Conference PaperPDF Available

Chemical composition of aromatic products from tobacco (N. tabacum L.) 1. Virginia Flue-Cured

Authors:
  • InnoSolv LLC

Abstract

Liquid aromatic products from tobacco representing Virginia flue-cured variety group (grown in Bulgaria, crop year 2008) have been obtained, through extraction with common and newly introduced solvents (96 % ethyl alcohol, petroleum ether, tetrafluoroethan). The chemical composition of tobacco essential oil and the respective aromatic products has been analyzed by GC-MS. The results from the study provide grounds for the recommendation of suitable areas of application of the obtained aromatic products.
International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA
"Economics and Society development on the Base of Knowledge"
Volume I 520
Agricultural science. Plant studies.
ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА АРОМАТИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЮТЮН (N. tabacum L.).
1. ВИРЖИНИЯ ФЛЮ-КЮРД
Таня Иванова*, Венелина Попова*, Теодора Атанасова*, Ненко Ненов**,
Абдел Карим Омар*
*КатедраТехнология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла”,
** КатедраПромишлена топлотехника”,
Университет по хранителни технологии, 4002 Пловдив, България
CHEMICAL COMPOSITION OF AROMATIC PRODUCTS FROM TOBACCO
(N. tabacum L.)
1. VIRGINIA FLUE-CURED
Tanya Ivanova*, Venelina Popova*, Teodora Atanasova*, Nenko Nenov**, Abdel Karim Omar*
*Department of Tobacco, Sugar, Vegetable and Essential Oils,
**Department of Industrial Heat Engineering,
University of Food Technologies, 4002 Plovdiv, Bulgaria
Liquid aromatic products from tobacco representing Virginia flue-cured variety group
(grown in Bulgaria, crop year 2008) have been obtained, through extraction with common and
newly introduced solvents (96 % ethyl alcohol, petroleum ether, Freon 134a). The chemical
composition of tobacco essential oil and the respective aromatic products has been analyzed by
GC-MS. The results from the study provide grounds for the recommendation of suitable areas of
application of the obtained aromatic products.
Key words: tobacco, resinoid, concrete, extracts, essential oil, Freon 134a
ВЪВЕДЕНИЕ
Тютюнът (Nicotiana tabacum L.) е едногодишно растение от семейство Solanaceae.
Ареалът на производството му обхваща над 115 страни в географската зона между 45 °N и 30
°S, превръщайки го в една от най-разпространените нехранителни култури в света. В
България се произвеждат ориенталски и едролистни тютюни от сортови групи Басми, Каба
Кулак, Виржиния и Бърлей. В последните години в страната се забелязва ясна тенденция към
нарастване на интереса към производството на висококачествен тютюн Виржиния флю-
кюрд.
Проучвания върху химичния състав на български тютюн Виржиния в последните
години са провеждани от Стоилова и сътр. [3 – 7], които характеризират съдържанието на
важни за качеството, състава и пушателните свойства на дима минерални и органични
компоненти в изсушения тютюн, като разкриват връзките между физиологично-активни
вещества от димния аерозол и техните предшественици в тютюневата суровина. Apostolova
et al. [10] прилагат химиметрични методи за характеризиране на български сортове тютюн
Виржиния, като посочват количествени връзки между неутралните летливи компоненти на
етеричното масло и аромата на тютюневия дим. В литературата липсват данни за
получаване или изследване на състава и свойствата на течни екстракционни продукти от
тютюн Виржиния в България през последните 15 – 20 години.
По данни на Gordan et al. [13] в тютюн Виржиния са идентифицирани 306 компонента
в етеричното масло, като 80 от тях са открити за първи път в тютюна. Bolt et al. [11] иденти-
фицират 4-hydroxy-β-damascene в етеричното масло, а Nishikawaji et al. [16] докладват за
присъствието на 8 нови сескитерпени в листа от флю-кюрд тютюниγ-cadinene, δ-cadinene,
2-keto-α-cyperone, solavetivone, solanascone, oxidol, rishitin и 2,3-dihydrosolanascone. Като
ароматични вещества в тютюн Виржиния са идентифицирани и damascenone (168 ppb),
megastigmatrienones - 5 изомера (1272 ppb), 3-hydroxy-β-damascone (24 ppb), linalool (281 ppb),
International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA
"Economics and Society development on the Base of Knowledge"
Volume I 521
Agricultural science. Plant studies.
geranyl acetone (181 ppb), farnesylacetone (16 ppb), solanone (1725 ppb), solanol (545 ppb),
norsolanadione (156 ppb) и др. [15, 18]. За тютюн Виржиния е установено, че сembra-2,7,11-
triene-4,6-diols (от групата на дитерпеновите съединения) съставляват 0.23 % (w/w) от сухото
вещество [12]. Съдържанието на neophytadiene, участващ във формирането на аромата на
димния аерозол, нараства по време на сушенето със затоплен въздух (до над 2500 µg/g) [15] и
съставлява 26 % от състава на етеричното масло [10].
Освен етерично масло, от тютюневите листа в етеричномаслената промишленост се
получават различни ароматични продукти (конкрет, резиноид, абсолю) с приложение във
фината парфюмерия и за ароматизиране на тютюневи изделия. Алтернативни екстрагенти на
използваните в етеричномаслената промишленост летливи (полярни и неполярни)
разтворители са втечнените газове (бутан, пропан, СО2 и фреони). В литературата липсват
данни за преработка на тютюневи листа и получаване на ароматични продукти чрез
екстакция с фреон 134а (1,1,1,2-тетрафлуоретан), разрешен за хранителни цели.
Настоящото проучване има за цел да анализира състава на ароматичните продукти от
тютюн Виржиния: етерично масло, конкрет, резиноид и екстракт, получен с фреон 134а.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За изследването е използвана проба тютюн от сортова група Виржиния флю-кюрд, район
на производство Северна България, реколта 2008. Листата (беритбени групи Х, С и В, с добре
проявено високо качество) са обезжилвани ръчно, след което са раздробявани или смилани до
необходимите размери на частиците за съответния анализ. Преди технологичните обработки е
определяна влажност (%) чрез сушене до постоянна маса [8].
Етеричното масло е получено чрез водна дестилация в слабокисела среда в лабора-
торен стъклен апарат на Британската фармакопея, модифициран от Балинова и Дяков [8, 9].
Резиноидът е получен чрез екстракция с 96 % етилов алкохол в лабораторни условия
при следните технологични параметри: статичен, периодичен процес; двукратна обработка с
продължителност 2.5 и 2 h; температура 70 °С; съотношение суровина : разтворител = 1:10.
Отделянето на разтворителя от получените мисцели е чрез изпаряване на ротационен
вакуум-изпарителен апарат при температура на водната баня 85 ºС [1].
Конкретът е получен чрез екстракция с петролев етер в лабораторни условия при след-
ните технологични параметри: статичен, периодичен процес; двукратна обработката с про-
дължителност 1 и 0.5 h; температура 30 °С; съотношение суровина: разтворител = 1:10.
Отделянето на разтворителя от получените мисцели е чрез изпаряване на ротационен
вакуум-изпарителен апарат при температура на водната баня 35 ºС [1].
Екстракцията с фреон 134а е провеждана в лабораторни условия [2], при следните
технологични параметри: обем на екстрактора 1 dm3; налягане в апарата 0.5 MPa; темпе-
ратура на процеса 20 °С; продължителност 60 min. Изборът на технологични параметри е по
предварителни наши непубликувани данни.
Добивите на етерично масло и екстракти са изчислени спрямо абс. сухо вещество.
Химичен състав на екстрактите: За GC анализа е използван апарат Agilent 7890A с
пламъчно-йонизационен детектор; колона HP-INNOWax Polyethylene Glycol (60 m x 0.25
mm; филм 0.25 μm); температурни условия: 70 °С - 10 min, 70-240 °C - 5 °C/min, 240 °C – 5
min; 240-250 °C - 10 °C/min, 250 °C – 15 min; газ носител хелий, 1 cm3/min постоянна скорост;
инжектор: split, 250 °C, split съотношение 50 : 1. За MS/GC анализа е използван апарат
Agilent 5975 C, газ носител хелий, колона и температурни условия както при GC анализа;
детектори: FID, 280 °C, MSD, 280 °C transfer line.
International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA
"Economics and Society development on the Base of Knowledge"
Volume I 522
Agricultural science. Plant studies.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Етеричното масло (влажност 8.47 %; добив 0.23 %) е вискозна течност с жълто-зелен цвят;
екстрактът, получен с фреон 134а (влажност 13.16 %; добив 0.26 %) – високовискозна маса с
тъмнокафяв цвят; конкретът (влажност 7.71 %; добив 2.54 %) – восъкоподобна маса със
светлокафяв цвят; резиноидът (влажност 14.92 %; добив 29.77 %) –полутвърда тъмнокафява
маса. Всички ароматични продукти са със специфичен тютюнев мирис.
Резултатите за химичния състав на изследваните ароматични продукти са представени
в таблица 1, а разпределението на основните групи ароматични веществана фиг. 1, 2, 3 и 4.
В етеричното масло са идентифицирани 10 компонента, съставляващи 72.57 % от
общия състав. Най-голям дял заемат дитерпеновите и монотерпеновите кислородсъдържащи
съставки (съответно 51.20 % и 13.47 %), с основни компоненти – phytol acetate (51.20 %),
solanone (5.56 %), dihydro-β-ionone (2.17 %) и β-damascenone (2.92 %). Следват ароматните
съединения (6.87 %) и представители на други групи вещества (1.03 %).
В екстракта с фреон 134а са идентифицирани 13 компонента, съставляващи 89.62 % от
общия състав. Най-голямо е количеството на аминосъединенията (61.65 %) с основен
представител – nicotine (60.92 %). Следват дитерпеновите кислородсъдържащи съставки
(20.80 %), алифатните кислородсъдържащи компоненти (2.64 %), монотерпеновите
кислородсъдържащи съставки (2.11 %), ароматните съединения (1.33 %), монотерпеновите
въглеводороди (0.74 %), сескитерпеновите въглеводороди (0.24 %) и други (0.10 %).
В конкрета са идентифицирани 17 компонента, съставляващи 36.22 % от общия състав.
Преобладават алифатните кислородсъдържащи съставки (21.92 %), с основни представители
– 2-mеthyl-2-penthanol (6.79 %) и 3-metyl-3-penthanol (3.26 %). Разпределението на останалите
съставки е както следва: аминосъединения (12.06 %), дитерпенови кислород- съдържащи
(1.76 %) и монотерпенови въглеводороди (0.48 %).
В резиноида са идентифицирани 18 компонента, съставляващи 62.73 % от общия
състав. Най-голямо е количеството на аминосъединенията (46.16 %), представени основно от
nicotine (45.71 %); следват дитерпеновите кислородсъдържащи съединения (6.51 %) и
алифатните кислородсъдържащи съставки (4.30 %).
Таблица 1. Химичен състав на ароматични продукти от тютюн Виржиния
Компонент ЕМ Е К Р Компонент ЕМ Е К Р
1. Acetone -* - 2.54 -
22. Dihydro-β-ionone 2.17 - - -
2. Ethylmethyl ketone - - 1.27 -
23. β-Damascenone 2.92 - - -
3. Tert-amyl alcohol - - 1.48 -
24. 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene 1.26 - - -
4. 2,3-dimethyl-2-butanol - - 2.67 -
25. Solanone (isomer) 1.46 - - -
5. 2-mеthyl-2-penthanol - - 6.79 -
26. Benzyl alcohol - 1.00 - -
6. 3-metyl-3-penthanol - - 3.26 -
27. Nicotine - 60.92 4.49 45.71
7. β-Pinene - 0.29 - -
28. Phytol acetate 51.20 20.80 - -
8. Limonene - 0.45 - -
29. Phytol - - 1.76 6.51
9. Furfural - - - 0.22
30. β-Farnesene - - - 0.44
10. Isopropyl alcohol - - 0.45 -
31. Limonene dioxide - - 0.48 0.66
11. 3-hexanol - - 0.08 -
32. Oxynicotine - - 5.66 -
12. 5-methyl furfural - - - 0.13
33. 2(3-pyridyl)-1-pyrroline - - - 0.45
10. 3-methyl-2-penthanol - - 0.08 -
34. 3,5-dihydro-6-methyl -2,3-dihydro-4H-
pyran-4-one - - - 1.20
11. 2-hexanol - - 0.79 -
35. 3-tert-Butyl-1,2-dihydronaphthalene 3.30 - - -
12. 1-methylcyclopenthanol - - 1.65 -
36. Naphthalene, 7-isopropyl-1-methyl 2.30 - -
13. 2-methyl-2,4-pentanediol - - 0.86 -
37. N-Cyclopentylidenemethanamine - 0.73 -
14 2-methyl-6-methylene-2-octene - - - 0.39
38. Ethyl palmitate - 0.10 -
13. Acetic acid - 2.65 - 0.38
39. Farnesol - - - 0.94
14. α-Ionene 1.37 - - -
40. 5-hydroxymethyl furfural - - - 2.91
15. Linalool - 0.60 - -
41. Propylene glycol - - - 0.22
16. Linallyl acetate - 1.00 - -
42. Eicosane - - -- 0.90
17. Beta-Caryophyllene - 0.24 - -
43. Dibutyl phthalate - - - 0.60
18. Isobutyl isopropyl ketone - - - 0.05
44. Cotinine - - 1.91 -
19. Diethyl succinate 1.03 - - -
45. Рhenylethyl phenylacetate 0.48
20. Solanone 5.56 0.51 - 0.54
Общо идентифицирани, % 72.57 89.62 36.22 62.73
21. Cumin aldehyde - 0.33 - - Добив, % 0.23 0.26 4.79 29.77
* - липсва в пробата
ЕМетерично масло; Еекстракт с фреон 134а; Кконкрет; Р - резиноид
International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA
"Economics and Society development on the Base of Knowledge"
Фиг. 1. Разпределение на основните групи
ароматични вещества в етерично масло, %
Фиг. 2. Разпределение на основните групи
ароматични вещества в екстракт с фреон 134а, %
Фиг. 3. Разпределение на основните групи
ароматични вещества в конкрет, %
Фиг. 4. Разпределение на основните групи
ароматични вещества в резиноид, %
1 – Алифатни кислородсъдържащи; 2 – Монотерпенови въглеводороди; 3 – Терпенови кислородсъдържащи;
4 – Сескитерпенови въглеводороди; 5 – Сескитерпенови кислородсъдържащи; 6 – Дитерпенови кислород-
съдържащи; 7 – Ароматни съединения; 8 – Аминосъединения; 9 – Други
Резултатите от разпределението на групите ароматични вещества показват, че в
резиноида и екстракта с фреон 134а в най-голяма степен са застъпени аминосъединенията
(съответно 68.79 % и 73.58 % от идентифицираните съставки, с основен представител
nicotine), следвани от дитерпеновите кислородсъдържащи форми (10.39 % и 23.22 %).
Аминосъединения са установени и в конкрета (33.30 %), но с основен представител
оxyninotine (15.63 %). В конкрета най-голям е делът на алифатните кислородсъдържащи
съставки (60.51 %), които присъстват в много по-малка степен във всички останали
ароматични продукти.
Съставът на етеричното масло се отличава съществено, както по структура, така и по
съдържание на основните ароматични вещества от състава на получените екстракти
преобладава групата на дитерпеновите кислородсъдържащи (70.55 %) и на монотерпеновите
кислородсъдържащи съединения (18.57 %), следвани от ароматните съединения (9.46 %).
Различията в химичния състав отразяват различната селективност на използваните
разтворители и различните условия за получаване на ароматичните продукти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ароматичните продукти от тютюн Виржиния в значителна степен се извличат
аминосъединения, с основен представител nicotine. В ароматичния продукт, получен чрез
нискотемпературна екстракция с фреон 134а, подобно на етеричното масло от тютюн
Виржиния, е значителен делът на дитерпеновите кислородсъдържащи форми. Ароматичните
продукти от тютюн Виржиния са подходящи за влагане в козметични и парфюмерийни
продукти след очистване на дразнещия кожата никотин, но получените сведения за състава
им дават основание за препоръчителна употреба в други области.
Volume I 524
Agricultural science. Plant studies.
International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA
"Economics and Society development on the Base of Knowledge"
Volume I 525
Agricultural science. Plant studies.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Георгиев, Е., 1995. Технология на естествените и синтетичните ароматични продукти,
София, “Земиздат”.
2. Ненов, Н., 2006. Екстракция на растителни суровини с втечнени газове, Н.тр. УХТ, 53 (2),
195-200.
3. Стоилова, А., Д. Христева, К. Маркова, 2002. Проучване съдържанието на никотин в
тютюна и съпътстващи алкалоиди - норникотин, анабазин миозмин и анатабин, Сб. Докл. Втора
Балканска конференция по тютюна, Пловдив, 329-337.
4. Стоилова, А., П. Запрянова, 2003. Проучване минералното съдържание на български тютюни
с методи на атомноабсорбционна спектроскопия, Н. тр. УХТ, Пловдив, L (3), 333-339.
5. Стоилова, А., 2008. Минерален състав на тютюна и пушателни свойства, Н. тр. СУБ
Кърджали, т. ІІІ, ч. ІІ, 210-215.
6. Стоилова, А., Л. Таскова, 2004. Предшественици на специфичните тютюневи нитрозамини,
Сб. Докл. V-та научно-техническа конференцияЕкология и здраве 2004”, Пловдив, 439-444.
7. Стоилова, А., С. Даньо, Д. Христева, К. Маркова, 2004. Мониторинг на български тютюни
и марки цигари за нива на ацеталдехид в дима, Сб. докл. Юбилейна научна конференция “60 години
ИТТИ”, Пловдив, 385-390.
8. Стоянова, А., Е. Георгиев, Т. Атанасова, 2007. Ръководство за лабораторни упражнения по
етерични масла, Акад. Изд. УХТ, Пловдив.
9. Цонев, И., В. Чеников, 1962. Към методиката за определяне на етеричните масла в тютюна,
Бълг. Тютюн, 9, 17-20.
10. Apostolova, Е., S. Dagnon, A. Edreva, 2002. Characterization of Virginia tobaccos by
chemometric methods, Beitr. Tabakforsch. Int., 20 (1), 1-6.
11. Bolt, A., S. Parkis, J. Sadd, 1983. A Damascone Derivation from N. tabacum, Phitocemistry, 22
(2), 613-614.
12. Court, W. A., J. G. Hendel, 1984. Changes in leaf pigments during senescence and curing of
flue-cured tobacco, Can. J. Plant Sci., 64, 229-232.
13. Gordan, B.M., M. Uhring, M. Borgerding, H. Chung, 1988. Analysis of Flue-cured Tobacco Essential
Oil by Hyphenated Analytical Techniques, Journal of Cromatography Science, 26 (4), 174-180.
14. Kim, K. R., A. Zlatkis, J. W. Park, U. C. Lee, 1982. Isolation of Essential Oil from Tobacco by
Gas Co-distillation / Solvent Extraction, Chromatographia, 15 (9), 559-563.
15. Leffingwell, F.C., 1999. Basic Chemical Constituents of Tobacco Leaf and Differences among
Tobacco Types, In: Tobacco – Production, Chemistry and Technology, Blackwell Science, London.
16. Nishikawaji, S., T. Fujimori, S. Matsushima, K. Kato, 1983. Sesquiterpenoids from Flue-cured
Tobacco Leaves, Phytocemistry, 22 (8), 1819-1820.
17. Ross, I. A., 2005. Medicinal Plants of the World, 3. Chemical Constituents, Traditional and
Modern Medicinal Uses, Humana Press.
18. Wilson, R., B. D. Mookherjee, J. F. Vinals, 1982. A comparative analysis of the volatile
components of Virginia, Burley, Turkish and black tobaccos, 184th National ACS Meeting, Kansas City.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
Continuing the high standards set by the widely acclaimed first and second volumes of Medicinal Plants of the World: Chemical Constituents, Traditional and Modern Medicinal Uses, Ivan A. Ross now comprehensively documents in Volume 3 the medicinal value of 16 major plant species widely used around the world in medical formulations. The plants for this volume are Camellia sinenis, Cannabis sativa, Cocos nucifera, Coffea arabica, Daucus carota, Ferula assafoetida, Hordeum vulgare, Larrea tridentata, Nicotiana tabacum, Olea europaea, Oryza sativa, Plantago ovata, Saccharum officinarum, Serenoa repens, Sesamum indicum, and Zingiber officinale. The author's exhaustive summary of available scientific data for each plant provides detailed information on how the plant is used in different countries, describing its traditional therapeutic applications and what is known from its use in clinical trials. Additional material presented includes a botanical description with a color photo of each plant for identification, the common names used for the plant throughout the world, and a listing of the plant's known chemical constituents. A comprehensive bibliography cites the literature available from a wide range of disciplines. Medicinal Plants of the World: Chemical Constituents, Traditional and Modern Medicinal Uses, Volume 3, offers a unique collection of vital scientific information for pharmacologists, herbal medicine practitioners, drug developers, phytochemists, medicinal chemists, phytologists, toxicologists, and researchers who want to explore the many uses of plant materials for medicinal and related purposes. Its wealth of significant information will reveal little-known facts about these plants and open new horizons of application for the many novel drugs and drug candidates found in them.
Article
Neoxanthin, violaxanthin, lutein, β-carotene, chlorophyll a and chlorophyll b in the leaves of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.) were determined in samples collected at intervals from the middle of July through harvest. Harvested leaves were also sampled at intervals during flue curing for pigment determinations. Except where interrupted by rainfall or irrigation, pigment concentrations progressively declined during plant growth; this degradation was accelerated during flue curing. Carotenoid degradation during flue curing was proportional to the degree of oxygen substitution of the carotenoid. Chlorophyll a and chlorophyll b in cured tissue were typically less than 1% of the amounts present at harvest.Key words: Carotenoids, chlorophyll, tobacco (flue-cured), flue curing, senescence
Article
Eight sesquiterpenoids were identified from an essential oil of flue-cured tobacco leaves. 2,3-Dehydrosolanascone was a new compound in nature.
Article
The essential oils have been isolated from tobacco leaves using a simple gas co-distillation apparatus. The method involves co-distillation with water under the continuous stream of an inert gas with subsequent single solvent extraction of the distillate. The extract is analysed on GC and GC/MS in splitless injection mode without further concentration. The method was evaluated for reproducibility using n-octadecane as an internal standard. The distillation-extraction procedure was reporducible with an average deviation of 3% for the major constituents. The present method was applied to the analyses of the essential oils of other agricultural products.
Article
The major components of an alkaloid-free, flue-cured, tobacco essential oil sample are isolated and identified. This is accomplished by utilizing modern hyphenated analytical methods. The instrumentation developed to accomplish this are an automated multidimensional gas chromatograph/mass spectrometer/flame ionization detector (MDGC/MS/FID) and a multidimensional gas chromatograph/matrix isolation/Fourier transform infrared spectrometer (MDGC/MI/FTIR). A total of 306 compounds is identified in the essential oil, of which 80 are found as tobacco constituents for the first time.
Технология на естествените и синтетичните ароматични продукти, София
  • Е Георгиев
Георгиев, Е., 1995. Технология на естествените и синтетичните ароматични продукти, София, "Земиздат".
Екстракция на растителни суровини с втечнени газове
  • Н Ненов
Ненов, Н., 2006. Екстракция на растителни суровини с втечнени газове, Н.тр. УХТ, 53 (2), 195-200.
Проучване съдържанието на никотин в тютюна и съпътстващи алкалоиди -норникотин, анабазин миозмин и анатабин
  • А Стоилова
  • Д Христева
  • К Маркова
Стоилова, А., Д. Христева, К. Маркова, 2002. Проучване съдържанието на никотин в тютюна и съпътстващи алкалоиди -норникотин, анабазин миозмин и анатабин, Сб. Докл. Втора Балканска конференция по тютюна, Пловдив, 329-337.
Проучване минералното съдържание на български тютюни с методи на атомноабсорбционна спектроскопия
  • А Стоилова
  • П Запрянова
Стоилова, А., П. Запрянова, 2003. Проучване минералното съдържание на български тютюни с методи на атомноабсорбционна спектроскопия, Н. тр. УХТ, Пловдив, L (3), 333-339.