Conference PaperPDF Available

Com elaborar un treball acadèmic. Dissenyar un recurs en línia de suport a l’aprenentatge a la Biblioteca/CRAI de la UPF

Authors:

Abstract and Figures

The Library/CRAI and the DigiDoc’s Interactive Communication Lab (UPF) have developed a new version of the online tool Com elaborar un treball academic (How to prepare a scholarly work). This resource provides the students with a step-by-step guide for the preparation of scholarly work. The main characteristics of the new approach are the dramatization in the use of online resources and a newly centered role of the student, which is no longer regarded as a passive unit. Different student profiles are now considered and solutions to specific student demands are taken into consideration. The application can be used both individually and in groups. It will allow for the Library/CRAI resources to be presented in the introductory courses that each year are offered to all newly enrolled undergraduate students. (NOTE: Text in catalan)
Content may be subject to copyright.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
COM ELABORAR UN TREBALL ACADÈMIC
Dissenyar un recurs en línia de suport a l’aprenentatge a la Biblioteca/CRAI de la UPF
Freixa i Font, Pere
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
pere.freixa@upf.edu
Ribas Torrabadella, J. Ignasi
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
ignasi.ribas@upf.edu
Soler-Adillon, Joan
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
joan.soler@upf.edu
Sora i Domenjó, Carles
Universitat Pompeu Fabra
Departament de Comunicació
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
carles.sora@upf.edu
Badell, Joan-Isidre
Universitat Pompeu Fabra
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona
joanisidre.badell@upf.edu
Magre Ferran, Anna
Universitat Pompeu Fabra
Biblioteca/CRAI del Poblenou
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
anna.magre@upf.edu
Martínez Casado, Mercè
Universitat Pompeu Fabra
Biblioteca/CRAI del Poblenou
Roc Boronat, 138, 08018, Barcelona
merce.martinez@upf.edu
Vicioso Garcia, Alexis
Universitat Pompeu Fabra
Biblioteca del Campus Universitari Mar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Dr. Aiguader, 80, 08003, Barcelona
alexis.vicioso@upf.edu
1. RESUM: (500/700 caràcters)
La Biblioteca/CRAI i el Laboratori de Comunicació Interactiva (DigiDoc) de la UPF,
presenten una nova proposta de la seva eina metodològica en línia Com elaborar un treball
acadèmic. El recurs ofereix a l’alumnat una guia dels passos a seguir en l’elaboració d’un
treball universitari. La reelaboració que es presenta té com a eixos principals la utilització
dramàtica de recursos audiovisuals i, sobretot, la centralitat de l’alumne, que deixa de ser una
entitat unitària i passiva. La nova proposta gestiona els diferents perfils que els estudiants
mostren durant el procés universitari i ofereix solucions a les demandes concretes dels
estudiants. Pensat per a un ús tant individual com col!lectiu, l’aplicació permetrà presentar
els recursos i eines de suport a l’estudiant de què disposa la Biblioteca/CRAI en el Curs
d’Introducció a la Universitat, que s’imparteix en tots els graus de la UPF.
2. ABSTRACT:
The Library/CRAI and the DigiDoc’s Interactive Communication Lab (UPF) have developed
a new version of the online tool Com elaborar un treball academic (How to prepare a
scholarly work). This resource provides the students with a step-by-step guide for the
preparation of scholarly work. The main characteristics of the new approach are the
dramatization in the use of online resources and a newly centered role of the student, which
is no longer regarded as a passive unit. Different student profiles are now considered and
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
solutions to specific student demands are taken into consideration. The application can be
used both individually and in groups. It will allow for the Library/CRAI resources to be
presented in the introductory courses that each year are offered to all newly enrolled
undergraduate students.
3. PARAULES CLAU: interactivitat, autoaprenentatge, mapes conceptuals, disseny
interactiu, tutorials, competències informacionals i informàtiques (CI2)
KEYWORDS: interactivity, self learning, concept maps, interactive design, tutorials,
information skills
4. ÀREA DE CONEIXEMENT: Indicar l’àrea a la que correspon el contingut de la
proposta:
Més d’un àrea
5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL CONGRÉS: Indicar l`àmbit temàtic al que es proposa
adscriure la comunicació:
L’aprenentatge autònom de l’alumne
6. MODALITAT DE PRESENTACIÓ:
a. Comunicació pòster
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
7. DESENVOLUPAMENT: tindrà una extensió d’entre 25.000 – 35.000 caràcters (amb
espais)
a. Objectius
Presentació.
Disposar d’un tutorial pensat com a eina de suport en l’elaboració de treballs acadèmics sempre
ha semblat una necessitat per a la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). S’afegeix a altres recursos existents (Web
Biblioteca i TIC > Guies i Ajudes > Eines per a l'aprenentatge i la recerca,
[http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/eines/]), amb la particularitat que, en aquest cas, es
podia desenvolupar –gràcies a un ajut NORMA 2010 de la Generalitat de Catalunya1 – una eina
més versàtil i eficient.
Així, el setembre del 2010, la Biblioteca/CRAI, de la UPF i el Laboratori de Comunicació
Interactiva del grup de recerca DigiDoc de la mateixa Universitat, van iniciar una revisió de
l’eina en línia Com elaborar un treball acadèmic [6], per tal de crear una nova proposta que
s’adeqüés a les necessitats i usos actuals.
El procés de reelaboració que es presenta en aquesta comunicació ha tingut, com a eixos
principals, la utilització dramàtica dels recursos audiovisuals, la incorporació de noves
funcionalitats i, sobretot, la centralitat de l’alumnat. En aquest sentit, el nou tutorial es proposa
1 Ajut NORMA 2010 de la Generalitat de Catalunya (Modalitat A: Ajuts a actuacions de normalització lingüística).
Projecte: Dotar els estudiants del coneixements i habilitats necessàries per elaborar un treball acadèmic incidint en
l’ús i aprofitament dels recursos i serveis de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació)
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
deixar de contemplar a l’alumnat com una entitat neutre, unitària i passiva i passa a gestionar els
diferents perfils que els estudiants mostren durant el procés de formació universitària. Al mateix
temps, incorpora funcionalitats ideades per a donar resposta a les seves demandes específiques.
La nova eina es proposa millorar tant aspectes conceptuals com funcionals del recurs anterior,
que es concreten en:
1 Centralitat de l’alumne: donar resposta de les demandes de l’alumnat
2 Diversitat d’usuaris: contemplar els diferents perfils de l’alumnat universitari
3 Desenvolupar una eina de suport a l’aprenentatge competencial
4 Aprofundir en les possibilitats dels discursos audiovisuals i interactius en disseny
d’eines d’autoaprenentatge
1. Centralitat de l’alumne
Amb la nova eina es vol aconseguir, per una banda, que l’accés als continguts sigui especialment
àgil per tal de vehicular les consultes puntuals d’aquells alumnes que ja estan avesats en la
redacció de comunicacions científiques, i per l'altra, fer més dinàmica una visita introductòria per
aquells que s’hi troben per primera vegada.
Per donar resposta a aquests doble ús, el tutorial es presentarà amb dues interfícies alternatives:
una interfície de consulta i recerca de recursos fortament parametritzable i una segona on, de
forma audiovisual, es desplegaran un seguit de mapes conceptuals interactius, que permetran
l’accés directe per part de l’alumne a dades i recursos hipertextuals.
2. Diversitat d’usuaris
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
En aquesta versió del recurs hem establert que el públic objectiu del projecte són els estudiants
de grau i postgrau de la Universitat Pompeu Fabra, així com qualsevol alumne d’altres
universitats que vulgui consultar-la. És per això que es preveu realitzar la producció del recurs en
tres idiomes: català, castellà i anglès.
També es vol contemplar les característiques específiques dels diferents camps de coneixement i
graus que s’ofereixen a la UPF: Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques i
Socials, Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Humanitats, Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions i Traducció i Ciències del Llenguatge.
3. Us docent i objectius competencials
A partir del curs 2012-13, el tutorial serà un dels materials utilitzats per la Biblioteca/CRAI en la
seva aportació als Cursos d’Introducció a la Universitat (CIU) que s’imparteix dins d’una
assignatura de primer curs de grau a tots els estudis de la UPF . Entenem que és una eina molt
útil per explicar als estudiants la metodologia per elaborar els treballs acadèmics tot utilitzant les
fonts d’informació adequades que la Biblioteca/CRAI posa al seu abast, tot servint aquests
objectius:
- Conèixer diferents eines d’informació que ofereix la Biblioteca/CRAI
- Tenir criteris per seleccionar la informació cercada
- Tenir criteris per avaluar els recursos trobats
- Respectar els drets de propietat intel!lectual
- Conèixer les eines de citació bibliogràfica
D’altra banda, cal valorar especialment les possibilitats que té el recurs en línia com a objecte
d’aprenentatge d’ús individual i user-friendly. El tutorial, doncs, ofereix una alternativa a la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
docència presencial que dóna resposta a la nova generació d’estudiants alfabetitzada digitalment
que esperen accedir a la informació en línia, on i quan la necessiten, i que s’adapta a les
necessitats diverses dels estudiants durant el seu procés d’aprenentatge.
El tutorial s’ha d’entendre com un recurs per afavorir l’adquisició de competències
informacionals decisives en l’aprenentatge autònom i en la formació contínua [5, 9].
En aquest sentit, el tutorial ha de permetre l’adquisició de les competències informacionals que
es descriuen com a competències transversals en els estudis de grau de la UPF2. En general,
aquestes competències contemplen l’adquisició d’habilitats associades a l’aprenentatge autònom.
Podem enumerar les següents:
C1- Identificació de la necessitat d’informació
C2- Distinció entre diferents formes de donar resposta a la necessitat d’informació
C3- Establiment d’estratègies per localitzar la informació i accedir-hi
C4- Comparació i avaluació de la informació
C5- Organització i ús de la informació de manera ètica i eficaç
4. Discurs audiovisual interactiu
2 El Curs d’Introducció a la Universitat (CIU) és un itinerari formatiu integrat en el marc d’una assignatura del pla
d’estudis al voltant dels eixos següents:
- Competències contextuals
- Competències metodològiques
- Competències informàtiques i informacionals (CI2)
El CIU suposa una dedicació de dos ECTS aproximadament, variant en funció de les especificitats de cada titulació.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
La nova proposta està adreçada a un espectre més ampli d’usuaris (grau, postgrau...). Incorpora
els mateixos continguts del tutorial Com elaborar... i n’ofereix de nous d’una forma més
dinàmica i atractiva, utilitzant tècniques audiovisuals. També ha de ser interactiu, fent que
l’alumne hi participi de forma activa a l’hora de consultar-lo, facilitant d’aquesta manera
l’aprenentatge autònom.
Aquesta diversitat d’usuaris, usos i entorns d’ús permet al Laboratori de Comunicació Interactiva
del grup de recerca Digidoc plantejar estratègies innovadores en el guió interactiu de l’aplicació i
en la presentació i desplegament audiovisual del tutorial guiat i dels mapes conceptuals.
b. Descripció del treball
1. Previs: decisions sobre la primera versió de l’aplicació.
Fent una mica d’història, l’antiga guia Com elaborar un treball acadèmic,
http://www.upf.edu/bibtic/recursos/treaca/tre-ca.html, sorgeix l’any 2005 fruit d’una necessitat
detectada des de la Biblioteca de la UPF: no existia cap eina que permetés respondre gràficament
a les preguntes que sorgien durant el procés de creació d’un treball de classe, ja fos d’una forma
lineal o responent a qüestions puntuals plantejades a mida que l’elaboració avançava (cerca de
fonts, citació, etc.).
Pensat per a donar suport als estudiants, el recurs original, Com elaborar... ofereix a l’alumnat
una guia lineal dels diferents passos a seguir en l’elaboració d’un treball acadèmic i científic.
L’aplicació permet, al mateix temps, presentar els recursos i eines de suport a l’estudiant de que
disposa el CRAI: el catàleg, els repositoris digitals, les guies temàtiques, els cercadors
especialitzats així com els recursos humans del centre.
Per tal de crear un producte propi, es van consultar diversos exemples de biblioteques
americanes, tots ells coincidents al voltant de set passos necessaris per fer un treball acadèmic:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
1. Identificar el tema del treball
2. Trobar background information a enciclopèdies i textos de referència.
3. Trobar llibres, revistes, audiovisuals, etc.
4. Trobar articles de revista
5. Trobar recursos electrònics
6. Avaluar el que s’ha trobat
7. Citar el que s’ha seleccionat
Finalment, es va optar per seguir el model dels set passos de la Cornell University Library [26],
aprofitant alguns dels continguts dels altres models.
Pensat com a recurs en línia, es va crear una pàgina marc on encabir els set passos, més un altre
de redacció que es va decidir afegir, amb un resum de cadascuna de les etapes i un enllaç a una
pàgina amb més informació, aprofitant continguts creats amb anterioritat tot millorant-los i
elaborant-ne de nous per a aquells passos que no existien. La consulta de la guia seguia una
successió ordenada i permetia accedir directament a cadascun dels passos.
La Guia estava adreçada, fonamentalment, als alumnes de grau i durant tots aquests anys ha estat
de gran utilitat per il!lustrar les sessions de formació impartides amb motiu de la incorporació de
nous alumes cada inici de curs. També ha resultat molt útil per respondre consultes puntuals als
taulells d’atenció personalitzada de la Biblioteca/CRAI, pel fet de poder acompanyar l’explicació
amb l’adreça d’una pàgina on consultar-la.
Tot i les seves bondats, la guia necessitava una posada al dia i una adequació als nous estàndards
d’adquisició de competències informacionals i és per això que la Biblioteca/CRAI de la UPF, es
va creure convenient elaborar conjuntament amb el Laboratori de Comunicació Interactiva del
grup de recerca DigiDoc, una revisió en profunditat i una nova proposta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
2. Estat de la qüestió: Eines per elaborar treballs acadèmics a Catalunya.
En paral!lel als esforços realitzats a la UPF, durant els darrers anys, vàries universitats catalanes,
biblioteques i centres de recursos també han elaborat materials pedagògics per facilitar, tant als
alumnes de batxillerat com als estudiants que accedeixen a la universitat, l’elaboració de treballs
acadèmics [4, 7, 17, 19, 20 i 25]. Amb més o menys extensió, totes les propostes fetes des de
l’àmbit universitari català coincideixen en presentar metodologies d’elaboració de treballs a
partir de cinc aspectes bàsics: els procediments per escollir un tema, la consulta i localització de
fonts científiques i referències, l’avaluació de les dades obtingudes, els diferents procediments i
estils de citació i, finalment, les pautes de redactat acadèmic i científic. Suposen un
reagrupament dels set punts que la nostra aplicació original incorporava i hi afegeix un apartat
sobre aspectes de redactat.
Totes les propostes analitzades coincideixen també en aprofitar l’explicació del procediment de
realització del treball per a presentar les diferents eines i recursos de que disposen els centres: en
el cas de la UPF, les Guies Temàtiques d’elaboració pròpia, el catàleg de la biblioteca o la
ubicació i especialitat del personal de suport a l’estudiant.
Quant a altres universitats, la UPC presenta un seguit de documents hipertextuals amb una
selecció de les recomanacions estilístiques i formals bàsiques que ofereixen els manuals d’estil
més reconeguts. El document PDF de la UB resumeix, de forma concisa, els recursos que
l’estudiant té al seu abast. La UdG utilitza el seu portal Babel. Centre de Redacció per exposar
les recomanacions sobre el redactat de diferents formats: articles, ressenyes, pòsters o informes.
Argumenta [25], projecte de seu virtual desenvolupat pels serveis lingüístics de les universitats
catalanes, presenta dues unitats, la 23 i 24, dedicades a la redacció de textos acadèmics.
Argumenta incorpora en la interfície un seguit d’animacions introductòries per a contextualitzar
el contingut de forma planera. A partir de dibuixos i vinyetes de còmic, diversos personatges
comenten aspectes dels temes que es tractaran.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Es constata que, tanmateix, al marge del projecte Argumenta, cap d’aquest recursos incorpora les
possibilitats discursives dels llenguatges audiovisuals, ni contempla els diferents àmbits
d’utilització en que es pot utilitzar l’eina (aula, CRAI, en línia) ni centra l’exposició en les
possibles necessitats de l’alumnat.
Les universitats, biblioteques i centres de recursos espanyols han elaborat també materials
pedagògics per facilitar als seus alumnes l’elaboració de treballs acadèmics. En aquest sentit, són
remarcables els treballs d’anàlisi elaborats per Alonso [2] i Somoza [27], els quals estudien
l’estat, idoneïtat i ús dels tutorials en les biblioteques universitàries espanyoles.
Al’estat espanyol es detecten una gran varietat de models i tipologies. És destacable, tanmateix,
la manca de tutorials interactius. Entre els localitzats, a tall d’exemple, ens mereixen una menció
els elaborats per les biblioteques universitàries d’Alacant [14], Carlos III de Madrid [8] i la de
Sevilla [29]. Les propostes d’Alacant i Sevilla es limiten a una sèrie de pàgines d’ajuda i suport
en les que s’expliquen les eines i funcionalitats dels recursos amb que compten. El tutorial de la
Carlos III, en canvi, aporta un certa linealitat discursiva i enllaços a aplicacions desenvolupades
per altres centres.
L'extensió de possibles referències internacionals ultrapassa els límits d'aquest text; a causa
d'això hem decidit fixar-nos en un sol cas paradigmàtic, la University of Sydney [16], referent de
prestigi, com a exemple d’universitat que està explorant les possibilitats dels recursos de
dramatització audiovisual en la elaboració de materials de suport a la docència amb excel!lent
acceptació per part de l’alumnat.
3. Primeres hipòtesis: tipologia d’alumnes, tipologia de treballs i metàfora
espai/escriptori/mapa conceptual
La nova eina es planteja amb un enfocament vàlid tant per a l’alumnat de grau com per al de
postgrau. No obstant això, es planteja una interfície comuna on s’explica el procés d’elaboració
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
de treballs acadèmics de forma general. És en la interfície específica de cerca on hom podrà
personalitzar les opcions segons el nivell i àmbit d’estudis de l’alumnat.
El projecte, doncs, es divideix en dues parts. La primera, on els recursos narratius tindran més
pes, està pensada per a un primer accés a l’eina.
La metàfora al voltant de la qual s’articula tot l’interactiu és la del mapa conceptual. A partir de
la reorganització dels continguts de la versió prèvia del tutorial en una sèrie de nodes
d’informació, es van elaborar cinc mapes corresponents als cinc apartats en què es divideix el
contingut d’aquest: tema, context, recursos, avaluació i redacció.
En el seu primer accés a l’interactiu l’usuari es trobarà per defecte amb la part dramatitzada: els
mapes es creen en forma d’animació mentre una veu en off explica cada una de les parts.
D’aquesta manera, els usuaris poden tenir una visió general de cada un dels cinc apartats que
corresponen a cada mapa. Alhora, cada un dels nodes conté un hipervincle a un node o fitxa
d’informació on cada un dels conceptes és ampliat amb text i recursos addicionals: el node
“guies temàtiques” del mapa del tema, per exemple, conté una explicació general de les guies i
l’enllaç al seu llistat.
Finalment, per facilitar l’accés a usuaris que ja coneixen l’interactiu, s’ofereixen dues
possibilitats més: La primera és l’accés directe als mapes desplegats, és a dir, anar directament
amb un sol clic al final de l’animació i veure el mapa finalitzat, sense l’explicació. Això permet
als usuaris, a part de veure el mapa en el seu conjunt, accedir directament a qualsevol dels nodes,
tant si apareixien al principi com al final de l’animació.
La segona manera d’accedir-hi és mitjançant la interfície de consulta. Aquí, a l’usuari se li
permet accedir als nodes no via mapa conceptual sinó a través d’una interfície de selecció o tria
directa amb els cinc apartats i el conjunt de nodes.
La interfície de selecció es completa a més amb una eina de filtrat temàtic que permet
personalitzar els nodes segons el seu àmbit d’estudi. Les àrees temàtiques que s’han diferenciat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
són les pròpies dels estudis que imparteix la UPF: Ciències Experimentals i de la Salut, Ciències
Polítiques i Socials, Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Humanitats, Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions i Traducció i Ciències del Llenguatge.
Es tracta, naturalment, d’aprofitar les qualitats del format interactiu per oferir continguts
diferenciats a usuaris diversos.
L’estructuració narrativitzada en cinc escenes (les etapes de l’elaboració del treball acadèmic),
cada una resumida en un mapa conceptual, ajuda a observar i entendre els conceptes presentats
després de cada narració. Alhora, la hipertextualitat ajuda a estructurar i entendre la globalitat del
contingut, difícil d’assolir en les narracions lineals en format digital i que poques vegades
aporten informació clara i entenedora sobre la durada total de l’experiència.
Creiem que l’estructuració en escenes i la posterior exploració dels elements que comprenen el
mapa conceptual genera certa expectativa a seguir el fil narratiu dels següents apartats millorant
l’atenció i la curiositat respecte el contingut que es presenta. La suma de les narracions de les
diferents escenes juntament amb l’exploració activa dels nodes dels mapes per part dels
estudiants afavoreix també l’assimilació del coneixement que es presenta.
4. Concepte clau: unitats de contingut i discurs audiovisual: unir en una interfície comuna les
funcionalitats i l’exposició pedagògica
L’anàlisi funcional del nou projecte (usuari, desenvolupament i eines) es concreta en un disseny
interactiu i d’interfície que recull algunes de les aportacions fetes els darrers any al Laboratori de
Comunicació Interactiva de la UPF en projectes com Aracné, ciència en xarxa, Idees i vincles en
el segle XX: La ciència i Univers UPF [1, 3, 12, 13, 15, 21 i 22]. Aquestes es concreten,
bàsicament, en la elaboració d’una narrativitat de dades, l’ús d’elements de dramatització
pedagògica i la presentació simultània de dades estàtiques i dinàmiques.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Amb aquest nou projecte, doncs, es proposa crear el que s’ha anomenat, utilitzant la terminologia
proposada per Segel i Heer, una narrativa de dades [24]. A diferència de la narrativitat textual o
fílmica, la presentació de dades en entorns interactius permet no només la progressió lineal sinó
també exposicions alternatives, element que invita a la verificació i a la interacció amb les dades.
D’aquesta manera, les diferents funcionalitats i usos previstos es poden presentar de forma
simultània a l’usuari, deixant que aquest vagi escollint allò que li resulti més necessari.
La incorporació d’elements dramàtics pren forma, sobretot, en la inclusió d’una sèrie de
personatges que actuen com agents pedagògics. Personatges que prenen un rol de motivació i
comprensió de l’experiència pedagògica [18]. Tant l’usuari que visualitza per primera vegada el
recurs com l’usuari que opta per una recepció tradicional audiovisual (recepció passiva, ritme
continu en el flux d’informació, discurs marcat per un inici i final clarament marcats) pot obtenir
amb aquests recursos continuïtat temporal i espacial.
Alguns dels beneficis d’integrar narració en entorns d’aprenentatge és que proveeix oportunitats
de reflexió, comprensió, il!lustració de conceptes i d’exemplificació de continguts [10]. De tots
els productes digitals on la narració condueix l’experiència, possiblement el més fructífer en la
recerca del disseny de materials educatius interactius sigui l’estudi del disseny de videjocs.
Diversos autors, com Squire [28], han destacat que aquests entorns lúdics (videojocs) generen un
constant diàleg entre la narració de la història i la participació activa de l’usuari que afavoreix el
manteniment de l’atenció de l’experiència, creant el que en diuen “estat de fluïdesa” [11], molt
adequat per la predisposició necessària en l’acció d’aprenentatge.
El producte que aquí es presenta proposa una aproximació a aquest estat de fluïdesa a partir del
diàleg entre el desplegament dramatitzat (narrat) dels mapes conceptuals i la possibilitat
d’interaccionar amb els nodes que els mapes recullen.
Aquesta dualitat funcional (usuari passiu/actiu; discurs continu/discontinu; mapa conceptual
complet/narració audiovisual) ens porta a la utilització d’elements gràfics amb valor espacio-
visuals estàtics de forma simultània amb d’altres de dinàmics, amb valor temporal. D’acord amb
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Schnotz i Lowe, creiem que aquesta combinatòria d’elements no presenta dificultats de
comprensió ni de lectura, ja que es correspon amb els procediments habituals de reconeixement
de la informació que realitzen els nostres sistemes cognitiu i de percepció [23].
5. Metodologia de treball
La metodologia emprada per a la creació del tutorial sobre Com elaborar un treball acadèmic ha
estat el treball cooperatiu entre els professors del Departament de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra i alhora membres del Laboratori de Comunicació Interactiva (DigiDoc) i el
personal bibliotecari de la Biblioteca/CRAI de la UPF. S’han establert les següents fases:
Fase 1: El punt de partida és la necessitat del CRAI de la UPF d’actualitzar l’antiga guia sobre
com elaborar un treball acadèmic, la qual, constava de 8 passes amb caràcter seqüencial i estava
disponible en català, castellà i anglès.
Fase 2: Es contacta amb un grup de professors del Departament de Comunicació de la
Universitat Pompeu Fabra amb els quals es treballa cooperativament en tota l’elaboració del
projecte.
Fase 3: Es realitzen algunes reunions entre el personal de la Biblioteca/CRAI i de DigiDoc, de
caràcter molt general, sobre com podria ser el nou projecte i s’estudien iniciatives similars,
proposant així l’elaboració d’un tutorial interactiu.
Fase 4: Un cop establerts els usuaris i usos, l’equip de DigiDoc inicia el procés de definició del
guió, disseny interactiu i definició d’interfície: metàfores gràfiques, elements de dramatització
audiovisual, estructuració del discurs a traves del desplegament de mapes conceptuals, etc.
Fase 5: En paral!lel al procés de creació de la interfície per part de DigiDoc, la Biblioteca/CRAI
revisa, avalua i actualitza la informació de l’antiga guia per adaptar-la a les noves necessitats.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Fase 6: Es crea una versió genèrica dels continguts del tutorial que es proporciona a DigiDoc,
per ser integrada a la interfície dels mapes animats.
Fase 7: Es revisa el funcionament i el contingut de la interfície de mapes animats i es
modifiquen errades, es fan canvis, etc.
Fase 8: De manera paral!lela, la Biblioteca/CRAI fa l’adaptació temàtica dels continguts
genèrics (informació, vincles, recursos...) i DigiDoc crea la interfície de consulta, des de la qual,
s’accedirà a aquest filtratge temàtic de la informació del tutorial, així com als diferents formats
de sortida del treball a realitzar (Treball de grau, Pòster, Comunicació o ponència, Article
científic i Tesi doctoral)
Fase 9: S’integren els continguts temàtics a la interfície de consulta
Fase 10: Es revisa el funcionament i el contingut de la interfície de consulta i es modifiquen
errades, es fan canvis, etc.
Fase 11: Es tanca el projecte.
Fase 12: Es comença a fer servir el tutorial en línia i com a material de suport de la docència,
com a pas previ per a l’avaluació de resultats.
Des de la fase 4 a la 11 se celebren diferents reunions de treball entre DigiDoc i el personal de la
Biblioteca/CRAI per fer el seguiment del tutorial, comentar propostes, intercanviar idees i
desenvolupar el projecte fins a la seva culminació.
c. Resultat
1.- Valoració de l’aplicació
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
El resultat de tot aquest treball ha estat la creació d’un tutorial molt més visual i dinàmic i menys
seqüencial que l’anterior, més ajustat a les tendències de recepció actuals. Com apuntàvem, està
basat en cinc grans apartats (tema, context, recursos, avaluació i redacció) els quals es presenten
de dues formes diferents, mitjançant mapes d’imatges animats, narrats i subtitulats [figures 1 i 2];
i mitjançant una interfície de consulta [figura 3].
Figura 1: Captura de pantalla de l’animació inicial: el mapa conceptual i els elements audiovisuals (animació,
àudio i ajuda textual) es presenten de forma simultània a la pantalla.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Figura 2: Captura de pantalla del mapa conceptual de l’apartat “el tema del treball” desplegat del tot.
El valor afegit de la interfície de consulta és oferir la possibilitat de fer un filtratge temàtic dels
continguts, basat en els sis àmbits temàtics de docència i de recerca de la Universitat: Ciències
Experimentals i de la Salut, Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Dret, Economia i
Empresa, Humanitats, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Traducció i Ciències
del Llenguatge. Així, la informació genèrica mostrada als mapes d’imatge animats, és adaptada
per a cadascun d’aquests àmbits temàtics, mostrant doncs, eines, recursos, bases de dades, etc.
pròpies de cadascun d’ells.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Figura 3: Captura de pantalla de l’opció de consulta.
A més a més, com a novetat afegida durant el procés de treball, a la interfície de consulta s’hi ha
afegit un apartat de formats de sortida del treball. Aquest apartat presenta de manera clara i
concisa què són i quina estructura han de tenir els principals tipus de treball a realitzar durant
l’activitat acadèmica en el decurs dels estudis a la Universitat: Treball de grau, Pòster,
Comunicació o ponència, Article científic i Tesi doctoral.
Tal i com estava previst, tot el producte està disponible en català, en castellà i en anglès.
Finalment, en base a la dinàmica actual de creació de tutorials interactius, s’aporta un qüestionari
d’autoavaluació per a que els usuaris que consultin el tutorial, puguin comprovar si han assimilat
correctament els continguts consultats.
2.- Previsió d’avaluació
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
Com a primera avaluació –provisional, a l’espera de les valoracions de les proves amb usuaris
durant el proper curs-, apuntem una expectativa de resultats en la línia de les reconegudes
possibilitats discursives, narratives i pedagògiques que ofereix la combinació de xarxes i
continguts estructurats en bases de dades i la presentació de dades dinàmiques i interactives
mitjançant interfícies audiovisuals.
La possibilitat de contemplar la singularitat de cada tipus d’usuari i dels diferents ritmes
d’aprenentatge no ha de suposar una simplificació o pèrdua de recursos pedagògics i
audiovisuals. Al contrari, la creació d’un discurs interactiu que contempli els diferents nodes
d’informació, que distribueixi els continguts entre els diferents mitjans i elabori un context
metafòric i funcional unitari es presenta com una solució idònia per a la creació de noves formes
de comunicació i aprenentatge en l’entorn de les tecnologies de la informació.
Per poder constatar aquestes hipòtesis, s’ha realitzat un pla d’avaluació continuada per tal
d’obtenir dades sobre el grau de satisfacció dels estudiants. El pla ens permetrà saber l’ús i la
utilitat de la informació disposada ens proporcionarà el feedback necessari, per tal, si escau,
d’implementar les millores adequades.
El tutorial es passarà en les sessions presencials del Curs d’Introducció a la Universitat als nous
estudiants de grau de la UPF del proper curs (2012-2013) i als estudiants d'altres cursos en les
diverses accions de formació que es porten a terme per part de la Biblioteca/CRA. En ambdós
casos es realitzarà una enquesta de satisfacció als estudiants participants.
Tanmateix, la Biblioteca/CRAI recull les dades estadístiques d’accés al tutorial disponible a la
web de la biblioteca des de la seva publicació. Aquestes dades ens permeten veure les pàgines
consultades, els enllaços activats i el temps de permanència consultant el tutorial interactiu.
Les dades recollides seran estudiades i avaluades per l’equip del projecte durant el primer
trimestre del proper curs acadèmic. L’actualització i possibles millores s’implementarien durant
el segon trimestre.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
[1] Alimentació i nutrició humanes i la seva didàctica. Departament de Didàctica de les Ciències
Experimentals i la Matemàtica. 2006. Universitat de Barcelona. 12 d’abril de 2012
http://www.ub.edu/didactica_ciencies/mqd06/
[2] Alonso Arévalo, J.; Gallego Lorenzo, J. Desarrollo de tutoriales en bibliotecas universitarias
en el contexto del aprendizaje y la investigación. Borges, M.M.; Sanz Casado, E. A ciencia da
informaçao criadora de conhecimiento: Actas do IV EDIBCIC. 1 (2009): 301-317.
[3] Aracné. Ciència en xarxa. Departament d’Ensenyament. 2001. Generalitat de Catalunya;
Editorial Planeta. 26 de gener 2012 http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/
[4] Babel. Centre de redacció. Universitat de Girona. 1 de gener 2012
https://www.udg.edu/projectesbiblioteca/Babel/Centrederedacci%C3%B3/tabid/15593/language/
ca-ES/Default.aspx
[5] Cantos, C., Trench, J. "La experiencia de la Universitat Pompeu Fabra con las competencias
informacionales e informáticas (CI2).” ALFARED. Monográfico Experiencias ALFIN en
bibliotecas universitarias. 1 de març 2012
http://www.alfared.org/sites/www.alfared.org/files/u49/25-pompeu%20fabra.pdf
[6] Com elaborar un treball acadèmic. Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 2011.
Universitat Pompeu Fabra. 1 de gener 2012 http://www.upf.edu/bibtic/guiesiajudes/tre-aca.html
[7] Com presentar un treball acadèmic. Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat
Politècnica de Catalunya. 1 de gener 2012 http://bibliotecnica.upc.edu/content/com-presentar-un-
treball-academic
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
[8] Cómo elaborar un trabajo académico. Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid.
2011. Universidad Carlos III de Madrid. 12 d’abril de 2012
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion
[9] Les competències transversals a la UPF. 2005. Universitat Pompeu Fabra. 1 de gener 2012
http://www.upf.edu/eees/adaptacio/COMPETENCIES.pdf
[10] Conle, C. “An anatomy of narrative curricula.” Educational Researcher 32.3 (2003): 3–15.
[11] Csikszentmihalyi, M. Flow. The psychology of optimal experience. San Francisco: Harper
Perennial, 1991.
[12] Freixa, Pere; Sora, Carles. Univers de Comunicació Audiovisual: un projecte transversal de
socialització. 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (5CIDUI),
Universitat de Lleida. 2008.
[13] Freixa, Pere.; Sora, Carles. "Universo UPF: un proyecto interactivo y participativo de
visualización de datos acerca del entorno universitario". 2010. Hipertext.net, 8. 1 de gener 2012
http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-8/universo_upf.html
[14] Guías y tutoriales. Biblioteca Universitaria – BUA. 1996. Universitat d’Alacant. 12 d’abril
de 2012 http://biblioteca.ua.es/es/guias-y-tutoriales/guias-y-tutoriales.html
[15] Idees i vincles en el segle XX. La ciència. 2003. Generalitat de Catalunya, Departament
d’Ensenyament; Universitat Pompeu Fabra. 26 de gener 2012
http://www.xtec.cat/aulanet/seglexx/navegador/index.htm
[16] iResearch: information skills for life. 2002. University of Sydney. 1 de gener 2012
http://www.library.usyd.edu.au/elearning/index.html
[17] Itinieraris. Unitat d’Assessorament Lingüístic. Universitat Politècnica de Catalunya. 1 de
gener 2012 http://www.upc.edu/slt/itineraris/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
[18] Moreno, R. “Animated Pedagogical agents: How Do They Help Students Construct
Knowledge from Interactive Multimedia Games?.” R. Lowe et al. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007. 183-207.
[19] Pautes per a la presentació de treballs acadèmics. Facultat de Biblioteconomia i
Documentació. 2011. Universitat de Barcelona,. 1 de gener 2012
http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf
[20] Recursos per fer un treball acadèmic (tot és començar). Biblioteca i Documentació. 2008.
Universitat Rovira i Virgili. 1 de gener 2012
http://www.urv.cat/biblioteca/serveis/recursos_treball.html
[21] Ribas, J. I. “Difusió cultural i comunicació audiovisual interactiva.” Temes de Disseny 8
(2001): 170-204. http://www.raco.cat/index.php/Temes/article/view/29692/74029
[22] Ribas, J.I. “Integració de mitjans en el discurs interactiu: el cas de la difusió cultural.”
Quaderns del CAC. Convergència tecnològica i audiovisual 31-32 (2008): 43- 53.
[23] Schnotz, W.; Lowe, R. “A Unified View of Learning from Animated and Static Graphics.”
Learning with animation. R. Lowe et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 304-
356.
[24] Segel, E.; Heer, J. “Narrative Visualization: Telling stories with Data.” IEEE Transactions
on Visualization and Computer Graphics 16.6 (2010): 1139-1148.
[25] Serra, E., et al. “L’article científic, eina de comunicació.” Web argumenta.2006. 1 de gener
2012 http://wuster.uab.es/Web_Argumenta_Obert/unit_24/tot_t24.html
[26] The seven Steps of the research process. Cornell University Library 2010. Cornell
University. 1 de gener 2012 http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm
"#$%!&'(')*!+,-./.0,)1!23!4#55678!9./:;<;<!0,!:'<!=>='-;*:,<!?,@!A-,*0'<!B'-!@;@:;'=,A*<!>.;C,-<;=*-;*<!
4D,<;!E'A='-*:1!+*A>:=*=!0,!F;@:;'=,A'.'(;*!;!E'A>(,.=*A;G3!H.;C,-<;=*=!0,!F*-A,:'.*1!#55673!D,<;<!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*&+"+,##
$%"#&%*+&+$-&.#/(#!"#*0-&(+"+#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SECRETARIA TÉCNICA
VII CIDUI
ISBN 978-84-695-4073- 2
E'A='-*:<!,.!I*-I*!
http://www.tdx.cat/handle/10803/769;jsessionid=4AF07DE18FFD5F46331D51BCE0DB3F54.td
x2!!
[28] Squire, Kurt. “Video games in education.” International Journal of Intelligent Simulations
and Gaming 2.1 (2003): 49-62.
[29] Tutoriales. Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Universidad de Sevilla. 12 d’abril de
2012 http://bib.us.es/comunicacion/aprendizaje_investigacion/tutoriales-ides-idweb.html
Article
Full-text available
"How to prepare your academic paper" is the title of the tool developed by the Laboratorio de Comunicación Interactiva (Interactive Communication Laboratory) of the DigiDoc Group and the Library/CRAI at Universidad Pompeu Fabra to facilitate the preparation of scientific student papers according to standardized quality guidelines. The tutorial, which is available at http://stpr.upf.edu/tutorial/, responds to a double need: allowing self-learning by students, and serving as a pedagogic resource for the Curso de Introducción a la Universidad (Introductory course to the University, CIU) the library staff is giving. This article presents the guidelines used to create the tool, its pedagogic and discursive principles as well as the evaluation of the results obtained when first used during the 2012-13 academic year.
Article
Full-text available
Recent advances in technology have provided a wide variety of possibilities for incorporating animation in computer-based learning environments. In a very general sense, the term ‘animation’ can refer to any display element that changes its attributes over time. Taken this broadly, examples such as words that fly across the screen or objects that vibrate, blink, or change their color would be regarded as animations (Wright, Milroy, & Lickorish, 1999). In this chapter, we use the term in a more restricted sense. We define ‘animation’ as a pictorial display that changes its structure or other properties over time and which triggers the perception of a continuous change. Our definition includes examples of dynamic visualization such as pictorial displays that present objects continuously from different perspectives, show the assembly of a complex object from its parts, present the functioning of a technical device such as a bicycle pump, display the dynamic behavior of a meteorological system, or model the co-variation of variables in a graph (Bodemer, Ploetzner, Feuerlein, & Spada, 2004; Hegarty, Narayanan, & Freitas, 2002; Lowe, 2004; Mayer, 2001, 2005; Mayer & Moreno, 2002; Schwan & Riempp, 2004). Although the use of animation has been enabled and stimulated by technology, our definition excludes technical considerations such as the number of frames per second and whether or not the pictorial display is computer generated. However, our definition does include video (cf. Baek & Layne, 1988; Betrancourt & Tversky, 2000). Steven Spielberg’s film "Jurassic Park" demonstrated that viewers cannot distinguish sequences generated by computer from those filmed in a conventional studio. Although these differences in how sequences were generated may be important from a technical perspective, they are obviously of no psychological relevance to the viewer. On the one hand, animations are frequently considered as inherently superior to static pictures. Whereas static pictures display only visuospatial information, animations display temporal information as well. Accordingly, animations can be considered as more informative, more natural or more ‘authentic’ than the corresponding static pictures. Thus, it is very tempting to assume that learning from animation will be more effective than learning from static pictures. On the other hand, learning from animation can also be seen as more demanding because more information has to be processed and this imposes a higher cognitive load on the learner’s working memory (Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998). These two views encapsulate the prevailing tendency to emphasize differences between animated and static graphics rather than to consider their commonalities. From a technological perspective, there may well be clear differences between static and animated pictures with regard to the physical nature of the representation. However, from a psychological perspective, they are fundamentally linked in terms of the human information processing capacities that operate upon them both during learning. Our evolutionary history has given us a perceptual and cognitive system that is well equipped to cope with world in which change is part of the normal condition. The highly dynamic environment in which we live usually includes both temporally stable and temporally changing components. In our everyday lives, we do not continually compartmentalize our environment into static and dynamic parts. Rather, we deal with these components in an integrated and flexible manner as we continually construct a coherent functional mental representation of the world around us. Even when we move through a static environment, our visual field is continuously changing. The flux of our everyday experience is thus a seamless blend of changing and unchanging stimuli without fixed boundaries between static and dynamic components. On this basis, it seems difficult to justify a sharp distinction between learning from animated and learning from static pictures, and there appears to be little reason to assume that animations are necessarily easier or more demanding than static pictures. In this chapter, we will therefore argue for a more unified approach to dealing with animations and static pictures. The basis for this argument is that animations and static pictures are not fundamentally different from a psychological point of view because animated and static pictures are processed by the same perceptual and cognitive system. Given that this system has evolved by interacting with a complex environment containing an ongoing blending of both dynamic and stable stimuli, the same set of basic perceptual and cognitive principles should underlie learning from both types of representation. It follows that the principles for using animation effectively are not fundamentally different from those for using static pictures and that the former can be considered as an extension of the latter. With regard to educational practice, we suggest that designers and developers of learning resources should not consider animation as something totally different in a qualitative sense and that therefore requires totally new design principles. Rather, they could learn from our history’s rich legacy of visual communication in order to understand and apply underlying principles that are common to static and animated graphics. With regard to educational theory, we suggest that researchers should not ‘re-invent the wheel’ by considering learning from animation as a fundamentally different branch of scientific analysis. Rather, they should view this topic as closely related to other research on visual communication.
Article
Full-text available
En el contexto del EEES, el proyecto Universo UPF se plantea incidir en el proceso de socialización anticipada que se produce en la Universidad. Para ello, se ha desarrollado un mapa virtual interactivo de la UPF en el que profesorado y alumnado desvelan su visión de la Universidad. La construcción año tras año de los mapas, su interconectividad así como las propuestas pedagógicas que fomenta, suponen una forma novedosa de aproximarse al diseño de contenidos interactivos.
Article
Full-text available
The new context of learning and research determined by the European Higher Education Area, jointly with the new model of relationship between the library and its users that has been raising for some years with the information technologies, establishes training on information as one of the fundamental strategic lines in the future of academic library services, as recognized by REBIUN�s II Strategic Plan 2007-2010. This implies the involvement of the library in the development of support materials, and an effort by the information services staff to be adequately trained. We must guide the education and training in aspects of teaching, usability, and knowledge of various tools, especially those based on free software as ExeLearning and CamStudio. Some experiments undertaken in this area are presented. El nuevo contexto de aprendizaje e investigación que determina el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, junto con un nuevo modelo de relación entre biblioteca-usuario que viene planteándose desde hace ya algunos años con las tecnologías de información, consagra la formación en información como una de las líneas estratégicas básicas en el futuro de los servicios bibliotecarios universitarios, y así lo reconoce el II Plan Estratégico REBIUN 2007-2010. Esto conlleva la implicación de la biblioteca en la elaboración de materiales de apoyo, y un esfuerzo del personal de los servicios de información para capacitarse adecuadamente. Hay que orientar la formación inicial y continuada en aspectos relativos a didáctica, usabilidad, y conocimiento de diversas herramientas, especialmente aquellas basadas en software libre como ExeLearning y CamStudio. Se presentan algunas experiencias iniciadas en este ámbito.
Article
Computer and video games are a maturing medium and industry and have caught the attention of scholars across a variety of disciplines. By and large, computer and video games have been ignored by educators. When educators have discussed games, they have focused on the social consequences of game play, ignoring important educational potentials of gaming. This paper examines the history of games in educational research, and argues that the cognitive potential of games have been largely ignored by educators. Contemporary developments in gaming, particularly interactive stories, digital authoring tools, and collaborative worlds, suggest powerful new opportunities for educational media.
Article
As curricular qualities of various narrative practices become more diverse and widely established, a clearer understanding of their particular nature and function should accompany their use. This article reviews rather far-flung practices in relation to the particular narrative functions on which they rely. The author uses Schwab’s commonplaces as common denominators that cut across practices to determine different locations for curricular gain. Then, without wanting to tear apart what is essentially a holistic phenomenon, the author looks at narrative curricula through three different lenses, named by Genette (1980) “narrative,” “story,” and “narrating.” These facets of narrative are highlighted in different ways in various curricula, prompting different forms of narrative engagement. They help locate and distinguish different outcomes.
Article
Data visualization is regularly promoted for its ability to reveal stories within data, yet these “data stories” differ in important ways from traditional forms of storytelling. Storytellers, especially online journalists, have increasingly been integrating visualizations into their narratives, in some cases allowing the visualization to function in place of a written story. In this paper, we systematically review the design space of this emerging class of visualizations. Drawing on case studies from news media to visualization research, we identify distinct genres of narrative visualization. We characterize these design differences, together with interactivity and messaging, in terms of the balance between the narrative flow intended by the author (imposed by graphical elements and the interface) and story discovery on the part of the reader (often through interactive exploration). Our framework suggests design strategies for narrative visualization, including promising under-explored approaches to journalistic storytelling and educational media.