Thesis

Paatela-Nieminen, M. 2000. On the threshold of Intercultural Alices. Intertextual research on the illustrations of the English Alice in Wonderland and the German Alice im Wunderland in intermedia research in the field of art education. Doctoral thesis in the form of a multimedia on CD. University publication series A 29 (sold out). Helsinki: The University of Art and Design.

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Savva & Telemachou 2016) ja laajasti kulttuuriin liittyen (Hatton 2016) sekä opetuksessa pedagogisena välineenä eri tiedonalojen välillä (Itkonen 2018). Tässä artikkelissa tarkastellaan taidekasvatukseen kehitettyä tekstienvälistä, intertekstuaalista menetelmää (Paatela-Nieminen 1996;2000). Tätä on vuodesta 2001 alkaen laajasti sovellettu taidekasvatuksessa ja erilaisilla taidekasvatuksen, kuvataiteen didaktiikan ja median kursseilla useissa eri yliopistoissa. ...
... Julia Kristeva (1993) esittää Mihail Bahtinin ajatuksia lukutapahtumasta, jossa kirjoittava subjekti, vastaanottaja ja tekstit kohtaavat. Risteyskohdassa on horisontaalinen Kuvio 1. Intertekstuaalinen metodi (Paatela-Nieminen 1996;2000;painossa;Paatela-Nieminen & Itkonen 2017) akseli, dialogi, jossa tekijä kohtaa vastaanottajan, ja vertikaalinen akseli, ambivalenssi, jossa teksti kohtaa aikaisempia tekstejä historiasta, yhteiskunnasta ja maailmasta. Dialogi muodostaa tilan, jossa tekstejä luetaan toisten tekstien läpi, jolloin ne sisältävät loputtomasti jälkiä toisista eri aikoina ja eri kulttuureissa muodostuneista teksteistä. ...
... Intertekstuaalinen metodi (ks. kuvio 1) tuottaa ymmärrystä tekstien välisistä suhteista ja merkityksistä, joita eri kulttuurit, mediat ja subjektit kierrättävät, kehittävät ja luovat uudeksi (Paatela-Nieminen 1996;2000;painossa;Paatela-Nieminen & Itkonen 2017). Intertekstuaalisesta metodista on opetukseen kehitetty toimintamalli, joka tarjoaa avoimen rakenteen merkitysten tuottamiseksi (ks. ...
Chapter
Full-text available
PERUSOPETUKSEN UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN perusteissa monilukutaito pohjautuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksti voi olla eri symbolijärjestelmissä ja niiden yhdistelmissä esimerkiksi visuaalisena, verbaalisena tai auditiivisena. Teksti voi myös ilmetä eri tavoin, muun muassa digitaalisena, painettuna tai puhuttuna. Opetussuunnitelma ei kuitenkaan tarjoa keinoja tekstien välisten merkitysten tuottamiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan taidekasvatukseen kehitettyä intertekstuaalista menetelmää ja sen yhteyttä mediapedagogiikkaan. Tutkimusaineistona on Helsingin yliopiston opettajaksi opiskelevien intertekstuaalisia tulkintoja kuvataiteen kytköksistä kulttuuriin. Opetuksessa kehitettyä mallia ehdotetaan sovellettavaksi monilukutaitoon ja (kuvataiteen)opetukseen. Sen avulla laaja-alaisia tekstejä voidaan tutkia avoimesti sekä tuottaa, tulkita ja luoda uusia merkityksiä taiteen, tieteen, kulttuurin, median ja oppijoiden välisessä pedagogisessa monimerkityksellisessä tilassa.
... A work (of art) under study is understood as text which consists of a methodological field of the textual networks of several sign systems and cultural connections. This offers an infinity of possibilities for the readers to produce plural meanings as well as bringing their unconscious to the open-ended reading process (Paatela-Nieminen, 2000). The broad definition of text (visual, verbal etc.) has also been defined in the Finnish National Core Curriculum (FNCC, 2016, p. 23). ...
... A text develops at the intersection of these two aspects (Kristeva, 1993a, pp. 64-91;Paatela-Nieminen, 2000). Dialogue and ambivalence are parts of intertextuality and refer to the palpability of signs that contain an infinity of possibilities (Kristeva, 1984). ...
... It is my view that we need methods, tools that take into consideration these multiple layers of interpretations. I therefore developed an intertextual art method for intercultural, intermedial and intersubjective art education (Paatela-Nieminen, 2000) which would promote the understanding of plural meanings in different cultures and create new transformations that are in the focus of intercultural teacher training. This way of learning about of design is transcendental because one breaks down an existing scheme and transforms it so that a new situation can be linked in (Illeris, 2009, 13). ...
... I designed an intertextual art method for an open-ended construction of intercultural and intermedial meanings for art education and the arts (Paatela-Nieminen, 2000). It is a tool or a theoretical construction that serves the process of interpretation and signification. ...
Article
Full-text available
This paper appraises design studies as part of teacher education and they are seen here as both a product and a process. Concept design has been applied when teaching the process of designing a product and paying attention to the viewpoint of the customer. However, I argue for the use of the intertextual art method because it offers an intercultural viewpoint for design education and promotes the understanding of plural meanings between cultures. The article presents a case study taken from a teacher student's open-ended intercultural design learning process and a prognosis is made for the future based on this study.
... Mielenkiintoista on seurata, tuleeko metakognitiivisista tiedosta ja taidoista yleistynyttä tietoa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää uusissa lukemistehtävissä ja yleisemminkin ongelmanratkaisutilanteissa. Todennäköisesti ym- Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kielitieteellisiin näkemyksiin intertekstuaalisuuksista, joihin perustuu postmoderniin taidekasvatukseen kehitetty intertekstuaalinen metodi (Paatela-Nieminen 2000). Siinä lähtökohtana on oppijan aktiivinen tutkimustoiminta ja taiteellinen ilmaisu. ...
... An intertextual method for art education in Finland was developed by one of the authors (Paatela-Nieminen, 2000) for understanding and creating pluralities, interculturally, intermedially, and intersubjectively. This means exploring differences and similarities and their textual relations as a space for plural meanings. ...
Article
In art education we need methods for studying works of art and visual culture interculturally because there are many multicultural art classes and little consensus as to how to interpret art in different cultures. In this article my central aim was to apply the intertextual method that I developed in my doctoral thesis for Western art education to explore whether the method would also work from a non-Western point of view. My hypothesis was that it is possible to find local and global differences that arise from selected texts and study them interculturally. As postmodernism calls attention to marginal areas, I applied my method to a form of visual culture that is not well known in the European art education context, the Japanese kamishibai which can be translated as Japanese paper theatre.Based on the results, my study will propose a method for understanding visual culture and the multiple relations - local and global - between different cultures. Japanese paper theatre also offers an interesting potential for using visual and verbal stories in the theory and practice of art education.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.