ArticlePDF Available

Osallistavalla otteella nuoret kumppaneiksi terveyden edistämisen tutkimuksessa

Authors:
8LIIKUNTA & TIEDE 50 6/ 2013
Teksti: ANNA AISTRICH, PILVIKKI ABSETZ
Teini-iässä vähenevä fyysinen
aktiivisuus on kasvava kansanterveys-
ongelma, johon ei ole toistaiseksi
löytynyt tehokkaita ratkaisuja.
Lisäämällä nuorten mahdollisuuksia
osallistua liikuntainterventioiden
suunnitteluun ja toteutukseen voitaisiin
luoda tehokkaampia ja kestävämpiä
toimintatapoja.
Tämän katsauksen tarkoituksena on
kuvata lyhyesti, mitä osallistavalla
tutkimusotteella tarkoitetaan, kuvata
osallistavan tutkimuksen eri vaihei-
ta ja niitä hyötyjä, joita sillä voidaan
saavuttaa nuorten parissa ja kuvata
keskeisiä menetelmiä, joita nuorten osallistamiseksi
voidaan käyttää tutkimuksen eri vaiheissa.
Löysimme näyttöä siitä, että osallistaminen vai-
kuttaa myönteisesti interventioiden tuloksiin ja että
laaja osallistuminen on mahdollista saavuttaa, kun
nuorille on tarjolla riittävästi eri tasoisia ja heidän
tarpeisiinsa sopivia osallistumismahdollisuuksia.
Osallistumismahdollisuuksien määrän ja kirjon voi
maksimoida ottamalla nuoria mukaan mahdollisim-
man moneen tutkimusvaiheeseen, käyttämällä useita
eri menetelmiä osallistamiseen ja varmistamalla, että
käytetyt menetelmät mahdollistavat osallistumisen
erilaisilla sitoutumisen asteilla. Tuloksissamme ko-
rostuu sekä tutkimuksen että nuorten hyötyminen
osallistavasta tutkimusotteesta, mikäli se mahdollis-
taa osallistumisen nuorille sopivilla tavoilla ja sitou-
tumisen tasolla.
Tutkimus ja toimeenpano
yhteistyössä tutkittavien kanssa
Osallisuudesta ja osallistamisesta puhutaan ene-
nevässä määrin niin hallinnon kuin palvelujärjes-
telmän piirissä. Myös tutkimusrahoittajat alkavat
edellyttää osallistavaa tutkimusotetta, joka huomioi
sen yhteisön tarpeet ja olosuhteet, jossa tutkimus
toteutetaan. Englanninkielessä eri tieteenalat saat-
tavat käyttää osallistavasta tutkimusotteesta eri ter-
mejä [muun muassa “Participatory Action Research
(PAR)” ja “Community-Based Participatory Research
(CBPR)”] kuitenkin samaa ilmiötä tarkoittaen. Me
puhumme osallistavasta tutkimusotteeesta (OT) tai
osallistumisesta, riippuen siitä onko näkökulma tut-
kijan vai nuoren ja käytämme sanaa yhteisö kuvaa-
maan tutkittavien edustamaa yhteisöä.
Perinteisessä tutkimusotteessa tutkijat/asiantun-
tijat kehittävät hypoteeseja aiemman tutkimuksen
perusteella ja testaavat niitä tutkittavilla joko labo-
ratoriossa tai luonnollisissa ympäristöissä. OT sen
sijaan lähtee siitä, että tutkimus ja toimeenpano on
yhteistyötä tutkittavien ja heidän yhteisönsä kanssa.
OT perustuu tutkijoiden ja yhteisön panokseen tutki-
9LIIKUNTA & TIEDE 50 6 / 2013
Osallistavalla otteella
nuoret kumppaneiksi
terveyden edistämisen
tutkimuksessa
Kuva: ANTERO AALTONEN
KUVIO 1. Osallistumisen tasot (Hart 1992)
10 LIIKUNTA & TIEDE 50 6/ 2013
musprosessin joka vaiheessa (Minkler & Wallerstein
2008). OT painottaa yhteistyötahojen moninaisuutta
ja pyrkii tasavertaiseen osallistumiseen ja omista-
juuteen, vastavuoroisuuteen, yhdessä oppimiseen ja
muutokseen (Israel ym. 2005). Tasapuolisen vallan
ja vaikutusmahdollisuuksien jakautumisen kautta
OT huomioi perinteisesti syrjään jäävät yksilöt sekä
heidän mielipiteensä ja tarpeensa. OT:n tuottamat
tulokset ovat merkityksellisiä yhteisön omassa kult-
tuurissa ja nivoutuvat tutkittavien arkeen. Siksi ne
ovat helpommin käännettävissä toiminnaksi kuin
tieto, joka kumpuaa pelkästään akateemisista teori-
oista tai ulkopuolisen perspektiivistä (Jacquez ym.
2012).
Osallistava tutkimus on käyttökelpoinen
yhteistoiminnan malli
Nuorten ja aikuisten välinen vallanjako on tyypil-
lisesti epätasa-arvoinen. Siksi OT tarjoaa erityisen
käyttökelpoisen yhteistoiminnan mallin nuorten
terveyden edistämiseen. Maailman terveysjärjestö
WHO on jo pitkään pitänyt nuorten osallistamista
sekä suunnitteluun että toteutukseen yhtenä edel-
lytyksenä tehokkaiden terveysohjelmien kehittämi-
selle (WHO 1993). Suomessa nuorten kuulemisen
velvoite on kirjattu Nuorisolakiin (2006).
Vaikka OT nuorten parissa ei ole uutta, vaan
koko ajan yleistymässä, nuorten osallistumisen ja
yhteistyön aste vaihtelee käytännössä paljon. Äsket-
täin ilmestynyt katsaus (Jacquez ym. 2012) pystyi
luokittelemaan OT:n toteutuneen aidosti vain 15
prosenttia nuorten parissa tehdyistä tutkimuksista.
Monet nuorten asioita tarkastelevista tutkimuksista
oli tehty nuorisotyötä tekevien organisaatioiden tai
nuoria edustavien aikuisten kanssa, eivätkä ne otta-
neet nuoria itseään mukaan tutkimusprosessiin.
Kuviosta 1 ilmenevät osallistamisen eri tasot.
Useissa tutkimuksista nuoret ovat mukana vain
muodon vuoksi tai parhaimmillaankin vain konsul-
toitavina tai tiedotuksen kohteina (Jacquezin ym.
2012). Paljon on siis vielä tehtävissä nuorten ottami-
seksi mukaan heitä itseään koskeviin tutkimuksiin ja
kehittämishankkeisiin.
Nuorten osallistumisesta tutkimusprosessin
eri vaiheisiin on hyötyä
Yhteistyö nuorten kanssa OT:n keinoin voi olla rat-
kaiseva apu terveyttä edistävien ohjelmien ja poli-
tiikkatoimenpiteiden kehittämisessä (Soleimanpour
ym. 2008, Jacquez ym. 2012). Nuoret hyväksyvät
helpommin toisten nuorten tekemän tutkimuksen
ja sillä on myös paremmat mahdollisuudet saada
aikaan muutoksia nuorten käyttäytymisessä (Po-
wers & Tiffany 2006). Kuviossa 1 esitettyjen aidon
kumppanuuden sisältävien osallistumisen tasojen
(6–8) varmistamiseksi on tärkeää tarkastella eri tut-
kimusvaiheiden tarkoitusta ja osallistamisen mah-
dollisuuksia sekä hyötyjä niiden kuluessa (Israel ym.
2005):
1) OT:n kumppanuuksien luominen muodostaa
pohjan ja rakenteen kaikille muille tutkimusvai-
heille. Yhteistyö nuorten, yhteisön johdon sekä
muiden sidosryhmien edustajien kanssa synnyttää
luottamusta ja ihmisten välisen suhdeverkoston, jota
ilman prosessi ei toimi. Mukaan pääsy alusta saakka
synnyttää sitoutumisen ja tuen hankkeelle. Yhteinen
toimintatapojen ja OT:n periaatteiden määrittely
takaa tasavertaisuuden ja vallan jakautumisen kaik-
kien sidosryhmien kesken.
2) Yhteisön vahvuuksien tunnistus ja dynamiikan
kartoitus tukee ratkaisujen löytymistä yhteisöstä.
Nuorilla saattaa olla aikuisista poikkeava perspektiivi
yhteisön vahvuuksiin ja siihen, millä organisaatioilla
on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia muutokseen.
Heillä on myös omat sosiaaliset verkostonsa, joista
voi löytyä yllättäviä uusia yhteistyökumppaneita.
3) Tärkeimpien terveyteen liittyvien tarpeiden
tunnistaminen ja tutkimuskysymysten asettami-
nen sitouttaa yhteistyökumppanit ratkaisukeinojen
etsimiseen. Kun nuorten on mahdollista arvioida ja
reflektoida omia terveyteen liittyviä tarpeitaan, heille
syntyy parempi ymmärrys siitä, mitkä tekijät heidän
elämässään vaikuttavat niihin keskeisimmin ja mitä
he itse pitävät tärkeimpinä. Erilaisten menetelmien
käyttö tuottaa laajemman ja syvemmän perspektiivin
ja antaa nuorille mahdollisuuden valita heille sopivat
osallistumisen muodot. Kun nuorille taataan sanan-
valta tutkimuskysymysten asettamisessa, on toden-
näköisempää, että he myös pitävät tuloksia merki-
tyksellisinä ja omaksuvat niitä käyttöönsä (Powers
& Tiffany 2006).
4) Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yh-
teistyössä auttaa varmistamaan, että tutkimuksen
asetelma sekä aineiston keruun ja intervention
menetelmät soveltuvat ympäristöönsä. Yhteinen
päätöksenteko voimaannuttaa nuoria kehittämään
ratkaisuja, joiden toimeenpanoon he voivat itse osal-
listua. Nuorten on aikuisia helpompi saavuttaa tois-
ten nuorten luottamus, joten heidän roolinsa voi olla
merkittävä tutkittavien valinnassa, rekrytoinnissa ja
sitouttamisessa niin tutkimukseen kuin sen tulosten
käytäntöön viemiseen.
11LIIKUNTA & TIEDE 50 6 / 2013
5) Tuloksia koskeva palaute ja tulkinta kaikkia
yhteistyökumppaneita kuullen vahvistaa osallistu-
mista ja tuo vaikutusvaltaa. Nuorten tulkinnat saat-
tavat poiketa merkittävästi aikuisten tulkinnoista,
joten heidän apunsa tulosten todenmukaisuuden ja
aitouden arvioinnissa on tärkeä (Powers & Tiffany
2006).
6) Tulosten levittäminen ja siirtäminen käytän-
töön vahvistaa yhteistyökumppaneiden sitoutumista
ja tukee heidän halukkuuttaan olla mukana kehittä-
misessä myös jatkossa. Tulokset voivat levitä nuor-
ten toimesta toisten nuorten keskuuteen laajemmin,
tehokkaammin ja uskottavammin. Nuoret pystyvät
usein paremmin arvioimaan, mitä tietoa toiset nuo-
ret pitävät tärkeimpänä ja minkä tuloksen tulisi joh-
taa lisätutkimukseen tai politiikkatoimenpiteisiin.
Nuorten esittäminä tulokset myös saavat aitoutta ja
arvovaltaa, joka kiinnittää aikuisten huomion.
7) Kumppanuuksien vaaliminen ja arviointi on
kaikkien tutkimusvaiheiden läpi kulkeva proses-
si. Nuorten osallistumisen vaaliminen voi vaatia
enemmän panoksia, sillä heillä ei välttämättä ole
kokemusta tällaisesta työskentelystä ja lisäksi heidän
ajankäytöstään kilpailevat monet asiat. OT:n yhteis-
toiminnan (muun muassa yhteinen päätöksenteko,
kaksisuuntainen vuorovaikutus, konfliktien raken-
Teksti: ANNA AISTRICH, PILVIKKI ABSETZ
Sopiva viitekehys
ja monet menetelmät
– avain osallistamiseen
tava ratkaisu) prosessin ja vaikutusten arviointi
auttaa ylläpitämään kumppanuuksia. Tasavertaisen
osallistumisen toteutumiseksi on tärkeää, että nuoret
arvioivat yhteistyön toteutumista omasta perspektii-
vistään.
Tutkimusprosessiin osallistumisesta voi olla nuo-
rille myös henkilökohtaista hyötyä. Osallisuus pää-
töksentekoon voimaannuttaa ja kasvattaa tunnetta
hankkeen omistajuudesta (Soleimanpour ym. 2008).
Aktiivinen osallistuminen opettaa uusia taitoja, tuo
kokemuksen yhteenkuuluvuudesta niin nuorten
kuin aikuisten kanssa ja kasvattaa valmiuksia ongel-
mien ratkaisuun.
ANNA AISTRICH, MPH (Master’s of Public Heath)
Projektikoordinaattori
Valtiotieteellinen tiedekunta,
sosiaalipsykologian yksikkö,
Helsingin yliopisto
Sähköposti: anna.aistrich@helsinki.fi
PILVIKKI ABSETZ, PsT
Terveyden edistämisen dosentti
Tampereen yliopisto
Sähköposti: pilvikki.absetz@gmail.com
Monien menetelmien yhdistäminen ja yhtäaikainen
käyttö vahvistaa nuorten osallistumista mutta
lisää myös tutkimuksen luotettavuutta, tuottaa
syvällisempää tietoa ja auttaa todentamaan
tutkimuksen tuloksia
eikä välttämättä edes toivottavaa. Sen sijaan jokaisen
pitäisi voida valita osallistumisensa taso, riippuen
omasta kiinnostuksesta, tarpeista, taidoista ja käy-
tännön mahdollisuuksista osallistua.
Yksi mallikelpoinen lähestymistapa sopivan
osallistumisen tason ja muotojen löytämiseksi on
antaa kaikkien osanottajien valita, missä vaiheissa
he haluavat olla mukana (Wang ym. 1998). Näin
voidaan lisätä halukkuutta sitoutua hankkeeseen
laajemminkin. Yhteiskuntaan osallistamisen prosessi
Hamptonissa Yhdysvalloissa osoitti, että luomalla
erilaisia nuorten kannalta merkityksellisiä tilaisuuk-
sia osallistumiseen, nuoria saatiin mukaan paljon ja
he osallistuivat laaja-alaisesti erilaisiin toimintoihin
(Carlson 2006). Hamptonin mallissa (kuvio 2) on
eroteltu kolme osallistumispolkua, joita kolmion eri
kerrokset kuvaavat. Malli järjestää osallistumisen eri
tasoille, mutta kyseessä on mahdollisuuksien hierar-
kia pikemminkin kuin yksilöiden hierarkia (Carlson
2006).
Kolmion perustalla osallistumismahdollisuuksia
tarjoavat toimet ovat konkreettisia, yleensä lyhytkes-
toisia, ja ne vaativat vain vähän opastusta tai erityis-
Vaikka useimmat terveystutkijat varmasti
näkevät osallistavan tutkimusotteen (OT)
hyödyt, monilla ei ole kokemusta tämän
tyyppisestä lähestymistavasta. Vallan anta-
minen tutkittaville voi tuntua riskialttiilta ilman tar-
kempaa käsitystä siitä, miten ja millä menetelmillä
osallistumista voi tukea järjestelmällisesti.
Esittelemme seuraavassa osallistamiseen sovel-
tuvan viitekehyksen sekä siihen istutettavia mene-
telmiä, joita voi käyttää edellä esitetyissä OT:n eri
vaiheissa. Vaikka päämääränä nuoria koskettavissa
hankkeissa on mahdollistaa tasavertainen osallistu-
minen kuvion 1 ylimmän tason mukaisesti, kaikkien
tutkimuskohteena olevan yhteisön jäsenten osallis-
tuminen kaikissa vaiheissa ei yleensä ole mahdollista
KUVIO 2. Hamptonin malli: osallistumisen polut ja
mahdollisuuksien hierarkia (Carlson 2006
12 LIIKUNTA & TIEDE 50 6/ 2013
taitoja. Osallistuminen vastaa kuvion 1 tasoja 4–5.
Keskimmäinen polku mahdollistaa nuorille neuvoa-
antavan roolin kehittämisprosessissa. Vaikka heillä
on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, aikui-
set yleensä tekevät lopulliset päätökset (vrt. kuvion
1 tasot 5–6). Ylimmällä polulla nuoret pääsevät joh-
tamaan, jakavat vastuun työn etenemisestä ja voivat
merkittävästi vaikuttaa hankkeen lopputuloksiin.
Toimet edellyttävät enemmän taitoja ja sitoutumista
ja kohdentuvat yleensä järjestelmätason muutoksiin.
Vallan ja vastuiden jaosta riippuen liikutaan osallis-
tumisen tasoilla 6–8 (kuvio 1).
Jokainen kuvion 2 poluista on merkittävä nuorten
osallistamisprosessissa, siksi niiden tulisi tarjota
nuorten kannalta merkityksellisiä toimintamahdol-
lisuuksia. Kun osallistumisen kynnys ja vaatimukset
ovat alhaiset, useammat nuoret voivat löytää itseään
kiinnostavia toimintoja hankkeen piiristä ja tulla
mukaan itselleen sopivalla osallistumisen tasolla.
Mitä syvemmälle he pääsevät mukaan yhdellä polul-
la ja näkevät uusia toimintamahdollisuuksia, sitä
enemmän heitä voi alkaa kiinnostaa osallistuminen
myös seuraavalla polulla (Carlson 2006).
Taulukkoon 1 on koottu menetelmiä nuorten
osallistamiseksi OT:n eri vaiheisiin liikunnan edistä-
mishankkeissa kuvion 2 polkujen mukaan. Aineisto
on kerätty kirjallisuushaulla PubMed -tietokannasta.
Hakusanoina käytettiin “community based parti-
cipatory research” tai “participatory research” ja
“physical activity” tai “exercise” ja “youth” tai “ado-
lescents.” Mukaan otettiin artikkelit, jotka kattoivat
kaikki kolme aluetta. Lisäksi käytiin läpi näiden
artikkelien lähdeluettelot sekä haettiin elektronisista
tietokannoista vastaavia tutkimuksia (“related-ar-
ticle searches”). Mukaan otettiin vain elektronisessa
muodossa saatavilla olevat artikkelit.
Haku tuotti 15 kriteerit täyttänyttä artikkelia
(merkitty *:llä lähdeluetteloon), joista yksi syste-
maattinen ja yksi narratiivinen katsaus ja 13 alku-
peräistutkimusta. Systemaattinen katsaus osoitti,
että osallistaminen on yhteydessä parempiin ja
kestävämpiin tuloksiin (Krishnaswami ym. 2012).
Narratiivisen katsauksen ja useiden alkuperäistut-
kimusten (Jaquez ym. 2012; Darbyshire ym. 2005;
Morrow 2001; Powers & Tiffany 2006; Suleiman ym.
2006) tulokset tukivat ajatusta siitä, että nuorille on
tarjottava kaikissa OT:n vaiheissa mahdollisimman
monipuolisesti eri tasoilla ja eri menetelmillä toteu-
tettuja osallistumisen mahdollisuuksia.
Menetelmien kirjo (taulukko 1) kattaa laadulliset
ja määrälliset, sanalliset, kuvalliset ja toiminnalliset
sekä yksilö- ja ryhmämuotoiset. Jokaiseen menetel-
mään voi sisältyä vaihtelevasti osallistumisen tasoja
ja ne soveltuvat useaan eri tutkimusvaiheeseen.
Menetelmiä valitessa kannattaa maksimoida nuorten
valinnan mahdollisuudet ja antaa heidän valita omal-
le sitoutumisen asteelle soveltuvat osallistumisen
muodot. Kun nuorille annetaan ainakin osittainen
kontrolli osallistumisen muotojen määrittämisessä,
heidän sitoutumisensa ja kiinnostuksensa vahvistuu.
Samalla nuoret näkevät, että aikuiset tunnustuvat
heidät aktiivisina toimijoina ja oman maailmansa
kehittäjinä (Darbyshire ym. 2005).
Monien menetelmien yhdistäminen ja yhtäaikai-
nen käyttö vahvistaa nuorten osallistumista mutta li-
sää myös tutkimuksen luotettavuutta, tuottaa syväl-
lisempää tietoa ja auttaa todentamaan tutkimuksen
tuloksia (Israel ym. 2005). Eri lähestymistavat ovat
pikemminkin täydentäviä kuin päällekkäisiä. Ne va-
lottavat osanottajien kokemuksia eri näkökulmista
ja lisäävät siten niiden merkitystä ja painoarvoa eri
sidosryhmien keskuudessa (Darbyshire ym. 2005).
Esimerkiksi visuaaliset menetelmät voivat välittää
katsojalle monipuolisen käsityksen liikuntaa tuke-
vista tai haittaavista ympäristöistä (Darbyshire ym.
2005) ja olla hyödyllisiä kun lisätään yleistä tietoi-
suutta fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavista tekijöis-
tä (Findholt ym. 2011).
Mitä enemmän tarjolla on merkityksellisiä yh-
teistoiminnan mahdollisuuksia eri osallistumisen
tasoilla, sitä laaja-alaisemmin ja enemmän nuoret
osallistuvat. Osallistumismahdollisuuksien määrän
ja kirjon voi maksimoida ottamalla nuoria mukaan
mahdollisimman moneen tutkimusvaiheeseen,
käyttämällä useita eri menetelmiä osallistamiseen ja
varmistamalla, että käytetyt menetelmät mahdollis-
tavat osallistumisen sitoutumisen eri asteilla. Tulok-
sissamme korostuu sekä tutkimuksen että nuorten
hyötyminen osallistavasta tutkimusotteesta, mikäli
se mahdollistaa osallistumisen nuorille sopivilla ta-
voilla ja sitoutumisen tasolla.
ANNA AISTRICH, MPH (Master’s of Public Heath)
Projektikoordinaattori
Sosiaalipsykologian yksikkö, Valtiotieteellinen
tiedekunta, Helsingin yliopisto
Sähköposti: anna.aistrich@helsinki.fi
PILVIKKI ABSETZ, PsT, dosentti
Erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sähköposti: pilvikki.absetz@gmail.com
13LIIKUNTA & TIEDE 50 6 / 2013
Menetelmä Menetelmän kuvaus ja nuorten rooli siinä Osallistumisen
taso
Soveltamisen
vaihe
Tarvittavat resurssit
Voima-
varojen
kartoitus
Nuoret piirtävät kartan (tai käyttävät oikeaa esim. säh-
köistä karttaa pohjana) naapurustosta, koulusta tai
muusta kohdealueesta ja merkitsevät kartalle alueella
olevat liikuntaa tukevat asiat.
Matala:
Projektit,
tehtävät,
palvelukset
Vaihe 2 Paperia ja värikyniä
tai tietokoneet,
nuoret, ohjaaja,
kokoontumistila
Havain-
nointi
Nuoret havainnoivat ja dokumentoivat yhteisön
tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja paikkoja. Aineiston
voi yhdistää voimavarojen kartoitukseen saatavuutta
koskevien alueellisten erojen selvittämiseksi.
Matala:
Projektit,
tehtävät,
palvelukset
Vaiheet
2, 3, 4
Paperia ja värikyniä
tai tietokoneet,
nuoret, ohjaaja
Vertaisten
rekrytointi
tai tavoitta-
minen
Nuoret kehittävät luovia tapoja saavuttaa toisia
nuoria (erityisesti vaikeasti tavoitettavia) ja/tai
rekrytoivat osanottajia suoraan omista verkostoistaan.
Nuoret kehittävät nuoria puhuttelevia yhteenvetoja ja
esityksiä tutkimustulosten levittämiseksi heidän
verkostoihinsa.
Matala: Projek-
tit, tehtävät,
palvelukset
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet 1–3;
Vaiheet
5 & 6
Nuoret, ohjaaja,
kokoontumistila
Lomake-
kyselyt
Nuoret tuottavat tietoa vastaamalla kyselyihin.
Nuoret ovat mukana toteuttamassa kyselyjä:
1) vastaajia rekrytoimalla
2) valvomalla ja ohjaamalla kyselyn täyttöä
Nuoret auttavat kyselyjen suunnittelussa ja tulosten
analyysissa:
1) tunnistamalla nykytiedon keskeiset puutteet ja
alueet, joilla uutta tietoa tarvitaan
2) muokkaammalla kyselyjen kieltä ja aineiston keruun
tapoja kulttuuriinsa sopiviksi
3) kehittämällä lomakkeelle kysymyksiä
4) tunnistamalla kerätystä aineistosta yhteisiä teemoja
ja arvioimalla jatkotutkimuksen/interventioiden tarvetta
Matala:
Projektit,
tehtävät,
palvelukset
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet
3 & 4;
Vaihe 7
Paperia ja värikyniä
tai tietokoneet,
kyselyjen toteutuk-
seen ohjeistetut ja
opastetut nuoret,
ohjaaja, kokoon-
tumistila
Struktu-
roidut,
puolistruk-
turoidut tai
syvähaas-
tattelut
Nuoret toimivat kirjureina haastatteluissa.
Nuoret ovat haastateltavina antamassa tietoa itsestään
ja yhteisöstään.
Nuoret auttavat kehittämään haastattelukysymyksiä.
Nuoret toimivat haastattelijoina.
Matala: Pro-
jektit, tehtävät,
palvelukset
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet
3 & 4;
Vaihe 7
Muistiinpanovälineet
(paperi tai tietokone),
äänityslaite, nuoret /
haastattelujen teke-
miseen ohjeistetut
nuoret / tutkimus-
haastattelijat, haastat-
telutila
Fokus-
ryhmät tai
keskustelu-
ryhmät
Nuoret toimivat ryhmien kirjureina.
Nuoret ovat ryhmissä keskustelijoina antamassa tietoa
itsestään ja yhteisöstään.
Nuoret ovat ryhmissä keskustelijoina auttamassa
kehittämään tutkimuskysymyksiä, suunnittelemaan
mittausmenetelmiä ja mittareita, kehittämään ja
arvioimaan interventiomenetelmiä ja keskeisiä viestejä,
pilotoimaan materiaaleja ja tulkitsemaan ja todenta-
maan tutkimustuloksia.
Nuoret toimivat ryhmissä haastattelijoina.
Nuoret konsultoivat fokus- tai keskusteluryhmässä
käytettävien kysymysten suunnittelua ja/tai fasilitoivat
ryhmäkeskusteluja.
Matala:
Projektit,
tehtävät,
palvelukset
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet
2–5; 7
Muistiinpanovälineet
(paperi tai tietokone),
äänityslaite, nuoret /
keskustelujen
fasilitointiin koulu-
tetut nuoret / tutkija-
fasilitoijat, kokoon-
tumistila
TAULUKKO 1. Nuorten osallistamisen menetelmiä
14 LIIKUNTA & TIEDE 50 6/ 2013
Kokemuk-
selliset
kävelyt tai
ympäristön
kartoitus
Nuoret johtavat kävelyitä tai tekevät karttoja osoittaak-
seen liikuntaa tukevia tai haittaavia tekijöitä sosiaali-
sissa ja fyysisissä toimintaympäristöistään.
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet
2 & 3
Paperia tai karttoja ja
värikyniä, arviointia
ja keskustelua
fasilitoiva henkilö
Kirjalliset
selvitykset
tai kuvauk-
set (esim.
päiväkirjat)
Nuoret kuvaavat liikuntaan liittyviä kokemuksiaan tai
ympäristöjään, tuottavat ja argumentoivat erilaisia
ratkaisuja ja/tai kuvaavat omaa tulevaisuuden visiotaan.
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Vaiheet
2 & 3
Paperia/vihkoja tai
karttoja ja värikyniä,
arviointia ja keskuste-
lua fasilitoiva henkilö
Asiantunti-
jaryhmä
Nuorista koottu asiantuntijaryhmä antaa syötteitä
hankesuunnitteluun ja päätöksentekoon prosessin joka
vaiheessa.
Kohtalainen:
Tiedon
antaminen &
konsultointi
Vaiheet 1–7 Vahva tuki ryhmän
toiminnan käytännön
järjestelyille, ainakin
yhden nuoren tulisi
olla yhteisössään
avainhenkilö, kokoon-
tumistila, mahdolliset
korvaukset tai
palkkiot
Valokuvat Nuoret dokumentoivat sosiaalisia ja fyysisiä toimin-
taympäristöjään valokuvaamalla liikuntaa tukevia ja
haittaavia tekijöitä. Valokuvia käytetään keskustelun
virikkeinä, keskeisten vaikuttavien tekijöiden ja teemo-
jen tunnistamisessa sekä intervention kohteiden ja
keinojen valinnassa.
Nuoret käyttävät valokuvia ajaessaan asiaansa ja
pyrkiessään saamaan aikaan politiikka- tai toiminta-
tapamuutoksia.
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Korkea: Jaettu
johtajuus
Vaiheet
2–4, 6
Kertakäyttökameroita
/digikameroita/
kamerapuhelimia,
arviointia ja keskus-
telua fasilitoiva
henkilö
Työpajat Nuoret toimivat osanottajina tai työpajojen vetäjinä:
1. kehittämässä ja arvioimassa interventiokeinoja
2. opastamassa / kouluttamassa nuoria projektin eri
toimintojen edellyttämissä taidoissa
3. tulkitsemassa ja validoimassa kerättyä aineistoa
ja tuloksia
4. suunnittelemassa politiikkatoimenpiteitä tai keinoja,
joilla asiaa voidaan ajaa
5. kehittämässä strategiaa hankkeen tai sen tulosten
ylläpitämiseksi.
Kohtalainen:
Syötteiden
antaminen &
konsultointi
Korkea: Jaettu
johtajuus
Vaiheet 4–7 Järjestämisen tuki ja/
tai fasilitoijat,
kokoontumistila,
mahdolliset korvauk-
set tai palkkiot.
Ohjaus-
ryhmä/
tiimityö
Nuoret jakavat vastuuta kaikista hankkeen toimista ja
tuloksista ja/tai johtavat keskeisiä toimintoja kuten
vertaisten koulutus tai vertaisille kohdistuvat asian
puolesta puhumisen toimenpiteet tai ympäristö- tai
politiikkamuutosten ajaminen.
Korkea: Jaettu
johtajuus
Vaiheet 1–7
jos nuoria
on hank-
keen
johdossa
Vaiheet
4 & 6
Järjestämisen tuki,
kokoontumistila,
mahdolliset korvauk-
set tai palkkiot.
Vertais-
opastus
Nuoret opastavat vertaisiaan esimerkiksi aineiston
keruuseen (haastattelijoiksi, keskustelujen fasilitoijiksi,
kirjureiksi) ja arviointiin, mentorointiin tai asian
puolestapuhumiseen.
Korkea: Jaettu
johtajuus
Vaihe 3
Vaihe 4
Järjestämisen tuki,
kokoontumistila,
mahdolliset korvauk-
set tai palkkiot.
Vertais-
koulutus ja
puolesta
puhuminen
Nuoret osallistuvat ja sitoutuvat vahvasti ja vastaavat
itse interventiosta tai asian puolesta puhumisesta.
Korkea: Jaettu
johtajuus
Vaihe 4
Vaihe 6
Järjestämisen tuki ja/
tai aikuiset fasilitoijat
tai mentorit, kokoon-
tumistila, mahdolliset
korvaukset tai
palkkiot.
15LIIKUNTA & TIEDE 50 6 / 2013
LÄHTEET:
*Bogart, L. M., Elliott, M. N., Uyeda, K., Hawes-Dawson, J.,
Klein, D. J., & Schuster, M. A. 2011. Preliminary healthy eating
outcomes of SNaX, a pilot community-based intervention for ado-
lescents. Journal of Adolescent Health 48(2), 196-202.
*Brown, B. D., Harris, K. J., Harris, J. L., Parker, M., Ricci, C., &
Noonan, C. 2010. Translating the diabetes prevention program for
Northern Plains Indian youth through community-based participato-
ry research methods. The Diabetes Educator 36(6), 924-935.
Carlson, C. 2006. The Hampton Experience as a New Model for
Youth Civic Engagement. Journal of Community Practice 14(1/2),
89-106.
Darbyshire, P., MacDougall, C., & Schiller, W. 2005. Multiple
methods in qualitative research with children: more insight or just
more? Qualitative Research 5(4), 417-436.
*Duckett, P., Kagan, C., & Sixsmith, J. 2010. Consultation and par-
ticipation with children in healthy schools: Choice, conflict and con-
text. American Journal of Community Psychology 46(1-2), 167-178.
*Findholt, N. E., Michael, Y. L., & Davis, M. M. 2011. Photovoice
engages rural youth in childhood obesity prevention. Public Health
Nursing 28(2), 186-192.
*Goh, Y. Y., Bogart, L. M., Sipple-Asher, B. K., Uyeda, K., Hawes-
Dawson, J., Olarita-Dhungana, J., Ryan, G.W. & Schuster, M.
A. 2009. Using community-based participatory research to identify
potential interventions to overcome barriers to adolescents’ healthy
eating and physical activity. Journal of Behavioral Medicine 32(5),
491-502.
*Hannay, J., Dudley, R., Milan, S., & Leibovitz, P. K. 2013. Com-
bining photovoice and focus groups: engaging Latina teens in
community assessment. American Journal of Preventive Medicine
44(3), S215-S224.
Hart R. 1992. Children’s participation from Tokenism to Citizenship.
Florence: UNICEF Innocenti Research Centre
*Hingle, M., Nichter, M., Medeiros, M., & Grace, S. 2012. Texting
for Health: The Use of Participatory Methods to Develop Healthy
Lifestyle Messages for Teens. Journal of Nutrition Education and
Behavior 45(1), 12-19.
Israel, B., Eng, E., Schulz, A., & Parker, E. 2005. Introduction to
methods in CBPR for health. Teoksessa: Methods in community-
based participatory research for health. San Francisco: Jossey-
Bass, 3-26.
*Jacquez, F., Vaughn, L. M., & Wagner, E. 2012. Youth as partners,
participants or passive recipients: A review of children and adoles-
cents in community-based participatory research (CBPR). American
journal of community psychology 1-14.
*Krishnaswami, J., Martinson, M., Wakimoto, P., & Anglemeyer,
A. 2012. Community-engaged interventions on diet, activity, and
weight outcomes in US schools: A systematic review. American
Journal of Preventive Medicine 43(1), 81-91.
McDonagh, J. E., & Bateman, B. 2012. ‘Nothing about us without
us’: considerations for research involving young people. Archives
of disease in childhood-Education & practice edition 97(2), 55-60.
Morrow, V. 2001. Using qualitative methods to elicit young people’s
perspectives on their environments: some ideas for community
health initiatives. Health Education Research 16(3) 255-268.
*Okely, A., Cotton, W., Lubans, D., Morgan, P., Puglisi, L., Miller,
J., Wright, J., Batterham, M.J., Peralta, L.R. & Perry, J. 2011. A
school-based intervention to promote physical activity among ado-
lescent girls: Rationale, design, and baseline data from the Girls in
Sport group randomised controlled trial. BMC Public Health 11(1),
658.
Ozer, E. J., Cantor, J. P., Cruz, G. W., Fox, B., Hubbard, E., &
Moret, L. 2008. The diffusion of youth-led participatory research
in urban schools: The role of the prevention support system in
implementation and sustainability. American Journal of Community
Psychology 41(3-4), 278-289.
*Perry, C., & Hoffman, B. 2010. Assessing Tribal Youth Physical
Activity and Programming Using a Community Based Participatory
Research Approach. Public Health Nursing 27(2), 104-114.
Powers, J. L., & Tiffany, J. S. 2006. Engaging youth in participatory
research and evaluation. Journal of Public Health Management and
Practice, 12, S79-S87.
*Soleimanpour, S., Brindis, C., Geierstanger, S., Kandawalla,
S., & Kurlaender, T. 2008. Incorporating youth-led community par-
ticipatory research into school health center programs and policies.
Public Health Reports 123(6), 709.
Suleiman, A. B., Soleimanpour, S., & London, J. 2006. Youth
action for health through youth-led research. Journal of Community
Practice 14(1-2), 125-145.
*Tanjasiri, S. P., Wiersma, L., Briand, G., Faletau, V., Lepule, J.,
Nacpil, L., & Eichenauer, J. 2011. Balancing community and uni-
versity aims in community-based participatory research: a Pacific
Islander youth study. Progress in Community Health Partnerships:
Research, Education, and Action 5(1), 19-25.
*Uyeda, K., Bogart, L. M., Hawes-Dawson, J., & Schuster, M. A.
2009. Development and implementation of a school-based obesity
prevention intervention: lessons learned from community-based
participatory research. Progress in Community Health Partnerships
3(3), 249-255.
*Walia, S., & Liepert, B. 2012. Perceived facilitators and barriers to
physical activity for rural youth: an exploratory study using photovoi-
ce. Rural and Remote Health, 12(1842).
Wilson, N., Minkler, M., Dasho, S., Wallerstein, N., & Martin, A.
C. 2008. Getting to social action: The youth empowerment strate-
gies (YES!) project. Health Promotion Practice 9(4), 395-403.
World Health Organization. 1993. The health of young people: A
challenge and a promise. England: Macmillan/Clays.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Latino adolescents, especially girls, experience higher obesity rates and are more likely to be physically unfit than non-Latino white peers. Out-of-school programs to increase physical activity and fitness in older Latino teens are critical, but sustained engagement is challenging. This study combined a community-based participatory research methodology, Photovoice, with focus groups to engage Latina teens and their parents in identifying barriers to physical activity and initiating policy change actions to address them. The study investigates the effectiveness of applying Photovoice as both an evaluation tool and a leadership/advocacy intervention in a community-based obesity prevention program. Focus group data were collected between July 2009 and October 2010 and analyzed between November 2010 and July 2011. Five focus groups were held with adults (n=41: 95% Latino) and four with teens (n=36: 81% Latino, 10% non-Hispanic white, 9% African-American). All participants (19 teens, six adults) were Latino. Spanish-speaking staff of a community-based agency, program staff, high school guidance counselors, and a job development agency recruited participants. Teens aged 14-19 years enrolled in New Britain CT, high schools, and their parents were eligible. Data from Photovoice workshops (three with teens, two with parent-teen dyads) were collected and concurrently analyzed between July 2009 and August 2011. Teens criticized school-based physical exercise programs in favor of out-of-school exercise and career advice. Parental restrictions and work, transportation, and safety issues were cited as barriers to afterschool physical activity programs. Photovoice can empower teens and parents to address exercise barriers by promoting advocacy that leads to policy change (e.g., an out-of-school physical education option).
Article
Full-text available
. Youth participation in social action can contribute to healthier, more just communities and more effective youth serving institu-tions. Reflecting on youth-led research projects conducted in seven school-based health centers, this article presents specific youth engage-ment strategies, the benefits of youth participation in health research, and the lessons learned for improving adolescent health and other outcomes. [Article copies available for a fee from The Haworth Document Delivery Service: 1-800-HAWORTH.
Article
Full-text available
Community-based participatory research (CBPR) is an orientation to research that places value on equitable collaborations between community members and academic partners, reflecting shared decision making throughout the research process. Although CBPR has become increasingly popular for research with adults, youth are less likely to be included as partners. In our review of the literature, we identified 399 articles described by author or MeSH keyword as CBPR related to youth. We analyzed each study to determine youth engagement. Not including misclassified articles, 27 % of percent of studies were community-placed but lacked a community partnership and/or participatory component. Only 56 (15 %) partnered with youth in some phase of the research process. Although youth were most commonly involved in identifying research questions/priorities and in designing/conducting research, most youth-partnered projects included children or adolescents in several phases of the research process. We outline content, methodology, phases of youth partnership, and age of participating youth in each CBPR with youth project, provide exemplars of CBPR with youth, and discuss the state of the youth-partnered research literature.
Article
Full-text available
Physical activity levels decline markedly among girls during adolescence. School-based interventions that are multi-component in nature, simultaneously targeting curricular, school environment and policy, and community links, are a promising approach for promoting physical activity. This report describes the rationale, design and baseline data from the Girls in Sport group randomised trial, which aims to prevent the decline in moderate-to-vigorous intensity physical activity (MVPA) among adolescent girls. A community-based participatory research approach and action learning framework are used with measurements at baseline and 18-month follow-up. Within each intervention school, a committee develops an action plan aimed at meeting the primary objective (preventing the decline in accelerometer-derived MVPA). Academic partners and the State Department of Education and Training act as critical friends. Control schools continue with their usual school programming. 24 schools were matched then randomized into intervention (n = 12) and control (n = 12) groups. A total of 1518 girls (771 intervention and 747 control) completed baseline assessments (86% response rate). Useable accelerometer data (≥ 10 hrs/day on at least 3 days) were obtained from 79% of this sample (n = 1199). Randomisation resulted in no differences between intervention and control groups on any of the outcomes. The mean age (SE) of the sample was 13.6 (± 0.02) years and they spent less than 5% of their waking hours in MVPA (4.85 ± 0.06). Girls in Sport will test the effectiveness of schools working towards the same goal, but developing individual, targeted interventions that bring about changes in curriculum, school environment and policy, and community links. By using community-based participatory research and an action learning framework in a secondary school setting, it aims to add to the body of literature on effective school-based interventions through promoting and sustaining increased physical activity participation among adolescent girls. Australia and New Zealand Clinical Trials Register (ANZCTR): ACTRN12610001077055.
Article
Full-text available
Photovoice is a participatory action research methodology that involves the use of photography and enables people to document, reflect upon, and communicate community needs to policymakers for the purpose of promoting social change. We describe how Photovoice was used to engage rural youth in childhood obesity prevention research and obtain their perspectives of community assets and barriers that influenced children's physical activity and diets in their county. The photographs and stories produced by the youth garnered public interest and were beneficial in raising community awareness of community conditions that may contribute to childhood obesity and the need for environmental change. Utilization of the method also provided a beneficial leadership experience for the youth participants.
Article
This article explores the research implications of using multi-methods within a broad qualitative approach by drawing on the experience of conducting two childhood obesity-focused qualitative studies of Australian children’s perceptions and experiences of place, space and physical activity. Children described and depicted their physical activities and experiences: in focus group interviews, by mapping their local, social and recreational spaces and by photographing their meaningful places, spaces and activities using a Photovoice approach. The authors describe, reflect on and critique their chosen research approach, discussing the value, utility and pitfalls associated with using multiple methods with children. The article concludes that using multiple methods in researching children’s experiences is a valuable approach that does not merely duplicate data but also offers complementary insights and understandings that may be difficult to access through reliance on a single method of data collection.
Article
A commitment to engaging young people in civic life and public decision-making in Hampton, Virginia has inspired a model for youth civic engagement. The article presents two ingredients for successfully engaging youth: creation of a system of multiple engagement opportunities, and systematic efforts to address adult attitudes that fail to recognize young people as resources to their communities. The author analyzes the lessons learned from working within a system of youth civic engagement, and presents preliminary findings of the benefits of engaging young people in the civic life of a city.
Article
Community engagement literature suggests that capacity-building approaches and community partnership in health intervention design, delivery, and analysis improve outcomes. School communities influence childhood diet and activity patterns affecting lifelong obesity risk. This systematic review's purpose is to assess whether incorporating community engagement principles in school-based interventions influences weight-related outcomes. Obesity-prevention interventions (published January 2000-2011) in diverse U.S. schools, meeting a minimum threshold of community engagement and targeting weight-, diet- or activity-related outcomes were identified in MEDLINE, PsycINFO, and CINAHL (December 2010-March 2011). Two reviewers scored community engagement performance on 24 metrics of capacity building and partner involvement along four research stages. Outcome performance was calculated as percentage of targeted primary and/or secondary outcomes achieved. Sixteen studies were included, targeting anthropometric (n = 12); dietary (n = 13); and activity (n = 10) outcomes in schoolchildren (mean age=10.7 years). Studies averaged 46% of targeted outcomes (95% CI = 0.33, 0.60) and met 60% of community engagement metrics. Positive correlations existed between community engagement performance and all-outcome performance (r = 0.66, 95% CI = 0.25, 0.87) and secondary-outcome performance (r = 0.67, 95% CI = 0.22, 0.89), but not primary-outcome performance (r = 0.26, 95% CI = -0.27, 0.67). Number of outcomes met was not correlated with number of outcomes targeted, number of partners, or study size. Specific qualitative and quantitative trends suggested that capacity-building efforts, engagement in needs assessments and results dissemination, and durable partnerships positively influence outcomes. Results suggest that meaningful partnership of diverse school communities within obesity prevention interventions can improve health outcomes.
Article
Decreasing physical activity levels, particularly among youth, continue to be a prominent health concern in Canada, and youth living in rural areas may encounter unique facilitators and barriers to physical activity. In addition, current research suggests that overweight and obesity rates are higher for youth in some rural areas compared with urban areas. The goal of this study was to identify the perceived facilitators and barriers to physical activity for a selected sample of rural youth at a rural secondary school in south-western Ontario and examine how rural barriers and facilitators affect rural youth physical activity. Current Canadian literature addresses rural youth physical activity in a very limited fashion. Thus, the goal of this research was to provide important insights into physical activity for rural youth. Nine participants aged 13 to 18 years completed the study using the photovoice methodology and method. Photovoice is a relatively new method for health research that adopts an innovative approach whereby participants use cameras to document their perceived health realities. In photovoice the images and words from the life experiences of participants create the basis for discussion. Participants had 2 weeks to take photographs. After 2 weeks the cameras and logbooks were retrieved, the photographs were developed, and a one-on-one interview was held with each participant. The interviews focused on participants' explanations of their photographs and their relevance to physical activity. Analysis of the pictorial, narrative, and logbook data provided by participants revealed 12 themes as facilitators and barriers to physical activity. Some of the themes relate to facilitators (eg early exposure to activities), some to barriers (eg lack of opportunities close to home), and some themes represent both a facilitator and a barrier (eg competitiveness, family support, and peer interests). The findings of this study may assist community stakeholders, school officials, and parents to better support the physical activity needs of rural youth. Physical activity rates continue to decline and to be a major health concern for Canadian youth. Thus, it is becoming increasingly important to understand physical activity from the perspective of rural youth. Implications of this information for rural communities, rural schools, and rural residents are significant. These implications and recommendations may help facilitate increased participation in physical activity for rural youth by providing them, and their families and communities, with enhanced opportunities and resources to engage in physical activity. Further research is clearly indicated.
Research development in the adolescent health arena is increasingly called for, given the relative lack of robust data on the health of young people. However, specific issues need to be considered when researching this age group. Such issues include participation of young people in the research process, availability of adolescent-specific data, developmental considerations and the interface between paediatric and adult-orientated healthcare. The aim of this paper is to highlight the importance of participation of young people in research and to discuss the key areas for consideration for practitioners when conducting research involving young people.