Conference PaperPDF Available

Roli i teknologjive gjuhësore në zhvillimin e gjuhësisë shqiptare The role of Language Technology on developing Albanian linguistics

Authors:

Abstract

Ndërlidhja e fuqishme e gjuhësisë dhe teknologjisë së informacionit solli deri tek zhvillimi i shpejtë i teknologjive gjuhësore në të cilat sot mbështeten studimet gjuhësore të shumë gjuhëve botërore. Dihet fare mirë se anglishtja prinë në këtë, e gjuha shqipe është prekur pak nga kjo fushë. Projekti i Qeverisë së Kosovës i gjuhës shqipe më 2005; Korpusi një milion fjalësh i gjuhës shqipe i vëllezërve Caka i punuar më 2006 me anë të konkordancierit e sipas modelit të korpusit të Braunit nga i cili autori i dytë i këtij punimi hartoi Fjalorët themelorë të gjuhës së sotme shqipe (2500, 5000 dhe 10000 fjalësh); Tageri-etiketuesi i gjuhës shqipe i punuar më 2011, dhe lematizuesi i gjuhës shqipe i punuar më 2012 nga autorët e parë të këtij punimi; Projekti i shndërrimit të tekstit në të folur; janë disa nga të arriturat e gjuhësisë shqiptare falë teknologjive gjuhësore dhe punës multidisiplinore të gjuhëtarëve dhe informaticientëve. Ky punim mëton të japë të arriturat e gjuhësisë shqiptare në këtë fushë dhe njëkohësisht të tregojë për rolin e teknologjisë gjuhësore në zhvillimin e gjuhësisë shqiptare. Fjalët çelës: teknologji gjuhësore, lematizues, etiketues, gjuhë shqipe, korpus Key- words: Language technology, lemmatizer, tagger, Albanian language, corpus
Konferenca e Seksionit të Shkencave të Filologjisë, Historisë dhe Kulturës
Roli i teknologjive gjuhësore në zhvillimin e gjuhësisë shqiptare
The role of Language Technology on developing Albanian
linguistics
VEHBI NEZIRI
Agjencia Kosovare e Pronës
Drenas, Kosova
vehbineziri@gmail.com
ALI CAKA
Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës
Prishtinë, Kosova
ali.caka@gmail.com
NEBI CAKA
Universiteti i Prishtinës
Prishtinë, Kosova
nebi.caka@gmail.com
Përmbledhja/Abstract: Ndërlidhja e fuqishme e gjuhësisë dhe teknologjisë informacionit solli deri
tek zhvillimi i shpejtë i teknologjive gjuhësore cilat sot mbështeten studimet gjuhësore shumë
gjuhëve botërore. Dihet fare mirë se anglishtja prinë këtë, e gjuha shqipe është prekur pak nga kjo
fushë. Projekti i Qeverisë Kosovës i gjuhës shqipe 2005; Korpusi një milion fjalësh i gjuhës
shqipe i vëllezërve Caka i punuar 2006 me anë konkordancierit e sipas modelit korpusit
Braunit nga i cili autori i dytë i këtij punimi hartoi Fjalorët themelorë të gjuhës së sotme shqipe (2500,
5000 dhe 10000 fjalësh); Tageri-etiketuesi i gjuhës shqipe i punuar më 2011, dhe lematizuesi i gjuhës
shqipe i punuar më 2012 nga autorët e parë të këtij punimi; Projekti i shndërrimit të tekstit të folur;
janë disa nga arriturat e gjuhësisë shqiptare falë teknologjive gjuhësore dhe punës multidisiplinore
të gjuhëtarëve dhe informaticientëve. Ky punim mëton të japë të arriturat e gjuhësisë shqiptare në këtë
fushë dhe njëkohësisht tregojë për rolin e teknologjisë gjuhësore zhvillimin e gjuhësisë
shqiptare.
Fjalët çelës: teknologji gjuhësore, lematizues, etiketues, gjuhë shqipe, korpus
Key- words: Language technology, lemmatizer, tagger, Albanian language, corpus
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.