BookPDF Available

Európai orchideák - Oktatási segédanyag a Debreceni Egyetem kurzusához

Authors:

Abstract and Figures

Az orchideákról szinte mindenki hallott, de azt kevesebben tudják, hogy a magyarul kosborféléknek nevezett képviselőik Európában (és hazánkban is) előfordulnak. E növények lenyűgözik a műkedvelő természetbúvárokat, a természetfotósokat és a kertészeket is. Különleges, kutatókat inspiráló természetüket talán mindenki másénál hívebben fejezik ki Charles DARWIN mottóként idézett szavai. Az orchideák ugyanakkor kedvelt alanyai az evolúciós, ökológiai, virágbiológiai és populációdinamikai kutatásoknak is. Legtöbb fajuk ritka, veszélyez-tetett növény; amelyek védelme, megőrzése lehetetlen azoknak a nemegyszer igen bonyolult kölcsönhatásoknak a megismerése nélkül, amelyek megporzóikhoz, mikorrhiza-partnereikhez kapcsolják őket. A 2011-ben a Kossuth Természettár sorozatban megjelent ‘Magyarország orchideáinak atlasza’ című könyvben részletes összefoglalás található az európai kosborfélék rendszertanáról, biológiájáról és veszélyeztetettségéről, a könyv azonban a benne található rengeteg színes fénykép és az alkalmazott nyomdatechnika, papírminőség miatt olcsónak nem mondható. A mostani szerény kivitelű könyvecske célja az, hogy az érdeklődők, (elsősorban a Debreceni Egyetemen meghirdetett ‘Európai orchideák’ című kurzuson részt vevő egyetemi hallgatók) számára könnyebben hozzáférhetővé tegye ezeket az ismereteket. Tartalom Bevezető ........................................................................................................... 4 Az orchideák filogenetikája és rendszertana ................................................... 5 Az orchideák elterjedése és kialakulása ....................................................................................... 5 Az orchideák rendszerezése ......................................................................................................... 6 A filogenetikai vizsgálatok módszerei és alapfogalmai ............................................................ 8 A hazai orchideák leszármazási viszonyai ................................................................................. 12 Az európai orchideák megporzásbiológiája ................................................... 22 Az európai orchideák főbb megporzási típusai ....................................................................... 24 Önmegporzó fajok ....................................................................................................................... 25 A megporzó rovarokat táplálékkal „jutalmazó” fajok ............................................................ 27 Rovarmegporzású, táplálék ígéretével „megtévesztő” fajok .................................................. 29 Rovarmegporzású, préda-utánzó fajok ..................................................................................... 30 Rovarmegporzású fajok tartálycsapdával ................................................................................. 31 Rovarmegporzású, szexuális úton „megtévesztő” fajok ........................................................ 31 Az európai orchideák életmenete és populációdinamikája ............................ 38 Életciklus és életszakaszok .......................................................................................................... 38 Élettartam ...................................................................................................................................... 42 Virágzásdinamika ......................................................................................................................... 43 A szaporodás költsége ................................................................................................................. 45 Az időjárási tényezők és a termőhely hatása a virágzásra ...................................................... 46 A lappangás ................................................................................................................................... 47 Mikoheterotróf fajok állománydinamikája ............................................................................... 50 Az ivartalan szaporodás .............................................................................................................. 51 Populációszerkezet ....................................................................................................................... 53 Az orchidea-típusú mikorrhiza ....................................................................... 60 A gomba jelenléte az orchideák fejlődése során ....................................................................... 61 Mutualista szimbiózis vagy parazitizmus? ................................................................................. 63 Az orchidea típusú mikorrhizában résztvevő gombacsoportok ............................................ 65 Az orchidea-típusú mikorrhiza specifitása ................................................................................ 70 A magyarországi orchideák fenológiai viszonyai .......................................... 74 A hazai orchideák csoportosítása fenológiai ritmusuk alapján .............................................. 74 Virágzásfenológia ......................................................................................................................... 76 Termésérés és magszórás ........................................................................................................... 78 A klímaváltozás és az orchideák ................................................................................................ 79 Az orchideák hibridjei ................................................................................... 83 Az európai orchideák veszélyeztetettsége és védelme .................................. 88 Az európai orchideák visszaszorulásának mértéke ................................................................. 88 Az élőhelyek elvesztése és átalakulása ...................................................................................... 91 Az európai orchideák és a szálep ............................................................................................... 93 Az orchideák mint a természetvédelem indikátorai és esernyőfajai ..................................... 96 Ajánlott általános irodalom & világháló oldalak ............................................ 100
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Európai orchideák
Oktatási segédanyag
a Debreceni Egyetem kurzusához
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék,
Debrecen
A kötet elkészültét és megjelenését
lehetővé tevő támogatás
A kötet a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése” című kiemelt konvergencia program
keretében, a Szentágothai János Ösztöndíj támogatásával készült. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Európai orchideák


2
3
Szerzők

 
!"
#$
A kötetet lektorálta
#%
Egyes fejezetek lektorai
"
&'$

())
( 
Ajánlott hivatkozás
A teljes kötet esetében:
*+,-
.
/!#
 .!
**01#
"2#
-&/
$ 3456789 )   :
;:
  %%& +<' %.
655))=!#+>?@:>AB:7?B:A4A:7C
Egy fejezet esetében:
!
**01#
" 3456789  :D)E :
!9
*+,-
 .
/!#
.!
**01#
"2
#
-&/
$9):
    ; 
%%& +<' %.  ))9 A5;
?B
ISBN 978-963-473-626-4
FG''
H#I.456B
H%%&+<'%.456B
III9
'J  )9KK:':)K
DOphrys sphegiferaL.6Ophrys lacaitae*F3G8
MI9.%%&+<'%F
%.ID9
+9G<+"3.N8MI'I9$<$'
4
I never was more interested in any subject in all my life than in this of Orchids’.
D
ARWIN
, C. R. (2005): The Autobiography of Charles Darwin. – Barnes & Noble
Publishing, New York. p. 335.
Bevezető
    .   ' F.  
 G ' )'I ) 3  8
IG  <' O<  O'I E'. 
G&P<.)P
   D' GF  Q 
-L!+
  
'    '   'E. <.
'))*<GF.':
 <'R  '. I     
 <<   P.  ).
:))FI
 4566:  & %  F SMagyarország
orchideáinak atlaszaT DO <'  <G   )
G.F'I.<'
    D G)    .
))DI'O<'
F .   II. 3I    
SEurópai orchideákTDO''I8<
GI'
E  <<  <O<I I  
F
 <' D  F  %,(:747K4:66K6:4564:5556
+ &' ( DO  )F  F  )F 
)U'.)#)GD''

 <'     )G. # -I 36>5B;6>@58
F.P665'GF
.456745 
5
Az orchideák filogenetikája és rendszertana
#
-&/
$2
*+,-

'P<FPI
I'<'GFF.GF<4V555:
P3(
-!$+
et al.455V83)<P.
)FPIIGF.
) .  D   '  ID  < GF
8  ' <'  65 W: F  GF 
O  ?5  GF '.    GF  G
<PP%<GP9<PPGF.
I<.
Az orchideák elterjedése és kialakulása
G'';
     )  ; ' D
D 3
-##*-
 6>>58  G F  I
''DI'<'FA5;655'.
GGI.
6V''II3
N*
6>@7.
Q
+-+
et al.455>8)F
EO.  XGY <'<  
D'P ).  <  I FO )
F )F   E GFI G '. F' 
 <') F  I Z O  
 GD  I MF <F  
I 3) ) II F ' <'
)8 G I.   ' G '
G  )FP    ' P ' )
I.   < ')3)D8' F
'D''O'GE
  O D FI D ' ) D'P
). <  G I <' . 
O D G    I F
O.   E F E '. ' 
G '.  ' F <  'E 
GD  <'P   G '' 
)IIR
   4A  665  ' << . D  P<
GD
&<'PGI. PI'.
  G  '  )F   < 
6
&<. 6V;45'' I . Proplebeia dominicana
'O  G)'. '
)   O  . F E
)3-
[-"
et al.455?8GGF)
F )F  ''  '.  Goodyerinae  EF GF
3Meliorchis caribea8D')')PI.'.D
   I  <  ) GF F
)F.GF.'X'Y
':D.
')'I36V;45
'' I8 D' PI '  Goodyerinae  :
 I  +# ' VV  3F I8   V.
  )'I 3E )8 ):O 3)8 GF +#:
D <.     F < II
3X)Y ):O8 '   G <G D
Q   G;I  <G ; ) P I
9  )'I F. Goodyerinae
 ' I  - ' 'I '
)   GD D'9  I  ):O
'.   65V  ' Liliacidites D'  ) ):O
'RD<;665645''IE;
OGD'3Mayoa portugallica8<G<IGI
   '  P<<I \    
+#  ' 3  F G   X] 
8.EI
G<'II'$
 G E \F )F F. D  I .   Goodyerinae
  GF '  I  6V;45  '' I P. 
  Meliorchis     GD 
)<GDEII'.
  F ' F  '  
'      I  < << I '
  &  ' G. '  ?A.V;@7.V  '' I
I P    F <'  & I  
N 3%8  < <    I
3Q
+-+
et al.455>8
Az orchideák rendszerezése
   ; *  ;  )D' 
) 3*
!++1
 6?BV8 D  ' <I I O.
EDO. P' ))GI
FP    3G 8.  
') 3gynostemium8   I )<  F.  F 3labellum8
GI
7
  I  < O <'I  F P<DI 'E
P<D.OPP<.
 :G38 F    <')+
    ) 6;B  G .   
E    GF  G G'  '
<' <P )  .  G'E 38 
' Z O.   G F  GF '. 
'       F   
G  6A45  D .  G ) @@5
3#
%+#
4556:I8<<GF.)
'G<<
 P<.    '    GF )F
)'P<G3%
&N% +
6>A>.
6>@5.
%
N-+
6>>48   +#:)E G'  
.F<'''E'+#:')F
'  3Q
N#
et al. 6>>B8 P.    <
'.G<'&I
O G ' G  F.   
  <  R  3Q
N#
et al. 45558.  .
  ' G F  P
3  :G.  :G. '  I:G8   
<<   3G )8 .  I. 
<I<'EEIF3Q
N#
455A8
'EI.)G)
ID.D)FDF3#
%+#
4556:I8.
   G D ). ' ' 65  3<P 
':G   )G8 P  ):O F 3)8
F.    F  G 38 )
F
P<GI'P<DP3Q
N#
et al.6>>7.
Q
-+
et al. 6>>>8.    F P 3Q
N#
et al.
455B8  G F9 6 )R 4 R B
Q))R7)RV
  < I '   '9 
)   I .  <'  . F 
Q)). D  <G E     )
'368
8
1. ábra. 3G<'F<8'E
'FGGFOD
GGFG)'
G<'P.'F<'E
I.GI'
')<)\
F<P.F'.
A filogenetikai vizsgálatok módszerei és alapfogalmai
 I <  ' )D    I'
' GI    F   Q
* 36?5?;6??@8 GI <'  '.    '
X'Y.I'
   )) ) X'Y GF  
  '  II.    I  ':
'F.'I).P<
G    <  <'I G<<' Q
^36@5>;6@@48F.'D
  GF I '  I' 'EF D ;  
GG E I     6>  E' 
I'.GEFGF'.GF'
9
F; ^ GD'  
I        <D .
I''<G;';F
.   GFI     \ . 
 '   ) E <OF< F )F 
<'P<
 FD' <  .   I 
<P   E   F  ) 
* '.   ''  .  GI I ' 
<II3a priori8.I<
D.   G G  G ^ .  
IF.-^36@57;6@>48GI<
I <  '  P<  
 G U  <D  G'I9   <<
D'D<.')D*
)<I))3XGynandriaY8'
G 38  GG 38  
<'F.')F)D.
  << O 3  8.    <P
<   ' ' 3  F 'P '
'E8 )'D G)'9 I 
G )D    <D . 
<<O.N.<'
 '. F 3 )8 D <. 
G'I<''
 45  <)  I I  G
F <D'  <'  I <
 U  G F   P<<I
O  ' '.     G 
' 'E.    )   <
IG.')F'<''
  'I <I  )  G (
+!
 3455?8  +#
)     EF. <'P  
)D I' 'I < P   9  <<DI
  <D.      '
  I   FI 3 E .
GF8 F G GR '   :
)F:D'F'.
OIIFI
<  ' +    O  G
D  F   : D.  
'G)'GRI
    <'  I F
+#:<D'G.F
10
'I +#:II D <P << 3in vitro8
).  )   3(Q-8 T@5: ' <) <
GF  I'      )  +#:
 <D E.   '  <' '
P)FI<<G'
)DG FP9  .

+)F+#:I  GD'
F.     D)E    . 
  '  +#.  <   I <.
GFIFIF.G
G.I<
+# GI  ' I  .  
F'F..)
 'O ' F.   I << 
'P<U.E''+#:<
  GF < O   3   
8  'O ' <' . 
P<  G  .  P<P GF <<  
+#:<D'DO)P<I
'EF.   < P<  G  ' . 
  ' . ' '  U  I F
+#:P' 'D' .)GF.
  ' R  OI I  .   'D'
 <  ' . D D' .   
D<;GF;
+#:'DOP.
  F D < (. I <PI
'  G.  F'  
 F<D. '9  +#:'
F'GGI<
' )D .   <   +# )E
<D';GI<;O
 '9 GF   +#:'_   I ) )I
)D  < F.  .  D 
+#:'F)))OF<'.
I   I E  +#:
D < .   G ' 
)))D'.I<'<GG
 OF.    \  V5;@5 F
OFP $F .   <) )O. F ) '
<P<'P.
    E <D F  
');;
11
I <' GI GFI )E ' ' P.   F
FP'IOFIG
<'F.)'
 G  I I I .   P<<I
   <'  P   .
   'E '  G &<'P )  
'P  G .     <'' 3
<'8FPI'EFG
.''G)'
U .   P F  G  
F )FG   '9 
 F  )F L N 36>6B;6>?A8 G   +#
) ' I     
I''EFDGG.G<G'
36;B 8 D.  EP< I << '.
 ) I<< 3I  )8 P < <   I
GF3G''8<\.
' ) << I )F < I   <G '.
)G<G)D)FDFGE.
 3D)P8 D) 'P. 
 G: 3E)8.  G  '
3%' )'I . <GD  P (
+!
3455?8 <'I8   <G   \ < 
' F .   \ '   II 3'F 'E
'8G.'PU'
G .    '   \ <  'E
'F.G'PD)E<G
'.\<
'  G.   FI '  ' \ <
G)DI )G <<
II  <  \  G. E G ' 
G)I'E
 . D P  I  )
 D. FFP \
 3)  V      GF '8 
 GF <<I F.  << F  G
. P)G  'P  I  <
G      'I 
O   <.   \  D .
GG<''
F.GG
' F N  \ P.   <G G
\F   < F GF . )G \ P
!Listera.)G9G
12
'FGF.)P3
 Listera 8.     < << I <
F.   G  3Neottia nidus-avis8  
 Listera I    E  G.  
ListeraGF'Neottia:.D)'G.
'  3Neottia8 D)E
'.GF)<\.
 << E.  I     
\)G'PF)F. 
' 3Orchis8R  >   GF
3    F ' GP'8 <. F '
  9     3Anacamptis
pyramidalis8.   G ) 3Neotineamaculata8.   
X'Y3Orchis8 ' P
G9  GF   3Anacamptis8.   )
3Neotinea8.    OP  3Orchis 8  P
3
%+
et al.6>>?8
+P'GD.)GD
DI .  G )F \ .   G 
 \  <I G '   
FD'<-)<GF<
 .    GF G \ G '
N F  FD'<I I . 
I  .  D  G )F FD'
\'D+<G.
 FP      +  G
<GF    3
%+
 455>8 9 68 
   G  GF  48  G I
FIE'F.D'
'    DF G   B8  G I 
E.EE'F.
D .  E \ )P.   GE '
78*I F .
<\ G 3I )8 .
D    F  )D  G V8  G
IE 'F.  F EF 'D. 'EF
<P.D<'FG'I'
 &.    G  P< ' ` 
    '   F. 
FG)
     GF <<  9 D
P<:P<   3Orchis8.   3Anacamptis8   )
3Neotinea8     <   FI
R  FP<  GF <<
13
''.GF<<FI
P<PF.
F.  EFGF P< P<P
.GF<'E'
A hazai orchideák leszármazási viszonyai
 II GF    ' )F D  
 G   .   
)'FP<368G
F.P<P.IF
3)  8 )'I   G I
U..'EF)'I
)   ) F  'DOD.    I 
)<''<'IFIQ))
   GF9   G  <' F 
) )'IF.   ) 3Cypripedium calceolus8    E
)  FP I  <' .
F)):O'*<GF.
 ).  'E  G )F 9  GI
)GF).'<<'GF
G'
I  P     )) 
3
*-0
;
&
-#
 455V8.     IG. <'
GEGF'3Epipogium aphyllum8&GF
  GF     ' .   Gastrodea
 ' < 3-
0
et al. 455@8    GF  GI )
$F.
' P<P.<'DP<'F
3
%+
et al.455V8)P+.'
GFF!F.)348
G Cephalanthera .  P   GF 'E
'  9  Cephalanthera rubra  P<P   . G
'E GF 3C. damasonium  C. longifolium8   <   
<' .  <P  GF  ' F '
G ).   '  ) 
G)'EFI;
G ' ; F Neottia  . 
GF   P<D'  Neottia s. str.  Listera   
NeottiaF 4F9 
<  GF    Listera ovata- ' GF ;  I
G F P<P;  <  Neottia nidus-avis-.
Listera cordata-F.D
P<  Listera:GF   Neottia  P F 
G P<P   G  F .   
14
< D I  )  N. nidus-avis ;  
 <I   G)I E D   ;
 G '  P.  F 'D
<F
' .  <'P '<
. Listera ovata:    <'I   Limodorum
 F.  GF G  G &<PP
GF3L. abortivum8GI
 + I.   )F
EpipactisF&<<P.
 < GFF ' EF.  I P< )
F.<)GF<<
'  G.   P<D  I  ')E
Epipactis helleborine-I)FI)G
.)IGFP.I
 G  GF .   Artrochilium 'O <
   E. palustris  P ) ;  G  
)  ;   'O IIGOI ' GF. 
F    .  '  <)
GF')EGF+P.'
I'.GF;<P
;   ' . '  E. helleborine:) P '
  348  F)
<)   XIGFY ''    < 3 8
 P<P '. )     P 
  ' P  GF < 'E '  
.'GPG
)I))GF)GI
) )'I F  << )    ' '.
 <   <'.   P   D GF 
IG ) D
\. P  . :
)'IFFP<9MalaxisLiparisR'
 )   Hammarbya    .  <'
Q)       : <'
Corallorhiza-GF < EF' FO.   GF 3C. trifida8  

   . ' G )F   
F.'<F+))
)GF.'.
<<'D!Q
.SpiranthesGoodyera')
GF .  <PP :   F   I F
E GF   '    )'
15
 P F' ) GF   N .  )
D. ' DFE P    )'IFP 
<   PI  )'I P I 
).Herminium monorchis:.IGMI:
I
2. ábra. G<'F<GF'G:
G3+8OD<GF
%+
et al.3455V8F
)FE3GI
'8I'E'P
 G  38  <' D.  
'G)FF.'<
GF )G 'I
%+
et al.36>>?8.
%+
 345568. 
%+
et al. 3455B8. (
-!$+
et al. 36>>?8  )F
FP  G. 
)'I   '   ' . I.  B 
G'  <  '    
 F .      DF  )   <
'E'R<<)FP
'E '  ) P )) F a46 :
 a6@: .   <<  Himantoglossum;Ophrys;Serapias;
Anacamptis'.D <<'
E  Platanthera;Dactylorhiza ;Gymnadenia '.  :
45: < )  Dactylorhiza ;Gymnadenia ' )F <
'.NeotineaP<P.
16
))  O.  ' ) ;  ) P ; I
I F.    <FP FR
 < 3
%+
 455A8    )  3E
8GI<
3. ábraNGF3G<'F<'8'
OD<GF.
%+
et al.3455B8F)F
E3GI'
8I')
17
+   < ' .    
<<  I .     
'I ' 3aI  E8  F  
P''3
%+
et al.6>>?.(
-!$+
et al.
6>>?8.  )F  ' F 3%
0%Q
;
&
*!+
 455@.
%+
 455>8   I ' '    '.
 <P F <   G  )F D
\ GG    <'I ' <'  FI
\''.3Orchis8
  GF 9    GF  P< 
3Anacamptis.Orchis.Neotinea8F.I'

    .  B     
Anacamptis)P  E
)F FR    . .   Orchis
  GF 3A. palustris. A. coriophora. A. morio8 <'  
PAnacamptis pyramidalis:'POrchisIG
GF  '.  D  F Anacamptis    
G.FP<PIP'
 ' I .  E 'E A.palustris
F.GF)'3A. palustris)palustris
) elegans8  Anavamptis pyramidalis G  ;  
P<D;<.
GF ;  ' ; ))    ')F 
 FO ' 3Serapias8.  FP
IO ' D  )  N   <I
'E )  G ) ')F.   F
<)E Ophrys    GF   D  )
XY . )F )   P G
'' FG 3
0
et al. 455@89 I 
  ) XY O. insectifera. IG );
)'I);G
<GF)PFO. apifera:.
<)) F GF  
'G)F.O. fuciflora:GF)\
'I    )'  GI E  
P9     GFE )F.  P FI
 '  GF <<   ' sphegodes:)  
  .   E )  GF <  G<F
   P< '.  < 
3#
-&/
455@8!.IO)
GF9GIF)):G
fuciflora:)  O. fuciflora. D   P<P oestrifera:)
O. oestrifera.'3$
U*0,#
et
18
al.455V8.O. fuciflora)holubyana)')F
 P< 'GFE '  3Himantoglossum8. 
GF9<):)FOH. adriaticum;:
 H. caprinum D     G ) 
 '  .  G  F F  Neotinea
.I'D'B<.Orchis
GF<':
 Neotinea maculata-'.    D)GF'.  Orchis militaris-
   P  ' I '9 
I       I.  I
F  N. maculata F  P <  )
'FEGF .<P   IG N. tridentata: N.
ustulata:UGFIF9F;
FEFE;'F.
) .   << )  3%
*!
et al. 455A8  
.    P<DI . I )I.   I
'EGPP.<P<<I
)O
'3Orchis8FFP'E
'     I    Aceras '
P<    FO O. anthropophora: F. 
 P<  I   G F
<<   P  O   9   
: ' F I E F I 
P.   )'I  O. militaris. O. purpurea  O. simiaR  
'')'.IGF9
 O. mascula) signifera  O.pallens   <'I
)F  :' GF F.   I F
.FG)DFR
 ' 3Orchis8 < 'DOD. 
 I G P  Platanthera  < I N GF
<P   F .  Traunsteineraglobosa    
. <   GF IG E
IG Chamorchisalpina-' 1.      GF 
'P<P.'<R
.  <P ;   ; FI.  
D'.   'D' '  G G P<
'.      <  
I   'E'  3
%+
 455>8 
   \F  F P<PI XEY O
G  .     D G
P)G<<R  .)F
<. ) 3B8 P
 I   Platanthera  F.  P  E 
19
GF.P. chloranthaPbifolia ! F
F.  '3
%+
et al.455>8 
P<  G . ) F GF <.  G F
P<P   ;   ;    
' 'E'F3
%+
455>8
 GFI  E 'I   P)G F <
<9O'.:45:<.
  ))R  Gymnadenia   Dactylorhiza < 
   I )   GF  R 
G'  '. I  . 
G)Gymnadenia densifloraF.
D'<G. conopseaG.
odoratissimaDactylorhizaGFI)
 FI .   F ))' 
 F  P I   '
 I D. incarnata )'.   GF P<D R  <P
    1:) '  3N
-1+
;
+
-#%b-
 455>8  GF P  << P<<I O 
GI.))PGE38
))        GF. ' 
    GF < I' F   Coeloglossum '
<D. viridisRF G )DF GP
'  FF .E O.   
I <I    N 
I  <'I  ' D.
sambucina.G'F'F
)F<GFE D. fuchsii:D. maculata:8F
   D. majalis:;' '   ';
)F.)')FFE).
PF1DI.
' G ) )F  FF .  <'I
   '  I9    
 '.  )  D. fuchsii-maculata  'R 
 E  )     F
'.  ))' )' )F  I D'
GF)II'IIFF
P )    ) 'EF EF I
#)GG
9Ophrys.Himantoglossum, Dactylorhiza.Platanthera
 GymnadeniaP .I 3I8\&:, 
& < . D  G   F
:E)P.
II<II<G'GII.
<  II ' EF GF ' %   
20
E.<II<.
F'.<P'I)'E'R
'G    ) .     )
':'E'G'38
D
Irodalom
%+
.
-

;
N
**!+$#L-%N
.
(

;
#
cU!--**
.
;
N
**!+$#L-%N
.

*
3455V89
(9 + !9 (
-!$+
.


;
Q
-!
.
(
*
;
Q
N#
.

L
;
-
#U##+
. M +
389 $  7 )
3(8;\GU'(.\G))9
7@?;7>V
%+
.
-

;
#
.
&

;
*
U
.
0:&
;
*
U-!
.
-
&
;
M
U*QN-
.
%
;
Q
-!
.
(
;
Q
N#
.L
3455>89))
)) G  Platanthera  39
8))\)G
G Galearis  Platanthera ;  G 
1043B897B6;77V
%+
.
-

;
(
-!$+
.


;
Q
N#
.

L
36>>?89 ( G  
3.8   !%#
d 4 !G ) 
\'')G
;*12966B;676
%+
.
-

3455689 '  G
G ) 9  G  
)  ;  )e
339BB;66>
%+
.
-

;
N
**!+$#L-%N
.
(

;
(
-#%+
.
;
0
!
:
.
*
;
(
-!$+
.


2
Q
N#
.

L3455B89)
'G   N
38 ;   G *
#14296;75
%+
.
-

3455A89N^)
'!`!9
!*0
.
;
**!#
.-$ 389Q\
   ) G ; #!. *
))9@>;665
%+
.-3455>89'GG
) 9   ) G
\ \) '  
 ) ;  )e
41348947B;B6@
Q
-+
.
&

;
Q
N#
.

L
;
L
N!%%+
.

;
&
-#
.
(
;
--**
.

;
*-%
.

;
0
U&L
.
%
;
N
!**#
.
N
;
$
*+
.  36>>>89 
)  G  9 '
G *  d ; 
G86945@;447
Q
N#
.

L
;
Q
-+
.
&
;
N
!**#
.
N
;
--**
.
36>>789+d)G
     !9
(
-!$+
.389(GM
L  QG ; N Ff
#GG.$^))9A6;?B
Q
N#
.

L
;
M
-U+#%!+
.
M
;
Q
-+
.&
3455B8+9
^)G!9
!g+
.
&
L
;
&
**
.
#
(
;
--%%
.
-
*
;
Q
-!
.(  389
 Q'
;
+ N
(.&&))9A>;@>
Q
N#
.

L
;
#
*%!#
.


;
*#%
.
-
$
;
-$+
.

;
*
#
.

N
;
!#N*-
.


et al.
36>>B89(G)9G
dG )* ;
 G    $ 803B89
V4@;V@5
Q
N#
.

L
;
#
*%!#
.


;
#
*%!#
.
(
#
;
-
U**
.
(
;
M
0
.

M
;
N
N+
.
L
N
;
#
U**!+
.
#
;
#(N
.
;
*-0
.

;
&
-#
.
(
;
$
!+!#N
.
%
;
#
0%#
.
&
;
(
!-#
.
Q
3455589 N:'  G 
9   G 
^^ G!9L
!*#+
.
&
*
;
--!#+
.3899#
';
Q#!-.Q^))B;6A
Q
N#
.
L
;
M
0
.
M
;
0
.
#
;
U-!+
.

;
-
h+#%
.
+
;
!#
.
%
et al.
3455A89:
G)9
!9 Q
*UU#
.
%
et al. 389 9
Q)'';
-#
$.Q))9AB;?V
Q
+-+
.
$
;
++!#%-
.

;
*

.  
3455>89G9 
Dendrobium  Earina 39
)8 G +^ " ; 
G9634897AA;7?7
0
.
#
;
%+
.
-

;
M
0
.

M
;
N
L&!+#
.

3455@89
M  '`
(  )   
' )   Ophrys ;
G1019B@V;
754
-##*-
.-*36>>589%+
 G ; N' U' (
Q.*BB4))
21
$
U*0,#
$
;
#
-&/
$
;
*+,-


;
-
U+/0
#
"
;
!
**01#
"
;
*,"#
%
;
-%&
"
3455V89
+  + !%# )  '
G  )G    
Ophrys38;Q'
#479A6;A?
N
-1+
.

;
+
-#%-b
.
#
3455>89 ()
)) G Dactylorhiza incarnata 
38     G $9
).  )G  
GG;G1043B89V4?;V74
*
!++1
.
Q
36?BV89
# i. '  
i  )) ) . .
.;);*'.*
N*
. 36>@789Eoorchis miocaenica';')
  :e ' b.  
e G :M ;   
N3N8129>;
46
*-0
.

;
&
-#
.
-
3455V89
(9
#))!9(
-!$+
.


;
Q
-!
.
(
*
;
Q
N#
.

L
;
-
#U##+
. M + 389
$  7 ) 3(
8;\GU'(.\G)9V46
(
+!
3455?89G< <' 'EF
  4 F'  ; *% <'<
&.)B55))
(
-!$+
.


;
%+
.
-

;
Q
g
.


;
N
(+
.
-
;
Q
N#
.

L
36>>?89
( G  
3.8   !%#
d 6 ! ) 
))GOrchis ;*129@>;
65>
(
-!$+
.


;
Q
-!
.
(
*
;
Q
N#
.

L
;
-
#U##+
. M + 3 ; 455V89 $
 7 ) 3( 8 ;
\GU'(.\G
-
[-"
.
#
-
;
$
-+*
.

;
#
!+$-
.
-

;
-#N**
.
Q
-
;
(
!-Q
.
+

3455?89
G G G^
);+44896574;657V
-
0
.

;
0
$
.
%
;
0
%
.

;
!
L#
.
&
;
N
!+"
.
Q
N
;
M
QQ!
.

;
+M+%
.
(
;
#
*##
.
:
3455>89  !
)^)
)))\))
;G1043B89V>V;A65
#
-&/
$
3455@89!%#''
   3Ophrys *8 
) 3O. fuciflora8 GF)\
 3(8  ;  
%  % :+
(!.:))965A
#
%+#
. ( M 34556:I89 ) (
L  >.  455@ 3   
 ) 8 ;
)9KK^^^K%KK(^
K3G94565665@8
%
&N% +
.  * 36>A>89 M^ )9 
);';.
%
&N% +
.*36>@589GG
G G^ ) 3)8 ; 
-'^46944V;BV>
%
*!
.
&
;
M
0
.

M
;
%+
.
-

3455A89*
GG)^:
G^  :G^ )): G 
)   Neotinea ustulata ;
  G  *#8796B;
4V
%
N-+
.-M36>>489QG)G
G^);-'^58944V;B7@
%
0%Q
.

;
&
*!+
.3455@89 $. )
  ;   G 
' ;  )e  409
V56;V77
22
Az európai orchideák megporzásbiológiája
*+,-

;
/!#
 ;
#
-&/
$
'<IGGPGFI.
   )  <  
FPFPIIGOI)''
) '  D    P<<I )
3)G8GFF+DI'.D<O'))
<I '  < N G <
)'''.<IP''GE
'.G
4. ábra.'F
96;PI)'R4;I)'RB;FR7;')R
V;GP
A kosborvirágok harmonikus szépsége vagy bizarr kinézete, változatos mérete,
színe, illata, szőrözöttsége, feltűnő alakbeli módosulásai mind a megporzást
szolgálják. Az egyes virágalkotórészek magas fokú specializáltsága ellenére a
virág szerkezeti felépítése az egész családon belül egységes. A kosborfélékre két
körbe rendeződő, körönként 3–3 lepellevelet számláló (trimer), kétoldalian
részarányos (zigomorf) virág jellemző (4. ábra). A kétoldali szimmetriáért az
orchideavirág két speciális alkotója, a mézajak (labellum) és a bibeoszlop
(gynostemium) felelős. A mézajak az orchideák belső lepelkörének tagja, mely a
többi lepellevélnél rendszerint nagyobb, valamint eltér azoktól színezetében,
mintázatában és szőrözöttségében. Elsősorban a megporzó rovarok leszállóhelyéül
szolgál és rengeteg különböző módosulata ismeretes. Illattermelő ozmofóráival
csalogathatja a megporzókat, kiöblösödése tartály-csapdaként működhet, vagy
23
csőszerű nyúlványt, úgynevezett. sarkantyút viselhet, melyben nektár gyűlhet
össze. A kosborvirágok másik különleges alkotója a bibeoszlop. Ez a képződmény
a bibe és a rendszerint egy (a papucsajkú orchideák esetében kettő) termékenyítő-
képes porzó összenövése révén keletkezik. A háromosztatú bibének legtöbbször
csak a két oldalsó karéja termékeny (fertilis). A középső, meddő karéj elcsökevé-
nyesedhet vagy az ún. csőröcskévé (rostellum) alakult és ragadós anyagot választ
ki. A termékeny porzó a bibeoszlopba ágyazódik s mindkét portoküregében egy-
egy pollencsomag (pollínium) képződik. A kosborfélék virágpora nem porszerű,
hanem nyálkaanyag révén összetapad. Egyes nemzetségekben a pollínium alapi
vagy csúcsi része a csőröcskén keletkező ragadóstesttel (viscidium), egy közbe-
iktatott nyelecskével (stipes) úgynevezett pollináriumot alkot. A két portokfél két
pollencsomagját tartalmazó pollinárium egyes fajok esetében együtt tapad a
rovarra és így terjed, míg a legtöbb hazai faj esetében a két portokfélben
képződött pollentömeg (hemipollinárium) külön is terjedhet.
1. táblázat. )')EG'D).
(
U*U#
3455V965?8.D'
Jellegcsoport Megporzók Virágszín Illat Táplálék Példa
'
3Cantharophilia8

3'8
<:
  Neottia ovata,
Dactylorhiza
'
3Myophilia8
.
GP
<.

  Herminium,
Malaxis, Liparis,
Hammarbya
G..
D.
'<<:
<
'

'

Anacamptis
coriophora,
Himantoglossum,
Spiranthes,
Epipogium,
Goodyera
.
D.
'<<:
<
  Anacamptis,
Neotinea,
Dactylorhiza
G'
D
  Cephalanthera
rubra, C. longifolia
'
3Melittophilia8

  
3)8
Cypripedium
'  G.
D.
<
.

 Epipactis
'
3Sphingophilia8
 <G I  Platanthera bifolia
FF
)'
3Phalaenophilia8
).

G.
<
  Platanthera
chlorantha
 Gymnadenia )'
3Psychophilia8
))) D'
G'<<
P'
  Anacamptis
pyramidalis
:)
3Pseudocopulation8
:.:
38D

3'O8
\G  Ophrys
24
GF<F)'G
3
-!%%!
455B8<GF)GP3'
G'8F3''G'8').
  ' D II <  .    6@5j:
'<'' +GF;G F'
3Epipogium aphyllum8 ;   ) .  ;   G
I 3Hammarbya paludosa8 ;  'BA5j: ZO.
  ) F<  ')   FI <'
   ).   ') E 
)<I'D)
    ).   ' ))
' '  )   G  ')E GF
 GE .   '     )
GIPF
  ' G)D  PI F   )
<'I.EGFIG)
P<<II)3)EGF8
AB W: E.6A W: E.@W: FE
).BW:))).BW:@W:)
3(
! *
;
#+
 6>AA8  ) G  : GF 
).  '    F 3
N+#+
;
-L+
4557.
N+#+
 6>>A. #
!+$-
;
#
"!
 45558 ! I 
)RCymbidium serratum'OGFDFGF
 3Rattus fulvescens8.  <    ) )  
'3L
+$
et al.455@8
)<')3entomofilia8FGI)
 '       '
G)D.I<<GFI<3koevolúció8
 P<<I GF '  )   
I )GE (   FF 3Dactylorhiza fuchsii8 )
 P<<I    D.  )E 
3Anacamptis coriophora8  ) . . ).   )
) '   U ' GF 3) 
'.'8'')3)8GF
).I)GF)G
N   GP    ' 3<
G'''I8.)')P
) GF  9  )  GF.  '
<) 3Chamorchis alpina8     )
3
U++
;
U++
4565.#
QN!#%*
;
$
*#-
45648
 '  .  ' '
)  )  )F F.  ' 'DO.  
P<<I GF ) I <)) <I  
FO)))3Cypripedium calceolus8
25
  ')  F ' V.4 . \ ) 4B
'3%
-*0
et al.6>>78.OO'3Himantoglossum hircinum8
)6.V>'.GF?'F
OF<))O))E
FF3Dactylorhiza sambucina8')65.>'
 GF 6?A  F      < )
3&
-(M
;
-
++-
455@8
Az európai orchideák főbb megporzási típusai
II<<.')
I  <  F   G  <<<
I< 38 )  )    IG GF
GF  '   Z O.   EF
'E'.'F.
GPP.P<<I'.<<

 ) IG  <  <'I G 
D)''9
68)<IR
48<)R
B8)'EF.P<I.
 B8)D'<I'.
  8)I'.
  8I'.
  8.
 B8)R
 B8\'.
78'E':''
 P<<I )D) 'E ) I I<
EF  :  F  <) I < 
).GFFGP')
IF I <GPI ' '.  
' FI  PR ' 
  ' 3+
!*+
;
L
!*QQ&
 6>>>8 .  
')  GP  IF  ^  G
3
-L!+
6@A49B>83Anacamptis morio8<'ID9
Xláthatjuk az 1860-as évben a szokatlanul hideg és csapadékos időjárás negatív hatását a rovarok
látogatásának gyakoriságára és ebből következően ennek az orchideának a megtermékenyülésére.
Nagyon kevés termés képződött ebben az évbenY  '  <I
IF:GPFI.ID
   GD    E O. 
'
26
  ) )F  ) ')E GF
<).   '  F )  P  
E'OFF3Dactylorhiza sambucina, D. majalis8.'
'O'3Platanthera bifolia8'  D F
%<P<<')EGF'<:
' ) 3geitonogámia8 P 9  ) '
'GG'<'3
)F.  <'I
).  .   ' '  '8 
E FF 3Dactylorhiza sambucina8   OO '
3Himantoglossum hircinum8   ) ' B5 BA
W:FP')F.'A4
?6 W: G I ) )I<  3&
-(M
;
-
++-
455@8
Önmegporzó fajok
  GF  V;45 W: <) 3autogám8 3Q
%*!+$
6>>58.'GF')
  <) GF << ' .  ;  Xha nincs a
szamár is Y'<'';'IG')X'Y.
  .      <)
3GD'<)8<')FG
3N. ovata, N. nidus-avis8.3Limodorum abortivum8.
IIGO3Epipactis palustris8<3Corallorhiza trifida8DO
E'3Ophrys apifera8.'
IE3Eucera, Tetralonia8'DF.)
D'PGF<))
!  GF .  '   .  
')IO<)'3
8   GF ')   P<<I 
.  )  P.    IIGO 3Epipactis
muelleri, E. albensis, E. placentina8.     3viscidium8 ;
GF'))'<D;
GFI%:.+.)<:IIGO3E. tallosii, E. nordeniroum,
E. pontica, E. voethii8    .   ' D
<'IO<I)'DGF.
G 3Cephalanthera damasonium8. 'O IIGO 3Epipactis microphylla8
  ' )). '  GF.   M:IIGO 3Epipactis
futakii8   '   D 3kleisztogámia8.   ')
I
 <)    ') I<I ' 
I'3Q
*##+#
;
&
*0++
455V8)
3Cephalanthera8 GF <P ) .  G  3C. damasonium8
<)  GF   GP GI    ' .
27
  < GF    )  F  
3Ophrys apifera8<)')D3caudicula8;
<. ')E GF I ;  <<.  P 
<<I  caudicula  ' GG.  F. 
<'  )  GP I P N    
F<'.)D
IIGO:GF3Epipactis8<<)')P<<I
O  '. .  ') P
 F' F P    3viscidium8.  
')E GF  )  )  <D. 
GD' <) GF  <'  O<.   
GF)F')EFGP.
)D)<G)))
N <  GP  PF<  ').  D I  ')
 '  F .   ')E
GF )   <<  'O IIGO3Epipactis
microphylla8  '  <)  F  '.
)FD)D.F<''I)<I
3
+%%!
et al.455A8)3Liparis loeselii8<)
IF)3Q
%*!+$
6>@589<PIII
<'
A megporzó rovarokat táplálékkal „jutalmazó” fajok
 ')E <' '  ' ') D 
)' ')) )I
'  F. G) GF
;');F,)G
66.AW:3(
U*U#
455V8+<P
)<'I;')EGD'<);GF'
I9 < FF 3Dactylorhiza viridis8. IIGP' 3Epipactis )) ;
'  <) GF 8. ' 3Gymnadenia ))8. '
3Platanthera ))8. E '' 3Goodyera repens8. GP 3Spiranthes ))8.
)  3Liparis loeselii8.  3Neottia )).8. )E
 3Anacamptis coriophora8. G I 3Hammarbya paludosa8.
3Limodorum abortivum8FF3D. fuchsii8
     '  )  ' 3
M+!
;
L
**
6>@A8')<).
  GFF   P IG 'O FF
3Dactylorhiza majalis8'F3(
U*U#
455V96468
 <' < F 45;?V W:  .  
P<<I '. . \. '. '  
    3
&-
;
&-
 6>?V8 
)''.D..
 < '3(
-Q!*
6>AV89 ) 46;7@
28
W:E DI.   65;?7 W:
GI.D)B5;75W:3(
!#
6>@A8NE
GFFG.P.GGGI
.  P    :   
 ' 3
#&!+
;
*!##
 6>A>8 ,    FI.  
FG.P3
MM-0
et
al. 6>?58  E )II  I  I I
:D)E. D  D      'E
' P:G D)E 3(
-Q!*
 6>A68  '<< IIGO 3E.
atrorubens83Limodorum abortivum8FB46A.>
W:  3P  G.  8. 6> 6@
P<<I '  .  P  65.7A  A.B4
K655:3(
!#
6>@A8
- '  I E EF  
 3Limodorum abortivum8    P ' GE F
F.  65;64  I. ) F.
 D. )   $:P 
3M
!$U!-
;
(
!#
6>>48
 '   GF P   I (  <
' 3Platanthera chlorantha8   ' A;@A k   
)'DO<<<GP.
)'D3#
%(!Q"0l#&
455B8'O
 < ' 3P. bifolia. P. chlorantha8  <.  '
 ' <GP.   ')  '' 
'IFF)F3

;
+
!*##+
455B8D
 I I 'O '  )<<'.   '
< '  )  <D )  '
)).PGI).
IGF )F 'DF. ') GF
F6.?;7:F<')'
  XY  GP <'   ')
F
'GF<<))IIIGF'.
   GF << IG  )F '  <.
G.     I  3Q
*##+#
;
&
*0++
 455A8 N  P ' GF 
 G I  .  ' FI  ) 
<<)3Cucullia umbricata83Q
*##+#
et al.455@8U
GFFOFF3Dactylorhiza fuchsii8EE'
3Gymnadenia conopsea8')
G)FI<P).
 I '  FI  .   )) E
)  '     GF )
DGPP'GF'X
29
Y. I.    3GF. F' ' I8 
') D F [  ) < )D 
) G    'OF  )
'&P<<'I)'I
 .    GF.  ' FF E 
F  I   ) G  ' .
  ID D  '  ) 
)D3L
!-
et al.45558'
FI   ' ' <P  )F 3+
"-
et al. 455V8
D U '   < ' 3Platanthera chlorantha8
) F OF< ) 3Autographa. Macdunnoughia
confusa.Plusia putnami gracilis8)').'
 )  D ) 3$8  GF
)#')3Apamaea monoglypha, A. furva, Autographa
gamma8     3Deilephila elpenor, D. porcellus8 )
3+
!*##+
6>@B9B4V8
Rovarmegporzású, táplálék ígéretével „megtévesztő” fajok
%E   <P P     @555 'I
<'GF.  ) E ' .   )
D)'.<
F.GFI<.ID)
)).FEOI
'  3D8 ' I  )'I  D)
)'P)G'<'
) EF '  F   :G  
'  )  )G '   <'
FD3
-#,&,
et al.455>8
 'I ) F   ' )DF 
Q & #) GG  3Anacamptis morio8 
E FF 3Dactylorhiza sambucina8 ' GF.  
.X:'Y'I3#
(-+$*
6>?B9B8
FF)
3Cephalanthera rubra8.'3Campanula8XY3+
!*##+
6>@B8
<' . '. F      
D'D.FF3epichil8.
)Campanula')
 '  G    
'<'<'I))
FI.IP'<'I3(
U*U#
455V8
#'IGFF.GF
   3Orchis8 GF   G.  P< 3Vicia8,
 3Lathyrus8  )GO (Polygala8  )'I 
30
.DFF3Dactylorhiza8)GP'3Stachys8
F3Pedicularis8F<D
 E << 3Traunsteinera globosa8 ' GOI D
.  I <'.   'GO 3Knautia8. << 3Scabiosa8 
 3Trifolium8 GF ' 3
M+!
 6>@7. 6>@?8  ) 
<'< DF <3Valeriana8 3' Q
!+$*
6>>V9
65B8.  ). . E  E  F.
) GI  3Apis mellifera, Psithyrus sylvestris, Bombus )).8. )
3Proclossiana eunomia, Parnassius mnemosyne, Pieris napi8.E3Volucella bombylans,
Bombylius major, Empis tesselata8F<  3
b%N
6>>7. +
U0-
;
(
U*U#
6>>>.(
U*U#
455V8GFG'I
  U: 3-
#+
;
-%N*%%
6>>68  'F ) G
'  G GF OO   << ) 
<< )    3Trifoliumpratense8   )D' <GP
3
U!**%
et al. 455?8)F<']:GFY)

. I GF  ) 
).    EF G F   6@?V:
D).'I'GF
 )    I .   ' I I )F
D '   P .   I '
3
QcU0+
et al.455>8GOO<.
R    '   '   
<) OOO  G I  < )   
P. 'I 'E GF  U G '  '
 G  <' 9     '.  
GFF'.'E.GOI
P  <' 'E   3
QcU0+
et al. 45548 
G < F.   D  3Orchis purpurea8 
))E'<.<'3
))GPF8.P
' ' <GP3
QcU0+
et al. 45548  )
 G' .    'I '
IGP3Orchis mascula8EFF3Dactylorhiza
sambucina8.''FP
3
QcU0+
et al.455>.
**!U#
45558)D'P<'I
 P .       )   <' I
F'I'3(
*#+%#
:
"
!-++
6>?>8
Rovarmegporzású, préda-utánzó fajok
 )    G .  E O.  
 )D: 3Steveniella satyrioides8 '  
3Paravespula vulgaris, Dolichovespula sylvestris8''>B
W: )  '  F <'.  E F 'I
31
'<< )) <  ' ?@ W:   
3+
"-
6>>V8
 ')E 'O IIGO 3Epipactis helleborine8  
^G.'F.
' 3) 8  P  ' F. ) I' 
3
-L!+
6@A48:DP
G'F'O
 IIGO '   3$*8 . 
.P<''
;;3Vespula germanica.V. vulgaris8.
).)EIIGO'
D.'
.'3
-+
et al.455@8
 G   . XY. )PP )
 '  F  '  IIGO F 
''3Cladosporium8
.) 'FI
 3I  :8 )   
.'3
N*-#
;
*#+
6>>?8 
')<GD3
&U#&
et al.
455V8F.PF
.   E 3F    
)8.    ' '.   E
    E 'P    IIGO
F  D .      )
P. D 'DO < I <  '.  <'' 
)
Rovarmegporzású fajok tartálycsapdával
 )) 3Cypripedium8 F. GOI DO F 
)F)('
  I '.   D.      
) )653;6V8: EE I
I<'I3I893Andrena8.
) 3Nomada8. Q 3Colletes8. N 3Halictus, Lasioglossum8 
 3Osmia83+
!*##+
6>?>.
-+-$
;
N
*
6>>>.
+%+**!
et al.
455>8 P   GF ) G   " 
<'I GF D9 Andrena bucephala. A. haemorrhoa. A. helvola. A.
limata.A. nigroaenea. A. rosae.A. rufula. A. subopaca. Halictus quadricinctus.Osmia rufa.
Nomada fabriciana. )P'I  FGIDP
X))Y.D'F)))I
GDF&).FI'
).<OPIG'II'G)
 FI F IXGY PIG 
32
'EF ) F <<. <'
F  '  ).  )  '. F 
<'II<')D.
Rovarmegporzású, szexuális úton „megtévesztő” fajok
'I)E<P.
' P<<I' )I .  D
D  .  ) )F 'P. <  '
) !P  GF :G  : 3(
! *
;
#+
 6>AA8.  )  65  GF <'  
 3Q
*+
 6>4?. #
%U%!-
 6>?V. 
-#**
;
-+N-%
 6>@B8
) 3  <I P8 )   E 
3Ophrys8GFFI
  GOI F.  ' FP '
.   ' 'P  GF   GOI
  '    F <'  ^ G
G.   ' I  ' X <<<Y
  ) 'I .   ' << ' 
PGF3
-L!+
6@A48
FG(PG.G.
 P< 3Ophrys speculum8 'O GF '   GF 3Dasyscolia
ciliata8 DF F.   )   F
3Q
--+
;
(
U0++
6>6A8I<''.
 '  )   ' I   F 
(: 3(
#%U-
 6>@48. ' F ' X)Y:
3))8 'P 3(
U*U#
 455A8   '  )
IG)G\F' '   D
* 3'8.  3G8  ) 38  
G E:GF ;   .   ;
3N): Scoliidae, Sphecidae, Andrenidae, Colletidae, Anthophoridae, Megachilidae8
)  I'E  F  ' D ) 
F ) 3))8.  < ) P  <'
).   <'I  ' )
3(
U0++
 6>6?. $
M-0
6>4V.
&
U**+-$
 6>A68   GF
) D) )F  ) :9 ' GF.  
)GFF)3cefálikus pszeudokopuláció8.D
)3abdominális pszeudokopuláció83$
M-0
6>4?8
    ) E << )G )  G
3(
U*U#
;
$
Q&
 6>>58.  G 'E <' ' 
GF)G ) I  G O<.  ; ' 
GF'GF';PIG
GF F   )G )  < GF
'F  ) GF  .    GFG
.GF);
33
GF;<GFU
I   F.  )) EF ) . 
<EF.\'3Q
""*!+
;
L
!-
455V8
N  P<<I  \   .  
O.   )) '   '  P<<I
E)<IF
<EF'F.
PGE.
' <<  3
N-+-M-
6>@58  GF
<<IPGF
FF.
I  ''  OGF
P9)GF<<F3(
-#+
;
M
U-N*%
455?8
U F P G  .     I. ;
)<'D;`+.E
O  )  '.  X'PY  < IG GF
).'I`
 ' F   P    )
<<'.P))I'
  ) E DF  '  I
\:GX<'Y<''. D'<D
)F  XG <'Y <'' '  ' 
' <D '  I  D. F '  
3I  I I<<8 )F 'F   ) 
3(
U*U#
 455A8 N    F    FI 
 ) 3&
U**+-$
 6>A68.    ' 
EFD  I'  :) )  ' +
O  . '  ) )F '
P  FO ' I' '   )
P ' )G   3#
QN!#%*
et al. 6>>>8
&P.   ' 'P F   ) I
\ GF'. I.  <    'P
3E D' <'I8 F  GI .   <
) I. D ;     ;  
'P  '    GF:)G  
' 3 I F F F8  
  3  F I<< 8   )
'  GF:)G ) '.   )P .  
G 3(
U*U#
 455A8 b'  .  ) )I
' ) F  .   .   )
 P  I'   . .   
I'
34
-)) '     ' F
3+
*#+
 6>A48.  )  3
0##
et al. 45558.   ':
)G3(
U*U#
455A8  (: FF
))3(
U*U#
et al.6>@B.
0##
et al.
45558.   ) D I<  <  I  '
'.FF'I'
U GF  )) D I
 ''  G 3(
U*U#
 455A8  .   )
G P '. ' ))
:DE'.DG
<' '    G.   . D 
F' D':GPI '.
  :G  )    F.  
 3F   '8   ) 3 ) D8 
  <<.    3 ) I8  
 ' '    Z O.  
<I .  )F )   
'  G  ) X'Y 'F  9  
GF)G ) )     < 
'   G'    P G'F <<
E'E).')'<<
FF'.D')).F3F
'GF8))')
G)I)GF:
)G )GF GF GF< P< GF
P ' 3#
QN!#%*
 455V8   ) )) P<<I
I)P<<IG.D
.  'O. 'IIE
    )) D') 3)8 
G3GF8<<FXPY<
.  E' :
''3#
QN!#%*
455V8
 G '   F    3#
-&/
455@.
0
et al.455>8).)
GF)\PG)P<D<?5GF<<
  'R I. FI  )  GF <_
.GFGFP.
G<FIG)F )D9P<P)
:G.  '  I ' )):G. .
'  :  )F    .    G<F
P  ; GI   F F ;  
GE P<P   G   I.  
GEF.;
; '   EF     
35
'E. )IFDF P;'E
);IGU);
)) I' ; 'EI) '  
GFF''.'G<<
   .    ) I.  I
  P<   GI.  )F  
E'   'EF   )G' F. 
P<'FE<')PX)Y
'E G  F<  O     
)DO)F'
FO'3Serapias8<GF'':
E'DE3'Q
!+$*
6>>V8
*.<)II
   . I ' 
)   '   XY 'E )
  I<  <' .  <   
3
N+#+
;
+
!*##+
 6>>>8  )   'I 
' ' '  .  .  
 ;  )  ) 38 < '
3
N+#+
et al. 4557. #
!%N#+
 455A8     '
<''FU'))
<'  ' GF. . I  P
'.   O'<   <'  F. 
'PG
Irodalom
+%+**!
.

;
N*-$
.
Q
;
Q
-*$-+
.
&
N
!
;
((*c!#%
.
%3455>89(G *T
))3Cypripedium calceolus8#';
\  ' ) ; +
G2794AA;4?B
-!%%!
.
 3455B89 -) ; * 79
>V;>A
0##
.

;
#
QN!#%*
.
M
(
;
(
U*U#
.
N
M
;
*
bM#%%
.
Q
;
N
+##+
.

#
;
!
--
.
M
;
M
-+Q&
.
L 3455589 ' G )'
   \ )'  )
)9 N^  G^:)G ' G
  G )' ` ;
'543A896>>V;455A
&-
.
N
$
;
&-
. ! 36>?V89 # G:
  ):) ' ; !9
$
!*-%
.
*
;
-
+
.(N389Q'G
)   ; U' ( G %\.

#&!+
.
#
!
;
*!##
.Q36>A>89#
 \G \ G  ;
(8966B>;667V
U++
.

;
U++
.
N
3456589 ( G
Chamorchis alpina3*8 -) ^G
M9G G  
)); 423689B;45
-#**
.;
-+N-%
.(36>@B89(
 G    !9
L
!**!#
.

$
;
&
+g
.-; $
!*-%
. N;
-+N-%
. ( 389 ( f@4 ;U' G
(.('.
+%%!
.
(

;
#
$-!
.

;
*
(
-%
.
Q
3455A89
$ )  ) 
Epipactis microphylla 38; G(
-11997B6;7B?
-++
.
;
%
L*
.
-
;
M
-+Q&
.
L
;
N
b*"*-
.
$
;
"
N+$
.
c:N
;
0##
.
3455@89
$:*G(:
N L) G ( ; Q 
1836589?75;?77
Q
%*!+$
.
(

;
Q
%*!+$
.-36>>689  )
G    )  +
;*A96@?;465
36
Q
%*!+$
.
(

36>@589 -:  
Liparis loeselii 3*8 *Q - 38 ; 
%Q1079V4V;V4>
Q
%*!+$
. (  36>>589 :)  
 !9 
-!%%!
.  389 9
'^  ))'  ; % (.
())9646;6V@
Q
*##+#
.
;
&
*0++
.
3455V89(
) 9 G \) ; (G
 6@ L  Q 3 66;67
455V.F;M8))9V?4;V??
Q
*##+#
.
;
&
*0++
.
 3455A89 
 N  Platanthera bifolia  P.
chlorantha; 383689B;4@
Q
*##+#
.
;
$
-+*
.

;
&
*0++
. 
3455@89 Cucullia umbratica *  ) G
(   #:*3%
+8; 403689?B;@7
Q
*+
.  36>4?89 ( G  
Cryptostylis leptochila;+44945;44
Q
--+
.
N
;
(
U0++
.  36>6A89 U \
     ) ; 
#+ TNM1794>;
B6.76;74.@7
Q
""*!+
.
#
;
L
!-
.  3455V89 
'9  ' d G ):
`;%'203>897@?;
7>7
M+!
.  36>@789   ) 
);-'#1594V>;4?@
M+!
.  36>@?89 (    
9 ' G ^  ) !9
-!%%!
.  389  9 '^ 
))' ! ; Q U' (. !
3+^08))9?>;657
M+!
.

;
L
**
. # -  36>@A89 #
\   ) G Dactylorhiza fuchsii. ;
M1789B7B;BV5
-L!+
. Q 36@A489 % ' ' 
^   G  .   
 GG G  ;  .
*
0
. #  ; 
%+
.
-

;
M
0
.

M
;
N
L&!+#
.   3455>89 $  
 ) ^  ) GG
 39 89  '
 &   ^:  
;G1043B897@B;7>V
N*-#
.

&
;
*#+
. 36>>?89%G:^)
  \   )) ` ; M
192944B;44>
N-+-M-
.M36>@589N.()
 '  )e:
;3#G896V;B7
+$*-
. N $  36>4789 # 
(GG  > ; $P .

-+-$
.

;
N
*
.36>>>89)
G  Cypripedium calceolus 38 ;
+ 199BAB;BA?
M
--**
.
*36>@V89 Orchis militaris* G
G!+6A5; G739
676;6VB
M
!$U!-
.

Q
;
(
!#
.#36>>489U
)G)GLimodorum abortivum3*8
#^38;G709B4V;BB6
$
M-0
.   36>4V89 % G G Ophrys
speculum, O. lutea  O. fusca;  G 
3*8639BB;75
$
M-0
.   36>4?89 % G G Ophrys
fusca; G3*8659BV5;BV6
&U#&
.

;
(
-"
.

;
#
%!+!+$-
.

+!*
:
&
L!%L#&
.
;
&

.  3455V89 L 
)  ]Y` + 
 G ))  3*8 Q
38 ; ))  
'-334894>;B@
MM-0
.

Q
;
-!%%!
.
;
&
(L!%"
.N36>?589
#   G  \G \ G
9 ).   :
\ ) ; +^ ( 699 6@?;
6>V
#,&,
.
;
+N#+
.
#

;
m-$+#
. 3455>89
)''(!!M)
(9 M $ #  #)
M  !9 
*Un&
. M 389 (:
' ! # 
Q  ( #) . ;
N))944B;47A
N+#+
.
#

;
-L+
.  3455789 %G G
)T G9^) 
;(#'24496@6;6@@
N+#+
. #  36>>A8  )  #
G ) G Satyrium 38 ; (
#'2039>6;>@
N+#+
.
#
;
+
!*##+
. * 36>>>89 (
'. .   ' G
)' )    ; 
8094A5?:4A6>.6>>>
N+#+
.
#
;
(
%-
.
Q!
;
o
$-+
. 3455789%
GG G    ) ' 
^Anacamptis
morio ; ( - # *   # 2719
@5B;@5>
U!**%
.
+
;
$
+"*"
.


;
(
$
.
(

;
$
!$-
. *   3455?89 ( G 
) G:)' Traunsteinera globosa
389  ) G :)
 ) ; ( # 
'265964B;64>
&
-(M
.

;
-
++-
. # # 3455@89 (:
 G  ^ )'   
'^ G )   
;15597>?;V5@
37
&
U**+-$
.36>A689#Ophrys)
;"GU))3496;B75

.
;
+
!*##+
.
*
3455789
G G G  )9  )
GGG::G)
 Platanthera 38 ;  G
*#8397@6;7>V
+
"-
.   36>>V89 ( G Steveniella
satyrioides 38.  ^) 3N:).
)8Q;*10348965>;
667
(
#%U-
.
$ 36>@489  G '^ G
;-'#1396A>;
6>>
(
U*U#
. N M 3455V89 " e 
 !9 N
389  
;  N
 . Ue:& ))9
>@;675
(
U*U#
. N M 3455A89 '  ; (
 G     )
38 ;  )e 
383489B5B;BVB
(
U*U#
.
N
M
;
$
Q&
. Q 36>>589 ( 
))  G9 '  ):
)38;! G
3997B;?>
(
U*U#
.
N
M
;
$
Q&
.
Q
;
Q&#
. - 36>@B89
  \) 
()'  )
389  *' ' 
' 3). )8  )
)\  #P) ;  
3#G89 ?B;?>
(
-#+
.
N
p
;
M
U-N*%
.
+3455?89).
G);&^(.&^
(
-Q!*
.  # 36>A689 %) G  G
);+^(6094BV;4@6
(
-Q!*
.  # 36>AV89 M  ; (
(.\G;+^0
(
! *
.
' 
*
;
#+
. Q N 36>AA89 
M^9 % (  ' ;
U'G(.
(
U0++
. 36>6?89*G Ophrys)
;#N+G+89A;?
-
-q$U"
:-
*#
.

;
*+"
.

;
Q&-+
.   36>>489 GG G ) .
G^ ).   ' 
GG' ' Gd  Comparettia falcata
38 ;   G  799
655>;656?
-
#+
.

;
-%N*%%
. L 36>>689 b
)  U':-G\ '  
).    G ; 
1449?4;664
#
QN!#%*
.
M(3455V89    G ^9
)  )   ;
+^G923A894VV;4A7
#
QN!#%*
.
M
(
;
0##
.

;
(
U*U#
.
N
M
;
*
bM#%%
.
Q
;
N
+##+
.

#
;
!
--
.
M
;
M
-+Q&
.
L 36>>>89  )  \
^;+3999746;744
#
QN!#%*
.
M
(
;
$
*#-
.
M 3456489 #)G :
) )G G
) ; ) 
12296;>
#
!+$-
.
-

;
#
"!
.345558%)G
Stenorrhynchos lanceolatus 38 * Q -
39 #)8   
;(#'44B9446;44?
#
!%N#+
.  3455A89 (   :
 )   ) ^ 
^^;+^(169976>;7B5
#
(-+$*
. & Q 36?>B89   $
+GP
;M^.
#
-&/
$3455@89!%#''
   3Ophrys *8 
)3O. fuciflora8GF)\
3(8  ;  
%  % :+
(!.65A))
#
%U%!-
. L ( 36>?V89 () 
   ;  
#6>?V944A;4BV
#
%(!Q"0l#&
.
 3455B89 M '  
 G Platanthera chlorantha 3Q8 -
38;G9296;?
%
-*0
.
-
*
;
Q&-+
.

;
"
!-+
.
&
;
Q
*
.
-
+ 3455V89   \
)     '
d9  ) F  ':
G; G*#8496;V7
**!U#
.3455589(:)):'
 G G^  Dactylorhiza maculata
38;M149V?B;V?>
  Q
!+$*
. + 36>>V89   G 
( ; )  ;    
(.-
b%N
.L36>>789eP
' Traunsteinera globosa 3*8 -. . 
+< ; *  e
2636896BB;67@
L
+$
.
0
;
"
N+$
.
0
;
.
g:&
;
+$
.
*
3455@89 % d  )   
) ; + (
)9KKK65656K)455@6@476
L
!-
.

;
Q
""*!+
.
#
;
(
**$-!+
.
$
;
#
*!
.

;
M+!
.
3455589G
 )  ): G 
;9366896>66;6>67
Az európai orchideák életmenete és populációdinamikája
/!#

2
*+,-

  D'P ) F   6A  GG &
$ &P< 'F Q & #)  Q
^G<):)F<IF
  <  ' G  I N M *
U  P< <' I. )) I I.
 I '       I )
QG%'.6>74:
I EF D)E .  'F.   ' OF
  '  <' %  P ) F< 
'GF<FIX'Y<D)
'<<G'. )GF. 
<' XY. F   <' G  I
 F % E ' G G. 
' E.   GF   F
    F ' ' )F 
     O   <GP 
.G.I)).
 P    )) ' 
  .   GF   FP .   
FOI
Életciklus és életszakaszok
 GI FE )) GF  -
%+
 36>A>8  
' <'       ). G
F.G'7
4 ábra. Dactylorhiza fuchsiiG)D
).P<& F
3%
%-+&
455@9?A8.D'
39
G<GF<<PIGPIF
  E      
'  .   '   3   F
 FI.  <' 8 ''.