BookPDF Available

Nebezpečí internetové komunikace IV

Authors:

Abstract

Publication The risks of internet communication IV was created within the research of project E-Bezpečí, which is realized by Centre for the Prevention of risky virtual communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc. The monograph consists of the original results of the third course of research (research report from the previous survey – www.ebezpeci. cz) focused on the area of risky behaviour on the Internet and mobile phones, it means communication and information technologies. But the text does not include the detailed conclusions of the study, as they were published in specialized periodicals. The work is divided into four main chapters that cover both theoretical anchoring of the research as well as its results including methodology.
A preview of the PDF is not available
... As part of this study, instances of cyberbullying in the Facebook environment were confirmed by 54% of respondents. Valuable information is also provided in the study Dangers in Czech Internet Communication 3 (Kopecký, Szotkowski, Krejčí, 2012), according to which 34.22% of Czech children have experienced repeated verbal abuse, humiliation and embarrassment in the Facebook environment, 16.77% of children have experienced threats and 6.75% of children were victims of extortion on Facebook. According to a US-based survey of over 1,000 children from the United States (McAfee, 2012), 93% of respondents confirm that they have witnessed cyberbullying and online attacks predominantly on Facebook. ...
... Research on sexting has been taking place since 2009 in a number of countries around the world, for example in the US, the UK, Australia, Canada, China and the Czech Republic. (Jolicoeur, Zedlewski, 2010;Kopecký, Szotkowski, Krejčí, 2012) In 2009, a US study found that from a sample of 653 teenagers aged 13-19, 38% of the sexually transmitted messages were sent to other people, with 19% of minors sending naked body pictures of themselves to other people. Regarding adults aged 20-26 (627 respondents), 58% sent a message with a sexual theme, with 32% of respondents having sent a photo of their own naked body. ...
... In the Czech Republic, Kopecký, Szotkowski and Krejčí (2012) conducted the study Dangers in Electronic Communication. The researchers worked with a sample of 10,700 respondents and found that 8.25% of children (11-17 years old) shared their own sexual content online and 9.15% sent content to other people. ...
Article
Full-text available
Social networks links the world. Human communication through social networks gets another dimension. We are talking about a generation growing up in a virtual context. This paper focuses on the evaluation of the experiences of children and young adults with social networks. The authors evaluated the availability of Internet access regard to children and young adults, and which social networks are most popular among children and young adults in the Czech Republic. Other sub-questions focus on the evaluation of their own vulnerabilities in social networking sites by children and young adults. The authors used the survey, which took place at primary, secondary and high schools in Hradec Kralove region - selected region of the Czech Republic.
... Wybrane teorie są komplementarne w procesie konstruowania narzędzi badawczych do aktualnych wyników badań ukazujących skalę i zjawiska zachowań ryzykownych wśród młodzieży w Internecie, np. EU Kids Online Livingstone, 2019), Global KIDS Online (Livingstone et al., 2018), E-nebezpeči (Kopecký, Szotkowski, Krejčí, 2012), Nastolatki 3.0 (NASK, 2016). Zarówno wybrane teorie, jak i aktualne wyniki badań służą analizie zjawiska piractwa w perspektywie wertykalnej (ujęcie indywidualne) oraz horyzontalnej ( pryzmat makrospołeczny). ...
Book
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communications Technologies – ICT) ma swoje przełożenie na praktyki i badania związane z kształceniem i wychowaniem. Internet stał się ważnym środowiskiem biznesowym, kulturotwórczym, informacyjnym, edukacyjnym. Technologie informacyjno-komunikacyjne stały są kluczowym narzędziem przeobrażającym funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Intensywne wdrażanie i rozwój mediów cyfrowych przynosi wiele korzyści, związanych chociażby z szybkim dostępem do danych i informacji, usprawnia komunikację, umożliwia docieranie do nowych zasobów wspomagających rozwój kompetencji kluczowych (zob. Pyżalski, 2020). Ostatnie dwie dekady są czasem intensywnych zmian determinowanych przez ICT. Pozytywne oddziaływanie mediów w kontekście pedagogicznym zauważalne jest przez narastającą liczbę badań poświęconych włączaniu poszczególnych rozwiązań informatycznych jako efektywnych środków oraz form dydaktycznych zwiększających efektywność uczenia się i nauczania. Rozwój metodycznych rozwiązań i badań nad możliwościami ICT zrodził nowy nurt badań edukacyjnych, który określany jest w pedagogice mediów mianem paradygmatu szans. Kierunek ten jest zwłaszcza widoczny w metodykach szczegółowych, gdzie strony internetowe, urządzenia cyfrowe i aplikacje stały się równie efektywnymi środkami dydaktycznymi, co analogowe rozwiązania. Wspomniany paradygmat budzi jednak wiele kontrowersji metodologicznych i metodycznych oraz wymusza ciągłe udoskonalanie procedur badawczych, a także nieustanną zmianę przedmiotu badań (m.in. przez uwzględnianie nowych urządzeń, aplikacji, stron internetowych) ze względu na szybko rozwijające się społeczeństwo informacyjne (zob. Juszczyk, 2002; Siemieniecki, 2007; Plebańska, Kula, 2011; Wawrzak-Chodaczek, 2012; Pyżalski, 2012c; Plichta, 2017; Wątróbski et al., 2018; Huk, 2019). Dydaktyka i wychowanie w erze dominacji mediów cyfrowych wzbudzają także zainteresowanie rodziców, polityków i publicystów. Zmiany następujące za sprawą powszechnego włączenia nowych mediów w różne sektory są na tyle zauważalne, że obsługa mediów cyfrowych jest jedną z kompetencji kluczowych. W ostatnich latach pedagogika mediów jest intensywnie rozwijającą się subdyscypliną (Juszczyk, 2002; Wolák, 2013). O sytuacji tej świadczy lawinowo narastająca liczba publikacji metateoretycznych, popularno-naukowych i empirycznych. Pozytywne zmiany w edukacji zachodzące za sprawą ICT współwystępują jednak z negatywnymi następstwami. Technologie informacyjno-komunikacyjne same w sobie są neutralnymi narzędziami. Biorąc jednak pod uwagę sposoby wykorzystywania nowych technologii, zarówno badacze, jak i osoby znaczące w procesie wychowania dostrzegają występowanie szeregu zachowań ryzykownych zapośredniczonych przez media cyfrowe . Intensywny rozwój społeczeństwa wytworzył pozytywne i negatywne następstwa. Analizy zachowań ryzykownych z ostatnich lat wskazują na to, że dominującą tematykę stanowią opracowania poświęcone e-zagrożeniom, takim jak: cyberprzemoc i cyberagresja, uzależnienia od Internetu (problematyczne użytkowanie Internetu), seksting. Relatywnie małe zainteresowanie pedagogów mediów, czy też rodziców (Orange, 2016) dotyczy zachowań związanych z piractwem. Łamanie norm w zakresie pobierania i udostępniania plików podlegających ochronie jest zagadnieniem marginalizowanym w literaturze przedmiotu. Zachowania klasyfikowane jako piractwo nie są tematem przewodnim opracowań dotyczących negatywnych aspektów funkcjonowania w cyberprzestrzeni m.in. ze względu na mniej ostre kryteria etyczne w przeciwieństwie do chociażby takich e-zagrożeń, jak seksting i cyberstalking. Piractwo jest jednym z najmniej do tej pory rozpoznanych zjawisk w pedagogice mediów. Biorąc pod uwagę unikatowość opracowań poświęconych skali i mechanizmom związanym z ochroną i łamaniem prawa autorskiego, postanowiono, że niniejsza publikacja zostanie poświęcona temu najmniej poznanemu zachowaniu ryzykownemu. W opracowaniu piractwo zdefiniowano jako nieautoryzowane kopiowanie produktów cyfrowych – oprogramowania (w tym gier), e-booków, muzyki, filmów z powodu innego niż tworzenie kopii zapasowej, bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich bądź majątkowych (Gopal et al., 2004). Piractwo utożsamiane jest w opracowaniu z takimi określeniami, jak nieautoryzowane pobieranie i udostępnianiem plików. Piractwo w monografii związane jest nie tylko z udostępnianiem plików w internecie (najcięższy wymiar penalizacji zachowań), lecz również z wymianą w przestrzeni offline, a także z pobieraniem z wykorzystaniem zróżnicowanych sposobów. Warto zaznaczyć za Czetwertyńskim (2019: 129), że zjawisko nieautoryzowanego kopiowania cyfrowych dobór kultury cechuje się nieprecyzyjną terminologią, a poszczególne pojęcia składowe opisujące piractwo nie mają uniwersalnych definicji, co budzi wiele zastrzeżeń i tworzy jednocześnie negatywne skojarzenia (np. użycie terminu „piractwo”). Uwzględniając jednak powszechność występowania w eksperckiej literaturze przedmiotu (w tym w raportach OECD, branży audiowizualnej, opracowaniach ekonomicznych czy socjologicznych) określeń, takich jak: piractwo cyfrowe, piractwo cyfrowych treści, piractwo komputerowe terminy te będą dominiwały w monografii jako główna zmienna poddana badaniom. Zaprezentowana monografia nie ma na celu jednoznacznej oceny piractwa w wymiarze etycznym, lecz ukazanie skali i mechanizmów piractwa wśród adolescentów reprezentujących dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem wybranych mechanizmów warunkujących edukację i wychowanie w erze cyfrowej. Autor publikacji ma świadomość, że publikacja nie wpisuje się w dyskusję prawną związaną z ochroną lub łamaniem prawa autorskiego. Korzystając z danych empirycznych oraz różnorodnych, często wykluczających się i budzących zastrzeżenia sposobów definiowania i interpretowania piractwa autor oddaje czytelnikom pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone ukazujące piractwo w perspektywie pedagogiki mediów na podstawie prób badawczych z Czech i Polski.
... V posledních letech se vyšší míra pozornosti věnuje také novým formám viktimizace dětí spojených s rozšířením používání internetu a sociálních sítí. Z rozsáhlého výzkumu realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci například vyplývá, že více než 45 % českých dětí se setkalo s nějakou formou kyberšikany (Kopecký, Szotkowski, & Krejčí, 2014), sexting ve formě rozesílání vlastních intimních fotografií pak provozuje 15 % dětí a dále se téměř 31 % dětí na internetu setkává se sexuálním obsahem (tj. obnažování se prostřednictvím webkamery; Kopecký & Szotkowski, 2017). ...
Article
Full-text available
The article focuses on youth victimization and pays a special attention to poly-victimization, i.e. co-occurrence of different types of victimization, which has proven to be a particularly adverse condition. The authors both summarize key findings of previous research and offer results of the Czech survey Výzkum městské mládeže (Urban Youth Survey) from 2015 which targeted youth from 9 th grades of schools (N = 1546). The results reveal that an experience with victimization is a commonplace among Czech juveniles and highlight differences in victimization prevalence among certain socio-demographic categories. Furthermore, a poly-victimization index is constructed and specific characteristics of poly-victims are examined and discussed. Overall, the findings are in congruence with previous international research and imply that youth victimization is not a marginal phenomenon in Czechia and its research would highly benefit from inclusion of poly-victimization into its framework.
... Krádež identity, tzv. identity theft (Hinduja & Patchin, 2009;Kopecký, Szotkowski & Krejčí, 2012;Krejčí, 2010;Willard, 2007a) patří k velmi častým formám kybernetických útoků, které využívají jak děti, tak dospělí. Cílem tohoto typu útoku je především proniknout na cizí elektronický účet (emailový účet, účet na sociální síti), převzít identitu původního majitele účtu a zneužít ji k útokům na ostatní uživatele. ...
Thesis
Full-text available
The bachelor thesis focuses on risky sexual behavior among pupils of the secondary stage of elementary schools and grammar schools in Znojmo. The theoretical part defines risk behavior in relation to socially pathological phenomena, describes different theories of its origin and elaborates on risky sexual behavior, its manifestations and primary prevention. The empirical part describes the current state of the researched issue and subsequently the preparation, conduct and results of the research investigation. The aim of the research investigation was to describe risky sexual behavior among selected pupils in the secondary stage of elementary schools and grammar schools and to find out at what age have pupils encountered this type of risk behavior and how they are informed about it.
Technical Report
Full-text available
W niniejszym raporcie podjęto analizę teoretycznych aspektów kompetencji związanych z bezpieczeństwem cyfrowym w przestrzeni polskiej szkoły, a także pogłębioną prezentację wyników wraz z wnioskami i rekomendacjami, opracowanymi na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl. W badaniach udział wzięła reprezentatywna próba uczniów, nauczycieli i rodziców, uczestniczących w projekcie. Celem badań było określenie poziomu kompetencji badanych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, które wiążą się z uczestnictwem uczniów w cyfrowym wymiarze rzeczywistości. Badania wykazały, że wszystkie grupy badanych wykazują niewystarczający poziom kompetencji do radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Na skali od 0 do 100%, najniższy wynik uzyskali rodzice (55%), podobny stopień i zakres deficytów kompetencyjnych w tym zakresie ujawnił się wśród nauczycieli (57%), najwyższy poziom kompetencji prezentują uczniowie (60%). Należy podkreślić, że różnice między wynikami poszczególnych grup badanych są niewielkie, i wszystkie należy uznać – w najlepszym wypadku – za średnie. Największe wyzwanie dla badanych stanowił obszar związany z przestrzeganiem prawa autorskiego (średni wynik – 36%), a także z bezpieczeństwem transakcji finansowych w Internecie (53%) oraz szerzej – tematyką bezpiecznego logowania i tworzenia bezpiecznych loginów i haseł (56%). Największe kompetencje wykazują badani w obszarze ochrony przeciwwirusowej (75%) oraz ergonomii korzystania z narzędzi cyfrowych przez uczniów (74%). Grupą najbardziej zagrożoną z powodu niskich kompetencji są w świetle badań mieszkańcy terenów wiejskich. Średnie wyniki w grupie rodziców z terenów wiejskich są nawet o 12 punktów procentowych niższe niż w większych ośrodkach. Wraz ze wzrostem wieku uczniów, pojawiają się także nowe zagrożenia (np. sexting, czy cyberprzemoc). Oznacza to, że im starsi są uczniowie, z tym poważniejszymi egzystencjalnie zagadnieniami muszą sobie radzić. Trend ten został odzwierciedlony w badaniu, w którym uczniowie różnych poziomów nauczania odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych zagrożeń dla ich grupy wiekowej. Wyniki wskazują niestety, że tempo wzrostu zagrożeń jest większe niż tempo rozwoju kompetencji uczniów – im starsi byli badani, tym osiągali niższy wynik. Uczniowie klas 1-3 korzystających z sieci, dla których zagrożeniem jest głównie nadmierna podatność na reklamy, uzyskali w badaniu średni wynik 78%. Jednak już ich trochę starsi koledzy, z klas 4-6 szkoły podstawowej, stają przed o wiele poważniejszym problemem nawiązywania kontaktów z ludźmi obcymi w sieci oraz podawania swoich danych do publicznej wiadomości, ujawniają dużo niższe kompetencje związane z zachowaniem bezpieczeństwa w tym zakresie (57%). W gimnazjum pojawiły się dodatkowo zagadnienia związane ze świadomością zagrożeń dotyczących zjawisk utożsamianych z sextingiem i cyberprzemocą. Uczniowie z tych szkół wykazali niskie kompetencje, średnio 56% ma świadomość zagrożeń w tym zakresie. Najniższe kompetencje wykazali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy dodatkowo odpowiadali na pytania dotyczące np. bezpieczeństwa operacji finansowych w sieci. Świadomość bezpieczeństwa w odniesieniu do wymienionych zagadnień wykazuje średnio 53% uczniów. W grupie badanych nauczycieli paradoksalnie najmniejszą świadomość i praktyczne przygotowanie w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego ujawnili najmłodsi nauczyciele. Może wydawać się to zaskoczeniem, jednak wniosek ten potwierdzają także inne badania i literatura przedmiotu. Istotniejsze bowiem dla ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi nie są kompetencje techniczne (mocniejsze u młodszych nauczycieli, często wychowanych wśród komputerów), ale kompetencje społeczne – jako, że większość najpoważniejszych zagrożeń w sieci ma charakter społeczny. Badania wskazują na konieczność zdecydowanego rozwijania kompetencji we wszystkich badanych grupach. Poziom wiedzy i umiejętności wykazanych przez respondentów dowodzi, że projekty takie jak Cyfrowobezpieczni.pl, skierowane na uświadamianie i edukowanie nauczycieli, uczniów i rodziców są niezbędne. Skala zagrożeń, płynących ze świata cyfrowego stale zwiększa się. Uczniowie, rodzice, a nawet nauczyciele najwyraźniej nie są w stanie wystarczająco szybko samodzielnie poszerzać kompetencji w ramach indywidualnie realizowanego samokształcenia, które są konieczne do efektywnego radzenia sobie z wieloaspektowo ujmowanymi e-zagrożeniami.
Article
Full-text available
This study offers an overview of the current state in the field of informatics education in the Czech Republic. The new publication of a monograph focusing on field didactics showed that a complex analysis of the current state and future perspectives of developments in informatics education that has not yet been addressed is needed. This paper presents an overview of development in the discipline from the 1960s, defines the main goals of informatics education in the Czech Republic, namely the contents and methods of ICT and computer science education, the need to revise the content areas in official pedagogical documents, teacher education including training of primary teachers and methodology of research in the field of informatics education. The authors of the paper analyse current trends that have impact on informatics education and also refer to the dynamics of computer science education, gradual shift of computer science to lower school levels and introduction of new computer science topics into the area of information and communication technologies. In the conclusion the authors formulate the current problems that informatics education will have to tackle and indicate the possible dangers and perspectives of its future developments. In this article, we distinguish between informatics education as a school subject education and computer science education and ICT education which we understand as parts of this school subject in this context.
Article
Full-text available
Victimization on the Internet through what has been termed cyberbullying has attracted increased attention from scholars and practitioners. Defined as “willful and repeated harm inflicted through the medium of electronic text” (Patchin and Hinduja 200653. Patchin , J. W. and S. Hinduja . 2006 . “Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying.” Youth Violence and Juvenile Justice 4 ( 2 ): 148 – 169 . [CrossRef]View all references:152), this negative experience not only undermines a youth's freedom to use and explore valuable on-line resources, but also can result in severe functional and physical ramifications. Research involving the specific phenomenon—as well as Internet harassment in general—is still in its infancy, and the current work seeks to serve as a foundational piece in understanding its substance and salience. On-line survey data from 1,378 adolescent Internet-users are analyzed for the purposes of identifying characteristics of typical cyberbullying victims and offenders. Although gender and race did not significantly differentiate respondent victimization or offending, computer proficiency and time spent on-line were positively related to both cyberbullying victimization and offending. Additionally, cyberbullying experiences were also linked to respondents who reported school problems (including traditional bullying), assaultive behavior, and substance use. Implications for addressing this novel form of youthful deviance are discussed.
Article
Full-text available
Samenvatting In dit onderzoek is de invloed van coping op de relatie tussen ervaring met pestgedrag op het werk en gezondheidsklachten en verzuim onderzocht. Duizend aselect gekozen werknemers ontvingen een vragenlijst, die door 361 werknemers ingevuld en teruggestuurd werd. Resultaten laten zien dat 139 werknemers (39%) minstens één keer per maand en 64 werknemers (18%) minstens één keer per week op minstens één van de gevraagde wijzen gepest is. Werknemers die wekelijks gepest worden hebben meer gezondheidsklachten en verzuimen meer dagen dan werknemers die maandelijks gepest worden en die niet gepest worden. Ook zijn zij vaker geneigd te reageren op problematische situaties door deze te compenseren. Het compenseren en een positieve actieve attitude ten aanzien van een problematische situaties zijn coping strategieën die een modererend effect op de relatie tussen ervaring met pestgedrag en gezondheidsklachten en verzuimdagen. Het hanteren van dergelijke copingstrategieën als reactie op ervaring met pestgedrag is echter schadelijk voor de gezondheid en verzuimbevorderend, evenals negatieve organisatorische en leidinggevende aspecten, die bovendien gepaard gaan met pestervaringen. Trefwoorden: gepest worden, coping, gezondheid, verzuim
Article
As part of a survey service developed to assess bullying in schools, anonymous questionnaires were given to over 6,000 pupils in 17 junior/middle and seven secondary schools in the Sheffield LEA. The results are analysed in terms of frequencies of being bullied, and bullying others; year differences; gender differences; types of bullying; where bullying occurs; whether teachers and parents are informed; and attitudes to bullying. Rates of reported bullying are disturbingly high; they vary with year, gender and school location, partly as a result of opportunities for bullying. With the addition of data from six other schools, it was found that school size, class size and ethnic mix were not linked with bullying. Social disadvantage is linked with bullying to a small extent, and schools with high bullying rates also tend to have pupils who dislike, or are alone at, playtime. Implications for intervention against bullying are briefly discussed.
Article
This paper examines an unexplored form of communication deviance-the communicative process of entrapment used by child sexual predators to lure their victims into an ongoing sexual relationship. Specifically, using grounded theory methodology to analyze extant literature, a theory of luring communication (LCT) is proposed. The LCT begins by discussing how certain perpetrators gain access to particular types of children. Once in contact with a child, the perpetrator sets in motion the cycle of entrapment, which allows him to communicatively groom and entrap the child into accepting sexual advances. The theory then explores how certain communication responses by the perpetrator and the victim characterize the sustenance or disruption of an ongoing sexually abusive relationship. The essay ends with a series of propositional statements and suggestions for empirically testing and extending the theory.
Article
This study investigates the nature and the extent of adolescences’ experience of cyberbullying. A survey study of 177 grade seven students in an urban city is conducted. In this paper, “cyberbullying” refers to bullying via electronic communication tools. The results show that almost 54% of the students were victims of traditional bullying and over a quarter of them had been cyber-bullied. Almost one in three students had bullied others in the traditional form, and almost 15% had bullied others using electronic communication tools. Almost 60% of the cyber victims are females, while over 52% of cyber-bullies are males. Majority of the cyber-bully victims and bystanders did not report the incidents to adults.
Article
Cyberbullying has recently emerged as a new form of bullying and harassment. 360 adolescents (12-20 years), were surveyed to examine the nature and extent of cyberbullying in Swedish schools. Four categories of cyberbullying (by text message, email, phone call and picture/video clip) were examined in relation to age and gender, perceived impact, telling others, and perception of adults becoming aware of such bullying. There was a significant incidence of cyberbullying in lower secondary schools, less in sixth-form colleges. Gender differences were few. The impact of cyberbullying was perceived as highly negative for picture/video clip bullying. Cybervictims most often chose to either tell their friends or no one at all about the cyberbullying, so adults may not be aware of cyberbullying, and (apart from picture/video clip bullying) this is how it was perceived by pupils. Findings are discussed in relation to similarities and differences between cyberbullying and the more traditional forms of bullying.
Suicide: Parents Of Dead Teen Sue School, Friends Over Sexting Harassment
  • B Jessica Bosker
  • Logan
BOSKER, B. Jessica Logan Suicide: Parents Of Dead Teen Sue School, Friends Over Sexting Harassment. In: The Huffington Post [online]. 2010 [cit. 2011-08-20].
Ryan´s story. In: In memory of Ryan Patrick Halligan
  • J P Halligan
HALLIGAN, J. P. Ryan´s story. In: In memory of Ryan Patrick Halligan 1989-2003 [online]. 2010 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z: http://www.ryanpatrickhalligan.org/
Teen suicide: Greater IBMer John Halligan says there IS something we can do Connections eMagazine
  • J P Halligan
HALLIGAN, J. P. Teen suicide: Greater IBMer John Halligan says there IS something we can do Connections eMagazine. In: IBM [online]. 2009 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z: http://www.ibm.com /ibm/greateribm/connections/connections_article30.shtml