ArticlePDF Available

A 2-es típusú cukorbetegség: a paleolit étrend és az Amerikai Diabétesz Társaság (ADA) hivatalos étrendjének összehasonlítása

Authors:
  • International Center for Medical Nutritional Intervention

Abstract

A paleolit vagy ahhoz közeli táplálkozást folytató nép -csoportoknál ismeretlenek a nyugati civilizációban gyakori betegségek. Staffan Lindeberg epidemio ló -giai és klinikai vizsgálataival igazolta, hogy a Pápua Új-Guineához tartozó Kitava sziget tradicionális táp -lálkozást folytató ôslakosai között nem fordul elô az elhízás, magas vérnyomás, hirtelen szívhalál és a neu -rológiai betegségek (Lindeberg, 2009). A vér cukor-és inzulinszint az életkor elôrehaladtával is alacsony marad. Hasonló következtetésre jutottak azok az orvosi antropológusok, akik más természeti népeket (pl. az inuitokat, busmanokat, ausztráliai benns zü -lötteket) vizsgáltak és írtak le orvosi szem pontból. A paleolit étrend azonban nemcsak a ter mészeti népek tagjainál mutat összefüggést a kedvezô klinikai para -méterekkel. Lynda Frassetto 2009-ben publikálta azt a táplálkozás-intervenciós vizsgálatot, amellyel elsôk között igazolta, hogy a paleolit étrend a korábban nyugati étrenden élô, egészséges emberek esetében is hatékonyan javítja a cukorbetegséggel összefüggô paramétereket (Frassetto és mtsai., 2009). Ebben a vizsgálatban már tíz nap alatt kimutathatóan javult az erek rugalmassága, csökkent a vérnyomás és az inzu -linszint valamint kedvezô irányba változott a lipid -profil. A magas vérnyomást, az inzulinrezisztenciát valamint a kedvezôtlen lipidprofilt a metabolikus szind róma részjelenségeként tartják számon. Elôre -jelzik a 2-es típusú cukorbetegséget illetve korre -lálnak annak súlyosságával. A cukorbetegeknek jelen -leg hivatalosan ajánlott étrend ugyanakkor távol áll a paleolit étrendtôl. Az Egyesült Államok Diabétesz Társasága (ADA) hosszú ideje szénhidrátalapú étren -det ajánl a cukorbetegségben szenvedôknek. Ugyan -ezt az ajánlást használják világszerte a nemzeti diabé -tesz társaságok. Megemlítendô az is, hogy az ADA szerint a cukorbeteg étrend nem különbözik az egész ségmegôrzô célra bárkinek ajánlott, kiegyen -súlyozottnak nevezett étrendtôl. A cukorbetegség statisztikái ijesztôek, és az elôrejelzések további rom -lást prognosztizálnak. Frassetto az egészségesek körében végzett bevezetô kísérlete után a cukor -betegek majd a vesebetegek felé fordult. A 2-es típusú cukorbetegekkel kapcsolatos vizsgálati eredményeit 2011-ben az Egyesült Államok Evolúciós Orvostu -dományi konferenciáján (Ancestral Health Society Symposium) mutatta be. A vizsgálat regisztrált adatai megtalálhatók a clinicaltrials.gov adatbázisában (azo -nosító: NCT00548782). Maga a vizsgálat egy 21 na -pos, nyílt elrendezésû, párhuzamos csoportos táplál -kozásintervenció volt. Tizennyolc 2-es típusú cukor -beteg vett benne részt. Az elsô héten minden beteg egy közös átmeneti étrenden volt. A nyolcadik napon a betegeket két csoportra osztották: a betegek egyik fele az ADA által hivatalosan ajánlott étrendre, a másik fele pedig paleolit étrendre került. A vizsgálat elôre meghatározott célja volt, hogy a betegek ne veszítsenek a súlyukból. Ennek érdekében minden nap mérték a betegek testsúlyát, és akinél súly csök -kenést tapasztaltak, annál újraszámolták a szükséges napi kalóriamennyiséget, és ennek megfelelôen meg -emelték a kötelezôen elfogyasztandó ételek mennyi -ségét. Erre azért volt szükség, hogy a késôbbiekben el tudják különíteni az étrend és a testsúlycsökkenés hatását. A 21 napos vizsgálat elôtt és után labora tó -riumi és kardiológiai parmétereket vizsgáltak. Az eredmények összefoglalása az 1. táblázatban lát -ható. A táblázatból kitûnik, hogy az ADA étrendet követô csoportban nem történt változás a vércu kor -paraméterekben, és koleszterinszintben és a lipid -paraméterekben. A HDL koleszterinszint csökkenése statisztikai hibahatáron volt. A paleolit csoportban viszont jelentôsen csökkent mind a vércukorszint mind a hosszú-távú vércukorparaméterek szintje. Statisztikailag szignifikáns mértékben csökkent a teljes koleszterinszint, az LDL, a VLDL és a HDL ko -leszterin szintje. Mindkét csoportban hasonlóan kis -mértékû (1 BMI egységen belüli) súlyvesztés történt csak, így egyértelmû volt, hogy ennek a tényezônek nem volt szerepe a csoportok közötti különbség ki -ala kításában. Egy következô lépésben azt vizsgálták, [MEDICUS | UNIVERSALIS XLVI/2013] 1
A paleolit vagy ahhoz közeli táplálkozást folytató nép -
csoportoknál ismeretlenek a nyugati civilizációban
gyakori betegségek. Staffan Lindeberg epidemio -
giai és klinikai vizsgálataival igazolta, hogy a Pápua
Új-Guineához tartozó Kitava sziget tradicionális táp -
lálkozást folytató ôslakosai között nem fordul elô az
elhízás, magas vérnyomás, hirtelen szívhalál és a neu -
rológiai betegségek (Lindeberg, 2009). A vér cukor-
és inzulinszint az életkor elôrehaladtával is alacsony
marad. Hasonló következtetésre jutottak azok az
orvosi antropológusok, akik más természeti népeket
(pl. az inuitokat, busmanokat, ausztráliai benns -
lötteket) vizsgáltak és írtak le orvosi szem pontból. A
paleolit étrend azonban nemcsak a ter mészeti népek
tagjainál mutat összefüggést a kedvezô klinikai para -
méterekkel. Lynda Frassetto 2009-ben publikálta azt
a táplálkozás-intervenciós vizsgálatot, amellyel elsôk
között igazolta, hogy a paleolit étrend a korábban
nyugati étrenden élô, egészséges emberek esetében
is hatékonyan javítja a cukorbetegséggel összefüggô
paramétereket (Frassetto és mtsai., 2009). Ebben a
vizsgálatban már tíz nap alatt kimutathatóan javult az
erek rugalmassága, csökkent a vérnyomás és az inzu -
linszint valamint kedvezô irányba változott a lipid -
profil. A magas vérnyomást, az inzulinrezisztenciát
valamint a kedvezôtlen lipidprofilt a metabolikus
szind róma részjelenségeként tartják számon. Elôre -
jelzik a 2-es típusú cukorbetegséget illetve korre -
lálnak annak súlyosságával. A cukorbetegeknek jelen -
leg hivatalosan ajánlott étrend ugyanakkor távol áll
a paleolit étrendtôl. Az Egyesült Államok Diabétesz
Társasága (ADA) hosszú ideje szénhidrátalapú étren -
det ajánl a cukorbetegségben szenvedôknek. Ugyan -
ezt az ajánlást használják világszerte a nemzeti diabé -
tesz társaságok. Megemlítendô az is, hogy az ADA
szerint a cukorbeteg étrend nem különbözik az
egész ségmegôrzô célra bárkinek ajánlott, kiegyen -
súlyozottnak nevezett étrendtôl. A cukorbetegség
statisztikái ijesztôek, és az elôrejelzések további rom -
lást prognosztizálnak. Frassetto az egészségesek
körében végzett bevezetô kísérlete után a cukor -
betegek majd a vesebetegek felé fordult. A 2-es típusú
cukorbetegekkel kapcsolatos vizsgálati eredményeit
2011-ben az Egyesült Államok Evolúciós Orvostu -
dományi konferenciáján (Ancestral Health Society
Symposium) mutatta be. A vizsgálat regisztrált adatai
megtalálhatók a clinicaltrials.gov adatbázisában (azo -
nosító: NCT00548782). Maga a vizsgálat egy 21 na -
pos, nyílt elrendezésû, párhuzamos csoportos táplál -
kozásintervenció volt. Tizennyolc 2-es típusú cukor -
beteg vett benne részt. Az elsô héten minden beteg
egy közös átmeneti étrenden volt. A nyolcadik napon
a betegeket két csoportra osztották: a betegek egyik
fele az ADA által hivatalosan ajánlott étrendre, a
másik fele pedig paleolit étrendre került. A vizsgálat
elôre meghatározott célja volt, hogy a betegek ne
veszítsenek a súlyukból. Ennek érdekében minden
nap mérték a betegek testsúlyát, és akinél súly csök -
kenést tapasztaltak, annál újraszámolták a szükséges
napi kalóriamennyiséget, és ennek megfelelôen meg -
emelték a kötelezôen elfogyasztandó ételek mennyi -
ségét. Erre azért volt szükség, hogy a késôbbiekben
el tudják különíteni az étrend és a testsúlycsökkenés
hatását. A 21 napos vizsgálat elôtt és után labora -
riumi és kardiológiai parmétereket vizsgáltak. Az
eredmények összefoglalása az 1. táblázatban lát -
ható. A táblázatból kitûnik, hogy az ADA étrendet
követô csoportban nem történt változás a vércu kor -
paraméterekben, és koleszterinszintben és a lipid -
paraméterekben. A HDL koleszterinszint csökkenése
statisztikai hibahatáron volt. A paleolit csoportban
viszont jelentôsen csökkent mind a vércukorszint
mind a hosszú-távú vércukorparaméterek szintje.
Statisztikailag szignifikáns mértékben csökkent a
teljes koleszterinszint, az LDL, a VLDL és a HDL ko -
leszterin szintje. Mindkét csoportban hasonlóan kis -
mértékû (1 BMI egységen belüli) súlyvesztés történt
csak, így egyértelmû volt, hogy ennek a tényezônek
nem volt szerepe a csoportok közötti különbség ki -
ala kításában. Egy következô lépésben azt vizsgálták,
[MEDICUS | UNIVERSALIS XLVI/2013]1
A 2-es típusú cukorbetegség: a paleolit étrend
és az Amerikai Diabétesz Társaság (ADA) hivatalos
étrendjének összehasonlítása
[Clemens Zsófia]
Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika
hogy a sóérzékenység fennállása (vagyis a sóter -
helésre bekövetkezô átlagosnál nagyobb vérnyo más -
emelkedés) befolyásolja-e az étrend hatására bekö -
vetkezô változásokat. Elvégezték a sóérzékenység
tesztet és ezzel a szemponttal újraelemezték az ada -
tokat és megállapították hogy, akár ADA, akár paleolit
étrenden volt valaki, a sóérzékenység fennállása ese -
tén nagyobb volt a kedvezô irányú változás, vagyis
nagyobb mértékben csökkentek a vércukor- és lipid -
paraméterek. Legnagyobb mértékben tehát a sóérzé -
keny paleolit alcsoport tagjainál javultak a labor -
paraméterek. Ugyanakkor az ADA étrenden lévô,
nem sóérzékeny betegek nem profitáltak az étrendi
átállásból. Lynda Frassetto ismertet egy össze hason -
lítást a nagyszabású OMNI-Heart vizsgálat eredmé -
nyeivel (Carey et al., 2005). Az OMNI-Heart vizsgá -
latban három egészségenek gondolt étrendnek
(szénhidrátcsökkentett étrend, fehérjegazdag étrend,
telítetlen zsírsavakban gazdag étrend) a szív- és
érrendszeri betegségek kockázati tényezôire gyako -
rolt hatását vizsgálták egy túlsúlyos populációban. A
vizsgált szemények minden étrenden hat hétig
voltak, véletlenszerû váltásban. Az étrendek közül a
fehérjegazdag és a telítetlen zsírsavakban gazdag ét -
renddel kapcsolatban tudták kimutatni a laborpara -
méterekre gyakorolt pozitív hatást. A vizsgálat kivi -
telezôi elôremutatónak értékelték a vizsgálati
eredményeket, és feltételezték, hogy az étrend meg -
vál toztatása 16–21%-kal csökkentheti a szív- és
érrendszeri betegségek 10 éves kockázatát. Ha azon -
ban egymás mellé tesszük a Frassetto és az OMNI-
Heart vizsgálatok eredményeit, egyértelmû válik a
paleolit étrend fölénye mind a négy vizsgált para -
méter (teljes koleszterin, LDL, HDL, triglicerid) tekin -
tetében. Akkor is hasonló következtetésre juthatunk,
ha más nagyszabású táplálkozásintervenciós vizs -
gálatok eredményével (pl.: Premier study a DASH
étrend vizsgálatára; Ard és mtasi., 2004) hasonlítjuk
össze a Frassetto vizsgálat eredményeit.
Forrás: Lynda Frassetto: Should everyone eat a
paleo diet? Ancestral Health Society Symposium
2011 (http://vimeo.com/28587622).
Hivatkozások
1. Lindeberg S. Food and Western Disease: Health and nutrition from an
evolutionary perspective. 2009 Wiley-Blackwell
2. Frassetto LA, Schloetter M, Mietus-Synder M, Morris RC Jr, Sebastian A. Metabolic
and physiologic improvements from consuming a paleolithic, hunter-gatherer type
diet. Eur J Clin Nutr. 2009 Aug;63(8):947-55.
3. Carey VJ, Bishop L, Charleston J, Conlin P, Erlinger T, Laranjo N, McCarron P,
Miller E, Rosner B, Swain J, Sacks FM, Appel LJ. Rationale and design of the Optimal
Macro-Nutrient Intake Heart Trial to Prevent Heart Disease (OMNI-Heart). Clin
Trials. 2005;2(6):529-37.
4. Ard JD, Grambow SC, Liu D, Slentz CA, Kraus WE, Svetkey LP; PREMIER study.
The effect of the PREMIER interventions on insulin sensitivity. Diabetes Care. 2004
Feb;27(2):340-7.
2[MEDICUS | UNIVERSALIS XLVI/2013]
p-érték az ADA
ADA pre ADA post p-érték Paleo pre Paleo post p-érték vs. Paleo pre-post
összehasonlításra
Glükóz 135±49 131±69 0.7 157±87 133±76 0.02 0.15
Fruktózamin 260±52 260±42 1.0 308±126 278±112 0.01 0.04
HgA1c% 7.0±1.6 6.9±1.7 0.1 7.5±2.4 7.1±2.4 0.03 0.1
Teljes koleszterin 168±53 162±54 0.5 178±50 147±27 0.008 0.05
LDL 85±43 79±36 0.4 102±43 84±26 0.02 0.2
VLDL 26±6 29±8 0.4 27±15 22±9 0.01 0.09
HDL 45±14 38±9 0.05 49±11 40±7 0.002 0.4
Triglicerid 132±33 145±41 0.4 135±75 106±38 0.07 0.06
BMI 33.8±8.6 33.1±8.3 0.01 32.5±6.0 31.5±5.6 0.001 0.7
Az ADA és a paleolit étrendek megkezdése elôtt és befejezése utáni laborparaméterek és az összehasonlítások statisztikai
szignifikanciája. A laborparaméterek az Egyesült Államokban használatos (nem SI) mértékegységrendszer szerint
értendôek. A szignifikáns p-értékek vastag betûtípussal vannak kiemelve.
1. táblázat
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The contemporary American diet figures centrally in the pathogenesis of numerous chronic diseases-'diseases of civilization'. We investigated in humans whether a diet similar to that consumed by our preagricultural hunter-gatherer ancestors (that is, a paleolithic type diet) confers health benefits. We performed an outpatient, metabolically controlled study, in nine nonobese sedentary healthy volunteers, ensuring no weight loss by daily weight. We compared the findings when the participants consumed their usual diet with those when they consumed a paleolithic type diet. The participants consumed their usual diet for 3 days, three ramp-up diets of increasing potassium and fiber for 7 days, then a paleolithic type diet comprising lean meat, fruits, vegetables and nuts, and excluding nonpaleolithic type foods, such as cereal grains, dairy or legumes, for 10 days. Outcomes included arterial blood pressure (BP); 24-h urine sodium and potassium excretion; plasma glucose and insulin areas under the curve (AUC) during a 2 h oral glucose tolerance test (OGTT); insulin sensitivity; plasma lipid concentrations; and brachial artery reactivity in response to ischemia. Compared with the baseline (usual) diet, we observed (a) significant reductions in BP associated with improved arterial distensibility (-3.1+/-2.9, P=0.01 and +0.19+/-0.23, P=0.05);(b) significant reduction in plasma insulin vs time AUC, during the OGTT (P=0.006); and (c) large significant reductions in total cholesterol, low-density lipoproteins (LDL) and triglycerides (-0.8+/-0.6 (P=0.007), -0.7+/-0.5 (P=0.003) and -0.3+/-0.3 (P=0.01) mmol/l respectively). In all these measured variables, either eight or all nine participants had identical directional responses when switched to paleolithic type diet, that is, near consistently improved status of circulatory, carbohydrate and lipid metabolism/physiology. Even short-term consumption of a paleolithic type diet improves BP and glucose tolerance, decreases insulin secretion, increases insulin sensitivity and improves lipid profiles without weight loss in healthy sedentary humans.
Conference Paper
Objective: This ancillary study of PREMIER sought to determine the effects on insulin sensitivity of a comprehensive behavioral intervention for hypertension with and without the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dietary pattern. Research design and methods: Participants were assigned to one of three nonpharmacologic interventions for blood pressure (group A, advice only; group B, established; and group C, established plus DASH). The established intervention included weight loss, reduced sodium intake, increased physical activity, and moderate alcohol intake; the DASH dietary pattern was added to the established intervention for those in group C. The DASH dietary pattern is high in fruits, vegetables, and low-fat dairy products while being lower in total fat, saturated fat, and cholesterol. It is abundant in nutrients such as magnesium, calcium, and protein, which have been associated with improved insulin sensitivity. Insulin sensitivity was measured at baseline and at 6 months using the frequently sampled intravenous glucose tolerance test with minimal model analysis. Results: Both intervention groups decreased total calories, percentage of calories from fat, and sodium intake to similar levels, with similar amounts of energy expenditure and weight loss. Covariate differences seen only in group C included increased intake of protein, potassium, calcium, and magnesium. Compared with control subjects, insulin sensitivity improved significantly only in group C, from 1.96 to 2.95 (P = 0.047). Group B did have a significant decrease in fasting insulin and glucose, but the changes in insulin sensitivity did not reach statistical significance when compared with control subjects. Conclusions: These results suggest that including the DASH dietary pattern as part of a comprehensive intervention for blood pressure control enhances insulin action beyond the effects of a comprehensive intervention that does not include DASH.
Article
Nutrition science is a highly fractionated, contentious field with rapidly changing viewpoints on both minor and major issues impacting on public health. With an evolutionary perspective as its basis, this exciting book provides a framework by which the discipline can finally be coherently explored. By looking at what we know of human evolution and disease in relation to the diets that humans enjoy now and prehistorically, the book allows the reader to begin to truly understand the link between diet and disease in the Western world and move towards a greater knowledge of what can be defined as the optimal human diet. Written by a leading expert Covers all major diseases, including cancer, heart disease, obesity, stroke and dementia Details the benefits and risks associated with the Palaeolithic diet Draws conclusions on key topics including sustainable nutrition and the question of healthy eating This important book provides an exciting and useful insight into this fascinating subject area and will be of great interest to nutritionists, dietitians and other members of the health professions. Evolutionary biologists and anthropologists will also find much of interest within the book. All university and research establishments where nutritional sciences, medicine, food science and biological sciences are studied and taught should have copies of this title.
Article
The DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet is a carbohydrate-rich, reduced-fat diet that lowers blood pressure (BP) and LDL-cholesterol. Whether partial replacement of some carbohydrate (C) with either protein (P) or unsaturated fat (U) can further improve these and other cardiovascular (CVD) risk factors is unknown. OmniHeart is a randomized, three-period, crossover feeding study designed to compare the effects on BP and blood lipids of a carbohydrate-rich diet (CARB, similar to the DASH diet) with a diet rich in protein (PROT, predominantly from nonmeat sources) and a diet rich in unsaturated fat (UNSAT, predominantly monounsaturated). Throughout feeding (run in and the three intervention periods), participants are provided with all of their meals that meet the nutrient profile of their assigned diet. Calorie intake is adjusted to maintain weight. The target sample size is 160 (50% African-American). Participants are adults, aged 30 or older, with prehypertension or Stage 1 hypertension (systolic BP 120-159 or diastolic BP 80-99 mmHg). The primary outcome variables are systolic BP and LDL-cholesterol. Secondary outcomes are diastolic BP, HDL-cholesterol, and triglycerides. Other outcome variables are total cholesterol, apolipoproteins VLDL-apoB, VLDL-apoCIII, apolipoprotein B, non-HDL cholesterol, and lipoprotein(a), and insulin resistance, as measured by Homeostasis Model Assessment (HOMA). OMNI-Heart should advance our fundamental knowledge of the effects of diet on both traditional and emerging risk factors, and, in the process, guide policy makers, health care providers and the general public on the relative benefits of carbohydrate, protein, and unsaturated fat as a means to reduce CVD risk.