ArticlePDF Available

Aktivitet & Relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Recension

Authors:
recensioner
So ci al me di cins k ti ds kr ift 2 /2 012 189
Aktiviteten som behandlingsredskap – verk med
psykosocial rehabilitering i fokus
Recension av boken: Aktiviteten som behandlingsredskap – verk med psykosocial
rehabilitering i fokus
Bokens författare: Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson och Christel Leufstadius
Studentlitteratur, Lund 2010
Boken Aktivitet & relation – mål och
medel inom psykosocial rehabilitering” är ett
resultat av ett författande av en stor
och bred författargrupp som består
av åtta författare med erfarenheter av
såväl undervisning och forskning inom
området. Bokens redaktörer är Mona
Eklund, Birgitta Gunnarsson och
Christel Leufstadius.
I boken citeras Søren Kirkegaard
”Om jag vill föra en människa mot ett
bestämt mål måste jag nna honom
där han är och börja just där. Den som
inte kan det lurar sig själv när hon tror
att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa
någon måste jag visserligen förstå mer
än vad han gör, men först och främst
förstå det han förstår. Om jag inte kan
det, så hjälper det inte att jag kan och
vet mycket mer…” (s.41).
Den här boken baseras på mycket kun-
skap i form av såväl forskning som kli-
nisk forskning låter författarna läsaren
förstå tidigt i boken. Och det är mycket
bra läsaren tidigt i boken kommer
i kontakt med såväl författarnas ambi-
tioner som det kunskapsmässiga inne-
hållet som bygger på vetenskapliga rön
och utveckling. I boken förord skriver
författarna: ”De kunskapsområden
och behandlingsprinciper som beskrivs
har relevans för många slags psykoso-
cial problematik: psykisk sjukdom och
funktionshinder, stressrelaterad pro-
blematik, psykologiska reaktioner på
trauma och svår sjukdom, smärtpro-
blematik, beroendesjukdomar, med
mera” (s.11). Och det är denna bredd
som gör boken särskilt intressant, re-
levant och angelägen. Fokus i boken är
nämligen på personer med olika for-
mer av psykiska funktionshinder och
med olika typer av psykosocial proble-
matik. Tidigt i boken görs också dis-
tinktionen klart för skillnaden mellan
begreppen funktionshinder respektive
funktionsnedsättning. Eftersom förfat-
tarna utgår från ett arbetsterapeutiskt
synsätt och förhållningssätt understry-
ker man att det inte går att separera
individens aktivitet från själva miljön
där aktiviteten planeras genomföras.
Därför använder man begreppet funk-
tionshinder och talar om personer med
psykiska funktionshinder. Genom att
vara tydlig med begreppsanvändning-
arna undviks begreppsförvirring. För-
fattarna i boken beskriver olika teo-
retiska perspektiv som är intressanta
inom området. Här görs en genom-
gång av psykodynamisk teori, kognitiv
och behavioristisk teori, humanistisk
teori, Flow-teorin. Boken avslutas med
en genomgång av ”The Tree Theme
Method” som beskriver träd (livsträd
och vårdträd) som en symbol och tema
i behandlingen. Därtill innehåller bo-
ken ett separat appendix som innehål-
190 So c ia lm ed ic in sk t id sk rif t 2/ 20 12
recensioner
ler praktiska exempel skapande ak-
tivitetsövningar som kan genomgöras
individuellt eller individuellt i grupp.
Det märks ett bra sätt att författar-
na till boken arbetat med undervisning
och forskning inom området då boken
är mycket välskriven och framför allt
pedagogiskt uppbyggd. Boken består
av era intressanta kapitel och omfat-
tar totalt tolv välskrivna kapitel. Här
kan läsaren få ta del av större teoretiska
begrepp som aktivitet, hälsa och välbe-
nnande. En genomgång görs även av
motivations- och emotionspsykologi
och de teoretiska grunderna inom psy-
kosocial arbetsterapi presenteras på ett
pedagogiskt och överskådligt vis. De
inledande avsnitten i boken redovisar
teoretiska perspektiv som omfattar be-
greppen aktivitet och relation. Läsaren
får veta vilken betydelse och inverkan
aktiviteten har för människan men
också motivation, arbete med olika
grupper samt behandlingsrelationer-
nas betydelser och effekter diskuteras
i boken.
Boken är skriven för studerande, ar-
betsterapeuter och till rehabiliterings-
personal som kommer i kontakt med
personer med psykiska funktionshin-
der och som tillämpar aktivitet som
ett behandlingsredskap i dessa möten.
Avslutningsvis vill jag återigen ge för-
fattarna en eloge för det pedagogiska
upplägget och strukturen i boken. I
slutet av boken nns också ett sakre-
gister som gör det lätt att navigera sig
fram mellan de olika kapitlen. Tillsam-
mans med uppdaterad forskning och
kunskapsgenomgång inom området
kommer att boken att vara ett stort
värde för den läsargrupp som man
vänder sig till.
Jörgen Lundälv, docent
Göteborgs Universitet
Umeå Universitet
Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se
Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.