BookPDF Available
A preview of the PDF is not available
... Podobne zale?no?ci mo?na odwzorowa? w procesach zarz?dzania projektami informatycznymi [Werewka, Lewicka, Zakrzewska-Bielawska 2012] z zastosowaniem metodyki PMBOK. W metodyce PMBOK [PMI 2013] wyr??niamy sze?? proces?w zarz?dzania ryzykiem; s? nimi: planowanie zarz?dzania ryzykiem , identyfikacja ryzyka, jako?ciowa analiza ryzyka, ilo?ciowa analiza ryzyka, planowanie odpowiedzi na ryzyko oraz monitorowanie i kontrola ryzyka. ...
Article
Full-text available
The aim of the study was to analyze the impact of technical debt on projects goals achievement, considered from the perspective of software developing teams. The investigations are addressed to technical debt accumulation, difficulties related to its service and repaying. The most important stakeholders are identified on which the dechnical debt has an impact or which influence the technical debt accumulation. An interesting issue was to look at the debt from the inside in order to obtain views of members of the software developing teams. In order to obtain all the necessary information, a survey is conducted referred to the members of the software developing teams. The responses obtained from the survey concerns types of technical debt encountered, attitude, knowledge and approach to the debt. The article also shows that the lack of knowledge and awareness related to technical debt in teams affects the technical debt growth. The paper provides, based on SWOT analysis, solutions proposals that are designed to prevent dangerous situations resulting from technical debt.
... Ostatnim etapem jest implementacja strategii, obejmująca jej przełożenie na konkretne programy działania, dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej strategii, ustalenie sposobu kontroli stopnia jej realizacji oraz wskazanie liderów wdrażanych zmian. Innymi słowy, implementacja strategii to uzyskiwanie nowego stanu przedsiębiorstwa w relacji do nowego stanu otoczenia (nowa sytuacja strategiczna) i uzyskiwania nowych osiągnięć [Zakrzewska-Bielawska 2012]. ...
Book
Full-text available
Rozwój regionalny jest zdeterminowany wieloma czynnikami, przede wszystkim pozostaje uzależniony od podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych, które konkurują na rynkach polskim i międzynarodowym. W związku z powyższym bardzo istotną rolę dogrywają w nim osoby zarządzające przedsiębiorstwami, bo to one stają się liderami przemian dokonujących się zarówno w ich przedsiębiorstwach, jak i regionach. Decydujące znaczenie w rozwoju regionalnym mają również otoczenie prawne, system organizacyjny biznesu, dojrzałość strategii politycznej i jakość funkcjonowania władz publicznych wszystkich szczebli, kultura organizacyjna administracji regionalnej promująca sprawne i skuteczne działanie zgodne z wytyczonymi celami unijnymi i krajowymi, wartości ogólnospołeczne, elity polityczne i urzędnicze kierujące działaniami instytucji publicznych. Rozwój regionów może opierać się na dwóch grupach czynników – czynnikach endogenicznych i egzogenicznych. Jest rzeczą bezsporną, że decydujące znaczenie dla długotrwałego, samopodtrzymującego się i względnie stabilnego rozwoju mają czynniki endogeniczne, czynniki egzogeniczne natomiast pełnią rolę pomocniczą i dodatkową [Prusek 2009, s. 61]. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego zawsze stanowiła jeden z najbardziej istotnych obiektów badawczych. Nowym nurtem w tej dziedzinie jest podejście metodologiczne organizujące myślenie strategiczne. Planowanie strategiczne, analiza strategiczna gminy, strategie wojewódzkie, strategie organizacji publicznych stanowią trzon ujęcia, które można określić mianem strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym . Strategie i programy operacyjne rozwoju lokalnego stały się także w Polsce szybko przyswajanym standardem w integracji europejskiej [Klasik 2003, s. 6]. Wśród wymienianych czynników determinujących rozwój regionalny na szczególną uwagę zasługuje rola sterowania regionalnego stanowiącego motywujące, twórcze i kierownicze działania w procesie rozwojowym. Najważniejsze zadania administracji regionalnej stanowią [Seibert 2006, s. 7–8]: motywowanie organizacji i innych zaangażowanych podmiotów do aktywizacji potencjałów regionalnych, tworzenie sieci organizacyjnych ukierunkowanych na programy rozwojowe, kooperacyjne wypracowywanie wspólnych celów rozwojowych, skupianie zasobów regionalnych, opracowanie strategii rozwojowej i stymulowanie jej realizacji przez projekty, co wymaga kooperacji i nowych wzorców przekazywania informacji. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym Rozwój regionalny jest w dużym stopniu zdeterminowany przez jakość zarządzania i kompetencje włodarzy, gdyż to oni zarządzają regionami i to od nich zależy, w jakim stopniu wykorzystają dostępne zasoby. Organizacje, w tym również gminy, aby realizować długookresowe cele, a tym samym się rozwijać, muszą podejmować działania zmierzające do zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Ważnym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST) jest wykorzystanie przez włodarzy odpowiednich metod zarządzania w procesie sterowania rozwojem gmin (wykorzystanie metod portfelowych jest bardzo przydatne w formułowaniu strategii rozwoju JST, gdyż za pomocą tych metod można określić pozycję konkurencyjną gminy oraz wskazać obszary zmian [Gorzelany-Dziadkowiec i Gorzelany-Plesińska 2013]). W literaturze znaleźć można opisy wielu metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, które da się przetransponować do sterowania rozwojem regionalnym. Z tych względów włodarze JST powinni dostrzegać możliwości, które daję sprawdzone metody i techniki zarządzania i wykorzystując je w działaniu zapewnią im rozwój. Z tych względów uzasadniony jest pomysł przetransponowania skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu rozwoju JST. Ten zamiar stanowi cel niniejszej monografii. Celem opracowania jest zatem wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu JST. By zrealizować przedstawiony cel, przyjęto następującą hipotezę badawczą: wykorzystanie metod zarządzania przedsiębiorstwem przez włodarzy JST jest źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a tym samym wpływa na ich rozwój. W następstwie tak brzmiącej hipotezy sformułowane zostały następujące problemy badawcze, rozwiązywane w kolejnych rozdziałach pracy: • Czy wykorzystanie marketingu mix przez JST wpływa na rozwój regionalny? • Czy wykorzystanie systemów ocen okresowych wpływa na efektywność pracy w urzędach samorządowych? • Jak powinna być formułowana strategia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz jakimi analizami winna być poprzedzona? Czy wykorzystanie pomocy unijnych w strategii rozwoju JST poprawia ich konkurencyjność? Wstęp • Czy wykorzystanie rozwiązań idei Smart City wpływa na rozwój regionalny? • Czy system informacji środowiskowej wpływa na rozwój regionalny? Problemy te były rozwiązywane przy zastosowaniu następujących metod badawczych: • kwestionariusze diagnozujące organizacje, • analizy przypadków, • badania ankietowe wśród pracowników urzędów JST, • analiza wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów, • analiza wykorzystania idei Smart City w wybranych miastach na świecie i w Polsce, • analiza wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów oraz rozwiązań idei Smart City w wybranych miastach na świecie i w Polsce. Przedstawione wyżej problemy autorzy zaprezentowali w sześciu rozdziałach niniejszej monografii. W rozdziale 1 przedstawiono rolę marketingu mix w sterowaniu JST. Celem tej części opracowania było wskazanie, że formułowanie strategii marketingowej przez JST ma istotne znaczenie dla ich rozwoju. W rozdziale tym przedstawiono istotę i znaczenie: formułowania strategii marketingowej, zarządzania strategicznego w JST oraz marketingu terytorialnego. Zaprezentowano również elementy marketingu mix oraz dokonano obszernej analizy empirycznej formułowania strategii marketingowej dla miasta Olsztyn, wskazane zostały ponadto obszary wymagające zmiany. W rozdziale 2 poruszono problematykę efektywności pracy w urzędach JST. Celem tej części opracowania była analiza wykorzystania systemów ocen okresowych pracowników w urzędach JST. Podjęta została próba udowodnienia hipotezy badawczej, że wykorzystanie systemów ocen okresowych wpływa na efektywność pracy w urzędach JST. Uwaga skupiona została na charakterystyce kształtowania systemów ocen pracowników oraz na uwarunkowaniach oceny pracowników w urzędach gminnych. W rozdziale 3 podjęta została problematyka związana z formułowaniem strategii rozwoju na poziomie lokalnym oraz jej oddziaływaniem na rozwój regionalny. W tej części opracowania przyjęto hipotezę, że prawidłowo sformułowana strategia rozwoju gminy wpływa na rozwój regionu oraz jest warunkiem skutecznego zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Dla udowodnienia tej hipotezy przybliżona została problematyka dotycząca zarządzania strategicznego oraz formułowania strategii na gruncie przedsiębiorstwa. Następnie zarządzanie strategiczne zostało przeniesione na samorządy terytorialne. Część empiryczną stanowi bardzo obszerna analiza strategii rozwoju Gmin: Morawica, Daleszyce, Górno i Masłów. W rozdziale 4 poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania unijnych środków pomocowych w realizacji strategii rozwoju gminy. Cel tej części opracowania stanowiła analiza wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów związanych ze strategią rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowane zostały wnioski i zalecenia dla włodarzy gmin. Rozważania rozpoczęto od wskazania istoty i funkcji formułowania strategii rozwoju gminy, następnie dokonano charakterystyki wykorzystania programów unijnych w zarządzaniu rozwojem gminy poprzez projekty, scharakteryzowano również realizowane programy operacyjne. Analiza empiryczna została przeprowadzona na przykładzie gminy Charsznica. W rozdziale 5 przedstawiona została idea Smart City, która jest obecnie uznawana za czołową koncepcję na świecie, jeśli chodzi o wizję rozwoju miast. Stawia sobie ona za cel poprawę jakości życia mieszkańców oraz prosperowania miasta poprzez zrównoważone, zinformatyzowane planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, zarządzanie miastem, gospodarką oraz ograniczonymi zasobami. Celem tej części opracowania było przeanalizowanie rozwiązań już podjętych w ramach idei Smart City w wybranych miastach na świecie oraz w Polsce. Monografię zamyka rozdział dotyczący oceny środowiska naturalnego i jego znaczenia w rozwoju regionalnym. Celem tej części opracowania było wskazanie istoty i uwarunkowań zarządzania środowiskiem. Rozważania przedstawione przez autorów niniejszej monografii wskazały, że wykorzystanie metod zarządzania przedsiębiorstwem przez JST ma bardzo istotne znaczenie dla ich rozwoju. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że twarde elementy zarządzania są w bardzo dużym stopniu wykorzystywane w zarządzaniu JST. Rozwój zasobów ludzkich, w tym oceny okresowe oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, to obszar kulejący w gminach. Z tych względów powinna nastąpić zmiana w postrzeganiu znaczenia czynnika ludzkiego. Zarządzający gminami powinni dostrzec potencjał tkwiący w pracownikach urzędów i wykorzystywać go, bo to on stanowi obecnie niedostrzeżone źródło przewagi konkurencyjnej gmin. Ludzie pracujący w urzędach, ich otwartość, chęć czynienia zmian mogą w bardzo istotnym stopniu wpłynąć na rozwój regionalny. Adresatami niniejszej pracy są osoby zarządzające JST, a także studenci poszukujący informacji o metodach z zakresu sterowania rozwojem regionalnym i podnoszenia konkurencyjności regionów oraz gospodarki przestrzennej.
... Ostatnim etapem jest implementacja strategii, obejmująca jej przełożenie na konkretne programy działania, dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej strategii, ustalenie sposobu kontroli stopnia jej realizacji oraz wskazanie liderów wdrażanych zmian. Innymi słowy, implementacja strategii to uzyskiwanie nowego stanu przedsiębiorstwa w relacji do nowego stanu otoczenia (nowa sytuacja strategiczna) i uzyskiwania nowych osiągnięć [Zakrzewska-Bielawska 2012]. ...
Book
Full-text available
Gorzelany-Plesińska 2013]). W literaturze znaleźć można opisy wielu metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, które da się przetransponować do sterowania rozwojem regionalnym. Z tych względów włodarze JST powinni dostrzegać możliwości, które daję sprawdzone metody i techniki zarządzania i wykorzystując je w działaniu zapewnią im rozwój. Z tych względów uzasadniony jest pomysł przetransponowania skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu rozwoju JST. Ten zamiar stanowi cel niniejszej monografii. Celem opracowania jest zatem wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu JST. By zrealizować przedstawiony cel, przyjęto następującą hipotezę badawczą: wykorzystanie metod zarządzania przedsiębiorstwem przez włodarzy JST jest źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a tym samym wpływa na ich rozwój. W następstwie tak brzmiącej hipotezy sformułowane zostały następujące problemy badawcze, rozwiązywane w kolejnych rozdziałach pracy: • Czy wykorzystanie marketingu mix przez JST wpływa na rozwój regionalny? • Czy wykorzystanie systemów ocen okresowych wpływa na efektywność pracy w urzędach samorządowych? • Jak powinna być formułowana strategia rozwoju regionalnego i lokalnego oraz jakimi analizami winna być poprzedzona? Czy wykorzystanie pomocy unijnych w strategii rozwoju JST poprawia ich konkurencyjność? • Czy wykorzystanie rozwiązań idei Smart City wpływa na rozwój regionalny? • Czy system informacji środowiskowej wpływa na rozwój regionalny? Problemy te były rozwiązywane przy zastosowaniu następujących metod badawczych: • kwestionariusze diagnozujące organizacje, • analizy przypadków, • badania ankietowe wśród pracowników urzędów JST, • analiza wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów, • analiza wykorzystania idei Smart City w wybranych miastach na świecie i w Polsce, • analiza wykorzystania środków unijnych do realizacji projektów oraz rozwiązań idei Smart City w wybranych miastach na świecie i w Polsce.
Article
Full-text available
The HR departments in IT companies usually define for their employees opportunities for promotion or retraining. This results from the goals to adapt workers’ skills to the company requirements on the one hand and the needs to meet the aspirations of employees on the other. The article focuses on the issue of developers transitions to the management positions, in particular that of the project manager. The study examines the issue of employee competencies definitions and careers building in IT companies. The studies resent developers views on the competencies of project managers. The position of IT companies regarding oft skills of software developers and project managers is investigated based on published job offers. In the conclusions some proposals for HR departments and developers are given regarding transition from software developer to project management positions.
Data
Full-text available
CONTENT 1. PIOTR BŁACHUT, IMPLEMENTING CONTINUOUS DELIVERY USING KANBAN METHODOLOGY. 2. WOJCIECH CZURYŁOWSKI, TECHNIQUES AND TOOLS COLLECTION OF PROJECT EXPERIENCE. 3. AGNIESZKA FURMAN, METHODS OF CRYPTOGRAPHY. 4. RAFAŁ GIBAS, THE DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN AND US PATENT REGULATIONS AND THE PATENT STRATEGIES OF IT COMPANIES 5. PIOTR GIBEK, INTRODUCING AGILE ELEMENTS IN FIXED PRICE PROJECTS ENVIRONMENT 6. TOMASZ IDCZAK, IMPLEMENTATION OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO/IEC 27000 FAMILY OF STANDARDS 7. ARTUR JABŁONOWSKI, FROM JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER TO TEAM LEADER AND BEYOND 8. MONIKA JANUS, COMMUNICATION BLOCKERS MANAGEMENT IN BUSINESS SUPPORT TEAMS WORKING IN A GLOBAL CORPORATION 9. MAREK JAROSZ, SERVICE DESK ACCORDING TO ITIL 10. KAROLINA JAWORSKA, MISTAKES IN COMMUNICATION AS A CAUSE OF IT PROJECT’S FAILURE IN CORPORATIONS 11. JOANNA KNAPIK, HOW TO EFFECTIVELY MANAGE THE TEAM 12. OLAF KRAŻEWSKI, APPLICATION OF SELECTED PMBOK AND SCRUM TECHNIQUES AND METHODS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATING KEY LARGE ENTERPRISE IT SYSTEMS PROJECT 13. MARCIN KUCHARSKI, GAMIFICATION IN DEVELOPMENT TEAMS MANAGEMENT 14. MAŁGORZATA KUS, ROLES AND RESPONSIBILITIES OF PROJECT MANAGER VS BUSINESS ANALYST IN IT PROJECTS 15. MICHAŁ LESIAK, LEAN – AGILE: KANBAN METHODOLOGY AND COMPARISON TO SCRUM 16. MATEUSZ PAŁASZ, DYNAMIC APPROACH TO THE PROJECT RISK MANAGEMENT 17. MARIA PAPROCKA, CASE STUDY: AN ATTEMPT TO APPLY THE KANBAN METHOD IN THE WORK OF SUPPORT TEAM 18. KATARZYNA PRZYBYLSKA, PROJECT MANAGEMENT OFFICE IN MULTINATIONAL CORPORATION 19. ARKADIUSZ PRZYBYLSKI, ANALYSIS OF JIRA AS A PROJECT MANAGEMENT SUPPORTING TOOL 20. ALEKSANDER PYZIOŁ, IT PROJECT TRANSITION – ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROJECT MANAGER AND THE TEAM 21. JAN RACHWALIK, USING FIXED-PRICE CONTRACTS IN AGILE PROJECTS 22. JAKUB STEFANIAK, A TECHNICAL PRODUCT OWNER 23. MARCIN SZOT, USAGE OF LEAN MANAGEMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 24. KAMIL TATARA, SCALED AGILE FRAMEWORK 25. KATARZYNA WADAS, SCRUM IN NON ENGINEERING PROJECT 26. PAWEŁ WALKA, VARIATION OF STAKEHOLDERS’ REQUIREMENTS AND IMPACT ON IT PROJECT MANAGEMENT 27. MICHAŁ WĘGRZYN, BUSINESS MODEL CANVAS AND SWOT ANALISIS FOR PROJECT OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A NEW ONLINE POKER PLATFORM 28. MARTA WOCH-CZAJKOWSKA, IMPROVEMENT OF SOFTWARE DEVELOPEMENT MANAGEMENT PROCESS IN COMPANY PROVIDING SERVICES IN LOYALTY PROGRAMS PREPARATION AND SUPPORT 29. KATARZYNA WOJNAR, COMPARISON BETWEEN ISO 21500 AND PMBOK® GUIDE 5TH EDITION. THEORETICAL BACKGROUND AND PRACTICAL USAGE OF ISO 21500 IN IT PROJECTS 30. RAFAŁ WYCISŁO, IMPLEMENTATION THE SCRUM METHODOLOGY IN A MULTI-PROJECT TEAM 31. MARCIN ZWIERZ, ANALYSIS OF APPLICATION SCRUM OF SCRUMS IN LARGE SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM
Book
The book develops the student's understanding of the nature, relevance and importance of creating and sustaining relationships as a strategic resource. It takes a managerial perspective to the study of relationships, from strategy to implementation. The first edition was the first text that comprehensively addressed relationships as a strategic issue, and considering relationships as strategic and as a basis for competition is central to this book. In a nutshell, strategic market relationships is the process of analyzing, formulating and implementing a relationship strategy for an organization.
Article
In the work scaling management of IT processes from the enterprise perspective is considered. Project management must fit and be synchronized with IT governance and different software production activities. It is assumed that the projects executed by the organization can be of different size and complexity. This situation causes that project management is performed in some heterogeneous environment.
Article
Strategy requires multiple definitions to fully appreciate its implications. Accordingly, this article proposes five definitions—strategy as plan, ploy, pattern, position, and perspective—and analyzes how these definitions interrelate.