ArticlePDF Available

Abstract

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. is a rare species in- cluded in the Red Data Book of Ukraine (2009). Due to analysis of the literature data, critical revision of the herbarium specimens and field studies of the authors, this species has been registered in Ukraine over 90 times. Botrychium multifidum is found to oc- cur in 16 regions of Ukraine, e.g. Kyiv (15 localities), Lviv (14), Kharkiv (11), Zhytomyr and Chernihiv (9 localities in each), Ivano-Frankivsk and Sumy (7 localities in each), Volyn, Trans- carpathian, Rivne and Chernivtsi (4 localities in each), Ternopil (2), Vinnitsa, Poltava, Kherson and Cherkasy (only one locality in each). The new localities of the species in Transcarpathian, Lviv, Kharkiv and Chernihiv Regions from herbarium materials (LWS, LE) as well as collections of the authors from Volyn Region are reported. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae)
792 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2013, 70(6)
О.О. БЕЗСМЕРТНА1, В.П. ГЕЛЮТА2
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології»,
Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна
вул. Симона Петлюри, 1, м. Київ, 01032, Україна
olesya.bezsmertna@gmail.com
2 Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, Україна
vheluta@botany.kiev.ua
ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ BOTRYCHIUM MULTIFIDUM (OPHIOGLOSSACEAE)
К л ю ч о в і с л о в а: Botrychium, папороті, рідкісний вид, поширення, Червона книга, Україна
© О.О. БЕЗСМЕРТНА, В.П. ГЕЛЮТА, 2013
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. — плю-
ри ре гі о наль ний лу ч ний вид, аре ал яко го охо п лює
Єв ро пу, Азію, Пів ні ч ну та Пів ден ну Аме ри ку й Ав-
ст ра лію (Фло ра УРСР, 1938; Бель гард, 1950; Кле о-
пов, 1990; Мель ник, 2009). В Ук ра ї ні він пе ре бу ває
на пів ден ній ме жі аре а лу й тра п ля є ть ся на те ри-
то рії Во лин сь ко го та Ма ло го По ліс ся, зрід ка — в
Кар па тах і Лі со сте пу (Фло ра УРСР, 1938; Екоф ло ра
Ук ра ї ни, 2000). Йо го за не се но до «Чер во ної кни ги
Ук ра ї ни» (2009) як ре лі к то вий вид із ди с перс но-
диз’юнктивним по ши рен ням і з на дан ням со зо ло-
гі ч ної ка те го рії «рід кі с ний». На сьо го дні най пов ні-
ші ві до мо сті про по ши рен ня B. multifidum в Ук ра ї ні
на ве де ні В.І. Мель ни ком (2009). Од нак ана ліз ма-
те рі а лів, які збе рі га ю ть ся в ря ді віт чиз ня них гер-
ба рі їв і су сід ніх кра їн, а та кож вла с ні по льо ві до-
слі джен ня до зво ля ють до пов ни ти ін фор ма цію про
цей вид.
За зна чи мо, що для те ри то рії Ук ра ї ни
B. multifidum зга ду є ть ся ще у фло ри сти ч них пра цях
ХІХ ст. Так, В.М. Чер ня єв (1859) вка зує цей вид для
Хар ків сь кої обл., П.С. Ро го вич (1869) і Й.К. Па чо-
сь кий (1897) на во дять йо го для по лі сь кої ча с ти ни
су ча с ної Жи то мир сь кої обл., Й. Кнапп (Knapp,
1872) для те ри то рії су ча с ної Львів сь кої обл.,
К. Ван дас (Vandas, 1886) — Во лин сь кої (око ли ці
смт Цу мань), а І.Ф. Шмаль га у зен (1897) по ві до м-
ляє про ло ка лі те ти B. multifidum, ви я в ле ні в Рів нен-
сь кій (око ли ці м. Ост рог), Жи то мир сь кій (око ли ці
м. Жи то мир), Ки їв сь кій, Чер ні гів сь кій і Хар ків-
сь кій об ла с тях. Де що піз ні ше, в пер шій по ло ви ні
XX ст., ві до мо сті про йо го по ши рен ня пуб лі ку ю-
ть ся в та ких фун да мен таль них пра цях, як «Фло ра
ев ро пей ской Рос сии» (Фед чен ко, Фле ров, 1908),
«Фло ра Ук ра ї ни. Т. 1. Pteridophyta» (Фо мін, 1926) і
«Фло ра УРСР» (1938).
У дру гій по ло ви ні ХХ та на по чат ку XXI сто літь
про дов жує над хо ди ти ін фор ма ція про по о ди но кі
зна хід ки B. multifidum у ря ді ре гі о нів Ук ра ї ни. Йо го
ви я в ля ють у Во лин сь кій і Рів нен сь кій (Мель ник,
1976, 2000, 2009; Мель ник, Ба ран сь кий, 2006; Фі-
то різ но ма ніт тя…, 2012б), За кар пат сь кій (Фо дор,
1974; Мель ник, 2009), Жи то мир сь кій (Хар ке вич,
1952), Іва но-Фран ків сь кій (При род ний за по від-
ник..., 2006; Мель ник, 2009), Ки їв сь кій (Мель ник,
2000; Пар ні ко за, Цу ка но ва, 2005; Пар ні ко за, 2010),
Львів сь кій (Ше лест, 1956), Пол тав сь кій (Бай рак,
Сте цюк, 2008), Сум сь кій (Пан чен ко, 2005; Чор но-
ус, 2005; Пар ні ко за, 2010), Хар ків сь кій у че рев сь-
ка, Ку че рев сь кий, 2004), Чер ні ве ць кій (Чор ней та
ін., 2004, 2010; Мель ник, 2009; Фі то різ но ма ніт тя…,
2012а) і Чер ні гів сь кій (Лу каш, 1997; Ви щі ..., 2005;
Ан д рі єн ко та ін., 2007; Пар ні ко за, 2010) об ла с тях.
У ре зуль та ті ана лі зу лі те ра тур них да них і кри-
ти ч но го пе ре гля ду ма те рі а лів ря ду гер ба рі їв Ук ра-
ї ни й су мі ж них кра їн вста но в ле но, що в су ча с них
зве ден нях, на при к лад, та ких як «Оп ре де ли тель
высших рас те ний Украины» (1987) або «Екоф ло-
ра Ук ра ї ни» (2000), вра хо ву є ть ся не вся ін фор ма ція
про вид, на ко пи че на на сьо го дні. Зо к ре ма, з по ля
зо ру ви па да ють ві до мо сті про де я кі ло ка лі те ти зі
Львів сь кої обл., на ве де ні Й. Кнап пом (Knapp, 1872)
у кни зі «Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und
der Bukowina» (око ли ці м. Вин ни ки, се ли ща Брю-
хо ви чі та с. Де ре вач Пу с то ми тів сь ко го р-ну), або ж
про зра з ки, ко т рі збе рі га ю ть ся у фон дах львів сь-
ких гер ба рі їв. Не увійш ли до уза галь ню ю чих праць
і ок ре мі да ні про зна хід ки ви ду з се ре ди ни ХХ ст.,
зра з ки яких є в гер ба рії Бо та ні ч но го ін сти ту ту РАН
(LE). За зна чи мо, що і в тре тьо му ви дан ні «Чер во-
ної кни ги Ук ра ї ни» (2009) на во дить ся ін фор ма ція
ли ше сто сов но 27 ло ка лі те тів B. multifidum, то ді як
на той час по ві до м ля ло ся вже про 67 мі с це зна хо-
джень ви ду на Ук ра їн сь ко му По ліс сі, в Лі со сте пу,
Сте пу та Кар па тах (Мель ник, 2009).
793
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6
Ниж че по да є мо пе ре лік не ві до мих у лі те ра ту рі
ло ка лі те тів B. multifidum, вста но в ле них на ми при
пе ре гля ді ма те рі а лів ря ду гер ба рі їв, а та кож ін фор-
ма цію про на шу но ву зна хід ку ви ду на те ри то рії
Во лин сь ко го По ліс ся та уза галь ню ю чу кар ту йо го
по ши рен ня в Ук ра ї ні (ри су нок). На зви на се ле них
пун к тів на во ди мо від по від но до су ча с но го ад мі ні-
ст ра тив но го по ді лу те ри то рії Ук ра ї ни. Ві до мо сті,
що мі с тять ся на ети кет ках, по да ю ть ся не пов ні стю,
ос кіль ки в де я ких ви пад ках над пи си не вда ло ся
роз шиф ру ва ти. До то го ж на ети кет ках не зав жди є
пов на ін фор ма ція, зо к ре ма бра кує прі звищ ко лек-
то рів.
Не ві до мі в лі те ра ту рі ло ка лі те ти
За кар пат сь ка обл., Тя чів сь кий р-н, хр. Гро па
(1947 р., LWS ). Львів сь ка обл.: Ско лів сь кий р-н,
окол. м. Ско ле (LWS); Яво рів сь кий р-н, окол.
м. Яво рів (1892 р., LWS ); там са мо, уро чи ще Ви-
ба дів ка (1868 р., LWS). Хар ків сь ка обл., Змі їв сь кий
р-н, с. Ар тю хів ка (1947 р., М.М. Цвє льов, LE). Чер-
ні гів сь ка обл., Іч нян сь кий р-н, по бли зу стан ції Ко-
ло мій це ве (пів ден ні ше с. Гей ці) (1916 р., LE).
Но ве мі с це зна хо джен ня
Во лин сь ка обл., Рат нів сь кий р-н, за хід ні ше с. Ще д-
ро гір, лі вий бе рег р. Прип’яті (ниж че по те чії пі с-
ля оз. Стри буж), 28.07.2010, В.П. Ге лю та. За галь на
пло ща ло ка лі те ту 4 м², на лі чу ва ло ся 15 осо бин,
9 із них спо ро но с ні. Botrychium multifidum ви я в-
ле но в лу ч но му еко то пі, що від но вив ся на еко то ні
між ва лом дам би та дре на ж ним ка на лом. За галь не
про ек тив не по крит тя — 100 % (у то му чи с лі 10 % —
мо хи). Зро став ра зом із Hieracium pilosella L., Plan-
tago lanceolata L., Lycopodium clavatum L., Equisetum
pratense Ehrh., Achillea millefolium L., Leontodon
autumnalis L., Carex sp., Dactylorhiza sp., не по да лік
від мо ло дих ро с лин Betula pendula Roth і Salix sp.
Ло ка лі тет по в тор но від ві да но на при кін ці лип ня
2012 р. При цьо му не бу ло ви я в ле но жод ної ро с ли-
ни. От же, по т ріб но про дов жи ти спо с те ре жен ня за
да ним мі с це зна хо джен ням.
За зна чи мо, що май же до кін ця ХХ ст. па ну ва-
ла дум ка про те, що пів ден на ме жа B. multifidum не
ви хо дить за те ри то рі ю По ліс ся (Мель ник, 1976;
Хо ро ло гия…, 1986; Оп ре де ли тель…, 1987). Од нак
де я кі за бу ті ві до мо сті (Knapp, 1872) і ре зуль та ти
но віт ніх до слі джень (Мель ник, 2009; Чор ней та
ін., 2010) свід чать про те, що вид тра п ля є ть ся і пів-
ден ні ше — в Лі со сте пу, При кар пат ті, Кар па тах і на
За кар пат ті. Він на во дить ся на віть (Фло ра …, 1974)
для сте по вої зо ни. Ана лі зу ю чи лі те ра тур ні да ні та
кри ти ч но пе ре гля да ю чи ма те рі а ли ук ра їн сь ких і
за ру бі ж них гер ба рі їв, а та кож вра хо ву ю чи ре зуль-
та ти вла с них по льо вих до слі джень, ми вста но ви ли,
що в Ук ра ї ні B. multifidum зна хо ди ли по над 90 ра-
зів і що він тра п ля є ть ся на те ри то рії 16 об ла с тей,
а саме: Ки їв сь кої (15 ло ка лі те тів), Львів сь кої (14),
Поширення Botrychium
multifidum на території
України: а — знахідки виду
в XIX ст., б — у XX ст., в —
новітні знахідки
Distribution of Botrychium
multifidum in Ukraine: а
records in the XIX century,
б — in the XX century, and
в — the latest records
794 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2013, 70(6)
Хар ків сь кої (11), Жи то мир сь кої та Чер ні гів сь кої
(по 9), Іва но-Фран ків сь кої (8), Сум сь кої (7), За-
кар пат сь кої (5), Во лин сь кої і Рів нен сь кої (по 4),
Чер ні ве ць кої (3), Тер но піль сь кої (2), Він ни ць кої,
Пол тав сь кої, Хер сон сь кої та Чер ка сь кої (ли ше по
од но му ло ка лі те ту). На ве де на кіль кість зна хі док
вра хо вує ло ка лі те ти, ін фор ма цію що до яких на
сьо го дні мо ж на вва жа ти до с то вір ною (Фінн, 1927;
Чор ней та ін., 2004; Він ні чен ко, 2006; Фі то різ но-
ма ніт тя…, 2006; Вой тюк та ін., 2008; Бай рак, Сте-
цюк, 2008; Мель ник, 2009, та ін.), а та кож ті, що
по т ре бу ють під твер джен ня (Фло ра…, 1974; Він ні-
чен ко, 2006; Мель ник, 2009, та ін.).
Ни ні B. multifidum охо ро ня є ть ся як на дер жав но-
му, так і на сві то во му рів нях. Зо к ре ма, вид за не се но
до Єв ро пей сь ко го чер во но го спи ску (European Red
List..., 2011) і До дат ку І Бер н сь кої кон вен ції (Кон-
вен ція …, 1998), а та кож, як уже зга ду ва ло ся, до
тре тьо го ви дан ня «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009).
Він зна йде ний на те ри то рі ях ни з ки об’єктів при-
род но-за по від но го фон ду Ук ра ї ни — При род но го
за по від ни ка «Гор га ни» (При род ний за по від ник...,
2006; Фі то різ но ма ніт тя…, 2012а), Кар пат сь ко-
го біо сфер но го за по від ни ка (Фі то різ но ма ніт тя…,
2012а), Вер хо вин сь ко го, Геть ман сь ко го, Де с нян-
сь ко-Ста ро гут сь ко го, Кар пат сь ко го, Че ре мось ко-
го та Ша ць ко го на ці о наль них при род них пар ків
(Пан чен ко, 2005; Фі то різ но ма ніт тя…, 2012б), Дер-
ман сь ко-Мос тів сь ко го ре гі о наль но го ланд шафт-
но го пар ку (Во ло ди ми рець, 2005).
З ог ля ду на рід кі с ність і враз ли вість ви ду по т ріб-
но про дов жи ти по шу ки но вих йо го мі с цез ро стань,
а та кож пе ре об сте жи ти вже ві до мі ло ка лі те ти.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В., Прядко О.І., Карпенко Ю.О.,
Лобань Л.О., Жигаленко О.А., Арап Р.Я., Дідик О.В.
Рідкісні види судинних рослин Чернігівщини та їх
представленість на природно-заповідних територіях
області // Запов. справа в Україні. — 2007. — 13, вип.
1—2. — С. 33—38.
Байрак О.М., Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавщини.
Вищі судинні рослини. — Полтава: Верстка, 2008. —
196 с.
Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР.
Киев: Изд-во Киев. гос. ун-та им. Т. Шевченко. —
1950. — 256 с.
Вищі спорові судинні рослини Чернігівщини (біологія,
екологія, поширення, охорона та культура) / За ред.
Ю.О. Карпенка. — Чернігів, 2005. — 86 с.
Вінніченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської
конвенції. — К.: Хімджест, 2006. — 176 с.
Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Романюк Н.З.,
Безсмертна О.О., Химин М.В. Поширення рідкісних і
зникаючих судинних спорових рослин у Волинському
Поліссі // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. Біол.
науки. — 2008. — 3. — С. 186—196.
Володимирець В.О. Види вищих судинних спорових рослин
у флорі Рівненської області // Вісн. НУВГП. Вип.
2(30). — Рівне, 2005. — С. 18—31.
Екофлора України. Т. 1. — К.: Фітосоціоцетр, 2000. — 248 с.
Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов
европейской части СССР. — Киев: Наук. думка, 1990.—
352 с.
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі (Берн, 1978 рік). — К.:
Мінекобезпеки України, 1998. — 76 с.
Кучеревська Т.В., Кучеревський В.В. Нове місцезнаходження
видів родини Ophioglossaceae на Харківщині // Охрана
редких видов растений: проблемы и перспективы. Мат-
лы междунар. науч. конф. — Харьков, 2004. — С. 65—67.
Лукаш О.В. Рідкісні види папоротеподібних (Polypodiopsida)
на межиріччі Десна–Остер // Укр. ботан. журн.
1997. — 54, № 53. — С. 461—465.
Мельник В.І. Види роду Botrychium S w. (Botrychiaceae),
рекомендовані для включеня до Червоної книги
України: географічне поширення та стан популяції //
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук.зап. —
Т. 93. — Біол. та екол. — 2009. — С. 45—53.
Мельник В.І. Нові місцезнаходження Hupersia selago (L.)
Bernk. ex Schrank et Mart. та Botrychium multifidum
(Gmel.) Rupr. у Волинському Поліссі // Укр. ботан.
журн. — 1976. — 33, № 4. — С. 401—402.
Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов
Украины. — Киев: Фитосоциоцентр, 2000. — 2012 с.
Мельник В.І., Баранський О.Р. Нові місцезнаходження
рідкісних видів флори Волинського Полісся // Укр.
ботан. журн. — 2006. — 63, № 3. — С. 333—339.
Определитель высших растений Украины / Отв. ред.
Ю.Н. Прокудин. — Киев: Наук. думка, 1987. — 547 с.
Панченко С.М. Флора Національного природного парку
«Деснянсько-Старогутський» та проблеми охорони
фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся.
Суми: Ун-тська кн., 2005. — 172 с.
Парнікоза І.Ю. Сучасний стан популяцій видів
Ophioglossaceae флори України // Запов. справа в
Україні. — 2010. — 16, вип. 1. — С. 22—27.
Парнікоза І.Ю., Цуканова Г.О. Стан ценопопуляцій
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. у м. Києві //
Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 2. — С. 289—295.
Пачоский И.К. Флора Полесья и прилежащих
местностей // Тр. Император. С.-Петербург. общ-ва
естествоиспытат. — 1897. — 27, вып. 2. — С. 1—103.
Природний заповідник «Ґорґани». Рослинний світ.
Природно-заповідні території України. Рослинний світ.
Вип. 6 / Ю.В. Клімук, У.Д. Міскеевич, Д.М. Якушенко
та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — 400 с.
Рогович П.С. Обозрение семенных и высших споровых
растений, входящих в состав губерний Киевского
учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской,
Черниговской и Полтавской // Унив. изв. (Киев). —
1869. — Вып. 49. — С. 1—309.
Федченко Б.А., Флеров А.Ф. Флора европейской России:
Иллюстрированный определитель дикорастущих
растений Европейской России и Крыма в 3-х частях. —
СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1908. — 1204 с.
795
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6
Фінн В.В. Про знахід Botrychium matricariae Spring під
Києвом // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1927. — Вип .
5—6. — С. 22.
Фіторізноманіття заповідників і національних природних
парків України. Ч.1. Біосферні заповідники. Природні
заповідники / Ред.: В.А. Онищенко і Т.Л. Андрієнко. —
К.: Фітосоціоцентр, 2012а. — 406 с.
Фіторізноманіття заповідників і національних природних
парків України. Ч. 2. Національні природні
парки / Ред.: В.А. Онищенко і Т.Л. Андрієнко.
К.: Фітосоціоцентр, 2012б. — 580 с.
Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона
/ За заг. ред. Т.Л. Андрієнко. — К.: Фітосоціоцентр,
2006. — 316 с.
Флора европейской части СССР / Под ред. Ф. Федорова. —
Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1974. — 404 с.
Флора УРСР.— К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — Т. 1. — 200 с.
Фодор С.С. Флора Закарпаття. — Львів: Вища шк., 1974. —
207 с.
Фомін О.В. Флора України. Т. 1. Pteridophyta. — К.: Укр.
АН / Тр. фіз.-матем. відділу. — 1926. — 2, вип. 1. — 90 с.
Харкевич С.С. Про деякі флористичні знахідки в межах
Української РСР // Ботан. журн. АН УРСР. — 1952. — 9,
№ 2. — С. 74—78.
Хорология флоры Украины. Справочное пособие /
А. И. Бар барич, Д.Н. Доброчаева, О.Н. Дубовик и др. —
Киев: Наук. думка, 1986. — 272 с.
Червона книга України. Рослинний світ / За ред.
Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 912 с.
Черняев В.М. Конспект растений дикорастущих и
разводимых в окрестностях Харькова и на Украине. —
Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1859. — 90 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І. Сторінками
Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька
область. — Чернівці: ДрукАрт, 2010. — 452 с.
Чорней І.І., Буджак В.В., Токарюк А.І., Никирса Т.Д. Рід
Botrychium Swartz (Ophioglossaceae) у флорі Буковини.
Хорологічна характеристика // Наук. вісн. Чернів. ун-
ту. Зб. наук. праць. — Біол., 2004. — Вип. 194. — С. 132—
137.
Чорноус О.П. Флористичні знахідки на території
Шосткинського геоботанічного району (Сумська обл.)
// Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 3. — С. 360—364.
Шелест С.Д. Про деякі рідкісні рослини Львівської області.
// Укр. ботан. журн. — 1956. — 13, № 4. — С. 45—46.
Шмальгаузен И.Ф. Флора Средней и Южной России,
Крыма и Северного Кавказа. Руководство для
опредления семянных и высших споровых растений.
Киев: Тип. т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и Ко в
Москве, Киев. отд-ние, 1897. — Т. 2. — 752 с.
European Red List of Vascular Plants / M. Bilz, S.P. Kell,
N. Maxted, R.V. Lansdown. — Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2011. — 132 p.
Knapp J.A. Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der
Bukowina. — Wien: Wilhelm Braumüller, 1872. — 520 p.
Vandas K. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora Wolhynien //
Öster. Bot. Z. — 1886. — 34. — S. 34, 155—157, 192—195.
Рекомендує до друку Надійшла 30.04.2013 р.
М.М.Федорончук
О.А. Безсмертная1, В.П. Гелюта2
1 Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко, г. Киев
2 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины,
г. Киев
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В УКРАИНЕ BOTRYCHIUM MUL-
TIFIDUM (OPHIOGLOSSACEAE)
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. — редкий вид,
включенный в «Красную книгу Украины» (2009). В
результате анализа литературных сведений, критического
пересмотра гербарных образцов и результатов собственных
полевых исследований авторов установлено, что в Украине
он был найден более 90 раз и встречается в 16 её областях
— Киевской (15 локалитетов), Львовской (14), Харьковской
(11), Житомирской и Черниговской (по 9), Ивано-
Франковской и Сумской (по 7), Волынской, Закарпатской,
Ровенской и Черновицкой (по 4), Тернопольской (2),
Винницкой, Полтавской, Херсонской и Черкасской (по од-
ному локалитету). Приводятся новые местонахождения вида
из Закарпатской, Львовской, Харьковской и Черниговской
областей, установленные по гербарным материалам (LW S,
LE), а также из Волынской обл. (полевые исследования
авторов).
К л ю ч е в ы е с л о в а: Botrychium, папоротник, редкий вид,
распространение, Красная книга, Украина.
O.O. Bezsmertna1, V.P. Heluta2
1 Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv
2 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Kyiv
DISTRIBUTION OF BOTRYCHIUM MULTIFIDUM (OPHIO-
GLOSSACEAE) IN UKRAINE
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. is a rare species in-
cluded in the Red Data Book of Ukraine (2009). Due to analysis
of the literature data, critical revision of the herbarium specimens
and field studies of the authors, this species has been registered
in Ukraine over 90 times. Botrychium multifidum is found to oc-
cur in 16 regions of Ukraine, e.g. Kyiv (15 localities), Lviv (14),
Kharkiv (11), Zhytomyr and Chernihiv (9 localities in each),
Ivano-Frankivsk and Sumy (7 localities in each), Volyn, Trans-
carpathian, Rivne and Chernivtsi (4 localities in each), Ternopil
(2), Vinnitsa, Poltava, Kherson and Cherkasy (only one locality
in each). The new localities of the species in Transcarpathian,
Lviv, Kharkiv and Chernihiv Regions from herbarium materials
(LWS , LE) as well as collections of the authors from Volyn Region
are reported.
K e y w o r d s: Botrychium, fern, rare species, distribution, Red
Data Book, Ukraine.
... This generalization partially summarized four species description in the second edition of the Red Data Book of Ukraine (Didukh 2009). Some studies that focused on the Ophioglossaceae population dynamics or details of population habitats and characteristics were conducted (Parnikoza , 2012Chornous 2005;Parnikoza & Cukanova 2005;Bezsmertna & Heluta 2013;Votkalchuk et al. 2014;Moysiyenko et al. 2016). Until now, there has been no modern generalization of information about O. vulgatum for the whole Ukraine. ...
... Since 1980, it is known from 31 lo-Since 1980, it is known from 31 lo-1980, it is known from 31 lo-, it is known from 31 lo-it is known from 31 lo-it is known from 31 lo-is known from 31 lo-is known from 31 lo-known from 31 lo-known from 31 lo-from 31 lo-from 31 lo-31 lo-1 lo-lo-localities in 11 regions, mainly in the western part of the country. (KW ;Fomin 1938;Didukh & Protopopova 2000a;Melnik 1976Melnik , 2000Panchenko 2005;Parnikoza & Cukanova 2005;Klimuk et al. 2006;Andrienko et al. 2007;Andrienko 2009;Bezsmertna & Heluta 2013). Only one population out of those that existed before 1980 was confirmed in modern times. ...
... Fig. 3C), spruce plantations, and in the central part of Prypyvat river floodplain(Parnikoza & Cukanova 2005; Klimuk et al. 2006;Melnik 2009; Parnikoza & Shevchenko 2009;Bezsmertna & Heluta 2013). The species was also recorded in regrowth for-The species was also recorded in regrowth for-The species was also recorded in regrowth forests, for example, on former military training ground 3 km westwards of Volodymyr-Volynski (Melnik 2009). ...
Article
Full-text available
The paper considers current ranges, population dynamics, habitats, threats and conservation measures of Ophioglossaceae of the Ukrainian flora. Only one specimen of Botrychium simplex was discovered in herbarium at the begining of the 19th century. Taxonomical status of Ophioglossum azoricum in Ukraine needs additional studies. Other species of the family remain rare in Ukraine; there are only two reliable current localities of B. virginianum, and seven of B. matricariifolium. The number of B. multifidum, B. lunaria and Ophioglossum vulgatum localities have been decreasing since 1980 in comparison with the previous period, especially in the lowland part of the country. This tendency is accompanied by a very low stability of well-known populations – only some of them have been occurring from before 1980 up to modern times. Current conservation of Ophioglossaceae species in the protected areas is insufficient; it is necessary to create some new and enlarge some of the existing nature protection areas and include Botrychium simplex and Ophioglossum vulgatum in the Red Data Book of Ukraine. Стаття містить дані щодо поточного поширення, популяційної динаміки, середовищ існування, загроз та заходів охорони представників родини вужачкових папоротей (Ophioglossaceae) флори України. В гербарії поч. ХІХ ст. знайдено лише один зразок Botrychium simplex. Таксономічний статус Ophioglossum azoricum в Україні потребує детальніших досліджень. Інші види родини залишаються рідкісними в Україні; наразі існує лише два підтверджених місцезростання B. virginianum, та сім B. matricariifolium. Кількість популяцій B. multifidum, B. lunaria та Ophioglossum vulgatum скоротилася в порівнянні до даних 1980 р., особливо у рівнинній частині країни. Ця тенденція супроводжується дуже низькою стабільність добре відомих популяцій – тільки деякі з них збереглися після 1980 до нашого часу. Сучасна охорона видів Ophioglossaceae на території природно-заповідного фонду України є недостатньою необхідно створити низку нових та розширити низку існуючих об’єктів, а також включити Botrychium simplex та Ophioglossum vulgatum до Червоної книги України.
... They all belong to threatened taxa in Ukrainian flora (e.g., Didukh 2009;Parnikoza & Celka 2016). Because of this, studies of different aspects of biology and chorology of Botrychium, and even more widely, the species of Ophioglossaceae, have been conducted in Ukraine for over 10 years (see Parnikoza 2002Parnikoza , 2010Chorney et al. 2004;Parnikoza & Tsukanova 2005;Melnik 2009, Bezsmertna & Heluta 2013Votkalchuk et al. 2014;Parnikoza & Celka 2016). The aim of this work is to provide information on Botrychium simplex, a species not previously identified and listed in the native flora of Ukraine. ...
Article
Full-text available
The work presents the results of herbarium survey that resulted in finding Botrychium simplex E. Hitchc. – a new for the native Ukrainian flora species of the family Ophioglossaceae. A specimen of this taxon was found in the National Herbarium of Ukraine in the M. G. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv (KW) among the specimens of Botrychium lunaria (L.) Sw. originating from the surroundings of Kharkiv. Thus, this finding indicates the most south-eastern locality of B. simplex in Europe found so far.
Book
Full-text available
Охарактеризовано судинні рослини з території Чернівецької області, які занесені до третього видання Червоної книги України. Стосовно кожного виду наведені природоохоронний статус, наукове значення, географічна характеристика, умови місцезростання, причини зміни чисельності, основні характерні риси, заходи з охорони й господарське та ландшафтне значення. Нариси супроводжують ілюстрації та схематичні карти поширення видів. Видання розраховане на ботаніків, екологів, учителів біології, студентів біологічних спеціальностей вузів, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, працівників природоохоронних органів, природокористувачів.
Вищі спорові судинні рослини Чернігівщини (біологія, екологія, поширення, охорона та культура) / За ред
Вищі спорові судинні рослини Чернігівщини (біологія, екологія, поширення, охорона та культура) / За ред. Ю.О. Карпенка. — Чернігів, 2005. — 86 с.
Рослини України під охороною Бернської конвенції
 • Т С Вінніченко
Вінніченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. -К.: Хімджест, 2006. -176 с.
Поширення рідкісних і зникаючих судинних спорових рослин у Волинському Поліссі // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. Біол. науки
 • В П Войтюк
 • І І Кузьмішина
 • Л О Коцун
 • Н З Романюк
 • О О Безсмертна
 • М В Химин
Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Романюк Н.З., Безсмертна О.О., Химин М.В. Поширення рідкісних і зникаючих судинних спорових рослин у Волинському Поліссі // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. Біол. науки. -2008. -3. -С. 186-196.
Види вищих судинних спорових рослин у флорі Рівненської області // Вісн. НУВГП. -Вип. 2(30). -Рівне
 • В О Володимирець
Володимирець В.О. Види вищих судинних спорових рослин у флорі Рівненської області // Вісн. НУВГП. -Вип. 2(30). -Рівне, 2005. -С. 18-31.
Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. -Киев: Наук. думка
 • Ю Д Клеопов
Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. -Киев: Наук. думка, 1990.-352 с.
Нове місцезнаходження видів родини Ophioglossaceae на Харківщині // Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы. Матлы междунар. науч. конф
 • Т В Кучеревська
 • В В Кучеревський
Кучеревська Т.В., Кучеревський В.В. Нове місцезнаходження видів родини Ophioglossaceae на Харківщині // Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы. Матлы междунар. науч. конф. -Харьков, 2004. -С. 65-67.
Рідкісні види папоротеподібних (Polypodiopsida) на межиріччі Десна–Остер
 • О В Лукаш
Лукаш О.В. Рідкісні види папоротеподібних (Polypodiopsida) на межиріччі Десна–Остер // Укр. ботан. журн. — 1997. — 54, № 53. — С. 461—465.
Види роду Botrychium Sw. (Botrychiaceae), рекомендовані для включеня до Червоної книги України: географічне поширення та стан популяції
 • В І Мельник
Мельник В.І. Види роду Botrychium Sw. (Botrychiaceae), рекомендовані для включеня до Червоної книги України: географічне поширення та стан популяції // Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук.зап. — Т. 93. — Біол. та екол. — 2009. — С. 45—53.