Article

Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Istniał, innymi słowy, wyraźny podział na dyskurs, a więc działanie językowe i działanie pozajęzykowe (niedyskursywne). Podział ten, choć często jeszcze przyjmowany przez wielu badaczy, poddawany jest już kolejnemu etapowi kontekstualizacji (Leezenberg 2003 ). Defi nicja granic dyskursu, podziału na świat działań językowych i pozajęzykowych jest kontekstualizowana. ...
Article
Full-text available
Dyskursy eksperckie często postrzega się – wzorem Michela Foucault – jako narzędzie normalizacji i ujarzmiania jednostek. Normalizacja jest z tej perspektywy sposobem regulowania jednostkowej praktyki i tożsamości przez podporządkowane jej kategoriom "normy" i "patologii", będącym wytworem sieci wiedzy-władzy. W tekście podejmuję polemikę z tak jednostronnym ujęciem społecznego wpływu dyskursów eksperckich, wskazując na sposoby, w jakie "normalizacja" – rozumiana szerzej niż w nurcie Foucaultowskim – może wspierać podmiotowość i sprawczość jednostek, ułatwiając im wypracowanie spójnej i akceptowalnej społecznie tożsamości. Argumenty za takim stanowiskiem pochodzą z koncepcji refl eksyjnej modernizacji Anthony’ego Giddensa oraz ze studium przypadku, w którym przeanalizuję wpływu, jaki raport Kinseya dotyczący seksualności amerykańskich mężczyzn i kobiet (będący modelowym wręcz przykładem "dyskursu normalizacyjnego") wywarł na tożsamości seksualne w Stanach Zjednoczonych.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.