ArticlePDF Available

Oblivion and Representation: On the Forgotten Meaning of the Oblivion of Being / שכחה וייצוג: על מובנה הנשכח של שכחת ההוויה

Authors:
לֶטנֶמיפ רורד
היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
היווהה תחכש רבדב הנעטה איה רגדייה לש חתפמה תנעטש אוה תועודיה ןמ
הילאמ תנבומ הכ הכפה וז הנעט ,רגדייה ירחאש ןדיעב םלוא .(
Seinsvergessenheit
)
היווהה תחכש םג םויכש המדנש דע ,םידגנתמכ םיכמות ,םינטקכ םילודג ,ויארוק לצא
היווהה תחכש לש הרקחל תדרל הז רמאמ תנווכב .החכש לש דמעמב הנותנ המצע
קודה רשק הרושק היווהה תחכש יכ ,איה הנעטה רקיע .חכשנה הנבומ תא תולדלו
,יגולוטנואה טביההמ קר אל ןנובתהל שי היווהה תחכש לע ,רמולכ .גוצייה תלאשל
לש ותקיז תא ששאל ידכ םג שי וז הנעטב .יגולומטסיפאה טביההמ ,רקיעבו ,םג אלא
.הקיסיפאטמל רגדייה
גשומל תרוסמב הכפה היווהה יכ ,איה 'ןמזו היווה' חתפב תאבומה הנעטה רקיע
תוהמ הרסח איה וזכש רותבו ,רתויב תפרוגה הללכהל ףדרנ םשל הכפה היווהה .קיר
(
genus
) גוסכ היוהיז םע דיב די ךלוה ידוחייה הנבוממ היווהה ןוקיר .המצע לשמ
אוהש המ ירהש :רתויב ההובגה תוילסרבינואל התכיפה םעו ,רתויב ןוילעה שיה
הקיר היווהה .רתויב תוידוחייה רסח םגו רתויב ללוכה םג אוה רתויב ילסרבינואה
היווההש ןוויכמ ,ךפהלו ;רתויב ההובגה תוילסרבינואה איהש ןוויכמ ידוחיי ןבוממ
םע היווהה יוהיז רוקמ .ןבוממ הקיר םג איה ,רתויב ההובגה תוילסרבינואה איה
היהש ,וטסירא לש היגולוטנואב אוה ,רגדייה ןעוט ,רתויב ההובגה תוילסרבינואה
.עדמל תודוסיה תא חינה ךכבו ,םישיה תא גלטקש ןושארה
איה ,רתויב הקירה םג ךכ ךותמו ,רתויב ההובגה תוילסרבינואה איה היווהה םאו
,הרידגהל ךרוצ לכ ןיא םג יכ הרובס תרוסמה ,ךכמ הרתיו .הרדגהל תנתינ יתלב םג
אלל וב רמאנה תא םיניבמו וב םישמתשמ לוכהש רוגש גשומ איה היווההש ןוויכמ
.יטרפה שיה תנבהב הרגשה ךרדב תעלבומ רבכ היווהה לש הנבהה .ףסונ רבסהב ךרוצ
הכפה ,רתסנו םומע רבד הב ואר םינומדקה םיפוסוליפה רשא ,היווההש ,בצמ רצונ ךכ
תלאש הכפה הז ןפואב .ויתודוא לע רוקחל ךרוצ ןיא ללכש וילאמ ןבומ רבדל תרוסמב
1.(
Scheinfrage
) המודמ הלאשל וא ,תרתוימ הלאשל היווהה
,תרוסמה דגנכ רגדייה ןעוט — םיגוסהלכ גוס,רתויב הובגה גוסה — לסרבינוא רותב
רקיע .התחכש הנומט קוידב ןאכ .רתויב ללוכה םא םג ,יטרפ שיכ תנחבנ היווהה
Martin Heidegger, Gesamtausgabe (GA), Frankfurt
:ויבתכלכ תרודהמ יפל םיטטוצמ רגדייה יבתכ
1
am Main: Vittorio Klostermann, 1975
;
Heidegger, Sein und Zeit (1927), GA 2, Klostermann,
1977, pp. 2–5
437
Iyyun 56
(
October 2007
/
ח"סשת ירשת) ו"נ ןויע
לֶטנֶמיפ רורד 438
,רתוי הובג רדסמ שי הניא ילאידרומירפה הנבומב היווהה יכ ,איה רגדייה לש ותנעט
םישיל היווהה ןיב .ירמגל רחא והשמ איה היווהה .םייטרפה םישיה לכ ךס הניא םגו
הז קוידב העמשמ היווהה תחכש .יגולוטנואה לדבהה אוה אלה ,ילקידר לדבה ררוש
.לסרבינואל ,רתויב הלעמה–םר שיל התכיפהו םישיהמ הלש ילקידרה לדבהה ןדבא לש
רומשל שיש לדבה והז ךא .םישיל היווהה ןיב לדבהה תחכש אלא הניא היווהה תחכש
םויקה תועמשמ רוקמו ללכב תועמשמה רוקמ שמשמש אוה ןכש ,רמשמ לכמ וילע
.טרפב ישונאה
לש עדמבו היפוסוליפב האישל העיגהש ,היווהה תחכש ,רגדייה לש ותטישל
תוהמ הצוענ היווהה תלאש לש הליאשב ןכש ,רתויב ןכוסמ רבד איה ,םירשעה האמה
םדאה .ורובע היעב הווהמ היווהה תלאשש דיחיה שיה אוה םדאה .ישונאה םויקה
ץופקל לוכיש דיחיה אוה ,ומשב היווהה םש תא אשונש ימכ 2,(
Da-sein
) םָשׁוֹיה רותב
לש תויטנדנצ–סנרטה איה איה וז הציפק .היווהל םישיהמ ,ירק ,יגולוטנואל יטנואהמ
תחכש .(117 'מע ,םש) ומויקל תועמשמו ךרע קינעמש המ ,ולש רתומה רמולכ ,םדאה
,ולש רתומה תא ונממ תללוש איהש ןוויכמ ישונאה םויקה תוישא לע תמייאמ היווהה
אוה ,השטינ םע רגדייה םיכסמ ,םזיליהינה .םזיליהינה תועורזל ותוא תפחוד ךכבו
לש ירוטסיהה יוטיבכ ,םזיליהינה .ינרדומה ןדיעב תושונאה לע רתויב לודגה םויאה
לבקמה ,םזיליהינה לש הז םויא ביבס .המצע תוינרדומה אלא וניא אוה ,היווהה תחכש
.רגדייה לש תרחואמה תוגהה לש הבור בור תבבוס ,היגולונכטב ויוטיב תא
ריהבמו יתרוסמה היווהה גשומ לע ותרוקיב תא 'ןמזו היווה'ב םנמא שרופ רגדייה
הנבומ דבא קוידב דציכ ריבסמ וניא אוה םלוא ,וב הכורכה תילרוגה החכשה תא
,ללכ ךרדב ,יהוז .לסרבינואל היווהה הכפה קוידב יתמו דציכ ,רמולכ ,ילאידרומירפה
םניאו ,אצומ תדוקנכ היווהה תחכש תא םילבקמה ,ויארוק םיכלוה הבש ךרדה םג
היווהה תחכש לש הרוקמ רבדב הלאשל הנעמ תתל הצורה לכ ךא .הרוקמ רחא םישרוד
יגולומטסיפאה חישל םג אלא ,רגדייה לש יגולוטנואה חישל קר אל שרדיהל ךירצ
דחי םג יגולומטסיפאהו יגולוטנואה הטביהב היווהה תחכש לע יטפוניס טבמ קר .ולש
.הנבומ אולמב הריבסהל לוכי
רגדייה לע הבתכנש תונשרפה לש לטובמ אל קלחמ רדענש אוה הז יטפוניס טבמ
,הסג הללכהב .תולבקתהו תונשרפ לש םילג המכו המכ שי רגדייהל :םינשה ךרואל
איה — (היווה)
Sein
–ו (םש)
Da
:תודרפנ םילימ יתש לשינושל ףירצת הווהמ רשא —
Dasein
הלימה
2
."םויק" עודיכ העמשמ ,הרוגשה תיפוסוליפה התועמשמב .תינמרגה היפוסוליפה ןולימב הרוגש הלימ
רגדייהש שדחה םשה .םדאה לש ומש ןויצ דיקפת תא הל ודעייב התועמשמ תא הנשמ רגדייה םלוא
ותיינפב הצמתמ םדאה תוהמ ,רגדייה לצא :ולש השדחה תוהמה לע השעמל עיבצמ םדאל קינעמ
הז ותוא אוה םדאה ,ךכיפל .היווהה תאירקל תונעיהל ותועמשמ ישונא תויהל .היווהל תיטטס–קאה
ול הקינעמש ימכ ,ומשב היווהה תא אשונש הז םג אוה םדאה .(
Sein
) 'היווה'ל הנופו (
Da
) 'םש' אצמנש
תאישנ תא רמשמ — (וֹיה) 'תויהל' לעופה לש רבעה תרוצתב שמתשמה — ירבעה םוגרתה .ותוהמ תא
.םדאה םשב היווהה םש
439 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
האמה לש םישימחהו םיעבראה תונשמ דחאה .הלאכ םילג ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
לשמל תכייש הז לגל .יטסילאיצנטסיסקא רשקהב רקיעב רגדייה תא ארוקה ,םירשעה
םישישה תונשמ אוה ינשה לגה .גניק הדגמ לש םגו ,הזוקרמ ,ימאק ,רטרס לש םתאירק
םתאירק לשמל תכייש הז לגל .יגולונמונפ רשקהב רקיעב רגדייה תא ארוקה ,ךליאו
לגהש ,ךכב םג רכינ תונשרפה ילגב לדבהה .ןוירמו ןיטרוק לש םגו ,הדירד ,סניול לש
םש ינשה לגה וליאו ,רגדייה לש היגולומטסיפאבו היגולוגאב שגדה תא םש ןושארה
.ולש היגולוטנואבו לדבהה תבשחמב שגדה תא
םדאה ןיב תמייקה הקיזה לע קר אל עיבצהל לוכי היווהה תחכש לע יטפוניס טבמ
הקיז לע םג אלא ,רגדייה לש ויארוק בטימ ודמע רבכ הילעש הקיז ,היווהה תעפוהל
תעלבומה הקיזל רקיעב איה הנווכה .היווהה תחכשל םדאה ןיב תמייקה תעלבומ
ןיבל היווהה לש ילאידרומירפה הנבומ ןדבא רבדב רגדייה לש ותנעט ןיב תמייקה
לוכי רגדייהב קימעמו ףיקמ ןויע .תינרדומה העדותה לש הסיפתה ןונגנמ לע ותרוקיב
.גוצייהתלאשל קודה רשקב הרושק התחכש יכו ,הילאמ החכתשנ אלהיווהה יכ ,תולגל
,רתוי םירחואמ ,רגדייה לש םירחא םיבתכל 'ןמזו היווה'ל רבעמ תונפל שי ךכ םשל
:הז ןבומ דבא ובש עירכמה עגרבו ,היווהה לש ילאידרומירפה הנבומב טורטורפב םינדה
יגולוטנואה טביהה תא ףושחת 'סורדנמיסקנא לש טנמגרפ'בו 'דוסי יגשומ'ב האירקה
.הלש יגולומטסיפאה טביהה תא ףושחת 'השטינ'ב האירקה וליאו ;היווהה תחכש לש
.היווהה תחכש לש ןבומה אולמ תא רומאכ ןתיש אוה דחי םפוריצ
םֶלֶצל חכונה ןיב :תילאידרומירפה הנצסה
הליחת שרדיהל שי,היווהה לש ילאידרומירפהןבומכ ההזמ רגדייהש המלשרדיהל ידכ
העפות ןיב ,רחא חונימב וא ;ותעפוה םצע ןיבל יטרפה שיה ןיב תידוסיה ותנחבהל
הנד תמדקמ :תיעמשמ–וד איה ,רגדייה ןעוט ,(
to on, Sein
) "היווה" הלימה .העפוהל
שי" לש רצה ןבומה תא ןהו ,(א ןבומ) "היווה" לש בחרה ןבומה תא ןה הלימה הללכ
,יטרפה שיה רמולכ ,"הווהש המ" ןיב לדבהה אוה םיינשה ןיב לדבהה .(ב ןבומ) "יטרפ
תא ,"ותויה תא ןנוכמש המ" וא ,"תויהל הזה רבדל ןתונש המ" ןיבל ,(ב ןבומ) רבדה
לדבהל רגדייה לש תואמגודה תחא 3.(א ןבומ) ולש (
die Seindheit
) "תווה"ה םצע
םצע ,שמשה תעפוה םצע :שמשה איה — יגולוטנואה לדבהה אלא וניאש — הז ידוסי
תועטל ףאו ,תיללח–תינמז העפותכ הב ןיחבהל תרשפאמש איה ,התראהו התחירז
ץבוק ןיבש לדבהל תומדל םג ןתינ הז ידוסי לדבה .(107 'מע ,םש) הלולסמ יפוא יבגל
,ץבוקה לש העפוהה תורשפא דוסיב תדמוע הלעפהה תכרעמ :הלעפה תכרעמל בשחמ
.ךסמה לע העיפומ הניא המצע איהש ףא
Heidegger, Einführung in die Metaphysik (1935), GA 40, Klostermann, 1983, pp. 34–35
3
לֶטנֶמיפ רורד 440
אוה שגדה :ירוקמה הנבומב היווהה תא שרפמ רגדייה ובש ןפואל תונפל ןתינ תעכ
אוה ןושארה ביכרה .ונממ הבישו והשלכ בחרמל האיב לש םיביכר השולש תב העונתב
חונימל םאתהב .העפוהה בחרמ אוה ישילשהו ,ותעפוה םצע אוה ינשה ,יטרפה שיה
"תוחכונ" הלימה תא דחיימ אוה העפוהה בחרמב ספות שיהש םוקמל ,רגדייה לש
"החכנה" הלימה תא דחיימ אוה תוחכונה בחרמב שיה תעפוהל .(
Anwesenheit
)
בושחש המ .(
Anwesende
) "חכונ" הלימה תא דחיימ אוה עיפומה שיל .(
Anwesung
)
הכורכ תוחכונה :החכנהל תוחכונ ןיב וא ,העפוהל תוחכונ ןיב רשוק רגדייהש אוה
הלוכי "העפוה" תירבעה הלימה לש תועמשמ–ודה .תוארנ לש בחרמל האיבב ,העפוהב
"העפוה"ה םג תחא הנועבו תעב איה תוחכונה :רגדייה לש ותנווכ תנבהב עייסל ילוא
לש בצמב ןותנ ותויה םגו ,(לעופ םשכ "העפוה") תוחכונל ותאיב לש ןבומב חכונה לש
הנבומב היווהה ,ןכ םא .תוחכונב חכונכ ותייהש ,ירק ,(םצע םשכ "העפוה") "העפוה"
— לדבה לע תתתשומה תיגולוטנוא הנצס רתויו ,"רבד" וא "גשומ" תוחפ איה ירוקמה
ותואב עיפומש המ רשאו ,תוארנ לש בחרמב עיפומ חכונה ובש — יגולוטנואה לדבהה
.ולש החכנהה םג אלא ,חכונה קר וניא בחרמ
תעדלש המ םג איהו ,המודקה תינוויה הבשחמל דוסי תשמשמ וז תיגולוטנוא הנצס
יפוסוליפה ןבומה תא ללוש רגדייה .
aletheia
–ו
phusis
תוינוויה םילימב רמאנ רגדייה
היגולוטנואה תא שרפמ אוה ובש ןפואל הסייגמו ,"עבט"כ
phusis
לש לבוקמה
שרושהמ תרזגנ רשא ,
phusis
הלימה לש ירוקמה ןבומהש ןוכנ :תיסיפאטמ–םדקה
אל
phusis
תא רשוק רגדייה ךא ."ומצע תוכזב דמועה" ,"ומצעל קיפסמה" אוה ,
phu
הנבומש ,
phainesthai
הלימה תרזגנ הז שרושמ .
pha
שרושל םג אלא ,
phu
שרושל קר
יכ ,ןועטל ול תרשפאמ םישרושה ןיב הברקה ."תולגתהל" ,"ףשחיהל" ,"עיפוהל"
רמאנ
phainesthai
–ו
phusis
םהיתורזגנ יתשב םגו םמצע םישרושה ינשב םג
יוליגו הפישח ,העפוהכ ןיבהל שי (
phusis
) חכונה תדימע תא ,רמולכ .רבדה ותוא
,העצפהו העפוה התוא אלל חכונה תוחכונ תא ןיבהל רשפא יא .ולש (
phainesthai
)
4.ולש החכנהה אלל ,רמולכ
חכונה תאיב ,ןכל ."רוא"
phos
הלימה םע יגולומיטא רשק םייקמ םג
pha
שרושה
ולש תוחרדזהה ,רואל ותאבה םג איה חכונה תאיב .הראהו הנירק לש ןבומ םג תאשונ
,
phainomenon
הלימה תא ןיבהל םג שי ובש ןפואה והז .(
Schein
הנכמ רגדייהש המ)
תוחכונה לש רואה ףוחס בחרמב חכונה לש "העפוה"ה וא "החימצ"ה אלא הניא איהש
שיש אלא ,סוסיב רסח וניא "עבט" םע
phusis
יוהיז ,ךכ .הירעו םוריע וב תוהתשההו
םיעיפומש ,
phainomena
–ה ,םיחכונה ללכ אוה "עבט"ה :"יגולונמונפ" ןפואב וניבהל
.תוחכונה לש ראומה בחרמב
.
aletheia
תועמשמה תרה הלימב רגדייה תעדל רמאנש המ םג איה העפוה התוא
וז ,תיפוסוליפ הניחבמ .(
lethe
) "רתסומ" (תיביטבירפ
a
) "אל"ה אוה ילולימה הנבומ
Heidegger, Einführung in die Metaphysik, p. 108
4
441 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
לע"ב .תמאה ןויצל ,וטסיראו ןוטלפא תא םגו ,םיטרקוס–םדקה תא השמישש הלימה
וגוצייל רבדה תמאתהכ תמאל תיתרוסמה הרדגהה דציכ רגדייה הארמ "תמאה תוהמ
דוסיב תחנומה העפוה התוא .
aletheia
–ה בחרמב םדקומה ויוליג לע תתתשומ לכשב
ותעפוה ,חכונה לש תיתימאה העפוהה :"שפוח" םע ההזמ רגדייה המאתהל תורשפאה
תרשפאמש איה וזכש רותבו ,היצקידרפו םוּיִשׁ לכמ ולש שפוחה איה ,אוהש המ רותב
5.ילכשה וגוצייל ותמאתה תא
תא .תוחכונה לש ראומה בחרמב חכונה תעפוה אלא הניא ירוקמה הנבומב תמאה
die
) "הֲעַמה" וא ,(
die Offenheit
) "חותפה" הנכמ רגדייה החכנה לש ףושחה בחרמה
עסשו ץירח לש םינבמ ןיב הענ ורואיתל ותוא תשמשמש הקירופטמה .(
Lichtung
תא וכותב רצוא ראומו יולג בחרמ ותואש ,אוה בושחש המ .עובירו לוגיע לש םינבמל
הרופטמ ילוא אוהחותפ בחרמ ותוא .יגולוטנואהלדבהה תא,החכנהל חכונהןיב לדבהה
יגולוטנואה לדבהה לש החיתפ ןיעמ תוארל רשפא
aletheia
–ה בחרמב ."ומצע" לדבהל
אוה
aletheia
–ה בחרמ .םדאה םגו ,םלועה ,ןמזה ,ללחה רוקמכ שמשמה בחרמ ללכל
ראתל רשפא .םלועל החואי אלש םלוע ארובה עסשה לש ,הָעיִצְּפה לש העצפהה בחרמ
.חכונה אוה ןקחשה :ןורטאיתה לש הרופטמה תועצמאב םג הז בחרמב שחרתמה תא
בחרמ אוה — םירוקרזה רואו המבה ,ךסמה תא ללוכה — ותוארנ תא רשפאמה םוידמה
,רוונסמה םירוקרזה רואב ההוש ,המבה לע עיפומ ןקחשה ,ךסמה תמרה םע .החכנהה
.םיעלקה ירוחאמ לא הרזחב זוגנ להקה תואושת תכיעדו הזחמה םותבו
לש טנמגרפב םג רגדייה תעדל תרמאנ תילאידרומירפ תיגולוטנוא הנצס התוא
ךותמ טנמגרפל רגדייה לש ותונשרפ תא גיצא .םירחא םיחנומב יכ םא ,סורדנמיסקנא
'סורדנמיסקנא לש טנמגרפה':םיעבראה תונש לש היינשהתיצחמהמ םיטסקטינשבןויע
:רגדייה לצא ונושלכו ובתככ טנמגרפה תא איבא הליחת .'דוסי יגשומ'ו
ex on de ê genesis esti tois ousi, kai tên phtoran eis tanta ginesthai kata to chreon didonai /
gar anta dikên kai tisin allêlois tês adikias kata tên tou chronou taxin
:'דוסי יגשומ'ב רגדייה לש םוגרתל םוגרתבו
אב (ההזה ךותל ומכ) הז ךותל ,ולש הבישה םג םשל ההתשמה חכונה לש האיבה האבש ןכיהמ םלוא
דחא לכ םגו ,רדסה ,(ומצע ךותמ) ומצעלשכ חכונש המ ,ועמשמכ וטושפ ,ונשי ;ךרוצה ןפואה ותואב
ןומיזה לש האצקהל םאתהב רדס–יאה לע תורבגתהה ךותמ (הז לכ) ,רחאה ידי–לע (דבוכמ) ךרעומ
6.ןמזה ידיב
Heidegger, “Vom Wesen der Wahrheit” (1930), in Wegmarken, GA 9, Klostermann, 1976,
5
pp. 178–191
.('דוסי יגשומ' ןלהל)
Heidegger, Grundbegriffe (1941), GA 51, Klostermann, 1981, p. 94
6
יִפְל םָנוֹיְלִּכ םַּג םֶהיֵלֲא ,םיָבדַה תוּוַהְתִה םֶהֵּמֶשׁ הֶּלֵא" :טנמגרפל בוקינלוקש לאומש לש םוגרתה ןלהל
,בוקינלוקש לאומש) "ןָמְּזַה רֶס יִפְל םָתִצ–יִא לֶשְּׁב הֶּלֵאְל הֶּלֵא לוּמְגוּ ןיּ םֵה םיִנְתוֹנ יֲהֶשׁ ;בוּיִּחַה
ןלהל .(43 'מע ,1981 ,תומר ,ביבא לת ,'םייטארקוס–םדקה םיפוסוליפה :תינוויה היפוסוליפה תודלות'
לֶטנֶמיפ רורד 442
םילימל רגדייה לש םוגרתה .
phtora
–ו
genesis
— חתפמ תולימ יתשב חתפנ טנמגרפה
תא שיגדמ ,(תכלל
gehen
לעופהמ תורזגנה ,
Entgängnis
–ו
Hervorgang
) ולא
םוגרתה תא םגרתל רשפא ישפוח םוגרתב .ןהיתשב םייקה האיציה/העפוהה ביכרמ
."הביש"ו "האיב" וא ,"האיצי"ו "העפוה" ,"הצוחה הכילה"ו "לא האיב"כ רגדייה לש
"הביש"הו "האיב"הש ,רמאנ טנמגרפה לש ןושארה קלחב ,רגדייה לש ותונשרפ יפל
העונתב םינותנ םתויה אוה םיחכונה תא דחיימש המ .םתוללכב םיחכונל תוכייש
תא רמול תרחא הרוצ םצעב אוה
phusis
–ה ,ךכ .האיציו העפוה לש ,הבישו האיב לש
תוחכונל האיבה תא ,ירק ,סורדנמיסקנא לש טנמגרפב םירמאנה
phtora
–הו
genesis
–ה
.תוחכונה בחרמל ותאיב אלא הניא חכונה "תחימצ" .הנממ הבישה תאו
םיחכונהש םוקמהש רמאנ ,רגדייה ןעוט ,טנמגרפב ?ןכיהל הבישו ןאמ האיב
רגדייה ההזמ הזה "ההז"ה תא .(
tanta
) "ההז"ה אוה םיבש םה וילאשו ונממ םיאב
םיחכונה לש הבישהו האיבה .(
Not
) "ךרוצ"כ תמגרותמה ,
chreon
תינוויה הלימה םע
רושיק תא קדהל ידכ .םתבישו םיחכונה תאיב "רוקמ" אוהש ,
chreon
–ל םאתהב תושענ
,סורדנמיסקנא לש ףסונ טנמגרפב רזענ רגדייה ,היווהה לש םודקה הנבומל
chreon
–ה
:
apeiron
–ו
arche
,תופסונ חתפמ תולימ יתשל וז הלימ ןיב הקיז תמייקתמ ובש
(ê) archê ton onton apeiron
:רגדייה לש םוגרתל םוגרתבו
.(107 'מע) "לובגה לש הייחדה איה ההתשמה חכונה לש הרדסהה"
היווהל ןתוא סחיימ אוהו ,ההז ןבומ רגדייה תעדל שי וללה תויאכראה םילימה שולשל
רחובו ,
principium
–ל
arche
לש רוגשה םוגרתה תא החוד רגדייה .ירוקמה הנבומב
–ל — "הרדסה"כ המגרתל רשפאש הלימ
Verfügung
רותב .
Verfügung
–ל ומגרתל
,םיחכונה תעפוה רוקמ אוה ןושארה ןבומה :הזב הז םירושקה םינבומ השולש שי
arche
ןיב םיחכונה םיהוש ובש "ךוות"ה תחיתפ אוה ינשה ןבומה ."הלחתה" םע ההוזמה
העפוה לש חותפ "בחרמ"ל ךוותה תכיפה אוה ישילשה ןבומה .םתבישל םתאיב
arche
–ה .העבט תא עבוק םגו העפוהה רוקמ תא הווהמ םג
arche
–ה ,ךכ .(109 'מע)
.בחרמל וכפוה ךכבו ,חותפ וקיזחמ ,ותעונתב עיפומ חכונה ובש ךוותה תא חתופ
.(109107 'מע) ללח תאירב לש ןבומ םג שי
arche
–ל ,רמולכ
"אלל" תילולימה התועמשמש ,
apeiron
–ל
arche
ןיב ההזמ רגדייה אבה בלשב
."יפוסניא" ,"לובג רסח" אוה וז הלימל רוגשה שוריפה .(
peras
) "לובג" (תיביטבירפ
a
)
רמאנה תא ורושאל ןיבהל ידכ .רבד רמוא וניא תאז םע ךא ,ןוכנ םנמא הז שוריפ
תא שרפל שיש ךכל ןווכמ רגדייה .
arche
–ב רמאנה רואל ושרפל שי
apeiron
–ב
םנוילכב םיבש םג םה םהילא ,םירבדה ווהתה םהמש וללה" :טנמגרפל לגיפש ןתנ לש םוגרתה םג
ןתנ) "םינמזה–רדס יפ–לע הלא לש םהיתונווע לע הלא םירפכמו ןידה תא םינתונ םהש יפל .חרכהב
.(55 'מע ,1985 ,סנגאמ ,םילשורי ,'הקיתעה הקיתאה תודלות' ,לגיפש
443 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
ןועיט .החכנהה םצעל אלא ,םיחכונה ללכל וא ומצע חכונל אל ףסונ םשכ
apeiron
–ה
.יתישארבה שיל םימודקה תומשה דחא םע
apeiron
לש יתרוסמה יוהיזה דגנ ןווכמ הז
חכונהמ ,היווהל םישיהמ
apeiron
–ה ךויש תטסהל ןווכמ רגדייה לש ינשרפה ץמאמה
רחא רבד םוש אוה ,רגדייה ןעוט ,ולוכ טנמגרפבו וז הלימב רמאנש המ .החכנהל
.(113109 'מע) המצע היווהה רשאמ
.לובגה רסח ,
apeiron
םג אוה ,ותוחכונל חכונה "תייוותה" ,
arche
,הז שוריפ יפל
דימתהל הייטנ שי ,רגדייה ןעוט ,חכונל ?לובגל תוחכונ ןיב הקיזה קוידב יהמ ךא
הלודג הב חכונה תדמתהש לככ רתויב אלמה ןפואב תמשגומ החכנה לכ .ותוחכונב
ההזמה ,הקיסיפאטמה לש דוסיה תחנה וז :תאז רמואש ןושארה וניא רגדייה .רתוי
היפוסוליפה לש אצומה רסוח םע הקיסיפאטמה תדדומתמ ךכב .הדמתהל תוחכונ ןיב
רשפא חכונה תדמתהל .הווהתמש המ אלו הווהש המ אוה חכונה :תיטרקוס–םדקה
חכונה תדמתה ,תישאר :תוחפל תוביס שולשמ תאזו ,"תומצעתה" הלימה תא דחייל
הלודג המצוע רובצי ךכ ותוחכונב דימתי חכונהש לככ :"המצוע" לש תועמשמ תאשונ
,היצקיפיאר רבוע אוהש הז ןבומב "םצעתמ" ותוחכונב דימתמה חכונה ,תינש ;רתוי
וכפהיהב ,תישילש ;הז חנומאשונש תויסיפאטמהתויועמשמה ללש לע,"םצע"ל ךפוהו
.ולש הדמתהה תעיבת לש המשגהה אלא הניאש ,ותוימצעל אבומ אוה םצעל
.הרוצה —
morphe
–ה םג תיתוהמ תוחכונל ,הדמתהה דבלמ יכ ,ףיסוהל ןתינ ךכ לע
ילולימה ןבומה .
eidos
–ה אוה הדמתהכ תוחכונל הקינעמ הקיסיפאטמהש ןושארה םשה
הבש הרוצה ,ירק ,תוחכונל ותאיבב גיצמ חכונהש ,םינפ ,הארמ ,תוזח אוה
eidos
לש
ןהיתשו ,ןה דח
eidos
–ו
morphe
— תוזחו הרוצ ,תיסיפאטמ הניחבמ .עיפומ אוה
,הדמתה אלל תוחכונ ןיאש קר אל ,ךכ 7.הדמתהכ תוחכונל םינוש תומש אלא ןניא
רשקהב ןיבהל שי וזה תינרוצה תוזחה תא .הרוצ אללו תוזח אלל תוחכונ ןיא םגש אלא
.הסיפתל ומצע תא גיצמ חכונה ובש ןפואה ןה ,"םינפ" ,"הרוצ" ,"תוזח" :יטדייא
,םינפו הרוצ ול ויהיש ידכ ,ותוחכונב דימתי חכונהש ידכ :לובגל םיעיגמ ונא ןאכו
,הלבגהב ,םוחיתב חרכהב תברועמ ,תויטדייאה םינפה ,הרוצה .לבגומ תויהל בייח אוה
תעיבת .ולש תוחכונה תורשפאל םג ןאכמו ,חכונה תדמתה תורשפאל יאנת הווהמה
איהש ,ולש הלבגהב םג אלא ,ותרוצבו ותדמתהב קר אל הכורכ חכונה לש תומצעתהה
.ותוהז תא ול הקינעמש
לש טנמגרפבו טרפב
apeiron
הלימב רמאנש המ אל ,רגדייה ןעוט ,הז לבא
הרוצב ותלבגהו חכונה תומצעתהש ,אוה
apeiron
–ב רמאנש המ .ללכב סורדנמיסקנא
genesis
–ה תא הליבגמ הרוצב חכונה תלבגה .החכנהה תורשפא תלבגה העמשמ
תענומ איה ,תישאר :תוביס יתשמ ,הנממ הבישהו תוחכונל האיבה תא ,
phtora
–הו
הביש ןיא ,הביש אלל האיב ןיא :האיבהמ תוחפ אל תוחכונל תיתוהמה ,הבישה תא
Heidegger, Was
,לשמל ,ואר ,
idea
–ל
eidos
,םינפ ,הרוצ ןיב תוהזל רגדייה סחייתמ ובש ןפואה לע
7
heisst Denken? (1951–52), GA 8, Klostermann, 2002, p. 226
לֶטנֶמיפ רורד 444
הבישהו האיבה ףצר תא תערופ איה ,תינש .ןהיתש אלל תוחכונ ןיאו ,האיב אלל
הלבגההו תויפוסה תא תוררוג תומצעתהבש הלבגההו תויפוסה .הנממו תוחכונה לא
הנממ הבישהו תוחכונל האיבהש ידכ .יפוסניא תויהל ותוהממש ,החכנהה ףצר לש
.הדמתה ללכל םיחכונה תומצעתה ידיב לבגות אל איהש חיטבהל שי ,ךשמית
חכונה לש הדמתהה תעיבת :ינמז רשקהב תומצעתהבש הלבגהה תא שרפמ רגדייה
תויפוסניאה .םתוללכב םיחכונה לש החכנהה ףצר תא הליבגמ ךכבו זירט תעקות
תינמזה תויפוסניאה תלבגה ריחמב תינקנ ,ולש הדמתהה ,םצעתמה חכונה לש תינמזה
שי תומצעתהבש הלבגהלש ךכ לע דמוע וניא רגדייה םלוא 8.ללכב החכנהה ףצר לש
חכונל הקינעמש איה תינרוצה הלבגהה :קודה רשק ינמזה ןבומל רושקה ,יללח ןבומ םג
לש תיללחה ותלבגה ,ךכיפל .ותומצעתה תא תרשפאמש איה ,תינמזה ותויפוסניא תא
תדמועש איה ,תינמזה ותויפוסניא תא ,ותדמתה תא תרשפאמה םינפבו הרוצב חכונה
.הבישהו האיבה לש יפוסניאה ףצרה לש תינמזה הלבגהה דוסיב
שי םצעתמה חכונה דימעמש םינפל ,הלבגהב חרכהב הכורכ םינפה תשיכרש ןוויכמ
לש ילילש ןבומ תאשונ חכונה לש הדמתהה תעיבת :"ירקש" ,"ילילש" ,"הנוגמ" ןבומ
קוידב אוה
apeiron
לש ירוקמה ונבומ .םיִנְּפַה תא תוריתסמה םיִנָּפ לש ,םינפ תדמעה
תומצעתה לש ,ילילש ןבומ חרכהב תאשונ הניאש ,הלילש וא ,הייחד ,תודגנתה לש הז
תלילשל תסחייתמ
apeiron
–בש תיביטבירפה
a
–ה .יללחהו ינמזה הנבומב חכונה
תומצעתה ,וז הניחבמ .החכנהה ףצר תא ליבגהל ךכבו םצעתהל חכונה תורשפא
,ירוקמה הנבומב תוחכונה לש (
Unwesen
) תוהמ–יאה איה ,ולש םינפה תדמעה ,חכונה
לש) יללחה לובגה ןוניכ 9.החכנהה תא ,רתויב הל יתוהמה תא הנממ תללוש איה ןכש
חכונה לש תומצעתהה תפיאש תמשגהב ךורכה (החכנהה ףצר לש) ינמזהו (חכונה
ךיישש המ תא הנממ תללושה ,תוחכונה בלל תוחכונה תוהמ–יא לש הרדחה אלא וניא
איה החכנהה .תוחכונל תיתוהמ החכנהה .הנממ הבישהו הילא האיבה תא ,רתויב הל
:ותדמתה לא םצעתמה חכונה לש לובגה תא תוחדל תוחכונה תוהממ ,ןכל .תוחכונה
החכנהה לש תוהמל .תוידימת ללכל החשקתהש תוחכונב אל קוידבו ,ותאיבב קר ותוהמב חכונ חכונה
לש הרדסהה .ידימתה לא תוחשקתהה לש ,המצע הלש תירשפאה תוהמ–יאה לש הייחדה תכייש
.112 'מע ,'דוסי יגשומ'
8
תוחכונה תוהמ םע דחא הנקב הלוע וניא "תוחכונ"ל "תוהמ" תירבעה הלימה ךויש יכ ,ריעהל יואר
9
לש ןבומה ,רגדייה יפל וליאו ,לובגו םוחית רמולכ ,תוהז החינמ תוהמ לכ :ינאירגדייהה הנבומב
,תינמרגבש ,ךכב רתפנ ישוקה רגדייה לצא .םוחיתו הלבגה לכ תייחד לש הז קוידב אוה תוחכונה
רוציי רשפאמש ןפואב ,(
Wesen
) "תוהמ" הלימה תא םג תללוכ (
Anwesenheit
) "תוחכונ" הלימה
die Anwesende
המפוסוליפה תא ,לשמל ;תוחכונל תיתוהמ החכנההש עמתשמ ןהמש תומפוסוליפ
,(
anwesen
) לעופל (
Anwesenheit
) "תוחכונ"ה תכיפה ,םלוא ."חכונ חכונה"כ ןיבהל רשפא
west an...
,ןבומה תא םג הנממ ץלחל םירשפאמ ,וב הלולכה "תוהמ"התא טילבמש ןפואב
an
–ו
wesen
–ל וקוריפו
השעיי ינאירגדייהה הרשקהב "תוהמ" תירבעה הלימב שומישה .ותוהמ תא םישגמ חכונה ותוחכונבש
.וז הרעה רואל אופא
445 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
תוידימתב ,תיפוס תוחכונב החכנהה תורגתסה :ועמשמ ןאכ לובגהשכ,"לובג"ה לש הייחד איה החכנהה
(ילש תושגדהה ;114 'מע ,'דוסי יגשומ') .הרואכל תוחכונ לש
'מע) תוחכונה תוהמ לש "הלצה"ה איה ,
apeiron
–ה לש ירוקמה ןבומכ ,לובגה תייחד
לש תוהמה "רהוט"ו "תוימינפ" לש רומישהו הנגהה איה וז הלצה תועמשמ .(115
ראותמ תוחכונה לש הז יתוהמ בחרמ ותוא םאו .םיצעמה לובגה תשילפ ינפמ תוחכונה
ותדמתה לא םצעתהש חכונה לש םינפהו לובגה ירה ,"רהוט"ו "תוימינפ" לש םיחנומב
הז רוהט םיִנְּפ ךותב .ולש םוהיזה אלא הניא וכותל םתשילפו ,ולש ץוחה אלא םניא
.ולש יגולוטנוא םוהיזכ תוספתנה ,םיִנָפְל ,הרוצל םוקמ ןיא ,הלבגהלו לובגל םוקמ ןיא
םניאש ,רבעמו יוניש יחנומב תוחכונב חכונה תוהתשה תא ראתל שקעתמ רגדייה ןכל
.(123122 'מע) תומצעתהו הדמתה יחנומב אלו ,םינפ תדמעהו הלבגה םיללוכ
תוחכונה לש הרוהטהו תימינפה תוהמב חכונה ףותיש תדימל ןחוב ןבא שמשמש המ
וז תובלתשה .הבישהו האיבה ףצרב ותובלתשה אלא ,ולש הדמתהה תפיאש תמשגה הניא
יתוהמה חכונה .תומצעתהה תעינמ רמולכ ,יללחהו ינמזה ונבומב לובגה תייחד העמשמ
,תוחכונה לש ימינפו רוהט בחרמ ותואב הבישהו האיבה תעונת תא םייקמש הז אוה
"הרואכל תוחכונ" אלא הניאש ,תדמתמ תוחכונ ללכל "ותורדרדתה" תא ענומ ךכבו
.(115 'מע) ןוטלפא לש
me on
–ה תא דואמ ריכזמה חונימ ;(
bloßen Anwesenheit
)
םג אוה
aletheia
–ה בחרמ אלא וניאש — החכנה לש רוהטו ימינפ בחרמ ותוא
םג אלא ,ותוא תמהזמ קר הניא םצעתמה חכונה לש םינפה תדמעה ,ןכל .שדוקמ םוקמ
ימכ ,"םֶלֶצ" םשה תא םצעתמה חכונל קינעהל יואר הניגבש הביסה וז .ותוא תללחמ
,איה תפסונ הביס .הכסמל אלו ,םינפל אל ,םלצל אל םוקמ ןיא ובש םוקמה תא ללחמש
רוהטו ימינפ םוחת ותוא לע םצעתמו ךלוהה םָּלִצ תא םיליטמ םלצה לש חטשה ינפש
התוא איה(
lethe
) הרתסהה ,ןכ םא .ולש רוונסמה קהובה תא םיריתסמ ךכבו ,החכנה לש
ותומצעתהב רשא ,םֶלֶצְל ךפוה ךכבו םינפ הטועהו הרוצ שבולה חכונה לש תומצעתהה
.החכנהה תא ,לוכמ רתוי
aletheia
–ה בחרמל יתוהמש המ תא ללחמו םהזמ
בחרמה םוהיזכו האיבה ףצר לש הלבגהכ קר אל תשרופמ תמצעתמה תוחכונה
.ותוא ןנוכמה יגולוטנואה רדסה תעירפכ םג אלא ,םינפבו לובגב תוחכונה לש רוהטה
העיפומש ,
dike
הלימב רמאנה םע ההזמ רגדייה ילאידרומירפה יגולוטנואה רדסה תא
תרסח
Fug
הלימה ,המצעלשכ .
Fug
הלימב םגרתל רחוב אוהשו ,טנמגרפב איה ףא
הלוכי תירבעה התליבקמש ,
Fug und Recht
ןושלה עבטמב קר תמייקו ,תועמשמ
ןבומ הזיאב הניעטהל רגדייהל תרשפאמ
Fug
הלימה תוקיר ."רדסו קוח" תויהל
"קדצ" איה תינוויה
dike
–ל לבוקמה םוגרתה :השוע אוהש המ קוידב הז .ץופחיש
טיסמ ךכבו ,"רדס" לש ןבומה תא ,
dike
לש םוגרתכ ,
Fug
–ל קינעמ רגדייה ךא .(
Recht
)
.יתאה הרשקה תא רמשמ אוהש ךות ,יגולוטנוא ןוויכל ירוקמה הנבומ תא
,רבד ותואל םינוש תומש אלא םניא — העירפהו םוהיזה ,הלבגהה — ולא תשולש
,
dike
–ה רדס ,רחא רדס רגדייה עיצמ הז רודרד לומ .ירוקמה הנבומב תוחכונה רודרדל
לֶטנֶמיפ רורד 446
לש הייחד לש רדס ,לובגו קוח אלל רדס והז :רדסה ינפלש רדסה ותונכל רשפאש רדס
םע אקווד ההוזמה רדס והז .ולש הרפהה אלא ולש ןוניכה וניא לובגהש רדס ,לובגה
אלש המ םע ,לקלוקמ אלהו לכלוכמ אלה םע ,רדס–יאה םע םיהזמ ליגרב ונאש המ
.םוּיִשׁו ןומיס ,הקיקח ,םוחית ,הטרפה יכילהל ןיידע ףפכוה
— (
Fug
)
dike
— יגולוטנוא רדס ותוא ראתל ידכ םלש ינושל ןונגנמ רציימ רגדייה
,הבישל האיבה ןיבש ךוותב עיפומ חכונה :ירוקמה הנבומב תוחכונה תא ןייפאמה
האיבה ןיבש ןיבל ןיבב תחכונה ,וז תרחא תוחכונ .ולא יתש לש תוחכונ–יאה ןיב חכונו
ירבעה םוגרתה לש לעפתהה תרוצת .(
die Weile
) "תוהתשה" הנכמ אוה ,הבישל
,"תוהתשה"ה לש תוחכונה :רגדייה ןווכמ הילאש תועמשמ–ודה תריסמ תא תרשפאמ
לש דממ ינש דצמו ,הדימע לש דממ דחא דצמ תללוכ ,תוחכונה לש "תוהתשה"ה וא
העונתה איה ,העונתו הדימע תינמז וב תמייקמה תוחכונ איה "תוהתשה"ה .העונת
.תוחכונ היהתאל הדימע היהת אל םא ,דחא דצמ ירהש .העונתבש הדימעהוהדימעבש
.התוהמ דבאת ךכבו תוחכונה םצעתת הרהמ דע ,העונת היהת אל םא ,ינש דצמ ךא
10.הל תיתוהמ הבישבו האיבבש העונתהש ,הדימע לש גוס איה אופא "תוהתשה"ה
.ןמזה לש ירוקמה ןבומה םג איה תוהתשה התוא יכ ,ףיסוהל ןתינ רגסומ רמאמב
בושיחל ינכמ ילכל ךפהש ,'ןמזו היווה' ןושלב ,"ירגלוו" גשומ ותוא ונניא ןמזה
יפוא אשונ ןמזה ."חכונל תוחכונה לש [
Zuweisung
] האצקה" אוה ןמזה .הדידמלו
תוחכונב תוהתשהה תאצקהל חכונה תונעיה אוה ןמזה .הקנעהו חוליש ,האצקה לש
ןעוט ,"איה העשה" םירמוא ונאשכ .הילא וחלישש המ וא ימ ידיב ול הקנעוהש
ונאשכ רתוי הילא םיבורק ונא .ןמזה תוהמ תא ןיבהלמ םיקחרתמ קר ונא ,רגדייה
.הנממ בושל העשה העיגה ,תוחכונל אובל העשה העיגה :"העשה העיגה" םירמוא
ותוא אוה "ומצעל אוהשכ" ןמזה .דקעיהל העשה העיגה ,דלוויהל העשה העיגה
םתחנ הבש ,
chronos
הלימב רמאנה םע םג ההזמ רגדייהש ,האצקהו חוליש לש רוקמ
וליאו ,ירוקמה הנבומב תוחכונה איה איה תוהתשהכ ןמזהו ןמזכ תוהתשהה .טנמגרפה
םג והז .הלש העירפהו לוליחה ,םוהיזה ,תוהמ–יאה איה הדמתה ללכל תומצעתהה
איה" ,ןעוט אוה ,"המצע היווהה" :ןמזל היווה ןיב רשקה לע רגדייה בשוח ובש ןפואה
.(121120 'מע ,'דוסי יגשומ') "החכנה ,תוהתשה
ההוזמה ,(
Fug
) רדס םע רומאכ ההוזמ ןומיזלו האצקהל םאתהב תוהתשהב תוהשה
תוהתשהה .רדסל תיתוהמ תוהתשהה ,תוהתשהל יתוהמ רדסה .קדצ םע םג עלבומב
יפלכ חכונה לש יתוהמ סחי ןה םעמשמ — תוהתשהה רדס — רדסכ תוהתשהה ,רדסב
רוקמ ותוא יפלכ ,המצע (
Ver-fügung
) הרדסהה יפלכ יתוהמ סחי ןהו ,םירחא םיחכונ
הז םיחכונה ללכ לש תינומרה תוהתשה לש טעמכ יפוטוא בצמ והז .רדסה לש םולע
הז–םע–הז–תוהתשהה תטלש ירוקמהו יוארה הנבומב תוחכונב .רדסל םאתהב ,הז םע
Heidegger, “Der Spruch des Anaximander” (1946), in Holzwege, GA 5, Klostermann, 1950,
10
pp. 354–355
447 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
:רחאל דחאה לש תידדה היינפ ךותמ ,רחאה חכונה םע דחאה חכונה לש
תוהתשהב חכונש המ לכ לע ,חכונש המ לכ לע הרומ [טנמגרפה לש ינשה טפשמה תליחתבש]
anta
–ה
םוי ,לוחו ןבא ,רואו חור ,חישו ץע ,שחנו רשנ ,השביו םי ,םירעו םישדקמ ,םדא ינבו םילא :תוהשה לש
רחאה יפלכ דחאה ותוחכונב ההתשמ חכונ לכ ובש ןפואב ,דחיב חכונש המ לכל ךייתשמ חכונה .הלילו
דמוע םהירוחאמש ,םידרפנ םיטקייבוא ץוביק תניחבב ונניא (
polla
) הזה יובירה .רחאה םע דחאהו
לש הז–םע–הז–תוהתשהה איה המצעלשכ תוחכונב טלושש המ ,תאז תחת .ללוכ ןפואב םליכמה והשמ
(353 'מע ,"סורדנמיסקנא לש טנמגרפה") .רתסנ ףוסיא
רדסבו רדסכ תוהתשהב ,וידחי תוהתשהב הזל הז םיחכונה סחי תא ההזמ רגדייה
"הגאד"כ תמגרותמ רשאו ,טנמגרפב תרמאנה ,
tisis
הלימב רמאנה םע ,תוהתשהכ
רדסל חכונה לש יתוהמה סחיכ ,
tisis
לש יגולוטנואה ןבומה .(362358 'מע ,
Sorge
)
דוביכו תובשחתה ךותמ םהילא תגאודה ותיינפ אוה ,םתוללכב םיחכונלו תוהתשהה
ולש תומצעתהה תפיאש לע רותיוול תונוכנ םג תעלבומ וז היינפב .רדסב םמוקמ
הזה קדצה רדס .קדצ םג אוה רדסה היפלש ,םיחכונ לש הקיתא ןיעמב רבודמ .ומצע
םינושארה תומשה דחא תא תוארל ןתינ הב םגש ,
dike
–ה לש ירוקמה ןבומה אוה אוה
.היווהה לש
חכונה ןיב תיתוהמ הקיז תמייקתמ הבש ,וז תילאידרומירפ תיגולוטנוא הנצס לומ
הנצס רגדייה דימעמ ,המצע החכנהה תעפוה תא םיוסמ ןבומב תרשפאמה ,החכנהל
הרפמ םג ךכבו ,תוהתשהה רדס תא הרפמ הדמתהל חכונה תפיאש הבש ,תיפולח
תיפולחה הנצסה תא .התעפוה תא תענומו החכנהל חכונה ןיב תיתוהמה הקיזה תא
והשמ .רדס–יא םגו קדצ–יא העמשמש ,
adikia
תינוויה הלימה םע ההזמ רגדייה וזה
תלאשב הצמתמ םייתשה ןיב לדבהה .רדסב אל םיחכונה .םיחכונה םע רדסב אל
תא תומיצעמ רשא ,םינפבו הרוצב ותלבגה תא החוד בשו אבה חכונה :לובגה
ריתומו ,הבישהו האיבה ףצר לש ותלבגה תא החוד םג ךכבו ,הדמתה ללכל ותוחכונ
.םינפ ומצעל עבות םלצה םצעתמה חכונה .לובגמ רוהט תוחכונה בחרמ תא
החכנהה ףצר תא ליבגמ ךכבו ,הדמתהו תוהז ול קינעתש הרוצב לבגתהל ףאוש אוה
איה הנושארה הנצסה .לובגה — ול רזו ינוציחש המב תוחכונה בחרמ תא םהזמו
.יטרקוס–םדקה ןדיעב התווחנש יפכ ,תוהתשה םע ההוזמה ,ירוקמה הנבומב היווהה
שיה תסיפת .הדמתה םע ההוזמה ,יסיפאטמה הנבומב היווהה איה היינשה הנצסה
–ה ,"טקייבוא"ה ,"םצע"ה ,"םלצ"ה לש תיסיפאטמה שיה תסיפתב תדגנומ המודקה
ומצעל עבתו םצעתהש חכונ ותוא אוה "טקייבוא"ה .(דגנמ דמועה)
Gegen-stand
,םינפ דימעה ,הרוצ שבל ותומצעתהבש חכונה אוה טקייבואה .תוידימת לש דמעמ
:היווהה תחכש לש עגרה אוה אוה םלצל חכונה תכיפה לש הז עגר .םלצל ךפהו
לדבהה דבוא ךכבו ,תוידימת לש דמעמ ומצעל עבות חכונה ובש עגרב תחכשנ היווהה
.החכנההמ ולש ילקידרה
לֶטנֶמיפ רורד 448
םוליצכ גוציי :העדותה ינפלש העדותהו העדותה
ןדבאו םלצל חכונה תומצעתה ,ירק ,יגולוטנואה הטביהב היווהה תחכשב ונד הכ דע
ןפהמ וז תילאידרומירפ הנצסב ןנובתנ תעכ .חכונהמ תילקידר תלדבנה ,החכנהה
חכונה ךפוה קוידב דציכ ןה לאשיהל תוכירצש תולאשה ,הז רשקהב :יגולומטסיפאה
עגר תאש ,אוה ונניינעל בושחש המ .הזה לרוגה תא ול דעיימ קוידב ,ימ וא ,המ ,םלצל
עגר םג אוהש — חכונה תמלצה עגר ,םינפה תדמעהו הרוצה תשיכר עגר ,תומצעתהה
:םשה ןתמ עגר םע רגדייה ההזמ — היווהה לש ילאידרומירפה הנבומ ןדבא
המצע החכנהה ,עיתפמ ןפואב .ומצע ינפב דחא לכ ויה חכונהו החכנההש היה הארנ הנד תמדקמ
חכונל תכפוה ךכו חכונש המ רתי לכ לעמ תילעומ איה ,חכונ רותב תגצוימ איהשכ .חכונל הכפה
לש ופוסב .חכונ רותב תגצוימ תויהל תכפוה איה ,םשב תארקנ החכנההש עגרהמ .רתויב הובגה
,םיחכונבש רתויב הובגכו ללוככ קר תספתנ איה .חכונהמ דוע תלדבומ הניא המצעלשכ החכנהה ,רבד
.תחכשנ תרתונ ,חכונל החכנהה ןיב לדבהה התאו ,החכנהה תוהמ .המצעב וזכל תכפוה ךכמ האצותכו
(ילש תושגדהה ;364 'מע ,"סורדנמיסקנא לש טנמגרפה")
,הלוע רגדייה לש וירבדמ :יגולומטסיפאה טביהל רשיה ןוידה תא קיתעמ הז יוהיז
החכנהה ובש עגרה םג אלא ,םלצל ךפוה חכונה ובש עגרה קר אל אוה םשה ןתמ יכ
ןאכמ .ילקידרה הלדבה תא תדבאמ ךכבו ,המצעב חכונ לש גוסל ,םלצל תכפוה המצע
לש םוקמה תא תספות איה וזככו ,חכונש הממ דוע תנחבומ הניא החכנהה ,ךליאו
חכונכ תספתנ תמצעומה החכנהה :רתויב אשינהו םרה םלצה לש ,רתויב חכונה חכונה
,היווהה תחכש :תחכשנ החכנהה תוהמ הז עגרמ .ןוילע גוסכ ,לסרבינואכ,רתויב הובגה
אוה החכשה עגר .החכנהל חכונה ןיב לדבהה תחכש הנושארבו שארב איה ,רומאכ
םוהתב דבוא רשא ,חכונהמ הלש לדבהה תרתסה ,החכנהה תרתסה :הרתסהה עגר םג
.תוידימת לש דמעמ ומצעל עבתו םלצ ינפ דימעה חכונהש עגרמ היישנה
הקיזה תא תפשוח ,התחכש עגר םג אוה הגוצייו היווהה םויש עגר יכ ,וז הנעט
ימ .היווהה תחכש לש יגולומטסיפאל יגולוטנואה טביהה ןיב וא ,הסיפתל העפוה ןיב
.היווהה תחכשב ליעפ ןפואב ברועמ םדאה ,ןכל .םדאה אוה םירבדל תומש קינעמש
אשונש ימכ ךא .קלח הב ןיא םדאל וליאכ המלש תיגולוטנוא המרד הטטרוש הכ דע
עבוקש אוה היווהל וסחי אלא ,וז המרדב ףתוש םדאהש קר אל ,ומשב היווהה םש תא
ןיא ,םישיל היווהה ןיב הלדבהה בחרמכ ,
aletheia
–ה בחרמ תא .התעפוה ןפוא תא
אוה ,תישונאה הלועפה בחרמ אוה
aletheia
–ה בחרמ .םדאהמ קתונמב אופא בושחל
.ומצע םדאה
הב תוארל שי רגדייה יפלש ,תישונאה הלועפה תיצמתל הרופטמ קר אוה םוישה
רגדייה חסנמ היווהה תעיבתל וז תונעיה ,עודיכ .היווהה תעיבתל תיביטקא– תונעיה
לעש יפכ :"היווהה העור"כ םדאה תא ורידגהב 'םזינמוהה לע בתכמ'ב ירופטמ ןפואב
גואדל םדאה לע ךכ ,הסחמלו םימל ,ןוזמל ותעיבתל תונעיהלו ורדעל גואדל העורה
449 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
םשכ 11.ןמתסהל,רחא חוסינבו,רמאיהל ,בשחיהל ,ספתיהל התעיבתלתונעיהלו היווהל
תונעיה התואתיצמת .םדאה אלל היווהל םויק ןיא םג ךכ ,העורה אללרדעל םויק ןיאש
אוה םדאה .ןמסה אוה םדאה .ןמיסה תניתנ אלא הניא היווהל םדאה לש תיביטקא–
יוקיח ,הקתעה ,ףוקיש לש גוס לכ תללוכ ןמיסה תניתנ .םינמיס תתל לוכיש דיחיה
,יומידה ,םשורה ,הסיפתה — יתעדותה גוצייה םג .יתעדות גוציי םג הז ללכבו ,גוצייו
הרדגהה וילע הלח ןכש ,ןמיס תדמעה תניחבב אוה — ותונכל רחבנש רחא םש לכב וא
.רחא והשמ םוקמב דמועש המכ ןמיסל תיללכה
לוכי טרפב ויגוצייבו ללכב וינמיסבש הז אוה םדאה יכ ,הלוע רגדייה לש הנעטהמ
תחכש לש יגולומטסיפאל יגולוטנואה טביהה ןיב הקיזה .היווהה תחכשל ליבוהל
,םלצל חכונה תא ךפוהש ימ .הילאמ תשחרתמ הניא חכונה תמלצה :תרהבתמ היווהה
היווהה ןדבאל םרוג ךכבו
aletheia
–ה בחרמ יככותל םיצעמה לובגה תא רידחמש ימ
.ולש גוצייה תלועפב םדאה אלא וניא אוה
םיצעמה לובגה תא רידחמש אוה גוצייה אקווד עודמ ?המלצהל גוציי ןיב המ ךא
חרכהב םג איה גוצייה תלועפ ?לובגל גוציי ןיב הקיזה קוידב יהמ ?
aletheia
–ה בחרמל
אוה גוצייה :םיימינוניס םה הלבגהו גוציי ,רתויב טשפומה םנבומב .הלבגה לש הלועפ
,םחותמ חרכהב תויהל וילע ,גצוימ תויהל לכוי והשמש ידכ .הרוצ יוויש ,לובג תמיש
,ןמסמל ןמוסמהמ רבעמה לש ותוהמ איה הרוצה יווישו הלבגהה תלועפ .לבגומ ,ןרצומ
תא רידחמש המ ,רמולכ .הז רבעמב הכורכה התחפהה לש םג ומכ ,גציימל גצוימהמ
הניא איהש ,ולש גוצייה תלועפב םדאה אלא וניא
aletheia
–ה בחרמל םיצעמה לובגה
.הלבגה לש הלועפ אלא
,רגדייה לשותטישל יכ,היווהה תחכשלליבוהל לוכי גוצייה.לוכי הלימב אוה שגדה
רגדייה.גוציייגוסינש ןיב אלאוציי רדעהל גוציי ןיב הריחבההניא הערכהל ןותנש המ
ןיב ,םינוש םירשקהבו םינוש תומשב ויבתכב העיפומו תרזוחה ,תידוסי הנחבה ןיחבמ
עירכמה לדבהה .תועדות יגוס ינש ןיב םג ןאכמו ,גוציי לש תוידוסי תויורשפא יתש
תא העדותה תקצוי התועצמאבש הלבגהה רוקמל עגונב הלאשב הצמתמ םייתשה ןיב
ספתנה שיהמ ,גוצייל הלש הדימה תמא תא ,הלובג תא תרזוג תחאה העדותה .היגוציי
לע תיגיגכ רה ותוא הפיפכמו המצע הנממ הלובג תא תרזוג היינשה העדותה .ומצע
םג חסנתמ הז יתוהמ לדבה .רוכינו סוכינ לש סחיב ומע תאצמנ ךכבו ,ספתנה שיה
"המכסה"ב השענ דחאה גוצייה דועב :(
Einvernehmen
) "המכסה"ה תלאש תועצמאב
12.שיה לע תולעבו הטילש לש תיתונדא הלועפל ךפוה רחאה גוצייהש ירה ,שיה םע
רגדייה ,הנדבאו התלבגהב ךורכ היווהל הדימעמ איהש גוצייהש העדותה לומ ,ךכ
ליבומ וניא ,הלבגהב ךורכ ותויה ףא לע ,היווהה גוציי הבש העדות ,תרחא העדות ביצמ
Heidegger, “Brief über den ‘Humanismus’” (1946), in Wegmarken, GA 9, Klostermann, 1976
11
Heidegger, Parmenides (1942/43), GA 54, Klostermann, 1982, pp. 159–160
12
לֶטנֶמיפ רורד 450
םע תוהזל ןתינ תחאה העדותה תא ,ללככ ?וללה תועדותה יתש תוהז יהמ ךא .הנדבאל
םדאה לש העדותה ,תינרדומה העדותה וז .הקיסיפאטמב תבשחנ איהש יפכ העדותה
העדותה ,תילאידרומירפה העדותה םע תוהזל ןתינ תרחאה העדותה תא .טקייבוסכ
היינשה העדותהמ רבעמה לש תועמשמה .העדותה ינפלש העדותה ,תיסיפאטמ–םדקה
ןיב םידיקפת יפוליחב רגדייה תעדל תנייפאתמה ,הקיסיפאטמל הסינכה איה הנושארל
.היווהה תא עבוק םדאה אלא ,םדאה תא תעבוק היווהה אל התעמ :םדאל היווהה
דחא איה ,תועדות יסופיט ינש ןיב םג ןאכמו ,גוציי תויורשפא יתש ןיב וז הנחבה
.םלוה גוציי ןאכ הל דימעהלמ העיריה הרצקו ,רגדייה לש הבשחמב םייזכרמה םיריצה
איהש יפכ העדותה ןיב 'השטינ' ורפסב ןיחבמ רגדייהש הנחבהב ןוידה תא דקמא ןכל
לש וטיגוקה טפשמב תרמאנ איהש יפכ העדותה ןיבל ,סרוגטורפ לש הרמאב תרמאנ
העדותהמ תינרדומה העדותה תא לידבמש המ תא טטרשל ידכשי וז תודקמתהב .טרקד
.תוינרדומה דגנ רגדייה לש הנעטה רקיע תא ןחבאל ידכ םג הב שיו ,תילאידרומירפה
תואיצמל ןה :םירבדה לכל הדימה הנק אוה םדאה" — סרוגטורפ לש הרמאהמ
אוה סרוגטורפש רגדייה יפל קיסהל הרואכל ןתינ 13"םירדענה רדעהל ןהו םיאצמנה
לצא ומכ ,סרוגטורפ לצא םגש ךכמ הרואכל תעבונ וז תוהז .םינוויה לש "טרקד"ה
םיינשה ןיב יכ ,רובס רגדייה ךא .םישיל —
metron
— הדימ הנק שמשמ םדאה ,טרקד
תקנעומה הדימה רוקמב יתוהמ לדבהמ עבונה ,םדאה תרדגהב יתוהמ לדבה םייק
.הלש האצותה המו ,וז הדימ לש הרוקמ המ איה הלאשה לכ .םישיל
הדימה תקנעה ,רגדייה יפל ,תיסיפאטמ–םדקה הבשחמה גיצנכ סרוגטורפ לצא
"תושיגנ"ב היולת הדימה תקנעה .היווההמ אלא ,םדאהמ תעבונ הניא םישיל
םדאה לש "תכיישה תושיגנ"ב וא (
Zugehörigkeit
) "תוכייש"בו (
Zugänglichkeit
)
םדאה ןיב שגפמ שחרתהל לכויש ידכ .ןעבוק םדאה אלש תוכיישו תושיגנ ,םיחכונל
םילוכי םיחכונה .םדאל םישיגנ תויהל םיחכונה לע ,הדימ םהל קנעות ובש םיחכונל
גוחב ללכיהל םילוכי םיחכונה .ותסיפת גוחב וללכיי םא קר םדאל םישיגנ תויהל
הסיפתה גוחב םיחכונה תוחכונ .
aletheia
–ה גוחב ןכל םדוק ועיפוי םא קר הסיפתה
ירפ הניא םתסיפת ,ךכ .
aletheia
–ה גוחב תימדקמה םתוחכונ לע אופא תתתשומ
.הז גוחב םתעפוה לע תתתשומ אלא ,םדאה תטלחה
ולש "ותוכייתשה" ףקותמ קר תירשפא םיחכונל םדאה תושיגנ יכ ,עבונ םג ןאכמ
ומצע תא ליבגהל ומצע םדאה לעש ,החינמ וז תוכייתשה .
aletheia
–ה גוחל ומצע
aletheia
–ה גוחל םדאה תוכייתשהל יאנתה :הז גוח לש תמחתמה הלבגהל םאתהב
םדאה תוכייתשה תא הנכמ רגדייה ,ךכיפל .הז גוח לש וראתמל םאתהב ותלבגה אוה
תוכייתשה" 14.(
beschränkte Zugehörigkeit
) "הליבגמ תוכייתשה"
aletheia
–ה גוחל
.86 'מע ,ג ךרכ ,ו"כשתו"טשת ,ןקוש ,סביל 'י םגרת ,'ןוטלפא יבתכ' ךותב ,152 "סוטיטיאת" ,ןוטלפא
13
ןלהל תוינפהה .
Heidegger, Nietzsche II (1939–46), GA 6.2, Klostermann, 1997, pp. 121–122
14
.רמאמה ףוגב תונתינ
451 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
םדאה :ךפהל אלו ישיב אוה ישונאה לש לובגהו הדימה רוקמש העמשמ וז "הליבגמ
לובגלו הדימל ופיפכהל םוקמב ,
aletheia
–ה גוחמ ,ולש לובגה ,ולש הדימה תא רזוג
.ומצע וב םרוקמש
,תוימצע לש תרחא תורשפא תמייק םדאה ינפב יכ ,איה רגדייה לש הנעטה רקיע
ףקותמ תוימצעכ ןנוכתמ ירוקמה ונבומב םדאה :תונדאב הכורכ הניאש תוימצע
.הז גוח לש הלבגהל םאתהב ותלבגה ףקותמ ,רמולכ ,
aletheia
–ה גוחל ותוכייתשה
אלו ,היווהה ךותמ ,ולש תוימצעה תא ,ותוהז תא םג ןאכמו ,ולובג תא שכור םדאה
םדאה "תוכייתשה" לש קומעה ןבומה איה היווההמ לובגה לש וז הריזג .ךפהל
הרקמבכ תימצע האירב לש טקאב תננוכתמ הניא וז תילאידרומירפ תוימצע .הילא
הלובג תא תבאוש איהש הז ןבומב היווהה ידיב תעבקנ וז תוימצע .טרקד לש וטיגוקה
םדאה :סרוגטורפ לש
metron
–ל קינעמ רגדייהש ןבומה עבונ ןאכמ .המצע היווההמ
ותנוכתל ךופהל ותוימצע לש תכיישמה הלבגהל רשפאמ אוהש הז ןבומב הדימה אוה
.תיתוהמה
תרשפאמש וז םג איה ,ותוימצע תא תרצוי ךכבו הדימ םדאל הקינעמה ,וז הלבגה
רסח ומצע אוה םא הדימ קינעהל םדאה לכוי דציכ ירהש .םיחכונה תא דומל ול
אוהש הדימהש הז ןבומב הדימה קינעמ אוה םדאה ,סרוגטורפ לש רשקהב ?הדימ
הלבגה" םשל הכוז וז הדימ תקנעה .ומצע ונממ אלו היווההמ תרזגנ םיחכונל קינעמ
הלבגה איה ,רמול ןתינ ,המיעטמה הלבגהה .(םש ,
betonte Einschränkung
) "המיעטמ
וניאש ,היווהל םדאה לש תונווכתההו סחיה ןמ תעבונ איה ,דחא דצמ :הלבגה אלב
הניאו התואתלהנמ הניא היווהל םדאה סחיב תמלוגמה הלבגהה ,ינש דצמ .הילאשידא
תא דחיימה ,םעטה ,ינונגסה שגדהש יפכ המושיר תא הב העיבטמ איה .התוא תעבוק
ךא שגרומ יתלב טעמכ ןפואב ומושיר תא עיבטמ ,ןמאו ןמא לכ לש תויטרקניסוידיאה
.הבותכה וא תילקיסומה הריציב רכינ ןיידע
םדאה תוימצע תלבגה וז ,דחא דצמ :םינבומ ינשב תדמוע המיעטמה הלבגהה
םאתהב םדאה תוימצע ידיב םיחכונה תלבגה וז ,ינש דצמ .
aletheia
–ה גוחל םאתהב
וטיגוקה טפשמב רמאנב עירכמה לדבהה .
aletheia
–ה גוחל םאתהב וז לש התלבגהל
.םיחכונל תקנעומה הלבגהה רוקמ רבדב הלאשב הצמתמ סרוגטורפ לש הרמאבו
רוקמ ,סרוגטורפ לצא .ומצע םדאב אוה הלבגהה רוקמ ,טרקד לצא ,דימ הארנש יפכ
ךכ ףקותמ קר םיחכונה תא ליבגהל לוכי םדאה :היווהב ,ףיקע ןפואב ,אוה הלבגהה
רוקמ ,רבד לש ופוסב ,ןכל .
aletheia
–ה גוחמ ,ולובג תא םג ןאכמו ,ותוימצע תא שכרש
וכרדש ,דבלב ךוותמ תניחבב ןאכ שמשמ םדאה :םדאב אלו היווהב אוה הלבגהה
.המצע היווהה ידיב םיחכונל לובגה קנעומ
תלעב הסיפת איה ינרדומה הנבומב העדותה תא ןייפאמש המ ,הלילשה ךרד לע
.ומצע םדאב אוה הב הכורכה הלבגהה רוקמש הז ןבומב קוידב המיעטמ–אל הלבגה
תינרדומה העדותה .םלצל ותכיפהו חכונה תמצעה דוסיב תדמועש איה וז הלבגה
לֶטנֶמיפ רורד 452
תלבקמ וז הנעט .המלצהב הכורכ הלש הסיפתבש הלבגההש ,ךכב קוידב תדחייתמ
ןכל ,בשוח ינא" :טרקד לש וטיגוקה טפשמב רתויב טלובה היוטיב תא רגדייה תעדל
החנהמ בכרומה ,טושפ יגול שקיהב רבודמ ,הרואכל .(
cogito ergo sum
) "םייק ינא
,("םייק ינא ,ןכל") הנקסמו ,("בשוח ינא") תינשמ החנה ,("םייק בשוחש ימ") תישאר
טפשמ ירקבמל ףרטצמ רגדייה םלוא .ולש הבשחמהמ ינאה םויק תא תרזוג רשא
טפשמה ,יוארכ ןבוי םא .רקיעו ללכ טושפ יגול שקיהב רבודמ אלש ןעוטו ,וטיגוקה
.היווההו םדאה לע הבשחמה ןפוא תא השעמל הנשמ
.הבשחמה לע בשוח טרקד ובש ןפואה תנבהל הנופ רגדייה ,וז הנעט ריהבהל ידכ
.
percipere
הלימב םג ,
cogitare
הלימב דבלמ ,שמתשמ טרקד "הבשחמ" ןויצל ,ותנעטל
םג םילימה יתש ןבוממ רוזגל אופא שי הבשחמה תא טרקד בשוח ובש ןפואה תא
"הבשחמ" ןיב תוהז תרצונ ולא םילימבש ,תישאר ,איה רגדייה לש הנעטה רקיע .דחי
,("הסיפת") ירבעה המוגרתבכ שממ ,
percipere
לש ילולימה ןבומהש ,תינש ."גוציי"ל
לש רסאמה תא ףשוח תיניטלב
percapere
לש ינושלה חותינה ,רמולכ ."רסאמ" אוה
גוצייה םצעב ,וילע הבשחמה םצעב םיכורכה ,וילע תוטלתשהה תאו בשחנה םצעה
.(134133 'מע) ולש
,הבשחמב תמייקה תוינשב ןיחבהל ןתינ ולא םילימ יתשב ?לעופב רבדה הרוק דציכ
,גצוימה םצעל תונווכתהה דבלמ :הרוצל ןכות ןיבש תוינשל הלבקהל תנתינ רשא
ןבומה תא ןה תללוכ הבשחמה ,ךכ .גוצייה תלועפ םצעל םג תנווכתמ הבשחמה
םצע לש ינרוצה ןבומה תא ןהו ,(
cogitatio/perceptio
) גצוימה םצעה לש ינכותה
רבדכ הלש ןכותה םג תחא הנועבו תעב איה הבשחמה .(
cogitare/percipere
) גוצייה
תוינש .הבשחמה םצע םגו בשחנה םצעה םג ;בשוחה רבדכ הלש הרוצה םגו ,בשחנה
.והשימ ינפב והשמ לש האבהה לש תיתוהמה הנוכתה תכייש הבשחמלש ,העמשמ וז
אוה ,הבשחמכ ,גוצייה .בשוחה םצעה ינפב בשחנה םצעה לש האבהה תכייש הבשחמל
והשמ לש גוציי"כ טרקד יפל הבשחמה תא רידגהל רשפא ,ךכיפל .ינפב–גוציי דימת
הבש ,תינמרגב דחוימב תשגדומ ינפב–גוצייכ גוצייבש תוינשה .(םש) "והשימ ינפב
."דגנמ הדמעה" איה (
Vor-stellung
) "גוציי" לש תילולימה תועמשמה
ידכ ,והשימ ינפב אבומ תויהל לכוי והשמ ותואש ידכ יכ ,ןעוטו ךישממ רגדייה
תויהל בייח גצוימה רבדה .חטבואמו ששואמ תויהל וילע ,בשחיהל לכוי בשחנהש
ותנעט רקיע .ולש גוצייכ גציימה רבדה ינפב עיפוהל לכויש ידכ חטבואמו ששואמ
רבדה ינפב גצוימה רבדה תאבה םצע ךותמ םישחרתמ חוטבאהו שושיאהש ,איה
בשחנה רבדה תמאתה אוה חוטבאבו שושיאבש חרכהה לש קומעה ןבומה .גציימה
גצוימה רבדה לש הכרעהו הדידמ ,בושיח ,הליקש ועמשמ גוצייה :בשוחה רבדל
ינאיזטרקה
cogitare
–ה תא הנכמ רגדייה ןכל .גציימה רבדה לש הדימה תמאל םאתהב
ןבומב םג ןאכ תדמוע "הליקש"ה .(135 'מע ,
bedenkendes Vor-stellen
) "לוקש גוציי"
.קפסו קופקפ רדעה לש ,"תעד לוקיש" לש ןבומב םגו ,הדימ תקנעה לש
453 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
לש הדימהמ ותוליקש תא רומאכ באוש "לוקשה גוצייה" ,ןושארה ןבומל רשאב
םע ההזמ טרקד גוצייל תקנעומה הדימה תא .םדאהמ ,ונייה ,וינפב אבומ אוהש הז
אבומ גוצייהש הז תושרל דמועש יעצמאה איה תיטמתמה הדימה .תיטמתמה הדימה
םגרתיהל לוכיש המ קר .ולש גוצייכ ותוא חטבאלו ששאל ונייה ,ותוא "לוקשל" וינפב
ומויק תא גוצייל קינעמש המ .גציימש הז ינפב גצוימ תויהל לוכי תיטמתמ הדימל
תדימ אלא הניאש ,תיטמתמ הליקש התוא קוידב אוה גוצייכ חטבואמהו ששואמה
–יא תורז תניחבב וניא עבטה יכ ,החנהה תרתתסמ וז הנעט ירוחאמ .ומצע םדאה
הדימ תומאל םאתהב להנתמ אוה יכ םדאל שיגנ עבטה .השיגנ יתלבו תיליביטקודר
.וידי לע הנבהל תונתינה
יכ ,העודיה הנעטה לש יגולומטסיפאה ןבומה והז יכ ,ףיסוהל ןתינ רגסומ רמאמב
טרקדל תפתושמה ,הפיאשה הנומט וז הנעטב .הקיטמתמה תפשב בתכנ עבטה רפס
הקיטמתמה עדמ — תחא הפש לעב לע–עדמ דסייל ,ורוד ינב םירחא םיגוהלו
עדמו עדמ לכ תודחיימה תודותמהו תופשה לועית ךות ,םיעדמה לכל דוסי שמשיש
לע תדסוימה ,תחא הדותמ ,תחא הפש :
mathesis universalis
יהוז .הקיטמתמה תפשל
ךרוצ אלל ויתועפות ללש לע םלועה תא ריבסהל היהי רשפא הכותמש ,הקיטמתמה
.תולדבנ תודותמל חישה לוציפב ךרוצ אלל םג ןאכמו ,םילדבנ םיפנעל עדיה לוציפב
לע גציימה ינפב גוצייה תאבה םצעבש חוטבאו שושיא ותוא ,ינשה ןבומל רשאב
רבדה :תואדוול רגדייה תעדל הנקמ טרקדש ןבומה םג אוה ,תיטמתמה ותליקש ידי
תרחא ,וביטל רשאב קפס לכ ומצעל תושרהל לוכי וניא גוצייל ומצע תא גיצמש
קוידב קפסהמ וצוליח תא גישמ גצוימ תויהל שקבמה רבדה .גצוימ תויהל לכוי אל
וינפבש הז לש הדימל ותוא המיאתמה ,תיטמתמה הליקשבש חוטבאו שושיא ותואב
רבכ אוה ,תיטמתמה הליקשבש חוטבאכו שושיאכ ,גוצייה םצע .גצייתהל שקבמ אוה
.(םש) יאדווה לש םוקמב גצוימה רבדה תבצהו קפסהמ ץוליח ומצעב
לש האבהה םצעבש חוטבאהו שושיאה אוה ינאיזטרקה ונבומב גוצייה ןכ םא
תא .ולש תאדוומהו תיטמתמה הליקשהמ םיעבונה ,גציימה רבדה ינפב גצוימה רבדה
איהש ,(
berechnenden Verfügung
) "תבשחמ הרדסה" רגדייה הנכמ הז ונבומב גוצייה
תוהתשהה רדס לש הרדסהה ,תילאידרומירפ הרדסה התוא לש רומגה הדוגינ תניחבב
.(
dike, Fug
)
:וב ךורכה "רסאמ"ה תא הריבסמ "תבשחמ הרדסה"כ גוצייה תועמשמ לע הדימעה
תומאל םאתהב ותרדסהו גציימה רבדה ינפב ותאבה אוה גצוימה רבדה לש תויהה יאנת
בשחנה רבדהש ידכ ,רמולכ .ותואדו תא ול הקינעמש איהש ,ולש תויטמתמה הדימה
,בשחנה רבדה לש וז הללכה .בשוחה רבדה גוחב ללכיהל וילע ,רבד תויהל לכוי
וראתמש הז ןבומב ותוא "תרסוא" ,תבשחמה הרדסהל םאתהב ותרדסהו ולוכלכ
.המצע הבשחמה לש רדסלו הדימה תמאל םאתהב םירדסומ ,ולש לובגה ,וראותו
המיעטמו תיביטטידמ תוננובתה הניא איה —
cogitare
–ו
percipere
רותב — הבשחמה
לֶטנֶמיפ רורד 454
לש יטמתמה רדסל םאתהב תישענ ותסיפת ןכש ,ולש יביטקא "רסאמ" אלא ,רבדב
.ולש תויהה תא םג ןאכמו ,ולש תואדווה תא ול קינעמש אוהש ,הבשחמה
ידיב גצוימה רבדה סוכינכ קהבומ ילילש ןפואב רגדייה ידיב שרופמ הז "רסאמ"
רבדה לש סכנל בשחנה רבדה תכיפה לש ןבומב ןאכ דמוע סוכינה :(םש) גציימה רבדה
רבדה לש תיטמתמה גוצייה תלכלכב בשחנ אוהש העשמ ותורז ןדבא לש ,בשוחה
ןושארל רשאכ ,בשוחה רבדה לש תרזגנל ךפוה בשחנה רבדה יכ ,רמוא הז לכ .בשוחה
רגדייהש תונדאהו הטילשה תא ןיבהל רשפא םג ןאכמ .ןורחאה אלל ןבומו תויה ןיא
טקייבוסה לש היפוסוליפבו טרפב טרקד לצא גוצייה תלועפ דוסיב תודמועכ ןחבאמ
רבדה הבש ,המילא הלועפכ שרופמ בשוחה רבדל בשחנה רבדה ןיב שגפמה :ללכב
.ולש גוצייה תלכלכל ופיפכמ אוהש הז ןבומב בשחנה רבדה תא "שבוכ" בשוחה
:וגוצייל חכונה ןיב לדבהה שוטשטלו ,יביאנה םזילאירה ץקל ליבומ הז סוכינ
אלא ,ןוטלפא לשמל רבוסש ומכ ,ותוחכונ תא השילחמ הניא וגוצייב חכונה תלפכה
לש תוחכונה הנושארבו שארב איה תוחכונה ,ךליאו טרקדמ :התוא תדסיימ אקווד
,הזמ רתויו .ולש גוצייה לש טקפאל ךפוה חכונה .גציימה רבדה ינפב גצוימה רבדה
חכונה תוחכונ .העידיה אהב (
presence
) תוחכונל ךפוה (
re-presentation
) גוצייה
תועצמאב חכונה תוחכונ חוטבא אלא וניא גוצייה ,טרקדל רשאב .וגוציי םע ההוזמ
רבדל קינעמש ימש ,ךכב םג ךורכ גוציי םע תוחכונה יוהיז .ולש תיטמתמה הרדסהה
,רבד לש הלעמל ותוא םמורמש ימ ,םצע ללכל ותוא םיצעמש ימ ,ותדמתה תא גצוימה
הקינעמש איה רבדה לע הבשחמה .ולש גוצייה תלועפ םצעב גציימה רבדה אלא וניא
.ותוירבד תא ול
:םינבומ ינשב ןאכ דמוע םוליצה .םוּליִצ םע גוצייה תלועפ תא תוהזל ןתינ ךכ
רצוי רייצהש יפכ ,םֶלֶצ ,יומיד תריצי לש ןבומב םוליצ איה גוצייה תלועפ ,תישאר
תמצעה לש ןבומב םג םוליצ איה גוצייה תלועפ ,תינש .הנומת רצוי םָלַצהו רויצ
וידי לע גצוימה רבדה תמצעהב ךורכ גוצייה םצע :םֶלֶצ ללכל הידי לע גצוימה רבדה
בצינש ימל ,(
Gegen-stand
)
ob-iectum
–ל ,םֶלֶצל ךפוה חכונה .הדמתה לעב םצעל
.הידי לע ךכ ךותב סכונמש ימלו ,הלש בשוחמו רדסומ ריציכ העדותה דגנכו לוממ
םלצמ אוהש םֶלֶצהש הז ןבומב םג םוליצ אוה גוצייה :ישילש ןבומ ףיסוהל שי ךכל
רותב אלא םֶלֶצכ םייקתהל לוכי וניא םֶלֶצה .הבשחמה לש התומדבו המלצב ארבנ
,איה וז םלצב האירב לש תועמשמה .תבשחמה התרדסה םלצב ארבנש ,הבשחמה ריצי
.םָלַצה םֶלֶצב ארבנ םֶלֶצה :םָּלֻצְּמה לע ולצ תא ליטמ םָלַצַה לש םֶלֶצה
רקיע ?הלש םוליצה תלועפ תא קידצמה העדותה לש סרטניאה והמ םלוא
שושיא םג תחא הנועבו תעב םה םֶלֶצה חוטבאו שושיאש ,איה רגדייה לש הנעטה
שארב הדעונ םָלַצה ידיב םֶלֶצה לש תחטבאמהו תששאמה הרדסהה :םָלַצה חוטבאו
לש םוליצה םצעמ וֹתוּיִמְלַצ תא חיטבמה ,ומצע םָלַצה חוטבאלו שושיאל הנושארבו
.םֶלֶצה
455 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
ףסונ טפשמ סייגמ רגדייה ,םָלַצה תא חטבאמ םֶלֶצה חוטבא קוידב דציכ ןיבהל ידכ
דדחמ הז טפשמ .(
cogito me cogitare
) "ילש הבשחמ איה הבשחמ לכ" :טרקד לש
לכב :התוא בשוחה ינאה םג חכונ ,המצע הבשחמה דבלמ ,הבשחמ לכבש ,הנעטה תא
רבדה לע הבשחמה דבלמ ,הבשחמ לכ .ילש הבשחמ וזש הבשחמ םג הנשי הבשחמ
העדותכ תספתנ העדותה ,ךליאו טרקדמ .בשוחה רבדה לע הבשחמ םג איה ,בשחנה
העדותכ קר תירשפא רבדה תעדות ,בלכב שקשקמה בנזה לשמל המודבש דע ,תימצע
אלא םֶלֶצה לש םוליצ קר אל הנועבו תעב אוה םוליצ לכש ,קיסהל ןתינ ןאכמ .תימצע
תלועפב םָלַצהו םֶלֶצה לש הז ךותיה .ימצע םוליצ םג אוה םוליצ לכ .םָלַצה לש םג
.(136 'מע ,
mit-vor-gestellen
) "תיפותיש–תוּיִמוּליִצ" רגדייה הנכמ םוליצה
:םֶלֶצ רותב םוליצה תלועפב חכונ וניא םָלַצהש ,איה רגדייה לש הנעטה רקיע ךא
.טקייבוא לש דמעמב הב חכונ ינאהש העמשמ ןיא םוליצה תלועפב םָלַצה תוחכונ
ומצע אוהש ילב ,םֶלֶצו םֶלֶצ לכ אבומ וינפבש הז רותב םוליצה תלועפב חכונ םָלַצה
תא רשפאמש ימכ ,םָלַצה לש תוירוירפאכ תשרופמ וז תוחכונ .םוליצל אשומל ךופהי
דוסיכו סיסבכ םוליצה תלועפב חכונ םלצמה ינאה .תימוליצה הלועפה תושחרתה םצע
.םֶלֶצה תא דסיימ הזכש רותב רשאו ,םֶלֶצַה אבומ וינפבש ימכ ,הלש (
sub-iectum
)
,"תחתמ חנומש המ" איה
sub-iectum
תיניטלה הלימה לש תילולימה תועמשמה
לש םצעה גשומל תיטסלוכסה תונשרפה תובקעב ,
sub-iectum
–ה ."דסיימש המ"
וא חמוצ ,יח ,רבדו רבד לכ חנומ וילעש םייגולוטנואה דוסיכו עצמכ בשחנ ,וטסירא
תונכפהמה .יהולאה לכשב רבדה תבשחמ אלא וניא הז עצמ ,יטסלוכסה רשקהב .םמוד
יהולאה לכשב אלו ישונאה לכשב רבדה גוצייש ,ךכב קוידב הנומט וטיגוקה טפשמ לש
אלא ,לאה םלצב ארבנ וניא רבדה .אוה רשאב רבדה לש דוסילו עצמל ךפוהש אוה
עצמל תכפוה ולש םוליצה תלועפ םצעש הז ןבומב טקיי–בוס אוה םדאה .םדאה םלצב
.ותוחכונ תא ,ירק ,ותוימלצ תא םֶלֶצל קינעמ םוליצה .אוה רשאב םֶלֶצה לש דוסילו
םדאה .םוליצה תלועפ לש הדוסיל ךפוה םלצמה ינאהש ,ךכב ןומט טרקד לש שודיחה
.םירבדה דוסיל ךפוה ךכבו ,םֶלֶצ לכו םוליצ לכ תיתשתב חנומה אוה יכ טקיי–בוס אוה
םוליצהש ינוביר שיל ,ותומדבו ומלצב ארבנש ימכ לאה ידיב רדגומה ,שימ ךפוהםדאה
.אוה רשאב שי לכ לש תויהה יאנתל ךפוה ולש
איה ,רבדה תעדות דוסיכ תימצעה העדותה תבצה וא ,םֶלֶצה דוסיכ םָלַצה תבצה
קר אל יתוהמ יוניש ורקיעש ,וטיגוקה טפשמב םלוגמש ץיפנה ןכותה רגדייה תעדל
םדאה תנבהב יונישה .היווההו םדאה תנבה ןפואב םג אלא ,םישיה תנבה ןפואב
יונישה .םדוסיב חנומש המכ ,םירבדה לכ תדימל ,"טקיי–בוס"ל ותכיפהב הצמתמ
.םָלַצה ינפב םֶלֶצה תאבה םצע םע ההוזמ היווההש ךכב הצמתמ היווהה תנבהב
תייווה לע הבשחמב ילקידר יוניש קר אל ןומט ,רגדייה רובס ,וטיגוקה טפשמב
תייווה תא רידגמ קר אל וטיגוקה טפשמ .ללכב היווהה לע הבשחמב םג אלא םדאה
,םוליצ תלועפכ ,הבשחמה יכ ,תעלבומ הרוצב וב ןעטנ םג אלא ,טקיי–בוסכ םדאה
לֶטנֶמיפ רורד 456
ךפוה ,וגוציי םצע ,רבדה םוליצ םצע .הידי לע םלוצמה םֶלֶצה לש היווהה תא תעבוק
–תינמזה הרדסהה תא הביצמ םוליצה תלועפ .רבדכ ותייווה חוטבאלו ןוניכל יאנתל
תייווה .םירבדה תייווהל הדימה תמאכ הלש תיטמתמה םוליצה תלכלכ לש תיללח
תוהז תרצונ ובש ןפואב ,טקיי–בואכ םלוצמה תייווה תא הרידגמ טקיי–בוסכ םלצמה
םֶלֶצכ ותאבה םצע איה שיה לש היווהה ,תעכ .(
Vor-gestelltheit
) תוּיִמוּליִצל היווה ןיב
רדסומ תויהה םצע ,םלוצמתויהה םצע "איה" היווהה .ודוסיל ךפוה ךכבש ,םָלַצה ינפב
ששואמ המ רבדכ עיפוהל םֶלֶצה לוכי וב קרש ימוליצה עצמכ ,טקיי–בוסה ידי לע
.חכונכ רמולכ ,יאדווכ רמולכ ,חטבואמו
תועצמאב תיתוהמ תעבקנ ילש היווההש קר אלש ,גציימש ימכ ,יַּבגל ,רמוא [וטיגוקה טפשמ] אוה
לכ לש תוחכונל עגונב טילחמ ,הדימ קינעמהו עבוקה גוצייכ ,ילש גוצייהש םג אלא ,הזה גוצייה
.יטרפ שיכ ומצע ולש היווהל עגונב ,רמולכ ,וב ןיוצמש המ לש תוחכונל עגונב ,רמולכ ,גצוימש המ
רותב תמאה תאו תוימוליצ רותב היווהה תא עבקמ ,ומצע ינפב תיתוהמ גצוימה ,גוצייה :רמוא טפשמה
לש המלשה תוהמה אוה ,ולש רערועמ יתלבה דוסיה רותב הרזח הנפומ לוכה וילא רשא הז .תואדו
,גציימש הז רותב םדאה תוהמ םג ומכ ,וידי לע תועבקנ תמאהו היווהה תוהמש הז ןבומב ,ומצע גוצייה
(143 'מע ,ב ךרכ ,'השטינ') .המצע וז הדימ תקנעה לש עבטהו
רדגומ םדאה .םהיניב לדבההו ,היווהה ,םישיה ,םדאה שדחמ םירדגומ וטיגוקה טפשמב
דמועש ימכ ,טקיי–בואכ רדגומ שיה .וינפב אבומש המ דוסיב חנומה הזכ ,טקיי–בוסכ
האבהה םצעכ תרדגומ היווהה .טקיי–בוסה ינפב ותאבהב םיכורכה םירידסמה םיאנתב
הבשחמב השעמל רבודמ .םלצמ טקיי–בוס ינפב םלוצמ טקיי–בוא לש הרידסמה
.טקיי–בוסה ינפב האבהה םצע םע ההוזמ החכנהה :החכנההו תוחכונה לע שדחמ
תא ול הקינעמש איה ינפב וז האבהשכ ,(טקיי–בוס) םָלַצה ינפב אבומש הז אוה חכונה
לש ינפב–האבהה גוחב םלוצמה תדמתה איה תוחכונה .(טקיי–בוא) םֶלֶצ רותב ותדמתה
לדבהה :יגולוטנואה לדבהה לע שדחמ הבשחמ תדמוע וז הבשחמ דוסיב .םלצמה
.תוימוליצה ,הלש הרוצהןיבל ,םֶלֶצה ,הבשחמה ןכות ןיב לדבההםע ההוזמיגולוטנואה
לש הירוטסיהב שדח ןדיעל הסינכה עגר תא ןייצמ וטיגוקה טפשמ ,רגדייה רובעב
שרושה והז .טקיי–בוסה ינפב טקיי–בואה תאבה םצעכ תנבומ היווהה ובש ,היווהה
ואישל עיגמהו ,תינרדומה הבשחמה תא ןייפאמה טקייבוסה םע היווהה יוהיז לש
.לגהב
ולש םוליצה תלועפב חכונ םלצמה ינאה יכ ,ןעוט ןיידע רגדייה ,תאז לכ ףרח ךא
תלועפש םג המ .(136 'מע ,
gegenständlichen Vorstellen
) "יביטקייבוא גוציי" רותב
לעב םצע ללכל ותוא המיצעמ איהש הז ןבומב קוידב םלצמה ינאה תא תששאמ םוליצה
,"יביטקייבוא" דממ אשונ ינאיזטרקה טקייבוסהש ךכמ םלעתהל רשפא–יא .הדמתה
תידדה םהל תוקנעומה ,תומצעתההו הדמתהה תפתושמ דחאכ םָלַצַלו םֶלֶצל ירהש
ךפוה םלצמה ינאהש ,הנעטה םע הרואכל תבשייתמ הניא וז הדבוע .םוליצה תלועפב
היווהה ירהש :םישיה דוסי תא הווהמ היווההש יפכ ,וידי לעםימלוצמה םימלצה דוסיל
457 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
תפתושמ וידי לע םימלוצמה םימלצלו םלצמה ינאל וליאו ,םישיהמ תילקידר תלדבנ
.תומצעתההו הדמתהה
שמשמ ןכ םדאה :הז חתמ ךותמ קוידב ןיבהל שיהיווהה לש ןבומב לחש יונישהתא
תלועפב םיחכנומה םימלצה תא דסיימ םדאה .םוליצה תלועפב םיחכנומה םימלצל דוסי
םֶלֶצ–יכראה רותב ,רתויב יאדווה םֶלֶצה רותב אוהש הז ןבומב ולש םוליצה
לדבנ םימלצל קפסמ םדאהש דוסיה םלוא .ולש םימלצכ םתואדו תריזגל רוקמ שמשמ
תילקידר םהמלדבנ וניא אוהש ,הז ןבומב קוידב ירוקמה הנבומב היווהה תקפסמשהזמ
גוסל ךפוה אוהש הז ןבומב םימלצה תא דסיימ םדאה :תילקידר תלדבנ היווההש יפכ
גוסהש יפכ ,לסרבינואכ םֶלֶצה תא דסיימ םָלַצה ,רמולכ .םֶלֶצ–יכראל ,םהלש ןוילעה
לסרבינואל הכפה היווהה ,הז ןבומב .טרפה תא דסיימ ןימהש יפכו ןימה תא דסיימ
שיל ,םישיה–לכ שיל ךפה רשא ,טקייבוסה לש תוימוליצה ןונגנמ םע התהוזש ןוויכמ
חינמ םָלַצה ידיב םֶלֶצה לש הז דוסיי .םישיה תויה ןפוא תא עבוקה ,רתויב הלעמה–םר
.םהיניב תילקידרה תולדבנה לש התחפה החינמש ,םיינשה ןיב יהשלכ תוהז רומאכ
ןבומב יונישה .וידי לע דסוימש המ ןיבל דוסיכ דוסיה ןיב ילקידרה לדבהה דבוא ךכב
,ומצע דוסיה ןבומ ףוליסב םג ךורכ יונישה .דוסיה תוהז תפלחהב הצמתמ וניא היווהה
עבונ היווהה ןבומ ףוליס .ינרדומה ןדיעב היווהה תחכש לש קומעה ןבומה אוהש
לכש ןוויכמ רדסב לולכ תויהל לוכי וניא םלועל דוסיה :רדסה לע דוסיה דוסיימ
דימתש ,דוסיה לש תידוסיה ותולדבנ ןדבאל חרכהב םורגת רדסה דסב ולש הרדסה
.דוס ראשית
יפוסניאל יפוסה ןיב :הגוצייו היווהה
לש יגולוטנואל יגולומטסיפאה טביהה ןיבש הקיזב תוריהבה אולמב ןיחבהל ןתינ תעכ
תדחייתמ ,תילאידרומירפה העדותה תא תנייפאמה ,המיעטמה הלבגהה :היווהה תחכש
חכונה לש ורדעהל וא ותוחכונל עגונב עירכהל יתוהמה תורשפאה רסוח רבדב הרכהב
תורשפאה הב הלולכש ךכב תדחייתמ תילאידרומירפה העדותה .הידי לע ספתנה
רבדב ,ולש (
Aussehen
) "תינוציחה תוזחה" רבדב הערכהה תייעשה ךות חכונה תסיפתל
תילאידרומירפה העדותה .(122 'מע) ולש םינפה רבדב ,ולש
eidos
–ה ,ולש
morphe
–ה
.םינפבו הרוצב ותלבגה אלל חכונה תא סופתל תירשפא יתלבה תורשפאב תדחייתמ
ילב ,ותוא םיצעתש ילב רמולכ ,ותוא ליבגת העדותהש ילב חכונ תויהל לוכי חכונה
הניא איהש ךכב תנייפאתמ המיעטמה הלבגהב הכורכה הסיפתה .םלצל וכפהתש
.המלצהב הכורכ
העדותהו טרפב תינאיזטרקה העדותה לש המיעטמ–אלה הלבגהה דוסיב בצינש המ
.העדותב וגוציי לש תיטמתמה םוליצה תלכלכל חכונה תפפכה אוה ללכב תינרדומה
.העדותב וגוציי ידיב חכונה לש תבשחמה הרדסהה אלא הניא המיעטמ–אלה הלבגהה
לֶטנֶמיפ רורד 458
ותוחכונ תא העבקב חכונה לש תוהתשהה תורשפא תא תלטבמש איה וז הלבגה
ינרדומה הנבומב גוצייה תלועפב הכורכה הלבגהה ,תורחא םילימב .הדימתמכ
תא חכונל הקינעמש איה ,םיצעמה לובגה תא
aletheia
–ה בחרמל הרידחמש איה
איה ,םלצל ותוא תכפוהש איה ,םינפ ול הדימעמו הרוצ ול הטועש איה ,ולש תוזחה
העדותה לש גוצייה תלועפב אופא ץוענ היווהה תחכש רוקמ .ותייווה תא החיכשמש
השושיא םשל ,התומדבו המלצב ארבנה םֶלֶצ ללכל חכונה תא המיצעמה ,תינרדומה
.ימצעה
שומישה דוסיב תדמועש וז םג איה תינרדומה העדותה לש המילצמה הלבגהה
ראתמ הבש ,"הפיקת"ו "שוביכ" םגו ,"סוכינ"ו "רסאמ" לש תינחוכה הקירופטמב
רדסמ ותוא הערוקב חכונה תא "תשבוכ" תינרדומה העדותה :התולהנתה תא רגדייה
ןודא אוה םדאה .טקיי–בואה רדס ,הלש יטמתמה רדסה דסל ותוא הלבוכבו תוהתשהה
תוריחה תא ומצעל לטונ ךכבו ,טקיי–בואה דסל םישיה תא לבוכ אוהש ןוויכמ םישיה
.ומצע ולש גוצייה לש םיצעמה לובגל םאתהב םתויה םצע תא עובקל
,םלצל חכונה תא המיצעהב :החכש לש עגר םג אוה גוצייה עגר הניגבש הביסה וז
תעפוה תא תדבאמ איה .ולש היווהב ,ולש החכנהב חכונה תעפוה תא תדבאמ העדותה
םוליצה תלכלכל חכונה תפפכה ,הזודמה לש הטבמל המודב .התוא תחכוש ,היווהה
קוידב ,היווהה םֶלֶצ אוה םוליצהמ קמוחש המ .ודמוע לע אפקש םֶלֶצל ותוא תנבאמ
םֶלֶצה תא וביצהב :לוליח לש עגר םג אוה גוצייה עגר .םֶלֶצ תרסח היווההש ןוויכמ
השודקה תא ץפנמ םדאה ,היווהה לש םישדוקה שדוקב ותומדבו ומלצב ארבנש
.וב הרושה
תרוקיבה דוסיב תבצינש איה ליעל הראותש יפכ היווהה תחכש יכ ,ףיסוהל םג ןתינ
תודגנתהב ץוענ תרוקיבה שרוש .ינרדומה ןדיעה לע רגדייה לש תיפוסוירוטסיהה
שיה דוסי םע םדאה יוהיזמ עבונה ,שיה יפלכ םדאה לש תינסכנה הדמעה ץומיאל
ןדבא ,היווהה לש ירוקמה ןבומה ןדבאל הליבומ וז הדמע .ותומדבו ומלצב ארבנה
.תוינרדומה לש םיקהבומה הינייפאממ אוהש ,םזיליהינה חתפל םדאה תא רדרדמש
ותומדבו ומלצב םישיה תא ארוב וניא םדאה :בחרה רשקהב ןיבהל שי וזה תרוקיבה תא
ותומדבו ומלצב םישיה תא ארוב םדאה ,תוחפ אל .םהלש (
Vor-stellung
) גוצייב קר
תמייקתמ החכנהה ןדבאל תמרוגה הדימ תקנעה .לעופב םהלש (
Her-stellung
) רוצייב
סוכינה לש רישי ךשמה אוה רוצייבש סוכינה .םרוצייב םג אלא ,םישיה גוצייב קר אל
תרבח תא ןייפאמה ,יטמוטואהו ינומהה ורוצייו שיה גוציי ,רגדייה יניעב .גוצייבש
ינשב .רבדל הדימה תא קינעמ םדאה ,םירקמה ינשב .רבד ותוא םה ,תינרדומה הכירצה
,היווה לוטנ באשמכ עיפומ רבדה ,םירקמה ינשב .םדאה ןעמל השענ רבדה ,םירקמה
ונכותמ ןקורש ימכ עיפומ רבדה ,םירקמה ינשב .אל ותו םדאה שושיאל יעצמאכ
ילסקודרפ חרואב םרוגו םדאה תטילשמ גרוח הז שושיא .ותייווה תא ,ותוהמ תא דביאו
.ומצע םדאה לש ומויק ךרע ןדבאל
459 היווהה תחכש לש חכשנה הנבומ לע :גוצייו החכש
,היגולונכטה :יפוסוירוטסיהה הרשקהב היווהה תחכש לש המיתב השעמל רבודמ
םלוא .היווהה תחכש לש ירוטסיהה יוטיבכ ,תינרדומה גוצייה תבשחמ לע תתתשומה
היווהה תחכש לש המיתבש ,אוה ונניינעל בושחש המ .רחא רמאמל אשונ רבכ והז
תיגולונמונפ הסרג תוארל ןתינ ןאכ הראותש יפכ יגולומטסיפא–וטנואה הרשקהב
םצעב רגדייהש המ .יפוסניאהו יפוסה לש ןימויה תקיתע הירופאה םע תודדומתהל
.יפוסה ךותב יפוסניאה תעפוהל תירשפא יתלב תורשפא תמייקש ,אוה ונל רמוא
איהש ,החכנהה לש ,יפוסו לבגומ ותוהמב אוהש ,גוצייל תורשפא תמייקש ,רמולכ
גוצייל תורשפא תמייקש ,אוה ונל רמוא רגדייהש המ .תיפוסניאו לובג תרסח התוהמב
.ולש החכשה תא ,יפוסניאה ןדבא תא חרכהב רורגי אל רשא ,יפוסניאה לש יפוס
םייק יכ ןימאמ רגדייה .התחפה אלל יפוסב יפוסניאה גוצייל תורשפא תמייק ,רמולכ
גוציי ודימעהב יפוסניאהו יפוסה לש הירופאהמ קומחל חילצמה ,גוציי לש רחא גוס
ול דימעהל ןתינ יכו ,רוקמל תושיגנ תמייק יכ ןימאמ רגדייה .הדבאל ילב היווהל
רחא םש הב תוארל רשפאש — התחפה אלב גוציי לש וז הקיטקרפ .התחפה אלל גוציי
הבשחמה םע ההזמ רגדייהש איה "תינאירגדייהה הווקתה" הנכמ הדירדש המל
ארקנש המ .היווהל תיביטקא–ה תונעיהה אלא הניא הבשחמה .ירוקמה הנבומב
המל תונעיהה אלא הניא —
15'?הבשחמ ארקנ המ'ב רגדייה ןעוטש יפכ הבשחמ
.הבשחמל ארוקש
תונעטה יתש יכ םא ,טרקד לש וזל החורב המודה הנעט ןעוט רגדייה ,וז הניחבמ
היגולונמונפהו הזמ טקייבוסה לש היפוסוליפה ,תונוש עדי תומגידרפ ךותמ תונעטנ
,(תילמרופ תושממ לעב) יפוס שיש תורשפא תמייקש רובס טרקד םג ,רגדייה ומכ .הזמ
לש האידיאה ,ירק,(תיביטקייבוא תושממ לעב) יפוסניא שי וכותבליכי ,טקייבוסה ,ירק
,ןתוהמב תויפוסה ,רחאה ינפ דציכ :סניול דדומתמ התאש הירופאה קוידב םג וז .לאה
ןה םינפה ובש ,בצמל ףאוש סניול .התוהמב תיפוסניאה ,תוּרחאה תא ליכהל תולוכי
16.תינושלה ןתעבהב תויפוסניאו ,םינפ–תעבהכ תויפוס ןה :דחי םג תויפוסניאו תויפוס
תעפוה לש הירופאה םע םידדומתמ םהינש :המדנשמ רתוי הברה רגדייהל בורק סניול
ןיב ,ילאירוממיאו ילאידרומירפ םייאלכ ריצי רצייל םתוסנב יפוסה ךותב יפוסניאה
לצא .תוהתשהה רדס לש רדסה ינפלש רדסה והז ,רגדייה לצא :יתא ןיב ,יגולוטנוא
לובגה לע םירתוומ םניא םה ,דחא דצמ .םינפה לש הרוצה תרסח הרוצה וז ,סניול
םה :תויפוסניאהו לובגה רסח לע םירתוומ םניא םג םה ,ינש דצמ לבא .תויפוסהו
לדבהה .לובגה רסח תעפוה תא ענומ וניאש והשלכ (הרוצ/רדס) לובג רצייל םיסנמ
איה סניול לצא וליאו ,םיִנָּפַה רסח םיִנְּפַּב איה תויפוסניאה תעפוה רגדייה לצאש ,אוה
.םיִנְּפַה תורסח םיִנָּפַּב
.ליעל 7 'עה ואר
15
Emmanuel Levinas, Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, trans. Alphonso Lingis,
16
Nijhoff, The Hague, 1979, pp. 195–219
לֶטנֶמיפ רורד 460
ןורקעמ הקימחל ביתנ טטרשמ רגדייה יזא ,רטויל לש חונימב שמתשהל םא
יכ ,רובס רגדייה .ןמסמל ןמוסממ רבעמבש הנקתה רסח ןדבאהמ ,ונייה ,"דנרפיד"ה
,תילאידרומירפה העדותה לש גוצייה אוה אלה ,ףדעומ ןמסמ לש תורשפא תמייק ןיידע
תוארל ןתינ וז תורשפא םויקב הנומאב .היווהה איה אלה ,ןמוסמה ןדבאב ךורכ וניאש
הילע ותרוקיב ףרח ,הקיסיפאטמלו םזירטנצוגולל רגדייה לש ותוכיישל ןמיסו תוא
קיזחמ ןיב ,םיעטמ–אלל םיעטמ ןיב הרורב היכרריה ורצויב .הנממ גורחל ונויסינו
לש יראניבהו יכרריהה דוסיה הנבמ לע רזח רגדייה ,חכושל רמוש ןיב ,דבאמל
.הקיסיפאטמה
תויחה רוקמ םג והז .ךכ לכ םיטושפ םניא םירבדה ,רגדייה לצא דימת ומכ םלוא
,ירק ,תיעצמאהו תמדקומה ותוגהב רגדייה יבגל רתוי הנוכנ וז הנעט .ותבשחמ לש
,תרחואמה ותוגהב רגדייה יבגל תוחפו ,םירשעה האמה לש םיעבראהו םישולשה תונש
איה רגדייה לש ותוגהב הנפמב ןנובתהל םיכרדה תחא .ךליאו םישימחה תונש ,ירק
ךותב יפוסניאה תעפוה לש תורשפאה רסוחב תרבוגו תכלוהה הרכהה לש וז קוידב
םג ומכ ,תינסכנה העדותה לש ירוירפאה דמעמב תרבוגו תכלוהה הרכהה ,ירק ,יפוסה
אטבתמ הנפמה ,תורחא םילימב .גוצייב הכורכה התחפהמ קומחל תורשפאה רסוחב
היווהה ןדבא לש תויחרכהב רמולכ ,רוקמה לש ינדבאה לרוגב תרבוגו תכלוהה הרכהב
(
Geschick
) הלרוגל ךפוה היווהה ןדבא ,רחואמה רגדייה לצא .ירוקמה הנבומ ףוליסבו
תינדבאה התוטרפתהב קר איה עיפוהל הלוכי היווהה הבש הדיחיה ךרדה .ענמנ יתלבה
הרמאנו הבשחנ םהבש םינפואה ךס אלא הניא היווהה .הקיסיפאטמב ,ירק ,םישיב
העיפוה ובש ,ךכ לכ רקיהו רידנה עגרה ,המאתהבו .הקיסיפאטמה תודלות ךרואל
דע ,ןמזב הרוחא קחדנ אוהש ךות רצקתמו ךלוה ,ףלוסמ אלהו ירוקמה הנבומב היווהה
.קרב קזבהל המודמ אוה 'סוגול' רמאמבש
רגדייה לש תיפוסוליפה ותקושתל דוגינבש אוה רגדייה לש הבשחמה לש הלרוג
יפוסה לש הירופאהמ קומחל ךרד ןיאש ,הנעטל רבד לש ופוסב הליבומ איה ,ומצע
םיחסונמ ולא לכ .תירוירפאו תיחרכה החכשהשו ,התחפה אלב גוציי ןיאש ,יפוסניאהו
רמאמב הנושארל עיפומה חנומ ,(
Spur
) "בקע"כ קר עיפוהל הלוכי היווהה יכ ,הנעטב
ול תרשפאמש איה רגדייה לש תיתבשחמה תודיינה 17"?םיררושמ ךירצ המ ליבשב"
אוה אלה ,לעפ ובש הבשחמה ןדיע לש רתויב םיקומעה םיחסנמהמ תויהל קר אל
,וירחא אבה הבשחמה ןדיעל חתפ חותפל םג אלא ,תוינרדומה תרוקיב לש ןדיעה
.בקעה לש היגולוטנואה לש ןדיעה ותונכל ןתינש
Heidegger, “Wozu Dichter?” (1946), in Holzwege, GA 5
17
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.