ArticlePDF Available

Meervoudig bestuur: Publieke dienstverlening door hybride organisaties

Authors:

Abstract

Publieke dienstverlening is in Nederland niet het exclusieve terrein van de staat. Dat is niets nieuws. Maatschappelijke organisaties hebben vanouds deel gehad aan de uitvoering van publieke taken. Was eerst de verzuiling daarvan de achtergrond, recentelijk is marktwerking de voornaamste reden om NGO’s of Quango’s in te schakelen. Daarmee komen belangrijke delen van de publieke dienstverlening in handen van een klasse organisaties, die zich niet meer laat omschrijven als publiek óf privaat, als staat, markt óf middenveld. Voorbeelden zijn woningcorporaties, ziekenhuizen, universiteiten, thuiszorgaanbieders en ROC’s. Ze doorbreken traditionele grenzen, en roepen daarmee nieuwe vragen op. Er zijn heftige discussies geweest over deze zgn. “hybride organisaties”, Is het schadelijk om een instelling met publieke taken op een markt te laten opereren? Komt zo de kwaliteit van de dienstverlening niet in het geding? Of bieden ze juist kansen voor innovatie? Zijn ze nog aan te sturen? Ook bij bestuurders en medewerkers van de organisaties zelf leven de nodige vragen. Is het wel mogelijk om een succesvolle marktpartij te zijn en tegelijkertijd gebonden te zijn aan beleid en toezicht? Wat betekent het voor de organisatiecultuur en de relaties met partnerinstellingen? Vereist het een bepaalde managementstijl? De bundel Meervoudig Bestuur: Publieke Dienstverlening door Hybride Organisaties geeft een actueel overzicht van de praktische en wetenschappelijke inzichten, die zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. De inhoud omvat: - Een overzicht van de ervaringen in verschillende sectoren van publieke dienstverlening. - Lessen voor management en strategie-ontwikkeling. - Een reflectie op hybride organisaties vanuit verschillende theoretische perspectieven.
A preview of the PDF is not available
... From a general sociological perspective, the development of hybridity can be seen as adaptation of the organization to the changes in its environment (Brandsen et al., 2006). This process of contingency is needed to optimize the operating of organizations within a dynamic environment (Lawrence & Lorsch, 1967). ...
... The difference between sectors or missions tends to result in demands that are ambiguous and contradictory. Brandsen states that the essence of hybridity is the representation of different and conflicting values within one organization (Brandsen et al., 2006). As a consequence of this, actors will experience tensions in the execution of their roles. ...
... The board -the locus of the governance function -must look to balance the different interests and resources of these stakeholders. In hybrid healthcare organizations 'plural governance' (meervoudig bestuur) is demanded (Brandsen et al., 2006;Putters, 2009) as a consequence of privatization and commercialization. ...
Article
The governance of national governing bodies of sports such as sport federations is becoming increasingly complex. An important driver of this is the widening of the scope of activities of these federations, from servicing local sports clubs or providing sport activities, to involvement in professional sports and media businesses and aspiring to a wider social role in accordance with governmental objectives. This development is analysed from the viewpoint of hybridization of organizations. Hybridity appears when organizations cannot (or can no longer) be described as completely belonging to the civil communities, private sector, or state sector and become an organization containing a mix of sectorial, structural, and/or mission related elements. Quantitative and qualitative data is used to analyse how many of the national sport federations become more hybrid in their goals, use of resources, governance model and even in their identity. Since hybridity can create problematic tensions and governance dilemmas, the way in which the federations react to this development has also been studied. Hybridity has consequences for the role of different stakeholders in the governance process. Not all federations are involved in hybridization, but if they are, they are capable of coping with this by adapting their strategy. Some of them, however, are opting to develop into branch organizations and become fully hybrid organizations
... In part 4 we will describe the extent to which hybridity can be witnessed in sport organizations. Evolving theories on hybridity (Billis 2010;Brandsen et al. 2006;Defourny & Pestoff 2008;Evers & Hämel 2007) can have important added value in analysing hybridization processes in sport organizations and finding proper ways to manage them. ...
... Brandsen, van de Donk & Kenis (2006) state that the essence of hybridity is the representation of different and conflicting values within one organization. As a consequence of this actors will experience tensions in the execution of their roles ( Brandsen et al. 2006). ...
... Two other dimensions that are constitutive for a hybrid character of an organization are goals and forms of governance. Within the governance debate all this has meanwhile been raised under such titles as systems of "cogovernance" or under notions of "mixed governance" or 'meervoudig bestuur' ( Brandsen et al. 2006; Kooiman 2000). The steering mechanisms that operate simultaneously in such a form of governance, have to be seen in conjunction with organizational goals. ...
... Early work on hybrid organizations in public administration research consisted largely of theoretical reflections about the differences between public, private and hybrid organizations (e.g., Emmert & Crow, 1988;Perry & Rainey, 1988;Rainey & Chun, 2007) and a small number of case studies (e.g., Kickert et al., 2001;Koppell, 2003). The past five years have seen the emergence of several volumes with a broader, comparative scope (notably Evers & Laville, 2004;Brandsen, Van de Donk, & Kenis, 2006;Billis, 2010). As a result, our empirical knowledge of this type of organization has significantly advanced. ...
... In addition to the various case studies that have become available, there are now several volumes with a more elaborate scope and the beginnings of systematic comparison (esp. Evers & Laville, 2004;Brandsen, Van de Donk, & Kenis, 2006;Billis, 2010). However, all of these are limited in their comparative scope. ...
Article
Full-text available
Hybrid organizations mix the characteristics of state, market and civil society. Critics have suggested that such organizations pose severe risks to the public sector, both financially and culturally. However, these assertions are based mostly on theoretical claims or single case studies. No systematic evidence has been collected to support them. The findings of a large research programme in The Netherlands in several policy fields show that the concerns over hybrid organizations appear to be overstated, since theoretically defined risks have not materialised. Conditions such as the presence of active regulators and a high degree of professionalism appear to dampen the risks.
... Privatization (withdrawal of the state from the supply-side) and marketization (the shift from supply-driven to demand-driven provision in a competitive market) have been introduced in the public domain of ECEC in many countries in the past decades, challenging ECEC organizations to reconcile divergent public and private objectives in a single organizational configuration (Ball 2009;Denis et al. 2015;Skelcher and Smith 2015). State withdrawal implies larger responsibilities of private parties for general public tasks but, in combination with increased freedom of choice, also leads to differentiation between organizations providing particular services (Ball 2009;Brandsen et al. 2006; Van der Werf et al. 2020), also in ECEC (Brennan 2016;Naumann 2011). Differences between organizations and patterns of segregation may emerge, for example, regarding the demographic background of the children cared for, the flexibility of use, the work climate, and the quality of education and care provided to children. ...
Article
Full-text available
The present study examined how in the context of the hybrid, privatized and marketized Dutch early education and care system (ECEC), childcare organizations respond to the public task of supporting inclusion and equity in an increasingly diverse society. Applying cluster analysis on the organizational characteristics of a nationally representative sample of 117 centers providing education and care for 0- to 4-year-old children, three types of organizations were identified that differed strongly on cultural inclusion and observed quality in the classroom. Socially engaged (for-profit and not-for-profit) professional organizations served proportionally more children from low-SES and immigrant families, provided higher quality to these children, and were culturally more inclusive than both market-orientated and traditional professional-bureaucratic organizations. The findings are discussed with regard to the question how hybrid ECEC systems can be governed to optimally serve the public goals of inclusion and equity.
... De woningcorporaties bezitten 2,4 miljoen woningen die een balanswaarde hebben van 106,7 miljard euro (Aedes, 2012). Omdat woningcorporaties functioneren op de grens van overheid en markt, zien velen hen ook als een maatschappelijke onderneming (Brandsen, Van der Donk en Kenis, 2006; De Waal, 2001). Het concept wordt in de sector met graagte ontvangen en het verspreidt zich via seminars, studiebijeenkomsten en adviesproducten. ...
Article
Full-text available
De maatschappelijke onderneming wordt in Nederland sterk gepropageerd als een nieuwe, daadkrachtige en vooral beter presterende manier om publieke dienstverlening te organiseren. Het debat over de maatschappelijke onderneming startte in 1990 en is in het eerste decennium van de 21e eeuw óók intensief gevoerd in de sector woningcorporaties. Woningcorporaties hanteren vaak de term maatschappelijke onderneming om zichzelf te karakteriseren en naar eigen zeggen om te hervormen. Parallel aan deze aangekondigde transformatie kwamen verschillende wantoestanden aan het licht. De mooie beginselverklaringen verhinderden blijkbaar niet dat er misstanden optraden. Het is daarom nuttig na te gaan wat corporaties bedoelen als ze zich maatschappelijke onderneming noemen. Zijn ze onder de vlag van dit begrip anders georganiseerd dan vroeger? Zijn ze ondernemend en maatschappelijk tegelijkertijd? In dit artikel reconstrueren we het debat over de maatschappelijke onderneming zoals dat is vastgelegd in vele publicaties.
... This brings Noordegraaf (2000) to his statement that all managers (must) deal with a certain amount of ambiguity or even more: that ambiguity is actually the ground for management of organizations. Hybrid organizations are characterised as a mix of pure, but incongruent, contradictive and conflicting behavioural rationalities (Brandsen, van de Donk, & Putters, 2005; Brandsen, van de Donk, & Kenis, 2006); In 't Veld, 1995 Veld, , 1997 Veld, , 2005 Koppell, 2003; van Hout, 2007). The mere existence of hybrid organizations shows that in many, especially public organizations several, incongruent value patterns appear. ...
Article
Full-text available
In current debates on public values too often the assumption is made that unitary conceptions exist of what “public values” are, and that one universal set of classical public core values guides administrative behaviour throughout the public sector. Studies show, however, that it is very hard to classify specific values and denote their exact meaning, and, moreover, that some of the classical public values show signs of multiplicity, hybridity, and conflict, both internally and in relation to one another. This article tries to enrich the current debate on public values by aligning the values literature to the literature on multiplicity, hybridity, and competing values. It shows that the plural conceptions that exist with regard to what exactly constitutes public value and public interest have implications for governance strategies, which should take this value pluralism as a starting point.
Conference Paper
Full-text available
In the paper, fsQCA is applied in the analysis on organizational form and performance of social housing associations in the Netherlands. Organizational form is operationalized - in a qualitative stance - as key features of the organization. Combinations of certain key features where considered organizational configurations. We used standardized data on client satisfaction and operating expenses as performance indicators. The main goal of the research project was to get empirical insight on the theoretically developed organizational features of housing associations and to investigate in what way these features differ in respect to organizational performance. More specifically, the paper addresses two questions: 1) which - out of seven - organizational features (or configurations of features) are found in housing associations with high client satisfaction? And 2) which - out of six - organizational features (or configurations of features) are found in housing associations with low operating expenses? By means of a newly developed questionnaire, data was gathered on 61 housing associations and their organizational forms while existing data on performance outcomes could be used. The analysis revealed several necessary conditions for high performance, which are additionally evaluated on the amount of deviant cases by means of a plot. By using intermediate solutions we discovered two solution paths for low operating expenses and one for high expenses. We found three solution paths for high client satisfaction - containing the remaining two necessary conditions - and one path for low client satisfaction. The paper contributes to the use of QCA in Organization Studies by adding more conservative evaluation criteria (than e.g. Fiss' (2011) evaluation of number of cases in truth-table rows) in case of fuzzy-set scores with small variance. The theoretical contribution is on organizational forms in Dutch social housing associations and their interconnected features with respect to performance differences and the paper therefore responds to the call by Fiss (2011) for a configurational approach to organizational analysis.
Article
Full-text available
Prof. dr T. Brandsen is hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr M. Oude Vrielink is senior onderzoeker aan de Universiteit Twente. Drs. L. Collignon is bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Recente ontwikkelingen werpen een nieuw licht op de rol van Lipsky's klassieke analyse van de street-level bureaucrat. Een toenemend aantal sociale diensten wordt aangeboden als het product van samenwerking tussen verschillende actoren: overheidsdien-sten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, burgers. Daarmee werkt de street-level bureaucrat steeds vaker in een interorganisationeel netwerk, in plaats van binnen een enkele orga-nisatie. De dilemma's waarmee de street-level bureacrat te maken krijgt, veranderen daardoor deels van karak-ter. Wij demonstreren dit aan de hand van een analyse van 'Achter de Voordeur'-projecten, die werken op basis van huisbezoeken gekoppeld aan integrale samenwerking tussen lokale instanties. Inleiding Drie decennia geleden verscheen Mi-chael Lipsky's Street-level Bureacrats and The Dilemmas of the Individual in Public Service. Met dit boek gaf hij een nieuwe wending aan de theorie-vorming over het verschijnsel dat de feitelijke beleidsuitvoering vaak af-wijkt van de regels en doelstellingen die overheidsinstanties in hun beleid hebben geformuleerd. Street-level bu-reaucrats formuleren niet alleen zelf voor een belangrijk deel de invulling van algemene regels, ook ontwikkelen zij eigen routines onder druk van ver-schillende eisen en in het licht van on-duidelijke, soms confl icterende regels (Van der Veen, 1990). Routinematig handelen en het versimpelen van de werkelijkheid helpen street-level bu-reaucrats om de vraag naar diensten te beheersen, cliënten in het gareel te houden en spaarzaam met hun tijd om te gaan. Zij proberen zo hun werk-druk te beheersen met als gevolg dat cliënten niet als een individu worden benaderd, maar in een hokje worden geplaatst.
Article
Full-text available
Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr M. Oude Vrielink is senior onderzoeker aan de Universiteit Twente. Drs. L. Collignon is bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Recente ontwikkelingen werpen een nieuw licht op de rol van Lipsky's klassieke analyse van de street-level bureaucrat. Een toenemend aantal sociale diensten wordt aangeboden als het product van samenwerking tussen verschillende actoren: overheidsdien-sten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, burgers. Daarmee werkt de street-level bureaucrat steeds vaker in een interorganisationeel netwerk, in plaats van binnen een enkele orga-nisatie. De dilemma's waarmee de street-level bureacrat te maken krijgt, veranderen daardoor deels van karak-ter. Wij demonstreren dit aan de hand van een analyse van 'Achter de Voordeur'-projecten, die werken op basis van huisbezoeken gekoppeld aan integrale samenwerking tussen lokale instanties. Inleiding Drie decennia geleden verscheen Mi-chael Lipsky's Street-level Bureacrats and The Dilemmas of the Individual in Public Service. Met dit boek gaf hij een nieuwe wending aan de theorie-vorming over het verschijnsel dat de feitelijke beleidsuitvoering vaak af-wijkt van de regels en doelstellingen die overheidsinstanties in hun beleid hebben geformuleerd. Street-level bureaucrats formuleren niet alleen zelf voor een belangrijk deel de invulling van algemene regels, ook ontwikkelen zij eigen routines onder druk van ver-schillende eisen en in het licht van on-duidelijke, soms confl icterende regels (Van der Veen, 1990). Routinematig handelen en het versimpelen van de werkelijkheid helpen street-level bureaucrats om de vraag naar diensten te beheersen, cliënten in het gareel te houden en spaarzaam met hun tijd om te gaan. Zij proberen zo hun werk-druk te beheersen met als gevolg dat cliënten niet als een individu worden benaderd, maar in een hokje worden geplaatst.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.