ArticlePDF Available

Infecties bij amfibieën in Nederland: Amphibiocystidium. RAVON, 54:3, 54-56.

Authors:

Abstract and Figures

Infecties bij amfi bieën in Nederland: Amphibiocystidium Amfi bieën hebben te maken met een groot aantal bedreigingen, waaronder ziektes. Chytridiomycose en Ranavirus zijn de bekendste, maar er zijn meer ziektes waar amfi bieën mee te maken hebben, waaronder Amphibiocystidium-infectie. Maar wat is dat, en hoe herken je het? Tariq Stark & Gaston-Denis Guex Amfi bieziektes Wereldwijd gaat het niet goed met amfibieën door vervuiling, verdroging en vernietiging van hun leefgebied, de introductie van invasieve soorten, klimaatsverandering en door ziektes (Stuart et al., 2004; 2008). Habitatverlies is nog steeds de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang, maar ziektes zijn eveneens een zeer belangrijke factor en deze kunnen het proces van achteruitgang en zelfs het uitsterven van soorten versnellen (Daszak, 2003). Twee van de bekendste amfibieziektes zijn Chytridiomycose en Ranavirus (Berger et al., 1998; Daszak, 2003). Beide komen ook in Nederland voor en zorgen lokaal voor de achteruitgang van populaties (Kik et al., 2012; Martel et al., 2013; Spitzen – van der Sluijs et al., 2014). Er zijn echter meer ziektes waar amfibieën mee te maken hebben, waaronder Amphibiocystidium-infecties. Recentelijk worden er steeds meer dieren met de symptomen van een dergelijke infectie gemeld bij RAVON. Maar wat is het nu precies, hoe herken je het en wat zijn de gevolgen voor de besmette dieren? Amphibiocystidium Sinds de jaren negentig wordt een groep een-cellige, schimmelachtige
Content may be subject to copyright.
54 55
tijdschrift RAVON 54 | OKTOBER 2014 | JAARGANG 16 | NUMMER 3
Infecties bij amfi bieën in Nederland:
Amphibiocystidium
Amfi bieën hebben te maken met een groot
aantal bedreigingen, waaronder ziektes.
Chytridiomycose en Ranavirus zijn de bekendste,
maar er zijn meer ziektes waar amfi bieën mee te
maken hebben, waaronder Amphibiocystidium-
infectie. Maar wat is dat, en hoe herken je het?
Tariq Stark & Gaston-Denis Guex Amfi bieziektes
Wereldwijd gaat het niet goed met
amfibieën door vervuiling, verdroging
en vernietiging van hun leefgebied, de
introductie van invasieve soorten,
klimaatsverandering en door ziektes
(Stuart et al., 2004; 2008).
Habitatverlies is nog steeds de
belangrijkste oorzaak van de
achteruitgang, maar ziektes zijn
eveneens een zeer belangrijke factor en
deze kunnen het proces van
achteruitgang en zelfs het uitsterven
van soorten versnellen (Daszak, 2003).
Twee van de bekendste amfibieziektes
zijn Chytridiomycose en Ranavirus
(Berger et al., 1998; Daszak, 2003).
Beide komen ook in Nederland voor en
zorgen lokaal voor de achteruitgang
van populaties (Kik et al., 2012; Martel
et al., 2013; Spitzen – van der Sluijs et
al., 2014). Er zijn echter meer ziektes
waar amfibieën mee te maken hebben,
waaronder Amphibiocystidium-infecties.
Recentelijk worden er steeds meer
dieren met de symptomen van een
dergelijke infectie gemeld bij RAVON.
Maar wat is het nu precies, hoe herken
je het en wat zijn de gevolgen voor de
besmette dieren?
Amphibiocystidium
Sinds de jaren negentig wordt een
groep een-cellige, schimmelachtige
organismes uit de Klasse Meso-
mycetozoea gelinkt aan massasterfte
bij vissen en amfibieën (Rowley et al.,
2013). De meeste parasieten uit deze
groep behoren tot de ordes Dermo-
cystida en Ichthyophonida (Mendoza
et al., 2002; Pascolini et al., 2003) en zijn
aquatisch waardoor ze in de habitat
van amfibieën kunnen voorkomen
(Glockling et al., 2013). De organismen
geven vrij zwemmende sporen af.
Symptomen
Amfibieën die zijn geïnfecteerd met
soorten uit het genus Amphibiocystidium
vertonen wittige tot doorzichtige
blaasjes op de huid (<1 cm – zie figuren
1, 2 en 3). De blaasjes concentreren
zich doorgaans rond de buik, maar
kunnen ook op andere delen van het
lichaam voorkomen en zijn variabel
van vorm (Densmore & Green, 2007;
Raffel et al., 2008). Zo zijn de blaasjes
bij groene kikkers heel anders van
vorm dan bij bijvoorbeeld bruine
kikkers (zie figuren 2 en 3).
Amphibiocystidium kan ook de lever
infecteren en waarschijnlijk ook de
nieren (Raffel et al., 2008).
Dieren geïnfecteerd met Ichthyophonus
spp (parasieten uit dezelfde groep als
Amphibiocystidium) krijgen vaak last
van zwelling van de spieren en zweren.
Mogelijk wordt de kans dat een
Figuur 1: Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) gevonden in Noordwolde
(Drenthe) met een Amphibiocystidium-infectie. De blaasjes op de huid zijn duidelijk
te zien. (Foto: T. Stark)
54-55-56-artikel 2.indd 54 17-09-14 15:21
55 tijdschrift RAVON 54 | OKTOBER 2014 | JAARGANG 16 | NUMMER 3
geïnfecteerd dier gepredeerd wordt
hoger, doordat de spieren worden
vervangen door de sporen van de
parasiet. Bovendien wordt ook het
foerageergedrag beïnvloed, wat de
overlevingskans van een geïnfecteerd
dier kleiner maakt. Gek genoeg
verhinderd het de geïnfecteerde dieren
niet om zich in de lente voort te
planten (Raffel, 2006).
De zweren gaan op hun beurt vaak
gepaard met secundaire bacteriële- en
schimmelinfecties (Herman, 1984;
Raffel, 2006). Hoe Amphibiocystidium en
verwante genera precies hun gastheer
doden is nog weinig onderzocht, maar
er wordt vermoedt dat de elektrolyten-
balans verstoord wordt wat tot de dood
kan leiden. De impact van deze
infecties kan groot zijn (Rowley et al.,
2013). De parasiet heeft een breed
gastheerspectrum, langlevende sporen
die mobiel en zeer besmettelijk zijn. En
het transport van de ziekteverwekker
door mensen of andere vectoren, zoals
(wellicht) vogels, is waarschijnlijk
(Rowley et al., 2013).
Amphibiocystidium en andere ziektes
Een Amphibiocystidium-infectie gaat
vaak gepaard met secundaire infecties.
In Midden-Italië werd een afname van
de poelkikker (Pelophylax lessonae)
geassocieerd met een infectie door
Amphibiocystidium ranae. Jaren voordat
de populatie afnam was de schimmel
Batrachochytrium dendrobatidis [Bd], die
Chytridiomycosis veroorzaakt, al
aanwezig in de populatie, maar dit leek
geen tot weinig negatieve effecten te
hebben. Pas nadat A. ranae de kikkers
begon te infecteren, begon de afname
van de populatie. Opvallend was dat de
bastaardkikkers (Pelophylax kl.
esculentus) in deze populatie niet vaak
geïnfecteerd werden met A. ranae en
ook niet in aantal afnamen. Mogelijk
faciliteert Amphibiocystidium soorten
zoals Bd, waardoor deze een grotere
impact kan hebben dan in populaties
waar Amphibiocystidium weinig of niet
voorkomt (Pereira, 2005).
Amphibiocystidium in Nederland
Meldingen van Amphibiocystidium in
Nederland zijn schaars, maar in 2013
en in 2014 zijn vondsten gedaan in
Limburg en Drenthe (mond. med. A.
Spitzen-van der Sluijs). Tijdens een
veldbezoek aan een populatie
boomkikkers in Noordwolde werd
door de auteur een vrouwtje kleine
watersalamander gevonden met
symptomen van een Amphibiocystidum-
infectie (ziekte geïdentificeerd door
Dr. An Martel en Dr. Gaston-Denis
Guex). Het is bekend dat de kleine
watersalamander, vinpootsalamander,
kamsalamander, groene kikker, bruine
kikker en vroedmeesterpad getroffen
kunnen worden door deze ziekte
(Rowley et al., 2013).
Bij Nederlandse vissoorten zoals
paling, baars, pos, drie- en
tiendoornige stekelbaars, karper,
snoek, brasem, vetje en blauwband zijn
deze infecties ook bekend (Rowley et
al., 2013). Mogelijk kunnen ook andere
inheemse soorten geïnfecteerd
worden.
Wat kunt u doen?
Graag zouden we meer inzicht krijgen in
de verspreiding van deze ziekte in
Nederland, wanneer deze uitbreekt, bij
welke soorten en in welk levensstadium.
Vindt u een dier met verdachte
symptomen, zoals beschreven in dit
artikel, maakt u dan een foto van het dier
en neem contact op met Annemarieke
Spitzen-van der Sluijs (a.spitzen@ravon.
nl) en Tariq Stark (tariqstark@hotmail.
com). Naast fotografisch materiaal,
worden beschrijvingen van het gedrag
dat het dier vertoonde, de locatie, de
soort, het levensstadium en het geslacht
zeer op prijs gesteld.
Figuur 2: Groene kikker (Pelophylax sp) met een Amphibiocystidium-infectie. De
blaasjes zijn heel anders gevormd dan bij andere kikkersoorten en typisch voor
geïnfecteerde groene kikkers. (Foto: Dr. G.D. Guex)
Figuur 3: Bruine
kikker (Rana
temporaria) met
een Amphibio-
cystidium-infectie.
De blaasjes zijn
rond en typisch
voor geïnfecteerde
bruine kikkers.
(Foto: Dr. G.D.
Guex)
54-55-56-artikel 2.indd 55 17-09-14 15:21
56 tijdschrift RAVON 54 | OKTOBER 2014 | JAARGANG 16 | NUMMER 3
Summary
Amphibiocystidium infections in the
Netherlands
Diseases are important drivers of
declines in in amphibians and fi shes.
Relatively well known diseases in
amphibians are chytridiomycosis and
ranavirosis, however fungal-like
organisms from the orders
Dermocystida and Ichthyophonida may
have a large potential impact as well.
Species from the genus
Amphibiocystidium infect amphibians
and cause lesions on the skin and
infect liver and kidneys. Amphibians
infected with species from the genus
Ichtyophonus display lesions on the
skin and swelling of the axial muscles
due to replacement of muscle tissue by
spores of the parasite causing an
increased risk of predation due to
problems in locomotion.
Dermocystidium infections cause
lesions and infection on skin, fi ns and
gills of fi sh and destruction of the
internal organs, hart and muscles.
These parasites have a broad host
spectrum, spores that are long lived,
mobile and highly contagious. Possible
vectors are humans and animals like
birds. Infections by these parasites are
know in Dutch amphibians and fi sh.
This article calls on people in the fi eld
to report infected animals in order to
get a better picture of the distribution
and host range of this disease in the
Netherlands.
Literatuur
Berger, L., R. Speare, P. Daszak, D.E.
Green, A.A. Cunningham, 1998.
Chytridiomycosis causes amphibian
mortality associated with population
declines in the rain forests of
Australia and Central America.
Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 95:90:
31–36.
Daszak, P., A.A. Cunningham & A.D.
Hyatt, 2003. Infectious disease and
amphibian population declines.
Diversities and Distributions 9:
141–150.
Densmore, C.L. & D.E. Green, 2007.
Diseases of Amphibians ILAR
Journal. 48(3): 235-254.
Glockling, S.L., W.L. Marshall & F.H.
Gleason, 2013. Phylogenetic
interpretations and ecological
potentials of the Mesomycetozoea
(Ichthyosporea). Fungal Ecology 6(4):
237-247.
Herman, R.L., 1984. Ichthyophonus-like
infection in newts (Notophthalmus
viridescens Rafi nesque). Journal of
Wildlife Diseases 20: 55-56.
Kik, M., A. Martel, A.S. van der Sluijs, F.
Pasmans, P. Wohlsein, A. Grönea &
J.M. Rijks, 2012. Ranavirus-associated
mass mortality in wild amphibians,
The Netherlands, 2010: A fi rst report.
The Veterinary Journal. 190(2): 284-
286.
Martel, A., A.S. van der Sluijs, M. Blooi, W.
Bert, R. Ducatelle, M.C. Fisher, A.
Woeltjes, W. Bosman, K. Chiers, F.
Bossuyt & F. Pasmans, 2013.
Batrachochytrium salamandrivorans
sp. nov. causes lethal
chytridiomycosis in amphibians.
Proceedings of the National
Academy of Sciences USA. 110(38):
15325–15329.
Mendoza, L., J.W. Taylor & L. Aljello, 2002.
The Class Mesomycetozoea: A
Heterogeneous Group of
Microorganisms at the Animal-
Fungal Boundary. Annual Review of
Microbiology 56: 315-344.
Pascolini, R., P. Daszak, A.A. Cunningham,
S. Tei, D. Vagnetti & S. Bucci, 2003.
Parasitism by Dermocystidium ranae
in a population of Rana esculenta
complex in Central Italy and
description of Amphibiocystidium n.
gen. Diseases of Aquatic Organisms
56: 65–74.
Pereira, C.N., I. Di Rosa, A. Fagotti, F.
Simoncelli, R. Pascolini & L. Mendoza,
2005. The pathogen of frogs
Amphibiocystidium ranae is a member
of the order Dermocystida in the
class Mesomycetozoea. Journal of
Clinical Microbiology 43: 192-198.
Ra el, T.R., 2006. Causes and
consequences of seasonal dynamics
in the parasite community of red-
spotted newts (Notophthalmus
viridescens). Doctoral Dissertation,
The Pennsylvania State University.
The Graduate School Eberly College
of Science.
Ra el, T.R., T. Bommarito, D.S. Barry, S.M.
Witiak & L.A. Shackelton, 2008.
Widespread infection of the Eastern
red-spotted newt (Notophthalmus
viridescens) by a new species of
Amphibiocystidium, a genus of fungus-
like mesomycetozoan parasites not
previously reported in North America.
Parasitology 135(2): 203-215.
Rowley, J.J.L., F.H. Gleason, D. Andreaou,
W.L. Marshall, O. Lilje & R. Gozlan,
2013. Fungal Biology Reviews 27(3-4):
100-111.
Spitzen-van der Sluijs, A.M., A. Martel, C.A.
Hallmann, W. Bosman, T.W.J. Garner,
P. van Rooij, R. Jooris, F. Haesebrouck
& F. Pasmans, 2014. Environmental
Determinants of Recent Endemism of
Batrachochytrium dendrobatidis
Infections in Amphibian Assemblages
in the Absence of Disease Outbreaks.
Conservation Biology DOI: 10.1111/
cobi.12281
Stuart S.N., J.S. Chanson, N.A. Cox, B.E.
Young, A.S.L. Rodrigues & D.L.
Fischman, 2004. Status and trends of
amphibian declines and extinctions
worldwide. Science 306: 1783-1786.
Stuart, S.N., M. Ho mann, J.S. Chanson,
N.A. Cox, R.J. Berridge, P. Ramani &
B.E. Young, 2008. Threatened
Amphibians of the World. Lynx
Editions, Barcelona, Spain; IUCN,
Gland, Switzerland and Conservation
International, Arlington, Virginia, USA.
Bsc. Tariq Stark
Visschersdijk 4, 7475 PG Markelo
tariqstark@hotmail.com
Dr. Gaston-Denis Guex
Institute of Evolutionary Biology and
Environmental Studies, University of
Zürich, Fieldstation, Hauptstr. 2/Dätwil
CH-8452 Adlikon b. Andelfi ngen
guex@access.uzh.ch
Niet alleen amfi bieën kunnen door
deze ziekte getro en worden maar
ook vissen. Meestal wordt er bij
vissen gesproken van een
Dermocystida-infectie in plaats van
Amphibiocystidium (wat meer met
amfi bieën wordt geassocieerd).
Ook hier vertonen de dieren
blaasjes en zweertjes op huid en
kieuwen en zelfs vernietiging van
de interne organen. Soms zijn de
uitwendige blaasjes afwezig maar
is de schade intern wel aanwezig.
54-55-56-artikel 2.indd 56 17-09-14 15:21
Article
Ichthyosporean parasites (order Dermocystida) can cause morbidity and mortality in amphibians, but their ecology and epidemiology remain understudied. We investigated the prevalence, gross and histologic appearance, and molecular phylogeny of a novel dermocystid in the state-endangered silvery salamander ( Ambystoma platineum ) and the co-occurring, non-threatened small-mouthed salamander ( Ambystoma texanum ) from Illinois. Silvery salamanders ( N = 610) were sampled at six ephemeral wetlands from 2016 to 2018. Beginning in 2017, 1–3 m m raised, white skin nodules were identified in 24 silvery salamanders and two small-mouthed salamanders from five wetlands (prevalence = 0–11.1%). Skin biopsy histology ( N = 4) was consistent with dermocystid sporangia, and necropsies ( N = 3) identified infrequent hepatic sporangia. Parasitic 18S rRNA sequences ( N = 5) from both salamander species were identical, and phylogenetic analysis revealed a close relationship to Dermotheca viridescens . Dermocystids were not identified in museum specimens from the same wetlands ( N = 125) dating back to 1973. This is the first report of Dermotheca sp. affecting caudates in the Midwestern United States. Future research is needed to determine the effects of this pathogen on individual and population health, and to assess whether this organism poses a threat to the conservation of ambystomatid salamanders.
Article
Full-text available
Significance Chytridiomycosis has resulted in the serious decline and extinction of >200 species of amphibians worldwide and poses the greatest threat to biodiversity of any known disease. This fungal disease is currently known to be caused by Batrachochytrium dendrobatidis , hitherto the only species within the entire phylum of the Chytridiomycota known to parasitize vertebrate hosts. We describe the discovery of a second highly divergent, chytrid pathogen, Batrachochytrium salamandrivorans sp. nov., that causes lethal skin infections in salamanders, which has resulted in steep declines in salamander populations in northwestern Europe. Our finding provides another explanation for the phenomenon of amphibian biodiversity loss that is emblematic of the current global biodiversity crisis.
Article
Full-text available
Epidermal changes caused by a chytridiomycete fungus (Chytridiomycota; Chytridiales) were found in sick and dead adult anurans collected from montane rain forests in Queensland (Australia) and Panama during mass mortality events associated with significant population declines. We also have found this new disease associated with morbidity and mortality in wild and captive anurans from additional locations in Australia and Central America. This is the first report of parasitism of a vertebrate by a member of the phylum Chytridiomycota. Experimental data support the conclusion that cutaneous chytridiomycosis is a fatal disease of anurans, and we hypothesize that it is the proximate cause of these recent amphibian declines.
Article
Full-text available
The full text of the dissertation is available as a Adobe Acrobat .pdf file (171 p.) ; Adobe Acrobat Reader required to view the file. Mode of access: World Wide Web. Thesis (Ph.D.)--Pennsylvania State University, 2006. Microfilm (positive).
Article
Full-text available
When the enigmatic fish pathogen, the rosette agent, was first found to be closely related to the choanoflagellates, no one anticipated finding a new group of organisms. Subsequently, a new group of microorganisms at the boundary between animals and fungi was reported. Several microbes with similar phylogenetic backgrounds were soon added to the group. Interestingly, these microbes had been considered to be fungi or protists. This novel phylogenetic group has been referred to as the DRIP clade (an acronym of the original members: Dermocystidium, rosette agent, Ichthyophonus, and Psorospermium), as the class Ichthyosporea, and more recently as the class Mesomycetozoea. Two orders have been described in the mesomycetozoeans: the Dermocystida and the Ichthyophonida. So far, all members in the order Dermocystida have been pathogens either of fish (Dermocystidium spp. and the rosette agent) or of mammals and birds (Rhinosporidium seeberi), and most produce uniflagellated zoospores. Fish pathogens also are found in the order Ichthyophonida, but so are saprotrophic microbes. The Ichthyophonida species do not produce flagellated cells, but many produce amoeba-like cells. This review provides descriptions of the genera that comprise the class Mesomycetozoea and highlights their morphological features, pathogenic roles, and phylogenetic relationships.
Article
Full-text available
We report the enigmatic parasite Dermocystidium ranae in a green frog population (Solomeo, Umbria, Italy) of the Rana esculenta complex, consisting of the parental species R. lessonae (L) and hybrid form R. esculenta (E). In this population a rapid 50% decline of the parental form L was observed. Large dermal U-shaped cysts of D. ranae were found primarily on the ventral aspect of infected individuals, with a significantly higher incidence of infection in the parental species compared to the clonal hybrid. In each form, however, there was little pathological change associated with infection, and the cause of the recent declines of R. lessonae at this site remains unknown. In this paper we present the first ultrastructural description of an amphibian Dermocystidium sp. and we review the taxonomy of Dermocystidium, Dermosporidium and Dermomycoides spp. from amphibians. We conclude that Dermosporidium multigranulare Broz & Kulda, 1954 is synonymous with Dermocystidium ranae Guyénot & Naville, 1922 and, due to lack of sufficient differences between genera and significant dissimilarities with fish Dermocystidium spp., the 3 amphibian genera are synonymous. We propose that they should be designated to a new genus, Amphibiocystidium n. gen., and Dermocystidium retained for those species parasitic in fish.
Article
The inconsistent distribution of large-scale infection mediated die-offs and the subsequent population declines of several animal species, urges us to understand how, when, and why species are affected by disease. It is often unclear when or under what conditions a pathogen constitutes a threat to a host. Often, variation of environmental conditions plays a role. Globally Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) causes amphibian declines; however, host responses are inconsistent and this fungus appears equally capable of reaching a state of endemism and subsequent co-existence with native amphibian assemblages. We sought to identify environmental and temporal factors that facilitate host-pathogen coexistence in northern Europe. To do this, we used molecular diagnostics to examine archived and wild amphibians for infection and general linear mixed models to explore relationships between environmental variables and prevalence of infection in 5 well-sampled amphibian species. We first detected infection in archived animals collected in 1999, and infection was ubiquitous, but rare, throughout the study period (2008-2010). Prevalence of infection exhibited significant annual fluctuations. Despite extremely rare cases of lethal chytridiomycosis in A. obstetricans, Bd prevalence was uncorrelated with this species' population growth. Our results suggest context dependent and species-specific host susceptibility. Thus, we believe recent endemism of Bd coincides with environmentally driven Bd prevalence fluctuations that preclude the build-up of Bd infection beyond the critical threshold for large-scale mortality and host population crashes.
Article
The Mesomycetozoea (Ichthyosporea) includes a group of fungus-like microorganisms which diverged near the animal fungus divide and is basal to the animal lineage in the Opisthokont supergroup. The composition of species within this group has changed considerably since it was reviewed by Mendoza et al. in 2002. There have been many additions to the group as a result of phylogenetic sequencing, and new species have been discovered following examination of digestive tracts of arthropods and other groups of invertebrates. Furthermore, ecological surveys and environmental sampling have revealed a high diversity of Mesomycetozoean phylotypes in marine, freshwater and terrestrial environments. Initially considered a group comprising mainly fish parasites, the Mesomycetozoea are now known to live in association with a wide range of host organisms including invertebrates, fish, amphibians, birds and mammals. Here we review the Mesomycetozoea and examine the broad spectrum of its ecology in the light of recent research based on sequence data, cultivation and in vivo studies.
Article
A series of recent papers have impli-cated pathogens and parasites in amphibian population declines. Here, we review evidence on the link between infectious disease and amphibian population declines. We conclude that available data provide the clearest link for the fungal disease amphibian chytridiomycosis, although other pathogens are also implicated. We suggest additional experimental and observa-tional data that need to be collected to provide further support that these other pathogens are associated with declines. We suggest that, in common with many emerging infectious diseases (EIDs) of humans, domestic animals and other wildlife species, emergence of chytridiomycosis may be driven by anthropogenic introduction (patho-gen pollution). Finally, we review a number of recent advances in the host–parasite ecology of chytridiomycosis that help explain its emergence and impact.
Article
In 2010, a mass die-off of over 1000 wild water frogs (Pelophylax spp.) and at least 10 common newts (Lissotriton vulgaris) occurred in a pond in The Netherlands. Haemorrhagic disease with hepatomegaly and splenomegaly was evident. Microscopically, multiple organs presented cells with multifocal intracytoplasmic inclusion bodies, in which ranavirus-like particles were demonstrated ultrastructurally. All specimens examined tested positive for ranavirus by PCR. The sequence obtained showed a 100% identity with the one deposited for common midwife toad virus (CMTV). This is the first report of ranavirus-associated mortality in wild amphibian populations in The Netherlands. It is also the first time CMTV or a CMTV-like virus has been reported in these two species in the adult stage and outside of Spain.