Article

Hemorrhagic Shock Following Hypoxemia Is Not a Clinical Situation

Zhejiang University, Hang-hsien, Zhejiang Sheng, China
Critical care medicine (Impact Factor: 6.31). 03/2014; 42(3):e242. DOI: 10.1097/CCM.0000000000000017
Source: PubMed
Download full-text

Full-text

Available from: Shou-Yin Jiang, Feb 23, 2014