ArticlePDF Available

Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied gases. 11. DIll (Anethum graveolens L.).

Authors:

Abstract

The chemical composition of extract from the dill (Anethum graveolens L.) by extraction with tetrafluoroethane was analyzed using GC and GC/MS. The main compounds (concentration higher than 3 %) of extract were: D-carvon (53,12 %)and limonen (37,12 %). The studied extract demonstrated antimicrobial activity against Gram-positive bacteria. The extract has higher antioxidant activity against DPPH radical.
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX
ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“
18-19 октомври 2013, Пловдив
SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX
„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv
НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ
СУРОВИНИ С ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ.
11. ТРЕВА ОТ КОПЪР (Anethum graveolens L.)
Ненко Ненов
1
, Теодора Атанасова
1
, Иванка Стоилова
1
,
Велизар Гочев
2
, Таня Гирова
2
, Албена Стоянова
1
1- Университет по хранителни технологии, бул.Марица 26, Пловдив
2- Пловдивски УниверситетП. Хилендарски”, ул. Цар Асен 24, Пловдив
LOW TEMPERATURE EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL BEARING
PLANTS BY LIQUIFICATE GASES. 11. DILL (Anethum graveolens L.)
Nenko Nenov
1
, Teodora Atanasova
1
, Ivanka Stoilova
1
,
Velizar Gochev
2
, Tanya Girova
2
, Albena Stoyanova
1
1 – University of Food Technologies, Maritza 26, Plovdiv - Bulgaria
2 – „Paisii Hilendarski” University of Plovdiv, “Tzar Asen” str. 24 - Bulgaria
Abstract: The chemical composition of extract from the dill (Anethum graveolens L.) by extraction with
tetrafluoroethane was analyzed using GC and GC/MS. The main compounds (concentration higher than 3 %) of extract
were: D-carvon (53,12 %)and limonen (37,12 %). The studied extract demonstrated antimicrobial activity against Gram-
positive bacteria. The extract has higher antioxidant activity against DPPH radical.
Ключови думи: копър, екстракция с тетрафлуоретан, състав и свойства
ВЪВЕДЕНИЕ
Копърът (Anethum graveolens L.) е
едногодишно растение от сем. Сенникоцветни
(Apiaceae). Среща се в почти всички страни от
Европа, Азия, Америка и Северна Африка.
Като етеричномаслена култура в България се
отглежда на ограничени площи във Видински,
Търновски, Русенски, Шуменски, Казанлъшки и
други райони на страната.
По основни компоненти на етеричното масло
са установени четири хемотипа копър:
I хемотип лимонен (36,9 - 46,7 %), карвон
(17,8 - 45,6 %), миристицин (0,2 - 20,3 %) и
дилапиол (8,0 - 2,3 %)
II хемотип - лимонен (31,0 - 40,9 %), карвон
(25,1 - 47,4 %) и дилапиол (6,3 - 31,8 %)
III хемотип - лимонен (39,5 - 50,7 %) и карвон
(43,7 - 57,7 %)
IV хемотип - лимонен (около 43 %), карвон
(около 41 %) и миристицин (около 11 %).
В света се получават типа етерични маслаот
трева и от плодове, които имат различен състав и
приложение [5].
Етеричното масло от трева представлява лесно
подвижна, бледожълта до жълта прозрачна
течност. Количеството на етерично масло е 0,3 -
0,6 % към свежа маса и 0,8 - 2,2 % към абс. суха
маса. Маслото намира приложение в
парфюмерията, хранително-вкусовата промишле-
ност и медицината, както и за изолиране на
карвон и лимонен [5].
Етеричното масло от плодовете е лесно-
подвижна тъмножълта до жълто-кафява течност с
характерен карвонов, подправъчен, свеж мирис и
мек вкус в началото, който после преминава в
остър и лют. Маслото се използва в хранително-
вкусовата промишленост и медицината, за
ароматизиране на препарати за уста и хранителни
продукти [5].
Върху състава на етеричното масло от копър
влияние оказват георграфските условия на
отглеждане, както и това да ли се преработва
цялата надземна част или само плодовете.
Данните в литературата показват, че при
преработка на цялата надземна част етеричното
масло е богато предимно на α-феландрен,
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX
ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“
18-19 октомври 2013, Пловдив
SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX
„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv
лимонен и карвон [11, 12, 18, 19, 20, 23, 24 ], а
това от плодовете на D-карвон, лимонен и
дихидрокарвон [6, 11, 14, 16].
Антимикробната активност на ароматичните
продукти (етерично масло и екстракти) от копър
е изследвана спрямо различни видове микро-
организми: Gram-положителни и Gram-
отрицателни бактерии, дрожди и плесенни гъби
[9, 13, 15]. Според литературните данни арома-
тичните продукти проявяват по-силно изразена
активност спрямо плесенните гъби, дрождите и
Gram-положителните бактерии [13, 15, 24].
Установено е, че антимикробното действие се
дължи на основните компоненти D-карвон и
лимонен [13].
Етеричното масло и етаноловите екстракти,
получени от тревата проявяват добра антиок-
сидантна и антимикробна активност [16, 21, 22].
Днес, в България плодовете и тревата на
копъра се преработват изключително чрез парна
дестилация.
На световния пазар, освен етерично масло се
предлагат и други ароматични продукти,
получени с традиционните за етерично-маслената
промишленост полярни и неполярни разтвори-
тели, както и с втечнен въглеродендиоксид.
Екстрактите, получени с втечнени газове са
безвредни, разтворителите се изпаряват при
стайна температура, отработената суровина не
съдържа остатъчен разтворител и може да се
използва за фураж.
В литературата няма данни за преработка на
трева от копър с тетрафлуоретан, което е и цел на
настоящата работа.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвана е трева от копър (Anethum
graveolens L.), закупена от търговската мрежа,
реколта 2009 г, с влажност 50 % [4].
На екстракта са определени някои физични и
химични показатели: външен вид, цвят, мирис,
вкус, относителна плътност (d
20
20
), летливост при
105
о
С, коефициент на пречупване на светлината
(n 20
D) и киселинно число [4].
Получаване на екстракт:
Екстракцията е проведена в лабораторни
условия [3] с разтворител 1,1,1,2-тетрафлуоретан
(C
2
H
2
F
4
) с търговско наименование фреон 134а,
разрешен за хранителни цели.
Технологичните параметри на процеса са:
обем на екстрактора 1 dm
3
, налягане в апарата 0,5
MPa; температура на процеса 18
о
С;
продължителност 75 min.
Изборът на технологични параметри е по
предварителни наши непубликувани данни, като
добивът е изчислен спрямо абс. сухо вещество.
Химичен състав на екстракта:
За GC анализ е използван апарат Agilent
7890A с пламъчно-йонизационен детектор;
колона HP-INNO Wax Polyethylene Glycol (60 m x
0,25 mm; филм 0,25µm); температурни условия:
70
О
С - 10 min, 70 - 240
о
C при 5
о
C/min, 240
о
C - 5
min; 240 - 250
о
C при 10
о
C/min, 250
о
- 15 min; газ
носител хелий, 1 cm
3
/min постоянна скорост;
инжектор: split, 250
о
C, split съотношение 50:1.
За MS/GC анализа е използван апарат Agilent
5975 C, газ носител хелий, колона и
температурни условия както при GC анализа;
детектори: FID, 280
о
C, MSD, 280
о
C transfer line.
Антимикробна активност:
Като тест микробни култури са използвани
различни клинични и хранителни микробни
изолати, както и референтни щамове бактерии.
Всички използвани тест култури са депозирани в
колекцията на катедра Биохимия и микробио-
логия”, ПУП. Хилендарски”, Пловдив.
Антимикробна активност е определена по
Дисков Агар Дифузионен тест [7] и метода на
серийните разреждания в течна среда във
варианта на микродилуция [8]. Активността е
изразена като диаметър на инхибиторната зона
(IZ, mm) и като Минималната инхибиторна
концентрация (MIC, % (v/v). Минималната инхи-
биторна концентрация се дефинира като онази
концентрация, която предизвиква над 90 %
инхибиране на микробния растеж при условията
на екперимента.
Антиоксидантна активност:
Определена е спрямо DPPH радикала по
метода на Mensor и съавт. [17]. Екстрактът е
разреждан с етилов алкохол до концентрации от
10 до 90 mg/cm
3
.
За да се оцени антиоксидантната активност на
екстракта, се определя концентрацията, която
предизвиква 50 % инхибиране на радикала и се
означава като IC
50
.
Всички представени резултати са
средноаритметична стойност от три паралелни
експеримента.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Екстрактът представлява жълта течност с
характерен мирис и вкус на суровината.
Определените физични и химични показатели
имат следните стойности: d 20
20 - 0,9229, летливост
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX
ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“
18-19 октомври 2013, Пловдив
SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX
„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv
- 5,5 %, n20
D - 1,4873 и киселинно число1,4 mg
KOH/g екстракт.
По физични и химични стойности екстрактът
не се различава от показателите на етерично
масло и отговаря на БДС 17980-96 [5].
Добивът и химичният състав са представени
на табл. 1. В сравнение с екстракти, получени от
други представители на същото семейство с
тетрафлуоретан, изследваният от нас извлек е с
по-нисък добив, напр. резене
(3,8 %) [10], анасон
(2,7 %) [1] и
кориандър (0,8 %) [2]
От данните в табл. 1 се вижда, че са идентифи-
цирани 14 компонента, което съставлява 97,11 %
от състава. Преобладават кислородсъдържащите
терпени, следвани от терпеновите въглево-
дороди.
По количества на основните компоненти
полученият екстракт се доближава по състав до
етерични масла от I хемотип.
Разликите в количествата на иденти-
фицираните компоненти в сравнение с данните
от литературата се дължат на начина на
преработка на суровинатаекстракция с втечнен
газ.
Таблица 1
Химичен състав на екстракт от трева на копър.
Компоненти %
α-Пинен 0,13
Мирцен 0,23
α-Феландрен 1,77
Лимонен 37,12
β-Феландрен 0,39
γ-Терпинен 0,45
p-Цимен 0,35
p-Мента-1,5,8-триен 0,11
Анетофуран 0,09
Линалол 0,55
Дихидрокарвон 2,58
D-Карвон 53,12
Дихидрокарвеол 0,11
Нео-дихидрокарвеол 0,11
Добив
0,65
На табл. 2 са представени резултатите от
определяне на антимикробната активност. От
данните се вижда, че екстрактът проявява
активност спрямо изследваните микробни
култури с изключение на бактериите от вида P.
aeruginosa. По-силно изразен антимикробен
ефект е установен спрямо Gram-положителните и
по-слаб - спрямо Gram-отрицателните бактерии.
Това се дължи на наличието на външна мембрана
при Gram-отрицателните бактерии, която
затруднява дифузията на екстракта от средата в
протоплазмата на клетката. Устойчивостта на
бактериите от вида P. aeruginosa вероятно се
дължи на продукцията на външноклетъчни
флуоресцентни пигменти, които играят защитна
функция.
Таблица 2
Антимикробна активност на екстракт от трева на
копър.
Тест-микро-
организми Произход IZ,
mm MIC,
%, v/v
B. cereus Хранителен
изолат 14 0,4
S. epidermidis Клиничен
изолат 16 0,4
S. aureus ATCC 6538 16 0,4
L.monocytogenes
Хранителен
изолат 16 0,4
E. coli Хранителен
изолат 11 0,8
E. coli ATCC 8739 10 0,8
S. abony Клиничен
изолат 10 0,8
S. abony ATCC 6017 10 0,8
P. aeruginosa Хранителен
изолат - -
P. aeruginosa ATCC 9627 - -
На фиг. 1. е представена антиоксидантната
активност. От данните се вижда, че при концент-
рация 15 mg/ml се достига до 91,2 % инхибиране
на DPPH радикала. Стойността на IC
50
(коефициент на корелация R
2
= 1). е 1,17 mg/ml
В сравнение с традиционно използваните
антиоксиданти, влагани в козметични и
хранителни продукти аскорбинова киселина
(4,20 µg/cm
3
), рутин (14,65 µg/cm
3
), BHT (1,12
µg/cm
3
) и BHA (4,41 µg/cm
3
) [1], екстрактът
притежава значително по-слаба антиокидантна
активност.
В сравнение с екстракти, получени от други
представители на същото семейство с тетра-
флуоретан, изследваният от нас извлек е с много
по-висока антиоксидантна активност, напр.
кориандър (IC
50
– 17,74 mg/ml) [2], анасон (IC
50
-
8,32 mg/ml) [1]
и резене
(IC
50
- 6,39 mg/ml) [10].
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX
ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“
18-19 октомври 2013, Пловдив
SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX
„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv
Антиоксидантна активност на екстракт от
копър
0
20
40
60
80
100
1 2 4 8 10 15
Концентрация, mg/ml
И н х и б и р а н е , %
Фигура 1.
Антиокисидантна активност на екстракт от трева
на копър спрямо DPPH радикала
.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При екстракция на трева от копър с
тетрафлуоретан се получава ароматичен продукт
с високо съдържание на D-карвон (53,1 %) и
лимонен (37,1 %), с характерен вкус и мирис.
Екстрактът проявява антимикробна активност
по-силно изразена спрямо Gram-положителните
бактерии, както и силно изразено анти-
оксидантно действие.
Той може да намери приложение както
традиционните ароматични продукти в различни
хранителни и козметични продукти.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Атанасова, Т. (2008). Технологични проучвания за
получаване на етерично масло, глицеридно масло
и екстракти от плодове на анасон (Pimpinella
anisum L.). Дисертация. д-р. УХТ,
[2] Атанасова, Т., В. Гочев, Т. Гирова, И. Стоилова, Н.
Ненов, М. Стоянова, и А. Стоянова, (2010).
Нискотемпературна екстракция на етерично-
маслени суровини с втечнени газове. 5. Плодове
от кориандър (Coriandrum sativum L.). Научни
трудове УХТ., T. 57, 2010, 1:363–368.
[3] Ненов, Н. (2006). Екстракция на растителни
суровини с втечнени газове. 1. Лабораторна
инсталация. Научни трудове УХТ. T. 53, 2:195-
200.
[4] Стоянова, А., Е. Георгиев, и Т. Атанасова, (2007).
Ръководство за лабораторни упражнения по
етерични масла.Пловдив, Акад. Изд. УХТ.
[5] Стоянова, А., и Е. Георгиев. (2006). Справочник на
специалиста от ароматичната промишленост.
Пловдив, БНАЕМПК.
[6] Babri, R., I. Khokhar, Z. Mahmood, and S. Mahmud,
(2012). Chemical composition and insecticidal
activity of the essential oil of Anethum graveolens L.,
Science International (Lahore). Vol. 24, 4:453-455.
[7] CLSI Approved Standard M2-A9. (2006).
Performance standards for antimicrobial disk
susceptibility tests; Approved standard, 9
th
edition,
Wayne, Pennsylvania, USA.
[8] CLSI Approved Standard M7-A7. (2006). Method for
dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria
that grow aerobically; Approved Standard, 7
th
edition,
Wayne, Pennsylvania, USA.
[9] Delaquis, P., K. Stanich, B. Girard, and G. Mazza,
(2002). Antimicrobial activity of individual and
mixed fractions of dill, cilantro, coriander and
eucalyptus essential oils, International Journal of
Food Microbiology. Vol. 74, 1-2:101-109.
[10] Girova, T., V. Gochev. I. Stoiliva, K. Dobreva, N.
Nenov, V. Stanchev, and A. Stoyanova. (2001). Low
temperature extracton of essential oil bearing plants
by liquificate gases: Fruits from sweet fennel
(Foeniculum officinale Mill.). International Scientific
Conference eRA-6, Greece, 1-6.
[11] Góra, J., A. Lis, J. Kula, M. Staniszewska, and A.
Wołoszyn, (2002). Chemical composition variability
of essential oils in the ontogenesis of some plants.
Flavour and Fragrance Journal, Vol. 17, 6: 445-451.
[12] Huopalati, R., R. Lahtinen, R. Hiltunen, and I.
Laakso, (1988). Studies on the essential oils of dill
herb (Anethum graveolens L.) carbondioxide-
extracted oil. Flavour and Fragrance Journal. Vol. 3,
3:121-125.
[13] Jirovetz, L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, E.
Georgiev, and S. Damianova, (2003). Composition,
quality control, and antimicrobial activity of the
essential oil of long-time stored dill (Anethum
graveolens L.) seeds from Bulgaria. Food Chemistry.
Vol. 51, 13:3854-3857.
[14] Lawrence, B. (1996). Dill oil. Perfumer and
Flavourist. Vol. 21, 64-65.
[15] Lopez, P., C. Sanchez, R. Batlle, and C. Nern,
(2005). Solid- and vapor-phase antimicrobial
activities of six essential oils: susceptibility of
selected foodborne bacterial and fungal strains.
Journal of Agricultural and Food Chemistry,.Vol. 53,
17:6939-6946.
[16] Mahmoodi, A., L. Roomiani, M. Soltani, A. Basti, A.
Kamali, and S. Taheri, (2012). Chemical composition
and antibacterial activity of essential oils and extracts
from Rosmarinus officinalis, Zataria multiflora,
Anethum graveolens and Eucalyptus globules. Global
Veterinaria. Vol. 9, 1:73-79.
[17] Mensor, L., F. Menezes, and G. Leitao, (2001).
Screening of Brazilian plant extracts for antioxidant
activity by the use of DPPH free radical method.
Phytotherpie. Vol. 15, 127-130.
[18] Pino, J. (1995). Herb oil of dill (Anethum graveolens
L.) grown in Cuba. Journal of Essential Oil Research.
Vol. 7, 219-220.
НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ТОМ LX
ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ – 2013“
18-19 октомври 2013, Пловдив
SCIENTIFIC WORKS
VOLUME LX
„FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND
TECHNOLOGIES – 2013“
18-19 October 2013, Plovdiv
[19] Radulescu, V., M. Popescu, and D. Ilies, (2010).
Chemical composition of the volatile oil from
different plant parts of Anethum graveolens L.
(Umbelliferae) cultivated in Romania. Farmacia. Vol.
58, 5:594-600.
[20] Saleh-e-In, M., A. Sultana, M. Husain, and S. Roy,
(2010). Chemical cconstituents of essential oil from
Anethum sowa L. herb (leaf and stem) growing in
Bangladesh. Bangladesh Journal of Scientific and
Industrial Research. Vol. 45, 2:173-176.
[21] Shyua, Y.-S., J.-T. Linb, Y.-T. Changc, C.-J.
Chiangd, and D.-J. Yangd, (2009). Evaluation of
antioxidant ability of ethanolic extract from dill
(Anethum graveolens L.) flower. Food Chemistry.
Vol. 115, 2:515-521.
[22] Singh, G., S. Maurya, M. de Lampasona, and C.
Catalan, (2005). Chemical constituents, antimicrobial
investigations, and antioxidative potentials of
Anethum graveolen L. essential oil and acetone
extract: Part 52. Journal of Food Science. Vol. 70,
4:208-215.
[23] Vera, R., and J. Chane-Ming, (1998). Chemical
composition of essential oil of dill (Anethum
graveolens L.) growing in Reunion Island. Journal of
Essential oil Research. Vol. 10, 5:539-542.
[24] Vokk, R., T. Lõugas, K. Mets and M. Kravets,
(2011). Dill (Anethum graveolens L.) and parsley
(Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) from Еstonia:
Seasonal differences in essential oil composition.
Agronomy Research. 2:515-520.
... The antioxidant used was dill extract in an amount of 0.003% (v/v) with known characteristics, dill extract by Ekstraktum LTD, Plovdiv, Bulgaria whose main components of the chemical composition were: Dcarvone 53.12% (w/w), limonene 37.12% (w/w), dihydrocarvone 2.58% (w/w), p-cymene 0.35% (w/w), γterpinene 0.45% (w/w), etc. and high antioxidant activity (Nenov et al., 2013). ...
Article
Full-text available
In the present study, a comparative analysis was undertaken on the possibilities of using olive oil in fresh spreadable cheese either emulsified or encapsulated. The changes in titratable acidity, active acidity and total Lactococcus count were recorded continuously throughout the storage period. At the end of the storage period, Lactococcus count in the samples with encapsulated oil were found to be slightly higher (7.7 and 7.8 log CFU.g-1 respectively) in comparison with the control sample (7.5 log CFU.g-1). A significantly higher content (P < 0.05) of unsaturated fatty acids (56.88 g per 100 g fatty acids) and a lower peroxide value of extracted fat (0.35 meqO 2 .kg-1) were found in the fresh spreadable cheese samples with 4% (w/w) encapsulated olive oil and extract of dill used as antioxidant in an amount of 0.003% (v/v). The addition of antioxidant (dill extract) further reduced oxidation process and enhanced cheese functionality. The sensory profile of the fresh cheeses, containing encapsulated oil, was better compared to the sensory profile of the products prepared with directly added olive oil (with or without added antioxidant).
... The antioxidant was fennel extract used in an amount of0.03 cm 3 .10–1 dm –3 with known characteristics (Nenov et al., 2013). The experimental variants are given inTable 1. ...
Article
It is well-known that olive oil consumption is associated with a number of health benefi ts to humans due to its fatty acid composition. Because of these characteristics, olive oil can be suitably included in dairy products in order to improve their fatty acid composition. The present study investigated the possibilities of incorporating olive oil in the manufacture of fermented milk with a set coagulum, directly in the form of an emulsion or encapsulated (with and without the addition of an antioxidant). A signifi cantly higher content (p < 0.05) of unsaturated fatty acids and a lower peroxide value of extracted fat was established in the samples supplemented with 2 g.10–2g–1 encapsulated oil and an antioxidant in an amount of 0.03 cm3.10–1dm–3. The sensory profi le of the fermented milks containing encapsulated olive oil was better in comparison with the fermented milks with directly added olive oil. At the end of the shelf-life, the chemical indicators active and titratable acidity, and the microbiological characteristics – lactobacilli and streptococci counts – remained comparable to those of the control
... The antioxidant was fennel extract used in an amount of 0.03 cm 3 .10 -1 dm -3 with known characteristics (Nenov et al., 2013). The experimental variants are given in Table 1. ...
Article
Full-text available
It is well-known that olive oil consumption is associated with a number of health benefits to humans due to its fatty acid composition. Because of these characteristics, olive oil can be suitably included in dairy products in order to improve their fatty acid composition. The present study investigated the possibilities of incorporating olive oil in the manufacture of fermented milk with a set coagulum, directly in the form of an emulsion or encapsulated (with and without the addition of an antioxidant). A significantly higher content (p < 0.05) of unsaturated fatty acids and a lower peroxide value of extracted fat was established in the samples supplemented with 2 g.10–2g–1 encapsulated oil and an antioxidant in an amount of 0.03 cm3.10–1dm–3. The sensory profile of the fermented milks containing encapsulated olive oil was better in comparison with the fermented milks with directly added olive oil. At the end of the shelf-life, the chemical indicators active and titratable acidity, and the microbiological characteristics – lactobacilli and streptococci counts – remained comparable to those of the control.
... The antioxidant was fennel extract used in an amount of0.03 cm 3 .10–1 dm –3 with known characteristics (Nenov et al., 2013). The experimental variants are given inTable 1. ...
Article
It is well-known that olive oil consumption is associated with a number of health benefi ts to humans due to its fatty acid composition. Because of these characteristics, olive oil can be suitably included in dairy products in order to improve their fatty acid composition. The present study investigated the possibilities of incorporating olive oil in the manufacture of fermented milk with a set coagulum, directly in the form of an emulsion or encapsulated (with and without the addition of an antioxidant). A signifi cantly higher content (p < 0.05) of unsaturated fatty acids and a lower peroxide value of extracted fat was established in the samples supplemented with 2 g.10–2g–1 encapsulated oil and an antioxidant in an amount of 0.03 cm3.10–1dm–3. The sensory profi le of the fermented milks containing encapsulated olive oil was better in comparison with the fermented milks with directly added olive oil. At the end of the shelf-life, the chemical indicators active and titratable acidity, and the microbiological characteristics – lactobacilli and streptococci counts – remained comparable to those of the control.
Chapter
Cardamom is a seed pod mostly known for its culinary and medicinal properties. It is grown in India, Sri Lanka, Tanzania, and Guatemala. Each green pod on the plant contains about 15 to 20 seeds. Cardamom is available in two different types, black cardamom (elaichi) and green cardamom (Elettaria). Black cardamom pods are larger than green cardamom pods. Their seeds have a unique taste and smell. Cardamom, commonly mentioned as the queen of spices for its taste and aroma, is known to mankind since its beginning. It is noted for its aphrodisiac property, delicious aroma and also used as a common folk remedy for treating stomach aches. The major components present in cardamom oil are a-pinene, b-pinene, sabinene, terpinen-4-oil, a-terpineol acetate, myrcene, a-phellandrene, 1,8-cineole, p-cymene, y-terpinene, terpinolene, linalool, linalyl acetate, a-terpineol, limonene. The dried fruits of large cardamom (Amomumsubulatum Roxb.), a high-value, low-volume spice crop grown only in the three eastern Himalayan countries, are widely used in foods, beverages, perfumes, and medicines. Small green cardamom (Elettariacardamomum) have significant antibacterial activity, supplementation on blood glucose indices, lipids, inflammatory profiles, and liver function. The current review inevitably describes the morphology and explores the phytochemical constituents, commercial utilization of the cardamom and its pharmacological activities.
Article
Full-text available
The objective of the study was to characterize the chemical constituents and antibacterial properties of Rosmarinus officinalis(rosemary), Zataria multiflora (oregano), Anethum graveolens (Dill) and Eucalyptus globulus (Eucalyptus) essential oils (EO) and extracts against Lactococcus garvieae. Lactococcosis is one of the infectious diseases with significant economic and sanitary repercussions for trout farms in Iran during the summer months. Four EOs were initially screened against Lactococus garvieae using agar disc diffusion and broth dilution methods. The highest efficacy against the tested strain was shown when testing the Orogano EO. The chemical components of selected EOs were also analyzed by GC/MS. The most important constituents of the Rosemary, Oregano, Dilland Eucalyptus were 1,8-cineole (78.6%), carvacrol (71.1%), D-carvacrol (36.09%) and 1,8-eucalypol (72.71%), respectively. Of the 4 plants tested, Z.multiflora essential oil was the most active showing a Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of 7.8 μg/mL and a Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of 15.6 μg/mL. The diameters of the zone of inhibition adjacent to essential oils were estimated 24, 32, 18.5 and 16 mm, respectively. The extracts of different plant resulted in variable zone of inhibition (28-14.8 mm) for L.garvieae. The research results showed that the essential oil from of Z.multiflora has a great potential for application as a natural antimicrobial agent to preserve food.
Article
Full-text available
The essential oil from dried leaves, flowers and fruits of Anethum graveolens L. (dill) cultivated in Romania was isolated by hydrodistillation and analysed by gaschromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). The main components in leaves were α- phellandrene (62.71%), limonene (13.28%) and anethofuran (16.42%). The main components in flowers were α- phellandrene (30.26%), limonene (33.22%) and anethofuran (22%). Cis-carvone and limonene are the major constituents of seeds volatile oil with 75.2% and, respectively 21.56%.
Article
Full-text available
The essential oil content and composition of dill and parsley growing in summer and wintertime in Estonia were studied using the Clevenger distillation method for oil isolation and gas chromatography for identifying the extracts. Antimicrobial activity against several test microorganisms (Escherichia coli, Staphylococcus albus, Bacillus mesentericus and Aspergillus flavus) was studied using the zone-of-inhibition method. The essential oil yield of dried aromatic plants grown in wintertime was 0.24% of dry weight for parsley, and 0.56% for dill, and 0.29% and 0.65% for plants, grown in summer, respectively. Twenty-five (25) compounds were identified representing over 98% of the oil components of dill and dill seeds. The principal components of dill leaf oil were α-Phellandrene (47.7–62.5%), myristicin (1.7–28.2%), dill ether (0.9–14.8%), β-phellandrene (7.4–7.5%), and limonene (3.7–3.8%). Thirty-four (34) essential oil components were identified in parsley leaves (≥ 96%) with the major constituents myristicin (30.7–42.7%), β-phellandrene (21.8–35.9%), p-1,3,8-menthatriene (5.4–10.0%), and β-myrcene (4.5–8.7%). Essential oils from summer grown plants possessed higher antimicrobial activity against all studied microorganisms.
Conference Paper
Full-text available
The chemical composition of extract from the fruits of sweet fennel (Foeniculum officinale Mill.) by extraction with C 2 H 2 F 4 (1,1,1,2-tetrafluorethane) was analyzed using GC and GC/MS. The main compounds (concentration higher than 3 %) of extract were: anethole (68.3) and fenchone (17.7).The studied extract demonstrated antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The extract has antioxidant activity against DPPH radical.
Article
Full-text available
The oil obtained by the hydro-distillation method from the fresh leaves and stems of Anethum sowa L. (Dill) herb was analyzed by GC-MS. Twenty compounds were isolated and identified. The major constituents were apiole (25.39%), o-cymene (15.25%), α-thujene (14.84%), β-phellandrene (7.17%), 6,6-dimethyl-2-(3-oxobutyl) bicyclo(3.1.1) heptan-3-one (6.90%), exo-2-hydroxycineol (5.03%), limonene (4.13%), 3-isopropyl-4-methyl-1-pentyn-3-ol (2.89%), myristicine (2.46%) and dihydroumbellulone (2.14%). Key words: Anethum sowa L.; Essential oil; GC-MS; Apiole DOI: 10.3329/bjsir.v45i2.5721Bangladesh J. Sci. Ind. Res. 45(2), 173-176, 2010
Article
The steam distilled oil from Anethum graveolens L. grown in Cuba was analyzed by GC and GC/MS. Among the 22 compounds identified, α-phellandrene (24.9%), p-cymene (14.4%), 3,9-epoxy-p-menth-l-ene (14.9%) and carvone (14.5%) were the major compounds.
Article
: The antioxidant, antifungal, and antibacterial potentials of essential oil and acetone extract of Anethum graveolens L. were investigated in the present study. The extract has shown excellent activity for the inhibition of primary and secondary oxidation products for rapeseed oil in comparision with butylated hydroxyanisole (BHA) and butylated hydroxytoluene (BHT), which were evaluated using peroxide, thiobarbituric acid, p-anisidine, and carbonyl values. The activity of extract was further confirmed using other antioxidant properties such as ferric thiocyanate method inlinoleic acid system, which reducing power and scavenging effect (%) on 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical. Using inverted Petri plate method, the volatile oil completely inhibited the growth of Fusarium graminearum at 6 μL dose. Moreover, using poison food technique, the essential oil was found to be highly effective for controlling the growth of Penicillium citrinum and Aspergillus niger. In antibacterial investigations, using agar well diffusion method, the extract has shown better activity for Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in comparison with commercial bactericide. However, essential oil has shown better activity for Pseudomonas aeruginosa. Gas chromatographic-mass spectroscopy studies on essential oil resulted in the identification of 35 components, which account for the 98.9% of the total amount. The major component was carvone (55.2%) followed bylimonene (16.6%), dillapiole (14.4%), andlinalool (3.7%). The analysis of acetone extract showed the presence of 25 components, which account for 94.5% of the total amount. The major components were dill apiole (43.2%), linoleic acid (23.1%), trans-anethole (11.0%), 2-propanone, 1-(4-methoxyphenyl) (4.6%), carvone (3.1%), p-anisaldehyde (2.7%), and myristicin (1.5%). In conclusion, the results presented here show that dill essential oil could be considered as a source for natural antimicrobial, whereas its extract could be considered as an alternative source of natural antioxidant.
Article
Antioxidant activities of ethanolic extract from dill flower and its various fractions were evaluated with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging, Trolox equivalent antioxidant capacity, reducing power, chelating power, and β-carotene bleaching assays. The flower extract was successively separated into n-hexane, ethyl acetate and ethanol soluble fractions by liquid–liquid partition. Dill leaf and seed extracts were used for comparison. In all assays, the flower extract showed higher antioxidant activity than the leaf and seed extracts. With regard to various fractions of the flower extract, the sequence for antioxidant activity was ethyl acetate fraction>ethanol fraction>original flower extract>n-hexane fraction. Phenols including flavonoids and proanthocyanidins should be responsible for antioxidant abilities of the flower extract. Chlorogenic acid, myricetin, and 3,3’,4′,5,7-pentahydoxyflavan (4→8)-3,3′,4′,5,7-pentahydoxyflavan were the major phenolic acid, flavonoid, and proanthocyanidin, respectively, in the dill flower extract.
Article
The essential oil of freeze-dried dill herb was isolated by hydrodistillation, solvent extraction, and CO2-extraction and analysed by combination of GLC-MS. Head-space gas chromatography (HSGC) was also used for analysing dill volatiles. Fifty compounds were detected, but only the ten main components were chosen to facilitate the comparison of the methods. Each method gave a different composition for the volatiles of the dill herb. However, the best result was achieved by HSGC, in that the yield of 3,6-dimethyl-2,3,3a, 4,5,7a-hexahydrobenzofuran, the most important aroma compound of the dill herb, was highest with HSGC. Hydrodistillation also was a reproducible and convenient method for analysing dill aroma.
Article
The composition of the steam distilled essential oil of dill herb (Anethum graveolens L.) was investigated by GC and GC/MS. Thirty six components were identified of which α-phellandrene (56.5%), dill ether (20.8%), limonene (10.9%) and p-cymene (3.8%) were the major constituents and amounted to 92% of the oil.