Conference PaperPDF Available

Hanhikiven YVA ja ydinvoiman ympäristövaikutuksista

Authors:

Abstract and Figures

YVA ja Ydinvoimaloiden ympäristövaikutuksista Marke Hongisto Luentotilaisuus keskiviikkona 24. syyskuuta kello 12.00 – 15.30 Helsinki, Pikkuparlamentti, kansalaisinfo, Arkadiankatu 3. Järjestäjä mm. Naiset Rauhan Puolesta FENNOVOIMAN HANKE PUNTARISSA Fennovoiman suunnitellun ydinvoimalan ympäristövaikutuksista ja Hanhikiven YVA;n arviointia • yleisarvio YVA:sta radioaktiivisuuden leviämisen kannalta: leviäminen ilman ja veden kautta • onnettomuustilanteet ja niiden leviämistarkastelut, mallit ja meteorologia: arviointi • -lähialueilla ja kaukokulkeumana; mallien julkisuus ja tieteellinen taso • käytön aikaiset päästöt ja niiden leviäminen: leukemiaklusterit • Alhaisasteisen säteilyn vaikutus: onko säteilyn vaikutuksilla kynnysrajaa • -leukemiaklusterit ja ydinvoima: syövän synty – säteilyn luonne (esim. Sosnovy Bor päästö) • -Tapio Mattesin (SA) ja kollegoiden tutkimukset Tsernybolissa ja Fukushimassa • Polttoainekierron ympäristövaikutukset Venäjällä • -uraanin louhinta: tilanne Venäjän suljetuilla kaivoksilla • -jälleenkäsittely ja polttoaineen valmistus vs. ydinaseiden tuotanto • -polttoainekierron ja ydinvoiman tuotannon valvonta: vastuu valvonnasta; IAEA:n viimeisin Venäjän ydinvoimaloiden evaluointi • -valvonnan luonne: luottamus / vs. konventionaalisten päästöjen raportointi Muut ympäristövaikutukset luontoon ,ympäristöön ja yhteiskuntaan on rajattu pois: -ilmasto: vain CO2; suorat päästöt , haihdunta huomiotta; pienhiukkaset joita tutkitaan ovat lyhytikäisempiä ilmakehässä kuin vesihöyry, • -vahingot luonnolle: ei ehditty käsitellä; liian paljon mutta paikallisia • -jätteet: oma YVA • -laitoksen purkaminen: ei arviointia YVA:ssa • Onnettomuusriskeistä: mm. jäähdytysjärjestelmä ja ahtojäävallit tärkeä ! Selvitettävä erikseen • vesistötarkastelut: aika hyvä malli (julkinen)), perusteellisia taustaraportteja (ei-julkisia) • E-tarpeen kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, laitos turha; E menee myyntiin • EU:n /maailman ydinvoimaohjelmat, polttoaineen saatavuus: • energiariippuvuus Venäjästä
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Hanhikiven YVA ja Ydinvoimaloiden ympäristövaikutuksista
Marke Hongisto
Luentotilaisuus keskiviikkona 24. syyskuuta kello 12.00 15.30 Helsinki,
Pikkuparlamentti, kansalaisinfo, Arkadiankatu 3.
Järjestäjä mm. Naiset Rauhan Puolesta
FENNOVOIMAN HANKE PUNTARISSA
Fennovoiman suunnitellun ydinvoimalan ympäristövaikutuksista ja Hanhikiven YVA;n
arviointia
yleisarvio YVA:sta radioaktiivisuuden leviämisen kannalta: leviäminen ilman ja veden kautta
onnettomuustilanteet ja niiden leviämistarkastelut, mallit ja meteorologia: arviointi
-lähialueilla ja kaukokulkeumana; mallien julkisuus ja tieteellinen taso
käytön aikaiset päästöt ja niiden leviäminen: leukemiaklusterit
Alhaisasteisen säteilyn vaikutus: onko säteilyn vaikutuksilla kynnysrajaa
- leukemiaklusterit ja ydinvoima: syövän synty säteilyn luonne (esim. Sosnovy Bor päästö)
- Tapio Mattesin (SA) ja kollegoiden tutkimukset Tsernybolissa ja Fukushimassa
Polttoainekierron ympäristövaikutukset Venäjällä
- uraanin louhinta: tilanne Venäjän suljetuilla kaivoksilla
- jälleenkäsittely ja polttoaineen valmistus vs. ydinaseiden tuotanto
- polttoainekierron ja ydinvoiman tuotannon valvonta: vastuu valvonnasta; IAEA:n viimeisin
Venäjän ydinvoimaloiden evaluointi
- valvonnan luonne: luottamus / vs. konventionaalisten päästöjen raportointi
Muut ympäristövaikutukset luontoon ,ympäristöön ja yhteiskuntaan on rajattu pois:
- ilmasto: vain CO2; suorat päästöt , haihdunta huomiotta; pienhiukkaset joita tutkitaan ovat
lyhytikäisempiä ilmakehässä kuin vesihöyry,
- vahingot luonnolle: ei ehditty käsitellä; liian paljon mutta paikallisia
- jätteet: oma YVA
- laitoksen purkaminen: ei arviointia YVA:ssa
Onnettomuusriskeistä: mm. jäähdytysjärjestelmä ja ahtojäävallit tärkeä ! Selvitettävä erikseen
vesistötarkastelut: aika hyvä malli (julkinen)), perusteellisia taustaraportteja (ei-julkisia)
E-tarpeen kasvuennusteet eivät ole toteutuneet, laitos turha; E menee myyntiin
EU:n /maailman ydinvoimaohjelmat, polttoaineen saatavuus:
energiariippuvuus Venäjästä
YVA, yleistä
VVER-tyypin AES-2006/V401 kolmannen sukupolven painevesilaitos; uusi
Ko. tyypin laitoksia ei ole ainuttakaan toiminnassa, Sosnovy Bor rakenteilla
vuodesta 2008; lisäksi Kaliningradiin ja Novovoronetsiin rakennetaan yksiköt,
useita tilattu.
Hyötysuhde 39 % talvisaikaan meriveden ollessa kylmää; omakäyttö -> jää 36 %.
polttiainetarve vuodessa 1200 MW laitoksella on 20-30 Mt U-235; vastaten 200-
350 t luonnonuraania
Suunnittelee käyttävänsä jälleenkäsiteltyä uraania polttoaineena. Yleistä.
Puhdistettua: vähäisen radioaktiivisuuden vuoksi eri-tyistä säteilysuojaa ei tarvita
kuljetuksissa. Mutta jälleenkäsittelylaitos kytköksissä aseteollisuuden kanssa.
laitoksen polttoainetta valmistetaan tällä hetkellä vain Venäjällä; 10 v sopimus
Useita turvallisuusriskejä on jätetty käsittelemättä, lähileviämismallit ovat
vanhentuneita ja ne on kuvattu epämääräisesti
Polttoaineketjun ympäristövaikutuksia on kuvattu YVA:ssa yleistasolla,
Polttoainekierron arviointi Venäjällä puuttuu kokonaan,
vastuu valvonnasta on jätetty STUK:lle ” Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergia-
asetuksen mukai-sesti, että ydinpolttoaine suunnitellaan, valmistetaan, kuljetetaan
ja varastoidaan ja sitä käsitellään ja käytetään annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti. Mainittuja vaiheita koskevat vaatimukset esitetään
Säteilyturvakeskuk-sen ydinmateriaalia koskevissa ydinvoimalaitosohjeissa.
Fennovoima: Esitä IAEA:n tai STUKin tarkistusraportti jälleenkäsittelylaitokselta
YVA keskittyy voimakkaasti kuvaamaan muutoksia ekosysteemiin ja toimintoihin voimalan
suojavyöhykkeellä, jonne ei kenelläkään ole asiaa seuraavan 100 vuoden aikana
LUONTO joka menetetään
Hyvin matala vesialue. Vaatii laajoja ruoppauksia.
Suurin Itämerellä mitattu ahtojäävallin korkeus on 30 m.
Ahtojäävallit ovat yleisiä Hanhikiven edustan merialueella
mutta eivät suunnitellut jäähdytysvedenottoputken lähistöllä.
Jäähdytysvedenotto tapahtuisi rakennetun altaan sisällä.
Kanavan tukkeutumista ei ole käsitelty YVA:ssa
Vedenkorkeus eilen -80 cm
ytetyt mallit meteorologia ja päästöt vs IAEA:n ja STUK:n
ohjeistus
viranomaisvaatimukset
Säteilyannokset: http://www.finlex.fi/data/normit/573-YVL_7.2.pdf 23.1.1997
Ydinvoimalaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen leviämisen laskennallinen arviointi, 23.1.1997:
https://ohjeisto.stuk.fi/YVLold/YVL7.3fi_1997-01-23.pdf
Vanhentuneet mallitusvaatimukset: Viitteet vuosilta 1980, 1992 ja 1995, Perustuu Gaussin mallin käyttöön
ja sen korvaamiseen yksinkertaistetuilla malleilla jos tehdään ns. konservatiivisia oletuksia
Mallinnusraportti ei ole julkinen, ja YVA:n kuvaus on lyhyt ja ylimalkainen
STUK:n vaatimuksia onnettomuustilanteiden arviointiin ei ole noudatettu (julkisesti):
Vaatimus: Yksityiskohtaisesti tarkasteltavien leviämistilanteiden valitsemiseksi on käsiteltävä kattavasti
tilastollisilla laskentamenetelmillä suuri määrä erilaisia leviämistilanteita ja arvioitava kussakin
tilanteessa tärkeimpiä arviointisuureita eri etäisyyksillä. Kutakin tarkasteltavaa käyttöhäiriötä,
onnettomuutta ja päästökorkeutta vastaten on valittava tilanteet ja leviämisetäisyydet, joista tehdään
yksityiskohtaiset analyysit.
- Vain yksi päästökorkeus(100 m); pintapäästön oletetaan nousevan ko. korkeudelle
- puuttuu: pitoisuuskentät, topografian vaikutus, pahimpien säätilanteiden kuvaus, rannikkoefektit
Simuloinneissa käytetty päästömäärä:
Valtioneuvoston asetuksen (717/2013) mukaan vakavasta onnettomuudesta ei saa seurata 100 TBq ylittävää
cesium-137-päästöä. Raja-arvon alittuessa ei tule tarvetta pitkäaikaisille laajojen maa- ja vesialueiden
käyttörajoituksille
Tämä raja-arvo-päästömäärä vastaa 10 13 Bq I-131 ekvivalentti-päästöä
Todelliset onnettomuudet: Chernybol: n. 5-14 x 1019 Bq, 5-1.4 miljoonaa kertaa suurempi
Fukushima: alkuarvio 0.34-0.8 x 1019 Bq
INES 7-luokan päästöjä ei ole simuloitu, vaikka arvioitu ilman laskelmia 4-kertaisia päästömääriä
http://www.harmo.org/conferences/Varna/16harmo.asp: sivuille ladataan lähiaikoina esimerkkejä
ajanmukaisista mallimenetelmistä
Perinteisen Gaussin mallin mukaisessa jakaumassa savuvanan pitoisuus σz:n etäisyydellä keskipisteestä
on 60 %, ja 2 σz:n etäisyydellä n. 15 % maksimiarvosta. Oleellista on mikä on pintapitoisuus jota käytetään
Altistuslaskuissa. Jos mallinnetaan stabiilein luokka F 2/5/10 km:n etäisyydellä päästölähteestä σz on n.
20/35 45 m, jolloin pitoisuus on, jos päästökorkeus on 100 m eikä nousulisää lasketa, etäisyyksillä 2/5/10 km
15 % maksimista saadaan 60/70/10 metrin korkeudella ja pintapitoisuus on hyvin pieni.
Näin on aina, ellei maastonmuotoja oteta huomioon. Savuvanan saavutettua maanpinnan voidaan laskea
heijastuksia jne. Tässä tutkimuksessa ei ole mainittu lähdeaineistona topografiaa eikä mallin yksityiskohtia.
Mutta: rannikkoympäristössä ko. menetelmiä ei pidä käyttää sellaisenaan seuraavista syistä:
Tuuli (Raahe) sade, pilvisyys (vihreä asema) auringonpaiste Sotkamo
Luotaukset
Jokioinen, Etelä-Suomi
Gaussin malli on staattinen ja tilastollinen.
Meteorologisten kenttien tulisi vastata paikan
olosuhteita.
Nyt arvot on noukittu eri puolelta Suomea, jolloin
merellisen ja maa-alueiden täysin vastakkaisia
Stabiilisuustilanteita keväällä ja alkukesästä
ja syksyllä ei voida huomioida.
Hetkellisesti Jokioinen ei edusta Hanhivaaran olosuhteita.
Vieressä keskimääräinen sekoituskorkeus ja sade touko- ja
lokakuussa 2006;
2) Rannikkoalueilla tapahtuu yleisesti vertikaalisekoittumista meri-maatuulen ja fumigaation takia.
Jos meri on kylmä ja tuuli mantereelle, voi syntyä sisäinen rajakerros joka pudottaa savuvanan alas.
Lisäksi avoin jäähdytysvesialue lisää turbulenssia.
Näiden tilanteiden kuvausta ei ole esitetty YVA:ssa
Jos mallitetaan vain tilanne, jonka ei pitäisi aiheuttaa evakuointitarvetta, menetelmällä joka laskee
vertikaalisekoittumisen väärin, ja silti saadaan evakuointitarve lapsille 2 km:n etäisyydellä laitoksesta, tilanne pitäisi
arvioida uudelleen ajantasaisilla malleilla käyttäen mallitettuja meteorologisia kenttiä ja myös eri päästökorkeuksia.
Ja ei saa esitellä vain annoksia, vaan myös mallitetut pitoisuudet ja kuiva- ja laskeumakentät!
Laskeumamalli ja tulokset eivät voi olla salaisia
RR: YVL ohje edellyttää esimerkiksi jäiden osalta "Supon ja muun jään aiheuttamaa meriveden
oton tukkeutumisvaaraa on arvioitava ja tukkeutumisvaaraa on mahdollisuuksien mukaan pienennettävä
asianmukaisilla suunnitteluratkaisuilla. Valittavat ratkaisut on esitettävä ja niiden riittävyys on
perusteltava alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa."
Lisäksi olisi hyvä arvioida esimerkiksi:
- Kuinka yleisiä ovat tilanteet, joissa päästö sekoittuu pintaan, ja miten päästöt
kulkeutuvat näissä tilanteissa edelleen asutusalueita kohti.
- Miten ja milloin tuuli kanavoituu eri tuulensuunnilla ja nopeuksilla rannikon suuntaiseksi ja
kuinka yleisiä ovat tilanteet joissa Hanhivaarassa tapahtunut päästö kulkeutuu ko.
olosuhteissa Raumalle tai Pyhäloelle,
- Mikä on todellinen riski laitoksesta ympäristön väestölle onnettomuustilanteissa
eri päästöarvoilla ja päästökorkeuksilla tapahtuneesta onnettomuudesta realistisissa
meteorologisissa olosuhteissa.
Pluumimalli soveltuu korkeintaan 20 km:n kulkeutumistarkasteluihin mutta sitä ei voi käyttää kaikissa säätilanteissa
edes ko. etäisyydelle.
Kaukokulkeumatarkasteluihin käytettyä mallia tai meteorologisia kenttiä ei ole kuvattu millään tavalla;
eri puolilla Suomea sijaitsevat met. pistemittaukset eivät sovellu 150 km:n tarkasteluihin. Ko. etäisyyden ylittävän
kulkeuman osalta on käytetty ”sovitteita” joten tulokset ovat konsulttitoimiston arvaus väestön altistumisesta esim.
Ruotsissa, Itävallassa ym. maissa jotka ovat pyytäneet leviämisarvioita Hanhikiven päästöistä.
ytön aikaiset päästöt ovat suuremmat
kuin muilla suomalaisilla ydinvoimaloilla.
Päästöt ovat länsimaisia reaktoreita suuremmat !
Mitä alhaisasteinen säteily aiheuttaa ympäristössä ?
Eräiden ydinvoimaloiden ja jälleenkäsittelylaitosten ympäristössä on
tilastollisella varmuudella todettu lasten leukemiatapausten lisääntyneen.
The new French study1 (Geocap) of childhood leukemia near nuclear
power plants (NPPs) is the fourth European study of its kind. It follows
studies with similar findings in Germany, Great Britain and Switzerland. The
noteworthy result of the French study is a statistically significant increase
in leukemia in children below age 15 in 20022007 within 5 km of 19
French NPPs. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.27585/full
Alhaisasteisen säteilyn vaikutusta tutkitaan mm. hankkeessa www.melodi-online.eu:
an European Platform dedicated to low dose radiation risk research
D. Laurier e.a., 2014 raportoi 2012 melodi-seminaarin tuloksista artikkelissa Childhood leukaemia risks:
from unexplained findings near nuclear installations to recommendations for future research
http://iopscience.iop.org/0952-4746/34/3/R53/. Siihen on koottu yhteenveto lasten leukemiatapauksista
(tilastollisesti merkitsevät alueet sekä alueet joilla on kohonnut riski) ydinvoimaloiden läheisyydessä.
Ranskalaiset raportoivat huomattavasti enemmän tilastollisesti merkitseviä tapauksia
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.27585/full
Ensimmäiset lasten leukemian lisääntyminen raportoitiin 1984 Sellafieltin lähellä. Koska lasten leukemia on
yleistynyt ns. leukemiaklusterissa esim. Fallon cluster, Churchill County, Nevada, tutkijat olivat edelleen
epävarmoja, voiko syyllinen olla ydinvoima. Tutkimuksessa ei arvioitu Nevadan autiomaan ydinkoealueen
vaikutuksia ympäristöön; Yhdysvallat teki kokeita Etelä-Nevadassa 1950-luvulta lähtien, Britit osallistuivat
30 kokeeseen. Tutkimuksia räjäytetyn radioaktiivisen materiaalin kulkeutumisesta ympäristöön ei liene
tehty ko. aikana.
Laurier e.a. raportin johtopäätös oli että 0-4 vuotiailla lapsilla on alle 5 km:n etäisyydellä voimalasta
tilastollisesti kohonnut riski sairastua leukemiaan ydinvoimalaitosten lähellä mutta vanhemmilla riskiä ei
ole havaittu. Ranskalaiset havaitsevat tilastollisesti merkittävän riskin alle 15-vuotiailla
onko säteilyn vaikutuksilla kynnysrajaa ja mitkä ovat leukemian syyt ja miten se syntyy lapsella:
Childhood leukaemia is a heterogeneous disease, and its development is a multistep process [7, 68].
Current results indicate that the first step occurs in utero converting a haematopoietic precursor or stem-
cell to a preleukaemic clone [69, 70]. Specific chromosomal translocations, as a result of DNA double
strand break or high hyperploidy, arising probably from a single-step mechanism [71] are the commonest
cytogenetic abnormalities in B-cell-precursor ALL. (Laurier e.a, 2014)
Syöpä on lähes aina monokloonalinen eli lähtöisin yhdestä ainoasta muuntuneesta
solusta. Ei ole täsmällistä käsitystä siitä, montako mutaatiota syövän kehittyminen edellyttää, mutta on
ilmeistä että 56 keskeisiin geeneihin kohdistuvaa mutaatiota riittää. http://www.ebm-
guidelines.com/xmedia/duo/duo93129.pdf
On muistettava mikä on säteilyn ”luonneonnettomuustapauksissa ja ns. kuumien hiukkasten rooli onnettomuuksissa.
Esimerkiksi Sosnovyi Borin 24.3.1992 päästöstä aiheutuneita pitoisuuksia mitattiin IL:n ilmanlaatuosaston katolla
Sahaajankadulla. Pumppu kierrättää ilmaa suodattimien läpi 5-25 m3/tunti (Paperi/lasikuitusuodin) , suodattimia
mitataan jatkuvatoimisesti ja ne vaihdetaan viikoittain.
Jatkuvatoimiset mittarit eivät havainneet mitään, mutta suodattimille kertyi aktiivisuutta n. 3 mBq/m3 ja niistä löytyi
Autoradiografialla 10 kuumaa hiukkasta josta suurin eristettiin ja tutkittiin. Sen säteily vastasi puolta havaitusta
radioaktiivisuudesta.
On mahdollista että jos tässä tapauksessa ns. kuumia hiukkasia ei havaittu jatkuvatoimisilla mittareilla, niitä ei havaita
myöskään voimaloiden jatkuvatoimisessa valvonnassa koska se on α tai β-säteilijä ja hidas säteilijä. Kuuma hiukkanen
voi elimistöön joutuessaan vaikuttaa syöpäaltistuksen kohoamiseen koska se varmuudella voi aiheuttaa mutaatioita.
Kysymys: mitä säteilyä jatkuvatoimiset mittarit ydinvoimalaitoksilla havaitsevat ?
Yliopistonlehtori Tapio Mappes Jyväskylän Yliopistosta tutkii Suomen Akatemian rahoituksella Fukushiman ja
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuksien vaikutuksia luonnonvaraisiin eläimiin.
Merkittävänä tuloksena Mappes pitää myös sitä, kuinka telomeerit lyhenevät säteilyn vaikutuksesta. Telomeerit ovat
kromosomien päissä olevia DNA-ketjuja, jotka vaikuttavat esimerkiksi solujen uusiutumiseen, vanhenemiseen ja
rappeutumiseen. Solujen sisäänrakennetut korjausmekanismit heikkenevät, kun telomeerit lyhenevät.
Tutkimusryhmä on tutkinut eläinten kehitystä sekä Tsernubolin että Fukushiman alueilla.
Tulosten mukaan säteily pienentää poikuekokoja ja vähentää lisääntyvien yksilöiden määrää.
Se pienentää tärkeimmän sisäelimen, aivojen kokoa.
Koiraiden sperman laatu heikkenee.
Myyrille kehittyy kaihi ja ne sokeutuvat. Näin käy erityisesti naaraille.
Näiden tekijöiden seurauksena myyrät voivat kuolla helpommin ja nuorempina, mikä selittäisi alhaisemmat
populaatiotiheydet korkeamman säteilyn alueilla.
Normaali säteily on korkeintaan 0,3 mikrosievertiä tunnissa. Mappes on havainnut, että myyrillä aivojen koko
pienenee jo siinä vaiheessa, kun säteily kasvaa muutamaan mikrosievertiin tunnissa.
”Mitä suuremmat säteilyarvot alueella on, sitä alhaisempia ovat pikkunisäkkäiden tiheydet. Yksilöiden lisääntyminen
on heikompaa ja niiden kehitys häiriytyy. Jos säteilyn voimakkuus on kymmenen mikrosievertiä tunnissa, se on noin
satakertainen luonnon normaalitilaan verrattuna. Sen jälkeen populaatiotiheydet ovat jo niin alhaisia, että on
vaikeaa löytää yksilöitä tutkimuksiin.
http://www.aka.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Tata-tutkimme/Fukushima-ja-Tsernobyl--mita-tapahtuu-luonnon-elaimille/
http://cricket.biol.sc.edu/chernobyl/Chernobyl_Research_Initiative/Publications.html .
Low level radiation:
Report of Yablakov e.a. Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment". Annals of the New
York Academy of Sciences. Annals of the New York Academy of Sciences. Retrieved 15 March 2011
Reviewed also in
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl:_Consequences_of_the_Catastrophe_for_People_and_the_Environment
collects russian literature on consequences of low radiation of the Chernobyl accident. The number of offers is much
higher than IAEA has evaluated in http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1239_web.pdf.
Tapio Mattesin (SA) ja kollegoiden tutkimukset Tsernybolissa ja Fukushimassa
according to MINATOM (now called Federal Atomic Energy Agency (FAEA) or ROSATOM).
(Ministry for Atomic Energy of the Russian Federation and Federal Agency on Atomic Energy (or Rosatom), were
a Russian federal executive body in 1992-2008 (as Federal Ministry in 1992-2004 and as Federal Agency in 2004-2008).
The Ministry for Atomic Energy of the Russian Federation (Russian: Министерство по атомной энергии Российской
Федерации), or MinAtom (МинАтом), was established on January 29, 1992 as a successor of
the Ministry of Nuclear Engineering and Industry of the USSR.
On March 9, 2004, it was reorganized as the Federal Agency on Atomic Energy.
According to the law adopted by the Russian parliament in November 2007, and signed by the President Putin
in early December, the agency was transformed to a Russian state corporation (non-profit organisation),
the Rosatom Nuclear Energy State Corporation.[1]
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/rosatom.htm
Federal Agency on Atomic Energy
The Federal Atomic Energy Agency (Rosatom - FAEA) (the Ministry of Atomic Energy prior to March 2004) and
Rosenergoatom, a state-owned nuclear power concern, operate Russia's nuclear power reactors.
On 09 March 2004 Russian President Vladimir Putin broke up the Russian Atomic Energy Ministry and assigned its
activites to other ministries. Under the new structure, civilian nuclear activities were handled by the Federal Atomic
Energy Agency, under the newly created Industry and Energy Ministry. Former Atomic Energy Minister Alexander
Rumyantsev headed the new, lower-level agency. Initially it was reported that military aspects of the former Atomic
Energy Ministry were transferred to the Defense Ministry. However, subsequently it was understood that the
Federal Agency for Atomic Energy was subordinated to the Ministry of Defense on matters related to nuclear weapons,
and was responsible for the production of all nuclear materials and the development, testing, and production of all
nuclear weapons, as well as the elimination of nuclear warheads and nuclear munitions.
www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/countries-O-S/Russia-Nuclear-Fuel-Cycle
The Zelenogorsk plant is known as the PA
ElectroChemical Plant (ECP) in the Krasnoyarsk
region (120 km east of that city), and has ISO 14001
environmental accreditationand is starting to run 9th
generations centrifuges. Rosatom plans to invest
RUR 70 billion ($2.3 billion) by 2020 in developing
the plant, with up to 90% of the new centrifuges
installed there to make it the main enrichment plant.
It is the site of a new deconversion plant (see below).
www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/countries-O-S/Russia-Nuclear-Fuel-Cycle
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Russia--Nuclear-Fuel-Cycle/#Uranium_resources_and_mining
AtomRedMetZoloto (ARMZ) is the state-owned company which took over Tenex and TVEL uranium exploration
and mining assets in 2007-08, as a subsidiary of Atomenergoprom (79.5% owned). It inherited 19 projects with a
total uranium resource of about 400,000 tonnes, of which 340,000 tonnes are in Elkonskiy uranium region and
60,000 tonnes in Streltsovskiy and Vitimskiy regions. The rights to all these resources had been transferred from
Rosnedra.
JSC ARMZ Uranium Holding Company (as it is now known) became the mining division of Rosatom, responsible
for all Russian uranium mine assets and also Russian shares in foreign joint ventures. In 2008, 78.6% of JSC
Priargunsky, all of JSC Khiagda and 97.85% of JSC Dalur was transferred to ARMZ.
Polttoainekierto: kaivokset
http://www.wise-uranium.org/umkkr.html
The report contain uranium mining and nuclear fuel chain bibiliographies
Impacts of Uranium Mining in Krasnokamensk
Environmental Damage and Policy Issues in the Uranium and Gold Mining Districts of Chita
Oblast in the Russian Far East: A Report on Existing Problems at Baley and Krasnokamensk
and Policy Needs in the Region
By: Paul Robinson, Research Director , Southwest Research and Information Center
VANHA raportti, antaa erittäin huolestuttavan kuvan silloisista olosuhteista
This report is the result of an October 1996 trip to Chita Oblast to identify and evaluate
environmental problems at major regional mining districts. The trip was undertaken in
response to an invitation provided by the Institute for Natural Resources (INR) in Chita, a
branch of the East Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, followed a working
trip by a delegation of environmental leaders from Chita to New Mexico uranium country in
February 1996. With financial support from Baikal Watch, a joint Russian-American project
of the Earth Island Institute and Baikal Center for Ecological and Citizen Initiatives the working
schedule included lectures and seminars at the mining college and teachers college in Chita
and at the public health school in the Baley, tours of the gold and thorium mines at Baley and
the uranium mining and processing complex at Krasnokamensk and working meetings at all
three places.
Kaivostoiminnan
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Toinen tutkimus: 2004: Kyrgystan and abandoned mines:
A leading official of the Scientific Institution, Geopribor, says you can assess the ecological
situation in the republic according to the following criteria: crisis, unfavourable and
catastrophic.79 Over a long period of time a very small territory in region surrounding the
town of Mailu-Cuu has been heavily impacted by the extraction of uranium, coal, and oil -
and now of underground waters and gas.
Now 50% of the town is threatened by subsidence and creeping tailings piles.
The worst threat is the creeping tailing dumps of radioactive elements, containing
uranium,radium, and thorium. These projects were all created during the birth of the
atomic industry, when there were no engineering decisions about storage and burial of
nuclear waste. Radionuclides have seeped into the ground and surface waters, which are
used for drinking water supply and for sprinkling. Even the areas where reclamation took
place in the 1970s are leaking. Decades of neglect and wind and rain have led to erosion
and washouts of the protective cap on the tailings. (The protective cap is only one
metre thick in Kyrgyzstan, as compared to 5 metres in the USA).
Simultaneously with the creeping tailings, there is a problem with flooding mine shafts.
Abandoned mines have filled with water become a massive reservoir threatening to flood
low-laying territories nearby. People have had to leave their settlements on many occasions
in the past.80
Mining in Russia: An Introductory Study. Anna Palframan for MiningWatch Canada,
February 2004
In spite of these threats, the local population understands little about ecological problems. At
most, villagers complain about losing teeth. Some of them have been using abandoned
nuclear materials like tubes, cables, and ground from the tailings field as building materials.
The radiation of some town buildings is approximately 600 microroentgen/hour, when the
norm is supposed to be 20. At the same time, when they dig out these materials, they open
the protection layer of the tailing dumps. An anecdotal story tells about a former militia
employee who planted potatoes and corn on a tailing dump.81
This problem is not unique to Kyrgyzstan. In the Stavropol region of the Caucasus, a uranium
mine was closed in 1985 and the reclamation was done in accordance with the reclamation
norms prevailing at that time. Access to it is closed and galleries have been immured. Yet, the
local people dig entrances looking for non-ferrous metals, cut iron doors with an autogen and
even drag cables manually; and pick mushrooms in the nearby forest where they risk falling in
to the mine as the layer of earth is very thin over the mine. Radioactivity in this area is known
to be many times higher than the norm.82
Storage of nuclear waste in abandoned mines
Russia complains that it does not have the resources to clean up its nuclear garbage. The sums
of money allotted by the Clinton administration specifically for this purpose, an agreement on
Chemical Weapons Destruction signed in 2002 with Canada (Can$100 million a year over the
next ten years as part of the US$20 billion NATO project) and Norwegian and Finish financial
and social help are not enough. There are reports about using abandoned mines to dump
nuclear waste.
EcoInform reports: “The region Ivanov (around 250 km from Moscow) may be described as an
ecological disaster zone. A rocket factory is only a kilometre from a town, Mirslavl, where
some years after the liquidation of the rocket plant, in 1996 the army people surrounded by
armed guards, buried sacks with unknown contents in the mine. The official version was - the
buried sacks were filled with old Soviet money. But the locals did not take this explanation
seriously. In 2002 the mine collapsed and the contents of the concrete well surfaced. The red
foam and bubbles looked like a chemical reaction.
The laboratory of the Federal Service of Security said that the water from the mine is safe to
drink. Another laboratory in the sanitary-epidemilogical station found the water toxic. The
analysis showed around 10 poisons of organic nature (proportions are not specified - AP). In
recent years children in Mirslavl suffer more and more from chronic diseases. The eye-sight
diminishes. Every third citizen dies from cancer. Yet, the doctors do not dare to link the
statistics of oncological diseases with the Mirslav rocket mine.”85
Nuclear waste is being dumped almost anywhere. Tragically known is the town of Musljumovo
in the South Urals where even 50 years after cessation of nuclear dumping into the local river,
the levels of radiation are worse than in the most polluted regions of the area suffered from
the Chernobl accident.86 The Atomic Ministry plans a program to discontinue nuclear
dumping in closed lakes by 2010,87 but the main problem is far from being resolved
IAEA:n virallinen tarkastusraportti 2013: http://en.gosnadzor.ru/international/IAEA_IRRS_Follow-
up_Mission/OFFICIAL%20SUBMISSION%20REPORT%20IRRS%20RUSSIAN%20FEDERATION%202013.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub_1262_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1529_web.pdf
Jälleenkäsittely ja kierrätetyn polttoaineen valmistus (February 2007)
As of the beginning of 2003, spent fuel totalling almost 255 000 tonnes of heavy metal (HM)
have been discharged from power reactors.
About 171 000 tonnes HM remain in storage as spent nuclear fuel, while the remainder has been
reprocessed. In several countries (such as France, India, Japan, Russian Federation, etc.) spent fuel
has been viewed as a national energy resource.
IAEA 2007: Management of Reprocessed Uranium, Current Status and Future Prospects
3.2.8. Russian Federation
The RT-1 complex of the “Mayak” Production Association carries out reprocessing of
spent fuel from VVER-440 reactors in Russia and the Ukraine, as well as from the Russian
BN-600 reactor and from spent fuel from research reactors and nuclear power reactors
of sea vessels.
RT-1 deals with the range of spent fuel compositions using a kind of PUREX separation
process producing both highly enriched reprocessed uranium and low enriched
reprocessed uranium that are further used to manufacture nuclear fuel. At the plant,
the RepU is reenriched up to 2.6 % 235U for the fabrication of fuel for RBMK-1000. Re-
enrichment is achieved by mixing uranyl nitrate solutions resulting from reprocessing of
different types of spent fuel that contains uranium with different enrichment levels
including those with ~20 % enriched uranium.
The Mayak Production Association delivers the RepU in the form of U3O8 to OAO MSZ
(Open-Type Joint-Stock Company “Mashinostroitelny Zavod”) complying to the following
specifications given in Table 13
• Creation of capacities to reprocess spent fuel from VVER-1 000 and foreign PWR
reactors, to increase the load of the reprocessing complex;
• Improving the process flowchart to reduce th e specific volume of th e liquid radioactive
waste; and
Construction of installations for waste reprocessing and conditioning.
By 2008, when modernization is completed, the plant will reprocess up to 300 t HM/year of
spent fuel with environmentally acceptable parameters of emissions and discharges.
In the long term perspective, Russia plans construction of the RT-2 reprocessing complex at
the Mining and Chemical Combine (MCC) at Zheleznogorsk (Krasnoyarsk region) for
reprocessing of spent fuel from VVER-1000 reactors.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1529_web.pdf
Mayak onnettomuus: http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Russia--Nuclear-
Fuel-Cycle/#Uranium_resources_and_mining. 26 000km2 erittäin saastuneita maa-alueita
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1529_web.pdf
Management of recycled fuel
4.3.4 Kazakhstan
The Ulba Metallurgical Plant (UMP) produces fuel pellets for RBMK reactors. UMP receives
reprocessed uranium in the form of U3O8 from Russia's MAYAK combine and send the end
product to the OAO Mashinostroitelny Zavod (OAO MSZ) plant, also in Russia (see Section 4.3.6.3).
4.3.6. Russian Federation
Russian RepU management facilities are located at two sites.
The Siberian Chemical Combine (SCC) in Seversk has industrial facilities for the radiological purification and the
conversion of uranyl nitrate into UF6 and re-enrichment of UF6.
The OAO Mashinostroitelny Zavod (OAO MSZ) in Elektrostal (see Section 4.3.6.3) can manufacture ERU fuel for both
reactor types viz., RBMK and LWR.
4.3.6.1. Conversion Facility, Siberian Chemical Combine (SCC), Seversk
Process The fluorination process is employed for the production of UF6.
Radiation protection No special measures are taken at the production steps.
Licensed capacity The plant's licensed capacity is 500 tU/year.
Technical specifications : can handle reprocessed uranium either in the form of solution in nitric acid, or oxides or
uranium tetrafluoride.
Production record n.a.
4.3.6.2. Enrichment Facility, Siberian Chemical Combine (SCC), Seversk
Process The ultracentrifugation in a dedicated cascade is the process followed for enrichment of RepU (UF6).
Radiation protection No special measures are implemented for the radiological protection.
Licensed capacity The plant’s licensed capacity is 3 000 000 SWU/year.
Technical specifications Re-enriched UF6 delivered by SCC to OAO MSZ meets the following specifications:
4.3.6.3. OAO Mashinostroitelny Zavod (OAO MSZ), Elektrostal
Process At MSZ, the UO2 powder is produced by wet conversion. The ERU fuel manufacturing process is the
same as the one implemented for ENU fuel. However, fabrication of the ERU fuel assemblies for LWRs is carried
out on dedicated lines to take care of the specifications of the fuel design.
Radiation protection No special measures are implemented for the ERU fuel campaigns.
End product OAO MSZ manufactures ERU fuel assemblies for RBMK and VVER reactors. In addition, it
manufactures ERU fuel assemblies for Western LWRs under an agreement with Siemens / Framatome ANP (AREVA NP).
Licensed capacity 1 600 tU/year for the fuel assembly production
Operational Safety Review Team
http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/s-reviews/osart/OSART_Brochure.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1660_web.pdf
IAEA normikaivoksen päästöt
https://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf
arviointiprosssi, kaivokset
Environmental Damage and Policy Issues in the Uranium & Gold Mining Districts of Chita Oblast in the Russian Far East
By: Paul Robinson, Research Director, Southwest Research and Information Center,
P. O. Box 4524, Albuquerque, NM 87106 USA
tel: 505-262-1862, fax: 505-262-1864,
http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2013/prn201325.html
Press Release 2013/25
IAEA Mission Concludes Peer Review of the Russian Federation's Nuclear Regulatory Framework
http://en.gosnadzor.ru/international/IAEA_IRRS_Follow-up_Mission/OFFICIAL%20SUBMISSION%20REPORT%
20IRRS%20RUSSIAN%20FEDERATION%202013.pdf
INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) FOLLOW-UP REPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC58/GC58InfDocuments/English/gc58inf-3_en.pdf
Nuclear safety review 2014. Venäjää ei mainita
VALVONNASTA:
IAEA: Ydinvoimalaitosten käytön
Valvontatoiminta
Recommendations 2009
Recommendations 2013
The inspection team had meetings in Moscow and one day visit to one power plant.
The co-operation is based on trust that the information changed is ok
But: the data provided into international data bases on conventional emission inventories is not
Always acceptable
Other example: Repository of spent fuel of nuclear submarines of the Russian Northern fleet vs Bellona actions
And: foreign aid for wastes etc of nuclear weapon program
Nox Nox SO2 SO2
MACC EMEP MACC EMEP
Mediterranean Sea 1852 1796 Volcanic emi 2500
Germany 1353 1491 Turkey 1710 1490
United Kingdom 1489 1461 Ukraine 1294 1363
France 1109 1289 Mediterranean Sea 1294 1258
Spain 1459 1246 Poland 1216 1216
Turkey 888 1200 Spain 1232 1157
Italy 1094 1127 Bulgaria 799 819
Poland 631 860 Nat.Marine emi 743
N-EAtlantic Ocean 837 827 United Kingdom 608 586
North Sea 754 743 N-EAtlantic Ocean 575 586
Ukraine 1279 732 Romania 457 577
Greece 271 416 Greece 533 537
Germany 545 497
sum 13015 13188
small countries 4273 4338 4102 3605
MACC inventory area 30303 30714 14365 16934
BS 350 315 205 167
FMI emi 369 144
share without RU, % 1,22 1,00
Kola Peninsula 18 31 289 19
2007
NH3: BS model area: 877 Gt EMEP, 922 Gt MACC
Uncertainties in the modelling are related to the model resolution, physical
parametrization and the input data: emissions and meteorology
E: Macc does not include natural emissions and EMEP not all Russian sources
Johtopäätöksiä YVA:sta
Eräitä turvallisuusriskejä on jätetty käsittelemättä,
lähileviämismallit ovat vanhentuneita, ne on kuvattu epämääräisesti ja
mallilaskelmissa käytetty meteorologinen aineisto ei kuvaa riittävästi
rannikkoalueiden olosuhteita
Käytön aikaisten päästöjen turvallisuus: kattaako jatkuva säteilyvalvonta
kuumat hiukkaset joita eräissä onnettomuustilanteissa ei havaittu jatkuva-
toimisilla mittareilla
Polttoaineketjun ympäristövaikutuksia on kuvattu YVA:ssa yleistasolla,
Polttoainekierron arviointi Venäjän olosuhteissa puuttuu kokonaan
IAEA:n valvonta perustuu luottamukseen; valtio ilmoittaa tuotannon riskit ja
ympäristövaikutukset
Venäjä ei ilmoita kansainvälisiin kaukokulkeumista ja valtioiden välistä
saasteiden kulkeutumista arvioivien laitosten (EMEP) tietokantoihin oikeita
päästöjä konventionaalisten ilmansaasteiden osalta.
Ympäristönsuojelukulttuuri Venäjällä poikkeaa länsimaisesta käytännöstä
Fennovoiman ja Fortumin tulisi kantaa moraalinen vastuu polttoaineketjunsa
ympäristövaikutuksista
0-vaihtoehdon ympäristövaikutusvertailu ei vakuuta; lisäksi enegiansäästö
on jätetty pois ratkaisuista; Lisäksi sähkönkulutusennusteet ei vätole toteutuneet
Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia sekä vuonna 2012 että edelleen 2013;
Sähkönkulutus ei ole noussut vuoden 2003 jälkeen.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.