Conference PaperPDF Available

Abetaret e sotme dhe fjalori themelor i gjuhës shqipe (Today's Albanian chidrens primers and fundamental dictionary of Albanian language)

Authors:
  • University of Prishtina "Hasan Prishtina"

Abstract

Në "Fjalor i shqipes së sotme" (2002) për abetare thuhet "libër fillestar për të mësuar shkrim e këndim", ku me këndim nënkuptohet leximi. Sa filloristë sot me këndim nënkuptojnë leximin? A ka në abetare fjalë të tilla që nuk janë aq të njohura, apo nuk janë fare të njohura për fillestarët? Cilat fjalë do të duhej të përfshiheshin në tekstet e Abetares (Abetareve)? Në këto pyetje mëton të japë përgjigje ky punim, duke u nisur nga krahasimi i abetareve të sotme që përdoren në Shqipëri dhe në Kosovë me Fjalorin themelor 2500-fjalësh (përkatësisht 5000-fjalësh) të gjuhës së sotme, përpiluar nga autori i parë i këtij punimi (Prishtinë, 2007), e në bazë të korpusit 1.000.000-fjalësh të përpiluar së bashku me autorin e dytë (Prishtinë, 2006). Për realizimin e këtij punimi, janë skanuar abetaret që aktualisht përdoren në Shqipëri dhe në Kosovë, është bërë digjitalizimi i materialit të skanuar dhe përpunimi kompjuterik i materialit të digjitalizuar. Me anën e programeve kompjuterike, është bërë krahasimi i bazës së të dhënave (korpusit), kështu të përftuar, me Fjalorin themelor (të përmendur më sipër). Përfundimet, e nxjerra nga krahasimi i këtyre dy korpuseve, janë vërtetuar në një grup nxënësish të klasës së parë të zgjidhur rastësisht. Fjalët çelës: abetare, fjalor themelor, leksik, fjalës, gjuha e sotme shqipe, shkrim e këndim, korpus.
Abetaret e sotme dhe fjalori themelor i gjuhës shqipe
Today’s Albanian chidrens primers and fundamental
dictionary of Albanian language
ALI CAKA
1
dhe NEBI CAKA
2
1
Fakulteti i Filologjisë
2
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë
KOSOVË
ali.caka@gmail.com, nebi.caka@fiek.uni-pr.edu
Në “Fjalor i shqipes së sotme” (2002) për abetare thuhet “libër fillestar për të mësuar
shkrim e këndim”, ku me këndim nënkuptohet leximi. Sa filloristë sot me këndim nënkuptojnë
leximin? A ka në abetare fjalë të tilla që nuk janë aq të njohura, apo nuk janë fare të njohura për
fillestarët? Cilat fjalë do të duhej të përfshiheshin në tekstet e Abetares (Abetareve)? Në këto
pyetje mëton të japë përgjigje ky punim, duke u nisur nga krahasimi i abetareve të sotme që
përdoren në Shqipëri dhe në Kosovë me Fjalorin themelor 2500-fjalësh (përkatësisht 5000-
fjalësh) të gjuhës së sotme, përpiluar nga autori i parë i këtij punimi (Prishtinë, 2007), e në bazë
të korpusit 1.000.000-fjalësh të përpiluar së bashku me autorin e dytë (Prishtinë, 2006).
Për realizimin e këtij punimi, janë skanuar abetaret që aktualisht përdoren në Shqipëri
dhe në Kosovë, është bërë digjitalizimi i materialit të skanuar dhe përpunimi kompjuterik i
materialit të digjitalizuar. Me anën e programeve kompjuterike, është bërë krahasimi i bazës së
të dhënave (korpusit), kështu të përftuar, me Fjalorin themelor (të përmendur më sipër).
Përfundimet, e nxjerra nga krahasimi i këtyre dy korpuseve, janë vërtetuar në një grup nxënësish
të klasës së parë të zgjidhur rastësisht.
Fjalët çelës: abetare, fjalor themelor, leksik, fjalës, gjuha e sotme shqipe, shkrim e
këndim, korpus.
Key-words: Primer, fundamental dictionary, vocabulary, present day Albanian, Writing
and reading, corpus.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.