Conference Paper

Optimization of authentication process by using fingerprints

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Authentication systems with usage of finger prints are very common, because they have a very low cost of implementation and offer a higher security and safety. Knowing of fingerprints or authentication using fingerprints is done with automated methods and is one of the many biometric ways to identify different persons and their identity. But, in systems with a big number of users, the time of finger print comparison or authentication is higher and this time is increased exponentially with increasing of the number of the user of the system. To optimize this time, it was proposed that in systems with a big number of users to combine the alphanumerical values that are read from the ID cards or other authentication cards and the fingerprints. Through this combination, the system does need to compare fingerprint with all the fingerprints that are enrolled into the system, but only with the list of the persons that have already requested authentication in the system. This enables that the duration of the comparison and authentication through the fingerprints to be almost the same, disregard to the number of the system users. Key-words: optimization, fingerprints, authentication, system, comparing

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Thesis
Full-text available
E-voting as an integral part of the e-governing and e-democracy cannot be implemented without a good and stabile legal infrastructure which would be the source of regulation that will allow a full participation of the citizens in building of the necessary mechanisms of supervising of the government. Is it possible and should the e-voting be implemented in Kosova? In this project efforts have been made to give adequate answers in this and other questions regarding the overall implementation of the e-voting and the necessary infrastructure in specific. For this purpose the international modern literature for the implementation of the communication and information technology in democracy has been consulted. Also a lot of online internet sources, the approved laws in Republic of Kosova regarding the voting and the fields of the personal data processing and the implementation of the technologic apparatus on the election process has been consulted. This project aims to: (i) analyze the adequate architecture and to propose building of the electronic voting system in Kosovo, and (ii) to analyze the side effects than can arise during the implementation of such a system. Among the characteristics of the electronic system that will be analyzed are: the architecture for the safe authentication and authorization, which will be based on biometric characteristics (fingerprints) and digital certificates with possibility to vote from the internet, data security connected to ballots and voting, accuracy and the quickness for publication of the results of voting. Results and benefits of the evoting, beside the quickness and accuracy of ballot counting, are growth of transparency and efficiency of the voting and also saving of the public money because the system belongs to type "build one time - use it many times". Key words: e-voting, e-democracy, authentication, election system, vote, voter, election. E-votimi si pjesë përbërëse e e-qeverisjes dhe e e-demokracisë nuk mund të zbatohet pa një infrastrukturë të mirë dhe të qëndrueshme ligjore nga e cila do të dilnin rregullat që do të mundësonin pjesëmarrjen e plotë të qytetarëve në ndërtimin e mekanizmave mbikëqyrës të qeverisjes. A është e mundur dhe a do të duhej që e-votimi të zbatohet edhe në Kosovë? Në këto pyetje dhe në pyetjet e tjera lidhur me zbatimin e-votimit në përgjithësi dhe të infrastrukturës në veçanti, janë bërë përpjekje që në kuadër të këtij punimi të jepen përgjigjet e duhura. Për këtë qëllim është konsultuar literatura bashkëkohore e zbatimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimeve në proceset demokratike. Po ashtu janë konsultuar edhe burimet e shumta online në internet si dhe ligjet e shpallura në Republikën e Kosovës lidhur me votimin dhe me fushën e përpunimit të të dhënave personale si dhe të zbatimit të mjeteve teknologjike në procesin zgjedhor. Ky punim synon, që: (i) të analizojë arkitekturën e përshtatshme dhe të propozojë ngritjen e një sistemi të votimit elektronik në Kosovë, dhe (ii) të analizojë efektet anësore që mund të dalin nga aplikimi i një sistemi të tillë. Nder veçoritë tjera të sistemit elektronik që do të analizohen janë edhe: arkitektura për autentikim dhe autorizim të sigurt, e që do të bazohen në veçoritë biometrike (gjurmët e gishtërinjve) dhe në certifikatat digjitale me mundësi votimi edhe nga interneti, siguria e të dhënave të ndërlidhura me votën dhe votimin, saktësia dhe shpejtësia e paraqitjes së rezultateve të votimit. Rezultat dhe dobi e e-votimit përveç shpejtësisë dhe saktësisë së numërimit është rritja e transparencës dhe efiçiencës së votimit si dhe kursimi i parasë publike, pasi që sistemi i takon tipit “ndërto një herë - përdor shumë herë”. Fjalët çelës: e-votimi, e-demokracia, autentikim, sistemi zgjedhor, votë, votues, zgjedhje.
Conference Paper
Full-text available
Authentication and privacy are central issues for acceptance of any e-Voting system in particular and growth of e-Services in general. This paper aims to: (i) to analyze the appropriate architecture and propose new efficient architecture of electronic voting system in Kosovo, and (ii) to analyze the threat vectors and their avoidance in such system. The novelty of implemented solution is based on using dynamic queue list generated based on voters arrivals and identification at the polling station. The proposed architecture enables citizens to cast their vote in any polling station, in opposite to paper form voting where citizen is linked to his predefined polling station. The national election commission configures the smart card, as part of electronic voting infrastructure, to allow decryption of number of records that matches the number of voters in final country wide voting list. The communication between polling stations and central server is encrypted with server's public key stored in digital certificate and every casted vote is digitally signed by ballot box private key. The developed model is used to compare the costs and efficiency of e-Voting against the traditional paper based voting system in Kosovo.
Conference Paper
Full-text available
Sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve – KQZ në zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 në Kosovë ishin të regjistruar 1,630,636 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 746 qendra votimi me gjithsej 2,280 vendvotime. E statistikat botërore tregojnë se zhvillimi i hovshëm i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit ka sjellë edhe automatizimin e shumë proceseve, si në biznes ashtu edhe në lëmenjtë e tjerë të jetës. Duke pasur parasysh këtë zhvillim shumë vende pretendojnë të kalojnë nga votimi tradicional në votimin elektronik, e bazuar në raportin e KQZ ia vlen që të ngritët një sistem i këtillë edhe në Kosovë. Ky punim mëton, që: (i) duke analizuar arkitekturën e përshtatshme për sistemin e këtillë dhe sigurinë e të dhënave, të propozojë ngritjen e një sistemi të votimit elektronik në Kosovë, dhe (ii) duke analizuar efektet e mundshme nga aplikimi i një sistemi të këtillë elektronik të bindë vendimmarrësit për të përkrahur ngritjen e sistemit. Veçoritë e sistemit elektronik që do të analizohen janë: autentikimi i sigurt në pajisjet e përzgjedhura, bartja e sigurt e informacioneve të ndërlidhura me votën dhe votimin, dhe më e rëndësishmja saktësia dhe shpejtësia e paraqitjes së rezultateve të votimit, e që do të bazohen në veçoritë biometrike (gjurmët e gishtërinjve) dhe në certifikatat digjitale me mundësi votimi edhe nga interneti ose nga shtëpia. Rezultat dhe dobi e e-votimit, përveç shpejtësisë dhe saktësisë së numërimit, është edhe kursimi i parasë publike, pasi që sistemi i takon tipit “ndërto një herë - përdor shumë herë”.
Conference Paper
Full-text available
In this paper is presented a novel solution for the implementation of an electronic voting system using smart cards and digital certificates. The novelty of implemented solution is based on using smart card as secure processing and anonymizer device and constraining their processing capability to a certain number of voting records, which is equal to the final number of voters that voted at specific polling station. The national election commission configures each smart card, as part of polling station infrastructure, to allow decryption of number of records that matches the number of voters in voting list. For security reasons, polling station certificate and its associated private key are stored in a smart card. The access to private key is protected by a personal identification number, which is XOR-ed based on number of commissioners at the polling station. The developed model is used to compare the costs and efficiency of e-Voting against the traditional paper based voting system in Kosovo.