ArticlePDF Available

NEW INFRAGENERIC HYBRID IN THE FLORA OF UKRAINE × DACTYLOCAMPTIS UECHTRITZIANA (HAUSSKN.) M.PEREGRYM et KUZEMKO, comb. nov. (ORCHIDACEAE)

Authors:

Abstract and Figures

Information about the first finding in the flora of Ukraine of a hybrid genus × Orchidactyla P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza Neck. ex Nevski × Orchi s L.) which represent × Orchidactyla uechtritziana (Hausskn.) Borsos et Soó (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Orchis palustris Jacq.) from Orchidaceae Juss. is given in the article. Basing on investigation results by R.M. Bateman, A.M. Pridgeon, M.W. Chase (1997), the new nomenclatural combination is proposed for the species: × Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) B. Bock ex M. Peregrym et Kuzemko, comb. nov. (Dactylorhiza in carnata (L.) Soó × Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase). It tran sfers the species to × Dactylocamptis P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza × Anacamptis Rich.). Also, ecological and coenotic peculiarities of species habitat and morphological characterizations are described.
Content may be subject to copyright.
655
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 5
М.М. ПЕРЕГРИМ1, А.А. КУЗЕМКО2
1 Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Симона Петлюри, 1, м. Київ, 01032, Україна
peregrym@ua.fm
2 Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
вул. Київська, 12а, м. Умань, Черкаська область, 20300, Україна
anya_meadow@mail.ru
НОВИЙ ДЛЯ ФЛОРИ УКРАЇНИ
МІЖРОДОВИЙ ГІБРИД
× DACTYLOCAMPTIS UECHTRITZIANA
(HAUSSKN.) M. PEREGRYM et KUZEMKO,
comb. nov. (ORCHIDACEAE)
Ключові слова: флористична знахідка, нова номенклатурна ком-
бінація, ×Orchidactyla, ×Dactylocamptis, Orchidaceae, флора України
© М.М. ПЕРЕГРИМ, А.А. КУЗЕМКО, 2010
Чимало представників родини Orchidaceae Juss. перезапилюється між собою.
Наслідком цього процесу є утворення міжвидових і міжродових гібридів [25,
30], які мають власні назви відповідно до Міжнародного кодексу ботанічної
номенклатури, а не тільки гібридні формули, що є дуже важливим [P. x, 31].
Досі основна увага українських і російських дослідників зосереджувалася на
міжвидових гібридах у різних родах Orchidaceae [1—10, 12—17, 20, 31], і то в
останньому українському номенклатурному зведенні для роду Dactylorhiza
Neck. ex Nevski зазначається [P. 40, 31]: «Hybrids of Dactylorhiza are insufficiently
know in Ukraine; many records are based on misidentifications». Імовірно, подібна
картина спостерігається і з опрацюванням інших родів, зокрема Orchis L. s. l.,
види якого теж сильно гібридизують.
Вивченню міжродових гібридів Orchidaceae приділялося значно менше
ува ги на території колишнього СРСР, що пов’язано з недооцінкою значення
гібридизації в еволюції вищих судинних рослин [18, 19]. Уперше на гібриди-
зацію між родами Orchidaceae вказано лише побіжно у «Флоре СССР» [12],
хоча в Європі на той час ці процеси вже активно вивчалися [22, 25]. У при-
мітці до характеристики підроду Dactylorhiza (Neck.) Nevski роду Orchis зазна-
чалося [12]: «Гибриды в пределах этого подрода ещё мало изучены, но несо-
мненно, что и у нас некоторые виды, растущие вместе и цветущие одноврем-
енно, их образуют. Известны также гибриды между пальчатоклубневыми
ятрышниками и Gym na denia conopsea (L.) R. Br., но среди гербарного матери-
ала из пределов СССР они мною не найдены. Что же касается гибридов с
видами рода Orchis s.str., то хотя они и упоминаются в литературе, но суще-
ствование их маловероятно». Але тільки через 54 роки В.Г. Собко [16] без
конкретної вказівки місцезнаходження навів для території України рід гіб-
ридного походження ×Dactyloglossum P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza ×
656 ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2010, vol. 67, № 5
Coeloglossum C. Hartm.), а саме ×Dactyloglossum mixtum (Domin) Hunt (Dactylor-
hiza fuchsii (Rchb.) P.F. Hunt & Summer hay es × Coe loglossum viride (L.) C. Hartm.).
Дещо пізніше С.К. Черепанов [17] для Середньої Азії вказує ×Dactyloglossum
turcestanikum (G. Keller & Soó) Soó (Dactylorhiza um b ro sa (Kar. & Kir.) Nev s-
ki × Coeloglossum viride). Крім того, вітчизняні дослідники в контексті сучас-
ного перегляду таксономії і номенклатури деяких представників родини Or-
chidaceae в цілому згадували про існування міжродових гібридів (наприклад,
×Serapicamptis Godfery — Serapias L. × Anacamptis Rich. — та ×Dac ty lo glos sum),
але у праці не йшлося конкретно про територію України [11].
Під час флористичних і геоботанічних досліджень у червні 2009 р. в окол.
с. Тимченки Зміївського р-ну Харківської обл. у заплаві лівого берега р. Мжа
(49,7465° пн. широти, 36,1962° сх. довготи) ми виявили новий для флори Ук-
раїни міжродовий гібрид з родини Orchidaceae, який відносять до роду ×Orchi-
da ctyl a P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza Neck. ex Nevski × Orchis L.). Цей
рід діагностується за двома чіткими морфологічними ознаками: форма бульб
та особливості приквіткових листків. Тобто рослини мають цілісні бульби — як
види роду Orchis s. l. і зелені, трав’янисті приквіткові листки — як види роду
Dac ty lorhiza. При цьому нижні приквітки дещо коротші від квіток (або зрідка
дорів нюють їм), але не перевищують їх, як у Dactylorhiza. Крім того, приквітки
здебільшого зелено-пурпурові, а не чисто зелені; такі приквітки характерні й для
Dactylorhiza, але тільки біля верхніх квіток, тоді як нижні зазвичай чисто зелені.
Знайдені нами рослини роду у вказаному локалітеті належать до ×Or chi-
dactyla uechtritziana (Hausskn.) Borsos et Soó (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Or-
chis palustris Jacq.). Проте, враховуючи результати досліджень R.M. Ba te man,
A.M. Pridgeon, M.W. Chase [20], а саме переведення Orchis palustris до ро ду Ana-
camptis, вважаємо, що назву виявленого нами виду слід адап тувати до сучасної
номенклатури. У зв’язку з цим пропонуємо нову номенклатурну комбінацію:
×Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) B. Bock ex M. Peregrym et Kuzemko,
comb. nov. (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Ba te-
man, Pridgeon et M.W. Chase).
Orchis × uechtritziana Hausskn. 1885, Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena 2:
225 (Orchis incarnata L. × O. palustris Jacq.). — Orchis × eichenfeldii Beck. 1890 Fl.
Nird.-Oest.: 202 (Orchis incarnata × O. palustris). — ×Orchidactyla uechtritziana
(Hausskn.) Borsos et Soó 1966, Ann. Univ. Budapest Rolando Eötvos, sect. Biol., 8:
315 (Dactylorhiza incarnata × Orchis palustris). — Дактилокамптіс Юхтриця.
Слід зазначити, що такої ж думки дотримується і французький ботанік
B. Bock, який запропонував для цього виду нову комбінацію — ×Dactylocamptis
uechtritziana (Hausskn.) B. Bock (comb. іnval.) [34], але не опублікував її відповід-
но до номенклатурних вимог.
Оскільки гібридогенний рід ×Dactylocamptis і вид ×D. uechtritziana (рис. 1)
вперше на водяться для флори України, вважаємо за доцільне подати також
номенк латурну цитацію роду та надати коротку морфологічну характеристи ку
знайденого виду.
657
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 5
× Dactylocamptis P.F. Hunt & Sum mer hayes 1965,
Wat sonia, 6 (2): 132 (Dac ty lor hi za Neck. ex Nevs ki × Ana-
camptis Rich.). — Orchis L. 1753, Sp. Pl.: 939; id. 1754,
Gen. Pl., ed. 5: 405, p.p. — × Orchidactyla P.F. Hunt &
Summerhayes 1965, Watsonia, 6 (2): 133, p.p. (Dac ty lo-
r hiza × Orchis L.). — × Or chi dac ty lor hiza Soó & Borsos
1966, Ann. Univ. Budapest, Sect. Biol., 8: 315 (Orchis ×
× Dac tylorhiza), p.p.
Трав’янисті багаторічні рослини × Dac ty lo cam-
ptis uechtritziana мають дві ці ль ні яйцеподібні бульби
діаметром до 1,5 (2) см. Висота стебла 30—40 (50) см.
Листки сидячі, прості, ланцетні, косо вгору спрямо-
ва ні, листкова пластинка цілісна, із загостреною вер-
хівкою. Суцвіття багатоквіткове (не більше 30—35 кві-
ток), завдовжки до 20 см. Приквіткові листки по краях
і середній жилці інтенсивно пурпурові, завдовжки
до 2,2 см у нижній частині суцвіття. Квітка пурпу ро-
вого кольору, форма губи — не гли боко-три ло па те-
ва, утворює шпорець зав дов жки 0,7—1,2 см, який під
час квітуван ня спрямований угору під кутом до 30°.
Порівнюючи × Dactylocamptis uech t rit zia na з ма-
теринськими видами, відз на чи мо, що загалом струк-
тура пагона і листків рослини подібні до Dac ty lor-
hiza incarnata, хоча листок дещо міцніший, але його
ши рина від піхви до верхівки змінюється різкіше.
Ос новна ж відмінність полягає у формі верхівки
лист кової пластинки, яка є загостреною, що прита-
манно листкам Anacamptis palustris. Суцвіття значно
густіші, ніж у Anacamptis palustris, але значно рідші, ніж у Dactylorhiza incarnata.
Ін тенсивне пурпурове забарвлення приквіткових листків по краях і середній
жилці є ознакою Dactylorhiza incarnata. Проте незначні розміри приквіткових
листків характерні для Ana cam ptis palustris. Колір квітки, форма губи, шолому,
шпорцю подібні до Ana camptis palustris, однак вона приблизно в 1,2—1,5 раза
меншого розміру.
Виявлена популяція × Dactylocamptis uechtritziana налічує близько 40—50 осо-
бин. Угруповання за участю × D. uechtritziana поширені в притерасній частині
заплави між руслом і старицею на рівнинних і знижено-рівнинних ділянках
із лучно-торф’янистими суглинистими, злегка засоленими ґрунтами. Фітоце-
нози належать до асоціації Deschampsietum caespitosae Horvatić 1930 союзу De s-
cha mpsion caespitosae Horvatić 1930 порядку Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
класу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.
На цій території, крім згаданого виду, виявлені також Dactylorhiza incarnata
і Anacamptis palustris. Проте фітоценози за участю A. palustris поширені на рів-
Рис. 1. Загальний вигляд рос-
лини і квітки × Dac ty lo cam p-
tis uechtritziana (Hausskn.)
M. Pe regrym et Ku zemko
Fig. 1. General view of plant
and flower of × Dac ty lo cam ptis
uechtritziana (Hausskn.) M. Pe-
regrym et Ku zem ko
658 ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2010, vol. 67, № 5
нинно-підвищених ділянках центральної частини заплави з лучними сугли-
нистими злегка засоленими ґрунтами. Ці угруповання входять до асоціації
Festucetum pratensis Soó 1938 союзу Festucion pratensis Sipaylova, Mirkin, Shelyag &
V. Solomakha 1985 порядку Arrhenatheretalia Pawł. 1928 класу Molinio-Arrhe nat he-
re tea R. Tx. 1937. Порівняльну характеристику фітоценозів за участю × Dac ty lo-
cam ptis uechtritziana і Anacamptis palustris наведено в таблиці.
Як видно з таблиці, угруповання з участю цих двох видів істотно відрізня-
ються за флористичним складом; спільними для фітоценозів є лише види-
генералісти. На жаль, геоботанічні описи фітоценозів за участю Dactylorhiza
incarnata у цій місцевості ми не зробили. Але ще одним опосередкованим до-
казом стабільності × Dactylocamptis uechtritziana може слугувати його просторо-
ве відокремлення від популяцій Dactylorhiza incarnata і Anacamptis palustris, ви-
явлених на відстані 50—100 м одна від одної.
Розглядаючи питання географічного поширення × Dactylocamptis, слід за-
значити, що цей рід наводиться з поодиноких місцезнаходжень фактично у
всіх західно-, північно- та центральноєвропейських країнах [21—25, 27—30, 33,
34]. Зокрема, × Dactylocamptis uechtritziana — у Франції, Швейцарії, Німеччині,
Австрії, Чехії й Угорщині [22, 24, 27, 28, 30, 34]. Імовірно, ці таксони трапля-
ються рівномірно у зонах перекриття ареалів материнських форм.
Безумовно, у майбутньому знаходитимуть нові роди гібридного походжен-
ня з родини Orchidaceae у флорі України. Тому ми проаналізували доступні
інформаційні джерела [21—30, 32—34] та склали схему, яка де мо нст рує всі
Рис. 2. Міжродова гібридизація в родині Orchidaceae з участю родів української флори.
У м о в н і п о з н а ч е н н я: « » — міжродові гібриди, виявлені у флорі України; «----» —
міжродові гібриди, не виявлені на території України, але відомі у флорі Європи
Fig. 2. Intergeneric hybridization in Orchidaceae with participation of genera of the Ukrainian flora.
S y m b o l s I n d I c a t e: « » — known intergeneric hybrids in the flora of Ukraine, «----» —
intergeneric hybrids not found in the territory of Ukraine, but known in the European flora
Dactylorhiza s.str.
Orchis s.str.
Coeloglossum s.str.
Platanthera
Traunsteinera
Herminium
Pseudorchis
Epipactis
Cephalanthera
Gymnadenia s.l.
Anacamptis s.l.
Neotinea s.l.
659
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 5
відомі на сьогодні варіанти міжродової гібридизації у родині Or chidaceae з учас-
тю родів української флори (рис. 2) за аналогією зі схемою K. Oboza [32].
Таким чином, наша знахідка доповнює відомості щодо складу флори Укра-
їни. Вміщена в цьому повідомленні інформація засвідчує, що в майбутньому з
метою детальної ревізії міжродових гібридів родини Orchidaceae у флорі Украї-
ни необхідно переглянути всі українські гербарії, а під час польових досліджень
бути уважнішими до відмінностей у морфологічних ознаках представників ро-
дини Orchidaceae.
Флористичний склад фітоценозів з участю × Dactylocamptis uechtritziana
і Anacamptis palustris у заплаві р. Мжа
Номер опису 1 2 3
Номер опису польовий 13 14 15
Загальне проективне покриття 100 95 100
Bromus mollis 10 . .
Centaurea jacea 3..
Taraxacum officinale 3..
Holcus lanatus 1..
Festuca pratensis 10 10 .
Plantago lanceolata 10 5 .
Carex distans 510.
Anacamptis palustris 22.
Achillea millefolium 53.
Leontodon autumnalis 21.
Trifolium pratense 35.
Triglochin maritimum 22.
Rhinanthus minor 27.
Equisetum arvense .2.
Phragmites australis .3.
Plantago media .2.
Carex otrubae .210
Carex hirta ..10
Deschampsia cespitosa ..20
Achillea inundata ..2
Galium aparine ..2
Ranunculus polyanthemos ..2
Phleum pratense ..1
Sium latifolium ..1
× Dactylocamptis uechtritziana ..1
Agrostis stolonifera 353
Festuca regeliana 51020
Lotus corniculatus 533
Potentilla anserina 175
Ranunculus acris 215
660 ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2010, vol. 67, № 5
Гербарні збори × Dactylocamptis uechtritziana передані до гербаріїв Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), Ботанічного саду ім. акад.
О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка (KWHU) і Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України
(SOF). Рисунок оригінальний, виконаний із використанням гербарних зразків
та фотографій, зберігається у колекції ботанічних ілюстрацій гербарію Націо-
нального ден д рологічного парку «Софіївка» НАН України (SOF).
Автори статті щиро вдячні за надані консультації і всебічну допомогу B. Bock,
Dr. Henry Oakeley, кандидатам біологічних наук І.А. Тимченко, І.І. Мойсієнку, О.М. Пе-
регрим, а також докторам біологічних наук Я.П. Дідуху і Л.В. Аверьянову за цінні
поради при підготовці статті.
1. Аверьянов Л.В. Конспект рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), 1 // Нов. систе-
мат. высш. раст. — Л.: Наука, 1988. — 25. — С. 48—67.
2. Аверьянов Л.В. Конспект рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), 2 // Нов. систе-
мат. высш. раст. — Л.: Наука, 1989. — 26. — С. 47—56.
3. Аверьянов Л.В. Конспект рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), 3 // Нов. систе-
мат. высш. раст. — Л.: Наука, 1990. — 27. — С. 32—62.
4. Аверьянов Л.В. Конспект рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), 4 // Нов. систе-
мат. высш. раст. — Л.: Наука, 1991. — 28. — С. 33—42.
5. Аверьянов Л.В. Конспект рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae), 5 // Нов. систе-
мат. высш. раст. — Л.: Наука, 1992. — 29. — С. 14—25.
6. Аверьянов Л.В. Обзор видов семейства орхидных во флоре Кавказа // Ботан. журн. —
1994. — 79, № 10. — С. 108—127.
7. Аверьянов Л.В. Род башмачок — Cypripedium (Orchidaceae) на территории России //
Turczaninowia. — 1999. — 2, № 2. — C. 5—45.
8. Аверьянов Л.В. Орхидные (Orchidaceae) Средней России // Turczaninowia. — 2000. — 3,
№ 1. — C. 30—53.
9. Бордзiловський Є.I. Родина 30. Зозулинцевi — Orchidaceae Lindl. / Флора УРСР. — К.,
1950. — Т. 3. — С. 312—401.
10. Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. —
М.: Наука, 1991. — 224 с.
11. Мосякін С.Л., Тимченко І.А. Огляд новітніх таксономічних і номенклатурних змін, що
стосуються представників родини Orchidaceae флори України // Укр. ботан. журн. —
2006. — 63, № 3. — С. 315—327.
12. Невский С.А. Сем. Ятрышниковые — Orchidaceae Lindl. / Флора СССР. — М.; Л.: Наука,
1935. — Т. 4. — С. 589—730.
13. Перебора Е.А. Орхидные северо-западного Кавказа. — М.: Наука, 2002. — 254 с.
14. Протопопова В.В. Семейство 179. Ятрышниковые, орхидные (Зозулинцеві) — Or chi da-
ceae / Определитель высших растений Украины. — Киев: Фитосоциоцентр, 1999. —
С. 405—412.
15. Смольянинова Л.А. Сем. 176. Orchidaceae Juss. — Ятрышниковые / Флора Европейской
части СССР. — Л.: Наука, 1976. — Т. 2. — С. 10—59.
16. Собко В.Г. Орхідеї України. — К.: Наук. думка, 1989. — 192 с.
17. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах
бывшего СССР). — СПб.: Мир и семья-95, 1995. — 990 с.
18. Цвелёв Н.Н. Гибридизация как один из факторов увеличения биологического разно об-
разия и геномный критерий родов у высших растений / Биологическое разнообразие:
подходы к изучению и сохранению. — СПб., 1992. — С. 193—201.
661
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 5
19. Цвелёв Н.Н. О значении гибридизации в эволюции высших растений / Эмбриология
цветковых растений (терминология и концепция). — СПб., 2000. — Т. 3. — С. 137—141.
20. Bateman R.M., Pridgeon A.M., Chase M.W. Phylogenetics of subtribe Orchidinae (Orchidoideae, Or-
chidaceae) based on nuclear ITS sequences. 2. Infrageneric relationships and taxonomic revision to
achieve monophyly of Orchis sensu stricto // Lindleyana. — 1997. — 12. — P. 113—141.
21. Bournérias M., Demange M., Démares M., Engel R., Gerbaud M., Melki F., Quentin P., Tyteca D.
Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Clés et monographies / M. Bournérias (ed.) —
Paris, 1998. — 416 p.
22. Camus E.G., Camus A. Iconographie des Orchidées D’Europe et du Bassin Méditerranéen /
P. Lechevalier (ed.). — T. I. — Paris, 1929. — 562 p.
23. Elven R. En ny orkidéhybrid Coeloglossum viride x Dactylorhiza lapponica // Svensk Bot. Tidskr. —
1983. — 77, № 3. — P. 156—158.
24. Füller F. Orchis und Dactylorhiza. — Leipzig: A. Ziemsen Verlag — Wittenberg Lutherstadt,
1983. — 132 s.
25. Godfery C.M.J. Natural orchid hybrids // Genetica. — 1927. — 9, N 1—2. — P. 19—38.
26. Hunt P.F., Summerhayes V.S. Dactylorhiza Nevski, the correct generic name of the Dactylor-
chids // Watsonia. — 1965. — 6, N 2 — P. 128—133.
27. Kergal K. × Orchidactyla uechtritziana (Hauskn.) Borsos et Soó (Dactylorhiza incarnata × Orchis
palustris) in Mecklenburg-Vorpommern // Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. — 2005. — 22, N 1. —
P. 122—125.
28. Kerguélen M. Index Synonymique de la Flore de France. — Джерело доступу: http://www2.
dijon.inra.fr/bga/fdf/index.htm
29. Klíč ke kvĕtenĕ České republiky / K. Kubát (ed.) — Praha: Academia, 2002 — 931 p.
30. List of hybrids of European orchids. — Джерело доступу: http://www.guenther-blaich.de/
hyb nam3.php?par=expand
31. Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. — Kiev,
1999. — xxiii + 346 p.
32. Oboza K. Rodzaj Dactylorhiza Necker ex Nevski. — 2008. — Джерело доступу: http://www.
pts-orchis.pl/site,articles,111.html
33. Procházka F., Velísek V. Orchideje naší přírody. — Praha, 1983. — 281 p.
34. Tela Botanica. Flore électronique. — Джерело доступу: http://www.tela-botanica.org
Рекомендує до друку Надійшла 12.11.2009
М.М. Федорончук
Н.Н. Перегрим1, А.А. Куземко2
1 Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
2 Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, г. Умань
НОВЫЙ ДЛЯ ФЛОРЫ УКРАИНЫ МЕЖРОДОВОЙ ГИБРИД
× DACTYLOCAMPTIS UECHTRITZIANA (HAUSSKN.) M. PEREGRYM
et KUZEMKO, comb. nov. (ORCHIDACEAE)
В статье приведена информация о первой находке для флоры Украины рода гибридного про-
исхождения × Orchidactyla P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza Neck. ex Nevski × Orchis L.) из
семейства орхидных (Orchidaceae Juss.), представленного видом × Orchidactyla uech tritziana
(Hausskn.) Borsos et Soó (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Orchis palustris Jacq.). Основываясь на
результатах исследований R.M. Bateman, A.M. Pridgeon, M.W. Chase (1997), предложена новая
номенклатурная комбинация для найденного вида × Dac ty locamptis uechtritziana (Hausskn.)
B. Bock ex M. Peregrym et Kuzemko, comb. nov. (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Anacamptis
palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase), которая переводит его в род × Dac-
662 ISSN 0372-4123. Ukr. Botan. Journ., 2010, vol. 67, № 5
tylocamptis P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza × Anacamptis Rich.). Описаны эколого-
ценотические особенности местообитания вида, а также приведены морфологические ха-
рактеристики таксонов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: флористическая находка, новая номенклатурная комбинация, × Or-
chidactyla, × Dactylocamptis, Orchidaceae, флора Украины.
M.M. Peregrym1, A.A. Kuzemko2
1 O.V. Fomin Botanical Garden of the Taras Schevchenko National University of Kyiv
2 National dendrological park «Sofiyvka» NAS of Ukraine, Uman’
NEW INFRAGENERIC HYBRID IN THE FLORA OF UKRAINE
× DAC TYLOCAMPTIS UECHTRITZIANA (HAUSSKN.) M. PEREGRYM
et KUZEMKO, comb. nov. (ORCHIDACEAE)
Information about the first finding in the flora of Ukraine of a hybrid genus × Orchidactyla P.F. Hunt
& Summerhayes (Dactylorhiza Neck. ex Nevski × Orchi s L.) which represent × Orchidactyla uech-
tritziana (Hausskn.) Borsos et Soó (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó × Orchis palustris Jacq.) from
Orchidaceae Juss. is given in the article. Basing on investigation results by R.M. Bateman, A.M. Pri-
dgeon, M.W. Chase (1997), the new nomenclatural combination is proposed for the species:
× Dac ty locamptis uechtritziana (Hausskn.) B. Bock ex M. Peregrym et Kuzemko, comb. nov. (Dac-
ty lorhiza in carnata (L.) Soó × Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Cha-
se). It tran sfers the species to × Dactylocamptis P.F. Hunt & Summerhayes (Dactylorhiza × Ana-
cam p tis Rich.). Also, ecological and coenotic peculiarities of species habitat and morphological
cha racterizati ons are described.
Key words: floristic finding, new nomenclatural combination, × Orchidactyla, × Dactylo-
ca mp tis, Orchidaceae, flora of Ukraine.
... Nonetheless, information about new species and hybrids within the country appears from time to time. Some of them have an alien origin, which have recently appeared in the country (Novák & Zukal, 2018;Olshanskyi & Orlov, 2013;Orlov et al., 2019;Orlov & Iakushenko, 2013), other ones are native, but previously undetected or overlooked (Bezsmertna, 2011;Bezsmertna et al., 2012;Moysiyenko et al., 2021;Peregrym et al., 2013;Peregrym & Kuzemko, 2010;Ryff, 2013). The genus Carex L. (Cyperaceae) is no exception in this context, because several new sedges have been found in Ukraine during the last decades (Danylyk, 1995;Danylyk & Panchenko, 2001;Gynda & Danylyk, 1994). ...
Article
Full-text available
There are 96 species of the genus Carex (Cyperaceae) known in the flora of Ukraine, but so far there are no data about its hybrids for the country yet. However, the first one, C. ×takhtadjanii [C. diluta × C. distans], was discovered in Starobilsk town (Luhansk region) during a field investigation in 2021. Detailed information about this floristic finding with the description of morphological characters of this hybrid and its habitat is given in this short communication. Also a map with known locations of C. ×takhtadjanii around the world is compiled, as well as the main morphological differences between this hybrid and its parental species are reported.
Article
Full-text available
A new nomenclature checklist of the Crimean orchids with 49 taxa and 16 hybrids is proposed. Six new taxa are added and ten taxa are excluded from the latest checklist of the Crimean vascular flora published by YENA (2012). In addition, five nomenclature changes are proposed: Epipactis persica (Soó) Nannf. subsp. taurica (Fateryga & Kreutz) Fateryga & Kreutz comb. et stat. nov., Orchis mascula (L.) L. var. wanjkovii (E. Wulff) Fateryga & Kreutz stat. nov., Anacamptis ×simorrensis (E.G. Camus) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. nothosubsp. ticinensis (Gsell) Fateryga & Kreutz stat. nov., ×Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) B. Bock ex M. Peregrym & Kuzemko nothosubsp. magyarii (Soó) Fateryga & Kreutz comb. et stat. nov., and Orchis ×beyrichii Kern. nothosubsp. mackaensis (Kreutz) Fateryga & Kreutz comb. et stat. nov. Moreover, a new variety, Limodorum abortivum (L.) Sw. var. viridis Fateryga & Kreutz var. nov. is described.
Book
Full-text available
Just a nomenclatural checklist of names (accepted, synonyms, misapplied etc.) of vascular plants of Ukraine. Published in 1999, and, quite naturally, some information changed dramatically since then. We are working on a new version. NOTE: This is a scanned version of our checklist of the Ukrainian flora (vascular plants). I do not know who generated the file, but it was available from some web sites.
Орхидеи нашей страны
 • М Г Вахрамеева
 • Л В Денисова
 • С В Никитина
 • С Самсонов
Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. — М.: Наука, 1991. — 224 с.
О значении гибридизации в эволюции высших растений / Эмбриология цветковых растений (терминология и концепция)
 • Н Н Цвелёв
Цвелёв Н.Н. О значении гибридизации в эволюции высших растений / Эмбриология цветковых растений (терминология и концепция). — СПб., 2000. — Т. 3. — С. 137—141.
Зозулинцевi — Orchidaceae Lindl
 • Є I Бордзiловський
 • Родина
Бордзiловський Є.I. Родина 30. Зозулинцевi — Orchidaceae Lindl. / Флора УРСР. — К.,
Ятрышниковые, орхидные (Зозулинцеві) — Or chi da-ceae / Определитель высших растений Украины
 • В В Протопопова
 • Семейство
Протопопова В.В. Семейство 179. Ятрышниковые, орхидные (Зозулинцеві) — Or chi da-ceae / Определитель высших растений Украины. — Киев: Фитосоциоцентр, 1999. — С. 405—412.
— Джерело доступу: http://www.tela-botanica.org Рекомендує до друку Надійшла 12
 • Tela Botanica
 • Flore Électronique
Tela Botanica. Flore électronique. — Джерело доступу: http://www.tela-botanica.org Рекомендує до друку Надійшла 12.11.2009
Ятрышниковые — Orchidaceae Lindl
 • С А Невский
 • Сем
Невский С.А. Сем. Ятрышниковые — Orchidaceae Lindl. / Флора СССР. — М.; Л.: Наука, 1935. — Т. 4. — С. 589—730.