ChapterPDF Available

A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera). (Beetles (Coleoptera) of Mt Sas-hegy (Budapest, Hungary).)

Authors:

Abstract

A total of 982 species has been identified from the beetle materials collected in the Sas Hill (N 47°28'53", E 19°01'00", Budapest, Hungary). Further 49 species are mentioned in literature sources, but the specimens supporting their validity are unavailable. The species most valuable from points of conservation and faunistics are found in the steppe slopes of the hilltop. Of them, Psilothrix femoralis (Dasytidae) is known only from the Sas Hill in Hungary. Three Natura 2000 species, Lucanus cervus, Morimus funereus and Probaticus subrugosus are also present among the 36 legally protected beetle species, although occurrences of the latter two are proved only by an old specimen and literature reference, respectively.
Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen
Rosalia 8 (2012), pp. 373–458.
A SAS-HEGY BOGÁRFAUNÁJA (COLEOPTERA)
MERKL OTTÓ és SZÉL GYŐZŐ
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár
1088 Budapest, Baross utca 13. E-mail: merkl@nhmus.hu, szel@nhmus.hu
A budapesti Sas-hegyen az 1870-es évek és 2012 között gyűjtött bogáranyagból 982 fajt sike-
rült meghatározni. További 49 fajt szakirodalmi források említenek, de bizonyító példányaik nem
állnak rendelkezésre. A fauna természetvédelmi és faunisztikai szempontból legértékesebb tag-
jai a hegytetőn lévő lejtősztyepp lakói. Közülük a pusztai karimásbogár (Psilothrix femoralis)
Magyarországon eddig csak a Sas-hegyről ismert. A területről 36 védett faj került elő, köztük 3
Natura 2000 jelölőfaj, a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), a gyászcincér (Morimus funereus)
és a ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus), bár a két utóbbi előfordulását csak 50 évnél ré-
gebbi példány, illetve irodalmi utalás bizonyítja.
Kulcsszavak: bogarak, Budai-hegység, Coleoptera, fajlista, Sas-hegy
BEVEZETÉS
A Sas-hegy a Budai-hegység más tagjaival együtt régóta kedvelt célpontja
a magyarországi rovarászoknak. Könnyű felkapaszkodni rá, hiszen a budapes-
ti belvároshoz legközelebb eső természetközeli terület. Nem állíthatjuk, hogy
a Budai-hegységben – főleg a Csíki-hegyek vonulatában – ne lennének hason-
lóan értékes és érdekes élőhelyek, de a Sas-hegy, az extrazonális társulásainak
szinte teljes mai elszigeteltsége miatt minden zoológus és botanikus számára
különösen izgalmas. Az innen előkerült több mint ezer bogárfaj tiszteletet pa-
rancsoló mennyiség, hiszen ez az együttes nagy részben szárazság- és meleg-
kedvelő, vagy legalább azt eltűrő fajokból áll. A nedves élőhelyeken vagy a hű-
vösebb és párásabb erdőkben élő, jóval gazdagabb bogárfauna tagjai szinte tel-
jesen hiányoznak innen. A viszonylag magas fajszám nem kis részben annak
köszönhető, hogy az amúgy is alaposan feltárt Budai-hegységnek a Sas-hegy
vitán felül a legnagyobb intenzitással kutatott része.
A régi gyűjtők közül elsőként Pável Jánost kell említenünk, aki 1873 és
1879 között számos alkalommal járt a Sas-hegyen. Wachsmann Ferenc 1897 és
1908 között főként cincéreket gyűjtött. Bíró Lajos 1916 és 1927 között gyűj-
tött anyagában elsősorban ormányosbogarakat találunk. Diener Hugó a 20. szá-
zad első évtizedeiben, Streda Rezső 1917 és 1925 között végzett gyűjtéseket.
Merkl Ottó és Szél Győző
374
Rosalia 8 (2012)
Kaszab Zoltán 1934–1935-ben még amatőr gyűjtőként, majd 1954 és 1957
között már szervezett gyűjtések során, több ízben múzeumi kollégái társaságá-
ban kutatta a Sas-hegyet. Gyűjtött anyagában sokféle bogárcsalád képviselői
szerepelnek. Szalóki Dezső – aki akkoriban a közelben is lakott – 1974 és 1987
között, majd 1995-ben járt a területen. Muskovits József, aki 1974 és 2002 kö-
zött gyűjtött a Sas-hegyen, főként a díszbogarakra és a cincérekre fordított -
gyelmet.
A farkaspókok vizsgálatára 1994 és 1997 között talajcsapdákat üzemeltet-
tek a hegyen. A vizsgálatok során sokféle gyeptípusból és erdőből vettek min-
tát (BLEICHER és mtsai 1999). A talajcsapdákba a pókokon kívül bogarak is ke-
rültek, különösképpen a futóbogarak képviselői. Rákóczi András 2010 és 2012
között végzett talajcsapdázást.
Merkl Ottó 2008-ban az INTERREG III/a program (címe: Duna-menti
ökoturisztikai fogadóhelyek fejlesztése; száma: HUSKUA/05/02/391) keretein
belül gyűjtött a védett terület határain belül. A sas-hegyi kertség bogárfauná-
ját 2012-ben Újbuda Önkormányzata megbízásából mérte fel. 1985-ben, 2009-
ben, 2011-ben és 2012-ben saját erőforrásokból végezte gyűjtéseit.
Az említett személyeken kívül több-kevesebb bogarat gyűjtött még Balogh
János, Grabant Aranka, Győrffy Jenő, Hajóss József, Hámori Edit, Hegyessy
Gábor, Juhász János Csaba, Kanabé Dezső, Kotán Attila, Kovács Tibor, Kuthy
Dezső, Lichtneckert Ferenc, Medvegy Mihály, Móczár László, Németh Tamás,
Peregi István, Rahmé Nikola, Rácz Gábor, Révy Dezső, Soltész Zoltán, Székely
Kálmán, Szél Győző, Szilády Zoltán, Tollár Zsuzsa és Varga András.
A Sas-hegy bogárfaunájáról teljességre törekvő dolgozat ez idáig nem je-
lent meg, viszont sok olyan közlemény látott napvilágot, melyben sas-hegyi le-
lőhelyadatok is találhatók. Szinte bizonyosra vehető, hogy Koy Tóbiás volt az
első, aki saját költségén kiadott jegyzékében (KOY 1800) sas-hegyi bogarakat is
szerepeltetett, hiszen a szerző leginkább a budai hegyeket kereste föl gyűjtés cél-
jából. E jegyzék azonban lelőhelyeket nem tartalmaz. A nyomtatásban meg-
jelent legkorábbi sas-hegyi bogáradatok Frivaldszky Imre könyvében talál-
hatók (FRIVALDSZKY 1865). Néhány, a Sas-hegyen meg gyelt futóbogár neve
Frivaldszky János akadémiai székfoglalójában is szerepel (FRIVALDSZKY 1874).
Frivaldszky ezenkívül számos sas-hegyi faj előfordulásáról számol be a Margó
Tivadarral írt, Budapest állatvilágát tárgyaló munkájukban (FRIVALDSZKY 1879).
Szórványosan találhatók sas-hegyi adatok a Magyarország Állatvilága so-
rozat egyes füzeteiben (például KASZAB 1971). Számos olyan közlemény je-
lent meg, amelyek bizonyos bogárcsoportok kárpát-medencei lelőhelyadatait
sorolják föl a Magyar Természetudományi Múzeum gyűjteménye alapján (pl.
HORVATOVICH 1969, PAPP 1938, TÓTH 1973, 1981). A hazai cincérek elterjedé-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 375
Rosalia 8 (2012)
sével és tápnövényeivel foglalkoznak HEGYESSY és mtsai (2000), KOVÁCS és
HEGYESSY (1995), illetve KOVÁCS és mtsai (2000) tanulmányai. E közlemények-
ben viszonylag sok a sas-hegyi adat. Papp József a Sas-hegy növény- és állat-
világáról szóló összefoglalójában 60 bogárfaj nevét tünteti föl irodalmi adatok
alapján (PAPP 1977).
Nyomtatásban ugyan nem jelentek meg, de máig a legtöbb sas-hegyi ada-
tot tartalmazzák Diener Hugó és Csiki Ernő kéziratban maradt munkái. Az oszt-
rák származású Diener az 1900-as évek első évtizedeiben kitartóan és rendsze-
resen kereste föl Budapest és környékének igen sok pontját bogárgyűjtés céljá-
ból. Eredményeit naplójában rögzítette, melyben szép számmal találhatók ada-
tok a Sas-hegyről is. Erénye e munkának (és egyben jól jellemzi Diener gyűj-
tőtevékenységét), hogy szinte az összes bogárcsoport képviselője szerepel ben-
ne, mivel a szerző nem specializálódott egy-egy családra, hanem az általa kivá-
lasztott terület bogárfaunáját egészében kívánta föltárni. Diener Hugó az egye-
lés és fűhálózás mellett sokat használta a rovarrostát is, így bogáranyaga külö-
nösen gazdag apróságokban. Csiki Ernő majdnem 1000 kéziratoldalt kitevő ha-
sonló munkájában részben saját, részben a múzeumi gyűjtemény adatait szere-
peltette, de átvette Diener adatait is.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Tanulmányunk alapjául kizárólag gyűjteményi példányok szolgálnak.
A szakirodalomban említett adatok közül csak azokat fogadtuk el hitelesnek,
amelyek esetében rendelkezésünkre álltak a bizonyító példányok. Az ilyen fa-
joknál nem említjük az irodalmi hivatkozást, részben azért sem, mert a bizonyí-
tó példányok vizsgálatával több esetben kiderült, hogy az irodalomban közölt
adat téves határozáson vagy a fajnévnek a maitól eltérő értelmezésén alapult. A
csak irodalmi forrásokból ismert fajokat külön soroljuk fel.
A bogáranyag nagy részét a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM)
őrzi; elvétve találunk sas-hegyi példányokat a gyöngyösi Mátra Múzeum vagy
a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteményeiben. Az adatok to-
vábbi forrásai az amatőr bogárgyűjtők magángyűjteményei.
A feltárás során a bogárgyűjtésben általánosan ismert módszereket al-
kalmaztuk, ezek közül is leginkább a fűhálózást, a kopogtatást és az egyelést.
2012-ben boroscsapdákat is használtunk. 2012 nyarán e cikk szerzői néhány
alkalommal fénycsapdáztak is a területen. A higanygőzlámpával és fénycsö-
vekkel végzett gyűjtés során számos nedvességkedvelő faj is előkerült, me-
lyek feltehetően nem közvetlenül a Sas-hegyen, hanem a környékén honosak.
Feldolgoztuk mások talajcsapdáival gyűjtött anyagát is. A Sas-hegy legfonto-
Merkl Ottó és Szél Győző
376
Rosalia 8 (2012)
sabb természeti értékei közé tartoznak a lágy szárú növények, ezért a növény-
zetről történő gyűjtést hangsúlyoztuk, hiszen így tehettünk szert a növényekhez
kötődő jellemző bogárfajokra.
Igyekeztünk felkeresni a Sas-hegy minél több részét és élőhelytípusát. A
2008 és 2012 közötti időszakból származó legtöbb adat a – ma már bekerí-
tett – védett területre vonatkozik, annak is a tetőkön található gyepeire és ritká-
san erdősült részeire. Ezeket „Sas-hegy” kifejezéssel jelöltük, de ugyanezt tet-
tük minden olyan esetben is, amikor nem lehetett megállapítani a gyűjtés pon-
tos helyszínét. Ez a helyzet a 19. század végi és a 20. század eleji gyűjtések-
kel, amikor ráadásul a Sas-hegy egészen más képet mutatott. Hegylábi területei
nem voltak beépítve, és oldalai a szőlők, gyümölcsösök pusztulása után még a
mainál is kevésbé erdősültek be. Az amatőr gyűjtők 20. század végén végzett
sas-hegyi gyűjtései valószínűleg erősen a hegylábi részekre szorítkoztak (leg-
inkább a Dayka Gábor utcától keletre), mivel a bekerített területre nem lehe-
tett bejárásuk; ez azonban céduláikon nem jelenik meg. (Közvetetten bizonyít-
ja ezt, hogy több gyűjtő számos alkalommal fogta a macskaherecincért, amely
csak a hegynek erről a részéről ismert.) Az egyértelműen a hegy délnyugati, be-
építetlen területén gyűjtött példányoknál a „Sas-hegy alja” megnevezést hasz-
náltuk, a kertségben 2012-ben végzett gyűjtéseknél pedig a „Sas-hegyi kert-
ség”-et.
A 2008 óta gyűjtött sas-hegyi bogarak adatait a preparálás és azonosí-
tás után rögtön számítógépen rögzítettük. A régebbi példányokat azonban meg
kellett keresni az MTM Bogárgyűjteményében. Ez nem volt könnyű, hiszen a
közel kétmillió példányt számláló Kárpát-medencei anyagban, az egyes fajok
több mint 150 év alatt összegyűlt, igen változatosan preparált és cédulázott so-
rozataiban kellett nyomára bukkanni viszonylag kisszámú, gyakran nehezen
kibetűzhető szövegű sas-hegyi bogárnak. A gyűjtemény méreteit és a jelen ta-
nulmány elkészítésére előírt szoros határidőt tekintve azonban energiánkat fő-
leg azokra a fajokra összpontosítottuk, amelyek a 2008 óta végzett intenzívebb
gyűjtések során nem kerültek elő. A gyakori és újonnan is többször fogott fajok
esetében tehát lehetnek olyan régi példányok, amelyek elkerülték gyelmün-
ket, de egy-két kimutatott faj régebbi adatának rejtve maradása szerintünk elvi-
selhető mértékű információveszteség.
A családok sorrendje MERKL és VIG (2009) munkáját követi.
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS
A Sas-hegyen az 1870-es évek óta gyűjtött bogármennyiségből 982 olyan
fajt sikerült meghatározni, amelyek előfordulását ma is hozzáférhető példá-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 377
Rosalia 8 (2012)
nyok bizonyítják. További 49 faj előfordulását szakirodalmi források említik,
de ezek bizonyító példányait nem találtuk meg. A területről 36 védett faj került
elő, köztük 3 Natura 2000 jelölőfaj. A védett fajok összesítése és természetvé-
delmi értéke az 1. táblázatban látható.
Az alábbiakban áttekintést adunk a Sas-hegy jellemző bogárfajairól. Hogy
mit tekintünk jellemzőnek, azt nem lehet pontosan meghatározni, de azért évti-
zedes tapasztalataink alapján kiemelhetők olyan fajok, amelyek vagy országo-
san is ritka voltuk miatt, vagy éppen gyakoriságuk révén említést érdemelnek.
Bár a Sas-hegyen több növénytársulás alkotja a fátlan gyepet, ezek bogár-
faunájában az alkalmazott módszerekkel alig mutatható ki különbség – legfel-
jebb az, hogy a zártabb és északiasabb kitettségű foltokban több volt a bogár, a
nyíltabb, sziklagyepes részeken pedig igen kevés fajt fogtunk. E társulások né-
hol annyira mozaikosak, hogy határaikat pár méteren belül akár többször is át-
léphetjük. A fűhálózó gyűjtő a háló tartalmát 20–30 méter megtétele után ellen-
őrzi, így aligha képes megállapítani, hogy a fogott egyedek melyik kis gyep-
foltból származtak; ráadásul a bogarak imágói sem maradnak egy helyben – ha
röpképesek, főleg, de akkor sem, ha röpképtelenek. A talajcsapdákat társulások
szerint helyezték le, de az egyes társulások fogott anyagában sem lehetett szig-
ni káns különbségeket kimutatni. Az éjszakai lámpázáskor használt fényfor-
rások, illetve a boroscsapdák pedig az elhelyezésüktől távoli részekről is oda-
csábítják a bogarakat.
Mindezek miatt célszerűnek látszott csupán négy élőhelytípust elkülöníte-
ni a Sas-hegy bogárfaunáját illetően: a hegy felső részein lévő fátlan gyepet, a
kis kiterjedésű, fragmentált tölgyest, a mára jórészt megszűnt fenyvest, illetve
a déli–délnyugati hegylábakat, amelyek részben beerdősülőben vannak, rész-
ben művelés alatt álltak.
A több mint 1000 kimutatott bogárfaj tekintélyesnek mondható szám egy
ilyen aránylag kis területről, ugyanakkor nem jelenthetjük ki, hogy minden fajt
ismerünk a Sas-hegyről. A hegy felső részének speciálisabb faunáját elég jól
feltártnak tekintjük, részben az élőhelyek kis kiterjedése, részben a szélsőséges
körülmények miatti kisebb fajszám, illetve az intenzívebb gyűjtőtevékenység
miatt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy még több ráfordítással és újabb
gyűjtőmódszerek alkalmazásával ne lehetne további fajokat kimutatni. A hegy
alsó részein a fajlista sokkal könnyebben bővíthető, főleg gyakoribb fajokkal,
illetve kevésbé népszerű bogárcsaládok tagjaival. Ugyanis bár a magángyűjtők
főleg a hegylábi területeken dolgoztak, általában egy-egy család (például cin-
cérek, díszbogarak) fajainak keresésére szorítkoztak.
Merkl Ottó és Szél Győző
378
Rosalia 8 (2012)
Gyepek
A Sas-hegy lejtősztyeppjén és zárt sziklagyepein találjuk a hegyre jellem-
ző legtöbb fajt. Kora tavasztól őszig folyamatosan bukkannak fel, majd eltűn-
ve másoknak adják át helyüket a lágy szárú növényeken vagy a talajban fejlődő
bogarak. A fauna május közepétől június közepéig a legváltozatosabb.
A számos ritka és faunisztikai szempontból érdekes faj közül csak jelzéskép-
pen emelünk ki néhányat. A gyepek adnak otthont a pusztai karimásbogárnak
(Psilothrix femoralis), melyet hazánkban csak a Sas-hegyről ismerünk. Él itt
a pirosvégű szerecsenálszú (Xyletinus moraviensis), amelynek csupán né-
hány igen régi óbudai és sas-hegyi példánya volt ismert, de 2011-ben ismét
előkerült. Itt gyűjtötték a ma kipusztultnak tartott szürke darázsbogarat
(Ptilophorus dufourii, 8. ábra), és június-júliusban virágokon ma is gyakori a
sötét sziklaibogár (Cerallus rubidus), mely az eurázsiai erdőssztyepp zónájá-
ban a pannon régióban éri el az elterjedési területe nyugati határát. A száraz, me-
leg hegytetőn a fürgebogarak közül jobbára csak egy fajra bukkanunk, a feke-
te fürgebogárra (Microhoria unicolor), amely azonban április végétől júniusig
gyakori a növényzeten. A nagyobb termetű, tarkább katicabogarak közül a leg-
ritkábbak közé tartozik hazánkban a négycseppes szerecsenböde (Hyperaspis
quadrimaculata) és az oldalsávos katóka (Coccinula sinuatomarginata); utol-
jára az 1980-as években találták egy-egy példányukat. Egyelőre csak régi pél-
dányai ismertek a mediterrán elterjedésű déli élősdibogárnak (Zonitis nana) és
a szőrös álzsizsiknek (Mycterus tibialis); az előbbi főleg a Budai-hegység szá-
raz gyepeiből ismert, az utóbbi elsősorban a Visegrádi-hegységből és a tiszán-
túli löszgyepekből.
A cincérek közül az árgusszemű cincért (Musaria argus, 11. ábra) már
áprilisban megtaláljuk a nyúlkapor és a gurgolyafajok tövénél. A lágyszárú-
akban fejlődő cincérek zöme májusban rajzik, így a magyar zsályacincér
(Agapanthiola leucaspis, 9. ábra) is. A pirosfejű kutyatejcincér (Oberea
erythrocephala) és a kissé zavartabb helyeken élő kígyósziszcincér (Opsilia
coerulescens), illetve az imolafajokban fejlődő kétpettyes virágcincér
(Vadonia unipunctata) megjelenése inkább júniusban jellemző. A hegy felső ré-
szének fáiban és cserjéiben fejlődő cincérek egy része imágóként szintén a gye-
pek virágait látogatja: ilyenek a tarkacsápú keskenyfedőscincér (Stenopterus
rufus) és a karcsúcincérek (Stenurella-fajok). A feketevállú darázscincér
(Chlorophorus sartor) és a díszes darázscincér (Chlorophorus varius) rajzá-
sa júliusig elhúzódik. A viráglátogató cincérek társaságában gyakran láthatjuk
a sárgalábú álcincért (Oedemera avipes), amely a hazai álcincérek közül a
leginkább szárazság- és melegkedvelő.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 379
Rosalia 8 (2012)
A levélbogarak közül a zsákbogárformák (Clytrinae) színpompás sokasá-
ga jellemző. E fajok lárvái növényi törmelékben élnek, tápnövényekről így ese-
tükben nincs értelme beszélni; az imágók azonban mégis előnyben részesítenek
tartózkodási helyként vagy táplálékforrásként bizonyos növényeket. A gyepben
élő legnagyobb fajuk a szíves zömökbogár (Cryptocephalus cordiger), mely
leginkább a közönséges legyezőfűn (Filipendula vulgaris) látható májusban.
Vele nagyjából egy időben rajzik, de júniusra is átnyúlik a sokkal gyakoribb,
sokféle társulásban élő kétpettyes zömökbogár (Cryptocephalus bipunctatus)
és a dolomit- és mészkőgyepekhez jóval inkább ragaszkodó, de ott gyakori
tizennégyfoltos zömökbogár (Cryptocephalus quatuordecimmaculatus). A
szélesfejű sztyepplevelész (Cheilotoma musciformis), az ércfényű hullóbogár
(Coptocephala chalybaea) és a fényesnyakú zsákbogár (Labidostomis lucida
axillaris) a június jellemző levélbogarai. A dárdahere-zsákhordóbogár
(Tituboea macropus) rajzása a dárdahere virágzásával kezdődik, de néhány egye-
de még augusztusban is megtalálható. A feketelábú hullóbogár (Coptocephala
rubicunda) a gurgolyák virágzásának első felében jelenik meg. Július az iga-
zi szezonja az apró termetű sárgaszegélyű zömökbogárnak (Cryptocephalus
elegantulus) és a sávos zömökbogárnak (Cryptocephalus connexus).
A kétszínű rekettyelevelész (Calomicrus circumfusus) tápnövénye a Sas-
hegyen a selymes rekettye (Genista pilosa). A pusztai karcsú-olajosbogár (Phyl-
lobrotica adusta) ajakosvirágúakon gyakori. Az egyik legszebb hazai levélbo-
gár, a tündöklő méreggyilok-levelész (Eumolpus asclepiadeus) júniusban táp-
lálkozik a közönséges méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria) levelein.
Igen sok ormányosbogárfaj lakja a Sas-hegy gyepeit. Májustól kezdve
gyakori a kis kendermagbogár (Centricnemus leucogrammus). A barkók kö-
zül leggyakoribb az apró púderbarkó (Larinus minutus), a leginkább jellem-
ző viszont a déli púderbarkó (Larinus canescens), amelynek tápnövénye a
budai imola (Centaurea sadleriana). Hazánkban csak a Budai-hegységből is-
merjük, ahol a dolomitgyepekben helyenként gyakori, bár példányainak több-
sége csak a 2000-es években került elő. A talajcsapdák gyakran fogják az apró
termetű, röpképtelen vastagcsápú gyepormányos (Brachysomus setiger) és
töviseslábú éjiormányos (Trachyphloeus spinimanus) egyedeit, és főleg ezzel
a módszerrel került elő az országszerte elég ritka galagonya-gyalogormányos
(Otiorhynchus crataegi) is.
A gyepek talajlakó bogárfaunájában is találunk jellemző fajokat. A gyász-
bogarak közül tavaszi napokon találkozhatunk a pohos gyászbogárral (Gnap-
tor spinimanus) és a földi gyászbogárral (Pedinus fallax gracilis). Kövek
alatt és növényi törmelékben rejtőzik a pusztai földiböde (Tetrabrachys con-
natus), hangyafészkekben pedig a pikkelykés hangyászsutabogár (Sat ra-
Merkl Ottó és Szél Győző
380
Rosalia 8 (2012)
pes sartorii); e két utóbbi fajnak eddig csak az 1920-as években fogott példá-
nyai ismertek. Csak a Budai-hegység és a Mecsek meleg sziklagyepeiből is-
mert a feketelábú közfutó (Amara proxima). Hasonló elterjedésű és még rit-
kább déli közfutó (Amara sollicita). A sziklagyepek jellegzetes, melegked-
velő, az utóbbi időben egyre ritkábban észlelt fajai a fényes laposfutó (Cy-
mindis axillaris) és a szíveshátú bársonyfutó (Ophonus puncticollis). Csak
a Dunántúli-középhegység meleg dolomitgyepeiben honos a nyugati fémfu-
(Harpalus dimidiatus). A nagy testű holyvák közül a talajcsapdákban kora
tavasszal és ősszel a vörösszárnyú holyva (Ocypus fulvipennis) és a fekete
holyva (Ocypus nitens) a leggyakoribb, nyáron pedig a trágyatúró holyva
(Pla tydracus stercorarius). Főleg ősszel jelentkezett a talajcsapdákban a nagy-
bunkós estbogár (Colon clavigerum).
A sas-hegyi gyepekben is előfordulnak olyan bogárfajok, amelyek egy-
aránt jellemzőek a hegyvidéki délies fátlan hegyoldalakra és a síksági ho-
mok pusztákra. Az egyik leggyakoribb közülük a pusztai porva (Phrado-
noma villosulum), amelynek imágói néha tömegesen lepik el a virágzato-
kat, főleg a kutyatejekét. Hasonló elterjedésű és szintén gyakori az egyszí-
nű szerecsenkata (Parexochomus nigromaculatus), a közönséges kénbogár
(Cteniopus sulphureus) és a halvány imolaálszú (Lasioderma redtenbacheri).
Jóval ritkább, az országban csak néhány helyről ismert a pusztai imolaálszú
(Lasioderma obscurum, 7. ábra). A magyar szegfű (Dianthus pontederae) gyö-
ke rében fejlődik a sávos gyalogdíszbogár (Sphenoptera substriata). A pusz-
tai laposfutó (Cymindis scapularis), a nagy bársonyfutó (Parophonus hirsu-
tulus), a nagy pajzsosfutonc (Licinus cassideus), valamint a fürge homokfu-
(Masoreus wetterhallii) a hegyvidéki gyepek és a homokpuszták közös fu-
tóbogarai.
Tölgyesek
A Sas-hegy alacsonyabb részeit valaha borító tölgyesek ma gyakorlatilag
nem léteznek. Helyüket egyre inkább záródó, főleg virágos kőrisből álló atal
erdők foglalják el, amelyeknek – ma még – szegényes a bogárvilága; az előke-
rült fajok közül tulajdonképpen csak a közönséges kőrisszú (Hylesinus fraxini)
köthető ide. A magasabb részeken még megtalálhatók a karsztbokorerdő marad-
ványai, ezeket a tetőkön néhány öreg, de kis termetű molyhos tölgy (Quercus
pubescens) képviseli. A nagy kiterjedésű, idős középhegységi tölgyesek gazdag
bogárfaunáját itt hiába keressük, de azért a karsztbokorerdők néhány jellegze-
tes faja kimutatható.
A lombkoronában jól felismerhetők a szalagos díszbogár (Coraebus fas-
ciatus, 4. ábra) lárvája által „meggyűrűzött”, majd elhalt ágak. Szintén a vas-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 381
Rosalia 8 (2012)
kosabb ágakban fejlődik a hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri,
12. ábra), a sárgafarú darázscincér (Plagionotus detritus) és a sárgaszőrű
szalagoscincér (Leptura aurulenta). E fajok néhány példányát boroscsapdával
sikerült kézre keríteni. A vékonyabb ágakban rág a sárgacsíkos zömökdíszbogár
(Acmaeoderella avofasciata, 2. ábra) lárvája, imágóit leginkább cickafarkon
vagy ernyősvirágzatúakon találjuk. A négyfoltos cserjecincér (Cortodera
humeralis) imágói főleg a virágzó tölgyeket látogatják. A szintén a vékonyabb
ágakban fejlődő, de ragadozó sárga szúfarkas (Opilo pallidus) az ágakról ko-
pogtatható, de fényen is jelentkezett. Odvak korhadékában fejlődik a smarag-
dzöld virágbogár (Protaetia af nis, 1. ábra).
A lombozaton a sokféle ormányosbogár közül a legfeltűnőbb a tölgy-
makk ormányos (Curculio glandium) és a leghosszabb ormányú hazai faj, a
gesztenyeormányos (Curculio elephas). Bár kopogtathatók a fákról, fényre is
szívesen repülnek. A Magyarországon ritka kékfejű eszelény (Lasiorhynchites
coeruleocephalus) több egyedét találtuk 2012-ben a hegytető molyhos tölgye-
in, ott, ahol a kerítésen túl még állnak feketefenyők. A bogár imágói ugyanis a
tölgyek lombjával táplálkoznak, lárvái viszont a fenyők ágaiban fejlődnek. A
katicabogarak közül tipikusan a száraz, meleg hegyvidéki erdőtársulások lakó-
ja – miként a neve is sejteti – a bokorerdei katica (Oenopia lyncea agnatha).
Ahogy az országban szinte mindenütt, mára a Sas-hegy fáit és bokrait is ellepi
a kelet-ázsiai eredetű harlekinkatica (Harmonia axyridis).
A tölgyeken tartózkodó levélbogarak között itt is a zsákbogárformák a
legfeltűnőbbek. Legnagyobb termetű fajaik a szőrösnyakú zsákhordóbo-
gár (Lachnaia sexpunctata) és a jóval ritkább széleshátú zsákhordóbogár
(Clytra appendicina), a legkisebbek egyike pedig a ragyáshátú tömzsibogár
(Pachybrachis tessellatus). A leggyakoribbak a Bameul-zömökbogár (Cryp-
to cephalus bameuli), mely országszerte tömeges, a társulásokat illető-
en nem válogatós; valamint a tölgyesekhez kissé jobban ragaszkodó tölgy-
zsáklevelész (Smaragdina af nis). Csak alaposabb vizsgálattal különíthető el
a sötétkék zömökbogár (Cryptocephalus violaceus) és a zöldeskék zömök-
bogár (Cryptocephalus virens). Egy alkalommal a ritka nyolcfoltos zömök-
bogár (Cryptocephalus octomaculatus) is előkerült; ritkaságának egyik oka le-
het, hogy a zsákhordóbogarak körében szokatlan módon éjszaka aktív, és leg-
inkább csak fényen lehet gyűjteni – ahogy ez a sas-hegyi példány esetében is
történt. Tölgyeseinkre jellemző, de nem éppen gyakori a daliás zömökbogár
(Cryptocephalus imperialis) is.
Merkl Ottó és Szél Győző
382
Rosalia 8 (2012)
Fenyvesek
A Budai-hegység megannyi más területéhez hasonlóan a Sas-hegyet sem
kerülte el a kopárfásítás, vagyis feketefenyők telepítése a fátlan részeken. A fe-
nyőket 2012-re a hegytetőn szinte maradéktalanul kivágták, de a vízmű elkerí-
tett területén még állnak, és ágaik átnyúlnak a kerítésen. A korábbi fenyőállo-
mányoknak is nyoma van a Sas-hegyen gyűjtött bogarak között.
A kivágott törzsek egy részét a helyszínen hagyták, ezek kérge alatt fej-
lődik a fenyves-tövisescincér (Rhagium inquisitor), a házicincér (Hylotrupes
bajulus) és a hatfogú betűzőszú (Ips sexdentatus). A szúk lárváira vadászik a
hosszúkás lapossutabogár (Platysoma elongatum).
A fenyvesek jellemző katicabogarai a négypettyes katica (Harmonia
quadripunctata), a tizennyolccseppes füsskata (Myrrha octodecimguttata),
a sávos füsskata (Myzia oblongoguttata) és a varratsávos bödice (Scymnus
suturalis). Legnagyobb hazai katicabogarunk, a szemfoltos katica (Anatis
ocellata) szintén elsősorban fenyőkön él, és a Sas-hegyen is előkerült, de vélet-
lenül éppen a kertség gyümölcsfáiról. Nagy számban lehetett kopogtatni a fe-
nyők ágairól a kis tobozálszút (Ernobius pini), kisebb mennyiségben a közön-
séges tobozálszút (Ernobius mollis) és a fenyő-tolvajbogarat (Ptinus dubius).
A fenyők fájában fejlődő díszbogarak közül él itt a fekete virágdíszbogár
(Anthaxia quadripunctata) és a kék fürgedíszbogár (Phaenops cyaneus), a
szintén fában fejlődő ormányosok közül pedig a fekete (Magdalis memnonia),
a barnásvörös (Magdalis rufa) és az ibolyaszínű fenyőormányos (Magdalis
violacea), valamint a fehérfoltos fenyőbogár (Pissodes castaneus). A fenyők
tűleveleivel táplálkozik a szurokbarna fenyőlevelész (Calomicrus pinicola).
A Sas-hegy alja és a kertség
Budapest mai térképén láthatjuk, hogy a Sas-hegy kiemelkedő rögét a be-
épített területek teljesen körbeveszik. A telkek a hegy nagy részén egészen ma-
gasra kúsznak, és sok helyütt a telekhatár a védett terület sekély talajú sziklás
részeit érinti. A hegy délnyugati és déli peremén azonban nem ez a helyzet. A
délnyugati részen spontán erdősülő, vastagabb, löszös talajú területet találunk,
amelyen a nyílt foltok egyre inkább zsugorodnak. A déli részen fekszik a sas-
hegyi kertség, amely valaha gondosan művelt, változatos gyümölcsfákkal, sző-
lővel betelepített kertekből állt. Mára a kertek túlnyomó többségének művelé-
sével felhagytak. A fák elöregedtek, sok rajtuk az elhalt rész, a talajszintet fo-
kozatosan visszahódítja az eredeti lágy szárú növényzet, sok gyomfajjal, ter-
mészetesen.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 383
Rosalia 8 (2012)
A Sas-hegy alsó területein a bogárfauna – a változatos növényzetnek kö-
szönhetően –gazdag, bár tény, hogy a hegy igazi különlegességei a magasabb
részek lakói, ide csak kevés jut belőlük. A fauna lent a középhegységek ala-
csony fekvésű, fás-bokros, kissé zavart élőhelyeinek szokásos fajaiból áll. A
Budai-hegység hasonló adottságú – tehát löszön kialakult, beépített területek-
kel határos – részeit hasonló bogárfauna lakja, és ilyen területből a hegységben
ma is elég sok van.
Az erdősülő terület és a gyep határán, földúton találtuk az aranyos báb-
rabló (Calosoma sycophanta) Sas-hegyről ismert egyetlen példányát, és a ki-
fejezetten erdőlakó kis bábrablónak (Calosoma inquisitor) is csupán egy
sas-hegyi példányáról tudunk. A fás területek jellemző lakója a bőrfutrinka
(Carabus coriaceus coriaceus), a Sas-hegyen is gyakori. Szárazságkedvelő és
gyakori futóbogárfajok itt az azúrkék bársonyfutó (Ophonus azureus) és a kö-
zönséges bársonyfutó (Ophonus ru barbis), valamint a nagy pöfögőfutrinka
(Brachinus crepitans). A pontsoros fémfutó (Harpalus rubripes), a nagy
selymesfutó (Harpalus ru pes) és a rezes gyászfutó ( Poecilus cupreus) jól tűrik
a bolygatást és a települések közelségét is. A karcsú kéregfutó (Paradromius
linearis) a lágy szárú növényzetről és a fákról-cserjékről egyaránt nagy egyed-
számban került elő.
A gyepben, a cserjéken és a gyümölcsfákon számos levélbogár és ormá-
nyosbogár táplálkozik. Fényre repült egy viszonylag ritka levélbogárfaj, a sár-
galábú iszalag-földibolha (Argopus ahrensii). A lágyszárúakban fejlődő cincé-
rek – például a sávos bogáncscincér (Agapanthia cardui), a medvelapucincér
(Phytoecia cylindrica) vagy a parányi fűcincér (Phytoecia pustulata) – itt
gyakoribbak, mint a hegy magasabb részein, és a magyar zsályacincér (Aga-
panthiola leucaspis, 9. ábra) is nagy számban található. A macskaherecincér
(Pilemia hirsutula) legbiztosabb budapesti lelőhelye is a Sas-hegy alja. A kö-
tött talajú gyep az élőhelye a fekete (Carinatodorcadion aethiops), a barna
(Carinatodorcadion fulvum fulvum), a kétsávos (Pedestredorcadion pedestre)
és a nyolcsávos gyalogcincérnek (Pedestredorcadion scopolii).
A beerdősülő részek egyik gyakori fafaja az érdeslevelű szil (Ulmus
procera). Több bogárfaj is fejlődik a fájában, így a sávosnyakú virágdíszbogár
(Anthaxia manca), a szilfa-tarkadíszbogár (Lamprodila miri ca, 5. ábra), a
pettyes szilcincér (Saperda punctata, 13. ábra) és a szilfa-magdolnaormányos
(Magdalis armigera). A cserjésedő részek gyakori díszbogara a rózsa-virág-
díszbogár (Agrilus macroderus).
A kertek gyümölcsfái közül a körte vékony gallyaiban fejlődik a közön-
séges négyszeműcincér (Tetrops praeustus). Csonthéjasok termését fogyaszt-
ja az aranyos eszelény (Rhynchites auratus) és a kökényeszelény (Tatia-
Merkl Ottó és Szél Győző
384
Rosalia 8 (2012)
naerhynchites aequatus) lárvája. A gyümölcsfák kérge alatt rágnak a meggy-
ormányos (Magdalis cerasi) és a sárgacsápú gyümölcsormányos (Magdalis
ru cornis) lárvái, míg az alma-bimbólikasztó (Anthonomus pomorum) és a
törökmeggy-bimbólikasztó (Anthonomus humeralis) a rügyekben tesznek
kárt. A mandula a legfőbb tápnövénye két egymáshoz hasonló, a vékony ágak-
ban fejlődő cincérfajnak, a mandulacincérnek (Lioderina linearis) és a ke-
cses selymescincérnek (Axinopalpis gracilis, 10. ábra). Csonthéjasok törzsében
és gyökerében fejlődik két, nagy termetű – és elég ritka – díszbogár, a kö-
kény-tükrösdíszbogár (Capnodis tenebrionis, 3. ábra) és a bronzos díszbo-
gár (Perotis lugubris, 6. ábra) lárvája.
A kertség erős emberi hatásra létrejött élőhely. Amennyiben védelem alá
kívánják helyezni, el kell dönteni, hogy a terület átalakulása milyen irányban
történjen. A kertség bogárfaunájának védelmét az alábbi intézkedések szolgálnák.
A gyümölcsfák megóvása. A felhagyott kerteket valószínűleg korábban
is extenzív módon művelték, ami kevesebb vegyszert, kevesebb met-
szést, viszont több elhalt faanyagot, vagyis a bogarak számára több élőhe-
lyet jelentett. Amennyiben a terület védelem alá kerülne, e gyümölcsfákat
nem szabad eltávolítani. Ha a cél a terület eredeti növényzetének helyre-
állítása, a gyümölcsfák „maguktól” is alulmaradnak a beerdősülés során.
Célszerűbb lenne azonban az extenzív művelés folytatása, akár kultúrtör-
téneti okokból is.
– Az özönnövények visszaszorítása. Mind a fás szárú, mind a lágy szárú in-
váziós növények térhódítása szembetűnő. Ezeknek bogárfaunája alig van,
bármilyen szempontból értékes fajaik pedig főleg nincsenek.
A gyepszint megóvása. Amennyiben a gyümölcsfákat megtartják, az
alattuk levő lágy szárú növényzetet nem szabad gyomirtóval kezelni.
Mérsékelt kaszálás elegendő; így a változatos lágyszárúszintben élő válto-
zatos bogárfauna is fennmaradhat.
A Sas-hegyről kimutatott védett bogárfajok
Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta) – Nyugat-palearktikus faj,
Észak-Amerikába betelepítették. Május végén, június elején szaporodik, az
imágók telelnek át. Magyarországon leginkább a Dunántúlról és az Északi-
középhegységből ismerjük, ahol tölgyesekben, ritkábban füzesekben, esetleg
nádasokban fordul elő. Az Alföldön szórványos. Sas-hegyi előfordulását mind-
össze egy elpusztult példány szárnyfedője bizonyítja, melyet a Sas-hegy alján
találtunk 2012 júniusában.
Kis bábrabló (Calosoma inquisitor) – Nyugat-palearktikus elterjedé-
sű faj, Észak-Amerikába betelepítették. A sík-, domb- és hegyvidéki lomb-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 385
Rosalia 8 (2012)
2. ábra. Sárgacsíkos zömökdíszbogár (Acmaeo-
derella avofasciata) (fotó: Németh Tamás).
3. ábra. Kökény-tükrösdíszbogár (Capnodis
tenebrionis) (fotó: Németh Tamás).
1. ábra. Smaragdzöld virágbogár (Protaetia af nis) (fotó: Németh Tamás).
Merkl Ottó és Szél Győző
386
Rosalia 8 (2012)
4. ábra. Szalagos díszbogár (Coraebus fasciatus) (fotó: Németh Tamás).
5. ábra. Szilfa-tarkadíszbogár (Lamprodila miri ca) (fotó: Németh Tamás).
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 387
Rosalia 8 (2012)
hullató erdőkben fordul elő. Magyarországon a domb- és hegyvidéki erdőkben
gyakori, olykor tömeges. Főleg tölgyesekben és bükkösökben él. A Sas-hegyen
egyetlen példányát fogták talajcsapdával 1995 májusában.
Közönséges bőrfutrinka (Carabus coriaceus coriaceus) – A bőrfutrin-
ka (Carabus coriaceus) a Pireneusi-félszigetet és Nagy-Britanniát leszámít-
va egész Európában megtalálható. A nevezéktani alfaj a Dunántúl északi ré-
szén (a Dunántúli-középhegység, az Alpokalja és a Zalai-dombság területén),
a Kisalföldön, valamint a Gödöllői-dombság erdeiben fordul elő. Széles tűré-
sű faj, sokféle élőhelytípusból kimutatták. A Sas-hegyen talajcsapdával számos
példányát gyűjtötték 1994 és 1997, valamint 2010 és 2011 között. Elsősorban
különféle gyepekből került elő, de néhány példányát erdős területen találták.
Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) – A nyugat-palearktikus el-
terjedésű bogárfaj Magyarországon mindenütt megtalálható (lakott területeken
is), ahol bármilyen fás növényzet tenyészik. A Sas-hegyről egyetlen példánya
került elő, de minden bizonnyal gyakori az erdősülő részeken.
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) – Az Európában és a Közel-Keleten
elterjedt faj Magyarország hegy- és dombvidéki tölgyeseiben, illetve az alföl-
di kocsányos tölgyesekben viszonylag gyakori. A Sas-hegy atal erdei nem kí-
nálnak neki tömeges tenyészhelyet, de azért repülő egyedei rendszeresen meg-
gyelhetők a hegyen.
Orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) – Ez a Nyugat-Palearktiszban el-
terjedt bogárfaj Magyarországon sokfelé gyakori. A természetes élőhelyeken
ugyan kissé visszaszorult, de mivel pajorjai sokféle lombos fa korhadékában,
sőt fatelepeken és komposzthalmokban is kifejlődnek, lakott területeken is
megél. Budapest kertvárosi részein, parkjaiban rendszeresen előfordul, sőt a
fényforrások által csalogatott egyedeit olykor a forgalmas utcákon is láthatjuk.
A Sas-hegyről egyetlen példánya került elő még 1971-ben.
Smaragdzöld virágbogár (Protaetia af nis) (1. ábra) – Európa déli ré-
szén, Anatóliában és a levantei régióban honos. Magyarországon elsősorban a
hegy- és dombvidéki tölgyesek lakója, de 2011-ben előkerült a paksi Ürge-
mezőről, 2012-ben pedig egyéb síksági lelőhelyekről is, így Lakitelekről (Tős-
erdő), Tatárszentgyörgyről és Budapesten Csepelről (Tamariska-domb). Jóval
ritkább és szűkebb élőhelyigényű, mint a hozzá valamelyest hasonló pompás
virágbogár (Protaetia aeruginosa). Idősebb fák odvaiban fejlődik, főleg tölgy-
fajokban, de fehér fűzben is. A kifejlett bogár általában a lombkoronában tar-
tózkodik, meleg nyári napokon közepes magasságban röpköd; virágokat csak
elvétve látogat. A Sas-hegyen néhány példányát találták.
Kökény-tükrösdíszbogár (Capnodis tenebrionis) (3. ábra) – Európa déli
részén és a Mediterráneumban elterjedt faj, amely Magyarországon az 1950-es
Merkl Ottó és Szél Győző
388
Rosalia 8 (2012)
6. ábra. Bronzos díszbogár (Perotis lugubris)
(fotó: Németh Tamás).
7. ábra. Pusztai imolaálszú (Lasioderma obscu-
rum) (fotó: Németh Tamás).
8. ábra. Szürke darázsbogár (Ptilophorus dufou-
rii). A faj Magyarországon 1928 óta nem ke-
rült elő; a kép Görögországban készült (fotó:
Németh Tamás).
9. ábra. Magyar zsályacincér (Agapanthiola
leucaspis) (fotó: Németh Tamás).
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 389
Rosalia 8 (2012)
évek óta nagyon megritkult. (Korábban gyümölcsfák kártevőjének tartották, és
a Földközi-tenger környékén néhol ma is az.) Lárvája a kökény és csonthéjas
gyümölcsfák gyökereiben és gyökérnyakában fejlődik. A kifejlett bogarak, bár
nagy testű állatok, nehezen vehetők észre, mert keveset mozognak, az ágak kér-
gén kapaszkodnak, és rejtőszínükkel jól beleolvadnak a háttérbe. A Sas-hegyről
csak régi példányát ismerjük.
Szalagos díszbogár (Coraebus fasciatus) (4. ábra) – Európa déli részén
honos. Lárvái tölgyek élő, napsütötte ágaiban fejlődnek két éven át (melegebb,
szárazabb években egy évig). Bábozódás előtt gyűrűszerűen körberágják a hán-
csot, majd a „halálgyűrű” alatt bábkamrát készítenek. Az ág a „halálgyűrű” fe-
lett elszárad és letörik. A gyűrűzött ágak jól felismerhetők, de maguk a bogarak
ritkán láthatók, mert a lombkoronát legfeljebb elvétve hagyják el. Ilyen ágakat
a Sas-hegy molyhos tölgyein is látni.
Szilfa-tarkadíszbogár (Lamprodila miri ca) (5. ábra) – Előfordul Európa
déli részén Spanyolországtól a Kaukázusig és Iránig. Hazánkban általánosan
elterjedt, ahol szilfák is élnek. Lárvája a szilek még élő, de nem egészséges tör-
zsében és vastag ágaiban fejlődnek. Sas-hegyi előfordulását eddig egy régi pél-
dánya bizonyítja.
Pusztai karimásbogár (Psilothrix femoralis) – Előfordul Olaszországtól
Mongóliáig. Életmódja ismeretlen. Imágói május–júniusban a sztyepplejtők
növényzetén találhatók. Hazánkban csak a Sas-hegyről ismerjük, ahol már
1883-ban megtalálta Pável János. Az 1950-es években több alkalommal fog-
ták. Az 1980-as években Szalóki Dezső fűhálózta két ízben. A 2000-es években
az intenzívebb gyűjtés során csak kétszer került elő, mindkétszer a kilátópont
és a fogadóépület közötti kissé zavart gyepben, cickafark virágzatán.
Szürke darázsbogár (Ptilophorus dufourii) (8. ábra) – Előfordul a Medi-
terráneumban Marokkótól Iránig. Hazánkban csak a Sas-hegyről és a budaörsi
Csíki-hegyekből került elő április–májusban, de az utóbbi területen történt 1928.
évi fogás óta egyik helyen sem találták, ezért KASZAB (1990) a Magyarországon
kipusztult fajok közé sorolta. Lehetséges azonban, hogy az újabb gyűjtött pél-
dányok hiányának oka az alacsony gyűjtési aktivitás. Lárvájának fejlődésme-
nete és életmódja ismeretlen. Már FRIVALDSZKY Imre (1865: 118) említette elő-
fordulását „a Sashegy délnyugati meredek lejtőjén”, FRIVALDSZKY János (1879:
62) pedig közölte, hogy „a Sashegy déli oldalán áprilisi derült napokon repül
s a száraz növénykórókra száll”. Ez egybeesik azzal a meg gyeléssel, hogy az
imágókat a Balkán-félszigeten (Horvátországban és Görögországban) nem vi-
rágokon, hanem a talajon vagy köveken gyűjtötték (Szalóki Dezső és Németh
Tamás szóbeli közlése). BERGER (2003) azonban Franciaországban a hímek „ál-
párzó” viselkedését gyelte meg a sárga bangó (Ophrys lutea) virágain, amely
Merkl Ottó és Szél Győző
390
Rosalia 8 (2012)
növény nőstény feromonok utánzásával különféle rovarok hímjeit csalogatja
megporzás céljából.
Csinos nünüke (Meloe decorus) – Előfordul Európa délkeleti részén, va-
lamint Törökországban és Közép-Ázsiában. Hazánkban szórványosan találha-
tó löszgyepekben, gátoldalakon, néha homokon. A Sas-hegyről csak régi pél-
dánya ismert.
Érdes nünüke (Meloe scabriusculus) – Előfordul Közép- és Kelet-Euró-
pában, keleten Közép-Ázsiáig. Magyarország kötöttebb talajú nyílt területein
tavasszal gyakori. A Sas-hegyről csak régi példánya ismert.
Óriásnünüke (Meloe cicatricosus) – Előfordul Európa déli és nyugati fe-
lében, kelet felé Közép-Ázsiáig és Nyugat-Szibériáig. Magyarországon első-
sorban alföldi és hegylábi löszgyepekben él, de szikeseken és elvétve homo-
ki gyepekben is. Helyenként gyakori, sőt néha tömegesen is felléphet. A Sas-
hegyről csak régi példánya ismert.
Ráncos nünüke (Meloe rugosus) – Előfordul Európa nagy részén, kelet
felé Közép-Ázsiáig. Magyarország löszös talajú dombvidékein, hegylábi terü-
letein meglehetősen gyakori. Bár tavaszi egyedei is vannak, legtöbbször ősszel
lehet megtalálni; az ősszel megjelenő nünükefajok közül messze ez a leggyako-
ribb. A Sas-hegyről csak régi példánya ismert.
Árgusszemű cincér (Musaria argus) (11. ábra) – Délkelet-európai el-
terjedésű. Hazánkban leginkább a középhegységek déli lejtőin található, a
Sas-hegy és a Budai-hegység más pontjai a legbiztosabb előfordulási helyei.
Szórványosan az Alföld szikes és homokos helyein is felbukkan. Lárvája gur-
go lyafajok (Seseli) és a szürke nyúlkapor (Trinia glauca) gyökerében fejlődik,
a kifejlett bogár a tápnövénye szárán tartózkodik vagy a gyep felett alacsonyan
repked áprilistól júniusig.
Barna gyalogcincér (Carinatodorcadion fulvum fulvum) – Előfordul a
pannon régióban és környékén Csehországig és Bulgáriáig. Magyarországon
az agyagos és löszös talajú hegylábi és dombvidéki területeken helyenként gya-
kori. Lárvája a fűgyökerek között él.
Gyászcincér (Morimus funereus) – Előfordul Délkelet-Európában. Ma-
gyar országon a Dunántúli-középhegységben és a Dél-Dunántúlon elterjedt.
Idős tölgyesek, bükkösök lakója, ahol lárvája nagy fák elhalt gyökereiben, tus-
kóiban fejlődik. A Sas-hegyről egyetlen adatát ismerjük 1934-ből. Számára al-
kalmas élőhelyek a Sas-hegyen ma nincsenek, ezért ma is létező állományára
alig van esély.
Harangvirágcincér (Agapanthia maculicornis) – Pontomediterrán elter-
jedésű. Tápnövénye a csomós harangvirág (Campanula glomerata). A Budai-
hegység több pontjáról ismert, így a Sas-hegyről is, de adatai csaknem mind
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 391
Rosalia 8 (2012)
10. ábra. Kecses selymescincér (Axinopalpis gracilis) (fotó: Németh Tamás).
11. ábra. Árgusszemű cincér (Musaria argus) (fotó: Németh Tamás).
Merkl Ottó és Szél Győző
392
Rosalia 8 (2012)
50 évnél régebbiek. A Sas-hegyen utoljára 1925-ben fogták, bár tápnövénye itt
most is megtalálható. Egyetlen ma is bizonyos lelőhelye a Naszály, ahol meg-
lehetősen gyakori (MERKL 2010).
Hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis) – Elterjedt a pan-
non régiótól a Kaukázusig. Hazánkból kimutatott tápnövénye a tarackbúza
(Agropyron repens), de lárvája valószínűleg más pázsitfüvek szárában is fejlő-
dik. A kifejlett bogár májustól júliusig a legkülönbözőbb gyepekben, a lágy szá-
rú növényzeten található. Magyarországon az 1980-as évekig – vagyis védetté
nyilvánításáig – rendkívüli ritkaságnak számított (csak a Villányi-hegységből
ismertük), azóta viszont látványosan elszaporodott és terjeszkedni kezdett.
Alacsonyabb vidékeken ma már az egész országban megtalálható. A Sas-
hegyen a tetők gyepeiben ritkán kerül elő, a hegy délnyugati alján és a kertség-
ben azonban gyakori.
Hosszúcsápú szalmacincér (Calamobius lum) – Elterjedt Közép- és
Dél-Európában, keleten a Kaukázusig. Lárvái egy évig fejlődnek különféle pá-
zsitfüvek (például csomós ebír, siskanádtippan, franciaperje) szárában. Az imá-
gók a füvek szárán, általában fejjel lefelé tartózkodnak. Hazánkban az 1970-
es évek előtt nagy ritkaságnak számított. Azóta viszont dél felől terjeszked-
ve rendkívül elszaporodott, és kaszálókon, erdőirtásokon, száraz és nedves ré-
teken a magasabb hegyvidékek kivételével szinte mindenütt igen gyakori. A
Sas-hegyen a tetők gyepeiben ritkán kerül elő, a hegy délnyugati alján és a kert-
ségben azonban gyakori.
Hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri) (12. ábra) – Európa
kö zépső és déli részein, valamint a Közel-Keleten honos. Lárvája tölgyfa-
jok és a szelídgesztenye frissen elhalt ágaiban fejlődik. Magyarországon a
szubmediterrán tájakon elterjedt, de mivel többnyire a lombkoronában tartóz-
kodik, virágokon nem, farakásokon pedig csak elvétve látható, jelenlétéről egy-
szerű szemlélődéssel nehéz tudomást venni. Boroscsapdákat azonban szívesen
látogat. E gyűjtőmódszerrel került elő az eddigi egyetlen sas-hegyi példánya is
a hegytető molyhos tölgyeinek lombkoronájából.
Imolacincér (Cortodera holosericea) – Elterjedt Délkelet-Európában.
Lárvája a tarka imola (Centaurea triumfettii) gyökerében fejlődik (KOVÁCS és
mtsai 2000), és valószínűleg más imolafajokban is. Magyarországon a száraz,
meleg hegyoldalak lakója, helyenként – például a Budai-hegységben – gyako-
ri. A Sas-hegyről több példánya ismeretes.
Macskaherecincér (Pilemia hirsutula) – Előfordul a Balkán-félszigeten
észak felé Ukrajnáig és Szlovákiáig. Elterjedési területének nyugati határa a
pannon régió. Lárvája zsályafajok – főleg az osztrák zsálya (Salvia austriaca) –
szárában fejlődik; nevével ellentétben a macskaherén nem él. A kifejlett bogarak
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 393
Rosalia 8 (2012)
12. ábra. Hosszúcsápú vércincér (Purpuricenus kaehleri) (fotó: Németh Tamás).
13. ábra. Pettyes szilcincér (Saperda punctata) (fotó: Rahmé Nikola).
Merkl Ottó és Szél Győző
394
Rosalia 8 (2012)
a tápnövényük szárán és levelein tartózkodnak május–júniusban. Hazánkban a
száraz, nyílt területek – többnyire dombvidéki löszgyepek – elég ritka lakója. A
Budai-hegységben is nagyon szórványos; legtöbb adata a Sas-hegy délnyuga-
ti lábának gyepeiből, a védett terület aljáról ismert, és 2012-ben a kertségben is
előkerült, jelezve, hogy a felhagyott gyümölcsösökben követi az eredeti vege-
táció visszatelepülését.
Magyar darázscincér (Chlorophorus hungaricus) – Elterjedt a Balkán-
félszigeten, a Kárpát-medencében, valamint Ausztriában és Morvaországban.
Hazánkban a középhegységi mészkő- és dolomitlejtők sztyepprétjein, karszt-
bokorerdők tisztásain honos, de csak elszigetelt állományai ismertek. Legtöbb
adata a Budai-hegységből származik, ahol a számára alkalmas helyeken gya-
kori is lehet. Lárvái évelő lágyszárúak, főleg a selymes dárdahere (Dorycnium
germanicum) gyökerében fejlődnek. A kifejlett bogarak június–júliusban a dár-
dahere és más növények virágján láthatók. A Sas-hegyről csak régi példányai
ismertek; hogy újabban nem került elő, csak véletlen lehet, hiszen tápnövénye
gyakori a Sas-hegyen.
Magyar zsályacincér (Agapanthiola leucaspis) (9. ábra) – Délkelet-
Európától Szibériáig és Közép-Ázsiáig terjedt el. Legészakibb előfordulási ada-
tai a Kárpát-medencére (Szlovákiára és Magyarországra) esnek. Lárvái külön-
féle lágy szárú növények szárában fejlődnek, így orvosi somkóróban (Melilotus
of cinalis), fekete pesztercében (Ballota nigra), mezei fejvirágban (Cephalaria
transsylvanica) és zsályafajokban (Salvia) (KOVÁCS és HEGYESSY 1995, 1998).
A kifejlett bogarak május–júniusban a növényzeten tartózkodnak.
Hazánkban csak néhány lelőhelye ismert: ilyenek a somlóvásárhelyi Som-
ló, a dunakömlődi löszfal, az abaújszántói Sátor-hegy, vagy a tokaji Kopasz-
hegy. Legnagyobb hazai állománya a Sas-hegyen található (HEGYESSY és mtsai
2000), de előfordul a Budai-hegység más dolomitgyepeiben (Törökugrató,
Huszonnégyökrös-hegy) és a Tétényi-fennsíkon is. A Sas-hegy felső részein is
megtalálható, de leginkább a déli hegyláb gyepeiben él. 2012-ben a kertségben
egészen gyakori volt: fűhálózás során csapatosan jelentkezett.
Eddig nincs magyarázat arra, hogy e bogárfaj miért csak ilyen kevés le-
lőhelyről került elő. Tápnövényei ugyanis ritkának nem mondhatók, mi több,
országszerte elterjedt gyomnövények. A bogárgyűjtők által jól ismert, sőt ke-
resett faj a terepen is könnyen azonosítható; más fajokkal gyakorlatilag össze-
téveszthetetlen. Kizárható hát, hogy kevés előfordulási adatának oka a gyenge
kutatottság lenne.
Mandulacincér (Lioderina linearis) – A Balkán-félszigeten és Törökor-
szágban honos cincérfaj a pannon régióban (Magyarország, Szlovákia) éri el
az elterjedési területe északi határát. Magyarországon az 1970-es évekig rend-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 395
Rosalia 8 (2012)
kívüli ritkaságnak számított, mert csak egyetlen példányát ismertük az or-
szágból. Később a Balaton-felvidéken száraz mandulagallyakból nagy szám-
ban tenyésztették ki. Azután megtalálták a Bükkben (MERKL és mtsai 1996),
Sátoraljaújhelyen (Hegyessy Gábor szóbeli közlése) és a Naszályon is (MERKL
2010). Bár sokáig a mandulát tekintették egyedüli tápnövényének, ma már tud-
juk, hogy megtelepszik kökényben, dióban, körtében, görög jegenyefenyő-
ben (Abies cephalonica) és Pinus-fajokban is; laboratóriumi körülmények kö-
zött szilvába is petézett, és sikeresen ki is fejlődött (SABOL 2000). Első sas-he-
gyi példányai 2012 forró nyári napjain repültek fényre a Sas-hegy alján és a
kertségben. Ugyanabban az időben előkerült Csepelről is (Csepel-Kertváros,
Kolozsvári utca 4., fényre, 2012.VII.1., Merkl Ottó).
Pettyes szilcincér (Saperda punctata) (13. ábra) – Előfordul Európa nagy
részén, valamint Törökországban és Cipruson. Magyarországon sokfelé meg-
található, ahol tápnövényei a szilfajok (Ulmus) nőnek. A Sas-hegyről eddig
egyetlen példánya került elő, a délnyugati hegyláb beerdősülő részén.
Sarlófűcincér (Cardoria scutellata) – Kelet-európai elterjedésű. Lárvája
a sarlófű (Falcaria vulgaris) elhalt gyökérnyakában és szárában fejlődik. Bár
a sarlófű gyakori a száraz, kissé zavart réteken, a bogár sokkal ritkább; a Sas-
hegy lábainál azonban régebben rendszeresen találták. A kifejlett bogarak kora
tavasszal (áprilisban) a talajon és az éppen csak kihajtott tápnövényeiken mász-
kálnak, vagy a föld felett alacsonyan repülnek.
Dárdahere-zsákhordóbogár (Tituboea macropus) – Előfordul Délkelet-
Európától a Volga-medencéig. Hazánkban a száraz, meleg, délies hegyoldalak, il-
letve a kiskunsági homokpuszták meglehetősen ritka lakója. Az imágó májustól
augusztusig a selymes dárdaherén (Dorycnium germanicum), az Alföldön a ho-
moki baltacímen (Onobrychis arenaria) tartózkodik. Lárvája hangyabolyokban
fejlődik. A Sas-hegyen a dárdahere virágzásakor rendszeresen meg gyelhető.
Az alábbi védett fajok előfordulására csak irodalmi adatok utalnak, bizo-
nyító példányaik nincsenek meg az MTM-ben.
Kis selymes futrinka (Carabus convexus convexus) – A nyugat-pale-
arktikus elterjedésű selymes futrinka (Carabus convexus) nevezéktani alfa-
ja a Dunántúl meleg, száraz erdeiben, erdőszegélyein él. Gyakran fordul elő
sziklagyepekben és lejtősztyeppekben. Sas-hegyi előfordulását FRIVALDSZKY J.
(1874) említi.
Nagy rezes futrinka (Carabus ulrichii intercessor) – A rezes futrinka
(Carabus ulrichii) Közép-Európában honos, míg a nagy rezes futrinka nevű al-
faj a Budai-hegység, a Pilis és a Börzsöny erdeiben, erdőszélein, tisztásain for-
dul elő. Elsősorban a tölgyesek lakója, néha nappal is látható. Sas-hegyi előfor-
dulása FRIVALDSZKY J. (1874) munkájában szerepel.
Merkl Ottó és Szél Győző
396
Rosalia 8 (2012)
Ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus) – FRIVALDSZKY J. (1879) a
Sas-hegyről is említi. E kelet-balkáni faj a pannon régióban éri el az elterjedési
területe északi és nyugati határát. Magyarországon az alföldi és hegylábi lösz-
gyepek lakója. A Budai-hegységből több lelőhelye ismert, de a példányokat
legalább 70 éve gyűjtötték. Bár jelenléte a Sas-hegy aljának löszgyepében nem
kizárt, a beerdősülés miatt ma már kicsi az esélye az előfordulásának. Kora ta-
vaszi megjelenése és rejtett, talajlakó életmódja is hozzájárul ahhoz, hogy rit-
kán kerül kézre.
Uráli nünüke (Meloe uralensis) – FRIVALDSZKY J. (1879) a Sas-hegyről is
említi. Elterjedt Európa keleti felétől Közép-Ázsiáig. Magyarországon elég rit-
ka. Néhány budapesti adata is ismert, így előfordulása ma is lehetséges a Sas-
hegy alsó részének gyepeiben.
Alföldi virágcincér (Vadonia bipunctata steveni) – FRIVALDSZKY J. (1879)
a Sas-hegyről is említi. E kelet-európai elterjedésű faj újabb magyarországi le-
lőhelyei mind az Alföld homoki gyepekkel borított részeire esnek. Lárvája a
pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana) gyökerében fejlődik. A növény a Sas-
hegyen megtalálható, így a bogár előfordulása ma sem zárható ki.
Az MTM őrzi a fokozottan védett atracélcincér (Pilemia tigrina) egy pél-
dányát, melynek adatai: Sas-hegy, 1980.VI.17., Rácz Gábor. A Bulgáriában,
Uk rajnában, Szerbiában, Romániában és Magyarországon honos bogárfaj táp-
növénye a kék atracél (Anchusa barrelieri). Hazánkban csak a Tiszántúl déli ré-
széről és a Mecsekből ismerjük. Mivel tápnövénye ismeretlen a területről, elő-
fordulását kizártnak véljük. A példány valószínűleg tévesen cédulázott, és már
HEGYESSY és mtsai (2000) is a Budapest területén „erősen kérdéses” fajok kö-
zött említik. A védett fajokat felsoroló táblázatban, illetve az előkerült fajok lis-
tájában ezért nem szerepeltetjük.
Megjegyzések egyes ritkább fajokról
Amara proxima Putzeys, 1866 (Carabidae) – feketelábú közfutó – Pontusi
elterjedésű, szárazság- és melegkedvelő faj (HŮRKA 1996). Magyarországon
csak Budapestről és környékéről, illetve a Mecsekből ismerjük. Az adatok
zöme régi keletű és kevés példányon alapul, míg a budaörsi Odvas-hegyen 33
példány került elő 1988-ban dolomitsziklagyepből (SZÉL és ÁDÁM 1992). Sas-
hegyi előfordulását egyetlen régi példány bizonyítja.
Amara sollicita Pantel, 1888 (Carabidae) – déli közfutó – Mediterrán elter-
jedésű faj, mely a Kaukázusban is honos. Szárazság- és melegkedvelő (HŮRKA
1996). Hazánkban Budapest környékéről és a Szársomlyóról ismerjük. Kevés
hazai lelőhelyadata van (SZÉL és ÁDÁM 1992). Sas-hegyi előfordulását egyet-
len példány bizonyítja.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 397
Rosalia 8 (2012)
Harpalus fuscicornis Ménétriés, 1832 (Carabidae) – sötétcsápú fémfutó –
Euro-turáni elterjedésű faj (MÜLLER-MOTZFELD 2004). Magyarországi elterjedé-
se tisztázatlan, mivel a korábbi, ezen a néven közölt adatok többsége valójában
a szintén ritka pontusi fémfutóra (Harpalus inexspectatus Kataev, 1989) vo-
natkozik. Hiteles példánya csak a Hortobágyról (1954.VI.26) és Debrecenből
(1948.III.22.) ismert, pontosabb lelőhely nélkül (Ködöböcz V. szóbeli közlé-
se, ill. KÖDÖBÖCZ 2009). Sas-hegyi előfordulását egyetlen példány bizonyítja.
Ophonus parallelus (Dejean, 1829) (Carabidae) – apró bársonyfutó –
Közép- és Dél-Európában, valamint Kis-Ázsiában fordul elő, a nyílt, meleg
területek lakója (HŮRKA 1996). Hazánkban csak a Balaton-felvidék (Csopak,
Tihany), a Bakony (Bakonykúti) és a Zselic (Vásárosbéc) területéről ismert
(KUTASI 2006). Sas-hegyi előfordulását mindössze egyetlen, 2012-ben fényre
repült példánya bizonyítja.
Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) (Carabidae) – nagy bársonyfutó –
Közép- és Dél-Európától Kis-Ázsiáig tart elterjedési területe (LÖBL és SMETANA
2003). Ismert hazai lelőhelyeinek száma alig haladja meg a tízet. Elsősorban az
Alföldről került elő, de a Bakonyból és Baranya megyéből is van adata (KUTASI
2006, 2009). Sas-hegyi előfordulását mindössze egyetlen, 2012-ben fényre re-
pült példánya bizonyítja.
Cheilotoma musciformis (Goeze, 1777) (Chrysomelidae) – szélesfejű
sztyepp levelész Dél-európai elterjedésű levélbogárfaj, amely Közép- és Ke-
let-Európa melegebb vidékein is megtalálható. Magyarországon a mészkő és
dolomit alapkőzetű sztyepplejtők elég ritka bogara; ahol azonban előfordul,
nagy egyedszámban jelentkezhet. A Sas-hegyen és a Budai-hegység hasonló élőhe-
lyein viszonylag gyakori. A kifejlett bogarak a magyar nyúlszapuka (Anthyllis
vulneraria subsp. polyphylla) hajtásain találhatók májustól júliusig. Meglepő
módon 2012-ben előkerült a Kőérberki-dűlőn a Keserű-értől 150–200 méterre
északra, zavart, nem túl száraz gyepben is (lelőhelyei: É 47° 27’ 18,6”, K 19°
00’ 51,1”; É 47° 27’ 19,7”, K 19° 00’ 56,4”; É 47° 27’ 18,7”, K 19° 00’ 59,7”).
A SAS-HEGYRŐL ELŐKERÜLT FAJOK FELSOROLÁSA
Carabidae – Futóbogárfélék
Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) – foltos törpefutonc – Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.
VI.30., Szél Gy.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., 2012.VI.30., Szél Gy.
Amara aenea (De Geer, 1774) – érces közfutó – Sas-hegy, 1925.V.6., Diener H.; Sas-hegy, is-
meretlen dátum, Streda R.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2008.IV.28., Grabant A. és
Merkl O.
Amara apricaria (Paykull, 1790) – rozsdás közfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Merkl Ottó és Szél Győző
398
Rosalia 8 (2012)
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – homoki közfutó – Sas-hegy, gyep, fényre, 2012.VIII.4.,
Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Amara consularis (Duftschmid, 1812) – pusztai közfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30.,
Szél Gy.
Amara proxima Putzeys, 1866 (= pindica Apfelbeck, 1904) – feketelábú közfutó – Sas-hegy,
1925.V.1., Diener H.
Amara saphyrea Dejean, 1828 – azúrkék közfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VI.3., Rá-
kóczi A.
Amara sollicita Pantel, 1888 (= rektoriki Kult, 1953) – déli közfutó – Sas-hegy, gyep, 1956.V.17.,
Kaszab Z.
Amblystomus niger (Heer, 1841) – fekete árvafutonc – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél
Gy.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) – nagy homlokjegyesfutó – Sas-hegy, 1920.IV.10.,
Diener H.
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – nagy pöfögőfutrinka – Sas-hegy, fűhálózás, 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, talajcsapda, 2012.V.26., Merkl O.
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – kis pöfögőfutrinka – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, déli rész, löszös talajú, erdős-cserjés terület, talajcsapda, 1997.
VIII.7., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 – pompás pöfögőfutrinka – Sas-hegy, Dayka Gábor
u., egyelés aszfaltút mentén, 2012.VI.18., Szél Gy.
Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – homoki tarfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1994.IX.16.,
1994.X.5., 1994.XII.2., 1995.VIII.25., 1995.X.7., 1995.X.28., 1996.IV.27., 1996.V.18.,
1996.VIII.20., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – parlagi tarfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1994.
IX.16., 1994.X.5., 1995.III.24., 1995.IX.18., 1995.X.7., 1995.X.26., 1995.X.28., 1996.
IX.8., 1996.X.5., 1996.X.18., 1996.XI.21., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2010.VI.10, 2011.X.8., Rákóczi A.
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – sokpontos tarfutó – Sas-hegy, déli rész, löszös talajú, erdős-
cserjés terület, 1997.VIII.7., Bleicher K., Samu F.és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 1994.IX.16., 1994.XII.2., 1995.VII.7., 1995.VIII.7., 1995.X.7., 1996.IX.8., 1997.IX.,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VIII.26., 2010.IX.9.,
2011.VI.3., 2011.VI.30., 2011.VIII.13., 2011.VIII.26., 2011.IX.7., 2011.IX.23., Rákóczi A.
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – vörösnyakú tarfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.X.22., Rákóczi A.
Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – díszfutó – Sas-hegy, 1928.IV., Diener H.
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – kis bábrabló – Sas-hegy, 1995.VI.19., talajcsapda,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – aranyos bábrabló – Sas-hegy alja, egyelés földúton,
2012.VI.9., Szél Gy.
Carabus coriaceus coriaceus (Linnaeus, 1758) – közönséges bőrfutrinka – Sas-hegy, 1995.V.6.,
Varga A.; Sas-hegy, déli rész, löszös talajú, erdős-cserjés terület, talajcsapda, 1997.VIII.7.,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, erdő, talajcsapda, 1997.VIII.7., Bleicher
K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1994.X.5., 1995.IX.18., 1995.
IX.20., 1995.IX.26., 1995.X.7., 1996.VI.22., 1996.VIII.20., 1996.IX.8., 1996.IX.25.,
1996.X.5., 1997.VI.1., 1997.VI.14., 1997.VI.28., 1997.VII.12., 1997.VIII.25., 1997.IX.9.,
1997.IX.28., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.,
2011.VI.18., 2011.VI.30., 2011.VIII.13., 2011.VIII.26., 2011.IX.7., Rákóczi A.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 399
Rosalia 8 (2012)
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – mezei homokfutrinka – Sas-hegy, 1931.V.9., Diener H.;
Sas-hegy, 1936.V.10., Csiki E.
Clivina collaris (Herbst, 1784) – kétszínű vakondfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) – fényes laposfutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Cymindis scapularis Schaum, 1857 – pusztai laposfutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – tarkafutó – Sas-hegy, 1878., Pável J.
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – négyfoltos kéregfutó – Sas-hegy, 1927.IX.,
Diener H.
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) – fekete fémfutó – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.; Sas-
hegy, gyep, egyelés, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2010.VI.10., Rákóczi A.
Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) – csupasz selymesfutó – Sas-hegy, gyep, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Harpalus caspius (Steven, 1806) (= roubali Schauberger, 1928) – keleti fémfutó – Sas-hegy,
1922.IV., Bokor E.; Sas-hegy, 1934.III.4., Kaszab Z.
Harpalus dimidiatus (Rossi, 1790) – nyugati fémfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1995.IX.,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – mezei fémfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.XI.6., Rákóczi A.
Harpalus fuscicornis Ménétriés, 1832 – sötétcsápú fémfutó – Sas-hegy, gyep, 1956.V.29., Ka-
szab Z.
Harpalus griseus (Panzer, 1796) – kis selymesfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1994.IX.16.,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Sol-
tész Z. és Szél Gy.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Harpalus hospes (Sturm, 1818) – változékony fémfutó – Sas-hegy, 1916.IV., Diener H.
Harpalus pumilus (Duftschmid, 1812) – törpe fémfutó – Sas-hegy, gyep, fűhálózás, 2008.IV.28.,
Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, gyep, rostálás, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.; Sas-
hegy, gyep, talajcsapda, 1994.IX.16., 1995.IV.16., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.;
Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IV.14., 2012.III.25., Rákóczi A.
Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 – kis fémfutó – Sas-hegy, 1918.IV., Diener H.
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – pontsoros fémfutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, déli rész, löszös talajú, erdős-cserjés terület, talajcsapda, 1997.
VIII.7., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-
hegy, gyep, talajcsapda, 1997.IX., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep,
talajcsapda, 2010.VI.10., 2010.VII.1., 2011.IX.23., 2012.V.5., Rákóczi A.; Sas-hegy alja,
fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Harpalus ru pes (De Geer, 1774) – nagy selymesfutó – Sas-hegy, erdő, talajcsapda, 1997.
VIII.7., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, fényre, 2012.VIII.4., Merkl
O., Soltész Z. és Szél Gy.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1996.VI.22., 1996.VII.9., 1996.
VIII.20., 1997.IX., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.
VII.15., Rákóczi A.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Harpalus serripes (Quensel, 1806) – fekete fémfutó – Sas-hegy, 1874., Pável J.
Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) – szőrös fémfutó – Sas-hegy, 1934.IV.16., Schmitt Z.
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – keskeny fémfutó – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Harpalus tardus (Panzer, 1796) – lomha fémfutó – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 1997.V.6., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.VI.10., 2011.IV.14., 2011.VI.3., 2011.VI.30., 2011.VII.29., 2012.V.24., Rákóczi A.
Merkl Ottó és Szél Győző
400
Rosalia 8 (2012)
Lebia chlorocephala (J. J. Hoffmann, 1803) – díszes cserjefutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – keresztes cserjefutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, 1883., Pável J.
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – pompás cserjefutó – Sas-hegy, 1929.VII., Diener H.
Lebia humeralis Dejean, 1825 – vállfoltos cserjefutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.;
Sas-hegy, 1934.IX.30., Kaszab Z.
Licinus cassideus (Fabricius, 1792) – nagy pajzsosfutonc – Sas-hegy, 1922.IV., Bokor E.; Sas-
hegy, 1925.V., Diener H.
Licinus depressus (Paykull, 1790) – kis pajzsosfutonc – Sas-hegy, 1916.IV., 1919.VII., Diener H.
Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – fürge homokfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1995.
VIII.25., 1996.VIII.20., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – mór parányfutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) – közönséges parányfutó – Sas-hegy, fűhálózás,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O., Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.V.27.,
2011.X.8., Rákóczi A.
Notiophilus ru pes (Curtis, 1829) – vöröslábú szemesfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.V.27., 2010.VI.10., 2012.V.24., Rákóczi A.
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – azúrkék bársonyfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
Szél Gy.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – sötétlábú bársonyfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.VI.3., Rákóczi A.
Ophonus laticollis Mannerheim, 1825 (= punctatulus Duftschmid, 1812) – erdei bársonyfutó –
Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Ophonus melletii (Heer, 1837) – parlagi bársonyfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Ophonus parallelus (Dejean, 1829) – apró bársonyfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30.,
Szél Gy.
Ophonus puncticeps Stephens, 1828 – mezei bársonyfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1995.
VIII.7., Bleicher K., Samu F., Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O.,
Soltész Z. és Szél Gy.
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) – szíveshátú bársonyfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.VIII.26., Rákóczi A.
Ophonus ru barbis (Fabricius, 1792) – közönséges bársonyfutó – Sas-hegy, 1928.IV., Diener
H.; Sas-hegy, 1995.V.6., Varga A.; Sas-hegy, gyep, fűhálózás, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – kis keresztesfutrinka – Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.
Paradromius linearis (Olivier, 1795) – karcsú kéregfutó – Sas-hegy, 1917.V.1., Diener H.; Sas-
hegy, 1921.IX.25., Streda R.; Sas-hegy, gyep, fűhálózás, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.; Sas-hegy, gyep, fűhálózás, 2008.VII.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy,
gyep, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.IX.25., 2012.VII.21., Merkl O.; Sas-hegy, gyep, fűháló-
zás, kopogtatás, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, gyep, fűhálózás,
kopogtatás, 2008.IV.26., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy alja, fűhálózás, 2011.VIII.14.,
Merkl O.
Parophonus mendax (Rossi, 1790) – rőt bársonyfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VI.3.,
Rákóczi A.
Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) – nagy bársonyfutó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
Szél Gy.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 401
Rosalia 8 (2012)
Philorhizus notatus (Stephens, 1827) (= nigriventris C. G. Thomson, 1857) – sárgavállú kéregfu-
tó – Sas-hegy, dátum nélkül, Diener H.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IV.14., Rákóczi A.
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – lapos rőtfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 1995.III.24.,
1995.IV.29., 1996.VI.22., 1996.VII.9., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2010.IX.6., 2010.XI.21., 2011.I.12., 2011.III.30., 2011.IV.14., 2011.
VII.15., 2011.VII.27., 2011.IX.23., 2011.X.8., 2011.X.22., 2011.XI.20., 2011.XII.27.,
2012.I.12., 2012.I.25., Rákóczi A.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – rezes gyászfutó – Sas-hegy, erdő, talajcsapda, 1997.VIII.7.,
Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.29., 2011.
III.30., 2011.V.17., 2012.IV.7., 2012.V.5., Rákóczi A.
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – szénfekete gyászfutó – Sas-hegy, 1874–75., Pável J.
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – sötét gyászfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IX.6.,
Rákóczi A.
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – négyfoltos gyökérfutó – Sas-hegy, 1925.IV.,
Diener H.; Sas-hegy, gyep, rostálás, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – sárgavállú gyökérfutó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) – fekete gyökérfutó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
1997.IX., Bleicher K., Samu F. és Szinetár Cs.
Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) – zömök futrinka – Sas-hegy, 1921.IV., Diener H.
Hydrophilidae – Csiborfélék
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884 – vörhenyes trágyacsiborka – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.IX.9., Rákóczi A.
Histeridae – Sutabogárfélék
Atholus corvinus (Germar, 1817) – hollófekete sutabogár – Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.
Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus (Schrank, 1782) – tizenkétbarázdás sutabogár –
Sas-hegy, 1926.IV., 1927.IV., Diener H.
Eudiplister planulus (Ménétriés, 1848) – pusztai sutabogár – Sas-hegy, 1893.IV., Diener H.
Hister quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – közönséges sutabogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener
H.; Sas-hegy alja, egyelés, 2012.VI.9., Szél Gy.
Hister quadrinotatus Scriba, 1790 – négyfoltos sutabogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Hister sepulchralis Erichson, 1834 – élesrágójú sutabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Margarinotus bipustulatus (Schrank, 1781) – vörösfoltos sutabogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Streda R.; Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.
Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792) – ganéjtúró sutabogár – Sas-hegy, 1925.V.6., Diener H.
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) – vöröslő sutabogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.
Platysoma compressum (Herbst, 1783) – közönséges lapossutabogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) – hosszúkás lapossutabogár – Sas-hegy, Pinus nigra
kérge alól, 2012.IX.23., Merkl O.
Satrapes sartorii (Redtenbacher, 1858) – pikkelykés hangyászsutabogár – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Diener H.
Merkl Ottó és Szél Győző
402
Rosalia 8 (2012)
Agyrtidae – Áldögbogárfélék
Agyrtes bicolor Laporte, 1840 – fekete áldögbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.XII.21.,
Rákóczi A.
Leiodidae – Pecebogárfélék
Catops grandicollis Erichson, 1837 – szélestorú pecebogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.X.9., Rákóczi A.
Colon clavigerum Herbst, 1797 – nagybunkós estbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.
IX.22., 2010.X.9., 2010.X.22., 2010.XI.6., 2010.XI.21., 2012.V.5., Rákóczi A.
Leiodes bicolor (W. L. E. Schmidt, 1841) – kétszínű gombabogárka – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.VI.10., 2010.X.9., 2010.X.22., Rákóczi A.
Leiodes furva (Erichson, 1845) – testes gombabogárka – Sas-hegy, 1923.V., Streda R.
Leiodes rugosa Stephens, 1829 – harántbarázdás gombabogárka – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.XI.21., 2011.I.12., Rákóczi A.
Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812) – pontsoros törpe-gombabogárka – Sas-hegy, 1925.VI.10., is-
meretlen gyűjtő.
Nargus brunneus (Sturm, 1839) – lapos avarpecebogár – Sas-hegy, 1918.V., 1925.V.1., Diener
H.; Sas-hegy, 1925.V., Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, gyep, talaj-
csapda, 2010.X.9., 2010.X.22., Rákóczi A.
Silphidae – Dögbogárfélék
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) – sima csigarabló – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.
VIII.13., Rákóczi A.
Staphylinidae – Holyvafélék
Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) – sókedvelő pocsolyaholyva – Sas-hegy alja, fény-
re, 2012.VI.30., Szél Gy.
Aleochara bellonata Krása, 1922 – vakondkedvelő fürkészholyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VII.18., 2010.VIII.11., Rákóczi A.
Amischa decipiens (Sharp, 1869) – barnás trapézfejűholyva – Sas-hegy, 1917.V.1., Diener H.
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) – rovátkáshátú korhóholyva – Sas-hegy, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Anthophagus alpinus (Paykull, 1790) – havasi felemásholyva – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Astenus lyonessius (Joy, 1908) (= longelytratus Palm, 1936) – közönséges köviholyva – Sas-
hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-hegy, 1921.VI.2., Streda R.
Atheta avipes (Hochhuth, 1860) (= wasserburgeri Bernhauer, 1931) – sárgalábú penészholyva
– Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.1., 2010.VII.16., 2011.IX.23., Rákóczi A.
Batrisus formicarius Aubé, 1833 – nagy tapogatósbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeretlen gyűjtő.
Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) – pirosöves gombászholyva – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2011.IV.14., Rákóczi A.
Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) – fényes iszapholyva – Sas-hegyi kertség, fényre,
2012.VIII.4., Rákóczi A.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 403
Rosalia 8 (2012)
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) – közönséges iszapholyva – Sas-hegy, 1917.V.1.,
Diener H.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.29., Rákóczi A.
Ctenistes palpalis Reichenbach, 1816 – pusztai tapogatósbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
1909.IV., Diener H.
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) – közönséges hangyászholyva – Sas-hegy, 1927.V.,
Diener H.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VIII.26., 2011.IX.23., Rákóczi A.
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) – közönséges mocsárholyva – Sas-hegy alja, fény-
re, 2012.VI.18., 2012.VI.30., Szél Gy.
Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792) – vaskos pamacsosholyva – Sas-hegy, 1926.IV.,
Diener H.
Medon fusculus (Mannerheim, 1830) – barnás lombholyva – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Mocyta orbata (Erichson, 1837) – fényeshátú komposztholyva – Sas-hegy, 1874., Pável J.
Mycetoporus corpulentus Luze, 1901 – vaskos gombászholyva – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Mycetoporus erichsonanus Fagel, 1965 – szenes gombászholyva – Sas-hegy, 1916.III., isme-
retlen gyűjtő.
Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875 – vastagcsápú gombászholyva – Sas-hegy, gyep, talaj-
csapda, 2010.VII.29., Rákóczi A.
Myrmoecia plicata (Erichson, 1837) – dudoros hangyászholyva – Sas-hegy, 1898.IV.8., Diener H.
Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) – kétszínű ganajholyva – Sas-hegy alja, fényre,
2012.VI.18., Szél Gy.
Neuraphes plicicollis Reitter, 1879 – redősnyakú gödörkésbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.V.27., Rákóczi A.
Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800) – közönséges posványholyva – Sas-hegy, 1916.III.,
ismeretlen gyűjtő.
Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 – vörösszárnyú holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.
VII.16., 2010.XI.21., 2011.III.30., 2011.V.17., 2011.IX.23., 2011.X.8., 2011.XII.27.,
2012.I.12., 2012.II.25., 2012.III.25., Rákóczi A.
Ocypus mus (Brullé, 1832) – egérszínű holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.16.,
2010.IX.22., 2010.X.9., 2010.X.22., 2012.I.12., Rákóczi A.
Ocypus nitens (Schrank, 1781) – fekete holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.X.22., 2011.
II.8., 2011.III.30., 2011.IV.14., 2012.V.5., 2011.XI.6., Rákóczi A.
Ocypus olens (Müller, 1764) – bűzös holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.X.9., 2010.X.22.,
Rákóczi A.; Sas-hegy, 2011.VI.12., Merkl O.
Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763) – kék holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.IX.22.,
Rákóczi A.
Ocypus picipennis (Fabricius, 1793) – szurtos holyva – Sas-hegy, 1926.V., Diener H.
Paederus fuscipes Curtis, 1826 – kis partiholyva – Sas-hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Sol-
tész Z. és Szél Gy.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 – réti partiholyva – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Paederus riparius (Linnaeus, 1758) – közönséges partiholyva – Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.VI.8., Merkl O.
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) – közönséges ganajholyva – Sas-hegy, 1956.V.17.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.17., Hámori E.
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) – zöldfényű ganajholyva – Sas-hegy alja, fényre,
2012.VI.18., 2012.VI.30., Szél Gy.
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) – trágyatúró holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VII.1., 2010.VII.16., 2010.VII.29., 2010.VIII.11., 2010.VIII.26., 2010.IX.9., 2011.
VIII.13., 2011.VIII.26., Rákóczi A.
Merkl Ottó és Szél Győző
404
Rosalia 8 (2012)
Quedius meridiocarpathicus Smetana, 1958 – alföldi mohaholyva – Sas-hegy, 1956.VII.17.,
Hámori E.
Quedius nemoralis Baudi di Selve, 1848 – foltosszárnyú mohaholyva – Sas-hegy, gyep, talaj-
csapda, 2010.IX.24., Rákóczi A.
Quedius semiobscurus (Marsham, 1802) – sárgalábú mohaholyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.IX.22., 2010.X.9., 2012.V.24., Rákóczi A.
Scopaeus minimus (Erichson, 1839) – aprócska turzásholyva – Sas-hegy, 1927.V., Diener H.
Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 – aranysujtásos holyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.III.30., 2011.IV.14., 2011.V.17., 2011.VII.15., 2012.V.5., Rákóczi A.
Stenichnus pusillus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – fogascombú gödörkésbogár – Sas-hegy,
1925.IV., Diener H.
Stenichnus scutellaris (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – laposcombú gödörkésbogár – Sas-
hegy, 1925.IV., Diener H.
Stenus atratulus Erichson, 1839 – száraztűrő szemesholyva – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Stenus morio Gravenhorst, 1806 – ártéri szemesholyva – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Stenus ochropus Kiesenwetter, 1858 – fényes szemesholyva – Sas-hegy, 1928.IV., Diener H.
Sunius melanocephalus (Fabricius, 1792) – feketefarú lombholyva – Sas-hegy, 1926.IV.,
1926.V., Diener H.
Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 – apró fürgeholyva – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Tachinus discoideus Erichson, 1839 – alföldi fürgeholyva – Sas-hegy, 1891.IV.17., Diener H.
Tachinus metarius Gravenhorst, 1802 – karcsú fürgeholyva – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) – kis kószaholyva – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Tychus niger (Paykull, 1800) – fekete tapogatósbogár – Sas-hegy, 1878., Pável J.
Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806) – fényes hangyászholyva – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VI.10., 2010.X.9., 2011.V.17., Rákóczi A.
Lucanidae – Szarvasbogárfélék
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – kis szarvasbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.XI.6., Rákóczi A.
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – nagy szarvasbogár – Sas-hegy alja, egyelés, 2012.VI.9.,
Szél Gy.
Geotrupidae – Álganéjtúró-félék
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) – mozgószarvú álganéjtúró – Sas-hegy, 1980.VII.9., Szalóki
D.; Sas-hegy alja, egyelés alkonyatkor, 2012.VI.30., Szél Gy.
Ochodaeidae – Homoktúróbogár-félék
Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) – alkonyati homoktúróbogár – Sas-hegy, gyep, ta-
lajcsapda, 2010.VIII.11., 2011.VII.13., Rákóczi A.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 405
Rosalia 8 (2012)
Scarabaeidae – Ganéjtúrófélék
Amphimallon assimile (Herbst, 1790) – kis sárgacserebogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.7.,
Merkl O.; Sas-hegy alja, egyelés, 2011.VI.12., Merkl O.; Sas-hegy alja, boroscsapda,
2012.VI.24., Szél Gy.
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – bordás sárgacserebogár – Sas-hegy, 1986.VI.20.,
Szalóki D.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – sárgalábú trágyabogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Chaetopteroplia segetum segetum (Herbst, 1783) – rozsszipoly – Sas-hegyi kertség, 2012.V.26.,
Merkl O.
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) – aranyos virágbogár – Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és
Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, boros-
csapda, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl
O.; Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.
Holochelus aequinoctialis (Herbst, 1790) – tavaszeleji cserebogár – Sas-hegy, 1923.V., Streda
R.; Sas-hegy, 1975.IV.29., Muskovits J.
Holochelus pilicollis (Gyllenhal, 1817) – sötétbarna cserebogár – Sas-hegy, 1922.V., Diener H.
Omaloplia spiraeae (Pallas, 1773) – bajnóca-kiscserebogár – Sas-hegy, 1954.VI.24., 1956.
VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1954.VI.27., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-
hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Tollár Zs.; Sas-hegy,
2001.V.31., Muskovits J.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) – bronzos trágyatúró – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 – érdes trágyatúró – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) – szalagos trágyatúró – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767) – apró trágyatúró – Sas-hegyi kertség, talajcsapda,
2012.V.26., Merkl O.
Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) – fekete trágyatúró – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Onthophagus vitulus (Fabricius, 1776) – ürgevendég trágyatúró – Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – orrszarvú bogár – Sas-hegy, 1971.VI.23., Szalóki D.
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – sokpettyes virágbogár – Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegy
alja, 2011.VIII.14., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Pentodon idiota (Herbst, 1789) – butabogár – Sas-hegy, 1969.V.14., 1971.X.1., 1971.X.2.,
Szalóki D.
Pleurophorus caesus (Panzer, 1796) – hengeres trágyabogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.
VI.18., Szél Gy.
Protaetia af nis (Andersch, 1797) (1. ábra) – smaragdzöld virágbogár – Sas-hegy, egyelés, 2011.
VI.12., 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy alja,
boroscsapda, 2012.VI.24., Szél Gy.; Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.
Potosia cuprea obscura (Andersch, 1797) – olajzöld virágbogár – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán
A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, boroscsapda,
2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.; Sas-
hegy, boroscsapda, 2012.VII.1., Szél Gy.; Sas-hegy alja, fűhálózás, 2011.VIII.14., leg.
Merkl O.; Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.VI.24., Szél Gy.
Merkl Ottó és Szél Győző
406
Rosalia 8 (2012)
Rhizotrogus aestivus (A. G. Olivier, 1789) – tavaszvégi cserebogár – Sas-hegy, 1975.IV.29.,
Muskovits J.
Tropinota hirta (Poda, 1761) – bundás virágbogár – Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl
O. és Németh T.; Sas-hegy, 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) – suta virágbogár – Sas-hegy, 2008.IV.28., fűhálózás,
2008.V.8., fűhálózás, Grabant A. és Merkl O.
Eucinetidae – Álmarókafélék
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – közönséges álmaróka – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Pável J.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VI.10., Rákóczi A.
Buprestidae – Díszbogárfélék
Acmaeoderella avofasciata (Piller et Mitterpacher, 1783) (2. ábra) – sárgacsíkos zömökdíszbogár
– Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2012.V.26., Merkl O.
Agrilus angustulus (Illiger, 1803) – közönséges karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1977.V.21., Rácz
G.; Sas-hegy, 2012.V.19., Merkl O.
Agrilus convexicollis Redtenbacher, 1849 – kőris-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 2001.V.31.,
Muskovits J.
Agrilus croaticus Abeille de Perrin, 1897 – horvát karcsúdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.; Sas-hegy, 1986.VI.22., Szalóki D.
Agrilus cuprescens Ménétriés, 1832 – földiszeder-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Hajóss J.; Sas-hegy, fűhálózás, 1986.VI.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 2000.VI.6., Juhász
J. Cs.; Sas-hegy, 2012.VIII.18., Merkl O.
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 – lonc-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1987.VI.1., Juhász J.
Cs.; Sas-hegy, 1989.V.16., Muskovits J.
Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) – orbáncfű-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1954.VI.27., Kaszab
Z.; Sas-hegy, fűhálózás, 1986.VI.22., Szalóki D.
Agrilus macroderus Abeille de Perrin, 1897 – rózsa-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1976.V.25.,
Medvegy M.; Sas-hegy, fűhálózás, 1974.VI.2., 1974.VI.5., 1981.VI.6., Szalóki D.; Sas-
hegy, 1979.VI.1., Rácz G.; Sas-hegy, 2012.V.26., Merkl O.
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 – sötétnyakú karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 2012.VI.12.,
Merkl O.
Agrilus roscidus Kiesenwetter, 1857 – benge-karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1958.VII.18., Erdős J.
Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 – hengeres karcsúdíszbogár – Sas-hegy, 1989.V.16.,
Muskovits J.
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758) – változékony karcsúdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
ismeretlen gyűjtő.
Anthaxia cichorii (Olivier, 1790) – katáng-virágdíszbogár – Sas-hegy, 1977.VI., Rácz G.; Sas-
hegy, 2000.VI.13., Juhász J. Cs.; Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) – közönséges virágdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.V.26., 2012.VI.4., Merkl O.; Sas-hegyi
kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Anthaxia godeti Gory et Laporte, 1839 – Godet-virágdíszbogár – Sas-hegy, 1925.VI.10., isme-
retlen gyűjtő.
Anthaxia manca (Linnaeus, 1767) – sávosnyakú virágdíszbogár – Sas-hegy, 1975.IV.24.,
Medvegy M.; Sas-hegy, 1978.V.28., Rácz G.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 407
Rosalia 8 (2012)
Anthaxia millefolii (Fabricius, 1801) – cickafark-virágdíszbogár – Sas-hegy, 1906.VI.22., Újhe-
lyi; Sas-hegy, 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.12., 2012.VI.4., 2012.VII.21., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758) – ragyogó virágdíszbogár – Sas-hegy, 1975.V.7., Medvegy
M.; Sas-hegy, 1978.V.31., 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 1985.V.12., 2012.V.19.,
Merkl O.; Sas-hegy, 2000.VI.13., Juhász J. Cs.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Né-
meth T.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Anthaxia olympica Kiesenwetter, 1880 – olümposzi virágdíszbogár – Sas-hegy, 1921.VI.29.,
Hajóss J.; Sas-hegy, 2000.VI.13., Juhász J. Cs.
Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 – podóliai virágdíszbogár – Sas-hegy, 2000.VI.23., Ju-
hász J. Cs.; Sas-hegy, 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.4., 2012.VI.7., 2012.VI.8., Merkl
O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – fekete virágdíszbogár – Sas-hegy, 1977.VI.9.,
Rácz G.
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) (3. ábra) – kökény-tükrösdíszbogár – Sas-hegy, 1922.
VI.2., Diener H.
Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – pimpó-díszbogár – Sas-hegy, 1974.VI.2., 1978.VI.1., 1981.
VI.6., Szalóki D.; Sas-hegy, 1976.V.25., Medvegy M.; Sas-hegy, 1977.V.26., Rácz G.; Sas-
hegy, 1977.VI.17., Juhász J. Cs.; Sas-hegy, 1986.VI.11., Muskovits J.; Sas-hegy, 2012.
VI.4., 2012.VI.7., 2012.VI.26., 2012.VII.3., Merkl. O.; Sas-hegy, 2012.VI.20., Grabant A.
és Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Coraebus fasciatus (Villers, 1789) (4. ábra) – szalagos díszbogár – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant
A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N. (lárva).
Coraebus rubi (Linnaeus, 1767) – földiszeder-díszbogár – Sas-hegy, 1929.VI.21., Hajóss J.;
Sas-hegy, 1929.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1934.V., 1935.V.31., 1935.VI.21., Móczár L.;
Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-
hegy, fűhálózás, 1985.VI.29., 1986.VI.22., 1987.VII.1., Szalóki D.; Sas-hegy, 2011.VI.12.,
2012.VI.4., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Cylindromorphus lum (Gyllenhal, 1817) – nagyfejű hengerdíszbogár – Sas-hegy, 1920.V.24.,
Fodor J.; Sas-hegy, 1982.V.27., Muskovits J.; Sas-hegy, 1983.V.16., Juhász J. Cs.; Sas-
hegy, fűhálózás, 1979.V.22., 1981.VI.6., 1985.VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, 2012.V.26.,
2012.VI.4., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Habroloma nanum (Paykull, 1799) – gólyaorr-vájárdíszbogár – Sas-hegy, 1926.VIII.15., isme-
retlen gyűjtő.
Lamprodila miri ca Mulsant, 1855 (5. ábra) – szilfa-tarkadíszbogár – Sas-hegy, 1912.V.29., Fo-
dor J.
Paracylindromorphus subuliformis (Mannerheim, 1837) – redős hengerdíszbogár – Sas-hegy,
1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1975.V.21., 1978.VI.1., 1985.V.31., 1985.VI.5., Szalóki
D.; Sas-hegy, 1976.V.21., Medvegy M.; Sas-hegy, 1981.V.8., Juhász J. Cs.; Sas-hegy,
2002.V.15., Muskovits J.; Sas-hegy, 2012.VI.4., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség,
2012.IV.28., 2012.V.19., Merkl O.
Perotis lugubris (Fabricius, 1777) (6. ábra) – bronzos díszbogár – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1974., Muskovits J.; Sas-hegy, 1982.V.28., Juhász J. Cs.; Sas-hegy alja, 2008.
IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775) – kék fürgedíszbogár – Sas-hegy, Pinus nigra, kopogtatva,
2012.VI.8., Merkl O.
Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784) – sárgafoltos díszbogár – Sas-hegy, 1920.VI.2.,
Diener H.
Merkl Ottó és Szél Győző
408
Rosalia 8 (2012)
Sphenoptera antiqua (Illiger, 1803) – fényes gyalogdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, is-
meretlen gyűjtő.
Sphenoptera cauta Jakovlev, 1904 – Petricek-gyalogdíszbogár – Sas-hegy, 1954.VI.27., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1983.VI.30., Juhász Cs.
Sphenoptera substriata (Krynicki, 1834) – sávos gyalogdíszbogár – Sas-hegy, 1921.V.22., isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, 2012.VI.19., 2012.VII.3., Merkl O.
Trachys fragariae C. Brisout de Barneville, 1874 – szamóca-vájárdíszbogár – Sas-hegy, fűháló-
zás, 1986.VI.22., Szalóki D.
Trachys minuta (Linnaeus, 1758) – fűz-vájárdíszbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.29.,
1986.VI.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 2001.V.31., Muskovits J.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán
A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Trachys problematica Obenberger, 1918 – tisztesfű-vájárdíszbogár – Sas-hegy, 1927.VIII.18.,
Bíró L.
Trachys puncticollis rectilineatus Abeille de Perrin, 1900 – szulák-vájárdíszbogár – Sas-hegy,
1954.VI.24., ismeretlen gyűjtő.
Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857 – menta-vájárdíszbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.
Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817 – varfű-vájárdíszbogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.;
Sas-hegy, 2012.VI.19., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2012.VIII.18., Merkl O.
Byrrhidae – Labdacsbogárfélék
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) – közönséges labdacsbogár – Sas-hegy, 1922.IV., Diener H.
Byrrhus pustulatus (Förster, 1771) – kis labdacsbogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) – vonalkás labdacsbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.XI.6., Rákóczi A.
Dryopidae – Fülescsápúbogár-félék
Dryops nitidulus (Heer, 1841) – fényes fülescsápúbogár – Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.
VI.8., Merkl O.
Elateridae – Pattanóbogárfélék
Adrastus limbatus (Fabricius, 1777) – ligeti cserjepattanó – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
Szél Gy.
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – vetési pattanó – Sas-hegy, 1925.VII., Diener H.
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – réti pattanó – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.
VI.8., Merkl O.
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – cinóbervörös pattanó – Sas-hegyi kertség, fűhá-
lózás, 2012.IV.28., Merkl O.
Ampedus pomonae (Stephens, 1830) – ráncosnyakú pattanó – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A.
és Németh T.
Ampedus ru pennis (Stephens, 1830) – vörösszárnyú pattanó – Sas-hegy alja, boroscsapda,
2012.VII.1., Szél Gy.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 409
Rosalia 8 (2012)
Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) – korongfoltos szívespattanó – Sas-hegy, 1912.V.29.,
1920.V.24., Fodor J.; Sas-hegy, 1922.VI.2., 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Há-
mori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.19., 1985.V.31.,
Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.8.,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2012.V.5.,
Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 – sötét szívespattanó – Sas-hegy, 2004.V.26., Juhász Cs.;
Sas-hegy, 2008.IV.18., 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Cidnopus pilosus (Leske, 1785) – szőrös pattanó – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
Merkl O.
Dicronychus rubripes (Germar, 1824) – kis szívespattanó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda
R.; Sas-hegy, 1881.V., 1925.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1954.VI.24., 1956.VII.17., Kovács
É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.7., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és
Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VI.24., 2010.VIII.26., 2011.VI.3., Rákóczi A.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2011.V.4., 2011.VI.12., 2012.V.19., 2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.
Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) – változékony pattanó – Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
Merkl O.
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) – borzas pattanó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) – vállas gyászpattanó – Sas-hegy, 1925.V., Diener
H.; Sas-hegy, 1925.V., Fodor J.; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy,
boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.; Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.VI.24., Szél Gy.;
Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829) – sávos gyászpattanó – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.
Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841) – réti gyászpattanó – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Melanotus villosus (Geoffroy, 1785) – vöröslábú gyászpattanó – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Nothodes parvulus (Panzer, 1799) – bronzos bokorpattanó – Sas-hegy, kopogtatás, 2012.V.19.,
2012.VI.12., Merkl O.
Pheletes quercus (Olivier, 1790) – barna bokorpattanó – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – kis kockáspattanó – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VII.1., Rákóczi A.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-
hegy, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.
Quasimus minutissimus (Germar, 1823) – parányi pattanó – Sas-hegy, 1922.VI.2., Diener H.
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) – rombusznyakú pattanó – Sas-hegy alja, boroscsapda,
2012.VII.1., Szél Gy.
Drilidae – Csigabogárfélék
Drilus concolor Ahrens, 1812 – fekete csigabogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.
Lampyridae – Szentjánosbogár-félék
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) – nagy szentjánosbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VII.16., 2011.VI.18., 2011.VI.30., Rákóczi A.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
2012.VI.30., Szél Gy.
Merkl Ottó és Szél Győző
410
Rosalia 8 (2012)
Cantharidae – Lágybogárfélék
Cantharis liburnica Depoli, 1912 – déli lágybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-
hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Cantharis livida Linnaeus, 1758 – mezei lágybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Cantharis pulicaria Fabricius, 1781 – zsírfényű lágybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.
Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – rőt lágybogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Cantharis rustica Fallén, 1807 – suszterbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-
hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.10., 1995.IV.22.,
Szalóki D.; Sas-hegyi kertség, kopogtatás, 2012.IV.28., Merkl O.
Malthodes pumilus (Brébisson, 1835) – kisvillás törpelágybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Metacantharis clypeata (Illiger, 1798) – tavaszi lágybogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.7.,
Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.
IV.25., Kotán A. és Németh T.
Rhagonycha lignosa (O. F. Müller, 1764) – cserjés-lágybogár – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.
Dermestidae – Porvafélék
Anthrenus polonicus Mroczkowski, 1951 – lengyel múzeumbogár – Sas-hegy, 1898.V., Diener
H.
Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – nagy múzeumbogár – Sas-hegy, 1925.V., Fodor J.
Anthrenus verbasci (Linnaeus, 1767) – pusztító múzeumbogár – Sas-hegy, 1883., Pável J.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Attagenus unicolor (Brahm, 1790) – gyapjúbogár – Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.
Dermestes laniarius Illiger, 1801 – gyászos porva – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.; Sas-
hegy, 1928., Diener H.
Dermestes murinus Linnaeus, 1758 – egérszínű porva – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.
Dermestes olivieri Lepesme, 1939 – rőtszőrű porva – Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.; Sas-
hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, gyep, talaj-
csapda, 2010.VI.10., 2010.VII.16., Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.26., Merkl O.;
Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Dermestes undulatus Brahm, 1790 – márványos porva – Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és
Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2010.VIII.28., 2010.XI.6., 2011.VIII.26., Rákóczi A.
Phradonoma villosulum (Duftschmid, 1825) – pusztai porva – Sas-hegy, 1954.VII.27., Ka-
szab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy,
2008.VI.24., 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.
Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – fekete gabonaporva – Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.8.,
2012.VII.3., Merkl O.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-
hegy alja, boroscsapda, 2012.VI.24., 2012.VII.1., Szél Gy.; Sas-hegy alja, boroscsapda,
2012.VII.3., Merkl O.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 411
Rosalia 8 (2012)
Bostrichidae – Csuklyásszúfélék
Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – tarka csuklyásszú – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
Szél Gy.
Scobicia chevrieri (A. Villa et J. B. Villa, 1835) – pilláshomlokú csuklyásszú – Sas-hegy alja,
fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Ptinidae – Álszúfélék
Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) – közönséges tobozálszú – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, Pinus nigra, kopogtatva, 2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.
Ernobius pini (Sturm, 1837) – kis tobozálszú – Sas-hegy, 1920.V.24., Fodor J.; Sas-hegy, Pinus
nigra, kopogtatva, 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., 2012.VI.12., 2012.VI.19., Merkl O.
Gastrallus laevigatus (A. G. Olivier, 1790) – simított álszú – Sas-hegy, Quercus pubescens, ko-
pogtatás, 2012.VI.8., Merkl O.
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) – sárgacsápú kopogóbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Lasioderma obscurum (Solsky, 1868) (7. ábra) – pusztai imolaálszú – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VII.3., 2012.VII.21., 2012.VIII.4., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.
IV.28., Merkl O.
Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) – halvány imolaálszú – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 2008.VI.24., 2008.VII.20.,
2012.VI.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.
VII.3., Merkl O.
Ptinus dubius Sturm, 1837 – fenyő-tolvajbogár – Sas-hegy, Pinus nigra, kopogtatva, 2012.VI.8.,
Merkl O.
Ptinus ru pes A. G. Olivier, 1790 – vöröslábú tolvajbogár – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.
Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – szélesnyakú szerecsenálszú – Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1957.VI.10., Erdős J.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.
Xyletinus moraviensis Gottwald, 1977 – pirosvégű szerecsenálszú – Sas-hegy, 1875., Pável J.;
Sas-hegy, 2011.VI.4., Merkl O.
Xyletinus subrotundatus Lareynie, 1852 – sörtésnyakú szerecsenálszú – Sas-hegy, 1913.V.,
Streda R.; Sas-hegy, 1919.VII.25., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.
Trogossitidae – Korongbogárfélék
Ancyrona japonica (Reitter, 1889) – japán korongbogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18.,
Szél Gy.
Cleridae – Szúfarkasfélék
Clerus mutillarius Fabricius, 1775 – feketenyakú szúfarkas – Sas-hegy, 2008.IV.18., 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Korynetes ru cornis Sturm, 1837 – rövidszőrű törpeszúfarkas – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – kék hullabogár – Sas-hegy, 1934.IX.30., Kaszab Z.
Merkl Ottó és Szél Győző
412
Rosalia 8 (2012)
Opilo pallidus (Olivier, 1795) – sárga szúfarkas – Sas-hegy, Quercus pubescens, kopogtatás,
2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – szalagos méhészbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VI.13., Grabant A.
és Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.26., Merkl O.
Malachiidae – Bibircsesbogár-félék
Axinotarsus marginalis (Laporte, 1840) – feketefüggős bibircsesbogár – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.31., Szalóki D.; Sas-hegy,
2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fű-
hálózás, 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Charopus concolor (Fabricius, 1801) – egyszínű bibircsesbogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.;
Sas-hegy, 1979.V.12., fűhálózás, Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12., 1985.VI.6.,
Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás,
2012.V.26., 2012.VI.7., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., 2012.V.19.,
Merkl O.
Charopus philoctetes Abeille de Perrin, 1885 – kaukázusi bibircsesbogár – Sas-hegy, fűhálózás,
1985.V.10., 1985.V.13., 1985.V.19., 1986.IV.2., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán
A. és Németh T.
Clanoptilus af nis (Ménétriés, 1832) – kék bibircsesbogár – Sas-hegy, 1874., Pável J.
Clanoptilus ambiguus (Peyron, 1877) – alföldi bibircsesbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.31.,
Szalóki D.
Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824) – sárgaarcú bibircsesbogár – Sas-hegy, fűháló-
zás, 1985.V.12., Merkl O.; Sas-hegy, 1985.V.31., 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19.,
2012.VI.8., Merkl O.
Clanoptilus marginellus (Olivier, 1790) – szegélyes bibircsesbogár – Sas-hegy, 1956.VI.28.,
Kaszab Z. és Kovács É.
Clanoptilus strangulatus (Abeille de Perrin, 1885) – feketecsápú bibircsesbogár – Sas-hegy, fű-
hálózás, 1985.V.12., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.31., Szalóki D.
Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – zöld bibircsesbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Ebaeus avicornis Erichson, 1840 – sárgacsápú bibircsesbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Bokor E.
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) – nagy bibircsesbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1975.V.16., Szalóki D.
Melyridae – Sziklaibogár-félék
Cerallus rubidus (Gyllenhal, 1817) – sötét sziklaibogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Lichtneckert F.; Sas-hegy, 1883., Pável J.; Sas-hegy, 1934.
VII.26., 1935.VI.28., 1954.VI.27., 1957.VIII.1., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.14–VII.16.,
Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács L.; Sas-hegy, 1985.VI.29., 1986.VI.22., 1987.
VII.1., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.7., 2011.VI.12., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20.,
Grabant A. és Merkl O.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 413
Rosalia 8 (2012)
Dasytidae – Karimásbogár-félék
Danacaea marginata (Küster, 1851) – sárgaszegélyű karimásbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Danacaea nigritarsis (Küster, 1850) – zöldfényű karimásbogár – Sas-hegy, 1956.VI.28., Ka-
szab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.5., 1985.VI.29., 1986.VI.22., Szalóki
D.; Sas-hegy, 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, 2009.VI.9., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.
VI.8., Merkl O.
Danacaea serbica Kiesenwetter, 1863 – csillagos karimásbogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-
hegy, 1922.VI.8., Streda R.; Sas-hegy, 1949.V.30., Révy D.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámo-
ri E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1954.VI.28., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1972.VI.2.,
1985.VI.5., 1985.VI.29., 1985.VII.30., 1986.VI.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VII.20.,
Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fű-
hálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Dasytes aeratus Stephens, 1830 – érces karimásbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.;
Sas-hegy, 1956.VI.18., Hámori E.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-
hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és
Németh T.
Dasytes plumbeus (O. F. Müller, 1776) – ólmos karimásbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, is-
meretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2009.VI.9., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Dasytes subaeneus Schönherr, 1817 – feketelábú karimásbogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-
hegy, 1920.VI.19., 1922.VI.8., Streda R.; Sas-hegy, 1928.VI.29., Diener H.; Sas-hegy,
1936.V.12., Fábián Gy.; Sas-hegy, 1954.VI.21., Hajdu I.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori
E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1954.VI.27., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Ka-
szab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12.,
2011.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Dolichosoma lineare (Rossi, 1792) – ösztövér karimásbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.; Sas-hegy, 1878., Pável J.; Sas-hegy,
1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É. és Hámori E.; Sas-hegy, 1956.
VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhálózás, 1979.V.12., 1985.V.13., 1985.V.19., 1985.V.31.,
Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767) – bundás karimásbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Psilothrix femoralis (Morawitz, 1862) – pusztai karimásbogár – Sas-hegy, 1874., Frivaldszky
J.; Sas-hegy, 1954.VI.21., Hajdu I.; Sas-hegy, 1954.VI.23–28., Hámori E. és Kovács É.;
Sas-hegy, 1954.VI.27., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z. és Kovács É.; Sas-
hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1986.VI.22., 1987.VI.1., Szalóki D.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., Merkl O.
Brachypteridae – Álfénybogárfélék
Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864) – oroszlánszáj-álfénybogár – Sas-hegy, 1956.VI.28.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.
Brachypterolus linariae (Stephens, 1830) – feketelábú álfénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Há-
mori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Kovács É.;
Merkl Ottó és Szél Győző
414
Rosalia 8 (2012)
Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.7., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A.
és Merkl O.
Brachypterolus pulicarius (Kiesenwetter, 1850) – gyújtoványfű-álfénybogár – Sas-hegy,
1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-
hegy, 1956.V.29., 1956.VI.29., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VIII.14., Merkl O.
Nitidulidae – Fénybogárfélék
Acanthogethes brevis (Sturm, 1845) – szürkenapvirág-fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.17.,
1956.V.29., 1956.VII.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-
hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Kovács É.
Afrogethes planiusculus (Heer, 1841) – keskeny fénybogár – Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.
Afrogethes tristis (Sturm, 1845) – komor fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-
hegy, 1956.V.29., 1956.VI.28., 1956.VII.17., Kovács É.; Sas-hegy, 2011.VI.12., Merkl O.
Amphotis marginata (Fabricius, 1781) – hangyász fénybogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.VI.24., 2011.VI.18., Rákóczi A.
Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) – repce-fénybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, 1925.IV., 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.VI.28.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, egyelés, 2008.IV.18., Grabant A.,
Merkl O., Németh T. és Rahmé N.
Brassicogethes coracinus (Sturm, 1845) – ólmos fénybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, 1921.IV.10., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.
VI.29, 1956.VII.13., Kovács É.
Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) – kétszínű gyümölcsfénybogár – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Diener H.
Clypeogethes lepidii (Miller, 1852) – zsázsa-fénybogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-
hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.
Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758) – nyári fénybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) – feketefejű fénybogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VI.12., Merkl O.
Fabogethes brachialis (Erichson, 1845) – koronafürt-fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Ka-
szab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Fabogethes nigrescens (Stephens, 1830) – lóhere-fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Genistogethes carinulatus (Förster, 1849) (= erythropus Gyllenhal, 1808, nec Marsham,
1802) – kerep-fénybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17.,
1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.
Genistogethes erichsonii (C. Brisout de Barneville, 1863) – patkócim-fénybogár – Sas-hegy,
1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
Lamiogethes bidens (C. Brisout de Barneville, 1863) – pereszlény-fénybogár – Sas-hegy, isme-
retlen dátum, Diener H.
Nitidula carnaria (Schaller, 1783) – húsevő dögészfénybogár – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Sagittogethes distinctus (Sturm, 1845) (= obscurus auct., nec Erichson, 1845) – gamandor-
fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy,
1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.17., Ko-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 415
Rosalia 8 (2012)
vács É.; Sas-hegy, 1985.V.12., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12.,
2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Sagittogethes maurus (Sturm, 1845) – zsálya-fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Sagittogethes umbrosus (Sturm, 1845) – gyászos fénybogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – pettyegetett fénybogár – Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.8.,
Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Stachygethes assimilis (Sturm, 1845) – sárgaszőrű fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.
Stachygethes ru cornis (Marsham, 1802) (= avipes Sturm, 1845) – peszterce-fénybogár –
Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy,
1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.
Stelidota geminata (Say, 1825) – szamóca-fénybogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IX.23.,
2011.X.8., 2011.XI.6., Rákóczi A.
Thymogethes acicularis (C. Brisout de Barneville, 1863) – kakukkfű-fénybogár – Sas-hegy,
1919.VII.25., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.
VII.13., Kovács É.
Thymogethes egenus (Erichson, 1845) – szerény fénybogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.
Xerogethes rotundicollis (C. Brisout de Barneville, 1863) – kereknyakú fénybogár – Sas-hegy,
1956.V.29., Kovács É.
Monotomidae – Törekbogárfélék
Monotoma bicolor Villa, 1835 – kétszínű törekbogár – Sas-hegy, 1923.IV., Fodor J.
Monotoma brevicollis Aubé, 1837 – rövidnyakú törekbogár – Sas-hegy, 1919.IV., Diener H.;
Sas-hegy, 1921.III.18., Dudich E.
Phalacridae – Kalászbogárfélék
Olibrus bimaculatus Küster, 1848 – kétfoltos kalászbogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.
Olibrus bisignatus (Ménétriés, 1849) – kétjegyes kalászbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.21., Merkl O.
Olibrus avicornis (Sturm, 1807) – sárgacsápú kalászbogár – Sas-hegyi kertség, kopogtatás,
2012.IV.28., Merkl O.
Olibrus millefolii (Paykull, 1800) – cickafark-kalászbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.1., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.
Phalacrus corruscus (Panzer, 1797) – recés kalászbogár – Sas-hegy, 1893.IV., 1925.V., Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy,
1956.V.29., 1956.VII.17., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VII.13., 1956.VII.17., Kovács É.
Phalacrus metarius (Fabricius, 1775) – közönséges kalászbogár – Sas-hegy, 1956.V.23.,
Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy,
fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, kopogtatás, 2012.IV.28., Merkl O.
Stilbus pannonicus Franz, 1968 – pannon kalászbogár – Sas-hegy, 1923.IV.8., 1925.V., Diener H.
Cryptophagidae – Penészbogárfélék
Atomaria linearis Stephens, 1830 – réparontó kispenészbogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Atomaria pusilla (Paykull, 1798) – apró kispenészbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő.
Merkl Ottó és Szél Győző
416
Rosalia 8 (2012)
Atomaria testacea Stephens, 1830 (= ru cornis Marsham, 1802) – téglavörös kispenészbogár –
Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeretlen gyűjtő.
Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) – elölfogas penészbogár – Sas-hegy, 1908.IV.12.,
Wachsmann F.
Cryptophagus denticulatus Heer, 1841 (= pilosus Gyllenhal, 1827, nec Herbst, 1792) – fogacskás
penészbogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Cryptophagus punctipennis C. Brisout de Barneville, 1863 (= pilosus auct., nec Herbst, 1792) –
közönséges penészbogár – Sas-hegy, 1908.IV.12., 1908.IV.16., Wachsmann F.
Cryptophagus re exus Rey, 1889 (= pallidus auct., nec Sturm, 1845) – vörösestorú penészbo-
gár – Sas-hegy, 1922.VI.2., Diener H.
Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 – tojásdad penészbogár – Sas-hegy, 1908.IV.16.,
Wachsmann F.
Cryptophagus schmidtii Sturm, 1845 – Schmidt-penészbogár – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.
Ephistemus globulus (Paykull, 1798) – parányi penészbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Pe-
regi I.
Coccinellidae – Katicabogár-félék
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – kétpettyes katica – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl
O., Németh T. és Rahmé N.
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – tízpettyes katica – Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.5.,
Szalóki D.
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – szemfoltos katica – Sas-hegy, 1929.VII., Diener H.; Sas-he-
gyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – tizenkilencpettyes katica – Sas-hegy, 1916.
IV.8., Diener H.
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – tizennégycseppes füsskata – Sas-hegy, 2008.
IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A.
és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – szalagos szerecsenkata – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.5., Szalóki D.
Coccinella magni ca Redtenbacher, 1843 – hangyászkatica – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – hétpettyes katica – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab
Z.; Sas-hegy alja, fűhálózás, 2011.VIII.14., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.
VI.8., Merkl O.
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – feketesárga katóka – Sas-hegy, 1917.
VI.1., 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1921.V.26., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 2008.IV.18.,
Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.IV.28., 2008.VII.20., 2012.
VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VIII.14., Merkl O.;
Sas-hegy alja, 2011.VIII.14., Merkl O.
Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837) – oldalsávos katóka – Sas-hegy, fűhálózás,
1985.V.12., Merkl O.
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) – négyfoltos szerecsenkata – Sas-hegy, 1917.
VI.1., 1929.VII., Diener H.; Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és
Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.IV.28., 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, kopog-
tatás, 2012.VI.12., Merkl O.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 417
Rosalia 8 (2012)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – harlekinkatica – Sas-hegy, kopogtatás, 2011.VI.12., 2012.
VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.; Sas-hegy, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.; Sas-hegy
alja, fényre, 2012.VI.18., 2012.VI.30., Szél Gy.
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – négypettyes katica – Sas-hegy, 1922.VI.2.,
1925.V., 1926.IV., 1929.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1985.V.10., 1985.VI.5., Szalóki D.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.
VI.8., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Henosepilachna argus (Geoffroy, 1785) – földitökböde – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő.
Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – mocsári katica – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – tizenhárompettyes katica – Sas-hegy, 1912.X., Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29.,
1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, 1985.V.7., 1985.V.10., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.VII.20., 2012.VI.20.,
Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VIII.14., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-
hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) – mezei szerecsenböde – Sas-hegy, fűhálózás, 1979.V.12.,
1985.VI.5., Szalóki D.
Hyperaspis concolor (Suffrian, 1843) – egyszínű szerecsenböde – Sas-hegy alja, fűhálózás,
2011.VIII.14., Merkl O.
Hyperaspis quadrimaculata Redtenbacher, 1843 – négycseppes szerecsenböde – Sas-hegy,
1925.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28., 1957.VIII.1., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VI.24., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13.,
Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VII.30., Szalóki D.
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) – tizennyolccseppes füsskata – Sas-hegy, 1929.VII.,
Diener H.; Sas-hegy, Pinus nigra, kopogtatva, 2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-
hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758) – sávos füsskata – Sas-hegy, 1929.VII., Diener H.
Nephus bisignatus claudiae Fürsch, 1984 – kétjegyes törpebödice – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.21., 2012.VIII.18., Merkl O.
Nephus nigricans (Weise, 1879) – feketés törpebödice – Sas-hegy, 1879., Pável J.
Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846) – korongfoltos törpebödice – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.21., Merkl O.
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) – rózsás katica – Sas-hegy, kopogtatás, 2008.IV.28.,
Grabant A. és Merkl O.
Oenopia lyncea agnatha (Rosenhauer, 1847) – bokorerdei katica – Sas-hegy, kopogtatás,
2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-hegy, Quercus pubescens, kopogtatva,
2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) – egyszínű szerecsenkata – Sas-hegy, 1924.V.,
ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1954.VI.27., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács É.;
Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.7., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.7., Merkl O.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – négypettyes szerecsenkata – Sas-hegy, fűhálózás,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy alja, fűhálózás, 2011.VIII.14.,
2012.VIII.18., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Merkl Ottó és Szél Győző
418
Rosalia 8 (2012)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – huszonkétpettyes katica – Sas-hegy, 1969.
V.17., Tóth L.; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2012.
IV.28., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – tizennégypettyes füsskata – Sas-hegy,
1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.
VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 1979.V.12., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2012.VI.8., Merkl O.
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) – félholdas félböde – Sas-hegy, fűhálózás, 1983.IV.24.,
Szalóki D.
Scymniscus anomus (Mulsant et Rey, 1852) – halványfoltos törpebödice – Sas-hegy, 1904.IV.,
Diener H.
Scymnus apetzi Mulsant, 1846 – kis kerekbödice – Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Hámo-
ri E.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.13., 1985.VII.29.,
Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.VI.8., 2012.VIII.18., Merkl O.
Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – közönséges bödice – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.;
Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-
hegy, 1969.V.17., Tóth L.; Sas-hegy, fűhálózás, 1983.IV.24., 1985.V.7., 1985.V.13., 1985.
VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.;
Sas-hegy, 2011.VI.4., 2011.VIII.14., 2011.IX.25., 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy, 2011.
VII.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.; Sas-hegyi
kertség, 2012.IV.28., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.
Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) – vörösfoltos bödice – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy,
fűhálózás, 1979.V.13., Szalóki D.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy alja,
fűhálózás, 2011.VIII.14., Merkl O.
Scymnus suffrianioides apetzoides Capra et Fürsch, 1967 – nagy kerekbödice – Sas-hegy, fűhá-
lózás, 1985.V.13., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kert-
ség, 2012.VI.8., Merkl O.
Scymnus suturalis Thunberg, 1795 – varratsávos bödice – Sas-hegy, 1919.VII., 1925.V., Diener H.
Stethorus pusillus (Herbst, 1797) – atkász bödice – Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) – lucernaböde – Sas-hegy, 1956.
VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.29., Szalóki D.
Tetrabrachys connatus (Creutzer, 1796) – pusztai földiböde – Sas-hegy, 1928.IV., Diener H.
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1760) – tizenhatpettyes katica – Sas-hegy, 1956.V.17.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19.,
2012.VI.8., Merkl O.
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) – tizenkétcseppes füsskata – Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.; Sas-hegy
alja, fűhálózás, 2011.IX.25., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.12., Szél Gy.
Corylophidae – Pontbogárfélék
Arthrolips picea (Comolli, 1837) – szurkos pontbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő.
Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) – kopasz pontbogár – Sas-hegy, 2011.VI.12., Merkl O.
Orthoperus rogeri Kraatz, 1874 – hegyi törpepontbogár – Sas-hegy, 1922.VI.9., Diener H.
Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) – selymes pontbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.V.27., Rákóczi A.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 419
Rosalia 8 (2012)
Latridiidae – Pudvabogárfélék
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – nyúlánk pudvabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, is-
meretlen gyűjtő; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.
Corticaria umbilicata Beck, 1817 – köldökpontos pudvabogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.V.27., Rákóczi A.
Corticarina minuta (Fabricius, 1792) (= fuscula Gyllenhal, 1827) – szénalakó pudvabogár –
Sas-hegy, 1883., Pável J.
Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) – sápadt pudvabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.
Enicmus histrio Joy et Tomlin, 1910 – tömzsi pudvabogár – Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) – szögletesnyakú pudvabogár – Sas-hegy, gyep,
talajcsapda, 2010.VIII.11., 2011.VII.29., Rákóczi A.
Melanophthalma fuscipennis (Mannerheim, 1844) – pusztai pudvabogár – Sas-hegy, 1956.V.17.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.
Melanophthalma transversalis (Gyllenhal, 1827) – rövidnyakú pudvabogár – Sas-hegy, gyep,
talajcsapda, 2012.IV.7., Rákóczi A.
Mycetophagidae – Gombabogárfélék
Berginus tamarisci Wollaston, 1854 – hengeres gombabogár – Sas-hegy, hársfáról, 2012.VI.8.,
Merkl O.
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – hegyi gombabogár – Sas-hegyi kertség, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Ciidae – Taplószúfélék
Cis comptus Gyllenhal, 1827 – zömök taplószú – Sas-hegy, kopogtatás, 2012.V.19., Merkl O.
Cis submicans Abeille de Perrin, 1874 (= micans auct., nec Fabricius, 1792) – fényes taplószú –
Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864) – hárs-taplószú – Sas-hegy, kopogtatás, 2012.V.19.,
2012.V.26., Merkl O.
Orthocis alni (Gyllenhal, 1813) – rövidszőrű taplószú – Sas-hegy, kopogtatás, 2008.V.8., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.
Melandryidae – Komorkafélék
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – farontó komorka – Sas-hegy, 1926.V., Diener H.
Mordellidae – Marókafélék
Mordella purpurascens Apfelbeck, 1914 – bíboros maróka – Sas-hegy, kopogtatás, ismeretlen
dátum, Pável J.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13.,
Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
Mordellistena brevicauda (Bohemann, 1849) – rövidfarkú kismaróka – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Streda R.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Há-
mori E.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29.,
1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.V.23., Tollár Zs.
Merkl Ottó és Szél Győző
420
Rosalia 8 (2012)
Mordellistena horvathi Ermisch, 1977 – Horváth-kismaróka – Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.
(paratípus); Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É. (paratípus)
Mordellistena koelleri Ermisch, 1956 – Köller-kismaróka – Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
Mordellistena kraatzi Emery, 1876 – Kraatz-kismaróka – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Mordellistena meuseli Ermisch, 1956 (= minutuloides Ermisch, 1966) – Meusel-kismaróka
– Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R. (a Mordellistena minutuloides Ermisch, 1966
holotípusa és paratípusa).
Mordellistena pseudobrevicauda Ermisch, 1963 – vaskosfarkú kismaróka – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Streda R.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z. (paratípus); Sas-hegy, 1956.VI.28.,
Kovács É.
Mordellistenula planifrons Stchegoleva-Barovskaja, 1930 – laposhomlokú kismaróka – Sas-
hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Tollár Zs.
Stenalia escherichi Schilsky, 1898 – nagyfejű maróka – Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.
Variimorda mendax Méquignon, 1946 – ezüstös maróka – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Ripiphoridae – Darázsbogárfélék
Ptilophorus dufourii (Latreille, 1817) (8. ábra) – szürke darázsbogár – Sas-hegy, 1908.V.19., 1909.,
1916.IV.16., 1918. IV.17., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1909.V.13., 1909.V.15., Streda R.
Zopheridae – Héjbogárfélék
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) – vörösbarna héjbogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.
VI.18., Szél Gy.
Colobicus hirtus (Rossi, 1790) – szegélyes héjbogár – Sas-hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O.,
Soltész Z. és Szél Gy.
Tenebrionidae – Gyászbogárfélék
Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1760) – fürge gyászbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.
VI.18., 2011.VII.29., Rákóczi A.; Sas-hegy, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) – közönséges kénbogár – Sas-hegy, 1907.VI.19., 1909.
VI.13., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1919.VII., 1925.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1921.VI.12.,
Streda R.; Sas-hegy, 1919.VII., 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1925.V., Fodor J.; Sas-hegy,
1954.VI.27., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.;
Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, virágon, 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy,
2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.
VI.12., Merkl O.
Cteniopus sulphuripes (Germar, 1824) – fekete kénbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, virágon, 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VI.13., 2008.
VI.24., 2008.VII.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.1.,
Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., Merkl O.
Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) – pohos gyászbogár – Sas-hegy, 1896.III.25., Csiki E.; Sas-
hegy, 1985.V.7., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Gonodera luperus (Herbst, 1783) – gyászos alkonybogár – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és
Németh T.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 421
Rosalia 8 (2012)
Hymenalia ru pes (Fabricius, 1792) – rőtlábú alkonybogár – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A.
és Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VII.29., 2011.VIII.13., Rákóczi A.; Sas-
hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Isomira antennata (Panzer, 1798) – vastagcsápú alkonybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, is-
meretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1908.V.15., 1908.V.18., 1908.V.26., Wachsmann F.; Sas-hegy,
1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.7.,
1985.V.10., 1985.V.13., 1985.V.19., 1985.V.31., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Isomira murina (Linnaeus, 1758) – egérszürke alkonybogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Lagria atripes Mulsant et Guillebeau, 1855 – feketelábú gyapjasbogár – Sas-hegy, boroscsapda,
2012.VI.8., Merkl O.
Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – réti gyapjasbogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Melanimon tibiale (Fabricius, 1781) – gyászos homokbogár – Sas-hegy, 1995.IV.22., Szalóki D.;
Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Nalassus dermestoides (Illiger, 1798) – rövidszárnyú gyászbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.; Sas-hegy, 1925.VII., Diener H.; Sas-hegy, kopogtatás, 1985.V.10., 1985.V.13.,
1985.VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
kopogtatás, 2012.VI.8., Merkl O.
Omophlus lividipes Mulsant, 1856 – kis pejbogár – Sas-hegy, 1921.V.22., Streda R.; Sas-hegy,
1922.VI.2., Diener H.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.31., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2012.VI.3., Rákóczi A.
Omophlus proteus Kirsch, 1869 – közönséges pejbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.31., 1985.
VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, fűhá-
lózás, 2012.V.19., Merkl O.
Omophlus rugosicollis (Brullé, 1832) – széles pejbogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-
hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760) – sároshátú gyászbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.; Sas-hegy, 1879.III.16., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1925.V.1., 1928.IV., Diener H.
Pedinus fallax gracilis Mulsant, 1853 – földi gyászbogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-
hegy, 1949.IV.28., 1949.IV.30., Révy D.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VI.24., 2010.
VII.16., 2010.VII.29., 2010.VIII.11., 2010.IX.9., 2010.X.9., 2011.III.30., 2011.IV.14.,
2011.V.17., 2011.VI.3., 2011.VI.30., 2011.VII.15., 2011.VIII.13., 2011.VIII.26., 2011.
IX.7., Rákóczi A.; Sas-hegy, rostálás, 2012.III.30., Szénási V.
Podonta nigrita (Fabricius, 1794) – szerecsenbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeretlen
gyűjtő; Sas-hegy, 1921.VI.12., Streda R.; Sas-hegy, 1921.VII., Diener H.; Sas-hegy, 1956.
VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VII.30.,
Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VI.13., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VI.8., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.; Sas-hegyi kertség, 2012.
VI.8., Merkl O.
Prionychus ater (Fabricius, 1775) – sötét alkonybogár – Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 – közönséges lisztbogár – Sas-hegy, 1969.VI.19., Szalóki D.
Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – nagy rágványbogár – Sas-hegy alja, egyelés alkonyatkor,
2012.VI.30., Szél Gy.
Merkl Ottó és Szél Győző
422
Rosalia 8 (2012)
Oedemeridae – Álcincérfélék
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) – ciánkék álcincér – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és
Németh T.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., Merkl O.
Nacerdes carniolica carniolica (Gistel, 1834) – karnióliai álcincér – Sas-hegy alja, fényre, 2012.
VI.30., Szél Gy.; Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.VII.1., Szél Gy.
Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – sárgahátú álcincér – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegyi kertség,
fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Oedemera avipes (Fabricius, 1792) – sárgalábú álcincér – Sas-hegy, 1921.VI.12., Streda R.;
Sas-hegy, 1925.VI., Diener H.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás,
1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-
hegy, 2008.VI.24., 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4.,
2011.VI.12., 2011.VIII.14., Merkl O.; Sas-hegy alja, 2011.VIII.14., Merkl O.; Sas-hegyi
kertség, 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.
Oedemera lurida (Marsham, 1802) – mezei álcincér – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-
hegy, fűhálózás, 1979.V.12., 1985.V.19., 1985.V.31., 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl
O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767) – székfű-álcincér – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2011.VI.4., 2012.VII.21., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.26., Merkl O.
Oedemera subrobusta (Nakane, 1954) – szélestorú álcincér – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19.,
2012.V.26., Merkl O.
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – zöldes álcincér – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Meloidae – Hólyaghúzófélék
Meloe cicatricosus Leach, 1815 – óriásnünüke – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Pável J.
Meloe decorus Brandt et Erichson, 1832 – csinos nünüke – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – közönséges nünüke – Sas-hegy, 1927.V., ismeretlen
gyűjtő.
Meloe rugosus Marsham, 1802 – ráncos nünüke – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Meloe scabriusculus Brandt et Erichson, 1832 – érdes nünüke – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Meloe violaceus Marsham, 1802 – kék nünüke – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Zonitis nana Ragusa, 1882 – déli élősdibogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-
hegy, 1921.V.19., 1921.VI.12., Streda R.; Sas-hegy, 1924.VI.12., Csiki E.; Sas-hegy, 1949.
VI.30., Révy D.
Mycteridae – Álzszizsikfélék
Mycterus tibialis Küster, 1850 – szőrös álzsizsik – Sas-hegy, 1883., Pável J.
Pyrochroidae – Bíborbogárfélék
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760) – nagy bíborbogár – Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 423
Rosalia 8 (2012)
Salpingidae – Álormányosfélék
Sphariestes castaneus (Panzer, 1796) – barna álormányos – Sas-hegy, 1934.IX.30., Kaszab Z.
Anthicidae – Fürgebogárfélék
Anthelephila pedestris (Rossi, 1790) – hangyaszerű fürgebogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1995.
IV.22., Szalóki D.
Anthicus antherinus (Linnaeus, 1787) – közönséges fürgebogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhálózás, 1983.IV.24., 1985.V.10.,
1995.IV.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy alja,
fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Endomia tenuicollis (Rossi, 1792) – keskenynyakú fürgebogár – Sas-hegy, 1916.III., Bíró L.
Hirticollis hispidus (Rossi, 1792) – szőrös fürgebogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeretlen
gyűjtő; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.13., 1995.IV.22., Szalóki D.
Microhoria unicolor (W. L. E. Schmidt, 1842) – fekete fürgebogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Pável J.; Sas-hegy, 1895.VI.7., Szilády Z.; Sas-hegy, 1906.V.15., 1908.V.15., 1908.V.18.,
1909.V.8., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1917.VI.10., Streda R.; Sas-hegy, 1920.VI.3., 1922.
VI.2., 1925.V.1., Diener H.; Sas-hegy, 1931.V., Bíró L.; Sas-hegy, 1935.V.8., 1956.V.29.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1951.V.22., 1952.V.18., Erdős J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.;
Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.10., 1985.V.13., Szalóki
D.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12., 1985.VI.6., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8.,
Merkl O.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.V.9., 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VI.10., 2011.VI.3.,
2011.VI.30., Rákóczi A.
Notoxus appendicinus Desbrochers des Loges, 1874 – déli nyakszarvúbogár – Sas-hegy, fűháló-
zás, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – sárgahasú nyakszarvúbogár – Sas-hegy, 1956.VII.13.,
Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 1995.IV.22., Szalóki D.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.
VI.18., 2012.VI.30., Szél Gy.
Omonadus bifasciatus (Rossi, 1792) – kétöves fürgebogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő.
Omonadus formicarius (Goeze, 1777) – simanyakú fürgebogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Aderidae – Korhóbogárfélék
Anidorus nigrinus (Germar, 1842) – fekete korhóbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.IX.23.,
Merkl O.
Otolelus pruinosus (Kiesenwetter, 1861) – deres korhóbogár – Sas-hegy, 1917.V.1., Diener H.; Sas-
hegy, fűhálózás, 1985.V.10., Szalóki D.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VII.1., Rákóczi A.
Scraptiidae – Cérnanyakúbogár-félék
Anaspis brunnipes Mulsant, 1856 – barnalábú árvabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.
Anaspis nigripes C. Brisout de Barneville, 1866 – vastagcombú árvabogár – Sas-hegy,
1956.V.23., Győrffy J.
Merkl Ottó és Szél Győző
424
Rosalia 8 (2012)
Anaspis subtilis Hampe, 1870 – bunkóscsápú árvabogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-hegy,
ismeretlen dátum, Streda R.
Anaspis viennensis Schilsky, 1895 – bécsi árvabogár – Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.VI.29., Ka-
szab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Pentaria badia (Rosenhauer, 1847) – domború árvabogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.
Scraptia dubia Olivier, 1790 – nagy cérnanyakúbogár – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-hegy, 1985.
VI.6., 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.VI.24., 2008.VII.20., Merkl O. és
Grabant A.; Sas-hegy, 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Cerambycidae – Cincérek
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) – sávos bogáncscincér – Sas-hegy, 1989.V.12., 1989.V.17.,
2001.V.16., 2002.V.14., Székely K.; Sas-hegy, 2001.V.14., Medvegy M.; Sas-hegy,
2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Agapanthia intermedia Ganglbauer, 1884 – kék varfűcincér – Sas-hegy, 2006.VI.14., Németh T.
Agapanthia maculicornis (Gyllenhal, 1817) – harangvirágcincér – Sas-hegy, 1879., Pável J.; Sas-
hegy, 1897.VI.3., 1907.V.6., 1908.V.26., 1909.V.29., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1921.V.19.,
ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1922.V.18., Streda R.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) – fehérgyűrűs bogáncscincér – Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1979.VI.8., Rácz G.; Sas-hegy, 1986.V.16., 1989.V.11., 2001.V.31.,
Muskovits J.; Sas-hegy, 1989.V.17., 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) – kék somkórócincér – Sas-hegy, 1925.V.19., Diener
H.; Sas-hegy, 1909.V.10., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1922.V.18., Streda R.; Sas-hegy,
1975.V.15., 1975.V.23., 1976.V.17., 1976.V.25., 1980.V.30., 1995.V.31., 2001.V.14.,
2001.V.17., 2007.IV.16., 2007.V.5., 2009.IV.5., Medvegy M.; Sas-hegy, 1977.IV.29.,
Rácz G.; Sas-hegy, 1981.V.31., 1983.V.13., 1989.V.17., 2002.V.14., Székely K.; Sas-
hegy, 1985.V.13., Szalóki D.; Sas-hegy, 1988.VI.10., Kovács T.; Sas-hegy, 1989.V.11.,
Muskovits J.; Sas-hegy, 1991.VI.2., Hegyessy G.; Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl
O. és Németh T.
Agapanthiola leucaspis (Stevens, 1817) (9. ábra) – magyar zsályacincér Sas-hegy, isme-
retlen dátum, Hajóss J., Kanabé D., Lichtneckert F., Peregi I., Pillich F.; Sas-hegy,
1909.V.12., 1909.V.24., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1917.V.28., Bíró L.; Sas-hegy, 1917.
VI.6., Streda R.; Sas-hegy, 1920.V.24., Fodor J.; Sas-hegy, 1922.VI.2., Diener H.; Sas-
hegy, 1922.VI.25., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1927., Singer; Sas-hegy, 1934.V., Móc-
zár L.; Sas-hegy, 1935.V.26., 1954.VI.27., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1936.V.12., Fábi-
án Gy.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy,
1974.VI.2.; 1974.VI.5., 1975.V.15., 1975.V.23., 1975.V.30., 1975.VI.1., 1975.VI.10.,
1976.V.17., 1976.V.25., 1980.V.30., 1983.V.29., 1993.VI.7., 1995.V.13., 1995.V.31.,
2001.V.14., 2002.V.17., 2007.V.5., 2009.IV.5., Medvegy M.; Sas-hegy, 1974.VI.2., 1974.
VI.5., 1975.V.16., 1975.V.21., 1976.VI.8., 1979.V.7., 1979.V.12., 1987.VII.1., Szalóki
D.; Sas-hegy, 1974.VI.27., 1975.V.12., 1975.V.13., 1975.V.22., 1975.V.23., 1975.V.25.,
1975.VI.27., 1976.V.12., 1977.V.8., 1986.V.16., 1986.VI.11., 1987.V.16., 1989.V.10.,
1989.V.11., 2002.V.15., Muskovits J.; Sas-hegy, 1977.V.21., Rácz G.; Sas-hegy, 1981.V.31.,
1982.V.27., 1983.V.13., 1989.V.12., 1989.V.17., 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.; Sas-
hegy, 1985.VI.6., 2011.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, 1988.V.20., 1991.VI.2., Hegyessy G. és
Kovács T.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 425
Rosalia 8 (2012)
2008.VI.24., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VII.29., Rákó-
czi F.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.
IV.28., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) – barna juharcincér – Sas-hegy, 1917.V.28., Bíró L.
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – szedercincér – Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás,
2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758) – juhar-díszcincér – Sas-hegy, 1934.V.18., Székessy V.;
Sas-hegy, 1978.VI.6., Rácz G.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) – szőrös cincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.;
Sas-hegy, ismeretlen dátum, Kanabé D.
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – foltos virágcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Axinopalpis gracilis (Krynicki, 1832) (10. ábra) – kecses selymescincér – Sas-hegy alja, fény-
re, 2012.VI.19., Szél Gy.
Calamobius lum (Rossi, 1790) – hosszúcsápú szalmacincér – Sas-hegy, 1989.V.17., 2001.V.16.,
2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2002.V.15., Muskovits J.; Sas-hegy,
2002.V.17., Medvegy M.; Sas-hegy alja, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.;
Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Cardoria scutellata (Fabricius, 1792) – sarlófűcincér – Sas-hegy, 1879., Pável J.; Sas-hegy,
1897.V.30., Ehmann F.; Sas-hegy, 1922.IV., Bokor E.; Sas-hegy, 1922.V.18., Streda R.;
Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.; Sas-hegy, 1934.IV.17., Balogh J.; Sas-hegy, 1980.VI.17.,
Rácz G.
Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763) – fekete gyalogcincér – Sas-hegy, 1925.IV., is-
meretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1974.V.3., 1975.IV.24., 1975.V.5., 1975.V.12., 1975.V.23.,
1995.V.31., Medvegy M.; Sas-hegy, 1977.V.16., Rácz G.; Sas-hegy, 1995.II.25., Hegyessy
G. és Kovács T.; Sas-hegy, 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.
Carinatodorcadion fulvum fulvum (Scopoli, 1763) – barna gyalogcincér – Sas-hegy, 1923.V.,
Streda R.; Sas-hegy, 1947.V.18., Stiller V.; Sas-hegy, 1979.V.30., Rácz G.; Sas-hegy,
1989.V.17., Székely K.; Sas-hegy, 1995.V.31., Medvegy M.
Chlorophorus hungaricus Seidlitz, 1871 – magyar darázscincér – Sas-hegy, 1893., Pável J.; Sas-
hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Chlorophorus sartor (Müller, 1766) – feketevállú darázscincér – Sas-hegy, 1985.VII.30.,
Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.3., Merkl O.; Sas-hegy alja, fűhálózás, 2011.VIII.14., Merkl O.
Chlorophorus varius (Müller, 1766) – díszes darázscincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, isme-
retlen gyűjtő; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.21., Merkl O.
Clytus rhamni Germar, 1817 – benge-darázscincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Peregi I.
Cortodera holosericea (Fabricius, 1801) – imolacincér – Sas-hegy, 1879.; 1896.VI.7., Pável
J.; Sas-hegy, 1920.V.24., Diener H.; Sas-hegy, 1921.V.22., 1923.V., Streda R.; Sas-hegy,
1935.VI.15., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1954.VI.4., Hajdu I.; Sas-hegy, 1956.V.29.,
Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1983.V.29., Medvegy M.
Cortodera humeralis (Schaller, 1783) – négyfoltos cserjecincér – Sas-hegy, 1989.V.17.,
2002.V.14., Székely K.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy,
2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Cortodera villosa Heyden, 1876 – bozontos cserjecincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Peregi I.;
Sas-hegy, 1922.V.18., Streda R.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1977.V.12.,
Rácz G.; Sas-hegy, 1989.V.17., 2002.V.14., Székely K.; Sas-hegy, 2001.V.14., Medvegy M.
Merkl Ottó és Szél Győző
426
Rosalia 8 (2012)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – vörösnyakú virágcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.; Sas-hegy, 1918.V., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1989.V.10., Muskovits J.; Sas-
hegy, 1989.V.17., Székely K.; Sas-hegy, 2001.V.14., Medvegy M.; Sas-hegy, 2008.IV.26.,
Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh
T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant et Rey, 1861) – mandula-légycincér – Sas-hegy, 1974.VI.5.,
Medvegy M.
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) – foltoslábú légycincér – Sas-hegy, 1982.V.27.,
2001.V.16., Székely K.
Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) – fekete galagonyacincér – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Fodor J.
Grammoptera ru cornis (Fabricius, 1781) – gyűrűscsápú galagonyacincér – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Diener H.; Sas-hegy, 1977.IV.29., Rácz G.; Sas-hegy, 1981.V.31., 1989.V.12.,
Székely K.; Sas-hegy, 2001.V.14., Medvegy M.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Né-
meth T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – házicincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.; Sas-
hegy, 1985.IX.3., Szalóki D.
Isotomus speciosus (Schneider, 1787) – nyírfa-darázscincér – Sas-hegy alja, boroscsapda, 2012.
VI.24., Szél Gy.
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758) – öves gesztcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Fodor J.;
Sas-hegy, 1977.V.12., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.VI.5., Szalóki D.
Leptura aurulenta (Fabricius, 1792) – sárgaszőrű szalagoscincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Peregi I.; Sas-hegy, boroscsapda, 2012.VI.20., Merkl O.
Lioderina linearis (Hampe, 1870) – mandulacincér – Sas-hegyi kertség, fényre, 2012.VIII.4.,
Merkl O., Soltész Z., és Szél Gy.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.30., Szél Gy.
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) – ködfoltos cincér – Sas-hegy, 1974.VI.27., Muskovits J.
Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – kis légycincér – Sas-hegy, 1989.V.17., Székely K.
Morimus funereus (Mulsant, 1862) – gyászcincér – Sas-hegy, 1934., Székessy V.
Musaria af nis (Harrer, 1784) – feketefejű barabolycincér – Sas-hegy, 1909.V.16., Wachsmann F.
Musaria argus (Frölich, 1793) (11. ábra) – árgusszemű cincérSas-hegy, 1925.V.22., Streda
R.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 1985.IV.23., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.
IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.IV.26., 2008.IV.28.,
Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2010.V.2., Székely K.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4.,
Merkl O.
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) – pirosfejű kutyatejcincér – Sas-hegy, 1873., 1879.,
Pável J.; Sas-hegy, 1907.VI.23., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1919.VII.25., 1925.VII., Diener
H.; Sas-hegy, 1935.VI.11., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E., Kaszab Z. és
Kovács É.; Sas-hegy, 1974.VI.15., 2001.V.31., Muskovits J.; Sas-hegy, 1976.VI.23., Rácz
G.; Sas-hegy, 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Né-
meth T.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VII.21., Merkl O.
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) – kígyósziszcincér – Sas-hegy, 1911.V.29., Csiki E.; Sas-
hegy, 1951.VI.10., Erdős J.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Kaszab Z.; 1974.VI.15., 1989.V.10.,
Muskovits J.; Sas-hegy, 1976.V.17., 1993.VI.7., 1995.V.13., Medvegy M.; Sas-hegy,
1977.V.9., Rácz G.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.
Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) – rajzos virágcincér – Sas-hegy, 1934.VI.26., Kaszab Z.;
Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Paracorymbia fulva (De Geer, 1775) – vörhenyes virágcincér – Sas-hegy, 1974., Muskovits J.;
Sas-hegy, 1985.VII.12., Merkl O.; Sas-hegy, 1985.VII.28., Szalóki D.; Sas-hegy, 1988.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 427
Rosalia 8 (2012)
VII.11., Hegyessy G.; Sas-hegy, 2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2012.V.26., Merkl O.
Pedestredorcadion pedestre (Poda, 1761) – kétsávos gyalogcincér – Sas-hegy, 1981.V.31.,
1982.V.27., 1989.V.17., Székely K.; Sas-hegy, 1986.IV.2., Szalóki D.
Pedestredorcadion scopolii (Herbst, 1784) – nyolcsávos gyalogcincér – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) – változékony korongcincér – Sas-hegy, boroscsapda,
2012.VI.8., Merkl O.
Phytoecia coerulea (Scopoli, 1772) – fémzöld fűcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Wachsmann F.; Sas-hegy, 1880., Pável J.; Sas-hegy, 1923.V., Streda R.; Sas-hegy, 1934.
IV.17., Balogh J.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-
hegy, 1975.IV.7., 1975.IV.21., 1975.IV.24., 1976.IV.29., 1976.V.1., 1976.V.5., 1976.V.7.,
1976.V.8., 1976.V.15., 1976.V.17., 1995.V.13., 2005.IV.27., Medvegy M.; Sas-hegy, 1975.
IV.22., 1975.IV.29., 1975.V.8., 1976.IV.18., 1976.IV.21., 1977.V.8., Muskovits J.; Sas-
hegy, 1975.V.16., 1983.IV.24., 1995.IV.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 1978.V.28., Rácz G.;
Sas-hegy, 1989.V.17., 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – medvelapucincér – Sas-hegy, 1879., Pável J.; Sas-hegy,
1908.V.10., Wachsmann F.; Sas-hegy, 1920.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács
É.; Sas-hegy, 1978.V.4., Rácz G.; Sas-hegy, 1982.V.27., 1989.V.17., 2002.V.14., Székely
K.; Sas-hegy, 1985.IV.23., 1995.IV.22., Szalóki D.; Sas-hegy, 1986.IV.29., 1989.V.10.,
1989.V.11., Muskovits J.; Sas-hegy, 1995.V.13., 1995.V.31., 2001.V.14., 2005.IV.27.,
Medvegy M.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség,
2012.IV.28., 2012.V.19., Merkl O.
Phytoecia icterica (Schaller, 1783) – murokcincér – Sas-hegy, 1989.V.17., 2001.V.16.,
2002.V.14., Székely K.
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) – ürömcincér – Sas-hegy, 1909.VI.3., Wachsmann F.;
Sas-hegy, 2009.IV.5., Medvegy M.
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) – parányi fűcincér – Sas-hegy, 1908.V.22., 1909.V.16.,
Wachsmann F.; Sas-hegy, 1921.V.22., 1923.V., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy
J.; Sas-hegy, 1974.VI.5., 1975.V.16., 1975.V.21., 1983.IV.24., 1985.V.13., 1995.IV.22.,
Szalóki D.; Sas-hegy, 1975.IV.29., 1975.V.4., 1975.V.5., 1975.V.7., 1975.V.12., 1975.V.15.,
1975.V.23., 1975.VI.10., 1976.V.17., 1976.V.25., 1980.V.30., 1993.VI.7., 1995.V.31.,
2001.V.14., 2005.IV.23., Medvegy M.; Sas-hegy, 1975.V.12., 1975.V.13., 1976.V.17.,
1976.V.17., 1976.VI.8., 1986.V.16., Muskovits J.; Sas-hegy, 1977.V.18., 1978.V.31., 1978.
VI.1., 1980.V.29., 1982.VI.19., Rácz G.; Sas-hegy, 1989.V.12., 1989.V.17., Székely K.;
Sas-hegy, 1991.VI.2., Hegyessy G.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Né-
meth T.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., 2012.V.19., Merkl O.
Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) – pirospontos fűcincér – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1974.VI.5., 1975.V.16., 1978.V.31., 1985.V.13., Szalóki D.; Sas-hegy, 1975.
IV.24., 1975.V.4., 1975.V.5., 1975.V.7., 1975.V.12., 1975.V.15., 1975.V.23., 1976.V.17.,
1976.V.25., 1995.V.13., 1995.V.31., 2002.V.17., Medvegy M.; Sas-hegy, 1975.V.12.,
1975.V.13., 1976.V.12., 1976.V.17., 1977.V.8., 1986.V.16., 1989.V.10., 1989.V.11., Mus-
ko vits J.; Sas-hegy, 1977.IV.30., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.V.12., Merkl O.; Sas-hegy,
1989.V.17., 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.
Pilemia hirsutula (Frölich, 1793) – macskaherecincér – Sas-hegy, 1903.V.24., Wachsmann F.;
Sas-hegy, 1911.V.28., Csiki E.; Sas-hegy, 1975.V.5., 1975.V.7., 1975.V.8., 1975.V.12.,
Merkl Ottó és Szél Győző
428
Rosalia 8 (2012)
1975.V.15., 1975.V.23., 1976.V.1., 1976.V.17., 1976.V.25., 1980.V.30., 1993.VI.7., 1995.
V.13., 1995.V.31., 2001.V.14., 2002.V.17., 2009.IV.5., Medvegy M.; Sas-hegy, 1975.
V.8., 1975.V.13., 1975.V.22., 1977.V.8., 1978.V.31., 1986.V.16., 1986.VI.11., 1987.
V.16., 1989.V.10., 1989.V.11., Muskovits J.; Sas-hegy, 1975.V.16., 1975.V.21., 1976.
VI.8., 1978.V.31., 1978.VI.1., 1980.V.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 1981.V.31., 1982.V.27.,
1983.V.13., 1989.V.12., 1989.V.17., 2001.V.16., 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.; Sas-
hegy, 1982.VI.19., Rácz G.; Sas-hegy, 1988.V.20., Hegyessy G.; Sas-hegy, 1988.VI.10.,
1989.VI.12., Kovács T.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-he-
gyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) – sárgafarú darázscincér – Sas-hegy, boroscsapda, 2012.
VII.3., Merkl O.
Plagionotus oralis (Pallas, 1773) – lucerna-darázscincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Kanabé D.; Sas-hegy, 1874., Pável J.; Sas-hegy, 1920.
VI.3., Fodor J.; Sas-hegy, 1921.V.20., Streda R.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Ko-
vács É.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Hámori E.; Sas-hegy, 1974.VI.2., 1993.VI.7., Medvegy
M.; Sas-hegy, 1976.VI.23., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.VII.30., Szalóki D.; Sas-hegy, 1988.
VI.10., 1989.VI.12., Kovács T.; Sas-hegy, 1988.VI.24., Hegyessy G.; Sas-hegy, 2008.
VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758) – kéttövises ecsetcincér – Sas-hegy, 1977.IV.30., Rácz G.
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – barnás virágcincér – Sas-hegy, 1975.V.23., 1975.V.30.,
1983.V.29., Medvegy M.; Sas-hegy, 1983.V.13., Székely K.; Sas-hegy, 2008.VI.24., 2012.
VI.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.V.26., 2012.VI.8.,
Merkl O.
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) (12. ábra) – hosszúcsápú vércincér – Sas-hegy,
boroscsapda, 2012.VII.3., Merkl O.
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – fenyves-tövisescincér – Sas-hegy, Pinus nigra kérge
alól, 2012.IX.23., Merkl O.
Saperda punctata (Linnaeus, 1767) (13. ábra) – pettyes szilcincér – Sas-hegy alja, 2008.V.8.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758) – fűz-gyökércincér – Sas-hegy, 1906.VI.23., Wachs-
mann F.
Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 – tarkacsápú keskenyfedőscincér – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.; Sas-hegy, 1922.VI.8., Streda R.; Sas-hegy, 1951.VI.10., Erdős J.; Sas-
hegy, 1975.V.21., Szalóki D.; Sas-hegy, 1975.V.23., 1975.V.30., 1983.V.29., Medvegy M.;
Sas-hegy, 1977.VI.1., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.V.12., 2011.VI.4., 2012.V.26., Merkl O.;
Sas-hegy, 2008.VI.24., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.26., 2012.VI.8.,
Merkl O.
Stenurella bifasciata (Müller, 1776) – kétöves karcsúcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Wachsmann F.; Sas-hegy, 1923.V., Streda R.; Sas-
hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, 1983.V.29., Medvegy M.; Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2012.V.26., 2012.VI.8., 2012.VI.12., Merkl O.
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – feketevégű karcsúcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, 1983.V.13., 1989.V.12., 2001.V.16., Székely K.; Sas-hegy alja, egye-
lés, 2012.VI.9., Szél Gy.
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) – fekete karcsúcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) – hétpettyes karcsúcincér – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Diener H.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 429
Rosalia 8 (2012)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) – közönséges négyszeműcincér – Sas-hegy, 1908.V.13.,
Wachsmann F.; Sas-hegy, 1969.V.12., Tóth L.; Sas-hegy, 1976.V.1., 2005.IV.27., Medvegy
M.; Sas-hegy, 1981.V.9., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.V.10., Szalóki D.; Sas-hegy alja,
2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5.,
Merkl O.
Tetrops starkii Chevrolat, 1859 – feketeszélű négyszeműcincér – Sas-hegy, 1977.IV.30., Rácz G.
Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988 – hengeres szalmacincér – Sas-hegy, 1989.V.17.,
2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 1995.V.13., 1995.V.31., 2002.V.17.,
2007.V.5., Medvegy M.; Sas-hegy, 2002.V.15., Muskovits J.; Sas-hegy alja, 2008.V.8.,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.19.,
2012.V.26., Merkl O.
Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) – kétpettyes virágcincér – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Pável J.; Sas-hegy, 1921.V.22., Streda R.; Sas-hegy, 1922.VI.8., ismeretlen gyűjtő; Sas-
hegy, 1974.VI.5., 1983.V.29., Medvegy M.; Sas-hegy, 1981.VI.13., Rácz G.; Sas-hegy,
1985.V.31., 1985.VI.5., 1985.VI.29., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VI.24., Merkl O. és
Grabant A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Orsodacnidae – Barkabogárfélék
Orsodacne lineola (Panzer, 1794) – selymes barkabogár – Sas-hegy, kopogtatás, 2008.IV.25.,
Kotán A. és Németh T.
Chrysomelidae – Levélbogárfélék
Altica oleracea oleracea (Linnaeus, 1758) – közönséges füzike-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.23.,
Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.
VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy,
2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.
Aphthona atrovirens (Förster, 1849) – apró napvirág-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.17., Ka-
szab Z.; Sas-hegy, 1956.V.26., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2010.V.27., Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2012.VI.8., 2012.VII.3., 2012.
VII.21., Merkl O.
Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) – nagy kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1934.VII.28., 1956.
VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.
VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2012.VI.8., 2012.VIII.18., Merkl O.;
Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VI.30., Rákóczi A.
Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) – közönséges kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.17.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács
É.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., Merkl O.
Aphthona ava Guillebeau, 1895 – sárgás kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
Aphthona franzi Heikertinger, 1944 – feketeajkú kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.23.,
Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.VI.28., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.VI.24., Rákóczi
A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VII.3., Merkl O.
Merkl Ottó és Szél Győző
430
Rosalia 8 (2012)
Aphthona herbigrada (Curtis, 1837) – nyúlánk napvirág-földibolha – Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VIII.14., 2012.VII.3., 2012.VII.21., 2012.VIII.18., Merkl O.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda,
2011.VIII.26., Rákóczi A.
Aphthona lacertosa (Rosenhauer, 1847) – hengeres kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1920.V.24.,
Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.
VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.
VI.28., Tollár Zs.; Sas-hegy, 2008.VI.24., 2012.VI.20., Merkl O. és Grabant A.; Sas-hegy,
1985.V.12., 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.26., Merkl. O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19.,
Merkl O.
Aphthona nigriscutis Foudras, 1860 – gyakori kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1956.VI.28.,
1956.VII.3., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2011.VI.12., 2012.VII.3., Merkl O.
Aphthona pygmaea (Kutschera, 1861) – fekete kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1926.IV., Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., 2012.
VII.3., Merkl O.
Aphthona semicyanea semicyanea Allard, 1859 – nagy nőszirom-földibolha – Sas-hegy, 1921.
VI., Fodor J.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-
hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.II.8., 2012.III.25., Rá-
kóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VIII.14., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20.,
Grabant A. és Merkl O.
Aphthona venustula (Kutschera, 1861) – kékes kutyatej-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.17., Ka-
szab Z.
Argopus ahrensii (Germar, 1817) – sárgalábú iszalag-földibolha – Sas-hegy alja, fényre, 2012.
VI.30., Szél Gy.
Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802) – kétszínű rekettyelevelész – Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2012.V.28., 2012.VI.8., Merkl O.
Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825) – szurokbarna fenyőlevelész – Sas-hegyi kertség, fű-
hálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Cassida atrata Fabricius, 1787 – fekete pajzsbogár – Sas-hegy, 1925.IV.1., Diener H.
Cassida margaritacea Schaller, 1783 – szalmasárga pajzsbogár – Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámo-
ri E. és Kovács É.
Cassida pannonica Suffrian, 1844 – pannon pajzsbogár – Sas-hegy, 1920.V.24., 1925.V., 1925.
VII., Fodor J.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy,
1956.V.29., Kaszab Z.
Chaetocnema arenacea (Allard, 1860) – homoki pázsitfű-földibolha – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Chaetocnema chlorophana (Duftschmid, 1825) – zöld pázsitfű-földibolha – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Fodor J.
Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – bunkóscsápú keserűfű-földibolha – Sas-hegy,
1925.V.1., 1927.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13.,
Hámori E.
Chaetocnema conducta (Motschulsky, 1838) – kétszínű sás-földibolha – Sas-hegy, 1925.V.1.,
Diener H.
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – rezes pázsitfű-földibolha – Sas-hegy, 2008.IV.25.,
Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-he-
gyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., Merkl O.
Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807) – répa-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-
hegy, gyep, talajcsapda, 2011.VI.3., Rákóczi A.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 431
Rosalia 8 (2012)
Cheilotoma musciformis (Goeze, 1777) – szélesfejű sztyepplevelész – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Streda R.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z. és Tol lár
Zs.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.VI.24., 2012.VI.30.,
Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.VI.8., 2012.
VI.12., 2012.VI.20., Merkl O.
Chrysolina cerealis (Panzer, 1799) – változó mentalevelész – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Chrysolina cuprina (Duftschmid, 1825) – pontozott orbáncfűlevelész – Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2011.VI.12., Merkl O.
Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) – díszes árvacsalán-levelész – Sas-hegyi kertség, fűháló-
zás, 2012.IX.23., Merkl O.
Chrysolina mbrialis (Küster, 1845) – szegélyezett sutalevelész – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Chrysolina gypsophilae (Küster, 1845) – ragyás szegélyeslevelész – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Chrysolina kuesteri (Helliesen, 1912) – ráncos szegélyeslevelész – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Clytra appendicina Lacordaire, 1848 – széleshátú zsákhordóbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VI.12., Merkl O.
Clytra laeviuscula (Ratzeburg, 1837) – fűzfa-zsákhordóbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4.,
2012.VI.7., 2012.VI.8., Merkl O.
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – négyfoltos zsákhordóbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Colaphus sophiae (Schaller, 1783) – mustárbogár – Sas-hegy, 1893., Pável J.; Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.
Coptocephala chalybaea (Germar, 1824) – ércfényű hullóbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Streda R.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.
Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1781) – feketelábú hullóbogár – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VII.21., 2012.VIII.4., Merkl O.
Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763) – sárgalábú hullóbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 1995.
VII.30., Szalóki D.; Sas-hegy, 2008.VII.20., Merkl O. és Grabant A.
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) – közönséges spárgabogár – Sas-hegy, 1916.IV., Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.
Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) – tizennégypontos spárgabogár – Sas-hegy,
1925.VII., Diener H.
Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 – réti zömökbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12.,
Merkl O.
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999 – Bameul-zömökbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E. és
Kovács É.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
fűhálózás, 1985.V.12., 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl
O.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.5., 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – kétpettyes zömökbogár – Sas-hegy, 1956.V.29.,
Hámori E., Kaszab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12., 2011.VI.4., 2012.
VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-
hegyi kertség, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790 – sárgavégű zömökbogár – Sas-hegy, fűhálózás,
2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
2012.V.5., 2012.V.19., Merkl O.
Merkl Ottó és Szél Győző
432
Rosalia 8 (2012)
Cryptocephalus connexus Olivier, 1808 – sávos zömökbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VII.3., Merkl O.
Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) – szíves zömökbogár – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy,
2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2012.V.19., Merkl O.
Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) – mogyoró-zömökbogár – Sas-hegy, 2008.V.8., Grabant
A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807 – sárgaszegélyű zömökbogár – Sas-hegy, 1925.
VII., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13.,
Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12., 1985.VI.6., 2011.VI.4., 2011.
VI.12., 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2008.V.19., 2008.VI.24.,
Grabant A. és Merkl O.
Cryptocephalus elongatus Germar, 1824 – rövidcsápú zömökbogár – Sas-hegy, 1916.IV.8.,
Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Győrffy J., Hámo-
ri E. és Kaszab Z.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegyi kertség,
2012.V.19., Merkl O.
Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) – sárgafarú zömökbogár – Sas-hegy, 1956.VII.17., Ko-
vács É.
Cryptocephalus imperialis Laicharting, 1781 – daliás zömökbogár – Sas-hegyi kertség, fűháló-
zás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy, Quercus pubescens, kopogtatás, 2012.VI.8., Merkl O.
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – közönséges zömökbogár – Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.VI.8.,
Merkl O.
Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758) – karcsú zömökbogár – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegy, Quercus pubescens, kopogtatás, 2012.VI.12., Merkl O.
Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790 – nyolcfoltos zömökbogár – Sas-hegy, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Cryptocephalus quadriguttatus Richter, 1820 – feketelábú zömökbogár – Sas-hegy, 1922.VI.9.,
Diener H.
Cryptocephalus quatuordecimmaculatus Schneider, 1792 – tizennégyfoltos zömökbogár – Sas-
hegy, 1873., Pável J.; Sas-hegy, fűhálózás, 1918.V., Streda R.; Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E., Kaszab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Há-
mori E., Kaszab Z. és Tollár Zs.; Sas-hegy, 1956.VII.17., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás,
2008.V.8., 2008.V.19., 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2008.VI.24., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2012.V.19.,
2012.VI.8., Merkl O.
Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789 – Schaeffer-zömökbogár – Sas-hegy, 1875., Pável
J.; Sas-hegy, 1922.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy,
2008.IV.28., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – nagy fészkesbogár – Sas-hegy, 1956.VI.28., Há-
mori E., Kaszab Z. és Tollár Zs.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh
T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.7., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhá-
lózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Cryptocephalus transiens Franz, 1949 – déli fészkesbogár – Sas-hegyi kertség, 2012.V.26.,
Merkl O.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 433
Rosalia 8 (2012)
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781 – sötétkék zömökbogár – Sas-hegy, 1956.V.29., Há-
mori E., Kaszab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, kopogtatás, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.
Cryptocephalus virens Suffrian, 1847 – zöldeskék zömökbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E., Kaszab Z.
és Kovács É.
Diabrotica virgifera Le Conte, 1858 – amerikai kukoricabogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2008.
VII.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2012.VII.21., Merkl O.
Dibolia rugulosa Redtenbacher, 1849 – pusztai tisztesfű-földibolha – Sas-hegy, 1920.VI.3.,
Diener H.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VII.3., Merkl O.
Dibolia schillingii (Letzner, 1847) – recéshátú zsálya-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.29., 1956.
VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.
Dibolia timida (Illiger, 1807) – bronzfényű iringó-földibolha – Sas-hegy, 2008.VII.20., Merkl
O. és Grabant A.
Eumolpus asclepiadeus (Pallas, 1773) – tündöklő méreggyilok-levelész – Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.12., Merkl O.
Galeruca melanocephala (Ponza, 1805) – lapos olajosbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Diener H.
Galeruca pomonae (Scopoli, 1763) – barna olajosbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.X.9.,
2011.VII.15., Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Galeruca rufa Germar, 1824 – vörös olajosbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – fekete olajosbogár – Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.
IX.22., 2011.VII.15., Rákóczi A.
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – paréj-levélbogár – Sas-hegy, 1925.V.1., Diener H.;
Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.
Gonioctena fornicata Brüggemann, 1873 – közönséges lucernabogár – Sas-hegyi kertség, 2012.
IV.28., Merkl O.
Hispa atra Linnaeus, 1767 – fekete sünbogár – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, kopogtatás, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fű-
hálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Labidostomis cyanicornis Germar, 1822 – sárgahátú zsákbogár – Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2011.VI.12., Merkl O.
Labidostomis humeralis (Schneider, 1792) – kéknyakú zsákbogár – Sas-hegy, 1920.VI.3.,
Diener H.
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) – zöldnyakú zsákbogár – Sas-hegy, 1956.VI.28., Ko-
vács É.; Sas-hegy, 1957.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VII.3., Merkl O.
Labidostomis lucida axillaris (Lacordaire, 1848) – fényesnyakú zsákbogár – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Diener H.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámo-
ri E.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.VI.6., 2011.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2009.
VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Labidostomis pallidipennis (Gebler, 1829) – szőröshátú zsákbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, ismeretlen gyűjtő.
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763) – szőrösnyakú zsákhordóbogár – Sas-hegy, 2008.V.19.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2011.VI.4., 2012.V.19., Merkl O.
Lochmaea crataegi (Forster, 1771) – galagonya-olajosbogár – Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
Merkl O.
Merkl Ottó és Szél Győző
434
Rosalia 8 (2012)
Longitarsus aeneicollis (Faldermann, 1837) – szélesvállú gyöngyköles-földibolha – Sas-hegy,
gyep, talajcsapda, 2011.VIII.13., 2012.III.25., Rákóczi A.
Longitarsus echii (Koch, 1803) – fémeszöld kígyószisz-földibolha – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2012.III.25., Rákóczi A.
Longitarsus exsoletus (Linnaeus, 1758) – keskenyhátú kígyószisz-földibolha – Sas-hegy, isme-
retlen dátum, ismeretlen gyűjtő
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) – pontozott útifű-földibolha – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1927.IV., Diener H.
Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) – sarkantyús zsálya-földibolha – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.
Longitarsus parvulus (Paykull, 1799) – közönséges len-földibolha – Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.VI.10., 2010.IX.22., 2011.IX.7., Rákóczi A.
Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) – közönséges útifű-földibolha – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Longitarsus scutellaris (Mulsant et Rey, 1874) – hamis útifű-földibolha – Sas-hegy, 2008.V.8.,
Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Luperus xanthopoda (Schrank, 1781) – sárgalábú szillevelész – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O.
és Németh T.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5.,
2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.
Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763) – közönséges pázsitfű-földibolha – Sas-hegy, isme-
retlen dátum, Diener H.; Sas-hegy alja, fényre, 2012.VI.18., Szél Gy.; Sas-hegyi kertség,
fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) – veresnyakú árpabogár – Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.V.26., Merkl O.
Pachnephorus villosus (Duftschmid, 1825) – közönséges fövenylevelész – Sas-hegy, 1926.IV.,
Diener H.
Pachybrachis mbriolatus (Suffrian, 1848) – feketevégű tömzsibogár – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Streda R.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z. és Há-
mori E.
Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791) – ragyáshátú tömzsibogár – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.12., Merkl O.
Phyllobrotica adusta (Creutzer, 1799) – pusztai karcsú-olajosbogár – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Streda R.; Sas-hegy, 1923.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.VII.17., Hámori E.; Sas-
hegy, fűhálózás, 1974.VI.5., Szalóki D.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12.,
2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – közönséges káposzta-földibolha – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, ismeretlen gyűjtő.
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – ércfényű káposzta-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.29.,
Hámori E.
Phyllotreta diademata Foudras, 1859 – fekete káposzta-földibolha – Sas-hegy, 1925.V., 1928.
IV., Diener H.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VIII.4., Merkl O.
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) – nagy káposzta-földibolha – Sas-hegy, 1874–75., 1883.,
Pável J.
Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – feketecsápú káposzta-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.17.,
Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 435
Rosalia 8 (2012)
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802) – bunkóscsápú rezeda-földibolha – Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.3., Győrffy J.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28.,
Kaszab Z.
Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849) – bronzfényű rezeda-földibolha – Sas-hegy, 1926.IV.,
Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.;
Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VII.21., 2012.VIII.18., 2012.IX.23., Merkl O.
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767) – nagy mályva-földibolha – Sas-hegy, 1956.VI.28., Ka-
szab Z.
Psylliodes brisouti Bedel, 1898 – hegyi kányazsombor-földibolha – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807) – barnacombú bogáncs-földibolha – Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.12., Merkl O.
Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758) – repce-földibolha – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Psylliodes instabilis Foudras, 1860 – fekete tatárvirág-földibolha – Sas-hegy, 1956.V.29., Ka-
szab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, fűhálózás, 1985.V.12., 1985.VI.6.,
2011.IX.25., Merkl O.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IX.7., 2011.X.22., 2012.II.25.,
Rákóczi A.
Psylliodes thlaspis Foudras, 1860 – nagy zsázsa-földibolha – Sas-hegy, 1929.VII., Diener H.
Smaragdina af nis (Illiger, 1794) – tölgy-zsáklevelész – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-
hegy, egyelés, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2012.V.19.,
Merkl O.
Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767) – feketehátú zsáklevelész – Sas-hegy, fűhálózás, kopogta-
tás, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) – kék zsáklevelész – Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Smaragdina xanthaspis (Germar, 1824) – cser-zsáklevelész – Sas-hegy, 1920.V.24., Fodor J.;
Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.12., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség,
2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) – kékes gyaloglevelész – Sas-hegy, 1920.V.10., Diener H.
Tituboea macropus (Illiger, 1800) – dárdahere-zsákhordóbogár – Sas-hegy, 1956.VII.13., Há-
mori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 2008.VI.24., 2012.VI.30., Merkl O. és Grabant A.; Sas-
hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.VIII.18., Merkl O.
Xanthogaleruca luteola (O. F. Müller, 1766) – szilfa-olajosbogár – Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán
A. és Németh T.
Bruchidae – Zsizsikfélék
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874) – gyalogakác-zsizsik – Sas-hegy, 2003.V.23.,
Székely K.
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) – zanótzsizsik – Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy,
1921.VI.29., Hajóss J.
Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) – sárgalábú zsizsik – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.
Bruchidius olivaceus (Germar, 1824) – baltacimzsizsik – Sas-hegy, 1923.VII.1., Hajóss J.; Sas-
hegy, 1925.VI.10., Hajóss J.
Bruchidius pubicornis Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957 – vékonylábú zsizsik – Sas-hegy,
1956.V.17., Kaszab Z.
Merkl Ottó és Szél Győző
436
Rosalia 8 (2012)
Bruchidius pusillus (Germar, 1824) – tarkakoronafürt-zsizsik – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Hajóss J.; Sas-hegy, 1883., Pável J.; Sas-hegy, 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.
Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767) – csibelábzsizsik – Sas-hegy, 1921.VIII.20., Hajóss J.;
Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VI.28.,
Kaszab Z.
Bruchidius siliquastri Delobel, 2007 – júdásfazsizsik – Sas-hegy, hársfáról kopogtatva, 2012.
VI.19., Merkl O.
Bruchidius varius (Olivier, 1795) – közönséges lóherezsizsik – Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.IV.28., Merkl O.
Bruchidius villosus (Fabricius, 1792) – seprőzanótzsizsik – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.;
Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.; Sas-hegy, 2006.
VI.14., Németh T.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy,
fűhálózás, 1985.VI.6., 2012.VI.12., 2012.VI.20., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.VI.8., Merkl O.
Bruchus af nis Frölich, 1799 – kis borsózsizsik – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1954.VI.27., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1985.V.12., Merkl O.; Sas-hegy,
2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) – lednekzsizsik – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.
Bruchus brachialis Fahraeus, 1839 – laposlábú bükkönyzsizsik – Sas-hegy, 2005.VI.2., Szé-
kely K.
Bruchus libanensis Zampetti, 1993 – nagy bükkönyzsizsik – Sas-hegy, 2005.VI.2., Székely K.;
Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.
Bruchus luteicornis Illiger, 1794 – kis bükkönyzsizsik – Sas-hegy, 2005.VI.2., Székely K.; Sas-
hegy, 2008.V.8., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Bruchus occidentalis Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957 – nyugati zsizsik – Sas-hegy, 2005.
VI.2., Székely K.; Sas-hegy, 2008.IV.25., Kotán A. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, fűhá-
lózás, 2012.IV.28., Merkl O.
Bruchus ulicis Mulsant et Rey, 1858 – sülzanótzsizsik – Sas-hegy, 2005.VI.2., Székely K.
Bruchus venustus Fahraeus, 1839 – simacombú bükkönyzsizsik – Sas-hegy, 2005.VI.2., Szé-
kely K.
Bruchus viciae Olivier, 1795 – tarkahátú bükkönyzsizsik – Sas-hegy, 1922.VI.9., Diener H.
Megabruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839) – foltoshátú lepényfazsizsik – Sas-hegy, fényre,
2012.VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Spermophagus calystegiae (Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957) – sövényszulák-magfúró –
Sas-hegy, 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, 2012.V.26., Merkl O.
Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – selymes magfúró – Sas-hegy, 2005.VI.2., Székely
K.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, 2011.VIII.14., 2012.V.19., 2012.VIII.18., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.VI.8., Merkl O.
Bruchelidae – Rezedabogár-félék
Bruchela cana (Küster, 1848) – déli rezedabogár – Sas-hegy, 1921.VI.29., Hajóss J.
Bruchela ru pes (Olivier, 1790) – őszes rezedabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener H.;
Sas-hegy, 1909.VIII.16., Wachsmann F.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VIII.18., Merkl O.
Bruchela schusteri (Schilsky, 1912) – Schuster-rezedabogár – Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) – sávos rezedabogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda
R.; Sas-hegy, 1956.V.17., 1956.V.29., 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Há-
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 437
Rosalia 8 (2012)
mori E.; Sas-hegy, 1985.V.12., 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.
VI.7., 2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegy, 2002.V.11., Juhász Cs.; Sas-hegy, 2003.V.23., Szé-
kely K.; Sas-hegy, 2008.IV.28., 2008.VI.24., 2008.VII.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-
hegy, 2008.V.19., 2009.VI.9., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Anthribidae – Orrosbogárfélék
Anthribus fasciatus Forster, 1771 – foltsoros pajzstetvész – Sas-hegy, 1978.X.22., Juhász Cs.;
Sas-hegy, 1979.V.12., Szalóki D.
Apionidae – Cickányormányos-félék
Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833) – mályvaszár-cickányormányos – Sas-hegy, 1951.
VI.10., Erdős J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 1969.V.17., Tóth L.; Sas-
hegy, 2005.VI.2., Székely K.
Apion cruentatum Walton, 1844 – vérpiros cickányormányos – Sas-hegy, 1919.VII.25., Fodor J.
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) – ziliz-cickányormányos – Sas-hegy, 1925.VI.10., Hajóss
J.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Catapion seniculus (Kirby, 1808) – lóhereszár-cickányormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Fodor J.; Sas-hegy, 1922.IV.25., Streda R.; Sas-hegy, 1922.VI.2., Diener H.; Sas-hegy,
2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.
Ceratapion austriacum (Wagner, 1904) – osztrák cickányormányos – Sas-hegy, 1922.VI.25.,
Bokor E.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.
Ceratapion basicorne (Illiger, 1807) – bujdosó cickányormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
ismeretlen gyűjtő.
Ceratapion cylindricolle (Gyllenhal, 1839) – vasvirág-cickányormányos – Sas-hegy, 1925.
VII.30., Bíró L.
Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) – agyaras cickányormányos – Sas-hegy, 1922.VI.25.,
Bokor E.; Sas-hegy, 1934.IX.30., Kaszab Z.
Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – szamárbogáncs-cickányormányos – Sas-hegy, 2001.V.24.,
2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Ceratapion orientale (Gerstacker, 1854) – keleti cickányormányos – Sas-hegy, 1956.V.29., Ka-
szab Z.
Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – lapátlábú cickányormányos – Sas-hegy, 1883., Pável J.;
Sas-hegy, 1922.VI.25., Bokor E.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1925.V., Fodor
J.; Sas-hegy, 1925.VI.10., Hajóss J.; Sas-hegy, 1934.IX.30., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.
VII.13., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2011.VI.12.,
2011.VIII.14., 2012.VI.8., 2012.VI.9., 2012.VIII.4., Merkl O.
Cyanapion columbinum (Germar, 1817) – lednek-cickányormányos – Sas-hegy, 1982.V.27.,
2002.V.14., 2005.VI.2., Székely K.
Diplapion detritum (Mulsant et Rey, 1859) – gödrösfejű cickányormányos – Sas-hegy, 1922.
VI.25., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.
Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) – pillás cickányormányos – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Eutrichapion gribodoi (Desbrochers, 1896) – Gribodo-cickányormányos – Sas-hegy, fűhálózás,
2012.VI.8., Merkl O.
Merkl Ottó és Szél Győző
438
Rosalia 8 (2012)
Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792) – bükkönyrontó cickányormányos – Sas-hegy, 1925.
VII., Diener H.; Sas-hegy, 1929.VII., Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy,
2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) – bükköny-cickányormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.; Sas-hegyi
kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Exapion corniculatum (Germar, 1817) – zanót-cickányormányos – Sas-hegy, 1858.IV.,
Frivaldszky J.; Sas-hegy, 1873.VI.18., Pável J.; Sas-hegy, 1922.VI.25., Bokor E.; Sas-
hegy, 1925.VII., Diener H.
Exapion dif cile (Herbst, 1797) – rekettye-cickányormányos – Sas-hegy, 1922.VI.25., Bokor E.
Exapion elongatulum (Desbrochers, 1891) – lapított cickányormányos – Sas-hegy, 1920.VI.3.,
1925.VII., Diener H.
Helianthemapion aciculare (Germar, 1817) – napvirág-cickányormányos – Sas-hegy, 1922.
VI.25., Bokor E.; Sas-hegy, 2012.IX.25., Merkl O.
Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817) – koronafürt-cickányormányos – Sas-hegy, 1883.,
Pável J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2.,
Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Hemitrichapion re exum (Gyllenhal, 1833) – baltacim-cickányormányos – Sas-hegy, 1919.
VII., Diener H.
Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1839) – Walton-cickányormányos – Sas-hegy, 1916.VIII.,
Csiki E.; Sas-hegy, 1917.VIII., Bíró L.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.XI.6., Rákóczi
A.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.
VI.4., 2012.VIII.18., Merkl O.
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801) – lucernarügy-cickányormányos – Sas-hegy, 1921.V., is-
meretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1956.V.29., Győrffy J.; Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.
Holotrichapion pullum (Gyllenhal, 1833) – lucerna-cickányormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2001.V.24., 2002.V.14.,
2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy alja, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A.,
Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Ischnopterapion aeneomicans (Wencker, 1864) – tömzsi cickányormányos – Sas-hegy,
1985.V.31., Szalóki D.
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – kerep-cickányormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Fo-
dor J.; Sas-hegy, 2002.V.14., 2005.VI.2., Székely K.
Malvapion malvae (Fabricius, 1775) – mályva-cickányormányos – Sas-hegy, 1925.VI.10., Ha-
jóss J.; 1934.IX.30., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839) – pontosorrú cickányormányos – Sas-hegy,
1956.VI., Kovács É.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Oxystoma craccae (Linnaeus, 1767) – kaszanyűgbükköny-cickányormányos – Sas-hegy, isme-
retlen dátum, Fodor J.
Oxystoma dimidiatum (Desbrochers, 1897) – szürkéskék cickányormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Fodor J.; Sas-hegy, 1921.V.26., ismeretlen gyűjtő.
Perapion violaceum (Kirby, 1808) – sóska-cickányormányos – Sas-hegy, 1883., Pável J.; Sas-
hegy, 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.
Protapion apricans (Herbst, 1797) – lóheremag-cickányormányos – Sas-hegy, 1923.IX.2., Bokor
E.; Sas-hegy, 1927.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 2003.V.23.,
Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Protapion dissimile (Germar, 1817) – széleslábú cickányormányos – Sas-hegy, 1985.V.31.,
Szalóki D.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 439
Rosalia 8 (2012)
Protapion lirostre (Kirby, 1808) – fekete cickányormányos – Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.
Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785) – vadhere-cickányormányos – Sas-hegy, 1927.V., Diener
H.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.; Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegyi kert-
ség, 2012.V.26., Merkl O.
Protapion ru crus (Germar, 1817) – bércihere-cickányormányos – Sas-hegy, 1922.VI.25., Bo-
kor E.
Protapion trifolii (Linnaeus, 1768) – lóherevirág-cickányormányos – Sas-hegy, 1956.V.29., Há-
mori E.; Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8., Merkl O.
Protapion varipes (Germar, 1817) – görbelábú cickányormányos – Sas-hegyi kertség, 2012.
IV.28., Merkl O.
Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833) – fehérmályva-cickányormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Pável J.
Pseudapion ru rostre (Fabricius, 1775) – vörösorrú cickányormányos – Sas-hegy, 1925.V.,
Diener H.; Sas-hegy, 1925.VI.10., Hajóss J.
Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – fényesorrú cickányormányos – Sas-hegy,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Pseudoprotapion ergenense (Becker, 1864) – aranyoszöld cickányormányos – Sas-hegy, 2005.
VI.2., Székely K.
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) – mályvamag-cickányormányos – Sas-hegy, 1982.V.27.,
2005.VI.2., Székely K.
Squamapion atomarium (Kirby, 1808) – kakukkfű-cickányormányos – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Fodor J.
Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875) – hosszúszőrű cickányormányos – Sas-hegyi
kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) – somkóró-cickányormányos – Sas-hegy, 1982.V.27.,
2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – lucernaszár-cickányormányos – Sas-hegy, 1919.VII.25.,
Fodor J.; Sas-hegy, 2001.V.24., 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, fűhálózás,
2011.VI.4., 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.19.,
Merkl O.
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – csalán-cickányormányos – Sas-hegy, 1883., Pável J.;
Sas-hegy, 1916.IV., Diener H.
Nanophyidae – Füzényormányos-félék
Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) – fogascombú füzényormányos – Sas-hegy, 1929.
IX.5., Bíró L.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.
Nanomimus circumscriptus (Aubé, 1864) – nagy füzényormányos – Sas-hegy, 1917.V.1., Fo-
dor J.
Nanomimus hemisphaericus (Olivier, 1807) – háromszöges füzényormányos – Sas-hegy,
1917.V.1., Diener H.
Nanophyes brevis Boheman, 1845 – szőrszálas füzényormányos – Sas-hegy, 1917.V.1., Diener H.
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – gömbölyded füzényormányos – Sas-hegy, 1916.
IV.8., Diener H.
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – simacombú füzényormányos – Sas-hegy, 1934.IX.30.,
Kaszab Z.
Merkl Ottó és Szél Győző
440
Rosalia 8 (2012)
Rhynchitidae – Eszelényfélék
Involvulus aethiops (Bach, 1854) – szerecseneszelény – Sas-hegy, 1908.VI.11., Wachsmann F.;
Sas-hegy, 1954.VI.4., Erdős J.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.VII.13.,
Hámori E.; Sas-hegy, 1977.VI.1., 1979.V.30., 1980.VI.17., 2001.VI.6., Juhász Cs.
Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833) – erdei eszelény – Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant
A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.
Lasiorhynchites coeruleocephalus (Schaller, 1783) – kékfejű eszelény – Sas-hegy, Quercus
pubescens, kopogtatás, 2012.V.26., 2012.VI.8., 2012.VI.12., 2012.VI.19., Merkl O.
Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) – szamócaeszelény – Sas-hegy, 1976.VI.7.,
1978.V.6., 1981.V.10., Juhász Cs.; Sas-hegy, 2008.IV.23., Kotán A. és Németh T.; Sas-
hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és
Németh T.
Neocoenorrhinus interpunctatus (Stephens, 1831) – levéléreszelény – Sas-hegy, 2002.IV.24.,
Juhász Cs.
Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) – bordafúró eszelény – Sas-hegy, 2001.V.11., Ju-
hász Cs.; Sas-hegy, 2002.V.14., 2003.V.23., Székely K.
Rhynchites auratus (Scopoli, 1763) – aranyos eszelény – Sas-hegy, 1983.V.7., 1984.V.12.,
1985.V.21., 2001.VI.2., 2002.V.7., 2002.V.9., 2002.V.11., 2002.V.12., 2002.V.29.,
2003.V.5., 2003.V.12., 2003.V.18., 2003.V.19., 2003.V.26., 2004.V.17., 2004.V.24.,
2004.V.26., Juhász Cs.; Sas-hegy, 2001.V.24., 2001.VI.2., 2003.V.23., Székely K.; Sas-
hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28.,
2012.V.5., Merkl O.
Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758) – almaeszelény – Sas-hegy, 1925.V., 1926.IV.2., Diener
H.; Sas-hegy, 1983.IV.11., 1983.IV.20., 2002.V.8., 2004.V.17., Juhász Cs.
Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767) – kökényeszelény – Sas-hegy, 1925.V., Diener
H.; Sas-hegy, 1979.V.30., Rácz G.; Sas-hegy, 1985.VI.6., Merkl O.; Sas-hegy, 2002.V.3.,
2004.V.15., Juhász Cs.; Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2008.IV.18., Grabant
A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.;
Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2012.V.19., Merkl O.;
Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., 2012.V.5., Merkl O.
Curculionidae – Ormányosbogár-félék
Acalles echinatus (Germar, 1824) – apró zártormányúbogár – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Fo-
dor J.
Anthonomus humeralis (Panzer, 1794) – törökmeggy-bimbólikasztó – Sas-hegyi kertség,
2012.V.19., Merkl O.
Anthonomus kirschi Desbrochers, 1868 – Kirsch-rügylikasztó – Sas-hegy, 1925.V., Fodor J.
Anthonomus pedicularius (Linnaeus, 1758) – galagonya-bimbólikasztó – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Fodor J.; Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – alma-bimbólikasztó – Sas-hegyi kertség, 2012.V.5.,
Merkl O.
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – szamóca-bimbólikasztó – Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.
Anthonomus sorbi Germar, 1821 – berkenye-bimbólikasztó – Sas-hegyi kertség, fűhálózás,
2012.V.19., Merkl O.
Apsis albolineata (Fabricius, 1792) – rozsormányos – Sas-hegy, 1873., Pável J.; Sas-hegy, 2004.
VI., Juhász Cs.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 441
Rosalia 8 (2012)
Archarius crux (Fabricius, 1776) – keresztes zsuzsóka – Sas-hegy, 1883., Pável J.
Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802) – gubacszsuzsóka – Sas-hegy, 2012.V.19., Merkl O.
Archarius salicivorus (Paykull, 1792) – fűzzsuzsóka – Sas-hegy, 1883., Pável J.
Aulacobaris gudenusi (Schultze, 1901) – kék zsomborbáris – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Fodor
J.; Sas-hegy, 1921.V.27., ismeretlen gyűjtő.
Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) – zsázsabáris – Sas-hegy, 1926.IV., Diener H.; Sas-hegyi
kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Aulacobaris picicornis (Marsham, 1802) – rezedabáris – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.; Sas-
hegy, 1956.V.29., Kaszab Z. és Kovács É.; Sas-hegy, 1985.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy,
2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Baris artemisiae (Herbst, 1795) – közönséges ürömbáris – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Diener
H.; Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.
Brachypera zoilus (Scopoli, 1763) – lucerna-gubósormányos – Sas-hegy, 1921.V.22., ismeretlen
gyűjtő; Sas-hegy, 1925.VII., Fodor J.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.IX.7., Rákóczi A.
Brachysomus setiger (Gyllenhal, 1840) – vastagcsápú gyepormányos – Sas-hegy, 2002.V.14.,
2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2010.V.27., 2010.VI.10.,
2010.VI.24., 2010.VII.16., 2011.VI.3., 2011.VI.18., 2011.VIII.13., 2012.V.24., Rákóczi
A.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.26., Merkl O.
Brachytemnus porcatus (Germar, 1824) – négyzetesnyakú ormányos – Sas-hegy, kopogtatás,
2012.III.30., Szénási V.; Sas-hegy, Pinus nigra kérge alól, 2012.IX.23., Merkl O.
Bradybatus creutzeri Germar, 1824 – Creutzer-juharormányos – Sas-hegy, 1925.V.1., Fodor J.
Centricnemus leucogrammus (Germar, 1824) – kis kendermagbogár – Sas-hegy, 1874., Pável
J.; Sas-hegy, 1905.XI.20., 1917.V.28., Bíró L.; Sas-hegy, 1920.V.17., 1921.VI.29., Diener
H.; Sas-hegy, 1920.V.1., Streda R.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1949.V.30.,
Révy D.; Sas-hegy, ismeretlen dátum, Móczár L.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-
hegy, 1965.VI.8., Tetmayer N.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy,
2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, gyep, talajcsap-
da, 2010.VI.24., 2010.VIII.11., 2010.VIII.26., 2011.VI.18., 2011.VII.15., 2011.VII.18.,
2011.X.8., Rákóczi A.; Sas-hegy, fűhálózás, kopogtatás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2011.
IX.25., 2012.V.19., 2012.V.26., Merkl O.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) – repcegyökér-ceutormányos – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Streda R.; Sas-hegy, 2003.V.23., Székely K.
Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837 – tarsóka-ceutormányos – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
IX.23., Merkl O.
Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1857 – színes ceutormányos – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – kis repcsény-ceutormányos – Sas-hegy, 1928.IV.,
Fodor J.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.
Ceutorhynchus fallax Boheman, 1845 – fehérpettyes ceutormányos – Sas-hegy, 1883., Pável J.
Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 – lúdfű-ceutormányos – Sas-hegy, fűhálózás, 2012.V.19.,
Merkl O.
Ceutorhynchus ignitus Germar, 1824 – kék hamuka-ceutormányos – Sas-hegy, 2005.VI.2., Szé-
kely K.
Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837 – estike-ceutormányos – Sas-hegy, 1924.V.24.,
Diener H.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.
Ceutorhynchus interjectus Schultze, 1903 – magaszsombor-ceutormányos – Sas-hegy,
1925.V.6., Diener H.
Ceutorhynchus levantinus Schultze, 1898 – keskeny ceutormányos – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Fodor J.
Merkl Ottó és Szél Győző
442
Rosalia 8 (2012)
Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797) – vadrepce-ceutormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Fodor J.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 2008.V.8., Merkl O., Grabant A. és
Németh T.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.
Ceutorhynchus moraviensis Dieckmann, 1966 – morva ceutormányos – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, Diener H.
Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1937 – törpe ceutormányos – Sas-hegy, 1935.V.8., 1956.V.17.,
1956.V.29., Kaszab Z.
Ceutorhynchus nigritulus Schultze, 1896 – ikravirág-ceutormányos – Sas-hegy, 1920.VI.3., Fo-
dor J.; Sas-hegy, 1924.V.24., 1925.V., Diener H.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-
hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.
Ceutorhynchus niyazii Hoffmann, 1957 – pirosorrú ceutormányos – Sas-hegy, 1925.VI.10.,
Hajóss J.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) – repcebecő-ceutormányos – Sas-hegy, 2002.V.14.,
2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19.,
Merkl O.
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) – szőrös repce-ceutormányos – Sas-hegy, 2005.
VI.2., Székely K.
Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 – kis zsombor-ceutormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, ismeretlen gyűjtő.
Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845 – pontozott hamuka-ceutormányos – Sas-hegy,
1920.V.17., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1921.V.29., Streda R.; Sas-hegy, 1922.VI.9.,
Fodor J.; Sas-hegy, 1936.V.12., Fábián Gy.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kovács É.; Sas-hegy,
1965.VI.8., Tetmayer N.
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802) – vörösorrú ceutormányos – Sas-hegy, isme-
retlen dátum, ismeretlen gyűjtő.
Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal, 1837 – sebforrasztózsombor-ceutormányos – Sas-hegy,
1956.V.17., Kaszab Z.
Ceutorhynchus striatellus Schultze, 1900 – sápadt ceutormányos – Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab
Z.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.
Ceutorhynchus talickyi Korotyaev, 1980 – Talicky-ceutormányos – Sas-hegy, 1879., Pável J.;
Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1949.VI.30., Révy D.; Sas-hegy, 1956.V.23.,
Győrffy J.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.V.19., Merkl O.
Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 – zsázsa-ceutormányos – Sas-hegy, 1927.V., Diener H.;
Sas-hegy, 1949.V.30., Révy D.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2002.V.14.,
2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – pásztortáska-ceutormányos – Sas-hegy, 1883., Pável
J.; Sas-hegy, 1927.V., Diener H.; Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.; Sas-hegy, 2002.V.14.,
2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant A. és Merkl O.
Ceutorhynchus unguicularis Thomson, 1871 – karmos ceutormányos – Sas-hegy, 1922.VI.9.,
Diener H.
Cionus olivieri Rosenschöld, 1838 – nagy ökörfarkkóró-gömbormányos – Sas-hegy, ismeretlen
dátum, ismeretlen gyűjtő.
Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – bogáncsbarkó – Sas-hegy, 1922.IV., Bokor E.; Sas-hegy,
1922.V.18., ismeretlen gyűjtő; Sas-hegy, 1949.IV.28., Révy D.
Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845) – kecses harangvirág-ormányos – Sas-hegy, Phyteuma
canescens, 1920.V.17., 1921.VI.29., 1923.VII.1., Hajóss J.; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy
J.; Sas-hegy, 1956.VII.13., Hámori E.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 443
Rosalia 8 (2012)
Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) – szőrös harangvirág-ormányos – Sas-hegy, 1954.
VI.24., Hámori E. és Kovács É.; Sas-hegy, 1954.VI.27–28., Kaszab Z.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, 2011.VI.4., 2011.VIII.14., 2012.VIII.18., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.VI.8.,
Merkl O.
Cleopomiarus persimilis Smreczyński, 1973 – apró kékcsillagormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Diener H.; Sas-hegy, 1921.V.22., 1922.VI.8., Streda R.; Sas-hegy, 1921.VI.29.,
1923.VII.1. (paratípus), Hajóss J.; Sas-hegy, 1954.VI.4., Hajdu I.; Sas-hegy, 1954.VI.24.,
1956.V.29. (paratípus), 1956.VI.28., 1956.VII.13., Kovács É.; Sas-hegy, 1954.VI.27.
(paratípus), 1956.V.17. (paratípus), 1956.V.27. (holotípus), 1956.V.29., (paratípus), 1956.
VI.28. (paratípus), Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29. (paratípus), 1956.VI.28., 1956.VII.13.
(paratípus), Hámori E.; Sas-hegy, 1956.VI.28., Tollár Zs.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4.,
2011.VI.12., 2012.VII.21., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, fűhálózás, 2012.VI.8., Merkl O.
Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) – székfű-kancsalormányos – Sas-hegy, 2003.V.23., Szé-
kely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Cosmobaris scolopacea (Germar, 1824) – pikkelyes báris – Sas-hegy, Chenopodium album,
1921.V.19., Hajóss J.
Curculio elephas (Gyllenhal, 1836) – gesztenyeormányos – Sas-hegyi kertség, fényre, 2012.
VIII.4., Merkl O., Soltész Z. és Szél Gy.
Curculio glandium Marsham, 1802 – tölgymakkormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Fo-
dor J.; Sas-hegy, egyelés, 2008.IV.18., Grabant A., Merkl O., Németh T. és Rahmé N.;
Sas-hegy, 2008.IV.28., 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2012.VI.3., 2012.
VI.8., 2012.VI.9., 2012.VI.12., Merkl O.; Sas-hegy, fényre, 2012.VIII.4., Merkl O., Sol-
tész Z. és Szél Gy.
Curculio nucum Linnaeus, 1758 – mogyoróormányos – Sas-hegy, 2012.VI.9., Merkl O.
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) – tarajos zsuzsóka – Sas-hegy, 2012.VI.8., 2012.VI.9.,
2012.VI.12., Merkl O.
Cycloderes pilosulus (Herbst, 1795) – pikkelyeslábú ormányos – Sas-hegy, 1879., Pável J.; Sas-
hegy, 1921.VIII.20., Bíró L.; Sas-hegy, gyep, talajcsapda, 2011.V.17., 2011.X.8., Rákóczi A.
Cyphocleonus achates (Fahraeus, 1842) – imolabarkó – Sas-hegy, 1918.VIII.22., Bíró L.; Sas-
hegy, 1934.VII.26., 1954.VI.27., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1952.VII.22., Erdős J.
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) – márványos barkó – Sas-hegy, 1917.VIII.10., Bíró L.;
Sas-hegy, 1919.VII.25., Fodor J.; Sas-hegy, 1954.VI.24., Hámori E. és Kovács É.
Eusomus ovulum Germar, 1824 – cickafarkormányos – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-
hegy, 1965.VI.8., Tetmayer N.; Sas-hegy, 1979.V.30., Rácz G.; Sas-hegy, 2003.V.23.,
2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, 2008.IV.28., 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.; Sas-
hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-hegy, 2012.V.19.,
2012.VI.8., Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., 2012.V.26., 2012.VI.8., Merkl O.
Glocianus lethierryi (C. Brisout de Barneville, 1866) – Lethierry-gömbdedormányos – Sas-
hegy, 1956.V.29., Kovács É.
Glocianus pilosellus (Gyllenhal, 1837) – szőrös gömbdedormányos – Sas-hegy, 2002.V.14., Szé-
kely K.
Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835) – ékfarú gömbdedormányos – Sas-hegyi kertség,
2012.IV.28., Merkl O.
Graptus kaufmanni (Stierlin, 1884) – Kaufmann-nadálytőormányos – Sas-hegy, 1922.V.18.,
Streda R.
Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – kakukk-veronikaormányos – Sas-hegy, 1925.V., Die-
ner H.; Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.; Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.; Sas-hegy, 2008.
IV.28., Grabant A. és Merkl O.; Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.
Merkl Ottó és Szél Győző
444
Rosalia 8 (2012)
Hypera contaminata (Herbst, 1795) – homályos pikkelyesormányos – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Hypera cumana (Petri, 1901) – kun pikkelyesormányos – Sas-hegy, 1956.V.29., Kaszab Z.
Hypera denominanda (Capiomont, 1868) – bükköny-pikkelyesormányos – Sas-hegy, 1920.V.17.,
ismeretlen gyűjtő.
Hypera melancholica (Fabricius, 1792) – barnafoltos pikkelyesormányos – Sas-hegy, ismeret-
len dátum, Fodor J.
Hypera meles (Fabricius, 1792) – lóhere-pikkelyesormányos – Sas-hegy, 1956.V.29., Hámori E.;
Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – lóhere-pikkelyesormányos – Sas-hegy, ismeretlen dá-
tum, Diener H.
Hypera postica (Gyllenhal, 1813) – lucerna-pikkelyesormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum,
Fodor J.; Sas-hegy, 1922.V.18., Streda R.; Sas-hegy, 2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2.,
Székely K.; Sas-hegy, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Németh T.; Sas-he-
gyi kertség, fűhálózás, 2012.IV.28., 2012.V.19., 2012.VI.8., Merkl O.
Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) – sóska-pikkelyesormányos – Sas-hegy, ismeretlen dátum, is-
meretlen gyűjtő.
Hypera striata (Boheman, 1834) – sávos pikkelyesormányos – Sas-hegy, 1923.IV., ismeretlen
gyűjtő; Sas-hegy, 1956.V.23., Győrffy J.
Hypera venusta (Fabricius, 1781) – bíborhere-pikkelyesormányos – Sas-hegyi kertség, 2012.
IV.28., Merkl O.
Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) – bükköny-pikkelyesormányos – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab
Z.; Sas-hegy, 2001.V.24., Székely K.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Lachnaeus crinitus Schönherr, 1826 – sünbarkó – Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.; Sas-hegy,
fűhálózás, 2011.VI.12., Merkl O.
Larinus brevis (Herbst, 1795) – bábakalács-púderbarkó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, ismeret-
len gyűjtő.
Larinus canescens Gyllenhal, 1836 – déli púderbarkó – Sas-hegy, 1874., Pável J.; Sas-hegy,
fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VIII.14., 2012.V.19., Merkl O.; Sas-hegy, fűhálózás, 2012.
VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Larinus minutus Gyllenhal, 1836 – apró púderbarkó – Sas-hegy, 2008.V.19., Grabant A., Merkl
O. és Németh T.; Sas-hegy, 2011.VI.4., 2011.VI.12., 2012.VI.8., 2012.VI.9., 2012.VIII.18.,
Merkl O.; Sas-hegyi kertség, 2012.V.19., Merkl O.
Larinus obtusus Gyllenhal, 1836 – imola-púderbarkó – Sas-hegy, 1925.VII., Fodor J.; Sas-hegy,
2001.VII.10., Székely K.; Sas-hegy, fűhálózás, 2011.VI.4., 2011.VI.12., Merkl O.
Larinus planus (Fabricius, 1792) – foltos púderbarkó – Sas-hegy, 1925.V., Diener H.
Larinus sturnus (Schaller, 1783) – aszat-púderbarkó – Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836 – kúposorrú púderbarkó – Sas-hegy, 1956.V.17., Kaszab Z.;
Sas-hegy, 2001.V.24., 2002.V.14., 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.; Sas-hegy, fűháló-
zás, 2011.VI.4., Merkl O.; Sas-hegy, kopogtatás, 2012.III.30., Szénási V.; Sas-hegy, fűhá-
lózás, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) – tölgyvirágormányos – Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant
A. és Merkl O.
Lignyodes suturatus Fairmaire, 1859 – barázdált magormányos – Sas-hegy, 2008.IV.28., Grabant
A. és Merkl O.
Limobius borealis (Paykull, 1792) – szőrös gólyaorrormányos – Sas-hegy, 1918.VII.31., Bíró L.
Lixus albomarginatus Boheman, 1843 – fehérszegélyes dudvabarkó – Sas-hegy, 1917.VIII.10.,
Bíró L.; Sas-hegy, 1922.V., Streda R.
A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) 445
Rosalia 8 (2012)
Lixus angustus (Herbst, 1795) – rövid dudvabarkó – Sas-hegy, 1922.V.18., 1933.V., Streda R.
Lixus brevipes C. Brisout de Barneville, 1866 – vaskosorrú dudvabarkó – Sas-hegy, 1916.
VIII.19., Bíró L.
Lixus cardui Olivier, 1808 – bogáncsfúró dudvabarkó – Sas-hegy, ismeretlen dátum, Streda R.
Lixus fasciculatus Boheman, 1836 – nyurgalábú dudvabarkó – Sas-hegyi kertség, 2012.V.19.,
Merkl O.
Lixus liformis (Fabricius, 1781) – karcsú dudvabarkó – Sas-hegy, 1977.V.12., Rácz G.; Sas-
hegy, 2001.V.24., 2002.V.14., 2005.VI.2., Székely K.
Lixus iridis Olivier, 1807 – bürökfúró dudvabarkó – Sas-hegy, 2003.V.23., 2005.VI.2., Székely K.
Lixus subtilis Boheman, 1836 – disznóparéj-dudvabarkó – Sas-hegy, 2002.V.14., Székely K.
Lixus vilis (Rossi, 1790) – gémorr-dudvabarkó – Sas-hegy, 1920.IV.10., Diener H.
Magdalis armigera (Geoffroy, 1785) – szilfa-magdolnaormányos – Sas-hegy, 2002.V.14.,
2003.V.23., Székely K.; Sas-hegy alja, 2008.V.8., 2008.V.19., Grabant A., Merkl O. és Né-
meth T.; Sas-hegyi kertség, 2012.IV.28., Merkl O.
Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758) – meggyormányos – Sas-hegy, 1955.V.22., Nagy B.; Sas-he-
gyi kertség, 2012.V.5., Merkl O.
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – fényescsíkú fenyőormányos – Sas-hegy, 1920.V.17.,
Hajóss J.; Sas-hegy, 1920.V.24., Fodor J.; Sas-hegy, 1935.V.8., Kaszab Z.; Sas-hegy,
2012.V.19., Merkl O.
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) – fekete fenyőormányos – Sas-hegy, 1920.V.24., Hajóss
J.; Sas-hegy, 2012.VI.20., Grabant A. és Merkl O.
Magdalis opaca Reitter, 1895 – homályos fenyőormányos – Sas-hegy, 2012.V.26., 2012.VI.8.,