ArticlePDF Available

Mетоди за статистическо извличане на данни за транзакционните операции на микро ниво (Measuring Transaction Activities on a Micro Level)

Authors:
Book
Изданието има за цел да представи теоретичните основи и главните изследователски направления на новата институционална икономика (НИИ). Приведени са примери за тяхното приложение в обяснението на обществено-икономически феномени и процеси. Специално внимание е отделено на актуалното състояние на институционалното знание в световната научна литература от последните години, като същевременно са изведени връзки с българската икономическа действителност и стопанско развитие. Отпечатва се подкрепата на Центъра за икономически теории и стопански политики към СУ "Св. Климент Охридски" (www.economy.uni-sofia.bg).
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.