BookPDF Available

Numerická matematika pre informatika, Riešené príklady v programe MATHEMATICA

Authors:

Abstract

Monografia je rozdelená do dvanástich kapitol, v ktorých sa postupne prezentujú témy: Programovacie jazyky, presnos poèítaèa a chyby numerickej analýzy. Riešenie systémov lineárnych algebraických rovníc, metódy riedkych ma\-tíc, inverzná matica a vlastné èísla matíc a riešenie nelineárnych algebraických rovníc. Interpolácia a aproximácia funkcie, kubické splajny a numerické derivovanie a integrovanie. Numerické riešenie zaèiatoèných úloh pre obyèajné rovnice prvého a vyšších rádov. Numerické riešenie okrajových a zmiešaných úloh pre niektoré parciálne diferenciálne rovnice.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
This book is an introduction to modern numerical methods in engineering. It covers applications in fluid mechanics, structural mechanics, and heat transfer as the most relevant fields for engineering disciplines such as computational engineering, scientific computing, mechanical engineering as well as chemical and civil engineering. The content covers all aspects in the interdisciplinary field which are essential for an "up-to-date" engineer.
Matematická anal´yzaanal´yza 2
  • V Durikovič
  • D Durikovič
ˇ Durikovič, V., ˇ Durikovič, D.: Matematická anal´yzaanal´yza 2, ISBN 978-80-89220-47-9, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2006.
Matematická anal´yzaanal´yza 3
  • V Durikovič
  • R Durikovič
ˇ Durikovič, V., ˇ Durikovič, R.: Matematická anal´yzaanal´yza 3, ISBN 978-80-89220-83-0, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2008.