Article

Obesity and overweight in Bangladeshi children and adolescents: A scoping review

BMC Public Health (Impact Factor: 2.26). 01/2014; 14(1):70. DOI: 10.1186/1471-2458-14-70
Source: PubMed

ABSTRACT

Obesity and overweight in children and adolescents is an emerging public health concern alongside under-nutrition in low and middle income countries. Our aim was to conduct a scoping review of literature to ascertain what is known about childhood and adolescent overweight and/or obesity in Bangladesh.
Using the scoping review based on York methodology, a comprehensive search of published academic articles, conference proceedings and grey literature was carried out through PubMed, BanglaJOL, Google and Google scholar limited to English-written papers. We summarized prevalence, risk factors and health outcomes of obesity/overweight in young children and adolescents aged between 0 to 19 years old in Bangladesh and highlighted use of different reference standards to measure childhood obesity.
In total 21 studies met the inclusion criteria. Nearly all of the reviewed articles used data from cross sectional studies, while only two used case-control design. Overall thirteen studies (62%) were primary research and eight (38%) included secondary data. Studies indicated an increasing trend in childhood obesity over time. Prevalence ranged from less than 1% to 17.9% based on different reference standards, with higher percentage amongst urban children across different age groups and sexes.
This review demonstrated paucity of comprehensive literature on childhood obesity in Bangladesh, which might be explored through population-based prospective studies based on strong methodology and uniform reference standards. Sustainable and scalable preventative measures targeting high risk groups are required to avoid further rise.

 • Source
  • "Obez çocuk kendini korumanın yollarını arar. Boşluğu, yokluğu, eksikliği yoğun olarak hissetmektedir (Köksal ve Özel, 2008) Farklı yaş ve farklı cinsiyetteki çocuklarda, çocukluk çağı obezite oranı giderek artan bir eğilim göstermektedir (Rahman, Islam ve Alam, 2014).Obezitenin okul çağı çocukları arasında hızla yaygın hale gelmesinin en önemli nedeni çocukların okulda geliştirdikleri beslenme alışkanlıklarının düzensiz ve sağlıksız olmasıdır. Öyle ki günün sekiz saatini okulda geçiren çocuk besin tüketimine gereksinim duymaktadır. "

  Preview · Article · Jul 2015
 • Source
  • "Obez çocuk kendini korumanın yollarını arar. Boşluğu, yokluğu, eksikliği yoğun olarak hissetmektedir (Köksal ve Özel, 2008) Farklı yaş ve farklı cinsiyetteki çocuklarda, çocukluk çağı obezite oranı giderek artan bir eğilim göstermektedir (Rahman, Islam ve Alam, 2014).Obezitenin okul çağı çocukları arasında hızla yaygın hale gelmesinin en önemli nedeni çocukların okulda geliştirdikleri beslenme alışkanlıklarının düzensiz ve sağlıksız olmasıdır. Öyle ki günün sekiz saatini okulda geçiren çocuk besin tüketimine gereksinim duymaktadır. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Bu çalışma, öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu maximum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen ve Sivas il merkezinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, görüşme formu aracılığıyla toplanmış olup,verilerin analizinde, içerik analizi, betimsel analiz ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda bulgular 7 tema altında 29 kategoride sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların, obezitenin eğitim ve öğretim süreçlerine yansımaları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu obezite ile mücadele konusunda okullarında herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtmiştir. Geriye kalan katılımcıların ise okulda obeziteye ilişkin yapılan çalışmaları okulda yapılan rutin eylemler gibi tarif etmeleri, Türk okullarında obezite ile mücadele edilemediğini göstermektedir. Çünkü hiçbir katılımcı obeziteye ilişkin olarak okul çapında yapılan özel bir çalışmadan ya da programdan bahsetmemiştir. Bu durum ise sorunun bilindiğini ama soruna ilişkin organize bir mücadele yapılmadığını göstermektedir. Anahtar kelimeler: Obezite, Obez Öğrenci Davranışları, Obezitenin
  Full-text · Article · Jul 2015
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Childhood overweight/obesity is a global health problem because of adverse health and nutrition consequences worldwide. Currently, there is a paucity of information on childhood overweight/obesity in Nepal. Therefore, the objective of this study was to assess the prevalence of, and the factors associated with, childhood overweight/obesity among primary school children. A cross-sectional study was conducted in June-December, 2013. We collected data using the structured self-administered questionnaire with parents of children aged 6-13 years in grades 1-6 studying at private schools of the Lalitpur district of Nepal. Height and weight measurements of 986 children were taken, and the corresponding body mass index (BMI)-for-age was calculated. The prevalence of childhood overweight/obesity was reported in proportion. Factors associated with childhood overweight/obesity were examined using the Chi-square tests followed by multiple logistic regression analyses. Of 986 children, 144 (14.6%) were overweight and 111 (11.3%) were obese. Overall, 255 (25.9%) children were found to be overweight/obese. Children from families, having ≤2 siblings (adjusted odds ratio (aOR)=1.958, 95% confidence interval (CI): 1.163-3.296), upper class family (aOR=3.672; 95% CI: 1.154-11.690), and advantaged ethnic group (aOR=1.561; 95% CI: 1.00-2.437) and children who were of larger birth weight (>4.0kg) had a greater likelihood of being (aOR=2.557, 95% CI: 1.222-5.349) overweight/obese. A quarter of children were found to be overweight/obese in private primary schools. Preventive interventions should focus on the advantaged ethnic groups, families with fewer siblings, and upper class families. A greater emphasis ought to be placed on formulation and implementation of policies aimed at addressing the newly emerging problems of childhood overweight/obesity in Nepal. New school health programs are to be launched and strengthened including avoidance of high energy junk food, and promoting outdoor activities. Copyright © 2014 Asian Oceanian Association for the Study of Obesity. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
  No preview · Article · Nov 2014 · Obesity Research & Clinical Practice
Show more