BookPDF Available

Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus.

Authors:

Abstract

Tekesin (2010–2012) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa” purettiin auki asiakaslähtöisyyden käsitettä sekä tarkasteltiin asiakaslähtöisyyden toteutumista. Tutkimuskohteena olivat kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä toteutetut kolmen kuukauden kuntoutuskurssit, jotka olivat suunnattu psykoositasoista mielen sairautta sairastaville nuorille aikuisille. Kursseilla paneuduttiin asiakkaiden avohoidolliseen kuntoutukseen, heidän tilanteensa ja toimintakykynsä arviointiin sekä eri sektoreiden yhteistyöhön. Tutkimuksessa havainnoitiin mielenterveystyön arkisia käytäntöjä, haastateltiin asiakkaita ja ammattilaisia, nauhoitettiin moniammatillisia palavereita ja kerättiin asiakirjoja. Kiinnostuksen kohteena oli se, millaista on kurssien asiakaslähtöisyys, kuinka se toteutuu ja mitä hyötyä asiakkaalle on yli sektorirajojen tehtävästä yhteistyöstä. Tutkimus osoittaa, että asiakaslähtöisyys voi toteutua mielenterveystyön arjessa monin eri tavoin asiakkaita kohdatessa, heistä puhuttaessa, heitä arvioitaessa ammattilaisten kesken tai heistä kirjoitettaessa erilaisiin asiakasdokumentteihin. Asiakaslähtöisyyden yhteisiä nimittäjiä ovat asiakkaiden kohtaaminen yhteistyökumppaneina, oman elämänsä asiantuntijoina ja palveluidensa valitsijoina silloinkin, kun he ovat elämässään heikoilla. Toisaalta tulokset kertovat myös monista ei-asiakaslähtöisistä kohtaamista ja käytännöistä, kuten työntekijävetoisesta ”paremmin tietämisestä” sekä organisaatioiden reunaehtojen ja resurssien määräysvallasta. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen edellyttää ”yhdessä tekemisen” kulttuuria ja sitä edistävien rakenteiden luomista. Kyseessä on asiakkaiden ja ammattilaisten jatkuva oppimisprosessi, jossa tavoitellaan eri osapuolten kuuntelemista, ymmärtämistä ja arvostamista. Mikäli asiakaslähtöisyyden vaade otetaan vakavasti, muuttaa se mielenterveystyön käytäntöjä monella tapaa. Huomiota tulee kiinnittää yhtäaikaisesti järjestelmätason hoito- ja kuntoutuspolkuihin, tiedon, asiantuntijuuden ja vallan kysymyksiin, asiakasraportoinnissa ja arviointityössä käytettyyn kieleen, asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen, asiakkaiden valinnanmahdollisuuksiin sekä asiakkaiden kokemusten ja äänen esille saamiseen, kuulemiseen ja vakavasti ottamiseen.
A preview of the PDF is not available
... Asiakaslähtöisyys toteutuu pieninä ja merkityksellisiä tekoina vuorovaikutuksessa. Se on myös koko palvelujärjestelmän kykyä mahdollistaa asiakkaan vaikuttaminen ja osallistuminen omaa tilannettaan koskevaan päätöksentekoon ja laajemminkin palvelujen kehittämiseen (Günther 2013, Niskala ym. 2017. ...
Article
Full-text available
Tulevaisuuden terveydenhuollossa asiakas asemoituu aivan uudella tavoin. Asiakkaan roolin vahvistuminen oman terveytensä edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä asiakasymmärryksen lisääntyminen palveluorganisaatioissa muuttavat terveydenhuollon toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakasnäkökulmaa palveluiden kehittämiseen pyritään vahvistamaan myös uudistuvan lainsäädännön avulla. Tämä on terveyden edistämisen näkökulmasta todella tervetullutta, vaikka asiakaslähtöisyys onkin ollut aina johtava periaate. Harvoin on kuitenkaan pysähdytty pohtimaan sitä, mitä asiakaslähtöisyys on konkreettisina tekoina. Miten asiakas voi olla aktiivinen, missä kaikessa hän voi olla mukana, mitä ja miten puhua, askarruttavat ammattilaisia. Useimmiten asiakas voi osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, mutta miten asiakkaat voisivat olla mukana jo palvelujen suunnittelun alkuvaiheessa ja pohtimassa uusia palveluratkaisuja. Käytännön työpisteissä tämä tuottaa kipuilua monella tasolla eikä sujuvia toimintamalleja ole laajasti käytettävissä.
Article
The demarcation of science from other intellectual activities-long an analytic problem for philosophers and sociologists-is here examined as a practical problem for scientists. Construction of a boundary between science and varieties of non-science is useful for scientists' pursuit of professional goals: acquisition of intellectual authority and career opportunities; denial of these resources to "pseudoscientists"; and protection of the autonomy of scientific research from political interference. "Boundary-work" describes an ideological style found in scientists' attempts to create a public image for science by contrasting it favorably to non-scientific intellectual or technical activities. Alternative sets of characteristics available for ideological attribution to science reflect ambivalences or strains within the institution: science can be made to look empirical or theoretical, pure or applied. However, selection of one or another description depends on which characteristics best achieve the demarcation in a way that justifies scientists' claims to authority or resources. Thus, "science" is no single thing: its boundaries are drawn and redrawn inflexible, historically changing and sometimes ambiguous ways.
Article
Over the past two decades, mental health practice has become increasingly focused on assessing and managing the risks posed by service users. British researchers have made significant advances in studying the consequences of risk management for community-based health and welfare services, but in Australia this field remains largely undeveloped. Drawing on my experiences as a social worker in a Melbourne-based Crisis Assessment and Treatment Team from 1991 to 2008, the present paper offers a reflective analysis of the shift in practice orientation that has emerged through the growing prominence of risk as a foundation for intervention. Specifically, I argue that this shift has led to a narrowing of service provision and that “low-risk” clients are newly disadvantaged, often excluded from service.
Article
Asiakassuunnitelmien kirjaamisessa on kyse tekstivälitteisestä institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Artikkelissa tarkastelen mielenterveyskuntoutuksessa kirjattuja asiakassuunnitelmia. Suunnitelmia erittelen tekstintutkimuksen välinein hyödyntäen diskurssiyhteisön, kontekstin ja kehyksen käsitettä. Tavoitteenani on tehdä näkyväksi asiakassuunnitelmiin kirjautunutta auttamistyön arkea ja sitä millaisen kuvan suunnitelmat tuottavat tukiasumisyhteisössä tehtävästä mielenterveyskuntoutuksesta. Paikansin suunnitelmista kolme ammatillista kehystä: sairaanhoidollinen, arvioinnin ja kontrollin sekä avun ja tuen kehykset. Kehykset on tunnistettavissa omista käsitteistään, kielestään, toimintaulottuvuuksistaan sekä työntekijän ja asiakkaan rooleista. Jokainen kehys lähestyy eri näkökulmasta kuntoutujaa ja hänen kanssaan tehtävää kuntoutustyötä. Siten ne kuvaavat kuntoutustyön eri puolia. Kehykset kertovat siitä, mitä mielenterveyskuntoutustyö on yhdessä diskurssiyhteisössä asiakassuunnitelmien kertomana.
Article
Rooted in deinstitutionalization policy, the community inclusion required by the Olmstead case, and the grass roots recovery movement, community integration for those who have diagnoses of serious mental illnesses has become an increasingly important policy goal. The purpose of this project was to examine empirical evidence describing experiences with social or community integration for people with psychiatric disabilities, with a particular interest in the schizophrenias. Studies chosen for review all involved direct survey or interview data from people with psychiatric disabilities and examined subjective experiences with social relationships or linked social participation with clinical, functional, or quality of life outcomes. Experiences involving the dynamics of social stigma, the achievement of personal agency, and innovative pathways to satisfying social inclusion are core themes found that are highly relevant for practitioners. Social work, with its ecological perspective, is well suited to address the complexities of conflicting interests and objectives that have arisen in mental health care in the pursuit of community integration. Suggestions for fruitful responses are presented.