Article

Open Journal Systems — wartość dodana czasopisma

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Artykuł ma na celu przedstawienie założeń projektowych, etapów rozwoju i podstawowych korzyści wynikających z wykorzystania systemu do zarządzania treścią (CMS) dla czasopism naukowych — Open Journal Systems. Zawiera zbiór wskazówek i odesłań do źródeł porządkujących wiedzę praktyczną o systemie, przydatną przede wszystkim wydawcom, redaktorom czasopism naukowych oraz pracownikom informacji pełniącym funkcje doradcze w wydawnictwach.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Wyjaśnienie czym jest ten system zob. (Rozkosz, 2014). Analizę cytowań badanych czasopism przeprowadzono z wykorzystaniem programu Publish or Perish bazującego na danych dostarczanych przez wyszukiwarlcę Google Scho­ lar, która z założenia przeszukuje zasoby uznane za naulcowe. ...
... Wyjaśnienie czym jest ten system zob.(Rozkosz, 2014). ...
Article
Full-text available
Purpose/thesis: The author conducted research, which aim was to determine the current status of the development of Open Access Journals specializing in the history, published in the Central European. Approach/methods: The method of implementation of aim of the research was limited to searching in bibliographic databases, using Internet search engines and the search for and analysis of information resources about scientific journals allowing historical subjects, providing online open access articles from at least one complete vintage. Results and conclusions: Studies have shown that bibliographic database cannot be considered as complete and reliable source of information, as they contain important gaps and inaccuracies. Commonly used search engines, Google and Google Scholar are not the reliable suppliers of data on the Web presence of the full text of articles on Central European historiography, which is caused by mistakes made by the editors of magazines. In the development of initiatives consisting of publishing digital versions of either traditional journals, magazines or digital only in Central Europe by far excels Polish historiography. However, the value of some of these initiatives is reduced by technical errors and lack of attention to indexing in bibliographic databases. So far, the accessibility of the Central European historians on the Web does not results in an increase in citation. In addition to problems with indexing by bibliographic databases and search engines Google and Google Scholar, one reason may be the fact that almost half of the respondents prefer the theme regional magazines - general or specialist, which significantly reduces the circle of potentially interested. Interestingly, in the case of more than one of the respondents even publishing periodicals in English does not contribute to an increase in citations. Originality / Cognitive value : The article presents little-known to Polish historians, not even studied by the methodologists of history but today important - aspects of scientific communication in this group of researchers.
Article
Full-text available
CEL/TEZA: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu miejsce udostępniania publikacji wpływa na widoczność dokumentów w wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych oraz pokazanie zmian w widoczności polskich publikacji naukowych, jakie zaszły w latach 2012-2014.KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Badaniem objęto wybrane publikacje, głównie z zakresu informatologii, znajdujące się w różnych typach zasobów (m. in.: repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, stronach internetowych czasopism). Widoczność wyselekcjonowanych dokumentów określono na podstawie możliwości ich odnalezienia w wybranych wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych. Zestawienie wyników badań wykonanych z dwuletnim odstępem czasu umożliwiło pokazanie zmian w widoczności obserwowanych dokumentów. WYNIKI I WNIOSKI: Najlepiej pod względem widoczności wypadły repozytoria i czasopisma na platformie Open Journal Systems. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano wyraźną poprawę widoczności polskich zasobów naukowych. Google powtórzył dobre wyniki z 2012 roku, pozostając liderem, natomiast Bing poprawił indeksowanie i znacznie zbliżył się do niego osiąganymi rezultatami. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Wyniki badań pomogą pracownikom naukowym w wyborze najkorzystniejszych pod względem widoczności miejsc publikowania. Jednocześnie pokazują również, do jakich zasobów są w stanie dotrzeć znane serwisy wyszukiwawcze. Tego typu badania nie były dotąd prowadzone w naszym kraju.
Article
CEL/TEZA: Celem badań było ustalenie aktualnego stanu otwartego dostępu do wyników badań naukowych publikowanych w czasopismach z zakresu historiografii środkowoeuropejskiej. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Metoda badań polegała na przeszukiwaniu bibliograficznych baz danych i wykorzystywaniu wyszukiwarek internetowych oraz na poszukiwaniu i analizowaniu informacji o czasopismach naukowych akceptujących tematy historyczne, a także zapewniających w Internecie otwarty dostęp do artykułów z co najmniej jednego pełnego rocznika. WYNIKI I WNIOSKI: Badania wykazały, że dostępnych środkowoeuropejskim historykom bibliograficznych baz danych nie można uznać za kompletne i wiarygodne źródła informacji o czasopismach naukowych udostępniających artykuły w Internecie na zasadach OA, gdyż zawierają istotne luki i nieścisłości. Powszechnie wykorzystywane wyszukiwarki Google i Google Scholar nie są zaś niezawodnymi dostawcami danych na temat obecności w sieci pełnych tekstów artykułów z zakresu historii, co spowodowane jest błędami popełnianymi przez redakcje czasopism. W rozwoju inicjatyw polegających na publikowaniu bądź to cyfrowych wersji periodyków tradycyjnych, bądź też czasopism tylko cyfrowych w Europie Środkowej zdecydowanie przoduje historiografia polska. Jednakże wartość części z tych inicjatyw jest obniżona przez błędy techniczne i brak dbałości o indeksowanie w bazach bibliograficznych. Dotychczas dostępność prac historyków w sieci nie przekłada się na rozwój naukowej debaty, a nawet na wzrost cytowalności. Obok problemów z indeksowaniem przez bazy bibliograficzne oraz wyszukiwarki Google i Google Scholar, jednym z powodów może być fakt, iż prawie połowa z badanych czasopism preferuje tematykę regionalną - ogólną lub specjalistyczną, co znacznie ogranicza krąg potencjalnie zainteresowanych. Co ciekawe, w przypadku niejednego z badanych periodyków nawet publikowanie po angielsku nie przyczynia się do wzrostu cytowań. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Artykuł prezentuje mało znane polskim historykom, niebadane nawet przez metodologów historii, ale współcześnie istotne aspekty komunikacji naukowej tej grupy badaczy.
Article
W świecie nauki obserwuje się trend związany z otwieraniem dostępu do treści naukowych. Ta tendencja dotyczy również czasopism bibliotekarskich, które mogą być przykładem wdrażania polityki Open Access. Treść publikacji dostępnych w periodykach związanych z informacją naukową i bibliotekoznawstwem jest udostępniana w bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i platformach otwartych czasopism (Open Journal Systems – OJS). Celem przeprowadzonej analizy jest pokazanie sytuacji polskich czasopism bibliotekarskich w kontekście trendów, związanych z otwartym dostępem do pełnych tekstów artykułów zamieszczanych w periodykach naukowych. Badaniem objęto czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, zarejestrowane w bazie Arianta.
Conference Paper
Full-text available
The platforms of scientific journals and the bibliographic databases are essential tools for each researcher. They document the development of scientific research, and – in the context of the formal parametric and evaluation requirements – guarantee the inclusion of individual publications in the scientific communication system. Although the two types of tools have similar tasks, they also have some differences (in the field of creating, functionality, co-operation with digital repositories, accessibility for the potential users). Author tried to indicate the fields and tendencies of both sources mutual permeability, as well as the differences between them.
Article
Full-text available
The article presents the most important changes which have taken place in the journal recently. They concern the new co-publisher, the periodical’s being included in the Academic Platform of Journals, changing to the Open Access formula, adding the digital identifier of the electronic document (DOI), new archival and index bases, introducing metabases and bibliography according to the Chicago style for all articles. The changes mark new trends of the development of Folia Toruniensia. The text briefly presents all the articles published in vol. XVII.
Book
Full-text available
Celem niniejszej zbioru jest włączenie się w dyskusję nad sposobem komunikowania się humanistów z innymi humanistami i naukowcami oraz dostarczenie wyników badań z ilościowej oceny dorobku polskiej humanistyki. Autorzy podjęli się wskazania, w jaki sposób humanistyka wykorzystuje nowy metody upowszechniania wiedzy, jak staje się przedmiotem ilościowej oceny oraz w jaki sposób odbywa się komunikacja wiedzy w humanistyce. Podług tych tematów została skonstruowana trzy częściowa struktura niniejszego zbioru. Punktem odniesienia dla Autorów jest zarówno humanistyka jako obszar wiedzy niezależny od kraju (tzw. światowa humanistyka) oraz humanistyka uprawiana w Polsce. Część pierwsza poświęcona jest otwartym sposobom komunikowania wiedzy, otwartemu dostępowania do publikacji oraz samemu definiowaniu otwartości w nauce. Część druga prezentuje wyniki badań nad ilościową oceną dorobku polskiej humanistyki w perspektywie bibliometrycznej i naukometrycznej. Część trzecia pokazuje, w jaki sposób komunikacja i promocja wiedzy realizowana jest na gruncie nauk humanistycznych.
Article
Full-text available
Systemy zarządzania treścią (ang. content management systems, CMS) to aplikacje sieciowe odpowiedzialne za gromadzenie, zarządzanie i publikowanie różnych typów elektronicznej treści. Celem artykułu jest wskazanie na wybrane CMS typu open source w kontekście ich implementacji w roli platform do realizacji usług i transmisji specjalistycznej treści w zintegrowanej sieci bibliotecznej w obrębie uczelni, tj. w bibliotece głównej oraz w bibliotekach wydziałowych i zakładowych. W polskim piśmiennictwie temat ten poruszany był sporadycznie, a literatura fachowa, która opisuje to zagadnienie, dostępna jest zazwyczaj w języku angielskim. W realizacji celu zastosowano metodę analizy i krytyki literatury, natomiast do zgromadzenia materiału badawczego wykonano kwerendy w bazach bibliograficznych Biblioteki Narodowej, katalogu on-line Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, naukowych bazach danych oraz zasobach internetu dostępnych za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Jak wynika z przeprowadzonych badań, polskie biblioteki uczelniane implementują otwarte oprogramowanie CMS w celu realizacji swych usług, choć nie wszystkie usługi oparte na CMS są w naszym kraju popularne. Content management systems (ang. Content Management Systems, CMS) is a web applications responsible for collecting, managing, and publishing various types of electronic content. The purpose of this article is to indicate the selected CMS open source in the context of their implementation as a platform for service delivery and transmission specialist content in an integrated library network within the academy. In Polish literature this subject was moved occasionally, and literature that describes this issue, is generally available in English. In pursuing the applied method of analysis and criticism of literature, and to gather research material made queries in bibliographic databases of the National Library, the online catalog of the Nicolaus Copernicus University Library, scientific databases and Internet resources available through Google search. As is clear from the research Polish academic libraries implement open source CMS in order to carry out their services, although not all services based on CMS are popular in our country.
Article
Full-text available
Purpose – To provide an insider's review of the journal management and publishing software, Open Journal Systems (OJS), from the Public Knowledge Project, which the author directs at the University of British Columbia. Design/methodology/approach – The paper outlines the history, development, and features of OJS, including some of the experimental aspects, as well as early research results and work underway, on which it is based. Findings – OJS (http://pkp.sfu.ca/ojs) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online, which can reduce publishing costs compared to print and other traditional publishing processes. It is a highly flexible editor‐operated journal management and publishing system that can be downloaded for free and installed on a local web server. Originality/value – OJS has been designed to reduce the time and energy devoted to the clerical and managerial tasks associated with editing a journal, while improving the record keeping and efficiency of editorial processes. It seeks to improve the scholarly and public quality of journal publishing through a number of innovations, from making journal policies more transparent to improving indexing.
Chapter
This chapter describes how the Public Knowledge Project, a collective of academics, librarians, and technical genies, has been, since 1998, building open source software (free) publishing platforms that create an alternative path to commercial and subscription-based routes to scholarly communication. It sets out how its various website platforms, including Open Journal Systems, Open Conference Systems, and, recently, Open Monograph Press, provide a guided path through the editorial workflow of submission, review, editing, publishing and indexing. Thousands of faculty members around the world are now using the software to publish independent journals on a peer-reviewed and Open Access basis, greatly increasing the public and global contribution of research and scholarship.
Wokół czasopism naukowych Ar t ykuł 78Journal of Power Technologies http
 • Ebib Biulet Yn
Biulet yn EBIB, nr 4 (149)/2014, Wokół czasopism naukowych Ar t ykuł 78.Journal of Power Technologies http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT 79.Journal of Transfusion Medicine http://czasopisma.viamedica.pl/jtm 80.Kardiologia Inwazyjna http://czasopisma.viamedica.pl/ki
Uncommon Culture http://uncommonculture.org 139
 • Udar Mózgu
 • Problemy Interdyscyplinarne Http
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne http://czasopisma.viamedica.pl/um 138. Uncommon Culture http://uncommonculture.org 139. Volumina Jurassica http://voluminajurassica.org 140. Wiadomości Matematyczne http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne
The Journals of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences https
 • Iss Pas
ISS PAS Journals: The Journals of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences https://ispan.waw.pl/journals/index.php/index
 • Dostępny W
Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/article/view/112. 17 MALEŃCZUK, T. Open Journal Systems. Biuletyn EBIB [on-line] 2002, nr 3 (32) [dostęp 10.04.2014].
The Essentials of OJS [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: https://pkp.sfu.ca
 • Public Knowledge
 • Project
Public Knowledge Project. The Essentials of OJS [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: https://pkp.sfu.ca/wp-content/uploads/2014/04/OJS-Brochure.pdf.
Public Knowledge Project [dostęp 30
 • Ojs Languages
OJS Languages [on-line]. Public Knowledge Project [dostęp 30.04.2014]. http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs- languages.
Open Journal Systems: skrócona instrukcja dla recenzenta
 • J Willinsky
 • In
WILLINSKY, J. i in. Open Journal Systems: skrócona instrukcja dla recenzenta [on-line]. 2010 [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/resources/userguides/OJS-Instrukcja_recenzenci.pdf.
Chirurgia Polska " zamieszczonego na platformie Via Medica Czasopisma
 • Strona Czasopisma
Strona czasopisma " Chirurgia Polska " zamieszczonego na platformie Via Medica Czasopisma [on-line], [dostęp 30.04.2014]. Dostępny w: http://czasopisma.viamedica.pl/cp/about/index
Problemy Pielęgniarstwa http Przegląd Prawa Ochrony Środowiska http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PPOS 117. Psychiatria http://czasopisma.viamedica.pl/psy 118 Rocznik Ochrona Środowiska http://ros.edu.pl/index Rocznik Przekładoznawczy http
 • Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego W Krakowie Http
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie http://praceskng.up.krakow.pl 111. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PBPS 112. Problemy Ekologii Krajobrazu http://paek.ukw.edu.pl/pek/index.php/PEK 113. Problemy Pielęgniarstwa http://czasopisma.viamedica.pl/pp 114. Przedsiębiorczość — Edukacja http://p-e.up.krakow.pl 115. Przegląd Badań Edukacyjnych http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PBE 116. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PPOS 117. Psychiatria http://czasopisma.viamedica.pl/psy 118. Rocznik Ochrona Środowiska http://ros.edu.pl/index.php/RO 119. Rocznik Przekładoznawczy http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/RP 120. Schulz/Forum http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/schulz 121. Scientia et Fides http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/SetF 122. Seksuologia Polska http://czasopisma.viamedica.pl/sp 123. Sensus Historiae http://sensushistoriae.epigram.eu 124. Studia de Cultura http://annalesgeo.up.krakow.pl/index.php/sdc 125. Studia Humanistyczne AGH http://journals.agh.edu.pl/human 126. Studia Iuridica Toruniensia http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/SIT 127. Studia z Historii Filozofii http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/szhf 128. Sztuka Edycji http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji 129. Tamara Journal for Critical Organization Inquiry http://tamarajournal.com 130. Teologia i Człowiek http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TiCz 131. Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/Tek 132. Theoria et Historia Scientiarum http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/THS 133. Thysanopteron http://biokor.nspace.pl/thysanopteron/index.php/th 134. Toruńskie Studia Bibliologiczne http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TSB 135. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/TSP-W
/index 6. Digital Platform of Polish Geological Journals https
 • Czasopisma Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego Http
Czasopisma Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/index 6. Digital Platform of Polish Geological Journals https://geojournals.pgi.gov.pl
Otwarte czasopisma: zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych
Według Emanuela Kulczyckiego pierwszym polskim czasopismem działającym w OJS jest Acta Societatis Botanicorum Poloniae (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/index) wydawane przez Polskie Towarzystwo Botaniczne. Zob. KULCZYCKI, E. Otwarte czasopisma: zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych [on-line]. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012, s. 50 [dostęp 20.04.2014].
 • Sparc
SPARC. Journal Management Systems [on-line], [dostęp 10.04.2014]. Dostępny w: http://www.sparc.arl.org/resources/publishers/journal-management.
 • T Maleńczuk
MALEŃCZUK, T. Open Journal Systems. Biuletyn EBIB [on-line] 2002, nr 3 (32) [dostęp 10.04.2014]. ISSN 1507-7187. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2009/102/a.php?malenczuk.
Journal Systems (OJS) -cyfrowa infrastruktura czasopisma naukowego w internecie
 • M Wilkowski
WILKOWSKI, M. Open Journal Systems (OJS) -cyfrowa infrastruktura czasopisma naukowego w internecie. Historia i Media [on-line], [dostęp 10.04.2014].
Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: informator dla polskich wydawców uczelnianych
 • B Bednarek-Michalska
BEDNAREK-MICHALSKA, B. Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: informator dla polskich wydawców uczelnianych [on-line]. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012 [dostęp 20.04.2014].
Welcome to Postcolonial Text
 • R Mendis
MENDIS, R. Welcome to Postcolonial Text. Postcolonial Text [on-line] 2004, Vol. 1, No 1 [dostęp 10.04.2014]. ISSN 1705-9100. Dostępny w: http://postcolonial.org/index.php/pct/article/view/361/807.
The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship
 • J Willinksy
WILLINKSY, J. The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. Massachusetts Institute of Technology, 2006.
Wokół czasopism naukowych Ar t ykuł 78
Biulet yn EBIB, nr 4 (149)/2014, Wokół czasopism naukowych Ar t ykuł 78.Journal of Power Technologies http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT 79.Journal of Transfusion Medicine http://czasopisma.viamedica.pl/jtm