Conference PaperPDF Available

Difficulties and setting of technical and language standards in software localization

Authors:
  • University of Tirana, Faculty of History and Philology
  • Institute of Linguistic and Literature, Center for Albanological Studies

Abstract

Localization is a process through which software applications are analyzed, translated and adapted not only in a given language, but according to the respective culture. The localization process contains several steps, such as analysis, review of technical and language culture, preparation of terminology, translation in the respective language, adaptation of interface, localization of graphics, symbols and all other forms, compilation, and the final stage, verification of quality and accuracy. To complete a proper localization, conventions and specific standards are needed, which may not be described in language and technical reference documents. Therefore, this paper will examine crucial standards for localization of different software products, especially in Albanian language. Standards or conventions used for localization should be set according to different needs, which can be easily applied to a wider range of applications. In the paper will be treated different issues, such as formatting, grammar standards, different stylistic criteria, technical problems and solutions. Keywords: localization, standard, software, terminology, interface.


 !"# $% %

!"#&  %"$%''!%(!)**
%+%"$ ,'!%'!+%  -"
.

 '!"%.-/0,'!
INSTITUTI ALB-SHKENCA
Tiranë – Prishtinë – Shkup
LIBRI I PËRMBLEDHJEVE
9
Takimi IX Vjetor Shkencor Ndërkombëtar
Prishtinë, 29-31gusht 2014
Shkenca, faktor i rëndësishëm i zhvillimit
të qëndrueshëm shoqëroro-ekonomik
Redaktor përgjegjës
Gentian Zyberi
PRISHTINË, 2014
INSTITUTE ALB-SHKENCA
Tirana – Prishtina – Shkup
BOOK OF ABSTRACTS
9
IXth Annual International Meeting
Prishtina, August 29. - 31. 2014
Science, an important factor for
socio-economic sustainable development
Chief Editor
Gentian Zyberi
PRISHTINË, 2014
Këshilli organizues
KryetarNikolla P. Qafoku, SHBA
Shpresa Hoxha, Kosovë
Gentian Zyberi, Holandë
Nënkryetarë
Musa Rizaj, Kosovë
Nebi Caka, Kosovë
Eshref Januzaj, Gjermani
Ali Caka, Kosovë
AnëtarëAleksander Kocani, Shqipëri
Altin Stafa, Itali
Alush Musaj, Kosovë
Anton Berishaj, Kosovë
Ardian Harri, SHBA
Ardian Maçi, Shqipëri
Bajram Uka, Kosovë
Bashkim Ziberi, Maqedoni
Edlira Mulla - Roberts, Britani e Madhe
Edlira Sadiku, Shqipëri
Evan Rroço, Shqipëri
Fatos Ylli, Shqipëri
Florentina Xhelili-Krasniqi, Kosovë
Kristaq Jorgo, Shqipëri
Murteza Osdautaj, Kosovë
Qerim Qerimi, Kosovë
Ramë Buja, Kosovë
Roland Leli, Kanada
Rifat Morina, Kosovë
Skender Ahmeti, Kosovë
Ukë Osmanaj, Kosovë
Vehbi Neziri, Kosovë
Violeta Nushi, Kosovë
Zeqirja Neziri, Maqedoni
Anëtarë nderi
Emil Lafe, Shqipëri
Sami Repishti, SHBA
Jahja Kokaj, Kuvajt
Këshilli Shkencor Ndërkombëtar
Afrim Dushi, Kosovë
Aida Spahiu, Shqipëri
Albena Reshitaj, Kosovë
Aleksander Kocani, Shqipëri – Kryetar i Seksionit të Shkencave Shoqërore
Ali Caka, Kosovë
Altin Stafa, Itali – Kryetar i Seksionit të Mjekësisë
Anila Hoda, Shqipëri
Arben Merkoçi, Spanjë
Arbnora Dushi, Kosovë
Avdullah Hoti, Kosove
Ardian Harri, SHBA – Kryetar i Seksionit të Ekonomisë
Ardian Maçi, Shqipëri
Ardit Memeti, Maqedoni
Armand Vokshi, Shqipëri
Asan Idrizi, Maqedoni
Bajram Berisha Kosovë
Bashkim Ziberi, Maqedoni –Kryetar i Seksionit të Shkencave të Natyrës
Besa Arifi, Maqedoni
Besnik Dobi, Shqipëri
Blendi Ceka Shqipëri
Dhimitër Rrapti Shqipëri
Edlira Mulla – Roberts, Britani e Madhe – Kryetare e Seksionit të Mjedisit
Eglantina Xhaja, Shqipëri
Elfrida Shehu, Shqipëri
Emil Lafe, Shqipëri
Emil Lamani. Shqipëri
Erjon Muharremaj, Shqipëri
Eshref Januzaj, Gjermani
Evan Rroço, Shqipëri – Kryetar i Seksionit të Bujqësisë
Ramadan Jashari, Belgjikë
Fatos Olldashi, Shqipëri
Fatos Ylli, Shqipëri
Fetah Podvorica, Kosovë
Floresha Dado, Shqipëri
Florian Kongoli, Kanada
Gentian Zyberi, Holandë – Kryetar i Seksionit të Drejtësisë
Gianni Belluscio, Itali
Gjyle Mulliqi, Kosovë
Hysamedin Feraj, Shqipëri
Hysni Osmani, Kosovë
Ilir Hoxha, Kosovë
Ismail Duman, Turqi
Italo Costante Fortino, Itali
Jahja Kokaj, Kuvajt
Kristaq Jorgo, Shqipëri –
Kryetar i Seksionit të Shkencave të Historisë, Kulturës e Gjuhësisë
Lluka P. Qafoku, Shqipëri
Lulzim Dragidella, Kosovë
Lindita Rugova, Kosovë
Margarita Ifti, Shqipëri
Mentor Hamiti, Maqedoni
Mimoza Koka, Shqipëri
Mirela Lika, Shqipëri
Musa Rizaj, Kosovë –
Kryetar i Seksionit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Informacionit
Mustafa Ibrahimi, Maqedoni
Naim Shabani, Kosovë
Naser Peci, Kosovë
Nebi Caka, Kosovë
Nikolla P. Qafoku, SHBA
Qerim Qerimi, Kosovë
Ramadan Jashari, Belgjikë
Ramë Vataj, Kosovë
Robert Magari, SHBA
Roza Allabashi, Austri
Të gjitha konferencat e Takimit të Nëntë të Institutit Alb-Shkenca
Një metodë grafike për përcaktimin e rregullatorëve PID në sistemet me vonesë kohe
[A graphical method for designing of PID controllers in time delay systems]:
Ilir Juniku, Petraq Marango
...............................................175
Algoritmi Iterated Local Search në problemin e planifikimit të orarit të nisjeve dhe
aterrimeve të aeroplanëve [Iterated Local Search algorithm in problem of
planning aircraft departure and landing schedule]: Eliot Bytyçi, Kadri Sylej-
mani, Agni Dika
...............................................176
Algoritmet për përpilimin e orarit të mësimit për shkollat e mesme [Algorithm for
solving high-school timetabling problem]: Ehat Qerimi, Astrit Desku
...............................................177
Krahasimi i performancës së protokolleve të rrugëzimit në MANET [Performan-
ce comparison of routing protocols in MANET]: Mirjeta Kovaçi Alinci, Elma
Zanaj, Ezmerina Kotobelli
...............................................178
Sintetizimi i të folurit shqip përmes vargëzimit të njësive akustike që merren nga të
folurit e incizuar [Synthesis of speech in albanian language through conca-
tenation of acoustic units extracted from recorded speech]: Agni Dika, Valon
Xhafa, Kadri Sylejmani
...............................................179
Ndikimi i numrit të bërthamave procesorike në efikasitetin e punës paralele të kompju-
terëve me mikroprocesor shumëbërthamësh [The impact of the number of pro-
cessor cores on the effectiveness of the parallel work of computers with mul-
ticore processors]: Flaka Dika
...............................................180
Vështirësitë dhe vendosja e standardeve teknike e gjuhësore për lokalizimin e softu-
erëve [Difficulties and setting of technical and language standards in software
localization]: Vehbi Neziri, Anila Çepani, Adelina Çerpja
...............................................181
Algoritmi i modelit kompjuterik të nxjerrjes së nyjës në korpuset tekstore të gjuhës
shqipe [Computer model algorithm for extracting article from Albanian Lan-
guage textual corpora]: Ali Caka, Vehbi Neziri
...............................................182
Planifikimi i rrjeteve pa tela - WLAN [Wireless Local Area Network Planning]:
Salem Lepaja
...............................................183
Konvertimi i tekstit nëtë folur në gjuhën shqipe për destinime të specializuara [Con-
version of Text-to-speech in Albanian for specialized purposes]: Mentor Ha-
miti, Jasmin Maksuti, Jeton Kollçaku, Leutrim Berisha
...............................................184
Rritja e përformancës së aplikacioneve softuerike përmes teknologjive bashkëko-
hore WCF dhe Ueb shërbimeve [Raising performance of the software app-
lications through contemporary technologies WCF and Web services]: Isak
Shabani, Nexhat Bajrami
...............................................185
11 Copyright 2014 - Instituti Alb-Shkenca
Simpoziumi "Informatika në shkencat e tjera"
Vështirësitë dhe vendosja e standardeve teknike e gjuhësore për
lokalizimin e softuerëve
Difficulties and setting of technical and language standards in
software localization
VEHBI NEZIRI
Universiteti i Prishtinës/FIEK
Prishtinë,KOSOVA
vehbi.neziri@uni-pr.edu
ANILA ÇEPANI
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti
i Tiranës
Tiranë,ALBANIA
anilacepani@yahoo.com
ADELINA ÇERPJA
Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Qendra e
Studimeve Albanologjike
Tiranë,ALBANIA
adicerpja@yahoo.com
Përmbledhja/Abstract: Lokalizimi është proces përmes të cilit analizohen, përkthehen dhe përshta-
ten aplikacionet softuerike jo thjesht në një gjuhë të caktuar, por dhe sipas kulturës përkatëse. Procesi
i lokalizimit përfshin disa hapa, siç janë analiza, shqyrtimi i kulturës gjuhësore dhe teknike, përgatitja
e terminologjisë, përkthimi në gjuhën përkatëse, përshtatja e ndërfaqes, lokalizimi i grafikëve, i sim-
boleve dhe formularëve, kompilimi dhe në fund faza për verifikimin e cilësisë e të saktësisë. Për t’u
realizuar një lokalizim i mirëfilltë, nevojiten konventa dhe standarde specifike, të cilat mund të mos jenë
të përshkruara në dokumentet referuese gjuhësore dhe teknike. Prandaj, në këtë punim do të shqyrtohen
standardet kryesore për lokalizmin e produkteve të ndryshme softuerike e veçanërisht në gjuhën shqipe.
Standardet apo konventat që përdoren për lokalizim duhet të vendosen në bazë të nevojave të ndryshme,
të cilat mund të aplikohen lehtë në një gamë sa më të gjerë aplikacionesh. Në punim do të trajtohen
çështje të ndryshme, si formatimi, standardet gramatikore, kriteret e ndryshme stilistike, problemet dhe
zgjidhjet teknike.
Fjalë çelës: lokalizim, standard, softuerë, terminologji, ndërfaqe.
Key-words: localization, standard, software, terminology, interface.
181 Copyright 2014 - Instituti Alb-Shkenca

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.