BookPDF Available

Pojoce kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia.

Authors:
  • EGEA, Institution for Nature

Abstract

The book of singing Orthoptera of Slovenia represents 97 species and two subspecies of bush-crickets and grasshoppers in sound and photographs. The book is richly illustrated with photographs as it is meant for the general public in order to make it easy to recognise species of Othoptera, based on images as well as sound. In order to facilitate the identification of species, each species is represented by four photos and an oscillogram of the song. Each species is also represented by basic data including the Slovenian and English common name, body size, audiblehearing distance from where each species can be heard, data on species habitats and known distribution in Slovenia. In addition to this book there is also included the first up to date checklist of currently known Orthoptera species in Slovenia. Several species in the book actually represent the first finds of species in Slovenia. Most species in the checklist are also indicated by their Slovenian common names. Based on all this information the book brings much new information on Orthoptera fauna in Slovenia. This will not only be useful just for the general public but also for the professionals who will find many novelties on Orthoptera fauna in Slovenia. In researching the checklist of Slovenian Orthoptera, we found out that there are currently 157 species present in Slovenia, 5 were deleted from the list, some species were updated to their current valid or revised names. Certainly, this checklist will now be much faster updated and supplemented with new species, as it represents a long-awaited review of Slovenian Orthoptera.
POJOČE KOBILICE SLOVENIJE
*****
SINGING ORTHOPTERA OF SLOVENIA
STANISLAV GOMBOC
BLAŽ ŠEGULA
Ljubljana, 2014
Knjiga pojoče kobilice Slovenije predstavlja 97 vrst in dve podvrsti kobilic v zvoku in sliki. Knjiga je
slikovno bogato opremljena, saj je namenjena širši javnosti, za čim enostavnejše spoznavanje vrst
kobilic, tako po slikah kot tudi po zvoku. Za lažjo določitev je vsaka vrsta predstavljena s 4 fotografi-
jami in oscilogramom napeva. Pri vsaki vrsti so predstavljeni osnovni podatki o vrsti, vključno s
slovenskim in angleškim poimenovanjem vrste, velikostjo telesa, slišno razdaljo, s katere lahko
slišimo posamezno vrsto, podatku o habitatih vrste in razširjenosti vrste v Sloveniji. Poleg slikovnega
dela, je knjigi dodan prvi ažuren popis vseh vrst kobilic, ki jih trenutno najdemo v Sloveniji. Nekaj vrst
v knjigi dejansko predstavlja tudi prve najdbe vrst pri nas. Prav tako je večina vrst dobila še poljudna
slovenska imena. Knjiga tako prinaša precej novosti na področju poznavanja kobilic v Sloveniji. Tako
ne bo uporabna le za širšo javnost ampak tudi za strokovnjake, ki bodo v njej našli precej novosti na
področju poznavanja kobilic Slovenije. V popisu vrst slovenske favne ugotavljamo, da je trenutno v
Sloveniji prisotnih 157 vrst kobilic, 5 smo črtali iz seznama, nekaj vrst smo ažurirali na trenutno
veljavna imena oz. njihov revidiran status pri nas. Gotovo se bo ta seznam sedaj veliko hitreje
ažuriral in dopolnjeval z novimi vrstami, saj gre za dolgo pričakovani pregled vrst kobilic pri nas.
The book of singing Orthoptera of Slovenia represents 97 species and two subspecies of
bush-crickets and grasshoppers in sound and photographs. The book is richly illustrated with
photographs as it is meant for the general public in order to make it easy to recognise species of
Othoptera, based on images as well as sound. In order to facilitate the identification of species, each
species is represented by four photos and an oscillogram of the song. Each species is also
represented by basic data including the Slovenian and English common name, body size, audible-
hearing distance from where each species can be heard, data on species habitats and known
distribution in Slovenia. In addition to this book there is also included the first up to date checklist of
currently known Orthoptera species in Slovenia. Several species in the book actually represent the
first finds of species in Slovenia. Most species in the checklist are also indicated by their Slovenian
common names. Based on all this information the book brings much new information on Orthoptera
fauna in Slovenia. This will not only be useful just for the general public but also for the professionals
who will find many novelties on Orthoptera fauna in Slovenia. In researching the checklist of
Slovenian Orthoptera, we found out that there are currently 157 species present in Slovenia, 5 were
deleted from the list, some species were updated to their current valid or revised names. Certainly,
this checklist will now be much faster updated and supplemented with new species, as it represents
a long-awaited review of Slovenian Orthoptera.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of Slovenia
Priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah/Manual for identification
of singing Orthoptera based on songs and images
Besedilo/Text:
Zvoki/Songs:
Fotografije/Photographs:
Lektura/Proofreaders:
© Copyright: EGEA, Zavod za naravo/EGEA, Institution for Nature
Izdajatelj/Publisher: EGEA, Zavod za naravo/EGEA, Institution for Nature, Tacenska cesta
135A, SI-1113 Ljubljana, Slovenija
Naslovnica/Cover page: Akvarel, Blaž Šegula
Oblikovanje/Design: Emi international d.o.o., Lan Treven, Blaž Šegula,
Stanislav Gomboc
Tehnična priprava/Technical editing: Emi international d.o.o., Lan Treven,
Branka Foršček
Tisk/Print: Trajanus d.o.o., Kranj
Leto izdaje/Year of publication: 2014
Število izvodov/Copies: 250
CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
595.727/.728(497.4)
591.582:595.727/.728
GOMBOC, Stanislav
Pojoče kobilice Slovenije: priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah
= Singing Orthoptera of Slovenia: manual for identification of singing Orthoptera based
on songs and images / [besedilo] Stanislav Gomboc, Blaž Šegula; [fotografije Blaž
Šegula ... et al.]. - Ljubljana: Egea, zavod za naravo, 2014
Citiranje\Citation:
Book: Gomboc S., Šegula B. 2014: Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of
Slovenia. EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana: 1-240.
CD: Šegula B., Gomboc S. 2014: Pojoče kobilice Slovenije/Singing Orthoptera of
Slovenia. Napevi/Songs. EGEA, Zavod za naravo, Ljubljana: CD.
ISBN 978-961-93692-0-3
1. Šegula, Blaž
274536960
Stanislav Gomboc, Blaž Šegula
Blaž Šegula
Blaž Šegula, Stanislav Gomboc,
Matjaž Bedjanič, Nina Šegula
Julia Ellis Burnet, Maja Žitnik, Gregor Torkar
8
UVOD
Knjiga in priložena zgoščenka obrav-
navata le pojoče vrste kobilic Sloveni-
je, ki smo jih uspeli posneti in fotogra-
firati pri večletnem proučevanju kobilic
na Slovenskem. V knjigi in na priloženi
zgoščenki je predstavljenih 99 taksonov
kobilic, od tega 97 vrst in 2 podvrsti.
Knjiga je slikovni dodatek k zgoščenki
s posnetimi napevi naših kobilic, ki se
oglašajo na nam slišen način. Za laž-
jo orientacijo po fotografijah v knjigi in
zvokih, so vse vrste v knjigi in na zgo-
ščenki označene z enotno, zaporedno
številko taksona. Na ta način uporab-
nik lažje poišče napev na zgoščenki in
v knjigi pogleda, kateri vrsti pripada ter
obratno. Knjiga in zgoščenka skupaj sta
namenjeni ljubiteljem narave, ki želijo
spoznati slovenske vrste pojočih kobilic.
Sodobni mobilni telefoni domala že vsi
omogočajo predvajanje napevov kobi-
lic, ki so na zgoščenki v formatu MPEG
3, zato sta knjiga in mobilni telefon ti-
sto, kar potrebujemo za prepoznavanje
zvokov in kobilic v naravi. Zvoke prene-
semo na mobilni telefon, knjigo priroč-
nega formata pa spravimo v žep in že
smo pripravljeni na opazovanje kobilic.
Namen knjige in zgoščenke je spodbu-
diti dodatno terensko delo, saj na tem
področju manjka poljudna literatura, ki
je strokovno dovolj zanesljiva za lažjo
določitev sorodnih vrst. S knjigo želimo
tudi opozoriti na veliko biotsko raznovr-
stnost pojočih kobilic v Sloveniji.
V kompletu so predstavljene le vrste ko-
bilic, ki proizvajajo nam slišne napeve,
ostalih 60 vrst pa tu ni zajetih. Od sku-
paj 157 za Slovenijo znanih vrst kobilic
(objavljenih in neobjavljenih najdb), jih
INTRODUCTION
The book and the enclosed CD present
only the singing species of Orthoptera in
Slovenia, which we managed to record
and to photograph after studying them
for several years. They represent 99 taxa
of the Slovenian Orthoptera, namely 97
species and 2 subspecies. The book is a
photographic supplement to the CD with
sound recordings of Orthopteran son-
gs which are audible to our ears. For a
better orientation on species in the book
and on the CD, photos and sounds are
labeled with the same serial number.
Thus, the user can easily find the song
on the CD and the corresponding spe-
cies in the book or vice versa. The book
and the CD together are intended for na-
ture lovers, who will find it an easier way
to expand their knowledge on Slovenian
species of singing Orthoptera. Currently,
almost every mobile phone can be used
to play back songs of Orthoptera, which
are on the CD in MPEG 3 format; so that
the book and a cell phone are all we need
to identify sounds and Orthoptera in their
natural environment. With sounds trans-
ferred to a mobile phone and the book in
your pocket - you are ready to observe
the Orthoptera in the wild. In addition,
the book and the CD are geared towards
encouraging fieldwork, as there is no po-
pular literature covering this domain, and
it is sufficiently professionally reliable to
facilitate the identification of closely rela-
ted species. It should be noted, however,
that the book and the CD present only
species that produce songs which are
audible to the human ear; the remaining
60 species are not included in this set.
Out of a total of 157 known species of
9
je v knjigi predstavljenih malo manj kot
dve tretjini. Od pojočih, pri nas prisotnih
vrst, nam ni uspelo posneti nekaterih
redkih ali za Slovenijo vprašljivih vrst
kobilic. Nekaterih kljub starim naved-
bam nismo več našli, ali pa so njihove
navedbe za Slovenijo vprašljive, zaradi
napačne identifikacije oz. takratne ravni
literature, ki ni razlikovala toliko vrst kot
jih poznamo danes. Nekatere, nekdaj
prisotne vrste pri nas, so zaradi spre-
memb rabe prostora, kot kaže, pri nas
izginile. Vrste, ki nam jih v zadnjih letih
ni uspelo najti so: Stenobothrus fischeri
(Eversmann, 1848), Bucephaloptera bu-
cephala (Brunner von Wattenwyl, 1882),
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853),
Pachytrachis frater (Brunner von Watten-
wyl, 1882), Nemobius sylvestris (Bosc,
179 2), Arcyptera microptera (Fischer de
Waldheim, 1833), Arcyptera brevipennis
(Brunner von Wattenwyl, 1861), Chorthi-
ppus dichrous (Eversmann, 1859), Pse-
udochorthippus montanus (Charpenti-
er, 1825), Chorthippus pullus (Philippi,
1830), Myrmeleotettix maculatus (Thun-
berg, 1815), Celes variabilis (Pallas,
1771). Prav tako nam ni uspelo posneti
nekaterih vrst, ki smo jih pri nas sicer
potrdili, jih pa zaradi pomanjkanja ma-
teriala in časa doslej še nismo posne-
li: Euchorthippus pulvinatus (Fischer de
Waldheim, 1846), Andreiniimon nuptialis
(Karny, 1918), nekaj vrst iz rodu Isophya
in Platycleis s.l. Druge vrste kobilic se ne
oglašajo na način, da bi jih lahko zaznali
z našim sluhom ali drugimi čutili, čeprav
vemo, da se med seboj sporazumevajo
tudi z osciliranjem, ki ga proizvedejo z
zadkom, tipalkami, čeljustmi ali nogami,
navadno na zelo kratke razdalje, tudi z
drgnjenjem samčka ob samičko. Naša
čutila teh oscilacij ne zaznavajo, ker
Orthoptera in Slovenia (published and un-
published findings), a little less than two-
-thirds of them are portrayed here. From
the singing species living in Slovenia, we
have failed to capture some rare species;
in Slovenia the existence of some among
these is currently questionable. Despite
quotes in older sources, we could no lon-
ger find some of them: this is either due
to misidentification or to the level of old
sources that did not differentiate as many
species as are known today. Some spe-
cies formerly present in Slovenia seem
to have disappeared due to changes in
land use. Species that we could not find
in recent years are: Stenobothrus fischeri
(Eversmann, 1848), Bucephaloptera bu-
cephala (Brunner von Wattenwyl, 1882),
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853), Pa-
chytrachis frater (Brunner von Wattenwyl,
1882), Nemobius sylvestris (Bosc, 1792),
Arcyptera microptera (Fischer de Wald-
heim, 1833), Arcyptera brevipennis (Brun-
ner von Wattenwyl, 1861), Chorthippus
dichrous (Eversmann, 1859), Chorthi-
ppus montanus (Charpentier, 1825),
Chorthippus pullus (Philippi, 1830), Myr-
meleotettix maculatus (Thunberg, 1815),
Celes variabilis (Pallas, 1771). Owing to a
lack of material and time, we also have
not been successful in recording some
of the species, whose presence in Slove-
nia has recently been confirmed. These
are: Euchorthippus pulvinatus (Fischer
de Waldheim, 1846), Andreiniimon nup-
tialis (Karny, 1918), some species from
Genus Isophya and Platycleis s.l. Other
Orthoptera species do not produce audi-
ble songs in a manner that could be per-
ceived by our senses - although we know
that they communicate with one another
in other ways, including short distance
oscillations produced by the abdomen,
36
Ime/Common name temna krivocerka Dark Bush-cricket
Velikost/Size 18-25 mm 18-25 mm
Slišna razdalja/Hearing distance 0,6 m, vabilni napev 0.6 m, Calling song
Habitat Grmovje, drevesa in višja robna
vegetacija, pogosto na robidi in
jesenu.
Shrubs, trees and higher edge
vegetation, mainly on Rubus and
Fraxinus.
Razširjenost/Distribution Od obale do Kraškega roba. From the seaside to the Kraški
rob (Karst edge).
Ensifera - dolgotipalčnice
Phaneropteridae - srparice
7. Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850
Foto: Stanislav Gomboc
37
Foto: Blaž Šegula
Foto: Blaž Šegula
Foto: Stanislav Gomboc
170
Ime/Common name dolgokrila škrebetulja Large Banded Grasshopper
Velikost/Size 22-42 mm 22-42 mm
Slišna razdalja/Hearing distance 15 m, vabilni napev 15 m, Calling song
Habitat Sredogorska do gorska bujna
travišča, svetel gozdni rob s
podrastjo.
Middle mountain to mountain
high grasslands, light forest edge
with undergrowth.
Razširjenost/Distribution Primorsk, Notranjska, južna
pobočja Gorenjske.
Primorska, Notranjska, southern
slopes of Gorenjska.
Caelifera - kratkotipalčnice
Acrididae - ščebetulje
74. Arcyptera fusca (Pallas, 1773)
Foto: Stanislav Gomboc
171
Foto: Stanislav Gomboc
Foto: Blaž Šegula
Foto: Blaž Šegula
222
Seznam v Sloveniji najdenih vrst kobilic, s pregledom posnetih zvokov/
Checlist of Slovenian Orthoptera, with overwiev of recorded species
Spec.Nr. CD.TrackNr. Family, Species
Phaneropteridae - srparice
001 1Phaneroptera falcata (Poda, 1761) - navadna srparica
002 2Phaneroptera nana Fieber, 1853 - primorska srparica
003 3Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) - lilijevka
004 4Acrometopa macropoda (Burmeister, 1838) - dolgonoga zelenolistka
005 5Isophya brevicauda Ramme, 1931 - kratkolegla nežnica
006
Isophya camptoxypha (Fieber, 1853) - vzhodna nežnica
syn. = Isophya brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878,
Few audible observations in Eastern Slovenia from Gergely Szövényi and
Anton Koschuh without collected specimens. Confirmed in 2014 from
Stanislav Gomboc by sound recording and specimens. In publication.
007 Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 - kraussova nežnica
not = Isophya pyrenaea (Serville, 1839) as used in (Us 1992)
008 Isophya modesta (Frivaldskyi, 1867) - skromna nežnica
009 6Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882 - velika nežnica
010 7Barbitistes ocskayi Charpentier, 1850 - temna krivocerka
011 8Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) - celinska krivocerka
012 9Barbitistes yersini Brunner von Wattenwyl, 1878 - yersinova krivocerka
013 Andreiniimon nuptialis (Karny, 1918)
014 10 Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) - beloproga steblikovka
015 11 Leptophyes boscii Fieber, 1853 - črnoroba steblikovka
016 12 Leptophyes laticauda (Frivaldsky, 1867) - dolgolegla steblikovka
017 13 Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) - pikčasta steblikovka
018 14 Poecilimon ampliatus Brunner von Wattenwyl, 1878 - cvetna lepotka
019 15 Poecilimon elegans Brunner von Wattenwyl, 1878 - postavna lepotka
020 16 Poecilimon gracilis (Fieber, 1853) - vitka lepotka
021 17 Poecilimon ornatus (Schmidt, 1849) - prešerna lepotka, južna lepotka
022 18 Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853) - šmidtova lepotka
-
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853)
Not jet confirmed for Slovenia even it is mentioned in Us (1992). From
Italy known from one old record from Gorizia (Ramme 1933b), at the
Slovenian border.
023 19 Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) - hribska srparica
234
Index
A
Acheta domesticus 148, 225
Acrida ungarica 226
Acrididae 162, 164, 166, 168, 170,
172, 174, 176, 178, 180, 182,
184, 186, 188, 190, 192, 194,
196, 198, 200, 202, 204, 206,
208, 210, 212, 214, 216, 218,
220, 226, 229, 230
Acrometopa macropoda 4, 30, 222
Acrotylus patruelis 226
Aeropedellus variegatus 227
Aiolopus strepens 226
Aiolopus thalassinus 226
Alpine Bush-cricket 138
Alpine Dark Bush-cricket 112
alpska ščebetulja 206, 228
Anacridium aegyptium 226
Andreiniimon nuptialis 9, 222, 229
Antaxius difformis 138, 224
Arachnocephalus vestitus 225
Arcyptera brevipennis 9, 227
Arcyptera fusca 170, 227
Arcyptera microptera 227
B
Barbitistes ocskayi 36, 222
Barbitistes serricauda 38, 222
Barbitistes yersini 40, 222
beloproga popadavka 84, 223
beloproga regljalka 184, 227
beloproga steblikovka 42, 222
beloproga ščebetulja 210, 228
beloroba ščebetulja 200, 228
Bicoloriana bicolor 5, 98, 223
Bicoloriana kuntzeni 100, 223
Black Cricket 150
Black-spotted Grasshopper 186
Blue-winged Grasshopper 164, 166
Blue-winged Locust 166
Bog Bush-cricket 102
Bordeaux Cricket 152
bordojski muren 152, 225
Bow-winged Grasshopper 210
bradavičarka 82, 223
Bradyporidae 140, 142, 144, 224
bramorji 15, 160, 225
bratska zalezovalka 224
bronasta trsnica 172, 227
Brown-spotted Bush-cricket 96
Bucephaloptera bucephala 9, 224
bukova kobilica 226
bukova listnica 226
bukova olivka 226
C
Caelifera 10, 15, 16, 162, 164, 166,
168, 170, 172, 174, 176, 178,
180, 182, 184, 186, 188, 190,
192, 194, 196, 198, 200, 202,
204, 206, 208, 210, 212, 214,
216, 218, 220, 230, 231, 233
Calliptamus italicus 226
Celes variabilis 9, 226
celinska grmovnica 124, 224
celinska krivocerka 38, 222
centralnoalpska regljalka 227
ceperojeva trnovratka 225
Chabrier’s Bush-cricket 124
Chorthippus albomarginatus 200, 228
Chorthippus alticola 206, 228, 231
Chorthippus apricarius 208, 228, 233
Chorthippus biguttulus 210, 228
Chorthippus bornhalmi 14, 212, 228
Chorthippus brunneus 214, 228
Chorthippus dichrous 9, 228
Chorthippus dorsatus 204, 228
Chorthippus eisentrauti 228, 231
Chorthippus mollis 216, 218, 228
Chorthippus mollis ignifer 218, 228
Chorthippus montanus 9, 227
Chorthippus oschei 13, 14, 202, 228
POJOČE KOBILICE SLOVENIJE
*****
SINGING ORTHOPTERA OF SLOVENIA
STANISLAV GOMBOC
BLAŽ ŠEGULA
Ljubljana, 2014
Knjiga pojoče kobilice Slovenije predstavlja 97 vrst in dve podvrsti kobilic v zvoku in sliki. Knjiga je
slikovno bogato opremljena, saj je namenjena širši javnosti, za čim enostavnejše spoznavanje vrst
kobilic, tako po slikah kot tudi po zvoku. Za lažjo določitev je vsaka vrsta predstavljena s 4 fotografi-
jami in oscilogramom napeva. Pri vsaki vrsti so predstavljeni osnovni podatki o vrsti, vključno s
slovenskim in angleškim poimenovanjem vrste, velikostjo telesa, slišno razdaljo, s katere lahko
slišimo posamezno vrsto, podatku o habitatih vrste in razširjenosti vrste v Sloveniji. Poleg slikovnega
dela, je knjigi dodan prvi ažuren popis vseh vrst kobilic, ki jih trenutno najdemo v Sloveniji. Nekaj vrst
v knjigi dejansko predstavlja tudi prve najdbe vrst pri nas. Prav tako je večina vrst dobila še poljudna
slovenska imena. Knjiga tako prinaša precej novosti na področju poznavanja kobilic v Sloveniji. Tako
ne bo uporabna le za širšo javnost ampak tudi za strokovnjake, ki bodo v njej našli precej novosti na
področju poznavanja kobilic Slovenije. V popisu vrst slovenske favne ugotavljamo, da je trenutno v
Sloveniji prisotnih 157 vrst kobilic, 5 smo črtali iz seznama, nekaj vrst smo ažurirali na trenutno
veljavna imena oz. njihov revidiran status pri nas. Gotovo se bo ta seznam sedaj veliko hitreje
ažuriral in dopolnjeval z novimi vrstami, saj gre za dolgo pričakovani pregled vrst kobilic pri nas.
The book of singing Orthoptera of Slovenia represents 97 species and two subspecies of
bush-crickets and grasshoppers in sound and photographs. The book is richly illustrated with
photographs as it is meant for the general public in order to make it easy to recognise species of
Othoptera, based on images as well as sound. In order to facilitate the identification of species, each
species is represented by four photos and an oscillogram of the song. Each species is also
represented by basic data including the Slovenian and English common name, body size, audible-
hearing distance from where each species can be heard, data on species habitats and known
distribution in Slovenia. In addition to this book there is also included the first up to date checklist of
currently known Orthoptera species in Slovenia. Several species in the book actually represent the
first finds of species in Slovenia. Most species in the checklist are also indicated by their Slovenian
common names. Based on all this information the book brings much new information on Orthoptera
fauna in Slovenia. This will not only be useful just for the general public but also for the professionals
who will find many novelties on Orthoptera fauna in Slovenia. In researching the checklist of
Slovenian Orthoptera, we found out that there are currently 157 species present in Slovenia, 5 were
deleted from the list, some species were updated to their current valid or revised names. Certainly,
this checklist will now be much faster updated and supplemented with new species, as it represents
a long-awaited review of Slovenian Orthoptera.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
... 1. Gomboc and Šegula (2014): the oscillogram does not match I. modestior; 2. Heller et al. (2004): inaccurate locality (either 20 km southwest of Ptuj or Kocara (Kozara?) national park (northern Bosnia). ...
Article
Full-text available
We studied the songs and morphology of the stridulatory file of Isophya modestior across its complete geographic range, in order to test our hypothesis that the male calling song of the species shows strong differentiation between the northern (Pannonian) and southern (Balkan) parts of its distribution range, reflecting its disjunct distribution. Our analyses confirm this hypothesis, separating analyzed specimens of I. modestior into two main groups - one present in the central part of the Balkan Peninsula (representing Isophya modestior sensu stricto ), with the second group occurring in the Pannonian Basin, Dinarides, Slovenia and NE Italy. The most reliable difference between the groups is the duration of the main syllable, the number of stridulatory teeth and number of pulses in the main syllable, where all values are higher in specimens from the Balkan Peninsula. Additional analyses showed that within the second group, there are differences in analyzed characters between specimens from the Pannonian Basin and specimens from the Dinaric area, the latter ones having intermediate song characteristics, closer to the group from the Balkan Peninsula. Our study shows that detailed bioacoustic analyses can help to unravel patterns of intraspecific differentiation and thus provide a useful tool for taxonomic studies.
... Italy, Abruzzo, Gran sasso, M.Cristo (1500 m), Paolo Fontana (Massa et al. 2012). Slovenia, unknown locality (Gomboc & Šegula 2014). Montenegro, Durmitor, Trsa, 15.viii.1988, ...
Article
Full-text available
Montana medvedevi is reported for the first time from Serbia. New information about the distribution, morphology and song of this species is discussed. The song of M. medvedevi is different from that of all other members of the genus, all figured for comparison. Montana is quite diverse regarding the amplitude pattern of the calling song of its members (known in 15 species). Surprisingly, some Montana species seem to have two song patterns, one produced during the day and one at night.
... Comprehensive Red Lists are available for the United Kingdom (Sutton 2015), Sweden (ArtDatabanken 2015), the Former Yugoslav Republic of Macedonia (Lemonnier-Darcemont et al. 2014), the Netherlands (Reemer 2012), Germany (Maas et al. 2011), Belgium (Lock et al. 2011, Denmark (Wind and Pihl 2010), Switzerland (Monnerat et al. 2007), Austria (Berg et al. 2005), France and Luxembourg (Proess and Meyer 2003). For other countries Red Lists exist, which highlight just the threatened species, such as Bulgaria (Golemanski 2015), Spain (Verdú et al. 2011), the Czech Republic (Holusa andKocarek 2005), Poland (Liana 2002) and Slovakia (Krištín 2001). Furthermore, a comprehensive Red List for the Carpathian mountains has recently also been published (Krištín and Iorgu 2014). ...
... Recordings of T. cantans and T. caudata caudata from Massa et al. (2012) are used for comparative purposes in the figures (see BResultsŝ ection). The recordings used for duty cycle measurements included those made by the present authors as well as recordings from several published sound sources (Grein 1984;Bonnet 1995;Kleukers et al. 1997;Ragge and Reynolds 1998;Nielsen 2000;Odé and Fontana 2002;Bellmann 2004;Barataud 2007;Roesti and Keist 2009;Massa et al. 2012;Kocarek et al. 2013;Gomboc and Segula 2014) and from the Internet (SYSTAX 2015; data provided by G. Schmidt). ...
Article
Full-text available
The genus Tettigonia includes 26 species distributed in the Palaearctic region. Though the Green Bush-crickets are widespread in Europe and common in a variety of habitats throughout the Palaearctic ecozone, the genus is still in need of scientific attention due to the presence of a multitude of poorly explored taxa. In the present study, we sought to clarify the evolutionary relationships of Green Bush-crickets and the composition of taxa occurring in the Western Palaearctic. Based on populations from 24 disjunct localities, the phylogeny of the group was estimated using sequences of the cytochrome oxidase subunit I (COI) and the internal transcribed spacers 1 and 2 (ITS1 and ITS2). Morphological and acoustic variation documented for the examined populations and taxa was interpreted in the context of phylogenetic relationships inferred from our genetic analyses. The trees generated in the present study supported the existence of three main lineages: “A”—composed of all sampled populations of Tettigonia viridissima and the Tettigonia vaucheriana complex, “B”—comprising Tettigonia caudata, Tettigonia uvarovi, and the Tettigonia armeniaca complex, and “C”—consisting of Tettigonia cantans. The present study provides the first phylogenetic foundation for reviewing the systematics of Tettigonia (currently classified mostly according to morphological characteristics), proposing seven new synonymies.
Article
Full-text available
A male of Yersinella raymondii found alive in an office building in Walldorf near Mannheim. Articulata 33: 69–72 (2018)
Book
Full-text available
The first annotated checklist of crickets and grasshoppers (Orthoptera) of Croatia is presented. With 184 orthopteran species, 103 Ensifera and 81 Caelifera, known to inhabit the country, Croatia is among the richest European countries in terms of Orthoptera diversity. Altogether 25 species erroneously reported from the country are omitted from the checklist, 16 Ensifera (Isophya speciosa, Poecilimon brunneri, P. jonicus, P. thoracicus, Modestana ebneri, Pachytrachis bosniacus, Rhacocleis neglecta, Tessellana carinata, T. nigrosignata, Zeuneriana marmorata, Pteronemobius lineolatus, Myrmecophilus acervorum, M. ochraceus, Dolichopoda palpata, Diestrammena asynamora, Troglophilus brevicauda) and 9 Caelifera (Tetrix kraussi, Paracaloptenus caloptenoides, Chorthippus albomarginatus, Omocestus viridulus, Pseudochorthippus montanus, Miramella alpina, Celes variabilis, Oedipoda germanica, O. miniata). First faunistic records of 10 taxa are reported for Croatia, in total four Ensifera (Leptophyes punctatissima, Metrioptera hoermanni, Zeuneriana amplipennis, Gryllotalpa sp.) and six Caelifera (Xya variegata, Chorthippus dichrous, C. loratus, C. mollis ignifer, Odontopodisma sp., Acrotylus l. longipes). For each listed species, its distribution in Croatia and in Europe is given, and IUCN European Red List status is shown for species within threatened categories. Numerous distributional, taxonomic and nomenclatural problems are discussed. Several taxa with poorly defined diagnostic traits are synonymized, namely Gampsocleis abbreviata renei syn.nov. (with G. a. abbreviata), Pholidoptera maritima syn.nov. (with P. dalmatica), P. brachynota syn.nov. (with P. dalmatica), Acrida m. mediterranea syn.nov. (with A. u. ungarica), Chrysochraon dispar intermedius syn.nov. (with C. d. giganteus) and Odontopodisma rammei syn.nov. (with O. fallax).
Article
Full-text available
New records of Chorthippus bornhalmi in the Balkans are presented. The grasshopper is reported from 7 localities from the protected landscape of Vlasina in SE Serbia, representing the first records for Serbia. The new records of the species are discussed and bioacoustical information and general distribution is presented.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.