ArticlePDF Available

Macromia splendens i Gomphus graslinii dues noves espècies d’odonats per a Catalunya

Authors:
  • Museu de les Terres de l'Ebre

Figures

Content may be subject to copyright.
113
Macromia splendens i Gomphus grasli-
nii, dues noves espècies d’odonats per
a Catalunya
Macromia splendens and Gomphus
graslinii, two new species of odonata
for Catalonia
Rebut: 04.12.07
Acceptat: 01.04.08
El dia 15 de juny de 2007 i en el decurs d’una
prospecció faunística a la zona del Parc Natural
dels Ports de Tortosa-Beseit, els autors d’aques-
ta nota van capturar i identificar, al riu Algars,
dins del terme d’Arnes, un exemplar femella de
Macromia splendens. Aquesta citació és la pri-
mera del gènere per a l’odonatofauna catalana.
En sortides posteriors i encara en el mes de
juny, es va observar la presència a la mateixa
localitat de tres exemplars mascles de Macro-
mia splendens i d’un altre individu al riu Ca-
naletes, dins del terme d’Horta de Sant Joan.
També al riu Algars i en una altra localitat
propera, al riuet de les Valls, un barranc aflu-
ent del mateix riu Algars, es van localitzar
tres exemplars mascles adults d’una altra es-
pècie no citada fins al moment en el territori
català: Gomphus graslinii. Amb l’objectiu de
confirmar la presència d’aquestes espècies i
buscar exúvies de larves per tal de ratificar la
seva reproducció en aquestes zones, es va re-
alitzar un mostreig, amb la col·laboració dels
membres del grup Oxygastra (Grup d’Estudi
dels Odonats de Catalunya), en totes les locali-
tats on s’havia observat la presència d’exem-
plars adults. Es van trobar nombroses exúvies
de Gomphus graslinii i un total de vuit exúvi-
es pertanyents a Macromia splendens.
Aquestes troballes confirmen la presència i la
reproducció de Macromia splendens i Gomphus
graslinii a Catalunya i caracteritzen dos nuclis
poblacionals coneguts fins al moment: l’un al
riu Algars i l’altre al riu Canaletes. Aquestes
citacions eleven el nombre d’espècies d’odo-
nats citades a Catalunya a 69 (si es té en
compte la nova citació d’Orthetrum chrysos-
tigma, Luque & Serra, en prep.). Aquestes es-
pècies es caracteritzen per la seva raresa, una
limitada àrea de distribució i un elevat grau de
protecció legal, ja que totes dues es troben in-
closes dins de l’annex II del Conveni de Berna
com a espècies «estrictament protegides»;
també figuren a la Directiva 92/43 (21/05/92)
de la Unió Europea, Directiva Hàbitat, inclo-
ses a l’annex II com a «espècies d’interès co-
munitari per a la preservació de les quals
s’han de designar zones especials de conser-
vació» i a l’annex IV com a «espècies animals
d’interès comunitari que requereixen una pro-
tecció estricta». En l’àmbit estatal, totes dues
estan incloses al Libro rojo de los invertebra-
dos españoles, on Macromia splendens està
considerada, segons els criteris de la UICN,
«en perill crític», i Gomphus graslinii, «en
perill» (Ocharan et al., 2006a, 2006b).
Macromia splendens (Pictet 1843)
Aquesta espècie es considera una relíquia
del Terciari. Habitualment es troba en zones
amb un clima temperat, en rius amb poc cor-
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 74: 113-116. 2006 ISSN: 1133-6889
GEA, FLORA ET FAUNA
Notes breus (fauna)
114
GEA, FLORA ET FAUNA
rent i vegetació abundant, en molts casos en
llocs poc accessibles (Cordero, 2000). Viu en
zones d’altituds baixes, de menys de 500 m,
encara que a Espanya s’han localitzat pobla-
cions fins als 700 m d’altitud (Grand, 2006).
Tant la larva com l’adult són molt sensibles a les
alteracions del medi on viuen (Dommanget,
1980), motiu pel qual es requereixen mesures per
garantir la conservació de les seves poblacions.
El seu període de vol és curt, de sis a deu
setmanes (Cordero et al., 1999), entre la se-
gona quinzena de maig i la primera d’agost,
encara que l’espècie és present fonamental-
ment en els mesos de juny i juliol (Dijkstra,
2006). Aquest curt període de vol, juntament
amb factors vinculats a la seva etologia (ali-
mentació a les zones boscoses properes al lloc
de reproducció, activitat centrada fonamen-
talment al llarg del matí i hores centrals del
dia, etc.) fan que es tracti d’una espècie difícil
de detectar, motiu pel qual presenta una dis-
tribució poc coneguda, tot i que pot arribar a
ser localment abundant (Cordero, 2000). Pre-
senta una reduïda àrea de distribució que in-
clou Espanya, Portugal i el sud i el sud-est de
França. La citació més antiga d’Espanya és la
d’una localitat a Sogorb (Castelló) (Navas,
1923) i, més recentment, ha estat citada a Ca-
dis (Ferreras, 1983; Agüero et al., 1998), a
Càceres (Benítez & García, 1989; Blanco &
de Castro, 1995), Galícia (Cordero et al.,
1999; Cordero, 2000) i Àlaba (Ocharan, com
pers.). Les dues localitats de Catalunya perta-
nyen a la comarca de la Terra Alta i es troben
dins del Parc Natural dels Ports.
Localitat: toll del Vidre, riu Algars, muni-
cipi d’Arnes, 31TBF6826, 555 m.
Dates: 15-VI-2007, 23-VI-2007 i 07-VII-
2007.
Exemplars observats: el 15 de juny es va
observar i capturar un exemplar femella que
es troba dipositat al Museu Comarcal del
Montsià, amb el número de registre 23.532
(fig. 1). Posteriorment, el dia 23 de juny, es
van observar tres mascles i se’n va capturar
un que presentava un comportament ja descrit
per a l’espècie, patrullant amunt i avall d’una
zona calmada del riu, a 1 m d’alçada damunt
de l’aigua (Cordero et al., 1999). L’espèci-
FIGURA 1. Exemplar femella de Macromia splendens capturat al toll del Vidre.
115
men ha estat dipositat al fons del Museu Co-
marcal del Montsià, amb el número de regis-
tre 23.533. Finalment, el dia 7 de juliol, es va
observar un exemplar mascle i es van recollir
sis exúvies de larves (fig. 2), dues de les quals
es troben dipositades al Museu Comarcal del
Montsià, amb el número de registre 23.534.
Localitat: les Olles, riu Canaletes, munici-
pi d’Horta de Sant Joan, 31TBF7636, 350 m.
Dates: 23-VI-2007 i 7-VII-2007.
Exemplars observats: el dia 23 de juny, riu
amunt de la localitat de les Olles, es va obser-
var un exemplar de sexe no identificat en vol.
En la visita del dia 7 de juliol, es van recollir
quatre exúvies (dues d’elles dipositades en el
fons del Museu Comarcal del Montsià, amb el
número de registre 23.535).
En totes dues localitats, els exemplars es
troben en un riu de poc cabal, amb aigües amb
poc corrent, amb una profunditat molt baixa i
que només assoleix fondàries significatives
(de més d’1,5 m) en les olles que s’han format
per l’erosió del riu i que és el lloc on es loca-
litzen les exúvies de les larves que confirmen
la reproducció de l’espècie.
Gomphus graslini (Rambur, 1842)
Sembla que aquesta espècie comparteix
l’hàbitat amb Macromia splendens. És una
espècie rara que es troba en rius d’aigües
lèntiques i netes, d’estiatge reduït i riberes
amb una abundant vegetació (Baixeras et al.,
2005). El seu període de vol va del maig al
setembre i es troba de forma més abundant els
mesos de juliol i agost (Grand, 2006). Tot i
això, comparteix amb Macromia el desconei-
xement que es té de la seva biologia, ecologia
i distribució.
Gomphus graslinii ocupa un territori que
comprèn el sud-oest de França i la península
Ibèrica. A Espanya, ha estat citat a Cadis
(Ferreras & Cano, 2004), Còrdova i Jaén (Fe-
rreras, 1982), Càceres (Blanco & de Castro,
1995), Salamanca, Galícia (Azpilicueta et al.,
2007) i Navarra (Kéry & Muñoz, 2006).
Les localitats catalanes són les següents:
Localitat: aiguabarreig del riu Algars i del
riu Estrets, municipi d’Horta de Sant Joan,
31TBF7035, 400 m.
Dates: 30-VI-2007.
FIGURA 2. Exúvia d’una larva de Macromia splendens agafada al riu Algars.
116
Exemplars observats: capturats dos exem-
plars mascles, dipositats en el fons del Museu
Comarcal del Montsià, amb els números de
registre 23.536 i 23.537.
Localitat: riuet de les Valls, municipi d’Arnes,
31TBF6826, 400 m.
Dates: 06-VII-2007.
Exemplars observats: un mascle que es tro-
ba dipositat al Museu Comarcal del Montsià,
amb el número de registre 23.538.
Localitat: toll del Vidre, riu Algars, muni-
cipi d’Arnes, 31TBF6826, 555 m.
Dates: 07-VII-2007.
Exemplars observats: es van recollir nom-
broses exúvies (dipositades en el fons del
Museu del Montsià, amb el número de registre
23.539, i es va observar un exemplar mascle.
Localitat: les Olles, riu Canaletes, munici-
pi d’Horta de Sant Joan, 31TBF7636, 350 m.
Dates: 7-VII-2007.
Exemplars observats: es van recollir nom-
broses exúvies (número de registre del Museu
del Montsià 23.540).
PERE LUQUE PINO* & ANTONI SERRA SORRIBES**
* Museu Comarcal del Montsià, Gran Capità, 34. E-43870
Amposta; A/e: odonats@yahoo.es
** Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal, 645. A/e:
aserra@ub.edu
Bibliografia
AGÜERO, M.; HERRERA, A.F. & FERRERAS, M.
1998. Plecópteros y odonatos de la parte superior
de la cuenca del río Hozgarganta. Almoraima 19:
241-248.
AZPILICUETA, M.; REY, C.; DOCAMPO, F.; REY,
X.C. & CORDERO, A. 2007. A preliminary study
of biodiversity hotspots for odonates in Galicia, NW
Spain. Odonatologica 36 (1): 1-12
BAIXERAS, J.; MICHELENA, J.M.; GONZÁLEZ, P.;
OCHARAN, P.; QUIRZE, CINTA; MARCOS, M.A.;
SOLER, E.; DOMINGO, J.; MONTAGUD, S.;
GUTIÉRREZ, A. & ARLES, M. 2005. Les libèl•lules
de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valencia-
na. Valencia.
BENÍTEZ, A. & GARCÍA, M. J. 1989 Datos de la bio-
logía de algunos anisópteros en la península Ibéria
(Odonata, Anisptera). Boletín de la Asociación Es-
pañola de Entomología, 13: 195-200.
BLANCO, I. & DE CASTRO, J. 1995. Los odonatos
de la província de Cáceres. Aegypius Monografia 13:
1-61.
CORDERO, A.; UTZERI, C. & SANTOLAMAZZA,
C. 1999. Emergence and adult behaviourof
Macromia splendens (Pictet) in Galicia, northwest
Spain (Anisoptera, Corduliidae). Odonatologica
28(4): 333-342.
CORDERO, A. 2000. Distribution, habitat
requeriments and conservation of Macromia
splendens Pictet (Odonata: Corduliidae) in Galicia
(Northwest Spain). International Journal of
Odonatology, 3 (1): 73-83.
DIJKSTRA, K-D. 2006. Field guide to the dragonflies
of Britain and Europe. British Wildlife Publishing.
Gillingham.
DOMMANGET, J. L. 1980. Vers une protection des
odonates (libellules) de France. Un exemple:
Macromia Splendens Pictet. Cahiers Liaison O. P.
I. E., 14: 1-4.
FERRERAS, M. 1982. Odonatos de Sierra Morena
central (Córdoba): Aspectos tannísticos. Boletín de
la Asociación Española de Entomología, 5: 13-23.
FERRERAS, M. 1983. Nueva cita para España de
Macromia splendens (Pictet, 1843) (Odonata
Corduliidae). Boletín de la Asociación Española de
Entomología, 6: 395.
FERRERAS, M. & CANO, F. J. 2004. Odonatos de
cursos fluviales del parque natural Los Alcornocales
(sur de España). Boletín de la Asociación Española
de Entomología, 28 (3-4): 49-64.
GRAND, D. 2006. Les libellules de France, Belgique
et Luxembourg. Biotope. Mèze. Parthenope Collec-
tion.
KÉRY, M. & MUÑOZ, S. 2006. Reconfirmation of
Gomphus graslinii, Rambur 1842, in Navarra and
Onychogomphus costae Sèlys, 1885, in Aragón in
2006 (Odonata: Gomphidae). Boletín de la Socie-
dad Entomológica Aragonesa, 39: 138.
NAVAS, L. 1923. Excursions entomològiques de l’estiu
de 1922 (2 de juny-26 de juliol). Arxius de la
Institució de Ciències de Barcelona, 8: 1-34.
OCHARAN, F J.; FERRERAS, M.; OCHARAN, R. &
CORDERO, A. 2006a. Gomphus graslini (Rambur,
1842). In: Verdu, J.R. & Galante (eds). Libro Rojo
de los Invertebrados de España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid. p. 263-264.
OCHARAN, F J.; FERRERAS, M.; OCHARAN, R. &
CORDERO, A. 2006b. Macromia splendens (Pictet,
1843). In: Verdu, J.R. & Galante (eds). Libro Rojo
de los Invertebrados de España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid. p. 258-259.
GEA, FLORA ET FAUNA
... A la figura 1 s'indica la seva localització en el mapa. & Martín, 1999;Martín, 2004;luque & Serra, 2006;lockwood et al., 2007) ens indica que almenys un 54 % d'aquestes es troben actualment a la conca del flamisell. Si considerem el total de les espècies (76) presents a la península Ibèrica (torralba & ocharan, 2007), el percentatge és del 49 %. ...
... Comparant aquestes dades amb els percentatges obtinguts per al conjunt de les espècies d'odonats citades a Catalunya (Dantart & Martín, 1999;Martín, 2004;luque & Serra, 2006;lockwood et al., 2007) veiem una menor representació d'elements eurosiberians i una proporció lleugerament superior d'elements mediterranis, a causa de l'abundància d'espècies que aprofiten els règims tèrmics suaus de l'estany de Montcortès i dels cursos mitjans i baixos dels torrents i rius de la conca. ...
Article
Full-text available
The basin of the Flamisell river, a tributary of the Noguera Pallaresa river, was surveyed and a prelimi-nary list of the dragonfly species present and of the main types of habitats where they reproduce was obtained. In this study, a total of 37 species were recorded. In the alpine and subalpine glacial lakes area no dragonflies were detected except in some small shallow lakes and ponds, where holarctic species Enallagma cyathigerum and Aeshna juncea were found. In the lotic habitats, the species related with high fluvial ecological status Calopteryx virgo meridionalis, Boyeria irene, Onychogomphus uncatus and Cordulegaster boltonii were found to be widely distributed. The marginal marshy habitats of the Montcortès carstic lake were identified as a biodiversity hotspot for dragonflies in Catalonia since they support a rich assembly of 25 species. Finally, a monitoring scheme of the dragonfly communities in their characteristic habitats is proposed in order to detect possible impacts of the growing touristresort and real estate development in the Flamisell river basin. KEYWORDS: dragonflies, Flamisell river basin, species richness, habitats, biological indicator species, monitoring.
... Martín (2003) analiza la biogeografía de las 65 especies citadas en Cataluña. El trabajo de campo para el Atlas de Odonatos de Cataluña que está llevando a cabo el grupo Oxygastra-ICHN ha permitido citar por primera vez cuatro especies más: Cordulia aenea Leach 1815 (Lockwood et al., 2007), Macromia splendens (Pictet, 1843), Gomphus graslinii Rambur 1842 (Luque & Serra, 2006) y Orthetrum chrysostigma (Luque, datos no publicados). Un trabajo más reciente establece los elementos biogeográficos para las especies de la península ibérica (Torralba-Burrial & Ocharan, 2007), sin incluir C. aenea, citada posteriormente. ...
Article
Full-text available
Resumen: Se presentan las citas de odonatos del recién recuperado Estany d'Ivars i Vila-sana (Pla d'Urgell, Lleida) en su fase de relleno de 2005 a 2009 tras ser desecado entre 1948 y1951. Se indican las citas de Ramon Margalef justo antes del vacia-do y otras citas actuales en localidades cercanas. Palabras clave: Odonata, faunística, biogeografía, Península Ibérica, Cataluña. Odonata of the new lake "Estany d'Ivars i Vila-sana" (Pla d'Urgell, Lleida, NE Iberian Peninsula) Abstract: Odonate records from a lake, L'Estany d'Ivars i Vila-sana (Lleida, NE Iberia), whose water levels were restored during the period 2005-2009 after being drained between 1948 and 1951, are given. Records by Ramon Margalef from just before the draining and another present records of near localities are also given.
... According to the catalogue provided by Martín (2004) and later updated by Luque and Serra (2006), Lockwood, Soler, and Müller (2007), Escolà, Müller, and Batlle (2011) and Herrera-Grao, Bonada, Gavira, and Blanco-Garrido (2012), the Catalonian dragonfly fauna comprises 67 species including 25 zygopterans (four families) and 42 anisopterans (five families). This is without considering Coenagrion pulchellum Vander Linden, 1825 and Brachytron pratense (Müller, 1763), which are believed to have become extinct in this region in recent times and Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825, considered to be a vagrant (Martín & Maynou, 2015). ...
Article
In a field study carried out in 2011 and 2014 adult dragonflies were identified as a rapid and easy-to-use means of assessing habitat quality and biological integrity of Mediterranean streams and rivers in the province of Barcelona (Region Catalonia, Iberian Peninsula). The study included sampling sites from five different river catchments: Besòs, Foix, Llobregat, Ter and Tordera. Multivariate statistical procedures and indicator species analysis were used to investigate the relationship between river ecological status, study sites and dragonfly species or species assemblages’ occurrence. The dragonfly association identified with western Mediterranean permanent streams, i.e. Cordulegaster boltonii, Boyeria irene, Onychogomphus uncatus and Calopteryx virgo meridionalis, was found only at the sites with the highest status. All these taxa were identified as indicator species of sites with the best scores for the macroinvertebrate based IBMWP index and for the combined IASPT index, which reflects the sensitivity of the macroinvertebrate families present to environmental changes; besides, B. irene and C. virgo meridionalis also proved to be indicator species of the riparian forest quality index and C. boltonii of the more inclusive ECOSTRIMED, which assesses the overall conservation status of the riverine habitats. The information obtained on habitat preferences and indicator value showed that adults of these taxa may constitute a valuable tool for preliminary or complementary cost-effective monitoring of river status and restoration practices as part of a broader set of indices reflecting biodiversity and ecosystem integrity.
Article
Full-text available
El presente trabajo ha consistido en una recopilación de la información sobre la distribución de las tres especies de anisópteros protegidos e incluidos en la Directiva Hábitats que están presentes en la Península Ibérica: Gomphus graslinii (Rambur, 1842), Oxygastra curtisii (Dale, 1834) y Macromia splendens (Pictet, 1843). Las tres especies han visto ampliada en gran medida sus áreas y localidades de presencia en las últimas décadas, debido principalmente al interés despertado entre profesionales y aficionados por los odonatos en general y por estas especies en particular, que se ha traducido en un incremento considerable del conocimiento de las mismas. Los resultados ponen de manifiesto que el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica es el área más representativa de presencia de las tres especies, seguido del cuadrante suroccidental y el norte del levante español. Un elevado número de localidades de presencia están incluidas dentro de los espacios protegidos por la Red Natura 2000, y es en el estado español donde las tres especies se encuentran más representadas. Se propone una revisión del estado de amenaza de Gomphus graslinii, la cual debería pasar de -Casi Amenazada- a -Vulnerable-, como se desprende de los trabajos consultados y de los datos aportados en este estudio. Para las otras dos especies, el estado de amenaza parece no haberse modificado. Se propone la necesidad de muestrear aquellas localidades con registros de presencia antigua donde las especies no han vuelto a ser citadas, para evaluar si aún persisten y en qué estado se encuentran. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ This paper reviews and compiles the information on the distribution of the three species of Anisoptera protected and included in the Habitats Directive that are present in the Iberian Peninsula namely Macromia splendens (Pictet, 1843), Oxygastra curtisii (Dale, 1834) and Gomphus graslinii (Rambur, 1842). In recent decades, these three species have greatly expanded their range and number of localities, primarily due to increased interest from both professionals and amateurs in dragonflies and damselflies found in the Iberian Peninsula. In summary, current evidence shows that the north-west quadrant represents the area of greatest frequency followed by the south-west and north east quadrants. A large number of localities are included within the sites protected by the Natura 2000 Network, and it is in Spain where the three species are most represented. As a result of the data contained in this paper, we propose that the threat status of Gomphus graslinii should be revised from "Near Threatened" to "Vulnerable". With regard to the other two species we propose their status remains unchanged. Finaly we emphasise the need to sample historical localities from which these species have not been recorded in recent years to ascertain if populations still exist and their viability.
Article
Full-text available
Insects are one of the most diverse groups of animals in terrestrial ecosystems, and are thus a good model system to study macrogeographic patterns in species’ distributions. Here we perform a biogeographical analysis of the dragonflies and damselflies in the Valencian Country (Eastern Iberian Peninsula). We also compare the species present in this territory with those in the adjacent territories of Catalonia and Aragon, and with those present in the whole Iberian Peninsula. Furthermore, we update the list of species of dragonflies and damselflies in the Valencian territory (65 species), and discuss the current status of two of them: Macromia splendens and Lindenia tetraphylla. Our results highlight that the Valencian Country has a higher proportion of Ethiopian elements but a lower proportion of Eurosiberian elements than Catalonia and Aragon. We also emphasize the importance of volunteer work in providing new knowledge on this group of iconic insects, and the relevance of museum collections in preserving them. The role of climate change in the distribution of Odonata is also discussed.
Article
Full-text available
Gomphus graslinii (Rambur, 1844) is a threatened species included in the Spanish Checklist of Endangered Species and in the Habitats Directive of the European Union. Its Iberian distribution is very fragmented, with scarce populations and records published from the northeastern quadrant, including two records of adult specimens in Navarra. We searched for this species in 23 reaches of Pre-Pyrenean rivers from Eastern Navarra, and provide date on its reproduction in two reaches of Salazar River. Moreover, other 24 dragonfly species have were found, including Gomphus simillimus Selys, 1840 and Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), both considered as Vulnerable in the Atlas and Red Book of the Invertebrates of Spain.
Article
Full-text available
Exuviae were found in sheltered places, most commonly in small cavities under the river banks. The species is able to breed in hydroelectric reservoirs that show marked changes in water level and where riverine vegetation is completely absent. At these places exuviae were found on dead trunks and big rocks, usually in a horizontal upside-down position. In the laboratory, emergence followed the typical aeshnid sequence. Adult, full coloured males showed no yellow spots on abdominal segments 5 and 6, while the spots on segments 4 and 7 were widely variable. 37 adult males of a natural population at the river Lerez were marked. Of these, 12 were resighted 1 to 14 days after marking. Males patrolled over 50-150 m of the river, usually flying straight about 30 cm above the water. Females were observed at the river on 21 occasions, and in 19 cases oviposited as soon as they arrived at water. However, mating was recorded only once during 52 h of observation over 18 days. Two more matings were obtained with a tethered female. Since matings at the oviposition sites seem to be rare, it is suggested that copulation is performed mainly at the feeding places. Eggs were scattered by the unaccompanied female by dipping the abdomen 3-10 times for no more than 2 min, in spots of the river as far as 1 m from each other. The importance of forested areas for conservation of this species is discussed.
Article
Full-text available
The analysis of distribution data of odon. in NW Spain indicates the presence of 49 spp. Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus graslini and Coenagrion mercuriale are protected under the European Habitats Directive and Spanish Law. Localities of specimens collected between 1978 and 2004 were situated in UTM squares of 10 × 10 km to produce a map of species richness for the region. Additionally, all localities (UTM 1 × 1 km) where protected and rare spp. were found are introduced in a GIS system, on a map of the Natura 2000 network of the region. The results indicate that O. curtisii and C. mercuriale are common in NW Spain. As local rare taxa are identified Brachytron pratense, Aeshna affinis and Erythromma viridulum, because they were found in less than 10 squares, and are also relatively rare in the Iberian peninsula. As areas of special interest are selected those that include all known populations of M. splendens, G. graslini, and B. pratense, all localities with at least 2 of the 4 protected spp., and areas with more than 20 spp. This gives a list of 24 hotspots, most of them (15) at least partially included in the Natura 2000 network. Unfortunately the analysis also reveals that the knowledge of this group is clearly fragmentary, with most records concentrated on the coastal region, and very few squares sampled more than 20 times, the minimum to obtain reliable data. Therefore a systematic sampling of the region is needed to properly identify areas with high species richness.
Article
Full-text available
RESUMEN Se presentan datos faunísticos de veintinueve especies de odonatos recolectadas en cursos de agua del parque natural Los Alcornocales. Las especies más frecuentemente encontradas fueron: Boyeria irene, Onychogomphus uncatus y Cordulegaster boltonii. En este parque hay poblaciones de tres especies consideradas amenazadas por la UICN, con categoría vulnera-ble, e incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con diversas categorías de protección: Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii y Macromia splendens. En el análisis biogeográfico de las especies que crían en los cursos f luviales de este parque destaca el bajo porcentaje de elementos etiópicos (20% de los citados en la península ibérica), y la elevada presencia de especies consideradas endemismos en sentido amplio de la parte occidental de Europa y del Mediterráneo (69,2%).
Article
Full-text available
The range of Macromia splendens, a rare anisopteran, includes SE France and some scattered localities on the Iberian Peninsula. During 1996-1998, I made an exhaustive search for the characteristics of the species' larval and adult habitat, flight period and adult activity in NW Spain. Nine populations were found, greatly increasing its known range. Adults were observed on slowly flowing rivers, with deep, warm water. Seven populations were found on natural rivers, but two inhabited man-made hydroelectric reservoirs, where aquatic and riverine vegetation are absent. One population was found inside a Natural Park. Populations concentrated in zones with a mean annual temperature higher than 13°C. Larvae live among tree roots or flattened on the muddy substrate and emerge in May-June from eggs laid in June-July two years earlier. Pollution and habitat destraction are the main problems for the conservation of this species.
Article
Interesting aspect about some Anisoptera in the Iberian Península. The capture of Orthetrum trinacria (Selys, 1841) and Macromia splendens (Pic-tet, 1843) are shown. Tríese are species with scarce references in the Iberian Peninsu-la, we show some biological data and íhe characteristic of the material that has been studied.
Vers une protection des odonates (libellules) de France. Un exemple: Macromia Splendens Pictet
  • J L Dommanget
DOMMANGET, J. L. 1980. Vers une protection des odonates (libellules) de France. Un exemple: Macromia Splendens Pictet. Cahiers Liaison O. P. I. E., 14: 1-4.