Technical ReportPDF Available

Effekter av grumling och sedimentation på fauna i strömmande vatten - En litteratursammanställning

Authors:
Vattenbruksinstitutionen
Rapport 31
Umeå 2001
Effekter av grumling och
sedimentation på fauna i
strömmande vatten
– En litteratursammanställning
Peter Rivinoja & Stefan Larsson
4
Effekter av grumling och sedimentation på fauna i strömmande
vatten – En litteratursammanställning
Peter Rivinoja & Stefan Larsson
Vattenbruksinstitutionen, SLU, 901 83 Umeå.
SLU
Vattenbruksinstitutionen
901 83 Umeå
Tel. 090 – 786 76 76
Fax. 090 – 12 37 29
E-post. vabr@slu.se
Hemsida. http://www.vabr.slu.se/
Rapport nr 31, 2001.
ISSN 1101-6620
ISRN SLU-VBI-R--31--SE
Tryckt av Reprocentralen SLU, Umeå.
5
INNEHÅLL
Sid.
Abstract 6
Sammanfattning 7
1. Inledning 9
2. Bakgrund 10
3. Sediment i strömmande vatten 11
3.1 Naturlig sedimenttransport i norrländska 12
vattendrag
3.2 Turbiditet 13
4. Biologi för olika organismgrupper 14
4.1 Vandrande fiskar 14
4.1.1 Fiskar – höstlekare 15
4.1.2 Fiskar – vårlekare 15
4.2 Nejonöga 16
4.3 Insekter 16
4.4 Musslor 17
4.5 Kräftdjur 18
5. Effekter av grumling 18
5.1 Fisk och nejönöga 19
5.2 Everterbrater 24
6. Effekter av sedimentation 29
6.1 Fisk och nejönöga 29
6.2 Everterbrater 29
7. Miljöpåverkan av bro- och vägbyggen 35
7.1 Vägbygge – Hanlon Creek, Ontario 36
7.2 Vägbygge – Joe Wright Creek, Colorado 37
8. Förslag till framtida studier 38
9. Referenser 39
6
ABSTRACT
Rivinoja P. & S. Larsson 2000. Effekter av grumling och sedimentation på
fauna i strömmande vatten- En litteratursammanställning. The effects of
turbidity and sediment deposition on fauna in running waters - A
literature review. Department of Aquaculture, SLU (Swedish University
of Agricultural Sciences), 901 83 Umeå. 49 pages. (In swedish)
The effects of turbidity and sediment deposition on aquatic fauna in
running waters is reviewed. At high flows most of the fine particles is
normally transported in the water as suspended materials which leads to
an increasing turbidity, while sediment deposition occurs during periods
of low flow. Despite the source of this material it is often hard to know to
what degree this material affects the stream biota and if the effects are
due to the suspended material or the sediment deposition. Depending on
the individual stream charactheristics and factors as climate and ambient
soil conditions the amount of suspended material varies naturally.
However, increasing turbidities generally have negative effects on
watersheds and cause decreased primary production, change habitats and
alter the community structure. Aquatic organisms can be affected directly
or indirectly by a high turbidity and sediment deposition so the
individual organism respons differs between species and among different
lifestages within a species, e.g. eggs, alevins and adults. Turbidity can
reduce benthic density by increasing drift of fauna and cause changes in
individual behaviours as decreased feeding, territorial displacements and
ceased migration of spawning fish. High turbidities can also lead to
sublethal responses and cause clogging of gills in sensitive species. The
effect of suspended material on animals depends on factors like particle
chemistry, size and structure of particles, and the time of exposure.
Deposited sediments can interfere with run-riffle-pool sequences and
lead to changes in the community structure. Sediment deposition can also
negatively affect the embryonic developement of organisms and increase
the mortality of juvenile stages. Recovery from the effects of suspended
material and sediment deposition is usually rapid once the input source
of sediment is removed. The paper highlight a few case studies dealing
with turbidity and constructions in running waters as well as discusses a
few topics that should be adressed in future experiments if the ultimate
goal is to minimize damage to the water ecosystem.
7
SAMMANFATTNING
Grumling och sedimentation är oftast negativ för akvatiska djur och kan
ge effekter på hela ekosystemet, oavsett vilken ursprung materialet har.
Vid höga flöden i kombination med finpartikulärt material kommer en
begränsad mängd av materialet att sedimentera, dock kan hög
grumlighet uppstå under samma period. Vid lägre flöden kan samma typ
av partiklar sjunka till botten, vanligtvis i lugnflytande sel eller sjöar.
Effekten av suspenderat och sedimenterat material på akvatiska
organismer varierar beroende på årstid och påverkar arter och livsstadier
olika.
En ökad grumling kan indirekt påverka akvatiska faunan genom
minskad primärproduktion vilket leder till minskad födotillgång.
Grumlingar som inte ger upphov till en permanent förändring av
bottenstrukturen ger dock vanligtvis relativt kortsiktiga effekter på
faunan. Initialt kan beteendeförändringar uppstå hos vattenlevande djur
bl.a. ökad drift hos akvatiska evertebrater (insekter) och flyktreaktioner
eller fördröjd uppvandring hos fisk. Effekten av grumling är tidsberoende
och en ökad tid med grumligt vatten leder till en ökad stress på
organismer t.ex. förändring i territorier, födosök och andningsfrekvens,
vilket kan leda till minskad överlevnad och tillväxt. Djurens tolerans för
suspenderat material beror flera faktorer som t.ex. temperatur,
syremängd och partikelstruktur. Grumling kan ge fysiska skador och
orsaka igensättning av gälar hos djur. Hög halt av suspenderat material
är dödligt för de flesta arter, många populationer är dock anpassade till
höga halter av suspenderat material och tål att utsättas för grumligt
vatten utan att påverkas negativt. De flesta fiskarter, även laxfiskar, kan
överleva och äta åtminstone några veckor i måttligt grumligt vatten och
ynglen föredrar i vissa avseenden ett grumligt vatten framför klart trots
minskad tillväxt. Orsaken kan vara att grumligt vatten upplevs som
skydd och vanligtvis leder till minskad predationsrisk för småfisk.
Sedimentets struktur har stor betydelse för akvatiska organismer
och det optimala substratet varierar för olika arter. En ackumulation av
finpartiklar på botten kan leda till en förändring av substratet och
påverka organismer negativt. Vanligtvis lägger sig sandpartiklar på
botten medan silt kan passera djupare ner i substratet. Dessa partiklar kan
stanna i bottensubstratet eller spolas iväg beroende på vattenströmmens
karaktär. En ökad sedimentation kan leda till lägre syrehalt på botten och
medföra ökad dödlighet hos djur eller livsstadier som ej har möjlighet att
undfly dessa ogynsamma förhållanden t.ex. fiskägg, musslor, kräftor och
8
insektspuppor. För laxfiskar som kräver grusbotten vid lek reduceras
antalet lekområden vid sedimentation vilket leder till minskad
reproduktion. Sedimentation av finpartiklar innebär att habitaten för
bottenfaunan förändras vilket kan leda till vissa arter av evertebrater
försvinner och ger upphov till ett skifte i artsammansättningen. Detta kan
indirekt påverka fiskar genom att födotillgången minskar. I många fall
reagerar evertebrater, och även nejonögalarver, på ökad sedimentering
med att fly områden genom drift.
Väg- och brobyggen har i flera fall konstaterats påverka
strömlevande fauna genom ökad materialtillförsel till vattendrag.
Effekterna är dock vanligtvis av kortvarig natur och minskar gradvis efter
att tillförseln av material upphört, d.v.s. efter att byggnationerna
slutförts. Materialet som sedimenterar och inte senare spolas bort kan
dock ge långvariga eller permanenta skador på miljön för många
djurgrupper. Tillfört material påverkar djur i varierande grad under året
och för att minimera de negativa effekterna bör man överväga tidpunkten
för verksamhet som leder ökad tillförsel av material till vatten.
9
1. INLEDNING
Finpartikulärt material har stor betydelse för strömmande vatten och
påverkar akvatiska organismer direkt eller indirekt. Partiklar förekommer
naturligt i både vattenmassan och bottensubstratet. Ett flertal faktorer,
t.ex. vattenhastighet och djup, avgör om partiklar av en viss storlek ska
erodera, transporteras eller sedimentera (Morisawa 1968, Carling 1984).
Akvatiska organismer kommer i kontakt med eroderat material som
tillförts vatten på i huvudsak två olika sätt, 1) via grumling av sk.
suspenderade partiklar i vattnet, eller 2) via sedimenterade partiklar på
botten (Ellis 1936). Det kan vara svårt att särskilja och ge en entydig bild
på effekten av suspenderat respektive sedimentaterat material i vatten
(Lloyd 1987). Beroende på vattendragens karaktärer varierar graden av
påverkan inom och mellan vattendrag, dessutom kan effekter uppstå
hela ekosystemet (Murphy et al. 1981). Mänskliga aktiviteter kan öka
sedimentmängden så att akvatiska ekosystem genomgår en negativ
förändring (Cordone & Kelley 1961) och generellt konstateras att
onaturligt hög materialtransport i vatten oftast är negativ för de flesta
akvatiska djur (Bjornn et al. 1977).
En ökad grumlighet kan påverka vattenkvalitet, temperatur och
ljusgenomsläpplighet vilket i sin tur leder till negativ påverkan på
primärproduktionen (Lloyd et al. 1987; Ryan 1991). En minskad
produktion i vattendraget kan indirekt leda till en minskad förekomst av
akvatiska djur (Lloyd et al. 1987). Grumlighet kan också ge ett flertal
direkt negativa effekter på evertebrater och fisk (Schulz 1996). Effekten av
suspenderat material på det biologiska livet i vattnet beror på ett flertal
faktorer. Förutom att arter har olika miljökrav så är det viktigt att beakta
att även olika livsstadier hos samma art fungerar olika. Newcombe &
MacDonald (1991) påpekar att man förutom halten av suspenderat
material dessutom bör ta hänsyn till tiden för exponering när man
bedömer effekten av grumling på fauna i strömmande vatten och att en
ökad tid leder till en ökad stress på organismerna. Viktiga fysikaliska
faktorer, som t.ex. partikelstruktur och kemi, samt vattnets syrehalt och
temperatur måste också beaktas när man bedömer effekten av grumling
på akvatiska ekosystem.
Sedimentets struktur har stor betydelse för akvatiska organismer
(Gibbons & Salo 1973; Meehan & Swanston 1977) och avsättning av
partiklar till botten sker selektivt efter densitet och kornstorlek. En
ackumulation av finpartikulärt material i strömmarnas bottenhåligheter
kan vara skadlig och påverka organismer (Cooper 1965) då dessa
10
partiklar minskar mängden av syre (Ingendahl & Neumann 1997) och
förändrar substratet och därmed också de bottenlevande organismernas
miljö (Bjornn et al. 1977).
Vägbrytning ger ofta upphov till negativa effekter genom erosion
som t.ex ökad slamtransport (Hartman & Scrivener 1990), frigjorda
näringsämnen, tungmetaller och försurande ämnen. Skadorna kan bli
omfattande särskilt vid vägbyggen i kuperad terräng eller på marker med
sediment eller finpartikulära jordarter (Länstyrelsen &
Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län 1995).
2. BAKGRUND
Järnvägen Botniabanan kommer att under år 1999-2005 byggas mellan
Nyland i Ångermanland och Umeå centralort i Västerbotten, vilket utgör
en sträcka av ca. 190 km. Den enkelspåriga järnvägen kommer att passera
ett 40-tal vattendrag där Ångermanälven och Umeälven är de största.
Vissa av vattendragen är av riksintresse. Flertalet av de rinnande
vattendragen har både stationära och vandrande bestånd av olika
fiskarter. De större vattendragen, åar och älvar, är leklokaler för
vårlekande fisk som, t.ex. abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox lucius), id
(Leuciscus idus), mört (Rutilus rutilus) och stäm (Leuciscus leuciscus).
Dessutom utgör de viktiga reproduktionsområden för vandrande
nejonöga (Lampetra fluviatilis), samt laxfiskar som harr (Thymallus
thymallus), sik (Coregonus sp.), öring (Salmo trutta) och lax (Salmo salar).
Extra hänsynskrävande är laxfiskarna som har speciella omgivningskrav
under olika delar av utvecklingen, samt de utsatta s.k. rödlistade arterna.
Bland de rödlistade arterna återfinns; lax (naturliga populationer),
flodkräfta (Astacus astacus), flodpärlmussla (Margaritifiera margaritifiera)
samt flodnejonöga. Dessutom förekommer minst 6 st rödlistade arter av
evertebrater (Evander, Dan pers. komm.). De arter som i första hand kan
komma att påverkas av byggnationerna är de som normalt har lek-
och/eller uppväxtområden nedströms byggnationerna.
I samband med byggnationer av Botniabanan uppstod under
hösten 1999 grumlingar i bl.a. Bryngeån och Idbyån, strax norr om
Örnsköldsvik i Ångermanland. För att öka kunskapen om effekter av
suspenderat och sedimenterat oorganiskt material på fauna i strömmande
vatten anlitades Institutionen för Vattenbruk (SLU) av Botniabanan AB
för att sammanställa nationella och internationella erfarenheter i ämnet.
Avsikten med litteratursammanställningen är att belysa hur suspendering
och sedimentation direkt eller indirekt kan påverka akvatisk fauna i
11
rinnande vatten. Sammanställningen behandlar generella effekter av
suspenderat och sedimenterat material, varvid ingen hänsyn till
sedimentkällan har tagits. Dock har litteratur som belyser effekter av
suspenderat och sedimenterat material i samband med väg- och
brobyggen beaktats särskilt. Största vikt har lagts för att säkerställa att
tillgängliga erfarenheter i ämnet har inhämtats. Nationella och
internationella databaser har utnyttjas, varvid alla för uppgiften adekvata
sökord använts. Förfrågningar angående erfarenheter i ärendet har
skickats till nsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland, Umeå och Örnsköldsvik kommun samt till Fiskeriverkets
utredningskontor i Luleå och Härnösand. Dessutom har forskare vid
vattenbruksinstitutionen och Umeå universitet, med nationella och
internationella kontaktnät, konsulterats.
3. SEDIMENT I STRÖMMANDE VATTEN
Normalt ger ett högre flöde en ökad erosion vilket ökar mängden
suspenderat material i vattenmassan (Beschta 1978). Erosionen kan vara
betydande speciellt under islossning och högvattenperioder.
Finpartikulärt material som eroderar transporteras suspenderat i
vattenmassan medan större partiklar transporteras längs botten.
Miškovský (1984) beskriver tre olika typer av partikeltransport; 1)
bottentransport, partiklar glider eller rullar längs botten, 2) saltation,
partiklar studsar och 3) suspenderade partiklar i vattenmassan. Normalt
utgör suspenderade partiklar den största andelen. I klart vatten kan en
grumlighetsökning 10-15 % märkas mer än en ökning på 20-50 % i ett
normalt grumligt vatten (Ryan 1991).
Ett flertal studier visar att halten av suspenderat material är
korrelerad med vattenflödet, där ett ökat flöde ger högre halt av
suspenderat material (Leeks & Newson 1989; Acornley & Sear 1999). En
flödesökning ger också högre strömhastighet vilket normalt medför att
suspenderade partiklar sedimenterar i mindre omfattning. Vid lägre
vattenhastighet sker däremot sedimentation där stora partiklar avsätts
först och generellt i högre omfattning än små (Carling 1984).
Sedimentation av partiklar sker selektivt efter densitet och kornstorlek
och finpartikulärt material transporteras vanligtvis längre sträckor till
lugnflytande sel eller sjöar (Ryan 1991). Jackson & Beschta (1984) visade
t.ex. hur en ökad mängd av transporterat sand inte ökade andelen av
sand nämnvärt i forsar utan materialet sedimenterade i första hand i sel
och bakvatten. I små grunda bäckar kan dock sedimentationen gå fort
12
vilket kan resultera i höga halter av finpartiklar i strömmar (Carling &
McCahon 1987).
Mängden deponerat matrial ökar normalt med koncentrationen av
suspenderat material (Acornley & Sear 1999) och minskar nedströms med
avståndet från materialkällan (Carling 1984). Vanligtvis lägger sig
sandpartiklar på bottensubstratet medan silt kan passera djupare (Lisle
1989). Dessa partiklar kan förbli i bottensubstratet under längre tid eller
spolas ut beroende på vattenströmmens karaktär (Luedtke et al. 1976;
Soroka & McKenzie-Grieve 1983). En snabb renspolning av botten sker
normalt efter höga vattenflöden, oftast i samband med snösmältningen
(Cline et al. 1982). I sammanhanget bör nämnas att suspenderat material
även kan orsaka transport av tungmetaller och andra gifter, då dessa kan
vara associerade till sedimentpartiklar (LaPerriere et al. 1985).
Tabell 1. Jordarternas indelning efter kornstorlek, svensk standard-
benämning, enligt Atterberg (Miškovský 1984).
Fraktion Diameter mm Underavd. Praktisk
benämning
Sedimenterings-
tid
2
per m
Block
> 600
600-200
Grovblock
Finblock
Block
Sten 200-60
60-20
Grovsten
Finsten
Sten
Grus 20-6
6-2
Grovgrus
Fingrus
Grus 1 s
Sand 2-0.6
0.6-0.2
Grovsand
Mellansand
Sand 10 s
Mo 0.2-0.06
0.06-0.02
Grovmo
Finmo
Finsand
Silt
1
2 min
Mjäla 0.02-0-00.6
0.006-0.002
Grovmjäla
Finmjäla
Silt
1
Silt
1
2 tim
Ler 0.002-0.0006
0.0006-0.0002
< 0.0002
Grovler
Finler
Kolloider
Ler 8 dygn
2 år
1. Amerikansk standard (M.I.T)
2. Ur Vattenbehandlingsmetoder, Vattenteknik AB 1992
3.1 Naturlig sedimenttransport i norrländska vattendrag
Halten av suspenderat material i norrländska strömmar varierar stort
under året och beroende på vattendragens karaktärer. Älvar med
avrinningsområden i fjällkedjan har normalt låga halter av suspenderat
13
material medan skogsälvar normalt uppvisar betydligt högre halter,
speciellt under vårfloden (Brandt 1982). Brandt (1982) påvisar också ett
tydligt samband mellan vattenföring och mängden suspenderat material i
oreglerade älvar. Den totala halten av suspenderat material sett över hela
året ligger i genomsnitt mellan 3-9 mg/l för älvar i norra norrlands
kustland, medan medelvärdet av oorganiskt suspenderat material ligger
mellan 1-5 mg/l. I södra norrland är SMHI:s mätstationer belägna vid de
reglerade älvarna och därmed avviker dessa data från oreglerade älvars. I
de oreglerade älvarna uppmäts de högsta halterna under vårfloden, och
medelvärdet av totalt suspenderat material under april-juni ligger mellan
7-18 mg/l i flacka älvar, och halten oorganiskt suspenderat material
mellan 6-13 mg/l. I älvar med större fallhöjd utgörs i princip allt
suspenderat material av oorganiska partiklar och under april-juni ligger
medelvärdet mellan 40-55 mg/l. Halter på totalt suspenderat material
över 500 mg/l har uppmätts i älvar med brant fallprofil och lätteroderat
material t.ex. Öre- och Lögdeälv. Förutom sedimenttopparna under
vårfloden förekommer ofta ökad partikeltransport i samband med
höstregn från juli-september.
Tabell 2. Värden på oorganiskt suspenderat material (mg/l) i några norrländska
älvar (Brandt 1982).
Suspenderat material (mg/l) Vår Höst
Vindelälv 5 1-2
Torneälv 60 20
Öreälv 110 70
Lögdeälv 300 -
3.2 Turbiditet
Halten av suspenderade partiklar i vatten mäts ofta i turbiditet som är ett
mått på mängden ljus som absorberas eller bryts av vatten. Oftast finns en
relation mellan turbiditet och koncentrationen av suspenderat material
vilket medför att begreppet turbiditet kan användas för att uppskatta
halten suspenderat material (Lloyd 1987; Lloyd et al. 1987). Värdet på
turbiditet visar halten av suspenderat och löst material i vattnet
inkluderande oorganiskt material som lera och silt, organiskt material,
plankton och andra mikroskopiska organismer. Turbiditeten beror
förutom av koncentrationen partiklar även på partiklarnas storlek, form
och färg (Lloyd 1987). Förhållandet mellan suspenderade partiklar och
14
turbiditet ändras också efter hydrologiska och geologiska förhållanden,
t.ex. ändras förhållandet nedströms då stora partiklar som generellt
producerar mindre turbiditet än små gradvis sedimenterar (Lloyd 1987).
Enligt Naturvårdsverket (1999) kan man för praktiskt bruk anse att de
olika enheter som förekommer vid mätning av turbititet är jämförbara
med varandra, d.v.s. 1 FNU (formazin nephelometric units, svenskt
standard) ~ 1 FTU (formazin turbidity units, äldre standard) ~ 1 NTU
(nephelometric turbidity units) ~ 1 JTU (jackson turbidity units).
4. BIOLOGI FÖR OLIKA ORGANISMGRUPPER
4.1 Vandrande fiskar
Många laxfiskar och vissa arter av nejonöga är anadroma, d.v.s. de har sin
fortplantning med ägg- och yngelutveckling knuten till sötvatten medan
övriga livsstadier tillbringas i havet. Årligen, med vissa undantag, sker
således storskaliga lekvandringar till sjöar eller rinnande vattensystem.
Denna typ av fortplantnings-strategi ger flera fördelar då det är ett
effektivt sätt att reducera konkurrensen mellan vuxen fisk och avkomma.
Dessutom får ägg och yngel de nödvändiga och mycket speciella
omgivningskraven tillfredsställda. Detta leder till att äggen får utvecklas
utan alltför stort bortfall och leder oftast till ökad tillväxt och överlevnad
hos yngel (Northcote 1978). Ofta vandrar de lekande fiskarna med hög
precision till den plats där de själv växt upp, sk. homing.
Efter att äggen lagts sker olika embryonala processer under en viss
tid innan kläckningen. Hur lång denna tid är varierar mellan olika arter
och temperatur. Vissa arter är vårlekande och har en kort men intensiv
utvecklingsperiod som ibland bara är några veckor medan andra arter,
oftast de höstlekande, har utvecklingstider på upp till ett år. Ynglens
beteende och uppehållstider varierar stort, vissa arter är aktiva direkt
efter kläckningen medan andra förblir passiva under längre tid. Som
exempel kan nämnas den anadroma siken som uppehåller sig ca. åtta
månader i sitt hemvattendrag som ägg och yngel, medan motsvarande tid
för flodnejonöga uppgår till ca. fem år och för lax kan uppgå till sex år.
15
4.1.1 Fiskar – höstlekare
Öringen är normalt en höstlekande fiskart, men det finns även enstaka
vårlekande bestånd. Leken äger rum mellan september och november,
beroende på vattentemperaturen (Sømme & Jensen 1981). Öringen
förekommer i en stationär form, som sällan når längder över 25 cm.
Denna form av öring brukar benämnas bäcköring och förekommer, som
namnet antyder i bäckar, där den fullföljer hela sin livscykel. Två andra
former av öring är insjö- och havsöring (Näslund & Bergström 1994). Till
skillnad från bäcköringen, lämnar dessa båda former sina födelseplatser i
det rinnande vattnet och beger sig ut i sjö eller hav för att där växa
ytterligare. När de vandrande öringar börja närma sig den tid då de skall
leka och fortplanta sig återvänder de till den plats där de själva föddes.
Tiden för denna vandring varierar, flertalet vandrar under tiden juli till
augusti men vissa individer har noterats vandra upp redan under vintern
eller våren (Jonsson 1985). Laxens biologi liknar till stora delar öringens,
dock är den inte lika varierande vad avser livshistoria. Laxen bildar t.ex.
inte stationära bestånd som öring men både sjö- och havsvandrande
bestånd förekommer (Näslund & Bergström 1994). Siken (Coregonus
lavaretus) förekommer i två former i bottenviken (Leskelä et al. 1991). En
vandrande form och en form som lever hela sin livscykel ute i havet. Den
vandrande formen går upp i åar och älvar för lek i augusti till september.
Siken har inte lika höga krav på leksubstrat som t.ex. öringen utan kan
lägga sina ägg på bottnar av grus, sand, lera eller fast gyttja. Siken gräver
inte heller någon lekgrop för sina ägg (Rivinoja & Bergström 1994). Även
siklöjan (Coregonus albula) går ofta upp i rinnande vatten för att leka.
Leken sker under september till december (Muus & Dahlström 1981).
Bäckrödingen (Salvelinus fontinalis) som ursprungligen härstammar från
Nordamerika och som planterats in i Sverige är också ett exempel på en
höstlekande fiskart.
4.1.2 Fiskar – vårlekare
Harren leker till skillnad från övriga svenska laxfiskar på våren
(Andersen 1968). Leken sker mellan april och juni, i både små och stora
strömmande vatten, i sjöars in och utlopp och direkt i sjöar (Fabricius &
Gustafson 1955). Redan efter 3-4 veckor kläcks harrens rom och även
yngelutvecklingen är snabb hos harren (Muus & Dahlström 1981). Harren
uppvisar ofta komplexa förflyttningar mellan vinter-, lek- och födohabitat
(Carlstein & Bergström 1994).
16
Alla karpfiskar som är kända att vandra upp i vattendrag längs
norrlandskusten leker på våren, t.ex. mört, id, stäm, löja (Alburnus
alburnus) och elritsa (Phoxinus phoxinus). Leken hos dessa arter sker
mellan mars-juni, undantaget elritsan som kan vänta ända in i juli.
Exempel på andra vårlekande arter är gädda, abborre och stensimpa
(Cottus gobio) (Muus & Dahlström 1981).
4.2 Nejonöga
Två arter av nejonöga återfinns i norra Sverige, flodnejonöga och
bäcknejonöga (Lampetra planeri). Flodnejonöga förekommer i anadroma
bestånd i flera av de större vattendragen, medan bäcknejonögat oftast
återfinns i mindre vattendrag. Bägge arterna har sin fortplantning och
tidiga livsstadier knutna till sötvatten och de förekommer ofta i samma
vattendrag med en ekologisk separation där flodnejonöga dominerar i de
nedre delarna (Hardisty 1979). Lekvandringen sker under augusti-
november men själva leken genomförs först under maj-juni. Nejonögat
bygger då lekgropar där lugnare strömmar bildas. Efter leken dör
samtliga lekande individer. Äggen kläcks efter 10 till 14 dagar och efter
ca. tre veckor gräver larverna ner sig i finkornig botten i områden med
svaga strömmar där organiskt material avsätts (Hardisty 1979). I
bottensedimentet lever de flera år och livnär sig som filtrerare. Med
åldern driftar larven passivt nedströms. Förvandling, metamorfos, från
larv till vuxen individ sker under sommaren eller i början av hösten.
Denna metamorfos sker på olika sätt för de två arterna. Hos
flodnejonögat genomgår larven under sitt femte år en komplett
metamorfos medan bäcknejonögat genomgår en partiell metamorfos
under sitt sjunde levnadsår (Hardisty 1979). Bäcknejonögat har ett
livsstadium som vuxen på endast 6-9 månader, efter vilket den leker och
dör. Flodnejonögat däremot lämnar sin uppväxtlokal och livnär sig som
parasit i havet, för att efter ca. 2-2.5 år vandra tillbaka till sin födoälv för
lek. Detta medför alltså att könsmognad, lek och sedan död sker vid
samma ålder för bägge arterna.
4.3 Insekter
Dagsländor (Ephemeroptera) förekommer i alla tänkbara sötvattenmiljöer.
De flesta arterna har dock höga syrekrav och föredrar rinnande vatten.
Dagsländor har hemimetabol utveckling, d.v.s. de saknar puppstadium.
De flesta dagsländenymfer är herbivora (växtätare) eller detrivorer (djur
17
som lever på organiskt material som brutits ned till små partiklar, s.k.
detritus). Många olika typer av substrat utnyttjas, beroende på art. Vissa,
som t.ex. släktet Ephemera sp. gräver gångar i lera, medans t.ex. den gula
forssländan (Heptagenia sulphurea) föredrar stenig botten (Engblom 1996).
Nattsländor (Trichoptera) står att finna både i stillastående som rinnande
vatten, dock föredrar de flesta arterna rinnande vatten. Nattsländor har
holometabol utveckling, d.v.s. larven genomgår en metamorfos i en
puppa innan den blir en fullvuxen bevingad insekt. De flesta arter lever
uppe på eller relativt grunt i substratet, med få undantag av några arter
som gräver ner sig. En del arter bygger rör (hus) genom att limma ihop
sand eller växtdelar m.h.a. av sekret. Huset fungerar bl.a. som skydd.
Andra arter spinner nät som fungerar som filter för födopartiklar i det
strömmande vattnet. Det finns även nattsländor som är frilevande och
vare sig spinner nät eller bygger hus. Inom ordning nattsländor finns
exempel på både växt- och detritusätare samt rovdjur, predatorer (Solem
& Gullefors 1996). Bäcksländor (Plecoptera) är typiska för syrerika
strömmande vatten, med undantag för några få sjölevande arter. De är
dåliga flygare vilket gör deras spridningsförmåga dålig relativt andra
akvatiska insekter. Bäcksländan har, liksom dagsländan, hemimetabol
utveckling. Vad avser habitat föredrar den stenig botten. Endast ett fåtal
arter klarar att leva på sand. De flesta arterna är detritusätare men även
predatorer förekommer (Brittain & Saltveit 1996). Tvåvingarna (Diptera)
utgör en stor ordning av insekter. I strömmande vatten är det framför allt
fjädermyggor (Chironomidae) och knott (Simulidae) som dominerar i
antal. Hos fjädermyggorna finner man en mängd olika födostrategier,
från algätare till rovdjur. Knotten är nästan uteslutande knutna till
strömmande vatten till skillnad från fjädermyggorna som man även
finner i stillastående vatten. Knottlarven fäster bakkroppen i substratet
och filtrerar sedan det förbiströmmande vattnet på födopartiklar med
hjälp av solfjäderlika antenner på huvudet. Båda familjerna utgör en
viktig födoresurs för fiskar i strömmande vatten (Giller & Malmqvist
1998).
4.4 Musslor
Flodpärlmusslan lever i näringsfattiga, strömmande vatten i skogslandet.
Då flodpärlmusslan är på stark tillbakagång är den en s.k. rödlistad art.
Flodpärlmusslan är, liksom andra musslor t.ex. Unoidae och Sphaeridae,
filtrerare. Den är skildkönad och hanen släpper ut sina spermier i juni-juli
varefter honan suger in dem med andningsvattnet. Efter att äggen
18
befruktats utvecklas de s.k. glochidielarverna på hennes gälar. Honan
pumpar ut larverna i juli till september. Larverna måste därefter haka sig
fast på gälbladen hos antingen en öring eller lax för att kunna utvecklas
till en ny mussla. Flodpärlmusslan är således helt beroende av sina
värdfiskar öringen och laxen för att kunna fullfölja sin livscykel
(Grundelius 1987).
4.5 Kräftdjur
Flodkräftan har sin naturliga utbredning i Sverige upp till ungefär 61°N.
Dessutom finns idag utplanterade, självreproducerande bestånd ännu
längre norrut. Den föredrar hårda bottnar i syrerika sjöar, dammar och
rinnande vatten. Flodkräftan är mycket känslig för försurning och kräver
ett lägsta pH på 6.0-6.5. Parningen och befruktningen äger rum på hösten
i september till december. Kräfthonan bär därefter de befruktade äggen
under stjärten en längre tid. Äggen kläcker sedan från maj till augusti
beroende på sommartemperaturen. Sen kläckning resulterar ofta i hög
yngeldödligheten (Fürst 1985). Flodkräftan är omnivor, d.v.s. den äter
både växter och djur. Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus)
introducerades i Sverige 1960 för att ersätta en av kräftpesten utslagen
flodkräftpopulation. Signalkräftan är ofta bärare av kräftpesten utan att
själv ha sjukdomen. Detta gör att flodkräfta och signalkräfta inte kan
samexistera. De båda arterna har annars liknande biotopkrav (Fängstam
& Lundqvist 1990). Märlkräftan (Gammaridae) kan uppträda i stort antal i
strömmande vatten, särskilt i miljöer med stabilt substrat. Den är omnivor
och äter främst detritus och alger (Giller & Malmqvist 1998).
5. EFFEKTER AV GRUMLING
Grumlighet ger både direkta och indirekta effekter på på akvatiska djur.
De direkta effekterna påverkar organismernas kondition vilket kan leda
till minskad tillväxt och mortalitet. De flesta vattenlevande arter klarar
dock korta pulser av förhöjd grumlighet men längre tids exponering kan
vara skadlig (ASCE 1992). De indirekta effekter påverkar organismernas
beteende och/eller miljö. Grumlighet kan t.ex. påverka primärproduktion
(Lloyd et al. 1987; Ryan 1991) och i grunda strömmar kan turbiditeter på 5
NTU och 25 NTU minska primärproduktionen med 3-13 % respektive 13-
50 % (Lloyd et al. 1987).
19
5.1 Fisk och nejonöga
När man bedömer effekter av suspenderat material på fisk är det viktigt
att komma ihåg att olika arter är olika känsliga och att ägg och yngel
vanligtvis är känsligast (Lloyd 1987; Westernhagen 1988). Ägg, yngel och
vuxen fisk påverkas också olika av miljöfaktorer då orörliga ägg inte själv
kan påverka mognaden, jämfört med yngel och vuxen fisk som genom
ändringar av aktivitet har möjligheten att undfly ogynnsamma
förhållanden. Flera fiskarter lever normalt i grumligt vatten och föredrar
detta vatten framför klart (Gradall & Swenson 1982; Rieger & Summerfelt
1997) medan även det motsatta råder (Skorobogatov & Pavlov 1995). Det
är dessutom visat att fiskar anpassade till normalt förekommande höga
halter av suspenderat material också tål att utsättas för högre halter, utan
att påverkas negativt, jämfört med fiskar som lever i klart vatten (Ryan
1991). Höga koncentra|ioner av suspenderat material är dock dödligt för
de flesta arter men även lägre halter (10-25 NTU, suspenderat material 35
mg/l) kan vara skadligt och ge negativa effekter på fisk (Lloyd 1987).
Newcombe & MacDonald (1991) sammanfattar olika effekter av grumling
på laxfiskar i följande punkter; 1) påverkan på ägg och yngelutveckling,
2) direkta effekter som död, försämrad tillväxt och minskad
motståndskraft mot sjukdomar hos yngel och vuxen fisk, 3) indirekta
effekter som t.ex. stress och beteendeförändringar och 4) minskad
födotillgång. Generellt uppstår indirekta skador på fiskpopulationer långt
innan den vuxna fisken är direkt skadad.
Periodisk exponering av suspenderat material är naturligt för
många fiskpopulationer och de flesta utsätts av ökad grumling orsakad
av erosion vid höga flöden eller kraftigt regn (Martens & Servizi 1993).
Judy et al. (1984) och Lloyd et al. (1987) anser att erosionen är den
viktigaste vattenkvalitetsfaktorn som begränsar användbara fiskhabitat
och grumlighet kan leda till minskad produktion av fisk och medföra
lägre artdiversitet (Hlass et al. 1998). Bergstedt & Bergersen (1997)
studerade fiskar som periodvis exponerades för höga halter av
suspenderat material nedanför en damm. Vid spill ökade halten av
suspenderat material från 7.6-512.0 mg/l till medelvärdet 4034 mg/l
direkt nedströms damm under i genomsnitt 5 timmar, längre nerströms
uppmättes lägre halter som dock låg kvar under längre tid. Totalt sett
redovisar undersökningen en minskning i antalet känsliga arter nedan
dammen och negativa fysiologiska effekter samt ökad rörlighet hos
laxfiskar. En ökad grumling i samband med skogsavverkning och
vägarbeten anses också ha orsakat ökad rörlighet och habitatskiften hos
20
bäckröding (McCarthy et al. 1998). Laxfiskyngel förekommer dock
naturligt i älvar och estuarier med höga halter av suspenderat material
(Murphy et al. 1989) och försök gjorda av Bisson & Bilby (1982) tyder på
att yngel av stillahavslax Oncorhynchus kisutch snarare föredrog vatten
med måttlig turbiditet (10-20 NTU) framför klart. Att andra arter föredrar
klart vatten är också konstaterat, t.ex. redovisar O´Scannell (1988) data
över arktisk harr (Thymallus arcticus) som undvek vatten med turbiditet
över 20 NTU. En studie av Skorobogatov & Pavlov (1995) indikerar att
även mört föredrar klart vatten framför grumligt (40 och 80 mg/l
suspenderat material).
Bisson & Bilby (1982) fann att yngel acklimatiserade i vatten med
turbiditet mellan 2-15 NTU visade undvikande beteende normalt först vid
100 NTU medan yngel i klart vatten undvek vatten med turbiditet
överskridade 70 NTU. I en studie av Sigler et al. (1984) konstateras samma
undvikande beteende vid 100-300 NTU och yngel lämnade grumliga
områden eller dog, däremot stannade de kvar i vatten med 25-50 NTU
trots minskad tillväxt. Orsaken till detta kan vara att ynglen upplever
grumligt vattnet som skydd och Gregory & Levings (1996) och Gradall &
Swenson (1982) har visat hur betydelsen av överhäng minskar i grumligt
vatten. Ett flertal studier har också konstaterat att predationen på småfisk
minskar vid ökad grumlighet (Abrahams & Kattenfeld 1997; Gregory &
Levings 1998).
Studier refererade av Cordone & Kelley (1961), och Cooper (1965)
visade att lekvandrande stillahavslax föredrog att leka i klara strömmar
framför områden med mer grumligt vatten. Bell (1986) visade dessutom
att lekvandrande stillahavslax normalt undviker vatten med hög andel
siltpartiklar och att en halt på 4000 mg/l stoppade vandringen. Bjornn &
Reiser (1991) nämner också att hög turbiditet kan fördröja vandringen av
lekfisk men knappast påverkar fiskens förmåga att hitta igen sina
lekområden.
Fiskars tolerans för suspenderat material beror på flera faktorer som
t.ex. temperatur, syremängd och partikelstruktur. Stora partiklar kan vara
mer skadliga än mindre (Servizi & Martens 1987). Lake & Hinch (1999)
observerade att extremt kantiga partiklar orsakade stress och gälskador
hos O. kisutch vid halter under 41000 mg/l av suspenderat material.
Runda partiklar orsakade samma effekter först vid halter överskridande
40000 mg/l. Att effekten av grumling är tidsberoende och en ökad
exponeringstid medför ökad stress hos fisk visades av Newcombe &
MacDonald (1991). Detta styrks av Smit et al. (1998) som fann att
tröskelvärdet av suspenderat material för mortalitet hos fisk var lägre om
21
de exponerats under 48 timmar (36 % grumlighet), respektive 24 timmar
(59 % grumlighet) än under 1 timme (100 % grumlighet). Servizi &
Martens (1987) fann 50 % dödlighet hos stillahavslax efter 4 dygn i 17600
mg/l suspenderat material och Servizi & Gordon (1990) erhöll samma
dödlighet efter 4 dygn vid 31000 mg/l. Betydligt högre värden redovisas
av Lake & Hinch (1999) som erhöll mortalitet först när koncentrationen av
finpartiklar uppgick till 100000 mg/l, och de konstaterade att partiklar
endast täppte till gälar hos sjuka eller döda fiskar. Vidare påpekar dock
Lake & Hinch att partiklar i naturen säkerligen orsakar mortalitet och
negativa effekter vid lägre halter än deras försök visat. Detta bekräftas av
ett flertal undersökningar t.ex. Servizi & Martens (1992) som konstaterade
att andhämtning hos yngel av O. kisutch ökade ca. 8-faldigt vid en ökning
av suspenderade partiklar från 20 mg/l till 240 mg/l. Högst var
andningen 1 timme efter ökningen men det verkade som att fisken
acklimatiserade sig och andhämtningen blev lägre mot slutet av de 24
timmar som försöket pågick. Reynolds et al. (1989) fann att yngel av
arktisk harr överlevde 1-9 dagar i vatten med mer än 3000 mg/l
suspenderat material. Horne (1994) nämner att turbiditeter över 40 NTU
kan vara skadlig för adult öring och i en undersökning fann man efter 20
dagar en 55 % högre äggdöd hos öring i grumligt vatten (20-100 mg/l
suspenderat material) än i kontrollgruppen med klart vatten (Clavel et al.
refererad av Ryan 1991). Ingendahl & Neumann (1997) visade också hur
turbiditet över 100 NTU reducerade mängden syre i bottensubstratet och
medförde en ökad dödlighet av laxägg.
Ett flertal studier på olika fiskarter har visat att födosök och
predation minskar vid ökad turbiditet (Ryan 1991; Benfield & Minello
1996; Vogel & Beauchamp 1999). Däremot är responsen artspecifik och
olika fiskar uppvisar olika effektivt födosök och predation beroende på
grumlighet (Minello et al. 1987; Rowe & Dean 1998; Reid et al. 1999). Smith
(1940) drar slutsatsen att lax och öring kan överleva och äta under
åtminstone några veckor i grumligt vatten. Försök på regnbåge
(Oncorhynchus mykiss) indikerar dock att reaktionsavståndet till föda ökar
vid turbiditet från 4-6 NTU till 15-30 NTU vilket anses påverka födosök
negativt (Barrett et al. 1992). Indirekta effekter demonstrerades av Berg &
Northcote (1985) och en tilfällig ökning från klart vatten till 30-60 NTU
under 2.5 till 4 dygn orsakade förändring i dominans, territorier, födosök
och andningsfrekvens hos O. kisutch. Efter en nedgång till 0-20 NTU
återgick dock beteendet hos fisken till det normala. Ytterligare en viktig
indirekt effekt är att grumlighet kan minska mängden föda (Ryan 1991)
och i en studie av Borgstrom et al. (1992) fann man att silt orsakade en
22
drastisk minskning av djurplankton. Detta innebar att öring som tidigare
livnärt sig på plankton skiftade diet till att istället äta insekter från
vattenytan. Effekten blev ett minskat födointag vilket ledde till en ökad
dödlighet av adult fisk och i slutändan innebar en populationsminskning.
I en undersökning av Martens & Servizi (1993) studerade man om
upptaget av små minerogena partiklar i gälar och mjälte hos stillahavslax
var relaterat till koncentration av suspenderat material i vattnet, dock
erhölls inget samband.
För närvarande råder stora kunskapsluckor kring nejonögats
biologi och vi har inte funnit någon litteratur som direkt avhandlar
effekter av grumling eller sedimentation på nejonöga. Innehållet i
efterföljande stycken om nejonöga är således av spekulativ karaktär och
saknar i vissa fall bekräftade uppgifter.
En måttlig grumling har knappast någon direkt negativt påverkan
på nejonögalarver då larver förekommer naturligt i älvar med relativt hög
andel suspenderat material t.ex. Öreälven (Rivinoja 1995). Som tidigare
nämnts kan dock en ökad grumlighet leda till en minskad
primärproduktionen (Lloyd et al. 1987; Ryan 1991) vilket skulle kunna
leda till en minskad födotillgång för nejonögalarver. Dessa larver lever i
huvudsak på detritus och växtplankton och det är visat att tillväxten är
direkt kopplad till primärproduktionen (Moore & Potter 1976a,b).
Troligtvis påverkas nejonögalarver på motsvarande sätt som musslor.
23
Tabell 3. Sammanställning av data från olika referenser avseende effekter av
suspenderat material på laxfiskar (baserad på tabell Newcombe & MacDonald
1991).
Suspenderat material Effekt
Art
Tid (dygn) mg/l % döda Stadium
Stillahavslaxar 6 1000-2500 100 Ägg
(Oncorhynchus sp.) 48-72 47-157 98-100 Ägg
48 7 17 Ägg till yngel
48-60 21-57 23-62 Ägg till yngel
163 97-111 77-90 Ägg och yngel
1 timme 207000 100 Juveniler
6 timmar 82000 60 Juveniler
1.5-4 1200-55000 10-90 Juveniler
20 1000-2500 57 Yngel
98 200 50 Yngel
4 488-29580 50 Smolt
19 90 5 Subadult
1 160000 100 Ej spec
24.5 4250 50 Ej spec
30 68 25 Population
30 300 97 Population
60 1000-6000 85 Population
Öring (Salmo trutta) 60 110 98 Ägg
361.25 1040-5838 85 Population
Arktisk harr 1 25 6 Gulesäcksyngel
(T. arcticus)
1-4 20-65 13-15 Gulesäcksyngel
2 143 26 Gulesäcksyngel
3-4 185-230 41-47 Gulesäcksyngel
4 20000 10 0+
4 100000 20 0+
Sikar (Coregonus sp.) 4 16613 50 Yngel
24
Tabell 3. Fortsättning från föregående sida
Suspenderat material
Art Tid (dygn) mg/l Effekt
Stillahavslaxar 1 timme 100 45% minskat födointag
1 timme 250 90% minskat födointag
1 timme 300 100% minskat födointag
12 timmar 53.5 Fysiol. stress, änd.beteende
4 1547 Gälskador
2 timmar 35 Slutar äta och söker skydd
9 timmar 500 Fysiologiska effekter
4 171 Vävnads skador
7 5000-300000 Gälskador
Öring 13 270 Gälskador
Stillahavslaxar 0.5 timmar 54-88 Flyktreaktion
2 timmar 88 Undvikande beteende
1 66-100 Undvikande beteende
1 665 Överhängsskydd lämnas
1 650 Lekvandring påverkad
Sik 1 0.7 Överhängsskydd lämnas
Arktisk harr 1 100 Undvikande beteende
Bäckröding (S. fontinalis) 7 4.5 Överhängsskydd lämnas
5.2 Evertebrater
Det finns inte mycket information tillgänglig vad avser direkta effekter av
suspenderat material på akvatiska evertebrater (Waters 1995). Ett stort
antal studier visar på negativa effekter av materialtillförsel i strömmande
vatten (Reed 1977; Rosenberg & Wiens 1978; Quinn et al. 1992; Richards &
Bacon 1994), men endast ett fåtal särskiljer effekter av suspenderat
material från effekter av sedimenterat material (Culp et al. 1986). En stor
del av litteraturen, rörande effekter av silt och sand, behandlar i första
hand fall där bottenhabitat mer eller mindre täckts av sediment (Chutter
1969). Publicerad litteratur i ämnet, vad avser effekter av suspenderat
material, behandlar främst nedsatt förmåga till födointag. Flera rapporter
pekar på negativa effekter på filtrerande insekter, som t.ex. nätspinnande
nattsländelarver (Trichoptera) och knottlarver (Simulidae) (Rosenberg &
Wiens 1978; Lemly 1982). Andra filtrerare, som vissa musslor kan också
drabbas negativt av höga halter suspenderat material. I flera studier
menar man att ökad turbiditet kan orsaka ökad drift hos evertebrater
(O´Hop & Wallace 1983; Lloyd et al. 1987).
25
Lemly (1982) studerade vattenkvalitet, substrat och bottenfauna i
ett mindre vattendrag i Appalacherna, North Carolina, i syfte att
korrelera densitet, diversitet och biomassa av insekter med sedimentering
och näringshalt. Prover togs på nio strömsträckor. Tre sträckor ovan och
sex nedan ett punktutsläpp av material. Avsevärt förhöjda värden på
turbiditet och oorganiskt suspenderat material uppmättes nedan
utsläppet, jämfört med ovan utsläppet. Under april uppmättes värden
nedanför utsläppet på över 400 JTU och över 700 mg/l att jämföra med
8.0 JTU och 26.3 mg/l ovan utsläppet. Under juli månad uppmättes 3950
JTU och 2360 mg/l nedan utsläppet och 2.0 JTU och 2.0 mg/l ovan
utsläppet. Både den ökade turbiditeten och den högre halten suspenderat
oorganiskt material visade sig ha signifikant effekt på diversiteten av
insekter men inte på den totala biomassan. Man påpekar dock att
sedimenterat material hade störst negativ effekt på insekterna. De två
taxa som påverkades mest negativt av suspenderat material var
filtrerande nattsländor och tvåvingar. Ackumulering av oorganiska
partiklar i nät och andra filtreringsstrukturer ansågs orsaka en reducering
av insekter i dessa både taxa. Man noterade också att oorganiskt material
fastnade på kroppsytan och gälar hos ett antal insekter. Hos några taxa
fann man också att bakterien Sphaerotilus natans utnyttjade oorganiskt
material, som fastnat på insekter, som substrat. I ett fall visade man att en
Diptera-art, Blepharocera tenuipes, växte långsammare nedanför jämfört
med ovanför materialutsläppet. Man kunde dock inte förklara den lägre
tillväxten hos arten nedan utsläppet. För övrigt ges inga faktiska data på
om partiklar som fastnat på insekterna gav upphov till någon negativ
effekt, men man anser att ökad stress kan ha uppstått hos insekterna där
delar av, eller hela gälytan täcktes av finpartikulärt material.
Wagener & LaPerriere (1985) kunde visa att minskat antal och
biomassan av evertebrater var korrelerad till en ökning av turbiditet och
suspenderat material, orsakat av gruvverksamhet. Man påpekar dock att
ett flertal metaller var associerade till materialutsläppet och att det var
svårt att särskilja de enskilda effekterna av dessa metaller från effekter av
turbiditet och suspenderat material.
Hamilton (1961) genomförde en undersökning där utsläpp av
grumligt vatten, från vilken den grövre fraktionen av sand hade urskiljts
genom sedimentation, nådde ett vattendrag. Vattendraget var grunt och
snabbflytande och därmed antogs att inget material sedimenterade. Han
kunde påvisa förändringar i artsammansättningen; en dagslända (Baetis
sp.) och en bäckslända återfanns ej där vattnet var grumlat. I det grumliga
vattnet var Baetis sp. färre i antal medans, t.ex. tätheten av Ephemerella
26
ignita, var högre där vattnet var grumligt. I slutsatsen skriver Hamilton
att hög turbiditet orsakad av finpartikulärt oorganiskt material inte ger
upphov till några kritiska effekter på bottenfauna i grunda strömmande
vatten.
Ökad grumlighet har i flera studier påvisats resultera i ökad drift
av evertebrater i rinnande vatten. Roesenberg & Wiens (1978) utförde ett
kontrollerat fältförsök där en given mängd material tillsattes i en av två
konstruerade kanaler. Material tillfördes till en av kanalerna under fem
timmar, vid ett tillfälle i augusti och vid ett annat i september. Den andra
kanalen utgjorde kontroll. Halten av suspenderat material i
kontrollsträckan var ca. 1mg/l både i augusti och september. Halten
suspenderat material i den manipulerade kanalen var som högst 16.4
mg/l i augusti och 20.9 mg/l under september. Den totala driften av
bottenlevande evertebrater var i augusti mer än 3 gånger så hög jämfört
med kontrollen och i september mer än 2 gånger så hög som vid
kontrollen. Roesenberg & Wiens kom fram till att ungefär 2 % av den
totala biomassan av evertebrater försvann från experiment-sträckan
genom drift under de fem timmar man tillsatte material. De fann dock
ingen signifikant skillnad mellan kontrollen och den manipulerade
kanalen vad avser total biomassa av evertebrater på botten efter tillsatsen
av material. Författarna diskuterade dessutom de bakomliggande
mekanismerna till kortsiktiga effekter av material- tillförsel. Man menar
att den noterade omedelbara ökningen i driften främst utgörs av
bottenfauna som befinner sig uppe på eller i översta skiktet av
bottensubstratet. När tätheterna av dessa minskar avtar driften för att
efter ett par timmar åter öka. Den senare ökningen genereras av
evertebrater som återkoloniserar de övre substratlagren från områden
längre ner i substratet. Alternativt uppstår mönstret, med inledningsvis
ökande drift efterföljd av en minskning och ytterligare en ökning, genom
att sedimentkänsliga evertebrater som befinner sig ytligt på botten först
lämnar området. Därefter uppstår en minskning innan man åter noterar
en ökning då evertebrater djupare ner i substratet börjar påverkas av,
mellan grus och stenar, nedsipprande sediment.
Gammon (1970) fann att en ökning av halten suspenderat material
med 40 mg/l respektive 80 mg/l gav upphov till en ökning av driftande
evertebrater med 25 % respektive 90 % jämfört med bakgrundsvärdet.
I ett försök av Culp et al. (1986) studerades skillnaden i effekt
beroende på om material transporteras i suspension eller om det
sedimenterar. Ett vattendrag tillfördes en given mängd oorganiska
partiklar med storleken 0.5-2.0 mm. Förutom kontrollsträckor, utnyttjades
27
två delar av vattendraget; en del där vattenhastigheten var ca. 35 cm/s,
vilket gjorde att tillsatta partiklar inte sedimenterade utan istället
studsade längs botten, och en annan sträcka där vattenhastigheten var ca.
5 cm/s vilket gav upphov till sedimentering av tillförda partiklar.
Experimentet gav upphov till en 10 % ökning av sediment på botten men
den enda signifikanta effekten som sedimenteringen gav upphov till var
lägre individantal och högre drift av en dagslända (Paraleptophlebia sp.).
Effekten var däremot mer drastisk där tillsatta partiklar inte
sedimenterade utan studsade på botten. Efter 24 timmar hade den totala
densiteten av bottenfauna minskat med över 50 %.
Rosenberg & Wiens (1978) observerade ökad drift hos
fjädermygglarver då man experimentellt tillsatte sediment till ett
vattendrag. Innan sedimenttillsatsen låg halten av suspenderat material
mellan 0.2-5.6 mg/l. Efter tillförseln av material var halten 30 mg/l under
fem timmar. Ett par arter minskade i driften då halten suspenderat
material ökade, författarna påpekar dock att kunskap saknas för att man
med säkerhet skall kunna förklara detta. De spekulerar dock i att vissa
arter av de fjädermygglarver man studerade, i stället för att fly genom att
drifta, grävde ner sig i bottensubstratet för att undgå grumlingen.
Många experimentella studier och observationer av ökad
grumlighet har visat att effekten på evertebrater ofta tar sig uttryck i ökad
drift (Waters 1995). Den direkt bakomliggande mekanismen är dock inte
fullständigt beskriven. Som nämts har man observerat att finpartiklar kan
fastna på djuren och möjligen ge upphov till ökad stress. En annan
tänkbar mekanism är att hoppande partiklar på botten fysiskt påverkar
djuren och får dem att tappa taget. Filtrerande evertebrater får ofta
problem med sitt födointag då den suspenderade halten av oorganiskt
material ökar i vattnet vilket också kan vara en bidragande orsak till ökad
drift. Ytterligare en tänkbar mekanism framfördes av White & Gammon
(1977). Med ökad turbiditet minskar successivt vattnets förmåga att
släppa igenom ljus till bottensubstratet. Detta skulle kunna ge upphov till
en dygnsrelaterad drift hos djuren. Müller (1974) har visat att insekter
uppvisar en dygnsrelaterad rytmik vad avser driften. Denna rytmik
menar Müller vara kopplad till aktivitet hos djuren. Djurens aktivitet är
sin tur kopplad till längden på perioder av ljus och mörker i vattnet.
Enligt Box & Mossa (1999) kan både suspenderat material och
sediment påverka musslor på olika sätt beroende på livsstadium. Thorp et
al. (1998) hävdar att oorganiskt suspenderat material endast har liten
effekt på musslor men påpekar samtidigt att effekten varierar med
temperatur och art.
28
Ett flertal studier har konstaterat att födoupptaget hos musslor blir
lägre med ökad grumlighet. Dennis (1984) visade att födoupptaget
minskade med 50 % vid 211-820 mg/l suspenderat silt, och 80 % vid
halter över 1000 mg/l jämfört med kontrollgrupp i klart vatten. De drog
slutsatsen att födoupptaget är den begränsande mekanismen snarare än
direkt påverkan på filtrering och andning. Aldridge et al. (1987) visade
också att halter av 600 till 750 mg/l av suspenderat oorganisk material i 9
dagar minskade metabolismen och födointaget hos tre arter av
sötvattensmusslor. Betydligt lägre halter av suspenderade partiklar
visade sig ha negativa effekter i försök gjorda av Madon et al. (1998).
Dessa data redovisar ett reducerat födointag redan vid 1 mg/l av
suspenderat oorganisk material. Robinson et al. (1984) som experimentellt
testade effekten av suspenderat material på 138 havslevande musslor
konstaterade att halter på 100 mg/l påverkade födointag negativt även
om musslorna kunde acklimatisera sig till förhöjda halter av suspenderat
material. Musslors förmåga att acklimatisera sig till grumlighet
konstaterades också av Summers et al. (1996) som fann att en ökad
grumlighet påverkade andningen negativt men att musslor
acklimatiserade till 80 NTU tolererade högre grumligheter utan att
andningen påverkades lika negativt som hos musslor från klart vatten.
Ellis (1936) utförde försök på 2000 sötvattenlevande musslor från 18
släkten i USA. Försöket som pågick 14 månader visade att musslor i
kraftigt grumligt vatten med hög andel silt var stängda ca. 75-95 % av
tiden, medan musslor i klart vatten var stängda mindre än 50 % av tiden.
När musslor öppnade sig i det grumliga vattnet producerade de sekret
för att avlägsna silt som annars skulle lagt sig inne i musslan, och musslor
som dött innehöll silt både i mantelhåla och i gälar.
Flodpärlmusslan, som finns i ett flertal vattendrag längs
Norrlandskusten, visar troligen något av ovanstående fenomen i
samband med ökad grumlighet. Vi har dock ej funnit någon publicerad
litteratur över ämnet för flodpärlmussla. I ett yttrande av Söderberg &
Henrikson påpekas att negativa effekter p.g.a. grumling är av temporär
karaktär. Flodpärlmusslan, liksom andra musslor, filtrerar födopartiklar
direkt ur vattenmassan. Minerogent material som musslan ej kan
tillgodogöra sig skiljs ut och avges med avföringen. Detta påverkar
musslans födointag negativt men då grumlingen upphör försvinner
denna negativa effekt. Söderberg & Henrikson menar dock att ju längre
grumlingen består desto större blir den negativa effekten.
Enligt Information från Sötvattenlaboratoriet (1993) måste
flodkräftan betraktas som en sårbar art i vår fauna och grumling i
29
samband med byggnationer kan utgöra ett hot. Westman (1985) hävdar
att flodkräftan är extra känslig för habitatförändringar, speciellt
sommartid (juni till oktober) i samband med yngelutveckling,
skalömsningar och romläggning. Den anses lika krävande som laxfiskar
vad gäller syre och är dessutom känslig för försurning (Westman 1985).
Permanenta eller längre tids habitatförändringar är oftast mer
skadliga än tillfälliga förändringar under konstruktionsarbeten. Fängstam
& Lundqvist (1990) nämner dock att ökad stress försämrar
immunförsvaret vilket gör kräftan känsligare för sjukdomar. Kunskapen
om kräftans förmåga att klara en ökning av suspenderat material är dock
bristfällig. Enligt Niemi (1977; 1982) minskade kräftor i områden med
suspenderat material överskridande 100 mg/l. Agerberg (1996) har dock
konstaterat att kräftor åtminstone under låga vattentemperaturer (2.2-3.5
°C) vintertid klarar höga halter (800 mg/l) av fint suspenderat material i
åtminstone 2 veckor utan skador på vare sig rom eller gälar. Kräftan som i
huvudsak livnär sig på växter och bottenfauna (Fängstam & Lunqvist
1990) torde påverkas relativt hårt av minskad primärproduktion i
samband med grumling.
6. EFFEKTER AV SEDIMENTATION
Fisk och bottenlevande djur är starkt beroende av en lämplig botten för
överlevnad. Det optimala substratet varierar för olika arter. Kornstorleken
har betydelse för genomströmning av vatten och finpartiklar kan
deponeras på botten antingen genom att fylla igen små håligheter från
botten och uppåt, eller lägga sig som ett lager på substratytan (Chapman
1988).
6.1 Fisk och nejonöga
Bottensubstratet påverkar fiskars äggöverlevnad och för de fiskar som
gräver ner äggen i botten är grusbäddens karaktär av stor betydelse.
Optimala substratet varierar för olika arter men generellt gäller att sand
och dy-lera utgör de sämsta bottensubstraten för flertalet lekfisk i
rinnande vatten (Johnson 1961; Rupp 1965). Ett flertal studier har visat att
en ökad sedimentation i strömmar påverkar fisksamhällen negativt
(Aitken 1936; Crouse et al. 1981; Judy et al. 1984) och sedimentation verkar
vara en faktor som direkt kan hota vissa fiskarter (Rice et al. 1998). Det
kan dock konstateras att olika arter är olika känsliga och att de tidigaste
livsstadierna som ägg och yngel är känsligast (Lloyd 1987).
30
Bottensubstratets kornstorlek har betydelse för genomströmning av
vatten, syretransport och borttransport av restprodukter från
metabolismen. En ökad andel finsedimentet kan således orsaka lägre
vattenomsättning och genomsläpplighet hos bottensubstratet, vilket ger
upphov till lägre syrehalt och högre koldioxidhalt (Vaux 1962; Philips
1971) och som medför försämrat syreutbyte för både ägg och yngel
(Foerester 1968). Dando (1984) hävdar att den höga halten av suspenderat
material i estuarier kan leda till hög dödlighet hos ägg och yngel orskat
av syrebrist. Generellt gäller att ökad proportionen av fint substrat
minskar antalet individer av för forsmiljö typiska fiskarter (Berkman &
Rabeni 1987) och forskning i områden nedströms fördämmningar med
hög andel silt i bottensubstratet har visat att dominerade fiskarter b.l.a.
var mer tåliga till sedimentation och homogena lekbottnar (Fitzgerald et
al. 1998).
Yngel- och lekområden bör hållas fritt från finpartikulärt material
och en hög andel finsediment på lekbottnar orsakar en ökad mortalitet av
ägg och yngel (Cooper 1965; Ingendahl & Neumann 1997), EIFAC (1965)
poängterar att lax och öring kräver extra varsamhet. Sedimentering av silt
på lekgrus verkar vara ett ökande hinder för laxfiskarnas lekframgång
(Shackle et al. 1999) och leder generellt till minskad reproduktion även
p.g.a. att fiskar undviker att leka i områden med sand och silt (Stuart
1953). En studie av Jonsson (1995) konstaterade också att en av de
viktigaste faktorerna för öringens val av leklokaler är en hög andel
grovgrus. Sedimentation av bottnar kan även påverka yngel och adult
fisk indirekt då en ökad sedimentation reducerar antal gynnsamma
habitat och leder till minskat antal födoorganismer (Cooper 1965; Bjornn
et al. 1977).
Finpartikulärt material kan deponeras på bottnar antingen genom
att fylla igen små håligheter från botten och uppåt, eller lägga sig som ett
lager på substratytan (Chapman 1988). I fall där låga syrehalter uppstår
på bottnarna leder detta till en fördröjd utveckling och ökad dödlighet
(Alderdice et al. 1958). Hamor & Garside (1976) bekräftade också att
utvecklingsgraden och överlevnaden hos ägg av atlantlax ökade med ökat
vattenutbyte (från 0.2 till 15 ml/s). I en undersökning av Tappel & Bjornn
(1983) fann man att 90-93 % av variationen i yngelöverlevnaden av två
stillahavslax-arter var direkt korrelerad till bottensubstratets storlek och
ett antal studier har undersökt hur mängden av finpartikulärt material
påverkar äggutvecklingen fram till kläckning. Data från USA indikerar att
ca. 20-30 % finpartikar (<0,833, < 2,0 mm) i leksubstratet verkar vara ett
tröskelvärde för framgångsrik utveckling av yngel hos stillahavslax
31
(McNeil & Ahnell 1964; Crouse et al. 1981) och om halten överskrider
detta uppstår vanligtvis hög dödlighet. Laborativa studier utförda på
atlantlax (Salmo salar) visade också att yngelöverlevnaden var nära
relaterad med mängden finpartikulärt material och 15 % finsediment i
bottensubstratet medförde en total dödlighet (O'Connor & Andrew 1998).
Olsson & Persson (1988) undersökte den kritiska gänsen av sand i
bottensubstratet för kläckning av öring och konstaterad att den låg på ca.
20 %. Dessutom fann de att överlevande ynglen till hög grad var
outvecklade och därmed troligtvis mycket sårbara för predation (Olsson
& Persson 1986; 1988). Att en hög andel finpartikulärt material medför att
yngel kryper upp tidigare ur bottengruset och ger upphov till
storleksmässigt mindre yngel konstaterades också av Tappel & Bjornn
(1983). Crisp (1993) studerade öringens och laxens uppkrypande från
leksubstratet efter kläckning och fann att ett sandlager på 8 cm på botten
ej orsakade några problem för ynglen att krypa upp ur bottensubstratet.
Substrattypen är en av de viktigaste faktorerna som påverkar
nejonögalarvers överlevnad (Hardisty 1979). Larverna har enligt Kainua
& Valtonen (1980) en optimal substratstorlek mellan 0.05-0.20 mm medan
Maitland (1980) anger partiklar mellan 0.18-0.38 mm som optimala. Enligt
Hardisty (1979) är typiska larvhabitat områden med bakvatten eller
mindre strömvirvlar, ofta i älvkrökar där också organiskt material avsätts.
Dessa områden löper således extra stor risk att drabbas av låga syrehalter
i samband med hög sedimentation. Nejonögalarver tolererar visserligen
relativt låga syrgashalter även under längre tid (Potter et al. 1970) men om
förhållandena blir alltför ogynnsamma kan larven lämna bottensubstratet
och drifta till nya områden (Hardisty 1979). Denna förflyttning innebär att
predationsrisken på larverna ökar betydligt (Sterba 1962).
För lekande nejonöga krävs grusbädd, medelstarka strömmar och
relativt kallt syresatt vatten (Hardisty 1979), således kräver leken helt
andra omgivnings-förhållanden än nejonögats larver. En kraftig
sedimentation torde påverka lekbottnar negativt och kan vara ogynnsam
för äggutvecklingen.
6.2 Evertebrater
Om få rapporter behandlar direkta effekter av suspenderat material på
evertebrater behandlar desto fler effekter av sedimenterat material
(Brusven & Prather 1974; Barton 1977; DeWalt & Olive 1988; Graham
1990; Wood & Armitage 1997). Det är ofta svårt att i rapporterna särskilja
de båda effekterna från varandra. Särskilt problematiskt är det att i
32
fältstudier slå fast om det är suspenderat eller sedimenterat material, eller
en kombination av de båda, som ger upphov till negativa effekter på
evertebratfaunan. Då evertebrater i strömmande vatten är mer eller
mindre knutna till botten kommer sedimenterat material alltid att ge
upphov till en förändring av habitaten. Om utsläppet av material är
begränsat i tid kommer halten av suspenderat material att avta, dock kan,
under vissa förhållanden, sedimenterat material ha skapat en mer
långsiktig förändring av miljön.
Olika grupper av evertebrater skiljer sig i preferens vad gäller typ
av bottensubstrat. Generellt sett finner man högst tätheter av evertebrater
där man har en blandning av olika substrattyper som sand, grus och sten.
Där botten till största delen består av antingen silt och sand eller enbart
större stenar är tätheterna ofta lägre (Minshall 1984). Denna relation gäller
främst ordningarna dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Man kan
t.ex. finna höga tätheter av fjädermygglarver och maskar (oligochaeter) i
silt eller lera (Dudgeon 1994).
Effekter av sedimenterat material på evertebrater beror i de flesta
fall på en förändring av habitatet, bottensubstratet (Lenat et al. 1981).
Denna förändring kan leda till att en art eller hela grupper av evertebrater
försvinner, men många gånger leder det endast till en förändring av
artsammansättningen i vattendraget.
I ett laboratorieförsök studerade McClelland & Brusven (1980)
effekterna av tre olika nivåer av sedimentering på dagsländor,
bäcksländor och nattsländor. En strömränna inreddes på botten med
sand, grus och stenar. Därefter tillfördes tre kvantiteter av finpartikulärt
material (95.4 % sand, 3.7 % silt, 0.9 % lera) till tre olika testområden i
rännan. Till ett område tillfördes inget material och detta område
fungerade som kontroll. Efter att insekterna tillsattes och fått tid att
etablera sig räknades antalet i varje testområde. Det visade sig att
dagsländorna var minst känsliga för tillsatt material. Bäcksländor och
nattsländor var överlag mer känsliga än dagsländor, dock föredrog alla
ordningarna kontrollområdet framför testområdena. I slutsatsen
konstateras att ökad material tillsatts till ursprungsubstratet minskade
antalet utrymmen mellan stenar och grus. Detta gav upphov till att
insekterna sökte sig till kontrollområdet, där inget finpartikulärt material
tillsatts.
Richards & Bacon (1994) undersökte hur finsediment påverkar
everterbraters kolonisering av substratytan och området nere i substratet
(hyporheic). Undersökningen utfördes i Bear Valley Creek i Idaho.
Historiskt höll vattendraget stora anadroma populationer av flera
33
laxarter. På senare tid har vattendraget påverkats av stora mängder
finsediment med minskad fiskproduktionen som följd. Whitlock-Vibert
boxar placerades ut vid 19 olika lokaler längs vattendraget, både uppe på
substratytan och nere i substratet. Boxarna fylldes med grus för att
simulera bottensubstrat opåverkat av sediment. Därefter studerades hur
koloniseringen av boxarna korrelerade till sedimentmängden i boxarna.
Det visade sig att effekten av sedimentering var av marginell betydelse
när boxarna placerats på bottenytan. Däremot noterade man en
signifikant negativ effekt på evertebratkoloniseringen där boxarna var
nedgrävda i substratet. Framförallt var det sedimentpartiklar < 1.50 mm
som visade sig täppa igen mellanrummet mellan grus och stenar nere i
botten. Enligt författarna är skillnad i artsammansättning och tätheter av
evertebrater mellan substratytan och nere i substratet mycket mindre i
opåverkade vattendrag än vad man fann i den aktuella studien.
I en långtidsstudie av Bjornn et al. (1977) fann man i likhet med
McClelland & Brusvens studie (1980) att graden av tilltäppning av
bottensubstratet är korrelerat med tätheten av evertebrater. I en laborativ
studie konstaterades att då bottensubstratet var fullständigt tilltäppt med
finsediment minskade antalet insekter med ända upp till 50 %. Tydligast
såg man denna negativa effekt hos evertebrater knutna till forssträckor.
Man undersökte också ett flertal naturliga vattendrag och fann en
korrelation med andel sediment i bottensubstratet och tätheter av
insekter; ju högre andel finsediment desto lägre antal insekter. Dock såg
man ingen större effekt av tillsatt material på drift och täthet av insekter i
naturliga vattendrag.
I en liknande studie utförd av Brusven & Prather (1974) jämfördes
fem arters (fyra ordningar: dagsländor, nattsländor, bäcksländor och
tvåvingar) preferens för olika bottensammansättningar. Man fann att
insekterna föredrog grus/sand-substrat med inslag av finsten framför
grus/sand utan inslag av finsten. Finsten totalt inbäddat i finsand
undveks av samtliga arter.
Mellan mars och november 1984 eroderade Silver Creek i Ohio,
USA genom ett område med silt. Under denna episod uppmättes förhöjd
turbiditet i vattendraget upp till 5 km nedströms sedimentkällan. Inga
direkta mätvärden på turbiditet presenteras men författarna (DeWalt &
Olive 1988) skriver att grumligheten var avsevärt högre efter
eroderingsepisoden än innan och att vattnet var ”mjölkfärgat”.
Uppströms materialkällan fanns uppskattningsvis 40-50 taxa av
evertebrater, fjädermygglarver, dagsländor, nattsländor och bäcksländor.
Vid en undersökning som utfördes i oktober 1984, 4 km nedströms
34
materialkällan fann man endast 4 taxa. Under vintern 1984-85, då
turbiditeten återgick till nivåer likt innan eroderingen, kunde en
återkolonisering av vattendraget observeras. I mars 1985 fann man 23
taxa 4 km nedströms sedimentkällan. Samtidigt fann man 44 taxa ovan
utsläppsplatsen. I slutet av maj, samma år, fann man 42 taxa nedströms
och 40 taxa uppströms sedimentkällan, vilket indikerar att faunan mer
eller mindre hade återhämtats sig. Man fann inte heller några större
skillnader i artsammansättningen mellan den påverkade och opåverkade
delen av vattendraget. Författarna menar att återkoloniseringen främst
skedde genom drift från uppströms belägna lokaler.
Som nämnts härrör de negativa effekterna av sedimenterat material
främst till en övertäckning och förändring av bottensubstratet vilket i
många fall endast sker när halterna av suspenderat material är relativt
höga. Graham (1990) menar dock att redan vid halter under 10 mg/l kan
suspenderat material fastna på och tränga in i ”håligheter” hos
påväxtalger. Detta medför att evertebrater som nyttjar dessa alger som
föda kommer att förutom algen också äta finpartiklar som algen tagit
upp. Kvoten mellan organiskt- och oorganiskt material i algen kommer
med andra ord förändras i negativ mening, vilket leder till att djur som
äter materialpåverkade alger kommer att få reducerad tillväxt.
I många studier reagerar evertebrater på ökad sedimentering med
att fly området genom drift. I vissa fall är dock detta inte möjligt.
Rutherford & Mackay (1986) studerade överlevnad av puppstadiet hos
två nattsländesläkten (Hydropsyche sp. och Cheumatopsyche sp.) i relation
till sedimentering av silt. Författarna menar att sedimentering av silt
kring pupporna, som inte kunde fly, ledde till syrebrist och så
småningom död.
Sedimenterat material på botten kan påverka musslor på flera sätt
(Box & Mossa 1999) och i ett yttrande av Söderberg & Henrikson påpekas
att igenslamning av botten orsakad av finpartikulärt oorganiskt material
kan orsaka bestående skada. Experiment av Dennis (1984) har visat låg
överlevnad av musslor på bottnar med hög andel silt, och silt kan vara en
faktor som signifikant begränsar förekomsten av musslor. Försök av Ellis
(1936) visade hög dödlighet när ett permanent siltlager på ca. 0.6-2.5 cm
uppstod på bottensubstratet, utan att påverka syremängd, pH, eller andra
vattenkemiska faktorer. Söderberg & Henrikson påpekar dock att
sedimentation som leder till låg syrehalt påverkar musslor negativt då de
minsta musslorna och värdfiskens rom finns nedgrävda i
bottensubstratet. Sedimentation har också visat sig störa
reproduktionsaktiviteten hos musslor (Dennis 1984) och Eriksson et al.
35
(1998) påpekar att föryngrande bestånd av flodärlmusslan endast
återfinns på bottnar med ingen eller obetydlig igenslammning.
Det faktum att flodkräftan är känslig för habitatförändringar,
bottenlevande, långsam och begränsad till en relativt liten littoralzon gör
att den är utsatt vid sedimentation som leder till låga syrehalter
(Westman 1985). Flodkräftan anses relativt oförmögen att tolerera stora
variationer i syrehalt, och vid riktigt låg syrekoncentration (1mg O
2
/l)
tvingas den upp ur vattnet (Fängstam & Lundqvist 1990). Studier har
också visat på hög mortalitet i samband med låg syrehalt på bottnar
(Westman 1985).
Mason (1974) konstaterade att årsyngel av kräftor främst noteras i
grunda sel och bakvatten, d.v.s. typiska områden för
partikelsedimentation. Årsyngel undviker normalt släta sand- och
dybottnar och predationsrisken ökar betydligt i dessa områden jämfört
med heterogena stenbottnar (Appelberg & Odelström 1986). Om man
beaktar ovanstående tillsammans med det faktum att jämn botten och
sandsediment ofta leder till relativt stor rörlighet av kräftor (Fängstam &
Lundqvist 1990) kan man dra slutsatsen att årsyngel troligtvis är extra
utsatta för predation i samband med kraftig sedimentering.
7. MILJÖPÅVERKAN AV BRO- OCH VÄGBYGGEN
Väg- och brobyggen har i flera fall konstaterats leda till en ökning av
suspenderat och sedimenterat material i strömmande vatten (Rosenberg
& Snow 1975; Barton 1977; Reed 1977; Cline et al. 1982). Det anses dock att
de flesta fall av höjda halter sediment i strömmande vatten beroende av
bro- och vägbyggen är av kortvarig natur (Waters 1995).
Bilby (1985) fann ingen skillnad i mängden finpartikulärt material
(< 2mm) i bottensubstratet ovan och nedan en väg korsande ett mindre
vattendrag. Som förklaring anges att tillfört material till ca. 80 %
utgjordes av småpartiklar mindre än 0.004 mm. Sedimentdeposition
skedde därför endast vid perioder med låga flöden och vid högre flöden
spolades sedimentet ut ur systemet. Högre turbiditet uppmättes dock vid
flera tillfällen nedanför vägen, jämfört med ovan vägen.
I många fall beror en ökad materialtransport vid bro- och
vägbyggnad på att skyddande och bindande vegetation skadas och
lämnar markytan i öppen dager. Rice et al. (1972) visade i en studie i
Nord-Amerika att andelen material som når vattendragen på grund av
markerosion vanligtvis är proportionell mot andelen exponerad bar mark
i avrinningsområdet. Maximal materialtillförsel uppstår vanligtvis direkt
36
efter att bro- eller vägkonstruktion avslutats och minskar gradvis under
efterföljande år. I Deer Creek i Oregon, USA gav dock erosion upphov till
ras av stränder i anslutning till vägar 7 år efter en avslutad byggnation.
Kraftiga regnstormar anses ha bidragit till händelsen. Författarna hävdar
att detta kunde ske då vegetationen, främst träd, hade huggits ned,
varvid växternas bindande av jord försämrats. Materialtillförseln återgick
dock till ursprungliga nivåer 1-2 år efter rasen. Ökad erosion i anslutning
till vattendrag kan också uppstå då byggnationer leder till en förändring
av strömfåran och Madej et al. (1994) visade hur broar minskade
vattendragets bredd med 38 % vilket ledde till kraftigt ökad erosion av
stränderna.
7.1 Vägbygge – Hanlon Creek, Ontario
I en studie av Barton (1977) dokumenterades effekter av ett vägbygge i
Ontario, USA, där ett mindre vattendrag korsades (23.5 km
2
avrinningsområde). Vid sex lokaler, två ovan ingreppet och fyra nedan,
togs prover på bl.a. pH, syrehalt (% löst), suspenderat material (mg/l) och
sedimenteringshastighet (g torrvikt/cm
2
* dag). Dessutom undersöktes
lokalerna vad gäller fisk och bottenfauna före, under och efter vägbygget.
Från juni 1971 till juli 1972, innan vägbygget startat, togs ett prov
på suspenderat material varje vecka. En liter vatten togs mitt i
vattendraget, mittemellan botten och ytan. Provet filtrerades genom ett
filter (0.45 µm) med känd vikt. Därefter torkades filtret 18-24 timmar vid
105°C för att sedan vägas. Viktökningen av filtret antogs utgöra andelen
suspenderat material från vattenprovet. I medeltal var halten suspenderat
material, för perioden innan vägbygget, 2.8 mg/l. Inga lägsta eller högsta
tal redovisas för denna period men det noteras att halten var högst under
vårfloden och lägst under vintern. Inga prover togs på
sedimentationshastighet innan vägbygget startade.
Under pågående vägbygge uppmättes de högsta värdena, vad
avser suspenderat material, omedelbart nedströms byggplatsen. Vid ett
tillfälle under hösten 1972, alldeles i inledningen av bygget, uppmättes en
halt på 352 mg/l suspenderat material. I december 1972, efter ett kraftigt
regnfall, uppmättes det högsta värdet för hela perioden; 1390 mg/l.
Omedelbart efter slutförandet av vägbygget, också i samband med ett
regnfall uppmättes 238 mg/l suspenderat material. Vid de tre
provtagningsstationerna längre nedströms uppmättes alltid betydligt
lägre värden. Detta anses bero på att dammar, som vattendraget rinner
igenom, fungerar som sedimentationsfällor.
37
Högst uppmätta sedimenteringshastigheter erhölls omedelbart
nedströms bygget. Medelhastigheten, innan bygget var 0.06 g
torrvikt/cm
2
* dag. Under byggets gång uppmättes vid ett tillfälle 0.61g
torrvikt/cm
2
* dag. Sedimenteringshastigheten uppmättes med hjälp av
på botten placerade glasburkar som regelbundet vittjades på sediment.
Sedimentet torkades under två dygn vid 105°C varvid det vägdes. Den
största andelen av sedimentet bestod av sand liknande den som användes
vid bygget, vilket visade att sedimentet kunde härröras till vägbygget.
Endast 8.3 % av sedimentet visade sig vara organiskt material. De
kemiska förhållandena i vattendraget förändrades inte märkbart under
byggperioden.
Ett antal fiskarter noterades nedströms vägbygget; bl.a. en simpart
(Cottus bairdi) liknande stensimpan, två stämarter (Rhinichthys atratulus
och Chrosomus eos) och bäckröding. I lokalen närmast vägbygget
uppmättes en signifikant nedgång i antal fiskar och den totala
fiskbiomassan under pågående arbete. Antalet fiskar minskade från 109
fiskar/30m fiskad sträcka på hösten 1971 till 27 fiskar/30m fiskad sträcka
på hösten 1972. Som möjlig orsak till detta angavs vandring av fisk ut ur
området, för att undvika höga halter av suspenderat material.
Inga signifikanta förändringar av totala antalet evertebrater
uppstod vid någon av lokalerna. Dock kunde en förändring i
artsammansättningen observeras vid lokalen omedelbart nedströms
vägbygget. Två nätspinnande nattsländelarver (Hydropsyche slossonae och
Cheumatopsyche sp.) minskade med 48 % respektive 66 % från juni 1972 till
juni 1973. Dagsländan Paraleptophlebia mollis minskade med 37 % under
samma tidsperiod. Däremot ökade antalet husbyggande nattsländelarver,
chironomider och kvalster (Acari). Det poängteras att detta skifte i
sammansättning av arter inte behövde vara ett resultat av sedimentering,
då ingen vanligt förekommande art slogs ut. Sammanfattningsvis hävdar
man att ”effekterna på de strömlevande evertebraterna och fisken var
kortsiktiga och populationer i vattendraget återgick till det normala inom
åtta månader”.
7.2 Vägbygge - Joe Wright Creek, Colorado
Under tre år studerade Cline et al. (1982) effekterna av ett vägbygge på
evertebrater och alger. Variabler såsom pH, löst syre (mg/l), suspenderat
material (mg/l) och % torrvikt av bottensubstrat 2.0 mm på lugn- och
snabbflyttande områden mättes kontinuerligt under studien. Endast två
variabler uppvisade någon förändring under perioden för studien;
38
suspenderat material och bottensubstratets sammansättning. Under juni
1977, då byggnationerna tillfälligt låg nere, ökade halten suspenderat
material p.g.a. snösmältning vid alla lokaler utom två. Vid en lokal var
halten 40 gånger högre än vid en kontrollokal. Senare på sommaren i
samband med byggnationer uppmättes vid en kontrollokal ca. 8 mg/l att
jämföra med halten 500 mg/l vid en av bygget påverkad lokal. Halterna
av suspenderat material sjönk efter två veckor till normala värden då
konstruktionsarbetena upphörde. Halterna av sediment ökade också vid
påverkade delar av vattendraget men författarna noterade att de kraftiga
snösmältningarna under vårarna spolade bort detta sediment som sedan
deponerades på mer lugnflytande delar av vattendraget |ängre
nedströms. Negativa effekter på evertebrater, både vad avser tätheter och
artsammansättning noterades, dock inte varje år under den treåriga
studien. Författarna skriver vidare att uppkomna effekter var kortsiktiga.
8. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER
Trots att åtskilliga studier har utförts genom åren vad avser effekter av
suspenderat och sedimenterat material på fauna i strömmande vatten
finns kunskapsluckor. Nedan tar vi upp tre frågeställningar som vi under
genomgång av litteraturen i ämnet funnit vara obesvarade, frågor som
också är aktuella vid Botnia banans byggande. I anslutning till varje fråga
ger vi förslag på hur försök skulle kunna utformas för att besvara dessa
frågor.
1. Hur påverkar grumlingar flodkräftan?
Agerberg (1996) utsatte kräftor för tre olika koncentrationer av
suspenderat material. Som Agerberg påpekar är kräftan sannolikt
känsligast under september-oktober då parningen sker, vid kläckningen i
juni-juli, samt under de tidigaste yngelstadierna i augusti. Agerbergs
försök genomfördes under vinterhalvåret, vilket gör att det finns
anledning att genomföra en liknande studie under sommarhalvåret.
2. Hur påverkar grumling lekvandrande öring?
Endast ett fåtal studier har utförts för att studera hur grumlingar
påverkar lekvandrande fisk. Inga studier har utförts för att studera hur
lekvandrande öring i Sverige påverkas. Genom att förse lekvandrande
fisk med radiosändare och därefter med hjälp av telemetri bestämma
39
fiskens positioner finns möjligheten att öka kunskaperna om öringens
beteende i samband med grumlingar.
3. Hur stor är sedimentationen i samband med väg- eller brobyggen
längs norrlandskusten, och kan den påverka äggutvecklingen hos
öring?
Ofta kan lokala faktorer som t. ex. jordmån, strömregim, vårflodens
intensitet och regnförhållanden avgöra hur stora effekterna blir av en
grumling orsakad av väg- eller brobyggen. Internationellt finns mycket
data tillgänglig, men i många fall är den svår att överföra till svenska
förhållanden. En enkelt och kostnadseffektiv metod för att bedöma ett
väg- eller brobygges påverkan på ett vattendrag är att placera ut
Whitlock-Vibertboxar innehållande öringägg i påverkat vattendrag.
Därigenom skulle man få ett direkt mått på sedimentbelastning, samt
möjlighet att korrelera detta mot kläckningsframgång hos påverkade ägg.
9. REFERENSER
Abrahams, M. & M. Kattenfeld. 1997. The role of turbidity as a constraint
on predator-prey interactions in aquatic environments. Behav. Ecol.
Sociobiol. 3: 169-174.
Acornley, R. M. & D. A. Sear. 1999. Sediment transport and siltation of
brown trout (Salmo trutta L.) spawning gravels in chalk streams.
Hydrological Processes 3: 447-458.
Agerberg, A. 1996. Effekter av suspenderat material på flodkräfta
Astacus astacus L. -En kortfattad delrapport. Fiskeriverkets
utredningskontor i Härnosand. Opubl.
Aitken, W.W. 1936. The relation of soil erosion to stream improvement
and fish life. J. For. 34: 1056-1061.
Alderdice, D. F., W. P. Wickett & J. R. Brett. 1958. Some Effects of
Temporary Exposure to Low Dissolved Oxygen Levels on Pacific
Salmon Eggs. J. Fish. Res. Bd. Canada 2 : 229-249.
Aldridge, D.W., B.S. Payne & A.C. Miller. 1987. The Effects of
Intermittent Exposure to Suspended Solids and Turbulence on
Three Species of Freshwater Mussels. Environmental Pollution 45:
17-28.
Andersen, C. 1968. Vandring hos harr, Thymallus thymallus (L.) i
Trysilvasdraget belyst ved merkingsførsøk. – Hovedfagsoppgave i
speciell zoologi, Univ. i Oslo.
40
Appelberg, M. & T. Odelström. 1986. Habitat distribution, growth and
abundance of the crayfish Actacus astacus L. in the littoral zone of
four neutralized lakes. In: Appelberg M. 1986. The crayfish Actacus
astacus L. in acid and neutralized environments. PhD Dissertation,
Uppsala universitet.
ASCE. 1992. Sediment and aquatic habitat in river systems. J. Hydraul.
Eng. 5: 669-687.
Barrett, J. C., G. D. Grossman & J. Rosenfeld. 1992. Turbidity-induced
changes in reactive distance of rainbow trout. Trans. Am. Fish. Soc.
4: 437-443.
Barton, B. A. 1977. Short-term effects of highway construction on the
limnology of a small stream in southern Ontario. Freshwater Biol. 7:
99-108
Bell, M.C. 1986. Fisheries handbook of engineering requirements and
biological criteria. U.S. Army Corps of Engineers, Office of the
Chief of Engineers, Fish Passage Development and Evaluation
Program, Portland, Oregon.
Benfield, M. C. & T. J. Minello. 1996. Relative effects of turbidity and
light intensity on reactive distance and feeding of an estuarine
fish. Environ. Biol. Fish 2: 11-16.
Berg, L. & T. G. Northcote. 1985. Changes in territorial, gill-flaring, and
feeding behavior in juvenile coho salmon (Oncorhynchus kisutch)
following short-term pulses of suspended sediment. Can. J. Fish.
Aquat. Sci. 8: 1410-1417.
Bergstedt, L.E. & E.P. Bergersen. 1997. Health and movement of fish in
response to sediment sluicing in the Wind River, Wyoming. Can. J.
Fish. Aquat. Sci. 54: 312-319.
Berkman, H. E. & C. F. Rabeni. 1987. Effect of siltation on stream fish
communities. Environ. Biol. Fish. 4: 285-94.
Beschta, R.L. 1978. Long-Term Patterns of Sediment Production
Following Road Construction and Logging in the Oregon Coast
Range. Water. Res. Res. 14(6), December.
Bilby, R. 1985. Contributions of road surface sediment to a western
Washington stream. For. Sci. 31: 827-838.
Bisson, P. A. & R. E. Bilby. 1982. Avoidance of suspended sediment by
juvenile coho salmon. N. Am. J. Fish. Manage. 4: 371-384.
Bjornn, T. C., M. A. Brusven, M. P. Molnau, J. H. Milligan, R. A. Klamt, E.
Chacho & C. Schaye. 1977. Transport of granitic sediment in streams
and its effects on insects and fish. College of Forestry, Wildlife and
Range Sciences, Bulletin Number 17.
41
Bjornn, T.C. & T.W. Reiser. 1991. Habitat requirements of salmonids in
streams. In: Influences of Forest and Rageland Management on
Salmonid Fishes and Their Habitats. Ed: Meehan, W.R. American
Fisheries Society Spec. Publ. 19, Bethesda, Maryland, USA.
Borgström, R., J. E. Brittain, K. Hasle, S. Skjolaas & J. G. Dokk. 1992.
Reduced recruitment in brown trout Salmo trutta, the role of
interactions with the minnow Phoxinus phoxinus. Nordic Journal of
Freshwater Research.: 30-38.
Box, J. B. & J. Mossa. 1999. Sediment, land use, and freshwater mussels:
Prospects and problems. Journal of the North American Benthological
Society. March, 18 (1): 99-117.
Brandt, M. 1982. Sedimenttransport i Svenska vattendrag. SMHI
Swedish Meteorological and Hydrological Institute: 1-67.
Brittain, J. E. & S. J. Saltveit. 1996. Aqautic Insects of North Europe. Ed:
Nilsson, A. Apollo Books Aps., Stenstrup Denmark.: 55-76.
Brusven, M. A. & K. V. Prather. 1974. Influence of stream sediments on
distribution of macrobenthos. J. Entomol. Soc. Brit. Columbia 71: 25-
32.
Carling, P.A. 1984. Deposition of fine and coarse sand in a open-work
gravel bed. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 41: 263-270.
Carling, P.A & C.P. McCahon. 1987. Natural siltation of brown trout
(Salmo trutta L.) spawning gravels during low flow conditions. In
Regulated Streams. Ed: Craig, J.F. & Kemper, J.B. Plenum
Publishing Corporation, New York.
Carlstein, M. & P. Bergström. 1994. Laxfiskarnas biologi. Kompendium
Nr. 9 Prel. version. Red. Alanärä, A. Institutionen för vattenbruk,
SLU Umeå.
Chapman, D.W. 1988. Critical review of variables used to define effects
of fines in redds of large salmonids. Trans. Am. Fish. Soc. 117: 1-22.
Chutter, F. M. 1969. The Effects of Silt and Sand on the Invertebrate
Fauna of Streams and Rivers. Hydrobiologia 34: 57-76.
Cline, L. D., R. A. Short & J. V. Ward. 1982. The influence of highway
construction on the macroinvertebrates and epilithic algae of a
high mountain stream. Hydrobiologia 96: 149-59.
Cooper, A.C. 1965. The effect of transported stream sediments on the
survival of sockeye and pink salmon eggs and alevin. Bulletin
XVIII. International Pacific salmon fisheries commision, New
Westminister, B.C., Canada.
Cordone, A. J. & D. W. Kelley. 1961. The influence of inorganic sediment
on the aquatic life of streams. California Fish and Game 189.
42
Crisp, D. T. 1993. The ability of U.K. salmonid alevins to emerge through
a sand layer. J. Fish Biol. 4: 656-658.
Crouse, M.R., C.A. Callahan, K.W. Malueg & S.E. Dominguez. 1981.
Effects of fine sediment on growth of juvenile Coho salmon in
laborotory streams. Trans. Am. Fish. Soc. 110: 281-286.
Culp, J. M., F. J. Wrona & R. W. Davies. 1986. Response of stream
benthos and drift to fine sediment deposition versus transport.
Can. J. Fish. Aquat. Sci. 40: 1345-1351.
Dando, P.R. 1984. Reproduction in estuarine fish. Chap. 9 in Fish
Reproduction, Strategies and Tactics. Ed: Potts, G.W., Wooton, R.J:
155-170.
Dennis, S. D. 1984. Distributional analysis of the freshwater mussel
fauna of the Tennessee river system, with special reference to
possible limiting effects of siltation. PhD Dissertation, Virginia
Polytech. Inst. and State Univ., Blacksburg, USA.
DeWalt, R. E. & J. H. Olive. 1988. Effects of Eroding Glacial Silt on the
Benthic Insects of Silver Creek, Portage County, Ohio. Ohio J. of
Sci. 4: 154-159.
Dudgeon, D. 1994. The functional significance of selection of particles by
aquatic animals during building behaviour. In The biology of
particles in aquatic systems. Ed: R. S. Wotton, 2
nd
ed. Lewis
Publishers, London. Pages.: 289-312
EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commision). 1965. Working
party on water quality criteria for European freshwater fish.
Report on finly divided solids and inland fisheries (EIFAC
technical paper 1). Air and water pollution 9: 151-168.
Ellis, M.M. 1936. Erosion silt as a factor in aquatic environments. Ecology.
17 (1), January.
Engblom, E. 1996. Aqautic Insects of North Europe. Ed: Nilsson, A. Apollo
Books Aps., Stenstrup Denmark: 13-54.
Evander, Dan. Pers. komm. Bottenfaunaexpert på Pelagia AB, Norrbyn,
Hörnefors.
Eriksson, M. O. G., L. Henrikson & H. Söderberg. 1998. Flodpärlmusslan
i Sverige. Rapport från Naturvårdsverket. 071-SNV Rapport 4887.
Fabricius, E. & K. J. Gustafson. 1955. Observations on the spawning
behaviour of the grayling, Thymallus thymallus (L.). Rep. Inst.
Freshw. Res., Drottningholm 36: 75-103.
Fitzgerald, D. G., E. Kott, R. P. Lanno & D. G. Dixon. 1998. A quarter
century of change in the fish communities of three small streams
43
modified by anthropogenic activities. J. of Aquat. Ecosystem Stress
and Recovery. 2: 111-127.
Foerester, R.E. 1968. The sockeye salmon. Fish. Res. Board. Can. Ottawa
162. 99-160.
Fürst, M. 1985. Den svenska kräftan. Fiskebiologi. Ed: Svärdson G. &
Nilsson N.-A. LT Publishers, Stockholm.: 284-294.
Fängstam, H. & H. Lundqvist. 1990. Flodkräftans (Astacus astacus) och
signalkräftans (Pacifastacus leniusculus) biologi, med inriktning
mot svenska förhållanden. Kompendium Nr. 4. Institutionen för
vattenbruk, SLU Umeå.
Gammon, J. R. 1970. The effect of inorganic sediment on stream biota. US
Environmental Protection Agency, Water pollution control
research series 18050 DWC 12/70.
Gibbons, D.R. & E.O. Salo. 1973. An annotated bibliography of the
effects of logging on fish of the western United States and Canada.
U.S. Dep. Agr., For. Serv. Gen. Tech. Rep. PNW-10.
Giller, P. S. & B. Malmqvist. 1998. The Biology of Streams and Rivers.
Oxford University Press Inc., New York.
Gradall, K. S. & W. A. Swenson. 1982. Responses of brook trout and
creek chubs to turbidity. Trans. Am. Fish. Soc. 3: 392-395.
Graham, A. A. 1990. Siltation of stone-surface periphyton in rivers by
clay-sized particles from low concentrations in suspension.
Hydrobiologia 199: 107-115.
Gregory, R. S. & C. D. Levings. 1996. The effects of turbidity and
vegetation on the risk of juvenile salmonids, Oncorhynchus spp.,
to predation by adult cutthroat trout, O. clarkii. Environ. Biol. Fish.
3: 279-288.
Gregory, R. S. & C. D. Levings. 1998. Turbidity reduces predation on
migrating juvenile Pacific salmon. Trans. Am. Fish. Soc. 2: 75-85.
Grundelius, E. 1987. Flodpärlmusslans tillbakagång i Dalarna. Information
från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Nr. 4.
Hamilton, J. D. 1961. The effect of sand-pit washings on a stream fauna.
Verh. Int. Verein. Limnol. 14: 435-439.
Hamor, T. & E.T. Garside 1976. Developmental rates of embryos of
Atlantic salmon, Salmo salar L., in response to various levels of
temperature, dissolved oxygan, and water exchange. Departement
of Biology, Dalhouse University, Halifax, N.S., Canada. B3H4JI.
Hardisty, M.W. 1979. Biology of the cyclostoms. University Press,
Cambridge, 1979.
44
Hartman, G.F. & J.C. Scrivener. 1990. Impacts of forestry practices on a
coastal stream ecosystem, Carnation creek, Brittish Columbia. Can.
Bull. Fish. Aquat. Sci. 233.
Hlass, L. J., W. L. Fisher & D. J. Turton. 1998. Use of the Index of Biotic
Integrity to assess water quality in forested streams of the
Ouachita Mountains ecoregion, Arkansas. J. Freshwat. Ecol. 2: 181-
192.
Horne, A. J. 1994. Turbidity, fish kills, and minimum pools in California-
Nevada reservoir outflows. Lake Reservoir Manage 2.
Information från Sötvattenslaboratoriet 1993. Möjligheter att öka
flodkräftbestånd i svenka vatten. Fiskeriverkets information från
Sötvattenslaboratoriet, 2:1993: 1-66.
Ingendahl, D. & D. Neumann. 1997. Low spawning success for sea trout
and reintroduced salmon in tributaries of the River Rhine -
importance of flood events and heterotrophic processes.
Ichthyoplankton Ecol. Fish. Soc. of the British Isles 50.
Jackson, W. L. & R. L. Beschta. 1984. Influences of increased sand
delivery on the morphology of sand and gravel channels. Water.
Resour. Bull. 4: 527-534.
Johnson, F.H. 1961. Walleye egg survival during incubation on several
types of bottom in Lake Winnibigoshish, Minnesota, and
connecting waters. Trans. Am. Fish. Soc. 90: 312-322.
Jonsson, B. 1985. Life history patterns of fresh water resident and sea-run
migrant brown trout in Norway. Trans. Am. Fish. Soc. 114: 182-194.
Jonnson, K. 1995. Karaktärisering av bäcköringens (Salmo trutta L.)
lekplatser. Examensarbete i biologi 20 p. Instutionen för biologisk
grudutbildning (BIG), Umeå Universitet.
Judy, R.D., Jr. P.N. Seeley, T.M. Murray. S.C. Svirsky, M.R. Whitworth &
L.S. Ishinger. 1984. 1982 National fisheries survey. Vol. 1,
Technical report: Initial findings. U.S. Fish and Wildlife Service
Biological Services Program. FWS-OBS-84/06.
Kainua, K. & T. Valtonen. 1980. Distribution and abundance of the
European river lamprey (Lampetra fluviatilis) Larvae in three rivers
running into Bothnian bay, Finland. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 592-
596.
Lake, R.G. & S.G. Hinch. 1999. Acute effects of suspended sediment
angularity on juvenile coho salmon (Oncorhynchus kisutch). Can. J.
Fish. Aquqt. Sci. 56: 862-867.
45
LaPerriere, J.D., S.M. Wagener & D.M. Bjerklie. 1985. Gold-mining
effects on heavy metals in streams. Circle Quadrangle. Alaska.
Water Res. Bull. 21: 245-252.
Leeks, G. J. L. & M. D. Newson. 1989. Responses of the sediment system
of a regulated river to a scour valve release: Llyn Clywedog, Mid-
Wales, UK. Fourth International Symposium On Regulated Streams
Selected Papers. Ed: Petts, G.E., P. Armitage & A. Gustard.: 93-106.
Lemly, A. D. 1982. Modification of Benthic Insect Communities in
Polluted Streams: Combined Effects of Sedimentation and
Nutrient Enrichment. Hydrobiologia 3: 229-245.
Lenat, D. R., D L. Penrose & K.W. Eagleson. 1981. Variable effects of
sediment addition on stream benthos. Hydrobiologica 79: 187-194.
Leskelä, A., R. Hudd, H. Lehtonen, A. Huhmarniemi & O. Sandström.
1991. Habitats of whitefish (Coregonus lavaretus (L.) s.l.) larvae in
the Gulf of Bothnia. Aqua Fennica 21(2).
Lisle, T.E. 1989. Sediment Transport and Resulting Deposition in
Spawning Gravels, North Coastal California. Water Res. Res. 25(6):
1303-1319.
Lloyd, D. S. 1987. Turbidity as a water quality standard for salmonid
habitats in Alaska. N. Am. J. Fish. Manage.1: 34-45.
Lloyd, D. S., J. P. Koenings & J. D. LaPerriere. 1987. Effects of turbidity in
fresh waters of Alaska. N. Am. J. Fish. Manage. 1: 18-33.
Luedtke, R.J., M.A. Brusven & F.J. Watts. 1976. Benthic insect community
canges in relation to in-stream alterations of sediment-polluted
stream. Melanderia 23: 21-39.
Länstyrelsen i Jämtlands län & Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län. 1995.
Skog~Vatten~Fisk. Länstyrelsen i Jämtlands län, 831 86
Östersund.
Madej, M.A., W.E. Weaver & D.K. Hagans. 1994. Research: Analysis of
Bank Erosion on the Merced River, Yosemite Valley, Yosemite
National Park, California, USA. Environ. Manage. 18(2): 235-250.
Madon, S. P., D. W. Schneider, J. A. Stoeckel & R. E. Sparks. 1998. Effects
of inorganic sediment and food concentrations on energetic
processes of the zebra mussel, Dreissena polymorpha:
Implications for growth in turbid rivers. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 2:
401-413.
Maitland, P.S. 1980. Review of the ecology of lampreys in the northern
Europe. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 1944-1952.
46
Martens, D.W. & J.A. Servizi. 1993. Suspended particles inside gills ans
spleens of juvenile Pacific salmon (Oncorhynchus spp.). Can. J. Fish.
Aquat. Sci. 50: 586-590.
Mason, J.C. 1974. Aquaculture potential on the freshwater crayfish
(Pacifastacus) I. Studies during 1970. Fish. Res. Board. Can. Tech. Rep.
440.
McCarthy, J.H, D.A. Scurton, J.M. Green & K.D. Clarke. 1998. The effect
of logging and road construction on brook trout movement in the
Copper Lake Watershed, Newfounland, Canada. In Forest-Fish
Conference: Land Practises Affecting Aquatic Ecosystems. Tech.
coords.: M.K. Brewin & D.M.A. Monita. Canadian forest services
Northern forestry centre. Inf. Rep. NOR-X-356: 345-352.
McClelland, W. T. & M. A. Brusven. 1980. Effects of Sedimentation on
the Behavior and Distribution of Riffle Insects in a Laboratory
Stream. Aquatic Insects 2: 161-169.
McNeil, J.H. & W.H. Ahnell. 1964. Success of pink salmon spawning
relative to size of spawning bed materials. United State Fisheries
and Wildlife Service Special Scientific Report Fisheries 469.
Meehan, W.R. & D.N. Swanston. 1977. Effects of gravel morphology on
fine sediment accumulation and survival of incubating salmon
eggs. U.S. Dep. Agr., For. Serv. Res. Pap. INT-156.
Minello, T.J., R.J. Zimmerman & E.X. Martinez. 1987. Fish predation on
juvenile brown shrimp, Penaeus aztecus Ives: Effects of turbidity
and substratum on predation rates. Fish. Bull. 1: 59-70.
Minshall, G. W. 1984. Aquatic insect-substratum relationships. In The
ecology of aquatic insects. Resh och Rosenberg, Praeger Publisher,
New York.: 358-400.
Miškovský, K. 1984. Kompendium i geovetenskap. Institutionen for
miljö- och hälsoskydd, Umeå universitet.
Moore, J.M. & I.C. Potter. 1976a. Aspects of feeding and lipid deposition
and utilisation in the lampreys Lampetra fluviatilis (L.) and
Lampetra planeri (Bloch). J. Anim. Ecol. 45: 699-712.
Moore, J.M. & I.C. Potter. 1976b. A laboratory study of feeding in brook
lampreys Lampetra planeri (Bloch). J. Anim. Ecol. 45: 81-90.
Morisawa, M. 1968. Streams their dynamics and morphology. McGraw-Hill
Book Company, New York.
Murphy, M. L., C. P. Hawkins & N. H. Anderson. 1981. Effects of
Canopy Modification and Accumulated Sediment on Stream
Communities. Trans. Am. Fish. Soc.: 110: 469-478.
47
Murphy, M. L., J. Heifetz, J.F. Thedinga, S.W. Johnson & K.V. Koski.
1989. Habitat utilization bt juvenile Pacific salmon, Oncorhynchus,
in the glacial Taku River, southeast Alaska. Can. J. Fish. Aquat. Sci.
46: 1677-1685.
Muus, J. B. & P. Dahlström. 1981. Sötvattensfisk och fiske. 3:e upplagan.
P.A.Norstedt & Söners förlag, Stockholm.
Müller, K. 1974. Stream drift as a chronological phenomenon in running
water ecosystems. Annual Review of Ecology and Systematics. 5: 309-
323.
Naturvårdsverket. 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och
vattendrag, Rapport 4913. Almqvist & Wiksell Uppsala.
Newcombe, C. P. & D. D. MacDonald. 1991. Effects of suspended
sediments on aquatic ecosystems. N. Am. J. Fish. Manage. 1: 72-82.
Niemi, A. 1977. Population studies Astacus astacus L. in the River
Pyhäjoki, Finland. In Freshwater Crayfish, III. Ed: O.V. Lindqvist.
Kuopio: Univ. of Kuopio.
Niemi, A. 1982. Crayfish populations and trapping in the rivers of
Ostrobothnia. Limnologisymposium 1976 & 1977. Helsinki:
Suomen Limnologien yhdistys (in Finnish): 52-63.
Northcote, T.G. 1978. Migratory strategies and production in freshwater
fishes. Ecology of freshwater fish production. Ed: S.D. Gerking.
Blackwell Scientific publications. Oxford, England: 326-329.
Näslund, I. & P. Bergström. 1994. Laxfiskarnas biologi. Kompendium
Nr. 9 Prel.version. Red. Alanärä, A. Institutionen för vattenbruk,
SLU Umeå.
O'Connor, W. C. K. & T. E. Andrew. 1998. The effects of siltation on
Atlantic salmon, Salmo salar L., embryos in the River Bush. Fish.
Manag. and Ecol. 5: 393-401.
O'Hop, J. & J. B Wallace. 1983. Invertebrate drift, discharge, and sediment
relations in a southern Appalachian headwater stream.
Hydrobiologia. 1: 71-84.
O'Scannell, P.O. 1988. Effects of elevated sediment levels from placer
mining on survival and behavior of immature Arctic grayling.
M.Sc thesis, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska.
Olsson, T. I. & B.-G. Persson. 1986. Effects of gravel size and peat
material concentrations on embryo survival and alevin emergence
of brown trout, Salmo trutta L. Hydrobiologia 35: 9-14.
Olsson, T. I. & B.-G. Persson. 1988. Effects of deposited sand on ova
survival and alevin emergence in brown trout (Salmo trutta L.).
Arch.Hydrobiol. 4: 621-7.
48
Philips, R.W. 1971. Effects of sediment on the gravel environment and
fish production. In Forest land uses and stream environment. Ed: J.K.
Krygier & J.D. Hall. Oregon State Univ., Cornvallis. Oreg.
Potter, I.C., B.J. Hill & S. Gentleman. 1970. Survival and behavior of
ammocoetes at low oxygen tension. J. exp. Biol., 53: 59-73.
Quinn, J.M., R.J. Davies-Colley, C.W. Hickey, M.L. Vickers & P.A. Ryan.
1992. Effects of clay discharges on streams. 2. Benthic
invertebrates. Hydrobiologia 3: 235-247.
Reed, J. R. 1977. Stream community response to road construction
sediments. Virginia Polytechnic Institute and State University,
Water Resource Center Bulletin 97
Reid, S. M., M. G. Fox & T. H. Whillans. 1999. Influence of turbidity on
piscivory in largemouth bass (Micropterus salmoides). Can J.Fish
Aquat Sci; J.Can. Sci. Halieut Aquat. 8: 1362-1369.
Reynolds, J.B., R.C. Simmons & A.R. Burkholder. 1989. Effects of placer
mining discharge on health and food of Arctic Grayling. Water.
Res. Bul. 25: 625-635.
Rice, D. L., M. D. Barnes & G. J. Phinney. 1998. A Review and Recent
Records of the Bigeye Shiner, Notropis boops (Cyprinidae), in
Ohio. Ohio J. of Sci. 3: 42-51.
Rice, R. M., J. S. Rothacher & W.F. Megahan. 1972. Erosional
consequences of timber harvest: An appraisal, in Symposium
Proceedings on Watersheds in Transition. American Water
Resources Association, Urbana, Ill. : 321-329.
Richards, C. & K.L Bacon. 1994. Influence of fine sediment on
macroinvertebrate colonization of surface hyporheic stream
substrates. Great Basin Naturalist. 54: 106-113.
Rieger, P. W. & R. C. Summerfelt. 1997. The influence of turbidity on
larval walleye, Stizostedion vitreum, behavior and development in
tank culture. Aquaculture 1-2: 19-32.
Rivinoja, P. & P. Bergström. 1994. Laxfiskarnas biologi. Kompendium
Nr. 9 Prel.version. Red. Alanärä, A. Institutionen för vattenbruk,
SLU Umeå.
Rivinoja, P. 1995. Miljöfaktorers inverkan på nejonögalarver (Lampetra
sp.) i reglerade vattendrag. -Fördelning av nejonögalarver i en
reglerad norrlandsälv. Examensarbete i biologi 20 p. Instutionen
för biologisk grudutbildning (BIG), Umeå Universitet.
Robinson,W.E., W.E. Wehling & M.P. Morse. 1984. The effect of
suspended clay on feeding and digestive efficiency of the surf
49
clam, Spisula solidissima (Dillwyn). J.Exp. Mar. Biol. Ecol. 74(1): 1-
12.
Rosenberg, D.M. & N.B. Snow. 1975. A design for environmental impact
studies with special reference to sedimentation in aquatic systems
of the Mackenzie and Porcupine river drainages. Proceedings of
the circumpolar conference on northern ecology.National
Research Council of Canada, Ottawa.: 65-78.
Rosenberg, D.M. & A.P. Wiens. 1978. Effects of sediment addition on
macrobenthic invertebrates in a northern Canadian river. Water.
Res. 12: 753-763.
Rowe, D.K. & T.L. Dean. 1998. Effects of turbidity on the feeding ability
of the juvenile migrant stage of six New Zealand freshwater fish
species. N. Z .J. Mar. Freshwat. Res. 1: 21-29.
Rupp, R.S. 1965. Shore-spawning and survival of eggs of the American
smelt. Tran.Am. Fish. Soc. 94.
Rutherford, J.E. & R.J. Mackay. 1986. Patterns of pupal mortality in field
populations of Hydropsyche and Cheumatopsyche (Trichoptera:
Hydropsychidae). Freshwat. Biol. 16: 337-350.
Ryan, P.A. 1991. Environmental effects of sediment on New Zealand
streams: A review. N. Z. J. Mar. Freshwat. Res. 2: 207-221.
Schulz, R. 1996. A field study of the importance of turbidity and bed
load transport of sediments for aquatic macroinvertebrates and
fishes. Verh. der Gesellschaft fuer Oekologie.: 247-252.
Servizi, J.A. & R.W. Gordon. 1990. Acute lethal toxicity of annonia and
SS mixtures to chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha). Bull.
Environ. Contam. Toxicol. 44: 650-656.
Servizi, J.A. & D.W. Martens. 1987. Some effects of suspended Fraser
River sediments on sockeye salmon, Oncorhynchus nerka,
population biology and future management. Ed: H.D. Smith, L.
Margolis & C.C. Woods. In: Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci. 96:
254-264.
Servizi, J.A. & D.W. Martens. 1992. Sublethal Responses of Coho Salmon
(Oncorhynchus kisutch) to Suspended Sediments. Can. J. Fish. Aquat.
Sci. 49: 1389-1395.
Shackle, V. J., S. Hughes & V. T. Lewis. 1999. The influence of three
methods of gravel cleaning on brown trout, Salmo trutta, egg
survival. Hydrological Processes 3: 477-486.
Sigler, J. W., T. C. Bjornn & F. H. Everest. 1984. Effects of chronic
turbidity on density and growth of steelheads and coho salmon.
Trans. Am. Fish. Soc. 2: 142-150.
50
Skorobogatov M. A. & D. S. Pavlov. 1995. Experimental studies on the
effect of suspended particles on behavior of roach, Rutilus rutilus,
in running water. J. Ichthyol.; Vopr. Ikhtiol. 4.
Smit, L., H. H. Du-Preez & G. J. Steyn. 1998. Influence of natural silt on
the survival of Oreochromis mossambicus yolk sac larvae. Koedoe.
1: 57-62.
Smith, O.R. 1940. Placer mining silt and its relation to salmon and trout
on the Pacific Coast. Amer. Fish. Soc. Trans. 69 (1939): 225-230.
Solem, J. O. & B. Gullefors. 1996. Aqautic Insects of North Europe. Ed:
Nilsson, A. Apollo Books Aps., Stenstrup Denmark.: 223-256.
Soroka, I.K. & G. McKenzie-Grieve. 1983. A biological and water quality
assessemant at a placer mine on Little Gold Creek, Yukon
Territury. Environment Canada, Environmental Protection
Service, Pacific Region, Regional Program Report 83-06, Yuko
Territory.
Sterba, G. 1962. Die Neunaugen (Petromyzonidae). In: Handbuch Der
Binnenfischerei Mitteleuropas, vol.3. Ed: Demoll, R., Maier H.N: 263-
352.
Stuart, T.A. 1953. Spawning migration, reproduction and young stages
of loch trout (Salmo trutta L.). Freshwat. Salmon. Fish. Res. 5.
Summers, R.B., J.H. Thorp, J.E. Alexander Jr. & R.D. Fell. 1996.
Respiratory adjustments of dreissenid mussels (Dreissena
polymorpha and Dreissena bugensis) in response to chronic
turbidity. Can. J. Fish. Aquat. Sci. J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 07:
1626-1631.
Söderberg, H. & L. Henrikson. Yttrande angående tänkbar skadebild på
flodpärlmusslor (Margaritifera margaritifera) i samband med
läckage av minerogent sediment. Samhällsbyggnadsenheten,
Miljöanalys och naturvård, Länsstyrelsen i Västernorrland.
Världsnaturfonden, Ulriksdals Slott, 170 81 Solna.
Sømme, S. & K.W. Jensen. 1981. Ørreten. – I Norges dyr. 3. Krypdyr,
Amfibier og Fisker, 2. Ed.: Frislid, R. & A. Semb-Johansson. J.W.
Cappelens forlag, Oslo: 102-133.
Tappel, P. D. & T. C. Bjornn. 1983. A new method of relating size of
spawning gravel to salmonid embryo survival. N. Am. J. Fish.
Manage. 2: 123-135.
Thorp, J. H., J. E. Alexander Jr., B. L. Bukaveekas, G. A. Cobbs & K. L.
Bresko. 1998. Responses of Ohio River and Lake Erie dreissenid
molluscs to changes in temperature and turbidity. Can. J. Fish.
Aquat. Sci. J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 1: 220-229.
51
Vaux, W.G. 1962. Interchange of stream and intergravel water in a salmon
spawning stream. U.S. Dep. Int., Fish Wild. Serv., Spec. Sci. Rep.,
Fish. 405.
Vogel, J. L. & D. A. Beauchamp. 1999. Effects of light, prey size, and
turbidity on reaction distances of lake trout (Salvelinus namaycush)
to salmonid prey. Can. J. Fish Aquat. Sci. 7: 1293-1297.
Wagener, S. M. & J.D. LaPerriere. 1985. Effects of placer mining on the
invertebrate communities of interior Alaska streams. Freshwater
Invertebrate Biology 4: 208-214.
Waters, T. F. 1995. Sediment in streams: Sources, biological effects and
control. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland.
Westernhagen, H.von 1988. Sublethal effects of pollutants on fish egg
and larvae. Chap. 4 In Fish physiology, vol. XIA, Eggs and Larvea. Ed:
Hoar, W.S., Randall, D.J.. Academic Press, Inc. 1988: 253-330.
Westman, K. 1985. Effects of habitat modification on freshwater crayfish.
Habitat Modification And Freshwater Fisheries.Proceedings Of A
Symposium Of The European Inland Fisheries Advisory
Commission. Ed: Alabaster, J.S. : 245-55.
White, D. S. & J. R. Gammon. 1977. The effect of suspended solids on
macroinvertebrate drift in an Indiana creek. Proceedings of the
Indiana Academy of Science 86: 182-188.
Wood, P. J. & P. D. Armitage. 1997. Biological effects of fine sediment in
the lotic environment. Environmental Management 21(2): 203-217.
... Flera studier har visat att avsaknaden av en kantzon längs ett vattendrag kan ge negativa effekter som brist på död ved och ökad erosion och sedimenttransport längs strandkanten och i själva vattendragen (Eriksson och Nyberg 2001, Bergqvist 1999). Detta kan leda till sedimentation av bottensubstratet och grumling i vattenmassan (Larsson och Rivinoja 2000). Även urlakning av näringsämnen från marker intill vattendraget sker, framförallt då en avverkning har genomförts eller en annan typ av markpåverkande åtgärd som t.ex. ...
... Ett vattendrag är en känslig miljö och när störningar sker på intilliggande mark genom ett vägbygge kan arter drabbas hårt. Grumling som kan uppstå kan ge fysiska skador som igensättning av gälar på fiskar (Larsson och Rivinoja 2000). För att kunna bevara den biologiska mångfalden räcker det inte att enbart se till vattnet i sig utan man måste ha ett större perspektiv och även se till vattnets närmiljö. ...
... När en avverkning har genomförts vid ett vattendrag och ingen kantzon har sparats behöver inte enbart en ökad sedimentation uppstå utan det kan även bli en ökad grumlighet då mer lösa partikelmaterial kan suspenderas i vattenmassan (Larsson och Rivinoja 2000). En avsaknad av kantzon kan också leda till minskat lövdeposition vilket leder till att fiskar och organismer får mindre tillgång till föda samt att tillförseln av död ved uteblir. ...
Article
Headwater streams are affected by anthropogenic impacts at multiple scales. One aspect of human impact is sediment transport associated to the abundance of stream structures as large woody debris and the composition of the riparian zone from forest to agricultural landscapes. Riparian buffer zones and stream structures like dead wood are considered as generally important structures for protection against an increasing amount of sediment particles in the water. Hence, in this study these structures were quantified in thirty different stream segments on land and in the water. To measure the transport of sediment Whitlock-Vibert boxes were used in three different types of landscapes; forest, transition and fields. The boxes were left in the stream segments for three months, the taken up and dried and weighed. The results showed that the transition-land in Frösvidalsån had the highest sediment transport. The second highest transport of sediment was in Blackstaån at the fields. A factor in common for both these stream sections was that their naturally meandering shape had been straightened. That indicates that straightened water streams attain a higher degree of sediment transport. One contributory cause to the higher sediment transport is the increasing velocity of the water stream. To see if large woody debris could have a connection to the sediment transport a correlations test was made. The test showed that the connection was weak. In a second test the basal area of the riparian zones and the sediment transport was compared to each other in the correlations test, the results showed that the connection was week. In a third correlation test the basal area of the riparian zones was compared to dead wood, also that test showed a weak connection. In the last test the basal area of riparian zones and large woody debris was compared and the test showed a weak connection.
... I vattendrag med naturlig transport av arter/livsstadier (uppströms och/eller nedströms) kan det muddrade området relativt snabbt återgå till förhållanden som liknar ursprungsmiljön, speciellt om det finns opåverkade områden uppströms som kan fungera som källa för återkolonisering (Rivinoja & Larsson 2000). DeWalt & Olive (1988) Tidpunkten för genomförande av en muddring respektive dumpning har betydelse för hur aktiviteterna påverkar det akvatiska livet. ...
Technical Report
Full-text available
Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer Aqua reports 2020:1 En syntes av grumlingens dos och varaktighet
... Även kunskap om förekomsten av traktorspår i vattendrag är begränsad . Däremot finns det studier som behandlar effekter på bottenfauna av suspenderat och sedimenterat oorganiskt finpartikulärt material (Wood & Armitage 1997; Rivinoja & Larsson 2000). När en skogsmaskin kör över ett vattendrag kan vattendraget och dess bottenfauna påverkas genom att finpartikulärt oorganiskt material eroderar ut från strandkanten och omkringliggande mark till vattendraget . ...
Article
Modern forestry requires a high degree of machine traffic for clear felling and scarification operations. The machines most frequently used are big and the traffic often results in tracks on the forest ground. There are many small streams running through a forest, in connection to logging operations, machines might cross these frequently. These crossings could result in the erosion of fine particulate inorganic matter, which ends up in the stream. The aim of this thesis was to give a general description of small forest streams of order-one in the county of Värmland and to determine the frequency of machine tracks in small streams. This was done by using the database from the "Forest and Water Inventory" in the county of Värmland. It was also determined if the benthic fauna composition had been changed downstream from the tracks, in the parts of the stream that had been affected by erosion. This data was then compared with the parts of the stream that had not been affected. For this purpose, five small streams with similar chemical and physical conditions were chosen for a field study. The most typical stream of order-one was straight lined and with a width less than 0.6 m. Usually the bottom substrate consisted of silt to clay and most of the streams lacked macrophytes. The frequency of large woody debris in the streams was generally low. The results showed that 6.5 percent of all streams had machine tracks. When the riparian zone (0-10 m) was affected by forestry operations, one out of ten streams had machine tracks. In the case of productive forests that had been clear-cut in the surrounding zone (10-60 m) and in the adjacent zone (0-10 m), 21 percent of the streams had machine tracks. The depths of the tracks in the riparian zone of streams subject to tracks were commonly in the range of 1-40 cm. About one-third of the streams with machine tracks was subject to erosion. The degree of erosion depended on the gradient of the riparian zone. When no gradient was evident, there was almost no type of erosion in the stream. With increasing gradient in the riparian zone, the proportion of streams with resulting erosion was increasing. The streams with the steepest riparian zones had the largest proportion of strong erosion. No clear differences could be found in numbers of taxa and individuals, diversity index, pollution index or functional feeding groups between the part of the streams affected by erosion and the part of the streams, which had not been affected. This could be due to the fact that a rather long time, six years at the most, has elapsed from the time when the machine crossed the stream until the time of data collection. In this time, the benthic fauna of the stream affected by erosion could have recovered due to recolonization.
Chapter
Full-text available
Deposits of gravel in upland streams are a valuable ecological resource used by salmonid fish for spawning. Most of these gravels exhibit two distinct modes in the grain-size distribution. Generally the coarse mode is dominant and forms the framework of the deposit whilst a secondary mode, referred to as the matrix, consists of finer sediments (Carling & Reader 1982) which fill or partially fill the interstitial spaces between the framework particles. These fine sediments, if present in sufficient quantity, will cause a reduction in porosity and hydrostatic permeability, so that the volume of water held within the deposit and the intragravel velocity will be reduced. Consequently, oxygen supply-rates to fish eggs and the rate of removal of metabolic waste products will fall; possibly to lethal levels. Although some of these latter aspects have been investigated (Milner et al. 1981) the mechanisms by which bimodal gravel deposits form are poorly understood. Gravels characterized by an absence of matrix are termed open-work gravels (Cary 1951). Deposition of coarse and fine sediments may occur contemporaneously but this is not common (Fraser 1935); usually such deposits are characterised by a dilated framework whereby the matrix forms at least 20 to 30% of the deposit and would require a sudden reduction in sediment transport energy to develop (Dyer 1972). More usually in fluvial systems subject to steady changes in transportation energy, coarse particles are deposited first whilst fine material is held in suspension. Consequently the matrix in bimodal deposits usually fills the void space within the coarse deposit by a process of secondary infiltration of the stable bed (Smith 1974).
Article
Deposition rates of fine sediment into brown trout spawning gravels were measured at monthly intervals for a period of one year in a small channel of the River Test, Hampshire. Data were also collected on stream discharge, water depth, flow velocity and suspended sediment concentrations. Deposition rates followed a seasonal pattern and were maximal during periods of high discharge in the late winter/early spring when suspended sediment concentrations were high. The material deposited in the spawning gravels included silts and fine sands (<250 μm) that were transported in suspension and coarser fragments of low density tufa-like material that were transported as bed load. The ecological implications of fine sediment deposition for salmonid egg survival in chalk streams are considered. Copyright © 1999 John Wiley & Sons, Ltd.
Article
Resource managers need to predict effects of pollution episodes on aquatic biota, and suspended sediment is an important variable in considerations of freshwater quality. Despite considerable research, there is little agreement on environmental effects of suspended sediment as a function of concentration and duration of exposure. More than 70 papers on the effects of inorganic suspended sediments on freshwater and marine fish and other organisms were reviewed to compile a data base on such effects. Regression analysis indicates that concentration alone is a relatively poor indicator of suspended sediment effects (r ² = 0.14, NS). The product of sediment concentration (mg/L) and duration of exposure (h) is a better indicator of effects (r ² = 0.64, P < 0.01). An index of pollution intensity (stress index) is calculated by taking the natural logarithm of the product of concentration and duration. The stress index provides a convenient tool for predicting effects for a pollution episode of known intensity. Aquatic biota respond to both the concentration of suspended sediments and duration of exposure, much as they do for other environmental contaminants. Researchers should, therefore, not only report concentration of suspended sediment but also duration of exposure of aquatic biota to suspended sediments.
Article
The bigeye shiner (Notropis boops) is a common fish of upland. streams in the middle Mississippi River drainage. It prefers warm, quiet pools with clear water and silt-free substrates. It is threatened in Ohio, which is on the northern edge of its range, and since 1941 has been collected in only a few streams in the southwestern part of the state. In order to assess the current status of the bigeye shiner in Ohio, we examined the extensive stream fish data base for the whole state. We then conducted seining surveys from 1985-1995 to more fully document the distribution of bigeye shiners in the six stream systems Fn which they had been reported since 1941. The largest populations were found in Turkey Creek and the Sunfish Creek system, which have mostly forested watersheds, clear water, and silt-free substrates. Smaller populations were found in O'Bannon Creek and the White Oak Creek system. Both these systems have agriculturalized watersheds, and the O'Bannon Creek watershed is affected by urban construction activities. Both systems experience heavier silt loading and have more turbid water and siltier substrates. We were unable to find bigeye shiners in Paddy's Run Creek and Scioto Brush Creek, where they had been reported in the 1970s. Siltation, gravel dredging and channelization are the major factors which threaten the remaining populations of bigeye shiners in southern Ohio.