem, gar muguru bieži gaišāka svītra.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīvs visu dienu un vakaros krēslā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
55
Biotopi un mikrobiotopi (47.att.). Ūdens un pieūdens suga.
Barošanās biotopi ir dažāda tipa ūdenstilpes, pārsvarā lielas: upes,
ezeri, lieli kanāli. Vairošanās biotopi ir tie paši, ka barošanas biotopi.
Hibernācija notiek zem ūdens barošanas biotopos.
Baba. Barojas ar vabolēm, kāpuriem. Ēd citus abiniekus, kurkuļus,
zivju mazuļus.
Vairošas. Pavasarī izdēj 3000-8000 ikrus ūdenī, divu kamolu veidā
vai nelielās porcijas, pa 8-10 ikri. Kurkuļi dzīvo ūdenī dz
metamorfozei, juvenīliem ir ūdens un pieūdens dzīves veids.
Dzimumgatavību sasniedz trešajā dzīves gadā.
46.att. Ezera vardes ārējais izskats (foto: Christian Fischer,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RanaRidibundaFemale.jpg).
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
56
47.att. Ezera vardes biotopi: a, b) barošanās, vairošanās, ziemošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
57
Zaļā varde
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus 1758)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Ranidae
Genus: Pelophylax
Species: Šī suga ir P.lessonae × P.ridibundus hibrīds
Izplatība Latvijā (48.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopama
nevienmērīgi (ar vienu no mātes sugām).
48.att. Zaļās vardes iespēja izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive V; Bern Convention (Annex 3).
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (49.att.). L.=80 mm. Āda gluda.
Mugura zaļa, ar melniem plankumiem, gar muguru bieži ir gaiša
svītra. Vēderpuse balta vai pelēka, parasti ar melniem plankumiem.
Sezonālā un diennakts aktivitāte. Aktīvs siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīvs visu dienu un vakaros krēslā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
58
Biotopi un mikrobiotopi (50.att.). Ūdens un pieūdens suga.
Barošanās biotopi ir dažāda tipa ūdenstilpes (kopā ar vismaz vienu no
mātes sum): mazi un lieli dīķi, karjeri, vecupes. Vairošanās biotopi
ir tie paši, kas barošanās biotopi. Hibernācija notiek zem ūdens
baranās biotopos vai uz sauszemes alās.
Baba. Barojas ar vabolēm, kāpuriem, lidojošiem kukaiņiem. Ēd
citus abiniekus, kurkuļus, zivju mazuļus.
Vairošas. Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei, juvenīliem ir
ūdens un pieūdens dzīves veids. Dzimumgatavību sasniedz trešajā
dzīves gadā.
49.att. Zās vardes ārējais izskats (foto: Grand-Duc, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Grand-Duc).
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
59
50.att. Zās vardes biotopi: a, b) barošanās, vairošanās, ziemošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
60
Dīķa varde
Pelophylax lessonae (Camerano 1882)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Ranidae
Genus: Pelophylax
Species: P.lessonae
Izplatība Latvijā (51.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopama ļoti
bieži.
51.att. Dīķa vardes iespējamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 3).
Pieaugušo īpatņu ājais izskats (520.att., 4.piel.). L.=70 mm. Āda
gluda. Mugura koši zaļa vai olīvzaļa, ar melniem plankumiem, gar
muguru bieži ir gaiša svītra. Vēderpuse balta vai dzeltenbalta, ļoti reti
ar melniem plankumiem.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīva siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīva dienā un vakaros.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
61
Biotopi un mikrobiotopi (53.att.). Ūdens un pieūdens suga.
Barošanās biotopi ir dažāda tipa ūdenstilpes: dīķi, karjeri, vecupes.
Vairošanās biotopi ir tie paši, kas barošanās biotopi. Hibernācija
notiek uz sauszemes alās netālu no ūdenstilpēm.
52.att. Dīķa vardes ārējais izskats: a) vasarā; b) pavasarī pēc ziemošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
62
Baba. Barojas ar vabom, kāpuriem, lidojošiem kukaiņiem. Ēd
citus abiniekus, kurkuļus, zivju mazuļus.
Vairošas. Pavasarī izdēj 2000-3000 ikrus ūdenī, nelielām porcijām.
Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei, juvenīliem ir ūdens un
pieūdens dzīves veids. Dzimumgatavību sasniedz trešajā dzīves gadā.
53.att. Dīķa vardes biotopi: barošanās, vairošanās, ziemošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
63
Parastā varde
Rana temporaria (Linnaeus 1758)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Ranidae
Genus: Rana
Species: R.temporaria
Izplatība Latvijā (54.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopama ļoti
bieži.
54.att. Parass vardes iespējamā izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev,
Chernov 1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive V; Bern Convention (Annex 3).
Pieaugušo īpatņu ājais izskats (55.att., 4.piel.). L.=100 mm. Āda
gluda. Ķermeņa mugurpuses nokrāsa ir ļoti mainīga: brūna, pelēka,
sarkanīga, gandrīz vienmēr ar melniem plankumiem. Uz pakauša
parasti ir V-veida tumšais plankums. Ķermeņa vēderpuse pelēcīgi vai
dzeltenīgi balta ar marmora zīmējumu.
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīva siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīva vakaros, dienā parasti lietus laikā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
64
55.att. Parastās vardes ārējais izsts: a) barošanās periodā; b) tēvš rsta laikā.
Biotopi un mikrobiotopi (56.att.). Sauszemes suga. Barošanās
biotopi ir meži, pļavas, purvi, dārzi. Vairošanās biotopi ir dāda tipa
dīķi, grāvji. Hibernācija notiek ūdenī, parasti ūdenstilpēs ar caurteci:
avotos, strautos, upītēs.
Baba. Barojas ar vabolēm, odiem, moluskiem, kāpuriem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 600-1400 ikrus ūdenī, lie kamolā.
Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību sasniedz
trešajā dzīves gadā.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
65
56.att. Parastās vardes biotopi: a) barošanās; b) vairošanas.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
66
Purva varde
Rana arvalis (Nilsson 1842)
Sistetika
Class: Amphibia
Order: Anura
Family: Ranidae
Genus: Rana
Species: R.arvalis
Izplatība Latvi (57.att.): visā Latvijas teritorijā. Sastopama bieži,
bet nevienmērīgi.
57.att. Purva vardes izplatība Latvijā (Siliņš, Lamsters 1934; Terentyev, Chernov
1949; Bannikov et al. 1977; Caune 1992; autoru nepubl.dati).
Aizsardzības statuss
Pasaulē: Least Concern (IUCN 3.1).
Eiropā: Habitat Directive IV; Bern Convention (Annex 2).
Pieaugušo īpatņu ārējais izskats (58., 59.att., 4.piel.). L.=80 mm.
Āda gluda. Ķermeņa mugurpuses nokrāsa brūna, šokolādes krāsas,
sarkanīga, bieži, bet ne vienmēr, ar melniem plankumiem. Uz pakauša
ir V-veida tumšais plankums. Ķermeņa vēderpuse balta bez
plankumiem.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
67
Sezonāla un diennakts aktivitāte. Aktīva siltajā gada periodā, ziemu
pavada hibernācijā. Aktīva vakaros un naktīs, dienā parasti lietus
laika.
Biotopi un mikrobiotopi (60.att.). Sauszemes suga. Barošanās
biotopi ir meži, pļavas, purvi. Vairošanās biotopi ir dažāda tipa dīķi,
grāvji. Hibernācija notiek uz sauszemes alās, bedrēs zem lapām, kā arī
ūdenī, caurtekošajās ūdenstilpēs: strautos, upītēs.
Baba. Barojas ar vabom, odiem, moluskiem, taureņu kāpuriem,
zirnekļiem, sliekām.
Vairošas. Pavasarī izdēj 500-2700 ikrus ūdenī, vienā vai divos
kamolos. Kurkuļi dzīvo ūdenī līdz metamorfozei. Dzimumgatavību
sasniedz trešajā dzīves gadā.
58.att. Purva vardes ārējais izskāts barošanās sezonā.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
68
59.att. Purva vardes ārējais izskats: a) barošanās sezonā; b) tēviņa nokrāsa vairošanās
sezonā.
a
b
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
69
60.att. Purva vardes biotopi: a) barošanās, ziemošanas; b) vairošanās.
b
a
Pupiņš M., Pupiņa A. (2011): Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteijs
70
LITERATŪRA
Bannikov A.G., Darevsky I.S., Ishchenko V.G., Rustamov A.K., Szczerbak
N.N. (1977): Opredelitel zemnovodnyh i presmykayushchihsya fauny
SSSR. – Prosveshchenie: 1-415. (Krievu val.).
Caune I. (1992): Latvijas abinieki un puļi. – Gandrs: 1-67.
Kabuce N. (2004): Apdraudētās un aizsargājamās abinieku un rāpuļu sugas
Latvijā un Eiropā. Latvijas Vides enra
http://www.lva.gov.lv/daba/lat/
Litvinchuk S. N. (1996): On records of Salamandra salamandra in the
South-Eastern part of the Baltic region. Russian Journal of
Herpetology Vol.3, No. 2: 196-198.
Pupina A., Pupins M. (2007): A new Bombina bombina L. population
"Demene" in Latvia, Daugavpils area. Acta Universitatis Latviensis,
vol. 273, Biology: 47-52.
Pupina A., Pupins M. (2008): The new data on distribution, biotopes and
situation of populations of Bombina bombina in the south-east part of
Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, Vol.8 (1): 67-
73.
Pupiņa A. (2011): Sarkanvēdera ugunskrupju Bombina bombina L.
ekoloģijas īpatnības uz sugas areāla ziemeļu robežas Latvijā. Dr.biol.
Promocijas darbs. – Daugavpils Universitāte: 1-131.
Pupiņa A., Pupiņš M. (2007): Sarkandera ugunskrupis Bombina bombina
(Linnaeus, 1761) un aizsardzība Latvijā. Latgales ekoloģiska
biedrība: 1-143.
Pupiņš M., Pupiņa A. (2006): Sarkandera ugunskrupja Bombina bombina
(Linnaeus, 1761) Sugas aizsardzības plāns Latvijā. Dabas aizsardzības
rvalde: 1-82.
Siliņš J., Lamsters V. (1934): Latvijas rāpuļi un abinieki. Rīga, A/S Valters
un Rapa: 1-96.
Terentyev P., Chernov S. (1949): Opredelitel